ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
,חישמל םיעוגעג 'יהיש קר ךירצ ,אובי חישמש
ותאיב ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו

*

ןוזח תבש ,םירבד תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= וסר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
םעהו ץראה תומילש
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיס

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


ותאיב ולעפי - חישמל םיעוגעגה ידי-לע

קר ךירצ ,אובי חישמש ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
הזו * ותאיב ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו ,חישמל םיעוגעג 'יהיש
םלעהמ האב אישוק לכש ,אישוק יהוז - אב אל ןיידע התע תעלש
שילחי הזש רוסא לבא ;הצרתי ומצעב חישמש יאדובו ,תולגה רתסהו
רורב רבד * רתוי דוע ררועל ךירצ הז - הברדא אלא ,ו"ח ידוהי
םידמועו ,"ןדריה רבעב" םיאצמנ י"נבש בצמב אוה וישכעש ,טושפו
* שממ וטושפכ וניבר השמ םע דחיב ,לארשי ץראל סנכהל שממ
תולגהמ לארשי ינב תא לאגיש עגרל תונלבס-רסח הפצמו דמוע אוה

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה (החדנ) באב העשת םירבד פ"ש תחישמ

םויסב םידמועש ןויכמש - תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודב י"נבל הארוהה תנבומ ל"נה פ"ע
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ יפלו ,ארמגב םינמיסה לכ יפל] "באומ תוברע"ד תולגה
דמוע חישמו ,"הלואגל רתלאל"ו ,םירותפכה חצחצל קר ראשנש ,םינש המכ ינפלמ רבכ דיעה
,ל"ר תולגה לש ישוקה אל) יולגב שיגרהל רבכ ךירצ וישכעש ןבומ - ['וכו 'וכו ,ונלתכ רחא
תיתימאה הלואגב לארשי ץראל סנכיל 'ילעב רבכ םיאצמנ ,"ןדריה רבעב" םידמועש (אלא
."םכלוכ ןכה ודמע" קר תויהל ךירצו ,המילשהו

ןיידע ויה י"נבשכ) לארשי ץראל הנושארה םעפב םתסינכל תונכהל עגונב םא :ו"קו ש"כמבו
אל אוהש עדי השמש פ"עא ,("ןדריה רבעב") הזבש 'ילעה קר השגרנ רבכ ("באומ תוברעב"
אלימבו ,("'וג 'ה לא ןנחתאו" ה"בקהל ותלפת לע טבה ילבמ) לארשי ץראל י"נב תא סינכי
םעפה דוע וכלי כ"חאש תויהל לוכיו ,תיחצנ האיב 'יהת אל ץראל האיבהש תויהל לוכי
,תולגב

םסינכמ 'יה השמ םאב אלימבו ,תולגה ןינעמ הלעמל אוה השמ יכ ,אוה הזל םימעטה דחאו
יוליגה דצמ אב 'יה זא תולגה תלילש לבא ;תולג תויהל 'יה לוכי אל יזא ,לארשי ץראל
אל ןכלו . . תולגל תוירשפאה תראשנו ,ומצע םלועה תואיצמ דצמ אלו (השמ חכמ) הלעמלמ
תוחכה וררביו ועינכי י"נבו ,תולג כ"חא 'יהתש רשפיא הזש ,לארשי ץראל םסינכה השמ
תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,רתוי תילענ הלואגו 'ילע לעופ הזש ,תולגה תביס לש ,ז"ועלד
- (תולגל תיורשפא אל וליפא)

דע תונויסנה לכו ,תולגב םירוריבה תדובע ורבע רבכ רשאכ ,ןורחאה הז תולג םויסב כ"וכאע
ונרודב ועריאש (ע"הואל וליפא) ללכו ללכ םירעושמ יתלב םיליהבמה םירבדה ,חישמ ילבחל
םיאצמנ י"נבש בצמב אוה וישכעש ,טושפו רורב רבד ירה - 'וג םוקת אל ,'יהת אל 'יה הז
השמ םע דחיב ,לארשי ץראל סנכהל ("טא טא טלאה'מ") שממ םידמועו ,"ןדריה רבעב"
,המילשהו תיתימאה הלואגב ("'וג 'ה תא ןנחתאו" ותליפתב שקיבש יפכ) שממ וטושפכ וניבר
,ונקדצ חישמ י"ע ,תולג 'ירחא ןיאש

