ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

. . !?יבר אלל הרות ול 'יהתש ןכתי דציכ
!הניכש ול 'יהתש לוכי אל אוה ,יבר ול ןיא םא

*

ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= זסר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיס
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילשתוכלמ רבד


...!?הלואגה בוריקל התע דע השע המ

חישמש תוננובתהה י"ע טרפבו * ושפנב קדצ ןובשח תושעל א"ואכ לע -
םילשי א"ואכש ירחאל * לארשי תא לואגל חור רצוקב הפצמו דמוע ונקדצ
ומצעבו ודובכב ונקדצ חישמש ןויכמו ,חישמה תאיב תא שיחהל וב יולתה תא
םע דחיב ,וילע תלטומה תוירחאה לדוג ןבומ ירה ,ולש הלועפל ןיתממו דמוע
לע א"ואכל הדוי ,שממ בורקב ונקדצ חישמ אובישכ * 'וכ תוכזה לדוג
וינינעמ ןתיו ףיסוי אלא ,דבלב 'ידוה קר אל ,ותאיב שיחהל ותלועפ

הגומ - ח"משת'ה בא םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תוחישמ

,1"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" - זא ותעשב - זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ןכה ודמע"ו ,2"םירותפכה חצחצל" אלא רתונ אלו ,הדובעה לכ המייתסנ רבכש ,עידוהו
.וז הזרכה זאמ םינש תורשע המכ ורבעש ירחאל כ"וכאעו .ונקדצ חישמ ינפ תלבקל 3"םכלוכ

- הלואגה לש ןושארה רודו ,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש אוה רורב רבד ,אלימבו
םלוכ" ושענ זאו ,"רבדמ יתמ ולכ" ובש באב רשע השמח ירחאל ץראל סנכנש רודה תמגוד
.5"םויה םכלוכ םייח (4ונתשרפב) ןהב בותכש ןתואמ . . ץראל סנכהל םידמועו םימלש

תולגה םויסב םיאצמנש רתויב שגדומ ובש ,באב רשע השמחל שממ תוכימסב ונדמעב ,ןכלו
- תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג לש ןפואב ,"ץראל סנכהל םידמוע"ו ,6"םימעה רבדמ"ד
,8'יפצה - דחוימבו ללוכ ,7הלואגה בוריקל רושקה לכב תדחוימ הפסוהו השגדה תויהל הכירצ
הסינכה לועפל ידכ ,תולפת ו"טקת ,השמ תלפת תמגודבו ד"ע) הלואגה לע הלפתהו השקבה
.(תיחצנ הלואג לש ןפואב ץראל

...!?הלואגה בוריקל התע דע השע המ :ושפנב קדצ ןובשח תושעל א"ואכ לע

ןבומכ) לארשי תא לואגל חור רצוקב הפצמו דמוע ונקדצ חישמש תוננובתהה י"ע טרפבו
רכזומכ ,םיעגנ ינש תרישק ידכ בכעתי אלש דחיב םיעגנ ינש ריתמ וניאש 9ארמגה ירבדמ
חישמש ןויכמו ,חישמה תאיב תא שיחהל וב יולתה תא םילשי א"ואכש ירחאל - (10ליעל
,וילע תלטומה תוירחאה לדוג ןבומ ירה ,ולש הלועפל ןיתממו דמוע ומצעבו ודובכב ונקדצ
ותלועפ לע א"ואכל הדוי ,שממ בורקב ונקדצ חישמ אובישכ ,ןכלש ,'וכ תוכזה לדוג םע דחיב
דומילמ לחה ,םיינחור םינינע ןה ,וינינעמ ןתיו ףיסוי אלא ,דבלב 'ידוה קר אל ,ותאיב שיחהל
לכו הברה תעפשומ 'יהת הבוטה"ש ,םיימשג םינינע ןהו ,11"אצת יתאמ השדח הרות" ,הרותה
.12"רפעכ ןייוצמ םינדעמה

:13תלוזה לע לועפל תוחילשה תדובע - הז ונרודב רתויב שגדומה ףסונ ןינעו

לע ליטה - 15"לארשי להק לכ בל" ,14"לכה אוה אישנה" - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תמשנ 'ה רנ" ,םירחא ריאהל ,16"ריאהל רנ" תויהל השודק תוחילש רודה ישנאמ א"ואכ
וריאיש ,תעגמ ודיש םוקמ לכבו ,('וכ ותיב ינב לע ףסונ) ותביבסב םיאצמנה ולא לכד ,17"םדא
רוא תא םיאיבמו תולגה תכשח תא םילטבמ ז"יע ,רשא ,18"רוא הרותו הוצמ רנ"ב
.19הלואגה

ויתוחישב ,ולש שדוק-תורגא יובירב םיבותכ םה אלה - תוחילשה תדובעד םירבדה יטרפו
תא אלמל ,20"אקנוורפ יוהל והיא אתרגיאד אניירק"ש - תויהל ךירצו ,'וכ וירמאמבו
דחוימבו ללוכ ,הרותה תצפה י"ע ,(סחניפד נ"סמה תמגוד) הניתנו הריסמ ךותמ תוחילשה
'יחב םילגמ ז"יעש ,21הרותבש הדיחיה 'יחב ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ
'יחב תולגתהל דעו ,23חישמ ץוצינ ,(22ףטהו םישנה םישנאה) לארשימ א"ואכבש הדיחיה
.24ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה

אוה אישנהש ןויכמש ,עדילו ,רודה אישנ י"ע וילע הלטוהש תוחילשה אלמל א"ואכ לע ,ןכלו
לא םדה רזוח כ"חאו םירבאה לכל םדה טשפתמ ונממש בלה תמגודב ,"לארשי להק לכ בל"
תעב ,26תוחילשה תלועפ המייקתנ םא רודה אישנ ןחוב ,תוחילשה יונימ לע ףסונ ,ירה ,25בלה
רתיב ףיסומו ,"לארשי להק לכ בל"ב ורוקמל (רודה ישנא לכ) םירבאה לכד םדה רזוחש
ולא לכל ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,ךרטצמה לכב 'וכ תוכרבה תכשמהב זוע רתיבו תאש
.תוחילשה תלועפ םיאלממש

,ירה - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב תואלפנו תולודג ולעפ רבכש פ"עא . .
ףיסוהלו םילשהל המ ןיידע ראשנש רתויב החכוהה וז ירה ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןויכ
הרותה תצפהד הלועפה תא ביחרהלו ריבגהל םיכרד תולדתשהבו אוצמל שי ,ןכלו ,הזב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו

תוטלחה לבקל ,אלא ,תודיחיב ע"פב טילחמש הבוט הטלחהב קפתסהל אל - הזל תוצעהמו
ספדנו) 27וצלחה סרטנוקב ע"נדא ק"כ ש"מ עודיכ ,לארשימ כ"וכ דוע םע דחיב תובוט
הזל שי םיבר וא םינש םישוע רשא םכסהה"ש (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע םסרפתנו
והערל שיא ןוחבל ולכוי ז"יעש - רקיעו דועו ,"'וכ ע"פב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח
ןמזמ רשא העידיה םצע ,רשא ,שממ לעופב תובוטה תוטלחהה לש ןמויק ד"ע הזל הז חוודלו
המו ,ומצע לע לביקש תובוטה תוטלחהה םה המ םדו-רשבל ןובשחו ןיד תתל ךרטצי ןמזל
וידימלתל ז"ביר רמאמכו ,שחומב הארנכ ,הדובעה ינינע לכב זוריז לעפת - שממ לעופב השע
ןנא - ןכ רמאנ ז"ביר ידימלתל םאו ,28"םדו רשב ארומכ םכילע םימש ארומ אהתש ר"הי"
.'ירתבא 'ינענ המ

ותדובע ,אלימבו ,29"ךיקלא םע תכל ענצה"ד ןפואב איה םתדובעש ונעטיש ולאכ םנשי םאו]
יכלמ ךלמ ינפל" ,םא יכ ,םדו רשבל ןובשחו ןיד רוסמל ול ןיאו ..."דוס" רדגב איה ותלועפו
ללגב םיבוטה םהישעמ םיריתסמש םהירבדכ 'יה תמאה םא םג ,ירה - 30"ה"בקה םיכלמה
ובש הז ונרודל המיאתמה הדובע ךרד יהוז םא ט"וקשל םוקמ שי ,"'וג תכל ענצה"ד יוליעה
םוקמ שיש כ"וכאעו ,'וכ ושעי ןכו וארי םהמש ידכ 31הוצמ ישוע םסרפל לדתשהל ךירצ
.[יעבדכ ותדובעב קוסעי אלש ידכ רציה תצע יהוזש "שושחל"

סוניכל רשקב םינורחאה םימיב םגו 32ז"נפלש םימיב) העצהו השקבל םימעטה 'א והזו
תיישע זרזלו ררועל ידכ - תפלוחה הנשה ךשמב ושעש תובוט תולועפ 'ג ובתכיש (םיחולשה
תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד תוחילשה יולימב תולועפהמ ושפנב קדצ ןובשחה
(םדו רשבל רוסמל אלא ,ומצעל קר אלו) 33בותכל ךרטצישכ ,הלואגה תא ברקל ידכ הצוח
"בר"ה לצא לואשל ךרוצ אלל) ומצעב חכוויו הארי זאו ,יתישעש תובוטה תולועפה םה ולא
...!ףיסוהל המ דוע ול שי םאה (34"בר ךל השע" - ולש

עגונב ןהו םיחולשהל עגונב ןה - ולאכ םיסוניכב תוברהלו ףיסוהל רתויב ןוכנו יאדכ ,ןכלו
םיימעפ וא תחא םעפ קר אל - ונינע יפל א"ואכ ,ולש תוחילשה ינינעב לארשימ א"ואכל
לכב והער תא שיא זרזלו דדועל ידכ דחיב כ"וכ ףסאתהל ,רתוי םיפוכת םינמזב אלא ,הנשב
סוניכ ןיבש ןמזה ךשמב םגו ,שממ לעופב השענהמ חווידהו תורבדתהה י"ע הדובעה ינינע
זוע רתיבו תאש רתיב ףסותי ז"יעש ,ב"ויכו ,ןופלטה וא םיבתכמ יפוליח תועצמאב - סוניכל
.הדובעה ינינע לכב

הרותה תצפהד תולועפה לכב ("ףיסוי ףיסומד") הפסוהה י"ע הבוטה הטלחהה תלבקש ר"היו
תיתימאה הלואגה תא דימו ףכית איבת - לעופב םויקה ינפל דוע ,הצוח תונייעמהו תודהיהו
,"אתמחנד עבש"ד הלחתהה ,ומחנ תבש ,תבשה םוי לש ומוציעב ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו
."םיילפכב המחנ"ד ןפואב

רהה ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא" וניבר השמ תשקב םייוקת זאו
לאוג אוה ןושאר לאוג" וניבר השמש - 35"(שדקמה תיב הז) ןונבלהו (םילשורי וז) הזה בוטה
.תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג לש ןפואב ץראל י"נב לכ תא סינכמ ,36"ןורחא

ונינקזבו ונירענב" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - וטושפ ידימ אצוי ןינע ןיאו
,38"לודג להק" ,37"וניתונבבו ונינבב 'וג

ח"ומ ק"כ םע דחיב ,39"רפע ינכוש וננרו וציקה" - ז"נפלש תורודה לכמ י"נב לכ םג ללוכ
ובש יעיברה םויב לחש ,באב םירשע) ולש אלוליהה םויש ,ר"ומאא ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא
הנידמב תונייעמהו הרותה תצפה לע ושפנ רסמ ,רשא ,וז תבשמ ךרבתמ (תורואמה ולתנ
ר"ומדא לש ידיחיה םדכנ אוה ראשנ איהה הנידממ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאיצי ירחאלו ,איהה
'וכו הכרדה ינינעב םג וילא ונפ ןכלו ,איהה הנידמב גיהנמה צ"צהו יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה
,'וכ ותולג םוקמב קלתסנו הלגוהו רסאנ תונייעמהו הרותה תצפהב ויתולועפ ללגבו ,'וכו

