ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ידוהי לכש ךכל לוכיבכ עיגהל ךירצ ה"בקה
,"םכתלואג ןמז עיגה"ש קר אלש ,זירכיו הצרי
תוטשפב הלואגה רבכ הנשיש אלא

*

(חרק :ק"האב) חלש תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= אסר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיסמ
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
םעהו ץראה תומילשתוכלמ רבד


!הלואגה תלעפנ הז םוקממו םוקמב אקוד

תא עבק ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םשש םוקמה הזש תויה
,ולוכ םלועה לכב הצוח תוניעמה תצפהל רוקמה רותב ,ומוקמ
םילשורי אוה שטיוואבויל * הלואגה תלעפנ הז םוקממו םוקמב אקוד ירה
* ונלש ק"מהיב אוה וב ללפתמ ר"ומדא ק"כ רשא תסנכה תיבהו ,ונלש
לכ תא ןילגמו "ןילעמ" - ןותחתה רודכ יצחב הדובעה םויס י"ע אקוד
ךלמ" רשא ,ןינבה לש גגה םג ללוכ ,"ךידי וננוכ 'דא שדקמ" לש ןינבה
* " םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ . . חישמה

תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה ןויס ח"כ סרטנוקמ םיעטק 'ב

יצחב - אפוג םשו ,ןורחאה הז תולגב ,תולגב ןותחתה ז"הועב ונא םיאצמנש יפ-לע-ףא .א
בצמבו בצממ אקוד :אברדא ירה - [וננמזב י"נב ןינבו ןינמ בור לש םוקמה] ןותחתה רודכ
לכבו הלודג יכה 'ילעה תלעפנ - ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דע ,תולגהו ןותחתה םוקמו
רתויב םילענה תורודהו ןוילעה רודכ יצחד םג ללוכ ,הזמ הלעמלשו ינפלש תורודהו תוגרדה
לכל הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש 'ילעהל דע ,(ב"ויכו 1וניבר השמ לש העיד רוד)
.םלוכ תורודה לכ רובעו ,(ןוילעה רודכ יצחב ללוכ) ולוכ םלועה

תכשמנ הלואגה יכ - ף"לא תפסותב "הלוג" תבית י"ע אקוד תבתכנ "הלואג" תביתש עודיכו
;2(הלוג) תולגב םלוע לש ופולאד ף"לאה תסנכה (לש הדובעה) ידי-לע האבו

תיתימאה הלואגה 'יהתש תלעופ איה ןכל ,ןותחת יכה בצמהמ אקוד האב הלואגהש ןויכו
אלש] 3רכז ןושל "שדח ריש" םירמוא 'ילעש ,תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המילשהו
,רתויב ןותחתהמ אב רבדהש ז"יע אקוד יכ ,[כ"חא קספה םהל 'יהש ,הז ינפלש תולואגהכ
תריפסד הלעמה - אקוד יולג ןפואבו ,אמייק לש רבד הזש ,ןינעה תומילשו תויתימא תילגתמ
המילשהו תיתימאה הלואגב תומילשב הלגתתש ,(...אמייק לש ןפואב יוליג הנינעש) תוכלמה
הטמל תוקלא יוליג - אוה הלואגד שודיחהש עודיכ ,(דוד תיב תוכלממ) ונקדצ חישמ י"ע
הרידב רשא ,םינותחתב ךרבתי (ותומצעל) ול הריד ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ז"הועב
.יוליג ןושלמ - "הלוג"ו "הלואג" תוביתד שרשה םג והזש ל"יו - .יולגב םצעה ונשי

יטרפ םוקמהל עגונב םג אוה ךכ ,הלואגו תולגה ןינע תוללכל עגונב הזש םשכש ,רמול שיו .ב
ח"ומ ק"כ םשש םוקמה (4"טעמ שדקמ"ה) הזש תויהש - "ןותחתה רודכ יצח"ב וב םיאצמנש
,ולוכ םלועה לכב הצוח תוניעמה תצפהל רוקמה רותב ,ומוקמ תא עבק ונרוד אישנ ר"ומדא
וננוכ 'דא 5שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיב ןינבו הלואגה תלעפנ הז םוקממו םוקמב אקוד ירה
.6"ךידי

הזש ןויכ ירה - שדוקה רה לע ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב ומוקמש יפ-לע-ףאד
י"ע תולגה ןמז לש םויסב טרפבו ,7"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע לעפנ
הנכהה ,הזה םוקמב אקודו ,הז םוקמב רבכ שי - "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הדובעה
,"ךידי וננוכ 'דא שדקמ"הל התומילשב

ק"כ לוכי הז תאש - "ךידי וננוכ 'דא שדקמ" לש יוליגה הז םוקמב השענ דימו ףכיתש דע
'דא שדקמ"ד יוליגה השענ שארל לכלש ,לעופל איבהל עובתל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
םינש רשע ךשמב ותדובע לעפו יח אוה ובש ("םיעבשו תואמ עבש") הז םוקמב "ךידי וננוכ
.(ל"נכ) ותדובע לכד לכה-ךסה ,ולש תונורחאה

שדקמ" לש ןינבה לכ תא ןילגמו "ןילעמ" - ןותחתה רודכ יצחב הדובעה םויס ידי-לע אקודו
אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ" רשא ,ןינבה לש גגה םג ללוכ ,"ךידי וננוכ 'דא
ידי-לע (לעפנ) "הלעתמ" הז לכ - 8"םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ
.רתויב ןותחתה לש (ההבגה) הדובעה

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" לארשי-ינב לכ - 9"אימש יננע םע ורא" - שממ דימו ףכיתו
םיחקולו ,ןאכ ונשיש ישילשה שדקמה תיב םע דחיב ,השודקה ונצראב םיאצמנ ,10"וניתונבבו
תא ללוכ הזש ,12'ה תאריו 'ה תבהאד הדובעה ,11"םתא םבהזו םפסכ" םע דחיב הז לכ תא
.13השעת אל תווצמ לכו השע תווצמ לכ

:הז לכמ דומילה .ג

םיבוט םישעמו הלפת הרות תיב ,שלושמ תיבו ,ישילשה שדוחב - יאכז םוקמו ןמזב ונדמעב
דמועשכ - ןויס ח"כד םויב ,אפוג םשו ,(םידסח תולימגו הדובע ,הרותד "שלושמה טוח"ה)
תוקלא יוליגו תכשמה :ונינעש ,('ג םימעפ 'ג םימעפ 'ג) ישילשה שדוח לכ לש חכה יולגב
- אמייק לש ןפואב הטמל

תוחילשה ונשי וילעש - הז ונרודד תוחילשה םייקל קוזיחו חכ תפסות ידוהי לכ לבקמ
תלבק תארקל 14"םכלוכ ןכה" דומעל םיכירצש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הרמיאהו
.לארשי ךלמ דוד ,ונקדצ חישמ - םשארבו ,המילשהו תיתימאה הלואגה

המ לכ רשא) ונרודבש "קיתו דימלת"ה לש שודיחה - הז ונרודד תוחילשה יהוזש תויהלו
הלא ונימיב ןטק דלי רשאכ וליפאש ,ןבומ - (יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע קיתו דימלתש
ןמ קלח השענ הזש דע ,הרותב יתימא שודיח ז"ה - חישמה אוביש שקבמו ןימאמ אוהש רמוא
תושקבהו םילימל םיכסמ ה"בקה ןכש ,ומצע ה"בקהמ ,15"אצת יתאמ"ש "הרות שודיח"ה
הלעמלש ןפואב ,שממ תוטשפב ותבהא הלגמ ה"בקהו ,16"והבהואו לארשי רענ" - י"נב לש
הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב ,הטמ הטמל יולגב - הז םע דחיבו ,הלבגהו הדידממ
.ונממ

םיעייסמ םלועה ינינע לכש ךכ - "ידמע ויה םיברב" - םלועה ינינע לכמ עויס ךכל שיש טרפבו
.המילשהו תיתימאה הלואגה :הדיחיו תחא הרטמל םיכילומו

[:א"טילש ר"ומדא ק"כ 17ךישמה הלפתה רחאלו ,תיברע תלפת וללפתה]

לש ותדובעל עגונב רקיעב הזב הנווכהש ,ןויס (ךז) ז"כל ךשמה אוה ןויס ח"כש ךכל ףסונ .ד
ט"כ - וירחאלש םויהל המדקהו הנכה םג הז ירה ,(ןותחתה רודכ יצחל דע) םלועב ידוהיה
ה"בקה םע ידוהי לש תודחאתהה תודוא רקיעב רבודמ ובש ,(זומת) שדוח שאר ברע ,ןויס
.(ןויס ח"כב הדובעהמ חכב אבש)

:הזב ןינעהו

.שדוח שארב שדוחה דלומ תארקל הנכהכ ירמגל םלעהב אוה הנבלה רוא שדוח שאר ברעב
,("שדוח רחמ") שדוח שאר ברעב (הנבלה םלעה) "ךבשומ דקפי" ידי-לע :18בותכה ןושלבו
.19ארהיסו אשמש דוחי ,(שדוח שארב הנבלה דלומ) "תדקפנו"ה לעפנ

תומילש תלעפנ שדוח שאר ברעב :20הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש - י"נבד םשה תדובעבו
הזו ,(םלעהב זא 'יוצמש הנבלל המודב) לוטיבה תילכתב דמוע אוה רשאכ ,ידוהיה תדובעב
(ארהיס ,תוכלמ) לארשי תסנכד גוויזו דוחיה - ("תדקפנו") המשנה לש 'ילעה תא ףכית איבמ
(21"דחא דחאל וטקולת םתאו") דיחי רותב ידוהי לכ לש דוחיה םג ךכו ,(שמש ,א"ז) ה"בקהו
רשבל ויהו" - תיתימא תודחאב ,שממ תחא תואיצמ םישענ םהש ךכ - תוהמו תומצע םע
.דיחימ ףא הלעמל - דע ,23דיחי לש ןפואל דע ,22"דחא

לש ןינע קר אקוד ונשי :הברדא ןכש ,24ו"ח קספה לש ןינע ךייש אל יאדוב ירה זאש
.תומילשה תילכתב תודחאתהו ,תודחאתה

ויהו"ב ףסונ ןינע ונשי - "דחא רשבל ויהו"ב (ה"בקה םע י"נב ןיב) תודחאתהה ןינע לע ףסונו
םיקידצ לש םהיתודלות" - "תודלות" םידלונש - הזמ םיאצויש תואצותה :"דחא רשבל
,25"םיבוט םישעמ

םדי-לעש (םיבוט םישעמ אלא ,"דחא רשבל ויהו" ןמ דרפנ רבד םניאש) םיבוט םישעמל דע
,ה"בקה לש וינינע לכב (תודחאתה לש ןפואב) "ה"בקהל ףתוש" (ותמשנו ופוגב) ידוהי השענ
תומילשב תאז לעפי ה"בקהש ידכ ,רשא ,המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהב - רקיעו ללוכ
ונישעמ" י"עש ,ףוגב המשנ רותב אקודו ,ידוהי לכ לש ותופתתשהל (לוכיבכ) קוקז אוה
- וזמ הריתיו ,הזל םיכסי ידוהי לכש ךכל לוכיבכ עיגהל ךירצו ,הלואגה האב "וניתדובעו
,תוטשפב הלואגה רבכ הנשיש אלא ,26"םכתלואג ןמז עיגה"ש קר אלש ,זירכיו הצרי אוהש
י"ע לעפנש) "הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגה - יוליג ןושלמ איה הלואגש . . ליעל רבודמכ
.(תולגב ידוהיה תדובע

__________
.נ"שו ,ט"יפ ר"בדמב ,ט"פ ר"קיו האר (1

.וז הנש רומא פ"שו ק"וחא פ"ש תחיש הארו ,הל ךתולעהב ת"וקל (2

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות ,וט חלשב אתליכמ (3

,טכ הליגמ .זט ,אי לאקזחי (4

.זי ,וט חלשב (5

ידיסח ינקזמ דחא ירבד ([ב ,יק] וכק 'ע ב תרבוח) "םימתה"מ ריעהלו ."טעמ שדקמ" אוה ירה הז ינפל םגו (6
תא ונל הנביו . . קדצ לאוג ונל חלשיו ת"ישה םחרי רשא דע ק"דקו ק"מהיב ברחנש םוימ :צ"צה ימיב לימאה
וב ללפתמ ר"ומדא ק"כ רשא תסנכה תיבהו ,ונלש םילשורי אוה שטיוואבויל הנה ,ק"דקה םע ק"מהיבו םילשורי
.'וכו ונלש ק"מהיב אוה

.ז"לפר אינת (7

.טצת זמר 'יעשי ינועמש טוקלי (8

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (9

,ד"וי אב (10

,ס 'יעשי (11

.בשיו פ"ר א"ות האר (12

.ד"פ אינת האר (13

.טער 'ע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (14

ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (15

,אי עשוה (16

סרטנוקה תא א"טילש ר"ומדא ק"כ קלחי כ"חאו הקספה 'יהת תעכש 'יש יאבגה זירכה הלפתה ירחאל (17
ועיגיש דע) ךשמה וישכע השענ ,הקספה תושעל םוקמב :(ךויחב) רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו .הקדצל תורטשהו
.ל"ומה .החישהב ןמקל הארו .(םיסרטנוקה

.חי א-לאומש (18

.דועו .ךליאו ב"עס תישארב ת"הוא .ךליאו חמ 'ע ז"סקת מ"הס - שדוח רחמ ישורד האר (19

,ולר א"חז ,ו"פ ר"ב ,טכ הכוס (20

.בי ,זכ 'יעשי (21

.דכ תישארב (22

.מ"כבו .ךליאו ב ,חנ אראו א"ות האר (23

.17 הרעה ליעל האר (24

.חנ פ"ר י"שרפ (25

.ב"ס ליעל האר (26


הלואגה ןמז


הלואגה תאבהל הצע

,זט ונתשרפ שירב י"שרפ) "'וג תשרדנ הפי וז השרפ"

וניתובר ולעפש םינינעה לכ לע ףסונ ,"וניתדובעו ונישעמ"ב ל"נה הפסוההש ,ןוצר יהיו . .
ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ י"ע הזב הפסוהה כ"וכאעו ,ןוילעה רודכ יצחב תורודה ךשמב וניאישנ
יעיברה שדוחב ,לעופב הלואגה תא שממ י"מות רבכ איבת - ןותחתה רודכ יצחב ר"ומדא
,ןותחתה רודכ יצחב ץראל ץוחב ,ט"משת תנשד

הז ןיאש ,תעדל םיכירצ - ןותחתה רודכ יצחב הדובעהו יעיברה שדוחד ל"נה יוליעה רחאל
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואג - רקיעהל ללכ עיגמ

הזש (ימינפה שוריפה) ליעל רבודמכו ,"אמוחנת יבר שרדמב תשרדנ הפי וז השרפ" ,םנמא
השעמב ז"הועב טשפל עגונב - (ל"על לבקמה תלעמ) אתוילעמל חרק תנווכ לע זמרמ
.'וכו ת"ת ,הבישי ,ד"מהיב ,נ"כהיב דוע תויהל ךירצ רקיעה אוה הרות פ"עש - תוטשפב

הדובעהל ז"הועב לעופב םיעיגמ רבכשכ תולגה ןמזב הדובעה יוביר ירחא וליפא :וזמ הריתיו
יעבד ןאמכ הז ןיא ןיידע ירה - הזבש תולעמה לכ םע ,(לבקמה תלעמ) ןותחתה רודכ יצחב
;יוהמל

תא (תייחה) לאוג רשא) הקדצה ןינע - הלואגה תמגודב םניה רשא םינינע כ"וכ םנשי םנמא
("תשרד הפי") ןועטל םילוכיש דעו ,צ"מות ינינע המכו המכ דועו ,הלפתה ןינע ,(ינעה שפנ
םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" ל"זחאמכ - רתוי םילענ םניה רשא םינינע םנשיש
כ"אשמ) ארובה גונעת ,תוהמו תומצעב םיעיגמ ז"יע ,"אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב
ןותחתה רודכ יצחב הצוח תוניעמה תצפה י"ע טרפבו ,(ארבנ גונעת יוליג רקיעב אוה ב"הוע
- 'וכו 'וכו

(טשפה דומילל אקוד ךיישש ארקמל שמח ןבה) "והבהואו לארשי רענ" ,ידוהי לכ ןעוט ךכ לע
הכחמ ירה אוה לבא ,תינחור הלואג (הרותב) "השרד" יהוז לבא ,"תשרדנ הפי" ןניה תושרד -
,תוטשפב הלואגה תא םיצור ונא :קעוצ "לארשי רענ"ה .הטושפכ הלואג אוביש םוי לכב ול
!'ישעה םלועב

'וכ תרותב קסועה לכו ,(םיכלמ 'לה ףוס ם"במרב טרפבו) הלואגה ןינע תודוא הרותב םידמול
- 'וכ וליאכ

תוטשפב ,הטושפכ הלואגהל םוי לכב הכחא - "תואלפה ץק יתמ דע" :"לארשי רענ"ה קעוצ
!לעופב הלואגה הנה - הז רמואו ועבצאב הארמ ,יולג ןפואב ,שממ

כ"וכאעו באה עבטכ ירה - תיתימא הקעצ ךותמ "יתמ דע" זירכמ "לארשי רענ"ה רשאכו
.ותשקב תא םייקמש - םימשבש וניבא

השעי (הנש םירשעו האמ ירחא) הלעמל ואובבש רמא רשא ,לארשיב לודג םע רופיסה עודיכו
האב אל ןיידע הלואגהו ותוקלתסה ירחא .הלואגה תא איבי ה"בקהש (ךכל יואר 'יהש) שער
ול םרג רשא ,הלעמל רתויב הלענ יוליג לודג ותואל ונתנש הארנש ,רחא לודג רמא -
;ותחטבהל עגונב לוכיבכ "חוכשל"

ואצמ הלעמלש הארנכ - אב אל ןיידע חישמש תויה [:ךויחב רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ]
...תאז תוחדל לודג ותוא לצא לועפל ךיא הצע

הרתה ול ןיא"ש אוה ןידה ירה זא רשא ,םיבר תעד לע רדנ תושעל ,איה הזל הצעהש ןכתי
ןידה קספש םושמ ,רוזעי אל הז ירה ,םידחא וא דחא לצא ולעפי םא וליפא ."םתעד אלב
.ומויקב ראשנ םיבר תעד לע רדנש ,אוה 'ה תרותב

,המילשהו תיתימאה הלואגה לעופב אובת שממ דימו ףכיתש - ליעל רומאה לכמ הנקסמה
,שדוקה ץראל ,הקדצו הלפת הרות יתב ,םהיתב םע דחיב ,םיכלוה י"נב לכו ,ונקדצ חישמ י"ע
רשא ןרהא הטמ םש הלגתמו ,םישדקה שדקב ,ישילשה ק"מהיבב ,שדוקה ריע םילשורילו
הטמ חרפיו הנוהכה רוזחת (חישמ לש) וימיבש - קידצ וימיב חרפי"ו ,תרמשמל םש חנומ
.םהמע ןרהאו השמו "ןרהא
(הגומ - ט"משת'ה זומת 'ה ,חרק פ"ש תחישמ)


חרקמ יבויחה דומילה

,זט ונתשרפ י"שרפ) "'יה חקפ"

'יהי אלו" דומילהל ףסונ] יבויח דומיל םג (הרותב בותכ חרקש יפכ) חרקמ דומלל ךירצ ידוהי
םעמ ,חקיפ (ידוהיה) אוהש - [(ו"ח הזב ולשכנ םאב תושעל םיכירצש הבושתהו) "ותדעו חרקכ
תא תעדל םיכירצש םשכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכ ,ויתולעמ תא תעדל וילעו ,ןובנו םכח
םלצנל ידכב םיימצעה תולעמ תעדל םיכירצ ךכ ,םנקתל תנמ-לע םיימצעה תונורסח
תוארהל וילעו ,(תולגב םג) "ךלמ ךלמ דבע" אוהו חקיפ אוה יכ תעדל ידוהיה ךירצ ,םאולימב
ותוחקפ תא לצנמ אוה ,תועט תושעל וב םילוכיש םלועב אצמנ אוהש ךכ לע טבה ילבמש
תדובע םע םירושקה םינינעה לכב ותוחקפ תא לצנמ אוה - רקיעו דועו ,לשכיל אל ידכב
ודבעלו ותרשל ותוא וחור הבדנ" לש ןפואב דע ,'וכו תווצמה םויקו הרותה דומילב ת"ישה
הלגמ אוהש ז"יע - "ותלחנו וקלח 'ה 'יהיו םישדק שדק שדקתנ"ל עיגמ אוהש דע ,"'וכ
.(יתימא לוטיב י"ע) ובש לודג ןהכה 'יחב תא ומצעב

- הז ונרוד תוללכד הדובעהל עגונב םג ךכ ,ומצעל ידיחי לכ לש הדובעהל עגונב הזש םשכ
לש ןושארה רודו תולגב ןורחאה רוד ,(קנע יבג לע סננכ) רודה תלעמ תא תעדל םיכירצש
(םינש ינפל) רבכ דיעה הלואגה לעבש ומכו ,ארמגב םיאבומה םינמיסה לכמ ןבומכ] הלואגה
,[םינורחאה םירותפכה תא חצחצל ,"םכלוכ ןכה ודמע" תויהל ךירצ קרו ,לכה ומייס רבכש
לש "םייריש"הו םינטק םיכפה ינורחא תא םייסל ידכב םנשיש תוחכה תא ולצניש ידכב
.שממ לעופב הלואגה תא איבהל - ז"יעו ,הדובעה
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה זומת ח"רדא ,חרוק פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


?אקוד "ןמוקמ והזיא" קרפ דומילל םעטה המ

אקוד ילצ לש ןפואב רבה רושד רשבה תליכא 'יהת אובל דיתעל

והזיא" קרפ דומילל םימעטהמש עודיכ - הלואגה ןמזל "ןמוקמ והזיא" קרפד תוכיישה
הלואגה ןמזב בצמו דמעמה תמגודבו ד"ע ,תקולחמ וב ןיאש יפל ,אוה ,אקוד "ןמוקמ
."'וכ תקולחמ אלו 'וכ אישוק אל ןמת תיל" ,תומילשה תילכתב 'יהי הרותה דומילש

דע אלא לכאנ וניא חספה" - קרפה םויסב םג תשגדומ הלואגל תוכיישהש ,ףיסוהל שיו
:"ילצ אלא לכאנ וניאו ,ויונמל אלא לכאנ וניאו ,תוצח

."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,רשא ,מ"יציד הלואגה םע רושק - "חספה"
ןויכ ,דימו ףכית תויהל הכירצ הלואגהש שגדומ הזבש - "תוצח דע אלא לכאנ וניא"ו
לארשימ א"ואכ לע יאקד - "ויונמל אלא לכאנ וניא"ו ...תוצח ירחאל רבכ םיאצמנש
הנוהכ תונתמ"ש ד"ע - "ילצ אלא לכאנ וניא"ו ,"העש לכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ"ש
םיכלמהש ךרדכ ,הלודגל ,החמשל (ונתשרפב) ארק רמא אמעט יאמ . . ילצ אלא תולכאנ ןיא
(ןתיולה רשב םג רמול שיו) רבה רושד רשבה תליכא 'יהתש ,אובל דיתעל ז"דעו ,"םילכוא
.אקוד ילצ לש ןפואב
(הגומ יתלב - נ"שת'ה זומת ח"רדא ,חרק פ"ש תחישמ)


?ב"ויכו "הפועת הדש"ב הזמ הז םירטפנ דציכ

לארשי לש ןעישומ דלונ ןברוחה ירחאל דימש - איה הכלהה

לבקתנ אל - "הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי לא" - הז ןינעש שחומב םיאור
וארי זאו ,ב"ויכו "הפועת-הדש"ל תכלל םילוכי - .('יהיש םעט הזיאמ) לארשי תוצופתב
םיקעוצ ,םיקשנתמו םיקבחתמ :םינינע כ"וכ םישוע יזא ,הזמ הז םידרפנ םידוהי רשאכש
- ב"ויכו "הוצמ-תוחילש" רותב ףסכ םינתונ ,החפשמה ינבל תונתמ םיחלוש ,"יאב-טוג"
םדא רטפי לא" קעצי והשימש וניאר אל לבא ;'וכו לארשי תבהא םע םירושקה םיבוט םינינע
...!"הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ

!הגהנהה איה ןכש רעשל ינלוכיו ,'וכ םירחאמ יתעמש לבא ,"הפועת-הדש"ב ימצעב יתייה אל
.ןכ וגהנ אל - פ"כע - התע דע לבא ,אבהלו ןאכמ רבדה הנתשי יאולה -

תוצופתב לבקתנ אל רבדהש וארש ןויכמו ,א"מרהו י"בה לש םנמזב םג 'יה ןכש חינהל שיו
."ךורע-ןחלוש"ב הז ןיד ובתכ אל ,ןכל ,לארשי

תמגודב אוה תולגה ןינע ,ןכש - תולגה ןינע םע רושק "'וכ םדא רטפי"ד ןינעה תוללכ ,הנהו
.מ"כב אבומכ ,"םיה תנידמל הלעב ךלהש השא"ד בצמה

דימש - איה הכלההו ,"הכלה רבד ךותמ אלא 'וכ רטפי לא"ד ןינעה 'יה יאדוב ,ןכש ןויכמו
לש) ותרפ התעג רשאכש ל"זח ישרדמב אתיאדכ ,לארשי לש ןעישומ דלונ ןברוחה ירחאל
רמא ,(ז"חאל דימ) 'ינש םעפ ותרפ התעג רשאכו ,ק"מהיב ברחנש רמא ,תחא םעפ (יברעה
.לארשי לש ןעישומ דלונש

,שממ לעופב י"נב לש ןתעושי אלא ,לארשי לש ןעישומ תדיל קר אל - אוה רקיעה ירהו
הניזחתו"ד ןפואבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג ,םיחפט הרשעמ הטמל
.שממ ונימיב הרהמב ,"וניניע
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה זומת ח"הבמ ,חרק פ"ש תחישמ)


?זומת 'גל ואבש םיחרואל יברה רמוא המ

הז שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב הלואגה תגיגח תא גוגחל ואב

ואבו ,אתתיא ילוטלטו ארבג ילוטלט ,רחא םוקממ םמצע תא ולטלטש םידוהי הפ םנשי
הלואגה תגיגח תא גוגחל ידכב ,(זומת ג"י-ב"יד הלואגד אתלחתא) זומת 'ג ,תבשל ןאכל
קסע אוהש ןכיה ,הלואגה לעב לש הז שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב ,םידוהי דוע םע דחי םיברב
אמלעב ותויח םייח לש תונורחאה םינשה רשע ךשמב הצוח תונייעמה תצפהו הלפתו הרותב
.ןיד

ורסמי - ימשג רבד םע תאז רשקלו ,ןאכ םידעוותמה םע רתוי דוע םתוא דחאלו ףתשל ידכבו
- רקיעהו ,"םייחל" ורמאי םהש הז ימשג רבד לעו ,תודעוותההמ הקשמ אלמ ןקנק םהל
תצפהו תווצמה םויקו הרותה דומילב תויח םהל ףיסוי הזש דע ,תוינחור תוימשגהמ תושעל
.הצוח תונייעמה

ןבומכ .האבה הנשב זומת 'גל דע ,הלוכ הנשה לכ לע תכשמנ הלועפ םלצא 'יהת וזשו
קרו .האבה הנשב םוי ותוא בוש עיגמש דע ךשמנ אוה הנשב עובקה םויש ת"וקלב ראובמהמ
ךשמנש יפכ רתוי דוע לועפל רתוי הלענ חכ ךשמנ זאש ןויכ - אתוילעמל האבה הנש "דע"
."שדוקב ןילעמ"ד יוויצל םאתהב ,השדחה הנשב הז םוימ

וננרו וציקה"ד דועיה םייוקיו הלואגה אובת האבה הנשב זומת 'ג דעש - ןינעה תוטשפכ דע
.דחיב ותיא תודעוותהה תא ושעיו ,םכותב הלואגה לעבו "רפע ינכוש
(הגומ יתלב - ה"משת'ה זומת 'ג ,חרק פ"ש *תחישמ ישפח םוגרת)
__________
."םימימתה תוחנה דעו" י"ע םשרנ (*


רקיעה אוה השעמה


הצוח תונייעמה תצפהב "םערוטש"ל הז זומת 'ג לצנל

הלואגה ןינע תודוא םידמול םידוהיש ז"יע יזא - תולגה ןינע לעופב רבכ 'יהנש ירחאל וליפא
יעצמאה ר"ומדאש פ"עא . . לעופב הלואגה תכשמנ דימ - "ואנ חישמ טנאוו יוו"שו ,הרותב
האב הלואגה רשאכש ,"הנשיחא"ו "שובלה תא חק רהמ"ב ינשה שוריפב הרוא ירעשב ראבמ
אל ןיידעש ןויכ הוקת דוע םהל 'יהת םינוציחהש ןורסח תויהל זא לוכי ,"הנשיחא"ד ןפואב
תא םג םילטבמו ,"עבט"המ רתוי םג םילענ הרותהו ידוהי יזא - 'וכו םדוביא ןמז עיגה
,םינינע םוש םירסח אלו ,דימו ףכית ,"הנשיחא"ד ןפואב האב הלואגהש ךכ ,"עבט"ה
!תומילשה תילכתב הז - הברדאו

אל וליפא ,םיעגונ םניא תונובשח םוש - הרותה ךרדב םיכלוה רשאכ ,ליעל רומאכש ןויכ
ןטק ןנע םע וא לודג ןנע םע 'יהי "אימש יננע םע ורא" םאה עגונ אלו ,השודקד תונובשח
תודוא דמול ידוהיהש - אוה עגונש דיחיה רבדהו ,ולא םינינע לכ לעמ םידמועש ןויכ - ב"ויכו
!תומילשה תילכתבו םיחפט הרשעמ הטמל לעופב הלואגה תכשמנ ז"יעו ,הרותב הלואגה

לע תיבה-לעב םייהנ ז"יעו ,הרותה דומילב ףיסוהל םיכירצש - תוטשפב הארוהה תנבומ הזמ
.לעופב הלואגה תא םיאיבמ ,הלואגה ןינעב הרותה דומיל י"עש - םג ללוכ ,םינינעה לכ

.הרותה תוימינפ דומיל י"ע דחוימב הז אפוג הרותבו

,הצוח תונייעמה תצפהב "םערוטש"ה לכב קוסעל ידכ הז זומת 'ג תא ולצניש ר"היו . .
."ןילאגנ ןה דימ" 'יהי יזאו ,תאז תוחדל אלו ,םינורחאה םירותפכה תא חצחצלו

הגאדה 'יהת וזש יאולה - זומת ג"י-ב"יד הלואגה ימיב כ"א ושעי המ הלאשה זא 'יהתש המו
!איבנה והילא תא תאז ולאשי - הגאד 'יהת ןכא וז םאבו !הלודג יכה

,הצוח תונייעמה תצפהב ("ןעמערוטש") ושיעריש - זומת 'גב ונדמעב וישכע לעופל עגונבו
,לארשי תודחאל דע לארשי תבהא :"תונייעמ"ב םירודח םהש יפכ םיעודיה םיעצבמב ללוכ
,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות ,ותלוז ךוניחו ומצע ךוניח
תוא ול 'יהי ידוהי לכש ,החפשמה תרהט ,ט"ויו שדוק תבש תורנ ,'יתשו הליכאה תורשכ
.ם"במרב רועיש 'יהי ידוהי לכלשו םייללכה הרותה ירפסמ דחאב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה זומת 'ג ,חרק פ"ש *תחישמ ישפח םוגרת)
__________
."םימימתה תוחנה דעו" י"ע םשרנ (*


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


הלשממל סנכהל ידכ לכה םירכומ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

אסכה לע תבשל ראשהלו 'ידוהי והימ' לע רתוול םיבייחש קעצ אוה םימי השלש ינפל דע . .
לש אקנפשוג םע ,לארשי יקלא םשב לכהו ,'וכו ךוניחה ןינע תלצהו לארשי ללכ תלצה ליבשב
םדי תא ומירה םה העבצה התיהש העשבש ,רבעב םימעפ המכ היה רבכש יפכ .לארשי תרות
ראש ךא ,העבצהה תעשב חרב אוהש ןויכ ,היה אל זא קוידב - אוה] "הכלה וז 'ה רבד" דגנ
.לארשי תרות םשבו ,["הכלה וז 'ה רבד" דגנ םדי תא ומירה וירבח

,'ידוהי והימ' לע רתוול םיבייחש קעצ אוה םימי השלש ינפל דע ,רומאכ ,התע םג הז-ךרד-לעו
אוה - "תשרי םגו תחצר" היה ולצא יזא ,אסכה תא בזעו הבושת השעו טרחתה ורבח רשאכו
.אסכה לע תבשל ראשנו ,הבושת השעש ורבחמ אסכה תא שרי

םינינע לכ תא םישוע םהשו ,תימצע העד םהל שיש וליאכ םמצע תא םיגיצמ םה ןכמ-רחאלו
לודג יכה דובעשב תויהל לוכי םדא ,ןסינ א"י לש בתכמב בתכנש יפכש - םמצע תעד לע ולא
אוה ,"ומא יעמב רבוע" ומכ אוהש םש בותכש יפכו ,תימצע העד ול שיו ישפח אוהש בושחלו
,"התוש ומאש הממ התושו ,תלכוא ומאש הממ לכוא" אוה - ךרעמה לש "ןטב"ב אצמנ
ירוחאמ ץר אוה ;וילע הווצמ ךרעמהש המ לכ השוע אוה אלא ,תימצע העד ול ןיא ירמגלו
םהו ,וסנכי אלש קועצל ךירצ אוה ץוח יפלכ קרשו הלשממל וסנכי ןכש עידומו דוגרפה
ווציש המ השעיש - לעופל אב הז רשאכ ךא ,הצור אוהש המ ץוח יפלכ רמול תושר ול םינתונ
.וילע

ול ןיא יוגה ךא - םידוהיל רוזעיש יוגה לצא ולעפי םהש ,ןוטגנישוול םיחלוש םישנא גוס הזכו
יוגה .אסכה לע תבשל ראשהל רקיעה - םינינעה לכ תא רכומש םדא יפלכ ללכ ץרא-ךרד
,לעופב ךכ גהנתי ןכאש - ה"בקב ןימאמ אוה םא :ויתונורקע יפל גהנתמש םדא תוארל הצור
אוהש ןויכמ ,ויתונורקע יפל גהנתמ אל ללכבו ,ךפיהל קעוצ רחמו ,ךכ קעוצ אוה םויהש אלו
ארבס ול םירמואשכ טרפבו ,אסכה לע תבשל ראשהל רקיעה ולש םינינעה לכ תא רכומ
.דבוכמ רתוי אסכ ול ונתיש

תלצהו ,לארשי ללכ רובע הנכס הז "ידוהי והימ"ש קעצ אוה םינש ינפלש ,ולש רבחה ז"דעו . .
השלש ינפל ,כ"מחאלו ,ךכ לע רתוול רשפא-יא אלימבו ,קוחה ןוקיתב 'יולת לארשי ללכ
אוהש ,תרמוא-תאז ,"תואסכ"ה לע םתבישיב 'יולת לארשי ללכ תלצהש קעצ אוה םימי
תעדל רשפא-יא אלימבו ,לארשי ללכ לש הלצהה יהוזש - חסונ ותואב םירבדה ינש תא רמוא
התואב םהינשו ,ךפיהה רמוא אוה כ"מחאלו ,ךכ רמוא אוה םדוק ירה יכ ,רחמ רמאי אוה המ
.רחמ רמאי אוה המ תעדל רשפא-יא ןכ םא ,רדסב ולצא לכהו ,לארשי ללכ תלצה לש הנעטה

קיזחי אל רקשה ירה ואל םאב ירהש ,תמא לש בוטרוק וב 'יהיש חרכומ רקש רבד לכ ירה
םג ירה ,לארשי ללכ רובע "ידוהי והימ" לע רתוול םיחרכומש ןעוט אוהש הז יזא - דמעמ
ולש אסכה לש הלצהה יהוזש ,איה הזבש תמאהו ...תמא לש בוטרוק 'יהיש חרכומ הז רקשב
הזש רקשה תא רמוא אוה ןכלו ,"ידוהי והימ" לע רתוול חרכומ אוה ואסכ תא ליצהל ידכש -
!לארשי ללכ תלצהב רושק
(הגומ יתלב - ד"לשת'ה רייא ט"י ,רומא פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןלוגב םיחטש רוסמל םיצורש וליפא הלשממל סנכהל הצור אוה

ידכ - ןלוגב םיחטש רוסמל םיצורש עדוי אוהש העשב-הב הלשממל סנכהל הצור אוה . .
הלשממב תויהל 'הכז' אוהש תורודל בתכי אוהשו ,ךכ לע אקנפשוג תתל 'תוכז'ה ול היהתש
!'יתד גשיה' הזש םירמוא ןכ-ירחאו ,'וכו ןלוגב םיחטש רוסמלו

ךייש אל הזש םירמוא םה - םיחטש תרזחה תודוא 'םישיערמ' םניא עודמ םתוא םילאוששכו
תרמוא הרותהש םשכש ,(הרות-תחמשב רבודמכ) איה תמאה ךא !הקיטילופ הז אלא ,הכלהל
,םילייח לש שפנ-חוקיפל עגונב םג הז-ךרד-לע ,אפור לואשל ךירצ שפנ-חוקיפ לש הרקמבש
ךירצ המ רתוי בוט ןיבמ לרנגה יכ ,םיאקיטילופ אלו ,לרנג לואשל םיכירצש תרמוא הרותה
- 'וכו תונברק ויהי אלש ידכב תושעל

,םיחטש ונתי םאו !חטש םוש תתל רוסאש דחא-הפ םירמוא םה םילרנגה תא םילאוששכ
ודחפ םעפ !אבצה-ישנא לש םתעד יהוז - םולשו-סח ,תונברק רתוי הבגי הז ,והשמ הרקיו
.םתעד יהוזש םיעדוי םלוכ םויה ךא ,הז תא םסרפל

,תונברק המכו המכ דבאל יאדכש ,הנוע אוה ,המוד הלאש יאקיטילופ םילאוש רשאכ לבא
.'וכו ינולפ ןינע לבקל ידכ ,ןלציל-אנמחר

לש שפנ-חוקיפל עגונבש תרמוא הרותה ;יאקיטילופ לצא לואשל רוסא הלאכ םינינעב -
עודיכו .תונברק עונמל ידכב תושעל ףידע המ םיעדויש ולא תא לואשל םיכירצ ,םילייח
!םילרנגל ועמש אלש ללגב םיבר תונברק ויה (הזל םיארוק םשש יפכ) פ"כהוי תמחלמבש

םינתונ ;'סדור-ובא' תא םירסומ ;ורסמ רבכ 'הלתימ' תא :םיחטש רוסמל םיצור תעכו
םע ,הקיתעה םילשורי תא תתל םירבדמו ;ןורבח תא תתל םירבדמ ;ןלוגב םירטמוליק
ידכ קר םיעגייתמ םה - !יברעמה לתוכהו ידוהיה עבורה םעו ,םש תאצמנש רדסהה תבישי
.םייניעה תא רקני אלש ידכ םיאתמה חסונה תא אוצמל

,טלחומ לכה רבכ םלצא .הז לע םירבדמש ,איה תמאה לבא ,תאז םישיחכמ םנמא םה
ןיידע הזש וא ,תומיתח םע רבכ הז םא עדוי ינניא - 'וכו ריזחהל םיכלוה המ קוידב םיעדויו
!םכוס רבכ לכה ךא ,'וכו תובית-ישארב קר

,תונברקל םורגל הלולע םיחטש תריסמש ,איה אבצה-ישנא תעדש םיעדוי םהש תורמלו
.םיחטש תתל ךירצש םתעדב םיזחוא םה תאז-לכב - חטש םוש רוסמל רוסאו ,םולשו-סח
!'יאבצ גשיה' םג הזש ורמאיש חירכהל םה םיסנמ וישכעו ,'יתד גשיה' הזש םירמוא ךכ-רחאו
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש-ייח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תיתימא תודחא יהמ

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ רידנ םוליצ ונינפל
ז"טשת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחיש לע
(587-8 'ע ב"ח ש"וקלב הספדנ החישה)

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל


ןברקמו תוירבה תא בהוא הנשמה ןושל םעד רע טגנערב אינת ןופ ב"ל קרפ ןיא טראד רעבא
,הרות וצ תוירב יד ברקמ זיא רע ,הרותל ןברקמו - זיא ןושלה קויד רעד .הרותל

יד ןופ סאמ רעד וצ ריא ןדיינשוצ ,ךורע ןחלוש ןופ הרות יד ןעמענסיורא ו"ח טינ רעבא
.האנ הניא וז העומשו האנ וז העומש ןגאז ןוא טייקש'תיבה-לעב ןעווארפ ןלאז ייז ןוא ,תוירב

רעד יוו טרעקראפ ,ךומכ ךערל תבהאו הנעט רעד ראפ ןא ךיז טמענ סאוו רעד ןוא
,ינולפ ןב ינולפ לש ודובכל אנקמ זיא רע ןוא ,ןסייהעג טאה רעטשרעביוא

.ל"ר ,סוריה א טימרעד ט'לעופ רע ,הברדא ראנ ,תודחאו םולש ןופ ןינע ןייק טינ סאד זיא

ירמוש םינבר ןשיווצ הציחמ עשינבר ןייק ןייז טינ ףראד סע זא ,תודחא ןופ הנעט רעד ךרוד
עלא רעדנאנאפ ייז ןעלקאש 'וכו האנ וז העומש ןענ'קספ עכלעוו סייבאר זיב הרותה לכ
םישנא תרזע ןופ לוש ןיא הציחמ יד :הוצמו הרות ירמוש ןדיא ייב אד ןענייז סאוו תוציחמ
ןיב לידבהל םעד ,ע'רשכ טינ טימ שיילפ רשכ ןשיווצ הציחמ רעד זיב 'וכו 'וכו ,םישנ תרזע זיב
ךינב ,ו"ח ,זיב ,םייוג ןוא ןדיא ןשיווצ ,ל"ר ,הציחמ יד פארא טמענ ןעמ זיב ,אמטהו רוהטה
.רחא םעל םינותנ ךיתונבו

.ייז טימ ךיוא זיא אנבש וליפא שטאכ ,רשק הזה םעה רמאי רשא לכל רשק ןורמאת לא

אתביתמו אנבש תעד ןופ טרעקראפ ,םלש-ארי ,םילשורי ןופ תוציחמ יד ןקראטש ףראד ןעמ
ךלמ בירחנס ןופ - ןעוועג ךנחמ טאה 'יקזח סאוו תוקונית יד ליצמ זיא סאד ראנ ןוא ,'יליד
םידימלת ןייק אטינ ,וניתובוחרב החוצ ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ ןיא זיא טלאמעד .רושא
,םיברב םלישבת וחידקהש

הלואג רעד ףיוא טייג סאד סאוו ,ויקלא 'יוהש םעה ירשא ול הככש םעה ירשא - ראנ
ןאראפ זיא םעד ןעגעק ןוא 'יוה לאמ קיצנאווצ טייטש תולג ן'פיוא זא ל"זרדכו ,הדיתעה
.הדיתעה הלואג יד ףיוא טייג סאד סאוו ,ירשא לאמ קיצנאווצ

א ,לדבה א ןכאמ זומ ןעמ זא לאמא ןאראפ זיא סע :הלח ןינע ןכות רעד זיא סאד ןוא
סאוו םעד ךרוד אקוד זיא ןדיא ןופ תודחא יד .תודחא ןופ הנעט יד ן'הנעט טינ ןוא ,הציחמ
,'וכו ןדיא םתס טימ םינבר ןופ ,םילארשיו םייול טימ םינהכ ןופ תוציחמ אד ןענייז סע

.תודחא ע'תמא יד זיא סאד ,הברדא ,דוריפ ןופ ןינע ןייק טינ זיא סאד

לא הכרב חינהל ןייז טעוו אקוד םעד ךרוד זא ,הלח ןופ הוצמ רעד ףיוא לאקזחי ןיא טגאז רע
ןענייז סע ראנ ,םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל ךאד טייטש סע םגה .ךתיב
תודחא רע'תמא רעד זיא םעד ךרוד ,אקוד תוציחמ תוקלחתה רעד ךרוד סאוו םינינע ןאראפ
.םולש ןוא

,תוינחור ןיא ייס ,םיליבגמה םיראות ןא הכרב ,ךתיב לא הכרב חינהל רעד זיא םעד ךרוד ןוא
.תוימשג ןיא ייסי"ע ל"וי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הראב תבותכה
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הראב תבותכה
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"