ףכית תויהל לוכי הזו ,תולגהמ לארשי ינב תא לאגיש עגרל תונלבס-רסח הפצמו דמוע אוהש
ורש ןלוכו םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי" חישמש תרמוא ארמגהש ךכ ידכ דעו ,שממ דימו
ירש) "בכעיא אלד אניעבמ אמליד רמא ,דח ריסאו דח ירש (חישמ) והיא ,אנמיז דחב יריסאו
יל יעביא רבסד דחי םיעגנ ינש ריתמ וניאו 'וכ רחאה ריתמ כ"חאו ורשוקו וחנקמו עגנ דח
,(םיעגנ ינש תורישק ידכ בכעתיא אל לארשי תא לאגילו תאצל

אב חישמש יאדוב ירה ,"ועמשת ולוקב"ל םאתהב י"נבד הדובעה לכ ירחאלש כ"וכאעו
רורב ד"ספו החטבהה הנשי ירה ,הבושת י"נב ושע יאדובש ןויכמ - וזמ הריתיו ,"םויה"
,"וכז"ד בצמה רבכ םג אוה יאדובש טרפבו ,ןיע ףרהכ וליפא ןבכע אלו ,"ןילאגנ ןה דימ
."אימש יננע םע ורא" חישמ אב אלימבו

,וז הנש תועיבקב הריתי השגדהב אוה באב העשתב ("ןדריה רבעב") 'ילעהו בוטה יוליג
לע דסוימ) ונאישנ וניתובר םגתפ עודיו ,החדנ תינעתה זאש ,תבשה םויב לח באב העשתש
ךפהיו ,תמאב החדנ 'יהיש יאולה" ,("החדיא החדנו ליאוה" ארמגב אישנה הדוהי יבר ירבד
."החמשלו ןוששל

הז ,הז םוי לש הלעמה קר יולגב שגדומ וז תבשב ירה - החדנ תינעתהש ןויכמ :הזל ףסונו
!זא דלונ חישמש

:הז לכמ לעופל הארוהה

'יהיש קר ךירצ ,הכוראב ל"נכ ,אובי חישמש ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
.ותאיב ("ןפורסיורא") ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו ,חישמל םיעוגעג

יאדובו ,תולגה רתסהו םלעהמ האב אישוק לכש ,אישוק יהוז - אב אל ןיידע התע תעלש הזו
דוע ררועל ךירצ הז - הברדא אלא ,ו"ח ידוהי שילחי הזש רוסא לבא ;הצרתי ומצעב חישמש
זע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,תויחו ץרמ תפסות - "ןדריה רבעב" הדובעהב 'ילע רתוי
."הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ" ,הלואגה םיאיבמש ,"הקדצ"ו (הרות) "טפשמ"ב

ןמזה הז ירה - חישמ תדילד ןמזה ,םויה תוצח ירחאל באב העשת תבשב ונדמעב טרפבו
הזש ,"םילזונו" (ןושלמ לזמ)ד ןפואבו ,תורבגתהב אוה חישמד לזמה ,"רבוג ולזמ"ש קוידב
.(א"ואכבש חישמ ץוצינב םהמ א"ואכל טרפבו) לארשי לכל ,הטמל ךשמנו לזונ

עירכת איהש "תחא הוצמ"ה ףיסוהל ותדובעב תורבגתה א"ואכ לצא תולגלו ררועל ךירצ הזו
תיתימאה הלואגה - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא"
.המילשהו

הדפת טפשמב ןויצ" םילעופש) הקדצה תניתנו (טפשמ) הרותה דומילב הפסוהה י"ע טרפבו
םינינעב) באב ירישע ,רחמ - כ"וכאעו ,שדוק תבש םויב רתומה ןפואב ("הקדצב 'יבשו
.םירחאה לכ לע עיפשהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה - (הז םויב דומלל םירתומה

ירישעבש ולאש ,("תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ" רותב) עיצהל שי ,ןינעה לע לקהל ידכבו
באב העשת תודואו ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב םינוש תומוקמל םיעסונ באב
םהמע "תחקל" םגו ,הקדצה תניתנ לע תררועמו הריכזמש הקדצ-תפוק םהמע וחקי - טרפב
,םהל תומיאתמה תויתואב ,הפ-לעב םירחאל דיגהל רשפאש אמויד אנינעמ) הרות ירבד
."ובהא םולשהו תמאה" ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב

,הקדצה תניתנו הרותה דומילב הפסוההב שדוקב ןילעמו תכשמנ הלועפ 'יהת וז תורבגתהמו
כ"חא כ"וכאעו ,בא-םחנמ שדוח ךשמב ,ז"חאלש םימיב םג - רודיהב תווצמה םויקב ללכבו
.תודעומב הבורמה ,ירשת שדוחב כ"וכאעו ,םימחרה שדוח ,לולא שדוחב

דוע ופיסוי זאו ,םיחפט הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיב ולעפי דימש דע רואו ףיסומו ךלוהו
החמש ךותמו ,ףוס ןיא דע הלעמ הלעמל ,(ל"נכ) ומצע שדוקב הלעמ ,םינינעה לכב רתוי
,הלודג

ארד לכב השמד אתוטשפתאו ,םהמע ןרהאו השמו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש הלא םע דחיב
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנ - ונרודבו ,ארדו

,שארב ונקדצ חישמו ,לארשי ץראל "ןדריה רבעב"מ ךלנ דחיב םלוכו

.םשאר לע םלוע תחמשו ,דימו ףכית - הז לכו

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


הלואגה ןמז


רשב יניעב ןוזח תבשב ק"מהיב תא תוארל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלב ןושאר םוסרפ

ש"וקל הארו) החישהב ח"יס) ליעל רבודמכ ,הלואגה אובתש "תנמ לע" אוה תולגה ןינע לכ
דוע תרכינ זאש ןויכ ,באב העשת םדוקש תבשב תאז שיגדהל שי רקיעבו ,((ךליאו 10 'ע ט"כח
.תולגה תדירי רתוי

ןאכ םיארמ זאש ,באב העשת ינפלש תבשה ,ןוזח תבשד ןינעב הריתי השגדהב איה וז הדוקנו
."דיתעלד שדקמה א"ואכל" תולגה ןמזב הטמל

,זא 'יהיש שדקמה תיבו הלואגה - איה תולגב הדיריה תנווכ לכש תוריהבב רתוי הלגמ הזש

תילכתה יזאש ,באב העשת םדוקש תבשב טרפבו ,תולגה ןמזב הטמל ,א"ואכל םיארמ ןכלש
."דיתעלד שדקמה" תא - תולגה תדיריד

א"כס) ל"נכ ,ולש לעופב הדובעהו השעמה לע לעפי הזש ידכ הנווכב תאז ול םיארמו
.(החישהב


!?םיכאלמ םניא םיכאלמה - םיסוס םה םיסוסהש ללגב

םיארמש "דיתעלד שדקמה" תא (םיאור םניא כ"וכ - פ"כע) םיאור אל רשב יניעבש פ"עאו
- 'ישפנב שניא עדיש יפכ ,ןוזח תבשב א"ואכל

!?םיכאלמ םניא םיכאלמה - םיסוס םה םיסוסהש ללגב םאה (עודיה רופיסהכ) לבא

םניא ,(םהילע תלעופ תימהבה שפנהש) ולש רשב יניעהו ולש תימהבה שפנהש ללגב םאה -
!?ולש "הדיחי"ה תאז האור אל - ול םיארמש "דיתעלד שדקמה" תא םיאור

וליאכ ,העידיב תותמאתה ולצא לעופ הז ,תאז האור ולש "הדיחי"הש ןימאמ אוהש ןויכו
.רשב יניעב ומצעב ז"א האור אוהש

:רקיעה אוה השעמהו

לעפי הזש ידכב אוה - "דיתעלד שדקמה א"ואכל" ןוזח תבשב םיארמש המ הז ,ליעל רבודמכ
,ותדובעב

תנמ לע" קר איה תולגה לכש ןיבמ אוה ,יונב ק"מהיב תא ןוזח תבשב האור אוהש ז"יעו
,"לאירא הנביו 'ירא אוביש

- תולגבש הנווכה תא יוליג ידיל איבהל ידכ ותדובעב דוע ףיסויש וילע לעופ הז אלימב
."לאירא הנביו 'ירא אובי"ה

עגרה ירחאל ףכיתש ךכמ ןבומכ - ןוזח תבשבש ןושארה עגרב תאז ול םיארמש טרפבו
םילאוש רשאכ :תוטשפב םיאורש יפכ ,ןוזח תבש תארקנ (תבשה) איה תבשה לש ןושארה
- הנשה תותבש ראשמ הנוש איה המבו ,וז תבש וזיא ,תבשה לש ןושארה עגרב דימ והשימ
.ןוזח תבש יהוזש רמאי אוה

עגרב רבכ ונשי ,"דיתעלד שדקמה א"ואכל" םיארמש ,ןוזח תבש לש הדוקנה םגש ,ןבומ הזמו
.וז תבש לש ןושארה

הכרב םע ןוזח 'פ לש הרטפהה תאירקו הרותה תאירק ירחאל התע רבכ םידמועשכ טרפבו
- ןיוערד אוערד ןמזב םידמועשכ טרפבו ,'ירחאלו 'ינפל

תבשב "דיתעלד שדקמה א"ואכל" םיארמש המ הזש ,הקזח רתוי הברה חכ תניתנ הנשי יזא
.וז תבשב דימ ,לעופב השעמב א"ואכ לע עיפשיו לעפי - וז

.םיאבה םימיב לעופב השעמל עגונב תובוט תוטלחה וז תבשמ וחקיש ,עיפשי םגו

הפרצמ ה"בקה - הלואגהל בורק רבכ םיאצמנש ןויכ יזא ,הבוט הטלחה םילבקמ רשאכו
יתש םנשי יזאש ,"השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ" ,השעמל דימ ("וצ טלעטש")
.השעמד הלעמה ןהו הבשחמד הלעמה ןה ,תולעמה
(הגומ יתלב - מ"שת'ה םירבד פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


הז ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארד יוליעה לדוג

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

א"ואכ ןנובתיו ןנובתה יאדוב - "דיתעלד שדקמה א"ואכל ןיארמ" זאש ןוזח תבשב ונדמעב
.הז ןינעב

,הזב ןנובתמו ,עדוי ,םוי לכב ,"יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" ורמאבש ,תוטשפבו
.דיתעלד שדקמה תא התאר ,הלעמל התויהב ,הז ק"שה םויב ה"בקה ול ריזחהש המשנהש

אתשה ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייאר ,ירה ,"שדוקב ןילעמ"ד ןינעה דצמש ,ףיסוהל שיו
יבגל כ"וכאעו ,רבעש הנשד ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארמ רתוי הלענ ןפואב איה
דימ ,דיתעלד שדקמה תא וארה ובש ןושארה ןוזח תבשל דע ,האלה ןכו ,ז"נפלש םינשה
.הז ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארד יוליעה לדוג ןבומ הזמש ,ןברוחה ירחאל

יל ושעו"ד הדובעה יטרפ לכב ףסותי יאדוב - רומאה לכב המיאתמה תוננובתהה י"עו
הפסוהו יוליעל דע ,שממ וטושפכ שודיח ןכו ,תשדוחמ תויחב ,זוע רתיבו תאש רתיב "שדקמ
!שממ ויניעב דיתעלד שדקמה תא האר וליא ולצא ףסותינ 'יהש יפכ ,ירמגל ךורע-ןיאבש

.שממ לעופב דיתעלד שדקמה תייארל םיכוזש ,ונייה ,"וניניע הניזחתו - ןוזחמ"ש ר"היו

,"הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ" ,זאש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
יפכ ,המשנה םצע ,"ןויצ" 'יחבד יוליגו 'ידפ - תינחורה הדובעל עגונב הזבש םישוריפה לככ
ןהו ,"'יבש" 'יחבב םהש ב"הנו ףוגד רתסהו םלעההמ 'ידפה ןכו ,ימשגה ףוגב תאצמנש
,םטושפכ םילשוריו ןויצד הלואגה - "וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" - רקיעבו

,"ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל" ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו

,הוה ןושלב ,םא יכ ,דיתע ןושלב ,"הדפת" ןכו ,"הניזחתו" רמול םיכירצ אלש ,ךכ ידכ דעו
.שממ דימו ףכית ,ז"נפלש עגרב רבכ םייקתנש ןויכמ ,רבע ןושלב - הזמ הריתיו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


?"הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו"ה םייקתמ ךיא

יברהמ הרמיא תודעוותהב םירזוחש ז"יע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

."טייקש'תיבה-לעב"ב ברעתהל ןיאש רמול גהונ יברה .א

םויק לע תוריזג םנשי אבצבש ,"אבצה ןינע ןיבהל" יעצמאה ר"ומדא לש רמאמ ונשי ןכ ומכ
?הזב הנשי תילכת וזיא כ"או ,תווצמה

תוריסמב תווצמ המכ םימייקמ כ"פעאו תוריזג םנשי רשאכש ,רמאמהב םש ךישממ אוהו
לכ יאדכ ןליבשבש ,הלעמל תורקי ךכ לכ ןה נ"סמב םימייקמש תווצמ רפסמ םתוא יזא ,שפנ
רפסמ םתואמ [הלעמל] שיש חור-תחנה לדוג דצמ ,תובר תווצמ םויקמ תוענמההו תוריזגה
.נ"סמב םימייקמש תווצמ

.הלגנהו הארנה בוטב 'יהיש ירה םיצפח ונאו ,הלגנהו הארנה בוט הז ןיא ירה םוקמ-לכמ לבא

,םיוגה לש תוריזגל עגונב רבדמ (יעצמאה ר"ומדא לש) רמאמב אבומש המ :הזב ןינע דועו
תואבה תוריזג לע כ"אשמ ,בצוחה דיב ןזרגכ [םיוגה] םהש ןויכ ,םשה לוליח ןיא הזבש
.יאדכו הוש אל הז - םשה לוליח שי ירה םהבש ,םידוהימ

ובש ןמזה ,אחישמד אתבקעד אתבקעבש םיחטבומ ונאש המו םיצור ונחנאש המ ,רקיעו דועו
,תוריזג םוש ויהי אלש ושוריפ הלגנהו הארנה בוטו ,הלגנהו הארנה בוט 'יהי ,התע םייוצמ ונא
.תעדה תבחרהו החונמ ךותמ תווצמ ומייקיו הרות ודמלישו

לארשי ינב לכ תא הפכי חישמש םש רמוא אוה ,חישמ תודוא רבדמ ם"במרה רשאכ .ב
כ"או ,בייח ולוכ וא יאכז ולוכ 'יהי זאש ורמא ירה ,השק הז הרואכלו .הרות ורמשיש
,'יפכ לש ןינעל ירה םיקוקז אל "יאכז ולוכ" רשאכ - 'יפכה ןינע הזב ךייש אל ךשפנ-הממ
ולוכב"ו ,וב זחאהל והשמ םיחרכומש ןויכ ,'יפכ לש ןינע םיאתמ אל בוש "בייח ולוכ" רשאכו
?ךייש אל הז "בייח

םנשיש (סופדב ונשי רבכ בתכמהו) בתכמב בתוכ ע"נ (ב"שרוהמ) יברהש יפכ ,אוה ןינעה אלא
רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ,חישמ לש יוליגה רבכ והז דוד :דוד ןבו דוד - תופוקת ינש
הזש ןויכו ,הז יוליג ןיידע 'יהי אל ובש ,רתוי םדקומ ןמז אוה דוד ןבו ,"רביד 'ה יפ יכ וידחי
.ערו בוט תובורעת ויהי ,םלעה ןיידע

וא יאכז ולוכ 'יהיש בותכש המ הזש ןויכ ,'וכ ףוכי חישמש רמוא ם"במרהש המ ןבוי אלימבו
אל ןכא זאו ,רוריבה רחאל רבכ 'יהי הז זאש ,(דוד) 'ינשה הגירדמה לע ךלוה הז ,בייח ולוכ
,ףוכי חישמש ם"במרה רמוא וילע ,דוד ןב לש ןושארה ןמזה כ"אשמ ,'יפכה ןינע ךייש 'יהי
.'וכ ףוכי חישמו ,תובורעת דוע ויהי זאש

חישמ ,תובורעת ןיידע הזש ללגבו תויה ,ערהמ בוטה תא ררבל ,'יהת חישמ לש הדובעהו
םהש ולאו ,םייתניב הדיצה םתוא וחיני בייח ולוכ םהש ולא יזא .ערהמ בוטה תא ררביו הפכי
אוהש ,בייח ולוכ םדוק ויהש ולאב םג לעפי אוה כ"חאו ,הלואגל םתוא חקי אוה יאכז ולוכ
.המילשה הלואגל ותיא םתוא םג חקי

הריתיו .םירבדב 'יפכ םג ןכתי אלא ,אקוד טושב 'יפכ הנווכה ןיא ,חישמ לש 'יפכה ןינע .ג
םיפוכ םירובידה י"ע כ"פעאו ,םולכ עמוש אל אוההו ,רחא םוקמב ירמגל רבדל רשפאש ,וזמ
.ל"נכ ערה רציה לש סנואה תא ולצא םידירומו ותוא

תאז איצומ 'יה אוה ,ירומ לש ולכשב ןינע הזיא לפנשכ ,בתוכ ןקזה ר"ומדאש המ ךרד לעו
הזבש ןויכ ,הז תא עמש אל דחא ףאו וידימלתמ דחא ףא ךומסב 'יה אלשכ וליפא ,רובידב
.לבת יוצק לכב לעפ הז ,רובידה םלועב תאז ךישמה אוהש דבל

םיקסוע םניאשכ וליפא הניכשה הרוש זאש לארשימ הרשע םיפסאתמ רשאכ ,םויה כ"או
,תידיסח תודעוותה ךותמ הזשכ טרפבו ,הרות ירבדב םיקסוע ןכ רשאכ טרפבו ,הרות ירבדב
,"םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכנא"ה ירה אוה יברש ,יברהמ ("טראוו") הרמיא םירזוחשכ טרפבו
שפנ תוריסמב ררועתי רחא ידוהי םגש ,קוספל םחכב שי - "תומצע" תא םג םיפרצמ כ"או
ונמצעל םילחאמש יפכ ,תודהיב ףקותב דומעיו

ירה םיכלוה ,ה"בקה לש ותווצמ ירה יהוזש ,לארשי תבהא לש ךרדב םיכלוה רשאכש ןויכ
.לועפל לוכי אל לאכימ ךאלמש המ םג לועפל חכ ונשי יזאו ,ה"בקה לש ותוחילשב

.החמשלו ןוששל וכפהי רמאנ םהילעש םימיב ירה וישכע םייוצמ ונא . . .ד

ירה וק לכב .הלעמל הטמלמו הטמל הלעמלמ ,םיווק ינש םה החמשו ןוששש אבומ תודיסחב
דחא לכבש ,ימלשוריו ילבב דומלת ןינעב ו"סרת ךשמהבו הרוא ירעשב ראובמכ) הלעמ הנשי
'גה וק י"ע והזש ,תולעמה יתש ויהיש ,החמשלו ןוששל וכפהיש םילחאמ - (הלעמ הנשי םהמ
.ל"נכ

.םימחרבו דסחב תיתימאהו המילשה הלואגל תולגהמ אצנש :(רמא ותאצ םרט)
(הגומ יתלב - ו"טשת'ה םירבד פ"ש תחישמ)


תיתימאה הלואגב ורבעי םירבד ולא
?תיבה רהל 770-מ המילשהו

..."םישנ תרזע"ה םע רפעו םיצע ,םינבאה לש ןינבה םצע תא םג

- "טעמ שדקמ" - "תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןידיתע" :תרמוא הליגמ תכסמב ארמגה
.'ירומה רה לע שדקמה םוקמל דע ,"לארשי ץראב ועבקיש" ץראל ץוחבש

יתבב הרות ידמולהו תויסנכ יתבב םיללפתמה תא לארשי ץראל וחקי קר אלש ,תרמוא-תאז
וחקי אלא - םשמ הרות ירפסה תאו ,המש ומייקש תוצמו הרותה תא קר אלו ,תושרדמ
םיצע ,םינבאד םיימשגה םינינבה םצע תא םג 'ירומה רה לע שדקמה םוקמל לארשי ץראל
!תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה לש רפעו

ןמז ךשמב תושרדמ יתבו תויסנכ יתב םתואב הרות ודמלו וללפתה םידוהיש ז"יעש ןויכ
,םמצע םיתבב םג השודק וכישמה םה - "הרות ןהב ןיציברמו ןירוק" ארמגה ןושלבו ,תולגה
םיריבעמש דע ,םימלועל יחצנו עובק ןפואב םהב תראשנ השודקהו ,רפעו םיצע ,םינבאב
.תיבה רה לע םילשורילו לארשי ץראל םתוא

םינפל תולגב דועו ,תולגב םיאצמנש פ"עאש ,("ךאז עקידלאוועג א") אלפנ רבד והזש
תולגב םג םיאצמנ ,תולג אוה דבל הזש ףוגב המשנה תדירי לע ףסונש ןויכ ,תולגמ
םה ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב םידמולו םיללפתמ םידוהיש ז"יע ,כ"פעא - וטושפכ
ץראל םינינבה תא וריבעיש דע ,םיימשגה םינינבה םצעב תיחצנ השודק םיכישממ
דע תולגמ םינפל תולגמ - הצקה לא הצקה ןמ !תיבה רה לע םילשוריל לארשי
!השודקב יוליעה תילכתל

אוה ןכש כ"וכאע יזא ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה לכל עגונב םירומא םירבדה םא . .
תא דבע אוהש ןכיה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הז שרדמה תיבו תסנכה תיבל עגונב
,םינש רשע ךשמב ותיערמ ןאצ תא גיהנהו צ"מותב ותדובע

ס"נכהיבב הרות ידמולהו םיללפתמה תא לארשי ץראל וחקי קר אלש רורבה רבד יזא
תא קר אלו ,לעפ ר"ומדא ח"ומ ק"כש םינינעה לכו צ"מותה תא קר אלו ,הז ד"מהיבו
תרזע"ה םע רפעו םיצע ,םינבאה לש ןינבה םצע תא םג אלא - 'וכו הרות ירפסה
רה לע םילשוריל לארשי ץראל דחי וחקי - 'וכו םש םיאצמנש םינינעה לכו "םישנ
!תיבה
(הגומ יתלב - ב"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד פ"ש *תחישמ ישפח םוגרת)
__________
."םימימתה תוחנה דעו" י"ע םשרנ (*


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


דובא אל ןיידע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

"לכה דיב תרוסמ" הזו תויה) חבזמה םוקמב תאצמנש השודקב םיריכמ םלועה-תומואש הז
גח תרטפהב םירמואש ומכ אובל-דיתעל היהיש המב רושק - ((ב"ה ב"פ ח"בהיב 'לה ם"במר)
גוחלו תואבצ 'ה ךלמל תווחתשהל הנשב הנש ידימ ואובי םייוגה לכמ רתונה לכ" :תוכוסה
.הזמ םילשלתשמה םינינעה לכ םע ,םירפ םיעבשה תא ובירקי ,(טי ,די הירכז) "תוכוסה גח תא

,ק"מהיב תלעמב וריכי םה םגש ,"םירצמ תחפשמ" תודוא וז הרטפהב כ"ג רכזוהש יפכו
.םידוהיה תלעמבו

דוע םהל םיריזחמו ,םירצממ םילעפתמ - הלודג יכה תוטשה תא תעכ םישוע ,הז תרומת
םיבשוחו ,םהל הארה ה"בקהש םייולג םיסינב ולביק םידוהיהש םיחטשהמ קלח דועו קלח
,לודג יכה תוטש והזש ,םהיניעב ןח ואשי הז-ידי-לעש

םיארקנש לארשי ליבשב" ארבנ םלועה לכש ןויכמ ,םידוהיל ךייש םלועה לכ ,תמאב ירהש
,"תישאר תארקנש הרותה ליבשב" - הרותה תומילשב רושק הזש ,"תישאר

לבא לארשי ץראמ קלח םניאש תורמל רשא הלאכ םיחטש תודוא רבודמשכ טרפבו
,צ"מות םע םירושקה םינינעל םהב םישמתשמ

םיחטשה תא םיכירצש ןויכמ - לארשי ינבמ המכו המכ לש שפנ-חוקיפל שממ עגונ הזש דעו
םניא ןיידעש הלא וליפאש תרמוא תאז ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" לש בצמה היהיש ידכ הלאה
ןיאו םתבכשו" לש ןפואב ויהי - עבטהמ הלעמל םייולג םיסינ םהל השעי ה"בקהש םייואר
.יעבטה שובלב השבלתהש יפכ ה"בקה לש הנגהה תא שיש םעדיב ,"דירחמ

םיקוקזש םיחטש םינתונו ,ןוחטיב ינינעל עגונ הזש ,"טפנ" םהב שיש תומוקמה תא םירסומ
יהוז אלא ,הז תא רמוא ינא קר אלו .םימעפ המכ רבודש יפכ ,ןוחטיבה ןינע ליבשב םהל
.(םיינידמ אלו םיינוחטיב םימעטמ םירבדמה) ןוחטיבה יחמומ לכ לש םתעד

,לארשי ץרא ןופצב היה המ וישכע םיאור - יולגב רבד לכ תוארהל הצור ה"בקהו תויה
ספדנ רבכש יפכ - םידוהיה דגנ יולגב ואציו ,הרטשמהו אבצה ישנא דגנ ודרמתה םיברעהש
.הז תא ריתסהל ולכי אל רבכש ןויכמ - לארשי-ץראב םגו ,םינותיעה לכב

תואלתמא ינימ לכ הז-לע םירמואו ,דרמ ושע םהש הרק הז ךיא ןודל םיליחתמ ןכמ-רחאלו
ךא ,(תחא הלימל ז"א םיפרצמש דעו) "אל - תמא" אוה "אלתמא" הלימב הנווכהש ,תונוש
:רתויב טושפ רבד והז תמאב

בשייתהל םידוהיל םיחינמ םניאו ,ףקותב םידמוע םניא םידוהיהש םיאור םהש תויה
אלש םלצא לעופ הז - חטש דועו חטש םיריזחמש דעו ,דחא ףאל םיכייש םניאש םיחטשב
םושמ - ףקותב ודמעיש בושח המכ רתוי דוע םיאור הזמש .דרמ םישוע םה ןכלו ,ודחפי
.םידוהיהמ ודחפיש ךכ ידיל םיאיבמ ,ףקותב םידמועש י"ע אקודש

יאדו אוה םולש ,בוט רבד וניא םולשש רמואו חכוותמ אל דחא ףאש םימעפ המכ רבודמכו
י"ע וא ,ףקותב םידמועש י"ע םאה ;םולשל האיבמה ךרדה יהמ איה הלאשה - בוט רבד
.'וכו ץחל דועלו דחא ץחלל םירתוומש

חטש דוע םירסומ אליממו ,ףסונ ץחל ררוג הז ,דחא ץחלל םיענכנש י"ע רשא תוטשפב ןבומו
ומיכסי אל רבכ יאדוש םיחטש הלאכ ועבתי םהו תויה) תתל המ רבכ ןיאש דעו ,חטש דועו
!ל"ר ,המחלמל איבתש ךרדה היהי הז זאו ,(םהל תתל

םיאור רבכו תויה ,םכוס רבכש ןויכ םולכ לועפל א"או ,דובא רבכ בצמהש םיעוטה תעדכ אלו
רבכ שי יזא - "דיוייד-פמעק"ב םימותחו םימכסומ ויהש םינינע המכו-המכ ולטיב םיברעהש
אלימב ,םימכסהה תא ולטיב םהו תויה ,"תועט חקמ" היה הזש ןועטל תונמדזהה תא
.ןינעה לכ לע םיטרחתמ

הזו ,יטמולפיד ןפואב רשאמ רתוי אל ךא ,םיפירח יכה תונושלבו ,ינשה תא דחא ופדגי םנמא
רובעת אל ברחו" ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" היהיש רורב רבד הזש ןויכמ ,דחא ףאל קיזי אל
.(פ"מכ רבודמכ) "ם"וא"ה לש ברחה - ,בכ תינעת) "םולש לש ברח" וליפאו "םכצראב

לועפל רשפאו ,ללכ דובא וניא ןיידע - וריזחה רבכש םיחטשל עגונב וליפא :וזמ הריתיו
.ושעש םימכסהה תא ולטיב םהש ןויכמ - םהל ונתנש םיחטשה לכ תא וריזחיש

תויהו רשא] האיבמ תודיסחש יפכ דעו - רבעה תא םג ןקתל רשפאש הבושתה ןינע תמגודבו
הנבהב יוליגב דרויש ןינע הזש ןבומ ירה ,תעד הניב המכח - ד"בח תודיסחב אבומ הזש
לאינד לצא אבומש יפכ] הבושת תושעל טילחמ דחא קר רשאכש םינוקיתב אתיאש - [הגשהו
קידצ השענ אוה ,[(בי לאינד) "ךירבד ועמשנ 'וג ןיבהל ךבל תא תתנ רשא ןושארה םויה ןמ"ש
חישמ"ש תויה ,הבושתה ןינע כ"ג ונינעש - וניקדצ חישמ י"ע הלואגה העיגמ דימ זאו ,רומג
."אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא

המכ רבודמכש .תובישי ליבשב ףסכ םינתונש ידי-לע דחוש םילבקמש ןינעה ףסונ ןכמ-רחאל
!ידוהי םדב םימתכומה םיפסכמ םימש תאריו הרות יפ-לע ךוניח תונבל רשפא-יא ,םימעפ
!"וניקולאל תיב תונבל ונלו םכל אל יכ"

אלא ,םימש-תאריב םידימלת ךנחלו תובישי תונבל רשפא-יא ולאכ םיפסכ םעש קר אלו
!הלאכש םיפסכמ תונבל רוסא "אסכה תיב" וליפאש ,זי ז"ע) תרמוא 'מגה :הזמ רתוי

!הזכ ףסכמ םתוא "טיעלהל" םיצורש הלאמ ולצניי תובישיה ידימלתשו

ןפואבו ,ךורע ןחלושה לש ןיד-קספה פ"ע םיאתמה ףקותב ובצייתי םידוהיהש ר"היו
."הפוקז המוקב - תויממוק"ד

םתעב םכימשג יתתנו" םייוקי ז"יעש ,"ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתוקוחב"ש הזמ לחה
רובעת אל ברח"ו ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" ,"וירפ ןתי הדשה ץעו הלובי ץראה הנתנו
."תויממוק םכתא ךלואו"ל דע ,"םכצראב
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה םירבד פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ס"שב םידומעה ירפסמ תועמשמ

,(תודמ 'סמ) הריחבה תיב 'לה דומלל גהנמה םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ עטק הזב אבומ
רוגמ ל"צז רתלא מ"פרגה םע תודיחי תעב וירבד לע


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל


ריעהל שי - םידומעה רפסמ ךשמה תודוא םתרמאש המל עגונב :א"טילש ר"ומדא ק"כ
. . ספדנש ןושארה סופדב *עבקנ ונינפלש םידומעה ירפסמש

י"ע ןייוצמכ - .הזל הזמ הנוש רפסמה (וירחאלש םידחאב - םגו) וינפלש םיסופדב (*
.םהירפסב הזב םיקסועה"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish