ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םימעפ תחאו האממ רתוי ורביד ירה ?לבלבתמ התא המ
!םויה אובי חישמש שקבמ ידוהיש הזל תויארה לע

*

בקע תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= חסר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיס

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


!לבלבתמ אוה חישמ לע ותוא םילאוששכ

םיאיבמה םינינעב טהלב קסועו תודיסח דמולש קינ'ד"בח םילאוש רשאכ
אובי חישמשו "יתמ דע" קועצל םיכירצש םיחקול ןינמ - הלואגה תא
רתוי ורביד ירה ?לבלבתמ התא המ * !לבלבתמ אוה - דימו ףכית
םויה אובי חישמש שקבמ ידוהיש הזל תויארה לע םימעפ תחאו האממ
חישמש אלא !ל"ר ,םינש המכ דועב אל כ"וכאעו ,םישדוח המכ דועב אלו
- םוי לכב ול הכחא"ש רמול םיביהרמ דציכ ןכ-םאו * !ףכית אובי
לכ רשאכ - רתוי כ"וכאעו ,הנש וא שדוח דועב אלא םויה אל "אוביש
אוה וליאכ" הז ירה הרזחב הנבנ אל שדקמה-תיבו אב אל חישמש עגר
הגומ יתלב - מ"דשת'ה בקע פ"ש תחישמ ישפח םוגרת * !"ובירחה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ,"םימימתה תוחנה דעו" :החנה

איבמו רציה אב - הלואגה רבכ אובת יתמ ,"יתמ דע" קועצל ךירצ ידוהיש ,רבודמל עגונב .א
פ"ע רדס אל והזו ,ונלש ךרדה אל וזש ןויכ :ךכ גהנתהל םיכירצ אלש "הרות" פ"ע תויאר
.ךורע-ןחלוש

- "םוי לכב ול הכחא" :אוה הזב שוריפה - "אוביש םוי לכב ול הכחא" םירמואש המו
!?יתמ עדוי ימ - "אוביש"

תולגהש םשכ ...!ןלציל אנמחר הנש 1900 ...דועב אובי חישמש דואמ ןכתיש - ואטבתהש דע
אנמחר ,הנש 1900 דוע ךשמת איהש - אוה ןעוט - ןכתי ךכ ,וישכע דע הנש 1900 הכשמנ
...!ןלציל

םילוכי םידוהיש יולגב רמול ביהרי דחאש רבד הזכ 'יה אל םעפ ףא - םלועמ הזכ רבד 'יה אל
!הנש 1900 דוע תולג וזכב םיעוקת תבשל

...!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

:רתוי הלודג הזב הלהבהו .ב

ןוא ךיז טכאק") טהלב קסועו תודיסח דמולש קינ'ד"בח לצא ולא תולאש םילאוש רשאכ
קועצל םיכירצש םיחקול ןינמ ותוא םילאוששכ יזא ,הלואגה תא םיאיבמש םינינעב ("טוט
!("טלמוטעצ") לבלבתמ אוה - דימו ףכית אובי חישמשו "יתמ דע"

שקבמ ידוהיש הזל תויארה לע םימעפ תחאו האממ רתוי ורביד ירה ?לבלבתמ התא המ
חישמש אלא !ל"ר םינש המכ דועב אל כ"וכאעו ,םישדוח המכ דועב אלו םויה אובי חישמש
!ףכית אובי

- "הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" תרמוא ארמגהו ,"הנשיחא" בותכ :ללכבו
יתעגי" - הבושת תושעל לצעתמ התא !הלואגה תא ךכ ידי לע איבתו הבושת השעת
!(ם"במרה ד"ספכ) "ןילאגנ ןה דימ" ז"יעו ,הבושת השעתש דע ךמצעב עגייתת ,"יתאצמו

לכב ול הכחא"ש ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ב שרפל רשפא ירהש הלאשה םצעל עגונבו .ג
:םידקהבו ,הלאש אל ללכב הז םג יזא - שממ הז םויב אלו ,ןמז ךשמ דועב "אוביש - םוי

.תויאר המכ םיאיבמ - ךכל תויאר םיאיבמו ןינע םיריבסמ רשאכש ,םיאצומ תומוקמ המכב
ףיעס דוע ,'יאר דוע םיאיבמ כ"חאו ,'יארה רקיעו דוסי תא םירמוא שארל לכלש ,ןבומכו
יקרפב מ"כב) הנשמה ןושלב וא ."רמול שי דועו" - עודיה ןושלבו .'יארה רקיעו םצעל ףינסו
."רמואו" - (ץיקה תותבשב ,וז הפוקתב ז"א דומלל "ןיגהונ שי"ש ,תובא

ןויכ ,הקזח ךכ לכ אל תויהל הלוכי םימעפ המצע דצמ תפסונה 'יארהש ,ןבומ םג ךכמ
'יארה תא םיאיבמש ירחאל לבא ;(וננינעל 'יאר הניא איה יזאו) רחא ןפואב השרפל רשפאש
'יאר כ"ג איהש אצוי הזמו ,תפסונה 'יארה לש שוריפה והמ הלגמ איה ,תירקיעהו הנושארה
.רבודמה ןודנל

:וננינעב ז"דע

םויה אובי חישמש שקבלו תווקל ,ןימאהל םיכירצש 'יארה רקיעו דוסיש ,פ"מכ רבודמכ
םצעו רקיע אלא ,'יארל ףינסו ףיעס קר והז ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"מ אל איה שממ
שרפל הרואכל רשפא ןכא "אוביש םוי לכב ול הכחא"ו ,(ןמקלדכ) רחא םוקממ איה 'יארה
לבא - (ל"ר) ןמזה ךשמב "אוביש" (ב ,םוי לכב "אוביש םוי לכב ול הכחא" (א :םינפוא ינשב
םוי לכב ול הכחא"ב שוריפהש רבכ ונל הלגמ הז ,הזל 'יארה םצעו רקיע תא םיעדויש ירחאל
.שממ הז םויב אוביש - אוה "אוביש

:הדימעה תלפתב םוי לכב רמוא ידוהי לכש הלפתה חסונמ ,איה הזל 'יארה םצעו רקיע
הניזחתו" - ט"ויו תבשבו "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל"
:"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע

שקבל םינווכתמ אל ירה (אמגודל) החנמ תלפתב "םויה לכ וניוק ךתעושיל" םירמוא רשאכ
םינווכתמ אלא ...(ל"ר) הנש 1900 דועב אל חטבו ,ןמז המכ דועב עדוי ימ - 'יהת העושיהש
אל) וניניע הניזחתו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" .שממ הז עגרבו םויב 'יהת העושיהש
!"ןויצל ךבושב (רחא רודמ םישנא לש םיניע

םעפ בוש כ"ע םירזוח עודמ - ןמז המכ דועב עדוי ימ - אובת העושיהש איה הנווכה םאש ןויכ
אובת העושיהש החנמ תלפתב םינווכתמ יאדוב אלא !?"תושר" ללכב איהש ,תיברע תלפתב
םעפ בוש םישקבמ יזא - ו"ח בכעתה חישמו תיברע תלפת לש ןמזה עיגמ רשאכו ,דימ
.דימ אובי אוהש "םויה לכ וניוק ךתעושיל"

:ללכ םירואיבו תורבסהל ןאכ םיקוקז אל תמאבו .ד

אוה םאה - תיטרפה ותעושיו ותאופר לע שקבמ אוה המ ,ל"ר הלוח לצא ולאשי רשאכ
ירה - הנש 1900 דועב ועיגי ותעושיו ותאופרש (ב"ויכו) "םויה לכ וניוק ךתעושיל"ב ןווכתמ
תואפרתהל הצור אוהש - הזב ןנובתהל םיכירצ אלו - טושפו ןבומ !!הנעי אוה המ ןבומ
!דימו ףכית וילוחמ

וניוק ךתעושיל" םישקבמ רשאכש ,תולגה - לארשי ללכ לש ילוחל עגונב תוטשפב ןבומ ז"דע
!דימו ףכית ,וישכע אלא ,הנש 1900 דועב העושיל םינווכתמ אל "םויה לכ

ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" - ם"במרה ןיד-קספכו
הנווכה םאה הלאש ןכתת הזב ;םוי ותואב תוחפל ושוריפ יאדוב הכלהב "דימ"ש ,"ןילאגנ
.םוי ותואבש יאדוב לבא ,תוקד 24 וא תוקד 18 ,לימ ךלהמל

ותואב הנווכה יאדוב "הרהמ"ש ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הלפתב ל"נה ןושלכו
.ןמז ךשמ דועב אל ,םויה

םא - םידוהי לש םדיב חנומ הז ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" - רומאכו
אעגרבו אדח אתעשב תויהל לוכי הז הצור אוה םאו ,"ןילאגנ ןה דימ" יזא הבושת השעי אוה
!אדח

תא הלגמ הז - שממ הז םויב אובי חישמש םיווקמש הזל 'יארה רקיעו דוסי הנשיש ירחאלו
,(רחא ןפואב ושרפל הרואכל רשפא 'יה ומצע דצמש) "אוביש םוי לכב ול הכחא"ב שוריפה
.'וכ "םויה לכ וניוק ךתעושיל"ד 'יארה רקיעל ףסונב ףיעסו ףינס רותב

םע בשחתמ ימ :םינעוטה םנשיש פ"עא] ימלשוריהמ 'יארה כ"ע הנשי ,הזל ףסונו .ה
םניאש ולאל ,(המצע הרותב) םינלטבל דעוימ הז ירה - ?ימלשורי דמול ימ ?ימלשוריה
:[...אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאלב םיקסוע

."ובירחה אוה וליאכ וילע ןילעמ וימיב (ק"מהיב) הנבנ וניאש רוד לכ"ש ימלשוריב אבומ
ןמז לכו ,תכשמנ הלועפ אוה ק"מהיב ןברוחש ןבומ הזמש הכלהל ךכמ דמול רעבו'צוגורהו
!םמצעב ותוא ובירחהש וליאכ הז ירה ,שדקמה תיב תא םינוב אלש

,הנש וא שדוח דועב אלא םויה אל "אוביש - םוי לכב ול הכחא"ש רמול םיביהרמ דציכ ,כ"או
אוה וליאכ" הז ירה הרזחב הנבנ אל ק"מהיבו אב אל חישמש עגר לכ רשאכ - רתוי כ"וכאעו
!"ובירחה

םיכמתסמו חישמ לש "קסע" והז "אוביש"ל עגונבו ,"םוי לכב ול הכחא" - ןועטל םיכישממו
!הצרי אוהש יתמ אובי אוהש וילע

םאבו !דימ אובת הלואגהש - הצור ידוהי לכש המ תא הצור ירה חישמ !?תרמוא-תאז המ
אכודמ וניעשפמ ללוחמ אוהו 'וג םלבס וניבאכמו אשנ אוה ונילח" בותכה רמוא - אל
ןמז לכש ,תרמוא-תאז ."םיאלח ילבוס יינע ןיב ביתי" חישמש ארמגב םג אבומכ ,"וניתונועמ
!ל"ר ,עגר לכב םיארונ םירוסי ול שיו ,הלוח םדא אוה - ז"הועב יולגב אב אל חישמש

דועו !?אובי חישמש דע ןמז ךשמ תוכחל םילוכי ידוהי לכו חישמש רמול םיביהרמ דציכ כ"או
הזש ירחאל - םויה אובי חישמש עובתלו קועצל ונלש ךרדהו רדסה אל הזש םירמואו םיכלוה
!?רחואמ רתויל החדת חישמה תאיבש תרמוא-תאז המ ,ל"נכ ,הרותב שרופמ

ירה לבא ,תובישיב תודמלנה תותכסמהמ תחא הניא איה םנמאש - תרמוא ןיבוריעב ארמגהו
אוה ,תרמוא-תאז ,"'וכ האנ הניא הז העומשו האנ הז העומש רמואה"ש - ס"שב תכסמ איה
רבדל הפי אל ,האנ הניא איהש רמוא קר אוה אלא ,יניסמ הרות הניא וז העומשש רמוא וניא
...ארקנ אוה ךיא תרמוא ארמגה - הז לע

המ ...!בישהל המ ול ןיאו לבלבתמ אוה - קינ'ד"בחל ולא תונעט םע םיאבשכ ,כ"פעאו .ו
!'וכו םישרדמבו ארמגב ,ך"נתב שרופמ הנעמה רשאכ - בישהל המ ךל ןיאש תרמוא-תאז

!תמאה ךפיה והזש דבל עדוי ,תולאשה תא לאושש הזש טרפבו

.הלהבה ידכ דע רעצמה רבדבו ,ליהבמה רבדב ךיראהל ןיאו

"וסנא ורצי"ה דצמ תואב וללה תוקיפסהו תולאשה לכש - לארשי לש םחבשב קר םירבדמ
,הרותהמ ומצעל תויאר רציה איבמ ידוהי לבלבל ידכבו ,ימינפה ונוצר לע הסכמש ידוהיה לש
."םישקבמ םתא התוא יכ" (ל"נכ) ןעט הערפש המ ד"ע

ץפח אוה יתמ ,ל"ר הלוח לצא לואשל ושגישכ - תויארו תורבסהל ללכ םיקוקז אל ,רומאכו
ללכ לש תולגה ילוחל עגונב ןכש-לכמב ןבומ ירהו .הנעי אוה המ ועמשי - האופרו העושיב
.שממ םויה אובת העושיהש ושוריפ "םויה לכ וניוק ךתעושיל"ש - לארשי

,"ונירענב" 'יה םירצמ תאיציב רקיעהש ל"נכ - םידלי לש הלעמה תא כ"ג םיאור הזבו .ז
אקוד התיה לארשי העור רותב וניבר השמ לש הניחבהו ,הערפ דגנתה רקיעב הזלו ,"םכפט"
:םינטקמ

ךדבע דוד חמצ תא" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" ותלפתב ןווכתמ אוה המ - דלי ולאשי רשאכ
ןווכתמ אוה :ולצא הלאש אל ללכב וז - "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"חימצת הרהמ
!שממ דימ אובת העושיהש תוטשפב

!?םויה ולבקל רשפאשכ רחמל בוט רבד תוחדל עודמו - בוט רבד איה העושיה ירה

םירגובמ םג ,אלימב .תויארו תורבסהל ללכ קוקז אל אוה ,תוטשפב שממ ךכ ןיבמ אוה
."םויה לכ וניוק ךתעושיל"ד תוטשפב תולימה שוריפ והמ ךכמ דומלל םילוכי

אל אוה :םיידדצ םינינע בוריע אלל תוטישפב איה דלי לש ותליפת אקודש ,פ"מכ רבודמכו
אוה ימל ותוא םילאוש רשאכ אלימב ,תולשלתשה רדסו תוריפס לש תואיצמה לכמ ללכ עדוי
אוהו !תוהמו תומצעל - תודיסחה ןושלבו !ומצעב ה"בקהל :תוטשפבו דימ הנוע אוה ?ללפתמ
.הלאשה תא ןיבמ אל ללכ

לכ ברעל ילב תוטשפב ולצא הז "םויה לכ וניוק ךתעושיל" ללפתמ אוה רשאכש ןבומ ז"דע
הנוע אוה ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל"ב ןווכתמ אוה המ ותוא םילאוש רשאכו .םיידדצ םינינע
.ןמז ךשמ דועב העושי הנווכהש רמול ד"סק ללכב ןיא ולצא .דימ אובת העושיהש ,תוטשפב

המ תוטשפב דלי לצא לואשל קר םיכירצ - תורבסהו תויאר םושל רבכ םיקוקז אל ,כ"או
!הזב טושפה שוריפה והמ ועמשי רבכו - ולא םילימב ןווכתמ אוה


הלואגה ןמז


םלוכ רכש לטונו הדובעה רמג לעופ הז ונרוד

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ונתשרפב י"שרפ) "הרמוגה ש"ע אלא הוצמה תארקנ הניא"

אמהנ"ד ןינעה לארשי ינב לצא 'יהיש הצור אל ה"בקהש (החישהב ה"ס) ליעל רומאהל עגונב
- "אפוסיכד

תמגודב אוה ה"בקה לצא ידוהי לכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הרמיאה העודי יזא
,("רעווש ןכייר א") רישעה ונתוח ןחלוש לע ("טסעק ףיוא") ךומסה ןתח

ןתוחה רשאכו ,יעבדכ לכה ול ןתונ אוה ויכרצ לכ תא ול חיטבה ונתוחש תויה יאדובש תורמל
הצור ןתוחה רשאכ הנה - ויכרצ לכ תא ול דימעמ אוה ןפוא הזיאב ןבומ 'וכו ןמאנו רישע וניה
ליגר אלו סחוימ וניה ןתחהש הז דצמ ירה - ('יהתש הביס הזיאמ) והשמ השעי ןתחהש
הז - ירמגל ותוליגרו ועבט ךפיה הזש ןויכ ,הנטק עבצאב והשמ השוע אוה רשאכ יזא ,הדובעל
.םדא ינב ראש לצאש ךרפ תדובע ,רתויב השק הדובע תמגודב ולצא

,"םישנאל םישנ תכאלמ 'וכ ןיפילחמ ןהש" ,"ךרפ תדובע" יהמ תשרפמ 'מגהש ךכמ ןבומכ]
והזש ןויכ ,"ךרפ תדובע" ארקנ הז ז"כב ,םישנא תדובעמ רתוי הלק הניה םישנ תדובעש םגה
.[תוליגרה ךפיה

ללכ תוכייש הל ןיא ,"דובכה אסכ תחתמ הבוצח" התיה ירה המשנה :לשמנב םג ז"דעו
אריב"ל ללכ תוכייש הל ןיאש כ"וכאעו ,ללכב "אריב" לש ןינעל תוכייש םוש הל ןיא ,ז"הועל
תוקמע - קומע רובלו ,רובל תורושקה תודובעל ללכ תוכייש הל ןיאש כ"וכאעו ,"אתקימע
.רובבש

ונתוחש ללגב ,"אתקימע אריב"ב (ה"בקה) ונתוח תוחילשב אצמנ (המשנה) ןתחה רשאכו
הנטקה ועבצא תא זיזמ ןתחה רשאכש ,ןבומ - "אתקימע אריב"ב תויהל ותוא חירכה
אלש כ"וכאעו ,הזבש ךרפ תדובעה לדוג תא ךירעהל ןיא ,"אתקימע אריב"ה לש םינינעב
;"אפוסיכד אמהנ" והזש כ"ע רמול ךייש

אל הז לע ול עיגמ - "אתקימע אריב"ב ןינע אוהש-הזיאב הנטקה ועבצא תא זיזה אוה םאב
כ"וכאעו ,תומלועהמ הלעמלש םינינעה לכ םע ,תומלוע ך"רתה לכ אלא ,תומלוע י"ש קר
.יחיור ינוזמו ייח ינב ול עיגמש

לכ תא תילכתב ללוש רבכ - ויבא ןחלוש לעמ הלגש ןבה לש הלק העונת 'יפאש ,ןבומ םג ךכמ
.אפוסיכד אמהנד ןינעה

הלכ ריצק רבע" רבכש כ"וכאעו "םינבאבו םיצעב ותמח הלכ"ד ןינעה היה רבכש כ"וכאע
- "המ דע עדוי ונתא אל"ו לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנשכ כ"וכאעו "ונעשונ אל ונחנאו ץיק
."הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" רבכש תרמוא תמא תרות

חנאתמ ידוהי רשאכש ,(הרותד הלגנב הרותה ילודגמ םגו) וניאישנ וניתוברמ הרמיאה הנשיו
'מגהש המל אמגודב - תיתימא הבושת לש ןינע והז ,יוצר יתלב רבד לע ("ץכערק א טיג")
אמש תשדוקמ רומג עשר וליפא קידצ ינאש מ"ע השאה תא שדקמה"ש ,לעופל עגונב תקסופ
קידצ תויהל ךפוה אוה דיחיו דחא הבושת רוהרהבש תרמוא-תאז ,"ותעדב הבושת רהרה
.אשידק אינתה רפס תלחתהב ז"א איבמ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,(יכפה בצמו דמעממ רשי) רומג

יכה(ו טושפה) רבדה תא בוש תולגל קר םינווכתמ - תוישוק ררועל םינווכתמ ןיא הזבש
םלוכש ןויכמ - הבושתה ןינע ונשי רבכו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש :'ישעה םלועד טשפב ,טושפ
.הרות ןיד פ"ע "הבושת" יהוזש וקספ רבכ

ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" ם"במרה ד"ספ םייקתמ יאדוובו
.ןדיד אלגעבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ןילאגנ ןה דימו

הבושת לש יוביר ונשיו "ןיציקה לכ ולכ" רבכ הבש הפוקתב ונא םיאצמנש פ"מכ רבודמכו . .
.םיבוט םישעמו

תארקנ הניא"ש "הוצמה לכ" פ"הע ונתשרפב י"שריפ רואיבב הכוראב רבודמה יפל טרפבו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ חסונבו ,הדובעה רמג תא לעופ הז ונרודש - "הרמוגה ש"ע אלא הוצמה
תוללכ רמג תא הוהמ וז הדובעו תויה יזא - םידמה ירותפכ תא םיחצחצמ תעכש ונרוד אישנ
אבצ שיאו לייחה ידמ לכ תא ושע וליאכ בשחנ הז - "הרמוגה םש לע 'וכ תארקנ" ,םידמה
ומצעבו ודובכב ךלמה ישובל תא םישועש ,"שבל תואג ךלמ 'ה"ד ןינעה לעפנ ז"יעש ךלמה
.לכה לע רכשה לכ תא םילטונו ,(דחא רותפכ לש ןורחאה חוצחצה תא קר ושע לעופבש פ"עא)

לטבמ הזו ,םילוגמה םידסח לש ןפואבו ,םיחפט הרשעמ הטמל יוליגב אב רכשהו
הארנה בוטב בבל בוטו החמש םלועה לכב םילעופו ,ולוכ םלועה לכב הנשיש "תונערופ"ה
.יחיור םלוכבו ,ינוזמו ייח ינבב הלגנהו

חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה - לודג יכה "עצבמ"ל הבורקה הנכהה תישענ וזו
.שממ בורקבו ונקדצ
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה ,לולא ח"הבמ ,בקע פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ולא תותבשב תורטפהה רדס

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ,"םימימתה תוחנה דעו" :החנה

(וז תבשד הרטפההמ) "ינחכש 'דאו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו"

םרואלש ,םלוע ירואמ ,וניאישנ וניתובר ירבדב טרפבו ,ולא םינינעב תוננובתהה י"עש ר"היו
- "םהמע ןרהאו השמ"ש םשכ קוידב ,הז ירחאל םגו ,ונקדצ חישמ תאיב דע ךלנ

,"הנשיחא" ,"אימש יננע םע וראו"ד ןפואב ,ונקדצ חישמ תאיב תא רתוי דוע רהמי הזש
."וכז"ד בצמב רבכ םידמוע י"נב ,הזה רמה תולגב ורבעש םינינעהו תוריזגה לכ ירחאל ירהש

ומחנ ומחנ"ד הרטפהה תרימא ירחאל רבכו ,באב רשע השמח ירחאל רבכ םיאצמנש טרפבו
,"ינחכש 'דאו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו" (וז תבש) לש הרטפהה ירחאל םגו ,(ןנחתאו 'פב) "ימע
הלודג יכה הדיריה ירחאלש - אתמחנד העבשד תורטפהה רדס לע םעטה םירפסב ראובמכ
י"נב כ"ע םינעוט ,"ימע ומחנ ומחנ" לארשי ינב תא םימחנמ ,באב העשתו תועובשה תשלשד
וזכ הדירי ירחאל :"ינחכש 'דאו 'ה ינבזע" - תקדוצ הנעטו ,ה"בקהל - "ןויצ רמאתו" -
,םתוא םחניש דבלב איבנ םהל חלוש ה"בקהש ןכתיה - תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחב
םדק יוהמל ןניעב ןנא" :םיקעוצ לארשי ינב ;(לוכיבכ) "ינחכש"ו "ינבזע" ומצעב ה"בקהו
אל הרעוס 'ינע" :רתוי דוע םינעוט םה (האר 'פב) כ"חאו !?ךאלמ ונל םיחלוש המ ,"אכלמ
!"המחנ

יכנא" :(םיטפוש 'פד הרטפהב) םהל בישמו םתנעט תא לבקמ ןכא ה"בקה הז-ירחאלו
."םכמחנמ אוה יכנא

אלא - איבנמ המחנל קר אלו ,ותמחנל םיקוקז לארשי ינבש הליחתכל עדוי ה"בקה םג יאדוב
םייקמ ה"בקה יזאו ,"אכלמ ןניעב ןנא" ,הזל קוקז אוהש ומצעמ קעצי "ןותחת"הש םיכירצ
.הז תא

הזה םלועב שממ לעופב 'יהיו דרי הזש םיכירצ ךא ;תורטפהב בותכש יפכ אוה הז לכ לבא
,"ואנ חישמ" ,הטושפכ הלואגה תא םיצורש צ"צהל רמא ש"רהמה ר"ומדאש יפכ ,ימשגה
!הז תבשב דוע דימו ףכית

חישמ תאיב ירחאל םתוא ורמאי - תואבה תורטפהה םע זא 'יהי המ ,הלאשה הנשיש המו
."ךנוצר תוצמכ"ד ןפואב - הברדאו ,הרוטפהו הרותה תאירק 'יהת זא םגש ,ונקדצ

,תולגהמ ואצי לארשי ינב לכו ,ונקדצ חישמ אב דימש ,שממ לעופב 'יהי ןכא ךכש ר"היו
,לארשי תודחא לש ןפואב ,"הנה ובושי לודג להק" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"

לטבמ אליממ ךרדב הזש ,וישכע דוע לארשי תודחאו לארשי תבהא י"ע איה הזל הנכההש
,תפסונ הלועפ םוש אלל ,אליממ לטבתי יזאו ,םניח תבהא ךפיה לש ןינעה - תולגה תביס תא
,תולגה - בבוסמה

,ץראה תומילשל םיכלוהו ,'יתווצמו הרותה תומילש םג הנשי םעה תומילש םע דחיבו

.שממ ונימיב הרהמבו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה בקע פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לולאד קדצ ןובשחה - "בקע"

םינמיסה לכ פ"עו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכש ,הנורחאל טרפבו פ"מכ רבודמכ . .
םישפחמו ,הלואגה תודוא רובידו הבשחמב ןמזה לכ םיקוסע ןכל ,"אב (חישמ) הז הנה" ירה
.הלואגה תא רהמל איה י"נבד הדובעהו ,הלואגה םע הז ןמזד םינינעה לכ תא רשקל

טרפבו ,אחישמד אתבקעד ארד - ןמזב "בקע" לע יאקש ,שוריפה םג וב שי "בקע" :וננינעבו
.וישכע םיאצמנ ונא וב ןמזה - אחישמד אתבקעד אתבקע

:אחישמד אתבקע ושוריפב "בקע"ב םישוריפ ינש םג םנשי "בקע"ב ל"נה םישוריפ ינש ד"עו
ףוגב ןותחת יכה קלחה אוה לגרה בקעש םשכ .רתויב הכומנה אגרדה ,םייבקע ןושלמ (א)
ררוש ובש ,תורודה לכ ךשמב ןותחת יכה רודה אוה אחישמד אתבקעד ארד ז"דע ,םדאה
אתבקעד ךשוחה לע םייוצר יתלבה םינמיסה ל"זחב ראובמכו .לפוכמו לופכ ךשוח םלועב
לע יאק הזש ,תירחאו ףוס ןושלמ (ב) .(ב"ויכו "אגסי אפצוח אחישמ תובקעב"כ) אחישמד
"ןיציקה לכ ולכ" רבכ יכ ,חישמה תאיב ינפל שממ ,דימו ףכית ,םימיהו תולגה תירחאו ףוס
.הלואגל םינכומ םידמועו

ורמג רבכש ,עידוהו דיעה ר"ומדא ח"ומ ק"כש ,פ"מכ רבודמכ ,הז וננמזבו הז ונרודב טרפבו
העונתה - אוה ראשנש ידיחיה רבדהו ,"םירותפכה תא חצחצל" םג ורמגו ,םינינעה לכ תא
םישקבמ ןכלו ...שדוקה ץרא לא םאיבהלו תולגהמ לארשי ינב תא איצויש ה"בקה לש תחא
...!?"יתמ דע" - םעפמ ףקותב רתוי דוע וישכעו - פ"הועו פ"הוע םידוהי םיקעוצו

עגונב דחוימב תויהל ךירצש - לולא שדוחד קדצ ןובשחהל עגונב דומיל םג ונשי הזמו . .
:אחישמד אתבקע ,"בקע"ד בצמהל

- ה"בקה תא לוכיבכ ררועל רקיעבו ,םירחא םידוהי ררועלו ומצע ררועל ידוהי לש וחוכב שי
םיסינהבו ותרותב הארה ה"בקהש) תונובשחה לכ יפל :"םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב"ש
י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל ןמזמ רבכ ה"בקה ךירצ 'יה (םלועב השוע אוהש
ךלמש הנש"ה איה םינמיסהו תונובשחה לכ יפלש ,וז הנשב טרפבו ,(ל"נכ) ונקדצ חישמ
,(םינורחאה םישדחב פ"מכ רבודמכ) "וב הלגתנ חישמה

,לארשימ רוביצ םע דחיבו ,םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיבב ונא םיאצמנ . .
- לארשימ (תוירישע) םירוביצ כ"וכמו

הלודגה תוירחאו תוכזה תא םגו רתויב םילודגה תוחכה תא (הז ןמזבו םוקמב) ידוהי לבקמ
...!?"יתמ דע" :ה"בקהל קועצלו שקבל רתויב
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא ח"הבמ ,בקע פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


הנורחאלש כ"ע יברה רמוא המ
?חישמה תאיבל "םינמיס" םישפחמ

!יולגבו תוטשפב רבכ ומייקתה םינמיסה

."חישמ טמוק טא טא" - חישמה תאיבל "םינמיס" םישפחמ הנורחאה הפוקתב

םיאור ,הטוס תכסמ םתוחו םויסב םינייעמשכ ,ןכש ,םינמיס שפחל ךרוצ רבכ ןיא ,םצעבו
!יולגבו תוטשפב רבכ ומייקתה םינמיסהש

קוספ הז ירה ,הטוס תכסמ םתוחו םויסב אבוה אלש תויה םע ,רשא ,ףסונ ןמיס ונשי ,םנמא
:כ"בשותב שרופמ

םתוחו םויס ,ןורחאה קרפל דע ,"םימיה תירחאב" ויהיש םינינעה תודוא רבודמ לאינד ףוסב
םימיה ןתואב"ש ם"במרה איבמש יפכ) "תעדה הברת"ד ןינעה םג רכזנ ובש ,לאינד רפס
ועישרהו םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" ץקה אובבש ,רמאנ ןינעה ךשמהבו .("'וכ העדה הברת
."וניבי םיליכשמהו םיעשר לכ וניבי אלו םיעשר

:וננינעל עגונבו . .

:בוט ןינע םג םהב שי - םידוהי לצא םג ,רומאכ ,הנורחאל םיאורש םיליהבמה םינינעה
."'וגו ונבלתיו וררבתי"ד ןמזה עיגה רבכש החכוה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה בא-םחנמ ף"כ תחישמ)


?היסור ידוהי תלואג דעומ לע יברה רמוא המ

!ונקדצ חישמ תאיב ינפל דוע 'יהת םתלואג

ורמאיש - םינש המכ ינפל וא רצק ןמז ינפל וא הנורחאל םשמ ועיגהש םידוהיה םתוא לכ . .
,דחיב םלוכ םייחל

הזש יפכ) ךסמה ירוחאמ ןיידע םיאצמנ ע"עלש םידוהיה לכל םולשו הכרבו םייח ולחאיו
,"םהימי ךרואו םהייח" והזש םושמ טייקשידיאב ףקותב וקיזחיש םתוא וכרביש - (ארקנ

ןיידעש םיעגרב תוריזגה תא ז"יע וליקי טייקשידיאב ("תויממוק") קזח ודמעיש אפוג הזו
.שממ בורקב םתלואג דע וראשנ

לבא ,שממ בורקב אובי אוה םגש ונקדצ חישמ תאיב ינפל דוע - שממ בורקב היהת םתלואגו
.שממ בורקב - ונקדצ חישמ תאיב ינפל דוע היהת םתלואג

.ךסמה ירוחאמ ואציש םידוהי םתס םעו ,םידידיו םיבורקה םע ,דחי ונלוכ שגפינו

דחי ונלוכ ךלנ - "ונימי ךרואו ונייח" םהש 'יתווצמו הרותב ץמואבו ףקותב וקיזחהש ז"יעו
החמשבו ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל "םשאר לע םלוע תחמש" לש ןפואב
.בבל בוטבו
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה בא-םחנמ ף"כ תחישמ ישפח םוגרת)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!יוג בשוי ךלש רועישב

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

הרותל םיעגונה םינינע לע אישוקב םהילא םיאבשכש םישנא םנשי ,םימעפ המכ רבודמכ .א
ארונהו לודגה רבדמה" ד"ע ,הארונו הלודג אישוק וזש םהל המדנו ,םילבלבתמ םה - תווצמו
םניא םהו ,וזכש אישוק התיה אל םלועמשו ,"םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ הזה
.הצרתל דציכ םיעדוי

(הז םותי רודב טרפב) םיאור ,תויחטשב קר וליפא הרותב םילכתסמו םיננובתמ רשאכ ךא
.רוריבב רבכ הרמאנ הבושתהשו ,םעפ הלאשנ רבכ וז אישוקש

- "ידוהי והימ"ד לודג יכה רקשה ונשיש הזל רשקב איה וללה "תוישוק"המ תחא .ב
- םתוא םילאוששכ הז לעש ,"ידוהי"כ ידוהי וניא אוה הכלהה פ"עש ימ וליפא םימשורש
המכ ונישע ירה ,וזכ הלאש לאוש ךנה ךיא !?ןכתיה - "אישוק"ב םג םה םינוע !?ןכתיה
...!תובוט תולועפ

הדוהו ןיטח ונעט"ש [הזכ הרקמ ןכתיש] רבכ הריהבה 'מגהש ,הזל עגונב רבוד רבכ ,הנה
בכרומ תויהל ךירצש ד"ב ,ןיד-תיבל םיאבה םילמרונ םישנא ינש לע רבודמ ;"ןירועשב ול
וזכ תואיצמ ןכתתש םירמוא כ"פעאו ,"םכיטבשל םיעודיו םינובנו םימכח" םיניידמ
!"םירועשב ול הדוהו םיטיח ונעט"ש

:וב םינד ונאש הרקמב ז"דעו

רמוא ומצעב אוהש העשב-הב ידוהי אוההש רמואה ךמסמ לע תמתח דציכ :ותוא םילאוששכ
אוהש ול ומשר קרו םליש אל אוה ז"א םגש וא ,רלוד 25 םליש אוה - המ אלא ?יוג אוהש
!?ידוהי אוהש ךתוחילשב םותחל ינשה לע הוצמ וא םתוח ךמצעב התאו ,םליש

[!"הלוכ הרותה לכב הדומ"ו הרז-הדובעב רפוכש ימ אוה ידוהיש תרמוא תמא תרותו]

שבול ינא ,ןיליפת יתחנה ,"ימויה ףד"ה תא יתדמל ינא ירה ?תרמוא-תאז המ :אוה הנוע -
...!הקדצ ןתונו ןטק תילט

ריסהל ל"ר הצורש אנוש ךל שי :ול םירמואו והשימל םישגינש ,(אמגודל) המוד רבדה המל
םולכ תושעל ךירצ ינניא אליממו האירב דיו האירב לגר יל שי ירה :הנוע אוה יזא ,ךשאר תא
...!ןודינב

אלא שארה תודוא ורבדת לא :אוה הנוע !הנכסב ולש שארה ,ןלציל-אנמחרש ותיא םיחכותמ
!יפוגבש םירביאה ראש תודוא

דימת 'יהש דחא לע רופיס רפסל םעפ וגהנ "רדח"בש ,הכוראב םעפ רבודמכו .ג
אפורהמ רזחשכ .אפורל ךליל חרכומ 'יהש ךכ-ידכ-דע ,("קינ'הרוחש הרמ א") הרוחש-הרמב
?(ןכוסמ הלוח אוהש ועדיש ןויכ) הלודגה החמשה המ :והולאש ,החמש אלמ 'יה

!רדסב לכהש רמא אפורה ?תרמוא-תאז המ :אוה הנע

אוהו ,האירבה ידי תאו האירבה ילגר תא ול יתארה :אוה הנוע ?אפורל תארה המ :והולאש
!התיבה יתכלהו אירב ינאש יל רמא

...!אירב ינניאש רמאיש יתדחפש ןויכ ,אל :אוה הנוע ?הלוחה ךשאר תא ול תארה :והולאש
אוהש עומשל הצרש תויה לבא ,אפורל םלשל ךירצש המ םלישו ,אפורל ךלה אוה םנמא
לגרה תא אפורל הארה אוהו ,(תרחא עומשל לכויש) קפסב ומצע דימעה אל אוה ,אירב
...ול הארה אל אוה ,ל"ר ינלוחה רבאה תא וא הלוחה שארה תא לבא !האירבה

תואיצמ ןכתת ,םכל ועדת :[ןירועשב ול הדוהו ןיטח ונעט] 'מגבש הרקמהמ םיאורש המ הזו
,יעבדכ תולאש םיקסופו שיא יפמ שיא םיכומסו ,ןיד-תיבב םיבשויה ןבל ןקז םע םינבר לש
וסיפדיו - םיברב הנעי אוה !?"הכלהכ" םשרנ אל "ידוהי והימ"בש ןכתיה :ותוא ולאשישכו
יניד תא םירמושה םיבשומ םנשי !"יתד יתכלממ" [רפס יתב] שי ירה ,תרמוא-תאז המ :ז"א
!תורשעמו תומורת

!יוג והימו ידוהי והימ תעדל ןיאו ,לארשי ןיב עלבנ יוגהו

הלענ רבד !הרות תצברהב קוסע אוהש ,יל הנע ?קתוש אוה עודמ דחא הבישי שאר יתלאש .ד
!?רועיש םהינפל רמוא התאו ,םיוג םידמול ךלש הבישיבש עדוי ךנה םאה ,ול יתרמא .דואמ

םניא םמצע םהש (םירוחב המכ וא דחא) םירוחב םנשי תאזה הבישיב םידימלתה ןיב -
לע םתוא ומשרו לארשי ץראל ועיגה םהלש אמאהו אבאהשכש ,(םידוהי םניאש) םיעדוי
ודיב שי םגו ,שדוקה ןושלב רבדמ אוה התעו םשל עיגה אוה םג ךכ "םידוהי" רותב לובגה
ייחל הכוז"ש ,איק תובותכ) ארמגה ז"ע תרמואש ,"תומא 'ד (ק"האב) הב ךלהמה"ד הלעמה
אוה ,יוג אוהש עדי אל הליחתכלמ אוהו ...ידוהי לע תאז תרמוא ארמגהש אלא - "ב"הועה
,ןינעה לכב ןיחבה אל ללכב אוהו ,(ריעצ ליגב) םינש ךכו ךכ ןב 'יה אוהשכ לובגה תא רבע
לכ םע רבחתה אוה יזא ,"ידוהי" רותב םושר אוהש הארו ,רחא םוקמל וא ,'ינתנל עיגהו
,תינולפ הבישיב בשוי אוהו ,הבישיל עסנ אוה בוט שאר ול 'יהש ןויכ כ"מחאלו ,םידליה
ישודיחב חמש הבישי שארהו ,הבישי שארל ךלוה אוה הלאש ול שישכו ,רועישל בישקמו
ןויכ ,ךכו ךכ בייחש ם"וכעל הרות דמלמהד רדגב אוהש עדוי ונניא אוהו ,ולש הרותה
!הז לע ול ורפיס אל ולש אמאהו אבא ירהש ,ם"וכע אוהש עדוי וניא ם"וכעהש

!יוג בישקמו בשוי ךלש רועישבש - ךלש הרותה תצברהמ אצוי המ

תוכלוה תוחפשמ כ"וכבש לארשי ץראב רדסה 'יהנ יזא ,תבל ךודיש שפחל םיאבשכ כ"חאו
שמח דמל רוחבה םאב אלימבו ,בוט רוחב לע הבישי שארה תא םילאושו ,תולודגה תובישיל
אבאה םה ימ שורדלו רוקחל ךלי םאה ,ונממ הצורמ הבישי שארהו ,הלודג הבישיב םינש
!הזכ ןויער לע בושחי אל דחא ףא !?ולש אמאהו

לש המיב ,לארשיב לשומו רש תויהל יוארו ןדקשו דימתמ אוהש רמאי הבישי שארה םאבו
שארה לע םיכמוס םה - שורדלו רוקחל וליחתי אל הרענה לש אמאהו אבאה יזא ,הרות
!וראוצב יולת רלוקהו !הבישי
(הגומ יתלב - א"לשת'ה בא םחנמ ף"כ תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תוימשגב ןהו תוינחורב ןה הבוט רבחל ריזחהל

(ב ,ד) וז תבשב םיארוקש תובא יקרפה םעו ,בקע 'פ עובשה 'פ םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ
ט"משת'ה בא-םחנמ י"ח ,בקע פ"ש תחיש לע
(648 'ע ב"ח ט"משת ש"הסב ספדנ)

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ךרעב זיא רעכלעוו אלמ רכש א תווצמה םויק ראפ ןדיא טיג רעטשרעביוא רעד יוו םשכ
,תווצמב רעמכאנ וצ טמוק ןופרעד) ןופרעד רעמכאנ ןוא (הוצמ הוצמ רכש) הדובע רעייז
רוביחו אתווצה תומילש יד ללוכ - ל"עלד תווצמ ןיא תומילש רעד זיב ,(תוכיאבו תומכב
- ןטשרעביוא ןטימ

המדא םש לע םדא ןפורעגנא טרעוו רעכלעוו ,ןדיא א ייב ןייז ףראד הז ד"ע - ויכרדב תכלהו
א כ"וכאע ,תימשג הבוט א וליפא ,ןדיא ןטייווצ א ןופ הבוט א טמוקאב רע תעשב :ןוילעל
אצוי וצ םתס טינ ,אלמ רכש ןלאצפא םיא רע ףראד - (הלק הבוט א וליפא) תינחור הבוט
ןופרעד רעמכאנ ןוא ,ןעמוקאב טאה רע סאוו הבוט יד ךרע יפל זיא סאוו רכש א ראנ ,ןייז
זא הטלחה יד ןעפורסיורא םיא ייב סע ףראד - וריבח ןופ הנמ א ןעמוקאב טאה רע ביוא]
,[ב"ויכו ,םייתאמ ןבעג םיא רע טעוו - םייתאמ ןטעב םיא ייב טעוו וריבח ביוא

רכש - רכש םעד טימ ןלאצפא םיא רע ףראד - הוצמ א טימ הכזמ םע זיא וריבח ביוא ןוא
זא טרפבו) תווצמה םויקו הרותה דומיל ןיא םיא טפלעה רע סאוו םעד ךרוד - הוצמ הוצמ
ךאנ ןייז םייקמ וצ ןעמוקוצ לאז רע - (לארשי תבהא תוצמ ןופ טייקכעלגעמ יד םיא טיג רע
ןוא ,החמש ןוא רודיה ,תומילש רעד טימ - ןוא ,הוצמ תררוג הוצמ ,תווצמ ךאנ ןוא תווצמ
.ליח לא ליחמ ןייג ןוא ןייז הלוע"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish