ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ןנובתהל המ ןיא ,רודה אישנמ הארוה םיעמוששכ
!םירמואש המ תושעל םיכירצ - ץעייתהלו

*

(חלש :ק"האב) ךתולעהב תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= סר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואג ינינפ
חישמו הלואג יניינעב םירחבנ םיעטק
תוכלמ רבד
חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל"
הלואגה רואב עובשה תשרפ
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
חצניו םשה תמחלמ םוחליו
םעהו ץראה תומילש יניינעב תוחישתוכלמ רבד


הזכ ןפואב חישמ איבהל רשפא יא

הרומל םישגינו "ךורע-ןחלוש"ה תא םיאיצומ והשמ םיעמוששכש
םיעמוש רשאכ * ועמשש המל הריתס אל הז םאה - לואשל הארוה
- םירפסב ןייעלו ץעייתהלו ןנובתהל המ ןיא ,רודה אישנמ הארוה
ךירצ "דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" * םירמואש המ תושעל םיכירצ
,תאז השוע אל אוה םאו ,םלועה יניינע לכל "תותירכ טג" בותכל
* "ותיבל בושיו ךלי" רמאנ וילעש "בבלה ךרו אריה" ללכב אוה
בוט רתוי הברה ,תוכז דמלל םיקוקז דימתש ,רדס הזכ םיכירצ עודמ
ויה ןמזמ רבכו ,הדובע יברל וכסחי יזאו ,תייצל רבכ וליחתיש 'יה
הגומ יתלב - י"חשת'ה ינימש פ"ש תחישמ * הלואגה תא םיאיבמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

יבתכב םג םיעיפומ םש םירופיסהמ לודג קלחש) ו"חרה יחבשו ל"זיראה יחבש רפסב .א
:רפוסמ ,(ל"זיראה

לבקל ידכ . . תפצ ריעל ץוח וידימלת םע אצי תבש תסנכהל ךומס תבש ברעב תרחא םעפ"
ויהש ךותבו . . (אתכלמ תבש ינפ לבקל הדשל תאצל - הלבק פ"ע אוה רדסהש יפכ) תבשה
תבש השענו תבשה םדוק םילשוריל ךלנש םכנוצר יריבח :וידימלתל ברה רמא םיררושמ
ןמ תצק ובישה - תואסרפ ה"כמ רתוי תפצמ הקוחר איה םילשוריו - ?םילשוריב
עידונו םדוקמ ךלנ :ורמאו ובישה םידימלתה ןמ תצקו ,ךכמ םיצורמ ונא :םידימלתה
אלפ 'יה אל רבכ ןינעה םצעו) "ונתיבדב ךילמיאו . . ליזיא" :ס"שה ןושלכו - וניתושנל
תבש תובשל אלש והתיבד תושר שקבל וצרש אלא ,עיגהל ולכויש ל"זיראה לע םהיניעב
:רמאו ףכ לא ףכ הכהו הלודג הדרח ברה דרחתנ וניתבל םדוקמ ךלנ ורמאש ןויכ - (םתיבב
םיצור םתאש דחא הפ יל םיבישמ םכלוכ םתייה אלמלאש ,לאגהל תוכז ונב היה אלש ונל יוא
ךותמו ,לאגהל תדמוע העשה התיה התעש ,לארשי לכ םילאגנ ויה ףכית הלודג החמשב ךליל
."ה"ועב ונתיאל תולגה רזח רבדב םתנאמש

.וניתדובעב הארוה ,אלימבו ,הרותהמ קלח אוה ירה הז רופיס

?הלואגה תאבהל הריתס הווהי "והתיבדב ךילמאו ליזיא"ד ןיינעש ןכתיי דציכ ,הרואכל .ב
ןיינע טרפבו ,"והתיבדב ךילמא"ל םיקוקז אמלעד ילימל עגונבש - הרות יפ לע ךכ הז ירה
המכ םנשיו ,ותשאל שיא ןיבש םולשה ליבשב םה תבש תורנ לש םניינע לכ ירהש ,תבש לש
ע"ושה לע ססובמו הרות יפ לע ירמגל אוהש ןיינע כ"או ,ותשאל שיא ןיבש תבשב בויח יניינע
?הלואגה תא בכעי הזש עודמ

רשפא יא .ךייש וניא אוה המחלמל ךא ןובשח םנמא אוה ןובשחהש ,אוה ךכ לע הנעמהו
תא םיאיצומ ("טראוו א") והשמ םיעמוששכש - הזכ ןפואב חישמ תא איבהל
הריתס אל הז םאה - "בטיה ראב"ב טשפ לואשל הארוה הרומל םישגינו "ךורע-ןחלוש"ה
.חישמ איבהל םילוכי הזכ ןפואב אל .ועמשש המל

ןואג היה ירה אוהש ל"זיראהמ הארוה ועמש רשאכש ,אוה ץוריתה הלגנ יפ לעו ,תוימינפב הז
טגעמעג ןעמ טאה") תעדל ולכי - (ו"חרהל צ"מהסבו הרות יטוקלב אתיאדכ) הלגנב םג לודג
.הכלהה ךפיה אוהש ןיינע תושעל םולשו סח לישכי אל אוהו וילע ךומסל רשפאש ("ןסיוו

רסח תורשקתהב רסחשכו ,תורשקתהב רסחש הרומ ז"ה ,ובר ירבדב ו"ח קפקפמ אוה םאבו
.("וניבא ונכרב") ןכל םדוקש תוביתהב םג רסח אלימבו ,"דחאכ ונלוכ"הב ,תודחאב אלימב

המ תושעל םיכירצ לכ םדוק ."ןניבתומ רדהו אדבוע ןנידבע ןנברד אתלימב" תרמוא ארמגה
ךיא - "ןניבתומ"ד ןיינע ןכתיי םאב הרואכלו .לואשל רשפא ךכ רחאו ,םירמוא ןנברש
לכ םדוק השורד ,"ןנבר"ל ורסמנש םינינעבש ,ל"נכ אוה ןיינעה ךא ?"אדבוע ןנידבע"
רשפאו םילודג םינדמל םה "ןנבר"ש תעדל םיכירצש ,אוה שוריפה הלגנ יפ לעו - תורשקתה
,הרותב תיתימאה העיגיה ולצא הרסחש ללגב קר הז ...אישוק ול שיש המו .םהילע ךומסל
והז - ורמא "ןנבר"ש יפכ אוה ןידהש חכווי זא ,הכזי אוהו ,תיתימאה העיגיה ול 'יהת רשאכו
.הלגנ יפ לע

תונובשח אלל "ןנבר"ל תייצל םיכירצו ,לוע תלבקו תורשקתה תויהל ךירצ :ןינעה תוימינפבו
ונשי ,תמייק הניא תואיצמ םוש ורובע .ללכ תונובשח ול ןיאש ,אבצ אצוי לש וניינע והזש .ללכ
.ויתוארוהו דקפמה קר

ופסאיו" יזא ,"ילא 'הל ימ" רמא וניבר השמ רשאכש ,יול טבש לצא םג םיאצומ רבד ותוא .ג
הרואכלו ."'וג ומאלו ויבאל רמואה"ו "'וכ וגרה" ,השמ תוארוהל ותייצו "יול ינב לכ וילא
תורבדה תרשע תא ועמש התע-הז ,הרות-ןתממ ואב םה וישכע קר ירה :רבדה הומת
לכב םימלש ויה םה ,ואטח אל ירה יול טבשו ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רמא ה"בקהש
?הדוקפ וזכל תייצל רשפא דציכ ןכ-םאו ,תווצמ ג"ירתה

אל םה ,ןושארה הרותה לבקמ ,וניבר השמל ("טייקנבעגעגרעביא") םתוריסמ דצמ אלא
לכש ועדי םהו ,הווצמ השמש המ תושעל ךירצש :דחא רבד קר ועדי םה ,תונובשח םוש ובשיח
.הרותה יוויצל םימיאתמ השמ ירבד

םנוצר לע טבה אללש ,"רוש רבדמ לא 'וג השמ עסיו" בותכש הממ הארוהה םג יהוזו
,תונובשח תושעל ולכיש םגה .םוויצ השמש יפכ ושע םה םוקמ-לכמ ,םיה תזיבב ראשיהל
ןואמצו ברקעו ףרש שחנ" רבדמל תכללו "וב החמשנו הליגנ"המ שורפלו בוזעל רתומ םאה
- הנכס יהוזש תקסופ המצע הרותהו הנכס תקזחב םיכרדה לכש טרפבו ,"םימ וב ןיא רשא
תושעלו וניבר השמ לע ךומסל רשפאש םעדויב ,ולא תונובשח וברע אל םה ,םוקמ-לכמ
.ותארוהכ

לכב השמד אתוטשפתא" ,רודה אישנמ הארוה םיעמוש רשאכש ,רודו רוד לכב םג ךכ .ד
המ תושעל םיכירצ - םירפסב ןייעלו ("ךיז ןייז בשיימ") ץעייתהלו ןנובתהל המ ןיא ,"ארד
.םירמואש

אל םה ,הדשה ירעל עוסנל םהל רמא יברה רשאכש ,רבכ תאז ושע םימימתה 'לתש םשכו
רתוי ודמלי רשאכש תונובשח וכרע אל םג םהו ,תנתוחהו ןתוחה םע וא אבאה םע וצעייתה
ץוחמ ןיינע םוש ןיא לייחלו ,םילייח םהש ועדיש ןוויכ - העידיב םהל ףסותי הבישיב ןמז
.דקפמה תדוקפ יולימל

וחילצה םה ,יברל םהלש הניתנו הריסמה ללגבו ,ללכ בוח לעב ראשנ אל ירה ה"בקה
ןיבו תוימשגב ןיב ,םייטרפה םהיניינעב החלצהה לע ףסונ ,יברל חור-תחנ ומרגו םתוחילשב
.תוינחורב

,"הככ םימעפ המכ" איה ה"בקה לש ותכרב ירהו ,"הדימ דגנכ הדימ"מ רתוי אל ירה הז לכ
,ונלוכ תא ךילויו ,םשארב - יברה - אוהו "רפע ינכוש וננרו וציקה"ש בורקב הלגתי הז םגו
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תארקל ,שארב ויתוארוהל ורסמתהש םימימתה ידימלתו

המכ רשא) ע"נ ר"ומדא ק"כ לש ותוחילשב הדשה ירעל ועסנש םימימתה רשא הוויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ)
.(ןוגינ ונגניו םייחל ורמאי (תודעוותהה תעב וחכונ םהמ

ל"זיראה םתא ראשנ ,"והתיבדב ךילמאו ליזיא" ורמאש ולא םידימלת םע םג ,כ"פעא .ה
.וידימלת וראשנ םהו םתיא דמל אוה ךכ-רחא םגו ,תבשה תא לבקל

אוה םוקמ-לכמ ,חישמ איבהל םילגוסמ ויה אל םה תורשקתהה רדעה דצמ רשא םגה יכ
אגרדהב םתולעהל לכוי אוה םעצמאב רשא ,םהל םילכ םהש םיניינע ,םכרע יפל םתיא דמל
.רתוי תילענ אגרדל

דומלל ראשיהל וילע הז ללגבש ,םהילע תונמחרה לדוג תא האר אוה ,אפוג הז דצמ ,הברדאו
.םכירדהלו םתיא

ךירצ "דוד תיב תמחלמל אצויה לכ"ש םדוק רבודש יפכ ,אבצ אצויב םג אוה רבדה ותואו
תואיצמש תרמוא-תאז ,תאז השוע אל אוה םאו ,םלועה יניינע לכל "תותירכ טג" בותכל
בושיו ךלי" רמאנ וילעש "בבלה ךרו אריה" ללכב אוהו ,םוקמ ולצא תספות ןיידע איהש-לכ
- פ"כע - םש השעיו ותיבל ךלייש אלא ,ןושיל ותיבל ךלייש הנווכה ןיא ,םוקמ-לכמ ,"ותיבל
רשוקמל ךופהיו הלעתי ןמזה ךשמב אוה ז"יעש ,הווצמ תררוג הווצמו ,דקפמה תוארוה תא
.הלואגה תא איבהלו דוד תיב תמחלמל םיאצויהמ תויהל הכזיש דע תמאב

ץראב םיחדינהו רושא ץראב םידבוא"ה םג ,םידוהיה לכ ירה ואובי חישמה תאיבב .ו
תומוקמה לכל םיחולש םיחלוש ןכל ,תונייעמה תצפהב היולת חישמה תאיבש תויהו ,"םירצמ
.הלואגהל םהה םידוהיה תא םג וניכיו תונייעמה תא המש וציפיש ,"םירצמו רושא"ל דע

בשייתהל ליחתמ אוהשכ כ"אשמ ,תמאב רשוקמ אוה רשאכ - חילש חולשל רשפא יתמ לבא
ולצא רסחש הרומ דבל תעדה-בושייה ךא ,עוסנל םיכסמ אוה םא וליפא יזא ,ותעדב
.םשל וחלושל רשפא יא אלימבו ,תורשקתהב

לע עיפשי אוה םאה םיעדוי אל ,'הל ז"יעו ,"ודבע השמ"ל תורשקתהב ולצא רסח רשאכ יכ
.עפשומל דוע ךופהי אוה אלא ,עיפשמ 'יהי אל אוהש קר אל - ךופה ו"ח וא ותביבס

,עודיה םגתפכו ,הלעמל רושק אוהו תויה ,ששח םוש ןיא יזא ,יעבדכ רשוקמ אוה רשאכ
תכלל וילע ותדובע יניינע דצמ רשאכ וליפא ,א"ז ,הטמל םילפונ אל הלעמל םירושק רשאכ
אל הז .הלעמל רושק אוהש ןויכ ,קילחי וא לופי אוהש ששח םוש ןיא םוקמ-לכמ ,"הטמל"
,לארשי לש ןעישומ ואיבה ז"יעש "התמא הבברתשנ" ןיעכו .ךלוה חלשמה אלא ךלוה אוה
.ל"נכ שושחל שי תורשקתהב רסח רשאכ כ"אשמ

הכילהה י"עו תויה ,הרואכלד ,תפצב תבשה תא לבקל ראשנ ל"זיראהש המ םג ןבוי הזבו .ז
םליבוהל 'יה לוכי אוה ירה ,תפצב ראשנ אוה עודמ ,הלואגה העיגמ התייה םילשוריל
?תומוצע םהיניעשכ םילשוריל

םלצא רסחש רמולכ ,םתעדב בשייתהל ולחה םהש האר אוה רשאכש ,אוה ץוריתה קר
.לועפל הכירצ התייהש המ תא תלעופ התייה אל םילשוריל הכילהה אלימבו ,תורשקתהב

תורשקתה קר אלו ,תורשקתהב םימלש תויהל םיכירצ "דוד תיב ילייח"מ תויהל ידכב
תירב) "ותירבב ונמאנ אלו ומע ןוכנ אל םבלו ול ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו" - רובידב
תויהל ךירצ לכ תישאר ,לעופב תויהל ךירצ ("עקאט") םנמא אלא ,(תורשקתה ןושלמ
.הבוח ידי ןיידע תאצל רשפא יא דבלב םירובידב ךא ,רבדל םג רשפא כ"חאו לעופבה

היה לוכי אוה וילאש יתימאה בוטה תא דיספמ אוהש תאז דבל יזא ,תורשקתהב רסח םאבו
עברא ורבע התע דע ל"זיראהמש ,ל"נה רופיס תארוהכו ,לארשי ללכל עגונ םג הז - אובל
רדעה דצמ לכה - הז ןמז ךשמב לארשי ינב ורבעש 'וכ תוריזגה יניינע לכו ,הנש תואמ
.הלואגה האב התייה ןמזמ רבכ ,יעבדכ התייה תורשקתהה םאש ןויכ ,ל"זיראהל תורשקתהה

ותוכז הקלתסנשכ ,םהילע הניגה בר לש ותוכזו ,םיבנג ויה ברד 'יתובבשב ,תרפסמ ארמגה .ח
.הבושתב ורזח

רבכ וליחתיש 'יה בוט רתוי הברה ,תוכז דמלל םיקוקז דימתש ,רדס הזכ םיכירצ עודמ . .
אוביש ונקדצ חישמ י"ע הלואגה תא םיאיבמ ויה ןמזמ רבכו ,הדובע יברל וכסחי יזאו ,תייצל
.ונימיב הרהמב ונלאגל


הלואג ינינפ


תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדה

הרותה תצפהב תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמ
תא ומייס רבכש דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו
הלואגה שממ לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה
הלואגה תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה
.לעופב

,"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
יפ-לעו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א"
,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה
לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא ומייס רבכש
- אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל
!תולגהמ לארשי לכ תא איצוהלו

לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל . .
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב ("טייטשאב") תדסוימ ידוהי לכ

,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב ("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ

ימי לכב) הדובעה ינינע לכ :"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח
(חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה תומיל איבהל"ב
אוה ,"איבהל" - אלא ,'וכו הזמ הנהיו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי חישמש דע הכחמו דמוע
,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" איבהל ידכ וב יולתה לכ השוע
אלא ,"חישמ תקזחב" אוה חישמ רשאכ קר אלו) חישמה תומי - (םיבר ןושל) תומי לש אלא
.('וכו "יאדו חישמ" לש תומילשה םג - חישמה תומי לכ
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ הרש ייח פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .י"ע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


"'וכ דובע ול רמוא"ל שרוש ז"ה - ותצעו ותעד ברעמ רשאכ

,יוניש הזיא תושעלו לכשה תא ברעל אלש - םילגרמה תשרפמ דומלל ונילעש תוארוההמ
הז יוניש י"עש ול המדנשכ םג ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ברה ירבדב ,דבלב רדסה יוניש וליפא
תועטל המודב דע תועטל רשפא ברה ירבדמ תצק יונישב ,יכ ,ותוחילשב רתוי חילצי
לארשי ינב ישאר םישנא םלוכ" םהילע רמאנש םילגרמה המו :ו"קו ש"כמבו ,םילגרמה
ונכרעכ םישנא - "'וג תולעל לכונ אל" ורמאש דע תועטל ואב ,השמ ירבדמ וניששכ ,"המה
.המכו המכ תחא לע

ךכ השע ול רמוא םויה ר"הצי לש ותנמוא ךכ" ל"זראמ שוריפב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
רובעל םדאל רמול ליחתמ וניא ,"רעקניגולק רעד" ארקנה ,ר"הציהש ,"'וכ רמואש דע 'וכ
השוע רשאכש ,"ךכ השע" וירבד תליחת אלא ,ול עמשי אל יאדוב וזכ הלחתהב ,יכ ,הריבע
ותעדל בישקהל ליחתמשכו ,ךכ השעתש םיכסמ ינא םג ,"ךיילג רעייז" :רציה ול רמוא הוצמ
שרוש ז"ה - ותצעו ותעד ברעמ ,לבא ,הוצמ ינינעל עגונב איה הלחתההש ףא - ותצעו
."'וכ דובע ול רמוא"ל

בוריע אללו ,יוניש אלל ,ברה ירבד תרימש - אוה תוחילשה יולימב ירקיעה יאנתה ,ןכלו
.אקוד לוע תלבק ךותמ ,לכשה
(הגומ יתלב - ת"יש'ה חלש פ"ש תחישמ)


םילגרמה אטחל ןוקיתה

םירמוא ז"עו ,ולש לכשה דצמ לבקתמ הזש ךיא - ולכשב ןיבהל ונינעש ,לכשה ןינע ונשי . .
לכשה הזב ברועמ אלו ,'יוהל ולוכש ןינע הז הנומאש ,הנומאה ןינע תויהל ךירצ הזל םדוקש
.ולש

י"ע םהל רסמנש 'יוה רבדל ועמשנ אלו ,םה םלכש לע וססבתה םהש המ 'יה םילגרמה אטח
.ולכשב ןיבמש המ עיגמ כ"חא קרו הנומאה ןינע תויהל ךירצ םדוקש אוה הזל ןוקיתהו ,השמ
(הגומ יתלב - ח"כשת'ה חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


ימשגה םלועה תא שובכל

:הלופכ הארוה - חלש 'פמ הארוהה . .

דומללו "יניס רה"ב ראשהל ףידעש בושחל לוכי ידוהי :הדובעה םצעל עגונב שארל לכל
סנכהל וילע עודמ ובשוחב ,ימשגה םלועב הדובע ,תוצמה תדובעב קסעתהלו דרילמ ,הרות
ללכבו ,"ץראב בשויה םעה זע"ש הז דצמ ,"לוח"ה ייחב רצוויהל םילוכיש תוקיפסו תונויסנל
ראשיש בטומ ,"'יבשוי תלכוא ץרא"ש דעו ,"ונממ אוה קזח יכ 'וג תולעל לכונ אל"ש רשפא
.תסנכה תיבו שרדמה תיב ילתוכ 'דב ןגומ בשיל

המשנה תדיריד הנווכה תילכתש הוויצ ה"בקהש - םילגרמה תועטמ הארוה דמול אוה הז לע
הבוט" - הברדאו .לארשי ץרא הנממ תושעלו ןענכ ץרא תא שובכלו סנכיל אקוד איה ףוגב
דעו ,בוטד תומילשה תילכת הלגתמ תיימשגה ץראב הדובעה י"ע אקוד ,"דאמ דאמ ץראה
.אקוד םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הואתנ יכ ,"דאמ דאמ"ד ןפואל

- הברדא אלא ,ול עירפמ וניא םלועהש קר אלש ,ידוהיב תומילשה תילכת לעופ הזש דעו
.ךורע ןיאב 'ילע ולצא לעופו ותוא 'יחמש ולש םחלה השענ הזש ,"םה ונמחל"

:"ךתעדל" תויהל הכירצש ,הדובעה ןפואל עגונב - ץראה שוביכמ הארוה םג הנשי הזל ףסונו
דציכ (םלועה עבטל םאתהב) םיכרדה לכ אוצמלו שפחלו ותעדו ולכשב עגייתהלו בושחל
."לארשי ץרא" ונממ תושעלו ימשגה םלועה תא שובכל

:הז ונרודל דחוימב דומיל הזב שי - רתוי תויטרפבו

ןורחאה רוד ,הז רודמ א"ואכל ןתנ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש וניבר השמ
ןיכהלו ,תולגהד "םימעה רבדמ"ב הדובעה לש םינורחאה םיירישה םייסל תוחילשה ,תולגב
לארשי ץרא הדיתעש) םלועה לכדו ,לארשי ץראד תומילשב שוביכו הסינכל ךרדה תא
.(ולוכ םלועה לע טשפתתש

תוארל ,"ןענכ ץרא תא ורותיו"ל םיחולש רותב - "חלש" - םידוהיה לכ תא חלש ונרוד אישנ
,תודהיהו הרותה תצפה י"ע םלועה תא שובכל הבוט יכה ךרדה תא אוצמלו ("ןקוקמורא")
.הצוח תונייעמה תצפה - דחוימבו

דומעלו תוירחאה ןמ ררחתשהל לוכי וניא דחא ףא ןכלו - ונרוד לש תוחילשה תאטבתמ הזבו
- המידק תכלל לדתשהל ךירצ דחא לכ - הברדא אלא ,רוחאמ "ררגהל" וא דצה ןמ
ץראה השבכנו"ש החטבה הנשיו ,"ליח ינב לכ לארשי ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח"
."םכינפל
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל"


לוטיב - תוחילשל דוסיה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

חלש 'פ

:איה [םילגרמה תשרפ] ל"נה לכמ הארוהה .א

'יהנ ולכשש דע ,ךורע-ןחלוש פ"ע גהנתמ אוה וימי לכו תויהש ,ןועטל לוכי ידוהי הרואכל
לכוי אל אוהש כ"א עודמ ,הרות פ"ע םה וידיג ה"סשו וירבא ח"מר וליפאו ,הרות פ"ע לכש
?השודקד לכש אוה ולכש ירה ,ןוילעה ןוצר תא םייקל אב רשאכ ,אוה ולכש תא ברעל

התיה ,"םש ישנא דעומ יאורק"ו םיאישנ ויה םהש פ"עא :םילגרמהמ הארוהה הנשי כ"ע
הזמ אצי ,(השודקד 'יפא) םה םלכש תא וברע םהש ןויכ ,כ"פעא ,ל"נכ הרות פ"ע הנעט םהל
- ונורג ךותמ תרבדמ הניכשש - וניבר השממ םיעמוש רשאכש ןויכ ,םילגרמה אטח כ"חא
.השמ תדוקפל תייצלו ,תונובשחה לכ תא בוזעל שי ,תושעל םיכירצ ךכש

אינת) הדובעה תלחתב זחוא אוהשכ ,'וכו הדובעה תישאר קר איה לוע תלבקש ,אוה ןעוט
םינש תורשע רבכ קסוע אוה ירהש ,הדובעה תישאר ירחא הברה זחוא אוה לבא - (א"מפ
לש םינינעב ולכש תא ברעל ("ןעניגראפ ךיז") ומצעל תושרהל לוכי אוה אלימבו ,הדובעב
- ...תוצמו הרותב גונעת ול ףיסוי הז ,הברדאו ,(השודקד לכש הז ירה ל"נכו) תוצמו הרות
ךיז") ומצע תא רוסמל ,לוטיבהו הקיתשה ןינע ,"בלכ סהיו" תויהל ךירצש ,ול םירמוא לבא
.תייצלו ,ול םירמואש המ עומשל קרו ,("ןגיילקעווא

פ"ע ענמנה רבד אוהש ,"עיקרל ילעת"ד ןינעה תמגודב) ארמגהמ דועו אישוק ול שיש המו
הכירצ אל אישוקה :אוה הזב רקיעה ,התוא ול ץרתל רחא והשימ לוכי אמתסמ יזא ,(הרות
ןינעה והזש "םחנת םירשי תמות" רמא אברש יפכ ,לוע תלבקב תושעל ךירצ אוה ,ללכ תעגל
אוה השמ לש ונינעש פ"עא ,השמ לש ונינע לכ 'יה הזו ,תעדו םעטמ הלעמלש לוע תלבקד
איה יכ" ש"מכ הגשהו הנבה לש ןינע איה ומש לע תארקנש הרותה ירהש ,הגשהו הנבה
השמ הז - רבד לכל ןימאי יתפ"ש שרדמה רמוא כ"פעא ,"'וגו יניעל םכתניבו םכתמכח
?השמ דבלמ רחא והשימ אצמ אל אוה ,יתפ אוה ימ שפחמ שרדמה רשאכ הרואכלו ,"וניבר
.יתפ םשב שרדמה ול ארוק ,לוע תלבק אוה השמ לש ונינעש ןויכ אלא

תא רסמ אוה ,ןוילעה ןוצר והזש עדי אוהו תויהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא 'יה םג ז"דעו
.ןוילעה ןוצרה תא ("ןעריפסיוא") םייקל ידכ ,הנכסב דמענו ירמגל ומצע

ומצע תא קר אלש ,יברה לצא וארש המ ןבומ וניא הרואכלש :תפסונ הארוה םיאור ןאכו .ב
םידחאו) הריזג ץראל וחלשנ ןכאש המכ ויהש דע ,ינש ידוהי םג אלא ,הנכסב דימעה אוה
דציכ לבא ,תיבה-לעב אוה ומצע לע אלימ ,הרואכלו ,(תודעוותהב ןאכ וישכע םיאצמנ םהמ
?רחא ידוהי הנכסב דימעהל לוכי אוה

םמצע לע אלימש - םתנעט התיה תאז ירה ל"נכש ,םילגרמה השעממ םיאור הז-תא אלא
אל הז כ"פעאו ,לארשי ינב לכ לש תוירחאב תאשל םילוכי םה דציכ ךא ,םירתוומ ויה םה
.םילגרמה אטח לשלתשנ הזמו םיאתה

ומצעל עגונב אל ,תונובשח םוש ךורעל םיכירצ אל ,ןוילעה ןוצר והזש םיעדוי רשאכש ןויכ
תוחילשה יולימב םיחילצמו תוחכה םנשי ,ללכ תונובשח םישוע אל רשאכו) ינשל עגונב אלו
.(ל"נכ

וקסעיש וירבא תא חולשל ךירצ אוהש ,ומצעב דחא לכ לצא תוחילשה ןינע םג ונשי ז"דעו .ג
אוה ז"יעש ,ישונאה ולכש םע דמול שארהש המ אלימש ,ןועטל לוכי אוה ירהו ,םלועה םע
ןויכ ,ךכמ ארי אל אוה ,(להוא יבשוי לצא םג) ("טייז א ףיוא ןכירקראפ") הדצה תוטסל לוכי
קוסעל אוה לכוי דציכ ,םידיהו םילגרה ומכ ,םירבאה ראש לבא ,הרות דמול שארה ירהש
.םיפוגיסו תוינעת תושעל ,איה הזל הצעהש ,רמוא אוה ןכלו ?םלועה ינינעב םתיא

םעש פ"עא ,ףוגה םע דובעל םיכירצ ,"ומע בוזעת בוזע" תויהל ךירצש ,ט"שעבה כ"ע רמוא
ורדחב דבל רגסי אוהש אל ,הנווכה יהוז אל לבא ,חוטב רתוי הרואכל אוה םיפוגיסו תוינעת
רחאה טשפה וב םייוקי ז"יעו ,ףוגה םע קוסעל ,ומע תויהל ךירצ אלא ,םלועהמ קתונמ 'יהיו
ינש םכותב םיללוכ םהש הרותבש םייוויצה לככו - החטבה ןושלמ והזש ,ומע בוזעת בוזעבש
.ומע בוזעת בוזע 'יהי ףוס-לכ-ףוסש םיחיטבמ .החטבה ןושלו יוויצ ןושל :םישוריפ

םילגרמה אטחב 'יהי אל אוהש לעפ המש ,בלכ לצא םיאצומש םשכ :הזל חכה ונשי ןכיהמ .ד
הז ןיא הלצאש תאזכ המשנמ ,רוביע 'יחב התיהנ ולצאש ,"ומע תרחא חור התיה"ש המ י"ע -
קידצ הזיא שרשמ חור 'יחב"ל ינוניב הכוז םימעפלש אינתב ראובמה ד"עו) ללכ ןויסנ
.הלעמלמ חכה הזל ונשיש ,א"ואכב אוה ז"דע - ("'וכ וב רבעתתש

אל אוהש ,תובא ירבק לע חטתשהל םדוק ךרצוה אוה ,"תרחא חור" בלכל התיה דציכ ךא
'וכ הזו הז אוה ינא רמאו תובאל אב אל אוהו ,תובא תוכז לע קר אלא ומצע לע ךמס
,םילגרו םידי טושיפ ,לוטיבה ןינע והזש ,'וכו חטתשהל אב אוה אלא ,("רעד ןוא רעד")
.("תואיצמ סיוא") ותואיצממ ירמגל לטבתה אוהש

םוקמה - ןורבח לע תיבה-לעבל 'יהנ אוהש דע ,םילגרמה אטחב 'יהי אל אוהש לעפ הזו
.חטתשהל ךלה אוה וילאש

ירמגל לטבתמ אוהש ,לוטיבה ןינע תא ול שיש ז"יע אקודש ,ידוהי לכ לצא אוה ז"דעו
,"רמ יתאק"ה 'יהיש דע ,ינש ידוהי םע לועפל םגו ,ותוחילש תא אלמל לוכי אוה ,ותואיצממ
.ונימיב הרהמב ,אחישמ אכלמ
(הגומ יתלב - ו"כשת'ה חלש פ"ש תחישמ)


חצניו 'ה תמחלמ םוחליו


?הגלפמ יהמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

קר רבדה רבועש ףסונ םוי לכו - םינורחאה םישדוחב רבודמה אשונל רוזחל םוקמה ןאכ .א
ןויכ "הלאש" םשב וארוקל הצור ינניאש ,עודיה ןינעה והז - רתוי עורג השענו רתוי ךבתסמ
רבד והז אלא ,תויארל ללכ עיגהל םיקוקז אלו תויעב םוש הזב ןיאו "הלאש" אל ללכ וזש
."ידוהי והימ"ד ןינעה - טושפה

תוארל הצורו יתימא םדא אוה םאבש ןויכ ,"יתימא שיא והימ" ללכב איה הלאשה תמאב
םג ,םידוהי םהש םיוג לע רמול רוסאש עדוי אוה - ומצע תא תומרל הצור אלו ,תמאה תא
!תובישי רובע - םוגישי םאב - תוריל המכ גישהל ידכ אל

דומלל וצרי ,םידוהי םהש םהילע ורמאש ולאכ םיוגש ךכל עיגי הז !?ולא תובישיב דמלי ימ
,םהלש תובישיל םסינכהל םיחרכומ כ"או ,םידוהי םהש ורמא םמצעב םה ירה !ולא תובישיב
ולש םייחה ךפיה 'יהנ הז יוג םע הרות םידמול רשאכש !םתיא דומללו שארב םבישוהל
.הרות יוג דמלל אלש ,דמלמה לע ונשיש רוסיאה לע ףסונ , ,טנ ןירדהנס)

רתומ ,("טנופ" הברה הז םא 'יפאו) תובישיל "טנופ" המכ לבקל ידכ םאה :הזל ףסונו
!?םיוג ןוילב השלש םע ךסכתסהלו םידוהי ןוילמ הרשע שלש ריקפהל

.תוגלפמ םע תאז םירשקמ כ"מחאל .ב

תלכוא ץרא" (עובשה תשרפב רמוא אוהש יפכ) אוה ללכב הגלפמ לש ןינעהש תעדל םיכירצ
הזכ דחא !הגלפמה תודוא קר בשוח אוהו תויה ,םדאה תא תלכוא הגלפמש ןויכ ,"'יבשוי
תא לכוא אוה :ךפיהה קוידב הז ולצא ,("שטנעמ ןייק טינ") םדא-ןב אל הליחתכלמ אוהש
םינינע ולאכ השוע אוה "גיהנמ" ראשי אוהש ליבשבש אפוג הז ןינעב םיאורש יפכ ;הגלפמה
ידכ לכהו ,הגלפמה םש תא בירחמו סרהמ אוהו ,הגלפמה לש בוטה המש תא "םיגרוה"ש
,"םש" הזכ הל שיש הגלפמל שאר םנמא) הגלפמה שארו גיהנמ ראשיש ידכ ,"גיהנמ" ארקיש
!(הגלפמה לש שארה אוה פ"כע לבא

לבא ;הגלפמה תא "לכוא" אוה תוישיא תוינפ ליבשבש ,םדא-ןב ונניאש דחאב רבודמ הז לכ
ורדגמ אצוי אוה הגלפמה ינינע רובעש םיאורש יפכ ,םתוא תלכוא הגלפמה "םהבש םירשכה"
לש תואיצמבו "אסכ"ב זחוא אוה ,"שורפי לאו גרהי" 'יפא אוה הז ליבשבו ,("שטנעמ סיוא")
!םידוהי ןוילמ הרשע שלש םיריקפמ ךכ םשלש דע ,םירדגהמ אצוי ירמגל אוהו ,הגלפמה

וארקנש םינבר ולאכ םנשיו םייתימא םינבר םנשיש ועדי איסורב :ןינע דוע ףסותינ הזלו .ג
יוויצ והזו ,הלשממה םעטמ רמולכ ,"םעטמ םינבר" :ושוריפש ,"רעניבר רענאזאק"
.הלשממה

הצור הלשממהש המ קר תורמוא ןניאו ,"םעטמ" ןניאש תוגלפמ ןנשי :ןדיד-ןודנב םג ךכו
ןוצרכ אל איה התטיש ןכלש ,"םעטמ" הניא איהש ,םיחטש תרזחה דגנ הגלפמ הנשיש ד"ע)
לבא ,תדה תא תוגציימה תוגלפמ םנמא ןהש ,רמולכ ,"םעטמ" תוגלפמ םג ןנשיו ,(הלשממה
,"םעטמ" הגלפמ איהש אלא ,תדה לע ןגהל הדיקפתש הגלפמ ןכא יהוז ;הלשממה םעטמ ןה
.הלשממה ןוצרכ לכה רמול םיחרכומ םה

,תדה לע ןגהל ידכ הגלפמ אל םתאש יולגב ורמאת ,"םעטמ" הגלפמ םכנה םא ,הרואכלו
םכתיאש ועדיי דימתלו תחא יזאו !תיאמצע העד ללכ םכל ןיאו ,"םעטמ" הגלפמ םכנה אלא
םכילע הוצמ הלשממהש המ ,רמולכ ,ןתיווהכ םירבד םירסומ קר םתאשו ,תושעל המ ןיא
.םכילע םיוצמש ולא םע רבדל הליחתכלמ ולכויו ,רמול

- םינעוט - הזל ,םילעפתמ הזמ ,םירמוא אל - רמול יניס רהמ םידמועו םיעבשומש המ תא
...!רוזחל םיכירצ ,תרמוא הלשממהש המ לע לבא ,ןמז שי

!תדה לע ןגהל הנינעש הגלפמ םכנהש ורמאת לאו ,"םעטמ" הגלפמ םתאש יולגב ורמאת

...ףייעתהל םיליחתמ ש"נא וליפא

הזש ועדיי אלש ידכב יאשחב הזב לועפל יתיצר ללכבש תויה - כ"ע לשמ רמול הצור ינניא .ד
אלא ,יולגב תאצל יתכרצוה רזע אל הזש יתיארשכ לבא ,ץוחבמ דחא אוה הזב קסועה
םלוכו ,רזוע אל הזש האור ינא וישכעו ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תאז ושעיש יתיוקש
דע ושעש המ וליפא] ףייעתהל םיליחתמ ש"נא וליפאש דע ,הז לע םישיערמ אלו םיפייעתמ
אלו ,םח 'יהנ ירהש - הזב קוסעל ללכב םיקיספמ וישכע לבא ,המ עדוי ימ 'יה אל םג התע
:אוה לשמהו - [הז לע ושיעריש עובתל םילוכי אל כ"או ,ןגזמ שי דחא לכל

,תוריזג המכ לוע תחת ויח זא םידוהיהו ,הפיקת התיה "ראצ"ה דיש ןמזב ,איסורב םעפ
חזרמ-תיבה רכוח 'יהש ידוהי ותואו ,("רעדנערא") חזרמ-תיבמ םיבר םידוהי וסנרפתה
.םידוהיה ראשמ קוחר ללכ ךרדב יח 'יה ,"ץירפ"המ

לש ב"העב 'יהש ץירפה וילא אב - חזרמה-תיבמ התיה ותסנרפש ידוהיש םעפ הרק
ךידלי ינש תא חקא ("לדנער םעד ןטייב") ךתד תא רימת אל םא :ול רמאו ,חזרמה-תיב
תא קיזחהל הצור ךנה םאבו ,םתד תא ורימי יאדוב םידליה ינש יזאש - רמוכה לא םאיבאו
.התא םג תדה תא רימת ,ךידלי

בשח אוהש אלא ,תדה תא רימהל םנמא םיכסה אוהו ,ןויסנב דומעל 'יה לוכי אל ידוהיה
.הזב זוחאי אל אוה תמאב לבא ,("ןגעוו םינפל") ץוח יפלכ קר תאז השעיש

כ"מחאל יזא םידוהימ דרפנ ותויהב לבא ,ץוח יפלכ קר הז 'יה הליחתכלש ,ןמז ךשמ הוה ךכו
.םידוהי תויהל ירמגל וקיספה םה ןמזה ךשמבש דע ,ץוח יפלכ קר אל 'יהנ הז

השרד-ילעבו םידיגמ תונטקה תורייעב םיאצמנה םידוהיה ןיב בבותסהל וגהנש זא 'יה רדסה
דיגמהו ,ידוהי ותוא יח הבש וז הרייעל דיגמ עיגהש עריא םג ךכו ,רסומ ירבד םהינפב רבדלו
םיחרכומ םהש ותשאו ידוהיה וטילחה רסומ ירבד םתוא תובקעבו ,םיפירח רסומ ירבד רביד
.םידוהי תויהלו רוזחל

םנמא תמא :הלעבל השאה הרמא ,ןסינ שדוחב קוידב הז 'יהש ןויכו - ברעתה ןטשהש אלא
עודמ :לעבה לאש .תועובש רפסמ דוע ןיתמנ אוב לבא ,םידוהי תויהלו רוזחל םיכירצ ונאש
שי חספבש ,חספה גח עיגמ ףכיתו תויה :השאה ול התנע ?תועובש 'סמ ןיתמהל הצור תא
החריט יהוזש םילכה תא רישכהלו ץמח לוכאל אל ,הצמ תופאל םיכירצ - הבורמ החריט
...!וזה החרטה לכ תא ךוסחנו תועובש רפסמ דוע םיוג ראשנ אוב יזא ,המוצע

םידוהי ןוילמ 13 םיריקפמ אסכה לע תבשל ידכ

לע עגר דוע תבשל ליבשבש ןינע והז לבא - (תוגלפמה לע) םהילע תאז רמול ןווכתמ ינניא .ה
עגר דוע ראשהל רקיעה ,לידבהל ,םיוג ןוילב שלשו םידוהי ןוילמ 13 ריקפהל םילוכי תואסכה
אל םהו ,"םכילע ךולמא הקזח דיב"ש ןויכ ,לטבתת הריזגה ףוס-לכ-ףוס ירהש ,תואסכה לע
םעדויב ,ןושיל םהל ןתי אל הז לבא ,עגר דועב 'יהי הז וישכע אל םא - הלילב ןושיל ולכוי
רשפא ירה :םיבשוח םה הז עגרב לבא ,הלטבל םיחרכומ ויהי םה זאו ,וזכש הריזג הנשיש
הברה ךכ-לכ רוכמלו הליבח תקסע תושעל םילוכי הז רובעו תואסכה לע ןמז תצק דוע תבשל
.םהילע רוזחל םיכירצ אלש ,הזבש םיטרפה לכ םע ,וברי ןכ ,םידוהי
(הגומ יתלב - ל"שת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


חלש 'פ - י"שרב קויד

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ (ןטקומ) םוליצ ונינפל
א"משת'ה ךתולעהב פ"ש תחישב םיחינמה תלאשל
(716 'ע ג"ח א"משת "שדוק תוחיש"ב ספדנ)


:ק"יתכה חונעפ ןלהל

.ת"מ ינפל - םש יכ תוטשפב :יברה הנע הנושארה הלאשה לע

שגדומכו) ז"אז םיקוספ כ"וכ ד"ודנל ללכ המוד וניא ז"כ :יברה הנע 'ינשה הלאשה לע
.(תישארמ ,תישאר :ז"חאל ףכית י"שר קויד פ"ע טרפבו תודעותההבי"ע ל"וי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הראב תבותכה
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הראב תבותכה
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"