ךיקלא 'ה ביחרי" ,הבחרה לש ןפואב 'יהתש ,השודקה ונצראל ,38"הנה ובושי" - וידחי םלוכו
.ישילשה שדקמה תיבלו שדוקה ריע םילשוריל ,40"ךלובג תא

,"אצת יתיאמ השדח הרות" - (השמ תשקבכ) תומילשה תילכתב הרותה דומיל םג 'יהי זאו
וארו 'ה דובכ הלגנו" דועיה םויק ידע ,"ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג" ,41'יאר לש ןפואב
.42"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל"ו ,שממ ונימיב הרהמב ,"וידחי רשב לכ

__________
.ב-א"שת "השודקהו האירקה" (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (2

.נ"שו .טער שיר ד"ח ולש ק"גא (3

(4

.בכ תקוח י"שרפ (5

.מ"כבו .יעסמ פ"ר ת"וקל .דועו .יעסמ פ"ר ייחב הארו .הל לאקזחי (6

תא עירכה" (הבשחמב וא רובידב ,השעמב) "תחא הוצמ" י"עש (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ד"ספכו (7
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע

,ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא ,(חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ" (א"יפר םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (8
,וב ןימאהל קר אל) בויחה םעטש ל"יו ."'וכ וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל
רתוי ללפתיש ידכ - 'וכ רעצ לש שגר ידיל םיאיבמ ףסכנה רבדל םיעוגעגו 'יפצש ףא - ותאיבל תוכחל (םג אלא
.שממ לעופב ותאיב שיחי ז"יעו ,ותאיב לע שקביו

,חצ ןירדהנס (9

.ט"ס םירבד פ"ש תוחישמ סרטנוק (10

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (11

.(ללכב ורפסו) םיכלמ 'לה םתוחו םויס ם"במר (12

,(חי ,טי םישודק י"שרפו כ"ות) "הרותב לודג ללכ" ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד בויחה דצמ חרכומה לע ףסונ (13
איהש) תולגה תביס לוטיב י"ע תולגהו ןברוחה ןוקית ,באב רשע השמחל תוכימסבו ,להקה תנשב טרפבו
.*לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוה - הברדאו ,(ב אמוי האר - םניח תבהאד ךפיהה
__________
ו"ט תחיש האר) לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןינעה שגדומ באב רשע השמחד ט"ויה ימעטב םגש ,ריעהל (*
.(103 הרעהבו א"יס ו"משת באב

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (14

.ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה ם"במר (15

קילדמש שיאה תמגוד אוה דיסחש 136 א"שת ש"הס םג הארו .נ"שו .ךליאו 484 ב"ח ש"וקל האר (16
.'וכ בוחרה יסנפ

.זכ ילשמ (17

.גכ םש (18

תוברהל ךירצו לפוכמו לופכ בע ךשוחהו לפשה םלועה אוה ז"הוע תויהל יכ :ונתשרפ שיר ת"וקלמ ריעהל (19
אכפהאלו ז"הועה תא ריאהל יוליג 'יחבב 'יוה םש ץראה ריאמה רנ אוהש םדא תמשנ 'יוה רנ . . תורנב
ךכ לפוכמו לופכה ויבעו ךשוחה יוביר יפלש ,תורנ אוביר המכ םהש תומשנ אוביר המכו . . ארוהנל אכושח
.'וכ תומשנב תורנה יוביר ל"צ

.דועו .ד"יס סחניפ פ"ש תחיש הארו ,הכ קלב י"שרפ .א"עס ,בפ ןירדהנס (20

.נ"שו .ךליאו ה"ס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק הכוראב האר (21

ןעמלו ועמשי ןעמל 'וג ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - להקה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו (22
הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ" ,(בי ,אל ךליו) "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו 'וג ודמלי
םעה תא יל להקה ילא רומאב ברוחב ךיקלא ינפל תדמע רשא םוי"כ - (הגיגח 'לה ףוס ם"במר) "העמוש
.(ד"וי ונתשרפ) "'וג ירבד תא םעימשאו

הארו .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) חישמה ךלמ לע יאקד - "בקעימ בכוכ ךרד" (זי ,דכ קלב) בותכב זמורמכ (23
לארשימ א"ואכבש - הזב ךוויתהו ,(ד"פס ש"עמ ימלשורי) לארשימ א"ואכ לע םגו ,(א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר
.(דועו .599 ב"ח ש"וקל .סחניפ פ"ס םיניע רואמ) חישמ ץוצינ שי

.דועו .(ב ,צק מ"קמ - ב ,סר ג"חזל) ז"מרה םשב - 207 ט"צרת מ"הס (24

.א"לס ק"הגא האר (25

"ךתוחילש יתישע רמולו וחלוש לצא רוזחל יוארש הזל הזמ חלתשמה אלא ירקמ אל חילש"ש ,ריעהל (26
.(א ,דכ ןיטיג י"שרפ)

.אס ט"נרת מ"הס (27

.(א"עס ,זנ) א"מפ אינתב אבוה ,חכ תוכרב (28

הכימ (29

.וז תבשב םידמולש תובאד ישילש קרפ שירב הנשמה ןושלכ (30

.ג"יס ט"מרס ד"וי א"מר .ג"כקס ד"נקס ח"וא א"גמב אבוה .א"פקתס א"ח א"בשרה ת"וש האר (31

.זומת ב"י תחיש (32

ןיאש ףאו .'וכ םיבוט םישעמה םיבתוכ ויה ובש דחוימ סקניפ םהל 'יהש רסומ ילעב המכ תגהנהמ ריעהל (33
ךכל םוקמ שי ,מ"מ ,'וכ םמצעב םירכוז אלא ,םהל ריכזי "סקניפ"הש םיקוקז םניאש ,םידיסח לש םכרד הז
.קדצ ןובשחה תיישע זרזלו ררועל ידכ ,('וכ ךכב ךרוצ שיש ומצעב האורשכ) ימעפ-דח ןפואב

.ז"טמ .ו"מ א"פ תובא (34

.י"שרפבו הכ ונתשרפ (35

.מ"כבו .םיטפשמ פ"ר א"ות .(ד"וי ,טמ) יחיו פ"העש .ט"פס ר"בד ,םש ,ב"פ ר"ומש האר (36

,ד"וי אב (37

,אל 'ימרי (38

.טי ,וכ 'יעשי (39

,טי םיטפוש (40

.דועו .ט"צרת (ינשה) םיקלא רבדיו ה"דס .ס"פ הנומאה רעש .ב-א ,זי וצ ת"וקל האר (41

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (42


הלואגה ןמז


?יבר םיכירצ המ םשל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ונתשרפ) "םכיניבו םכיקלא 'ה ןיב דמוע יכנא"

לש בתכמה עודיכו ,יבר םיכירצ המ םשל :(ולאכ ןיא אמתסמ וז הביסמב) םינעוטה םנשי
,ןדמל אוה ;ה"בקהל םהיניב עצוממל םיקוקז המ ליבשב םינעוטה םנשיש ,הזל עגונב ע"נר
,עצוממ אלל ה"בקה םע קסעתהל לכויש ידכ "לודג" קיפסמ ומצעב אוהו ,'וכו םכח דימלת
.יברל קוקז וניא אוהו

ע"וש ול שי זא ידמ רתוי הכיראמ 'מגה םאבו ,ארמג ול שי ירה ,ןידב הלאש וזיא ול שי םאב
,ם"במרה ונשי הזל יזא ?םימש תאריה לע השקש המ ייא ;'וכו בטיה ראב ,תורורב תוכלה םע
.ללכ יבר ול רסח אלו םירפס הברה דוע םנשיו תובבלה תבוח

?יברל קוקז אוה המ םשל

אוה ה"בקה :תואיצמה לכ הז ;םדבלמ דוע ןיאו ולוכ םלועה לכ והזו ,ותואו ה"בקה תא שי
!םהיניב תואיצמ ףא ןיא ,עצמאב ןיאו ,"ארבנה שי"ה אוה ,"יתימאה שי"ה

ןכשמה תא םיקהלו תויה ,השמל עיגהל םיקוקז ויה ןכשמה תמקהל דע םנמאש םינעוט םהו
עיקרמ הדירוה השמו ,םיאטחה י"ע הלעמל הניכשה הקלתסנ השמ ינפל ירהש ,לוכי השמ קר
דע הניכשה תא ודירוה םירחא םיקידצש ,הכוראב אלוליהה רמאמב ראובמכו ,ץראל 'אה
'יה אוה אקודו ,"ץראל" ,"םכותב יתנכשו"ה תא תושעל 'יה לוכי השמ אקודו ,'אה עיקרל
."יניסמ הרות לביק השמ" ,יניסב הרותה תא לבקל לוכי

רבכ הרות-ןתמ ירחאל לבא ,השמל םיקוקז ויה הרות-ןתמ ינפל ,ימנ-יכה-ןיא :םה םינעוט
ירה אוהו ה"בוקו אתיירוא הז ירהו ,דחא ףא ךירצ אל אוהו ,המצע הרותה לכ תא דבל ול שי
.רתוי אלו ,"דח אלוכ ה"בוקו אתיירואו לארשי"ו ,לארשי

,תומילשה תילכתב ויה םהש םגה ,םימלועל 'יה רבכש ,אוהיבאו בדנמ הארוהה הנשי כ"עו
.התימה ןינעל םרג הז ,"ובר ינפב הכלה ורוה"ש ז"יע תאז-לכב

ורמא רזעילא 'ר 'ילע בשיש ןבאש דעו ,יניס רהמ התניתנכ ,הרותה ומכ 'יה רזעילא 'רש םגהו
'ר התא ירהש ,ותעד יהמ רמאיש ןיד ותוא לואשל ואבשכ ,כ"פעא ,יניס רה איהש 'ילע
עמש אל"ש ןויכ ,לוכי ונניא אוהש רמא רזעילא 'ר יזא - רמול לוכי ירה התאו ,רזעילא
."הניכשה לע קלוח וליאכ" יזאו "וברמ

ת"מ ירחאלו תויה ,"הניכשה לע קלוח וליאכ" םירמוא ז"כבו ,הרות-ןתמ ירחאל רבכ הזש
חרכומ הז - "'ה רבד תא םכל דיגהל םכיניבו םכיקלא 'ה ןיב דמוע יכנא"ה תויהל ךירצ
,ולצא רסחש קר אל ,"הניכשה לע קלוח וליאכ" הז-ירה אל םאבו ,יבר ,עצוממ י"ע תויהל
.ה"בקהמ ,הניכשהמ דרפנ אוה - "קלוח" אלא

!?יבר אלל הרות ול 'יהתש ןכתי דציכ

וליאכ וברמ עמש אלש רבד רמואה"ש םויו םוי לכבו הנשו הנש לכבו רודו רוד לכב הז ךכו
- טינ ן'יבר ןייק טאה רע ביוא") הניכש ול 'יהתש לוכי אל אוה ,יבר ול ןיא םאש ןויכ ,"'וכ
!("הניכש ןבאה טינ רע ןעק
(הגומ יתלב - ו"כשת'ה ינימש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לארשימ א"ואכ לש "ןנחתאו"

:ה"בקה לע ,לוכיבכ ,לארשי לש םתולעב תשגדומ תורבדה תרשע םויסו תלחתהב

ושענ ז"יעש - "םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא" ,ד"השע תלחתהב
ינב יל יכ" ש"מכ ("יל םידבעושמ ויהתש האצוהה איה יאדכ") ה"בקה לש וידבע לארשי
תקסופ ירבע דבעל עגונבו ,"םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םה ידבע םידבע לארשי
."ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה"ש הרותה

ךערל תבהאו" ןינעב תבש תכסמב י"שר ש"מ פ"ע ירה - "ךערל רשא לכו" ,ד"השע םויסבו
שי ,"ה"בקה הז" ,"בוזעת לא ךיבא ערו ךער" ש"מכ ,ה"בקה לע (םג) יאק "ךער"ש ,"ךומכ
לארשימ א"ואכש ,אצמנו ,ה"בקה לע יאק ד"השע םויסבש "ךערל (רשא לכו)" םגש ,רמול
.ה"בקה לע (םג) יאקד ,"ךערל רשא לכ" לע ב"העב השענ

חרכומ ,"תולג יאלאד" ,תולגה םיצור םניאש ףקותה לכב םיזירכמ לארשישכ ,ירה ,ןכש ןויכו
,"ומצעל ןודא הנק"ש ןויכד ,"םה ידבע"ד ןינעה דצמ ןה - תולגהמ םאיצוהל (לוכיבכ) ה"בקה
לארשיד תולעבה דצמ ןהו ;תולגהמ תאצל הצורש ("םה ידבע") ןודאה לש ונוצר אלמל ךירצ
ה"בקהו רזוג ("םיקידצ םלוכ ךמעו") קידצ" ל"זח ןושלבו ,ה"בקה הז ,"ךער(ל רשא לכ)" לע
."םייקמ

רבדה ןיאו") הבושתה ןינעל עגונב םגו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש הדיעמ הרותהש רחאל טרפבו
ןמז" ,פ"כהויב קר אלו ,םימעפ יוביר הבושת ושע רבכש הרותה הדיעמ ("הבושתב אלא יולת
תולפתה 'ג לכב) םויב פ"גו ,םויו םוי לכב םג אלא ,"החילסו הליחמ ץק 'וכ לכל הבושת
'ה התא ךורב" םיכרבמו ,"ונל חלס" הדימעה תלפתב םישקבמש ,(החנמו תירחש תיברעד
,אקייד "דימ" ,"ןילאגנ ןה דימ" הבושתה י"עש "הרות החיטבה"ו ,"חולסל הברמה ןונח
לאוג 'ה התא ךורב ("חולסל הברמה ןונח" הכרבה רחאל דימו ףכית) םיכרבמ ונאש ומכ"
אקיפס קפסו קפס םוש ילב" ,לעופב ןכ השענש רורב רבד ז"ה ,הכרב יהוזש ןויכו ,"לארשי
."םלועב

:"ןנחתאו" - 'פה לש המשב שגדומכ ,השרפה תוללכבש הלואגה ןינעל הפסוהב - הז לכו

.לארשי ץראל סנכהל וניבר השמ לש ותלפת - אוה "ןנחתאו"ד ןכותה

לכ לע התלועפ תלעופו ,"ה"ערשמ 'יחבמ הב שי לארשי תיבמ שפנו שפנ לכ"ש עודיה פ"עו
ץראל סנכהל השמ לש ותלפתש ,ןבומ - לעופב השעמ לש םינינעל דע ,לארשימ תחאו דחא
הלואגב ץראל סנכהל (םברקבש השמ 'יחב דצמ) לארשימ א"ואכ תלפת םג איה ("ןנחתאו")
.המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ט"משת'ה בא-םחנמ תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


?"תואלפנ"ל עגונב יברה רמוא המ

"וב הלגתי חישמה ךלמש הנש"ב םיאצמנ םינמיסה לכ יפל

הלגתי חישמה ךלמש הנש"ב ונא םיאצמנ םינמיסה לכ יפלש הנורחאה הפוקתב פ"מכ רבוד
ת"רהב זמורמכ - (א"שנת'ה תנשב ליחתמש תוצח רחאל תבש ברעד ןובשחה לע ףסונ) "וב
לעופב ואר הנשה ךשמבש טרפבו ,"ונארא תואלפנ תנש אהת 'יה" (לארשי לכב טשפתנש)
לש ןפואב אוה םהמ 'א לכש ,הזמ הריתיו ,"תואלפנ" םהש תוערואמ כ"וכ (דוע ואריו)
.השדח תולעפתה ררועמש אלפ יבגל אלפ ,וינפלש "אלפ"הל סחיב םג "אלפ"

ירה . . הנשה לש המויסל םיברקתמו םיכלוה המצע "ונארא תואלפנ" תנשבש טרפבו . .
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,המילשהו תיתימאה הלואגה תויהל הכירצש יאדובו יאדוב
ובש ,באב ו"ט תרחמלש ומחנ תבש לש ומוציעב ,דימו ףכיתו ,שממ לעופב ,"תואלפנ ונארא
.המילשהו תיתימאה הלואגהד לובג-ילבה שגדומ

לכתסה" - ישילש קרפ תלחתהמ םג הלואגה ןינעל תוכיישב הארוהו דומיל ףיסוהל שיו . .
:"םירבד השלשב

הלואג ,ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגל זמור םגש ,רמול שי - (םתס) "םירבד השלש"
,ינש תיבו ןושאר תיב ,'ינשו הנושאר הלואגד תולעמה 'ב ללוכש ,שלושמ ק"מהיבו תשלושמ
.דחי םהינשו

הריתי הקמעהב תוננובתההו ןויעה לע הרומש ,אקייד "לכתסה" - "םירבד השלשב לכתסה"ו
םוי לכב ול הכחא" ,תדחוימ תוקקותשהו 'יפצ ךותמ ,("םירבד השלש") הלואגה ןינעב
תולכתסההש ,הלואגה ףס לע םידמועשכ כ"וכאעו ,שממ הז םויב ,םוי לכב אוביש ,"אוביש
.זוע רתיבו תאש רתיב איה םירבד השלשב

באב רשע השמחמ הרותה דומילב הפסוהה ד"ע ליעל רומאהל תוכיישב םג הזב ףיסוהל שיו
:ךליאו

תרחמלש תבשה םויב תדמלנש "םירבד השלשב לכתסה" הנשמה תארוה ראבל שי ז"פע . .
ףיסוהל (לעופב םייקל ליחתהו) א"ואכ טילחה באב רשע השמחבש ףאש - באב רשע השמח
תוטלחהה םעפה דוע ("לכתסה") ןוחבל ךירצ ותרחמלש תבשה םויב ,מ"מ ,הרותה דומילב
ןיעמ) הנכהל יוארו םיאתמה ןפואב ויהיש דעו ,לופכ ןפואב ,רתוי דוע םהב ףיסוהלו ולש
הלואגב "יאתילת ןאירוא"ד תומילשה ,"אצת יתאמ השדח הרות"ד לובג ילבהל (אמגודו
.תישילשה
(הגומ - א"שנת'ה בא-םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תחישמ םיעטק)


?הז ונרודבש באב ו"טב תדחוימה השגדהה יהמ

הלואגהל םינכומ םידמועו תומילש לש בצמו דמעמב םיאצמנש

איה ןמזב תוערואמה רדסב הנושארה הביסה ,רשא ,באב רשע השמח לש תדחוימה ותלעמ . .
ךליאו ןאכמו ,באב העשתב התיהש הריזגה הלטבש ררבתנ זאש ,"רבדמ יתמ וב ולכש םוי" -
יולג ןפואב) ררבתנ באב רשע השמחבש ןבומ הזמו ,"ץראל סנכיל םידמועו םימלש םלוכ"
ןברוחה ,באב העשתד םייוצר-יתלבה םינינעה לכ ולטבתנ רבכש (ולוכ םלועה לכ יניעל
- ץראל סנכהל םינכומ םידמוע ,אלימבו ,('ירא לזמב) "וכבוסמ 'ירא הלע"ש ז"יע תולגהו
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב

,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד ותויהל - הז ונרודב רתויב שגדומ הז ןינעו
(תולגה ןינע תמגוד) רבדמב הכילהה תא םייסש רודה ,םיעבראה תנשב 'יהש רודה תמגודב
ןיאש הלואג לש ןפואב הנושארה םעפב ץראל הסינכה התיה וכז וליא ,רשא ,ץראל סנכנו
ןפואב ץראל הסינכל "וכז"ש יאדוב ירה ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל כ"וכאעו ,תולג 'ירחא
.תולג 'ירחא ןיאש תיחצנו המילש הלואג לש

לש בצמו דמעמב םיאצמנש - באב רשע השמחד ןינעה תוללכמ םידמלש הארוהה יהוזו
חוצחצ" וליפא) הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש דעו ,("אתומלשאב ארהיס אמייק") תומילש
םידמועו םימלש םלוכ" ,הלואגהל - "םכלוכ ןכה ודמע" - םינכומ םידמועו ,("םירותפכה
ףכית םיאב ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכש ,תוטשפבו ,"ץראל סנכיל
הב ךיקלא 'ה יניע 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל ("אימש יננע םע" ,ארמימכ עגרב) דימו
,"שדח ריש" ךותמו ,"ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי"ד ןפואבו ,"הנש תירחא דע הנשה תישרמ
.תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,רכז ןושל
(הגומ יתלב - ח"משת'ה באב ו"טל רוא תחישמ)


?הלילב הקדצ תניתנל עגונב יברה רמוא המ

...הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ודי טשופו דמוע ינעה

הניתנל עגונב קר ז"ה ,הקדצ תניתנד ןמז וניא הלילש וניצמש המש פ"מכ רבודמכ . .
אלו ,רתא לע דמוע ינעהש העשב כ"אשמ ,ב"ויכו ,וינפל דמוע וניא ינעהש העשב הקדצ-יאבגל
הריתי אלא ,הלילב םג ול ןתיל םיכירצש דבלב וז אל ,ירה - ודי טשופו עבותש אלא ,דוע
ע"ושה ד"ספכ ,דבלב דחא עגרל וליפא בוכיע אלל ,דימו ףכית ול ןתיל םיכירצש ,הזמ
.וז םג שיא םוחנד אדבועהמ

עגונב (לארשי ללכו לארשימ א"ואכ) ינעהד די תטישפו העיבתהל עגונב םג ןבומ הזמו
,תוטשפב ןבומ ירה ...הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ודי טשופו דמוע ינעהש ,הלואגהל
האלמה ודימ" "הפי ןיעב" ןתיל ה"בקה ךירצ שממ דימו ףכיתש ,תוטשפבש תוטשפב
הלואג - תולשלתשהה רדס לכב ימינפ יכהו ירקיע יכה ןינעה "הבחרהו השודקה החותפה
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ט"משת'ה בא-םחנמ ,'ג םויל רוא תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הלואגה ינינעב הרשעב דומיל

:לעופל עגונבו . .

לובג ילב לש ןפואב םינינעה לכ ויהי הבש המילשהו תיתימאה הלואגה ףס לע םיאצמנש ןויכ
לובג ילבהמ ("לישבתו לישבת לכמ םועטל בוט"ש ,תבש ברעב) "המיעט"ה תויהל הכירצ -
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב צ"מותה ינינעב הפסוהה י"ע ,הלואגהד

הלגנ ןה ,("הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ") הרותה דומילב הפסוה - רתוי תויטרפבו
הרותה תודוס בור"ש ,הרותבש הדגא ,בקעי ןיע דומיל ללוכ ,הרותה תוימינפ ןהו הרותד
השמחב ולש אלוליהה םויש) ל"זיראה ירבדכ ,הרותה תוימינפ דומיל ,רקיעו דועו ,"הב ןיזונג
ירחאל דחוימבו ,"המכחה תאז תולגל הוצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב"ש (א"נמב
.לארשימ א"ואכד הגשהו הנבהל ךיישש ןפואב תודיסחה תרותב הראבתנש

טרפבו ,הרותד הלגנב ןה - הלואגה ינינעב הרותה דומילב הפסוהה לע תדחוימ השגדהו
הריחבה תיב תוכלה ומכ ,הלואגה ןמזל תוכיישש תוכלהה םג ללוכש ם"במרה לש ורפסב
ןהו ,חישמה ךלמו םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה ןכו ,(םירצמה ןיב ימיב התע-הז םודמלש)
יאהב" ,הלואגה תא ברקמ הרותה תוימינפד דומילה תוללכש ךכל ףסונש ,הרותה תוימינפב
דומילב דחוימ יוליע שי ,"ימחרב אתולג ןמ 'יב ןוקפי . . (י"בשר לש ותרות) ךליד ארוביח
.הלואגה ינינע םיראבמש הרותה תוימינפד םיקלחה

םיקסועו (תועיבקו תובשייתהב) םיבשויש (רוביצ) הרשע"ד ןפואב 'יהי הז דומילש - בוט המו
- הז תבשד תובא יקרפב םידמולש "הנשמ רבד"ד הארוההכ ,"הרותב ("קסע" לש ןפואב)
םילפכב המחנה תישענ םדי לעש ,ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגל זמור םגש ,ישילש קרפ
.ינש תיבו ןושאר תיב לע
(הגומ - א"שנת'ה בא-םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


"רובעי לאו גרהי"ד םירבדהמ אוה ידוהי והימ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לארשי ןיב לידבמה"ד ןינעב םינימאמ םניא םידוהיהש ,"ידוהי והימ"ב םג רבדה ותוא . .
."םימעל

רייגי אוהש ידוהי חירטהל םיכירצ עודמ ,הכלהכ רויגל םיקוקז אל םאב :דחא לצא יתלאש
עודמ ,רייגל לכוי יוג םגש דחוימ ןפוא ושעי ,הזכ ןפואב רייגל לוכי 'יה יוג םג הרואכל ,אקוד
?הכלה פ"ע אל הז ךכ ןיב ירה ,אקוד ידוהי חירטהל םיכירצ

םינינע המכ ריכמ אוה םאהו ,תמאב ןווכתמ (רייגתהל אבש) ינשה יוגה םאה הארי יוגה
ומכ קוידב הז ירהו ,בקעיו קחצי םהרבא תודוא עמש אוה םאה ותוא לאשי אוה ,תודהיב
השעיש רשי םדא ,יוג תחקל רשפא ירה ,כ"או ,'וכ תדל ללכ תוכייש הזל ןיאש ,חרזא תויהל
רייגי אוה יזאו ,תירבעב םילימ המכ עדוי אוה םאה (רייגתהל הצורש) אוהה תא ןחבישו ,תאז
...ותוא

.הנעמ יתלביק אלו וז הלאש ותוא יתלאש]

הנכה אלל הנעי אוה םאבו ,הבושת ול ןיאש ןויכ ...םינוע אלש שדח רדס 'יהנ הנורחאל
אצוי ,הנעמ ךל ןיאו לאוש ינאשכ ,הרואכלו .ללכ םינוע אל אלימב ,ותוא ורטפי יזא תמדקומ
[.אישוק ךל שי זא ,אישוק ךל שי םא אלא ,אל הז םג לבא ,קדוצ ינאש

יזוחא יפל ירהש ,םיוג ןוילעה טפשמה תיבב ןיא עודמ - תיטרקומד הנידמ איה י"א םאב
ירהש ,םיוג ינש (ןוילעה ש"מהיבב) םש תויהל םיכירצש אצוי לארשי ץראב םייוצמה םיוגה
זא ...'וכו ןהכל השורג וריתי םהו םיוג ינש םש ובישויש יזא ,םיוג ןוילמ םנשי לארשי ץראב
?רתוי רחואמ הרקי אל הזש 'יארה 'יהמ לבא ,הז לע ולע אל דועש ה"ב

המכו המכל עגונ הזש ןויכ ,הלשממהמ תאצל םילוכי אל עודמש האצמה לע ולפנ כ"מחאל
,'וכו םתרשמ תא ודבאי תויתד תוחפשמ כ"וכ יזא ואצי םאבו ,הזמ םיסנרפתמש תוחפשמ
.שטיוואבויל לש תוחפשמ כ"וכ םג םנשי םהיניבו

המכ םייתניבש עודמו ,ראשת הריזגה ירה אציי אוה םא םג ,ךשפנ-הממ ןעוט אוה אלימב
.םתסנרפ תא ודבאי םידוהי

הזב שוריפה ןיא ירהו ,"רובעי לאו גרהי" םהילעש תוריבע השלש םנשיש ,כ"ע ול יתינע
.הזמ לק רבד ןכש-לכו ,גרהי וליפא הברדא אלא ,(גרהימ) רתוי לק רבד אלו אקוד "גרהי"

:ז"עו םימד תוכיפש ,תוירע יוליגד םינינעה תשלש לכ םנשי ,"ידוהי והימ"ד הז ןינעבו

,ןיסירפקל וא ,(הזל םוקמה 'יהנ םשש) הניול םיעסונו ,'יוג םיחקולש וטושפכ - תוירע יוליג
.תוירע יוליג לש ןינע והז ירהו םינתחתמ כ"מחאלו ,'ידוהי איהש קתפ םילבקמו

לש םתוכזב הזב ךיראהל ןיאו ,תוטשפב הזב רבודמכ הרז הדובעו םימד תוכיפש ז"דעו
.רוהנ יגס 'לב לארשי

תא ודביא םה ז"יעו הלשממהמ ואציש םירש השש םתואמ דומלל םילוכי הז טרפבו
.םתסנרפ

תושעל אל ידכ 'יולג אל דוע םייתניב - תינכות רבכ וישכע הנשי ,דוסה תא תולגל רבכ רשפא
הקיתעה ריעה תא תושעל םיצורו ,וחיריו םכש ,ןורבח תא רוסמל םיצורש - ץראב שער
אל םישנאה לכש ןפואב יולגב התוא גיצהל דציכ קר איה הלאשהו ,תותדה לכ לש םוקמל
רוזחי בצמהשו ,'וכו םיחיגשמ המשל סינכהל האצמה לע ולפנ יזא .ןאכ םישוע המ וספתי
.ותומדקל

?עודמ ,וקתתשנ םה וישכע לבא ,הריזגה דגנ וקעצש םינפ יזע המכ דוע ויה התע דע

דחאל אסכה תא תתל ידכ םלש ןתמו אשמ םילהנמו ,הלשממב אסכ הנפתה הנורחאלש ןויכ
.רש-ןגס פ"הכל וא רש 'יהי אוהו ,וקיתשהל ידכב ,קעצ התע דעש הזכ

וישכע דעש ןויכ ,ללכ םוקמ (ותקעצל) הזל 'יהי אל ,הלשממהמ ואציי אלש קעצי אוה רשאכו
'יה רבכ ירהש ,ואסכב חוטב תויהל לוכי אל ומצעב אוה תמאבו ,ךופה קוידב זחא אוה
.ונתנ אל לעופלו ,וחיטבה םהש םימלועל

,ותוא יתלאש .תוטקש תופיסא םילהנמש ,הנע אוה ?קועצל קיספה אוה עודמ ,ותוא יתלאש
אלימבו ,המואמ יל הנע אל אוה יזא ?ול תתל אסכ הזיא - אסכל עגונב םה תופיסאה ילוא
.םולכ רמול ךישמהל יתלוכי אל

אוה ילש ןינעה לבא ,םינינע המכל עגונב 'יהש יפכ ד"ע ,עגרי הז ןמזה ךשמבש םיבשוח םהו
םסרפל הז ,לוכי ןכ ינאש המ ,רוביצה םע אלו דיחיה םע אל ,תקולחמ םושל סנכהל אל
לכה אלא ,'וכו רפתשמ בצמהש ובשחי אלשו ,דמוע ופקתב "ידוהי והימ"ד ןינעה לכש םיברב
.תאז תונשל םידמוע אל םהו ,'יהשכ ראשנ

ןיב לידבמה"ו םידוהי םיראשנ םידוהיש רמול שורדה ףקותב רסחו תויה ,דחא ןינע לכה . .
םג רסח אלימב ,(לארשיל ףרטצהל םילוכי הכלה יפ-לע רויג ידי-לע קרו) "םימעל לארשי
,'וכו "ונל הנתנ ונוצרב"ש ןויכ ,םידוהיל תכייש לארשי ץראש ןוטגנישווב רמול שורדה ףקותב
.םהרבא םע םירתבה ןיב תירבב

םלוע לש ונובר :רמא בושטידרבמ קחצי יול 'רש יפכו ,אובי חישמש רוזעי ה"בקהש ןוצר יהיו
ירמוש םידוהי פ"כע ...ואיבהל ימל ךל 'יהי אל רבכ ףכיתש ןויכ רהמ חישמ תא רבכ איבת
תוכיאב לבא ,תומכב קר 'יהי קוליחהו ,ו"ח ולטבתי אל םלועלו ,וראשי דימת תווצמו הרות
.וראשי דימת םה
(הגומ יתלב - ל"שת'ה מ"וטמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םיחטש תרזחה דגנ רובידה

,ארקיו 'פ ק"שצומ ךיראתמ א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כמ הרידנ תרגא ונינפל
פ"כהוי תמחלמ ירחא הרקיש המל עגונב 'יולג האובנ הבו ,א"לשת ןסינ ח"ר

יתאצמ - ןאכ ונרובידב כ"ג רכזומכו ,ןלהל םיאבה םינינעב 'כ תא ברעל אל יגהנמש ףא
םיאשונה דחאל ךשמהב ואב הזב ירבדש ןויכ ,ןמקל אבה בותכל ,ללכה ןמ אצוי רותב ,ןוכנל
- בותכא וילעו ונתחישב

:'יש .ב .מ רמ םע החישב הז ינפל םיימוי ןכו וז ק"ש תודעותהב הזב רבדנה םוכיס

,םיררחושמה םיחטשה תרזחה תלילש ד"ע רבדל יתקספה הנורחאל רשא הביסה יהמ ינולאש
- םימעפ המכו הזב יתרבד ןכ ןמז ינפלש ףא

התייהו ישעמ ןינעה 'יהש ןמז לכ הזב יתרבד .ורקיעב בצמה הנתשנ יכ ,הטושפ הביסהש יתינע
םורתא [יבמופב - ליעוה אלשכו ,יאשחב] ירוביד י"ע ילואש יתיוקו ,ריזחהל אל תוירשפא
ינפב 'וכו ןוטגנישאו תא ודימעי אלימבו) ריזחהל אל םירמואה ולא לש העדה תערכהל
ןיב םסרפתנו) ריזחהל - העדה החצנ .('וכו םיחטשב םייחרזא עבק יבושי ומיקי - תודבוע
,ריזחהל הטלחהה רחאל רבכ ז"ה - תועובש כ"וכ ינפל יתרמאש ומכו .(ץחלה לחתוהו ה"וא
יפל) ץחלה ינפמ - הב רוזחל תלוכיה ןיא רבכ התעו .ב"ויכו תוריכחב - ךייש לא םראשו
המחלמל ןפוא םושב ןוטגנישאוב ומיכסי אל ,טלחהב ןמאנ ('יה ע"עש) רוקממ יתועידי
- ללכב רזעו קשנ תקפסה קספהמ םג וענמי אלו ,ןוכיתה חרזמב המחלמ לש ששחל וליפאו
הניאש הלועפב תופתתשהו עויס רדעה א"כ ,ו"ח ץחל הז ןיאש "ץורית" ואיצמה רבכו
תלעות ןיאשכו .(הז םיניבמ ןוטגנישובו .'וכו םיחטשב קיזחהל תוירשפא ןיא זאו - םנוצרל
.ז"דע רבדל םוקמ ןיא - ישעמ הז ןיאו

רובע ילאמיסקאמ רזע לבקל מ"ומהב עוגפל לוכי רומאהב רובידש - רבכמ רומאה לע ףסונ
ןכסל רוסא - ל"נכ רזעה לידגהל אלא תושפנ תנכסד ןינע ןיא התעש ןויכ :דועו .הרזחהה
.ז"יע ל"הצ ישנאד תושפנ

םה ימ י"נב ורכזי תוריחבה ןמז אובישכ [ונקדצ חישמ תאיב בכעתת ו"ח םאב] חטב לבא
ךיא מ"ומב וליחתה םימיה תשש תמחלמ לש אילפמה ןוחצנ רחאל דימו ףכית רשא הלא
םיררחושמה םיחטשמ רטפהלו ררחתשהל

- 1956 תנשד הגיסנהל תומוד תואצותל איבת 1971 תנשד הגיסנה ,ל"ר ,םאבש טרפבו)
('וכו המוד מ"ומב פ"הוע ליחתהל ןוחצנה ירחאל וצרי ל"נה ,אילפמ ןוחצנל פ"הוע וקקדזיו

תומילשבו שדוקה ץרא תומילשב - לעופב השעמל עגונב םגו - םינימאמה הלא םה ימ ועדיו
.השודקה ונתרות תומילשבו שודק יוג

.ז"ודנל עגונב כ"ע

.ןבומ םעטהו .תודעותההב םיברב אלו דיחיהל קר רמאנ ג"עצחב ףקומה -"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish