ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

:ךילע הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל רייצת
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל ןתונ יכנא" ,בשקה

*

האר תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= טסר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
עובשה תשרפל עגונב
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
"לארשי לכ ףוכיו"
שדח רודמ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


חישמה תומחלמ

חישמ * "לארשי לכ ףוכי" אלא ,'יטרקומדמ לעפתמ ונניאש הזכ 'יהי חישמ
,"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" הליחת 'יהי רשא ,דוד תיבמ ,םדו רשב 'יהי
הטמל ויהי הלא םינינע לכ * "דיא רעשינלטב" ומכ הרות דמלי אוה
םיחפט הרשעמ הטמל 'יהי הז לכש עדיל לודג רקיע והז יכ ,םיחפט הרשעמ

הגומ יתלב - ה"לשת'ה לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

טרפמ אוה ,(ד"ה א"יפ םהיתומחלמו םיכלמ 'לה) חישמ תולגתה רדס תודוא רבדמ ם"במרה רשאכ
:[םינמיס הברה ךכ לכ רמאיש רחא םוקמב םיאצומ אל רשא] םינמיס המכו המכ הזב

חישמ - "הקדב קזחלו (הרותה ךרדב) הב ךליל לארשי לכ ףוכיו 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי"
םאה העבצהל דימעי אל אוה ."לארשי לכ ףוכי" אלא ,'יטרקומדמ לעפתמ ונניאש הזכ 'יהי
םוקי וניקולא רבד" רשא עדוי אוה אלא ,אל וא "הכלה וז 'יוה רבד"ל םאתהב גוהנל
לכ ףוכי" ךכ רחא ךא םולש יכרדו םעונ יכרדב ותדובע תא השעי אוה הליחת ."םלועל
."לארשי

:"'ה תומחלמ םוחליו" :ם"במרה ךישממו

וז המחלמל ארוק ןאכ ךא ,ץראה תמחלמל איה הנווכה ירה םתס "המחלמ" םירמוא רשאכ
ךשמהב) ןלהלש טרפבו) ?"'ה תמחלמ" רמול קיידמ ןאכ עודמ :ןיבהל ךירצו - "'ה תומחלמ"
(!םתס "המחלמ" קר ריכזמ גוגמ גוג תמחלמ יבגל (קרפה

ןיינועמ אוהש ללגב הניא וז המחלמ ,רמולכ ,"'ה תמחלמ" אוה קוידה ןאכ :הזב רואיבהו
ןיב תירבב רמא ה"בקהש ןוויכמ - "'ה תמחלמ" אוה ול עגונש המ אלא ,רחא וא הז חטשב
ץראש תרמוא תאז ,"םלוע תזוחאל" לש ןפואבו ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" םירתבה
- "םלועל םוקי וניקולא רבד"ו תויהו ;םידוהיה לצא תויהל תחרכומ 'יתולובגל לארשי
רתוי אל םנמא .םידוהיל ךייש הזש רמא ה"בקהש םושמ ,יוגל תאז ריזחהל רוסא אלימב
ינב ידיב תויהל תחרכומ 'יתולובגל לארשי ץרא - תוחפ אל םג ךא ,לארשי ץרא תולובגמ
.לארשי

'ינח יוגל תתל רוסאש ,"םנחת אל"ד ואלה לע הזב םירבוע דוע יזא - יוגל תאז םינתונ םאבו
;לודג יוגב אל המכו המכ תחא לע ,"ןטק יוגב הרגתת לא" ונרהזוהש ימנ-יכה-ןיא .ץראב
רחאל לבא - ,איק תובותכ) "המוחב ולעי אלש 'וכו תועובש שולש"ד ןינעה ונשי ךכל ףסונבו
- אלימבו ,"םנחת אל" םושמ יוגל הנממ תתל רוסא לארשי דיב רבכ תאצמנ לארשי ץראש
.ואל לטבל תולוכי ןניא תועובש 'ג ןתוא יכ ,'וכו "תועובש שלש" לש ןינעה ךייש אל

הצור ה"בקהש ןמזה עיגהש רורב 'יה אל ןיידע זא יכ - בצמה ךכ 'יה אל םינש רשע ינפלש הזו
דיב 'יהת איהש הצור ה"בקהש ןמזה עיגהש וארש רחאל לבא ,לארשי דיב 'יהת י"א רשא
,ןורבח ,םילשורי תא ןתנ ה"בקהשכ ;"םנחת אל" םושמ יוגל התוא תתל רוסא ,לארשי
!יוגל םתוא תתל רוסא - םידוהיל 'וכו תפצ ,'ירבט

הדירמ וז ירה םצעבש) רוסא רבד איה "הכלה וז 'יוה רבד" דגנ די תמרהש החכוה ךירצ םאב]
שוריפ לבא ,[די תמרה=] "טנאה א ןבייה" הנוכמ הז "ןוגר'ז"ב םנמא ;"הכלה וז 'יוה רבד"ב
ותוא :רדרדתמ הז ןכיה דע וננובתי - (!"הכלה וז 'יוה רבד"ב הדירמ אוה שדוקה ןושלב רבדה
לש תומילשה תילכתש רמוא םג אוה ,יתד גשיה והזש רמואו םידוהי רותב םייוג םשורה דחא
ףלא 65 םילשוריב ויה תאז רמאשכ ...!םולשב םייוג םע םידוהי םש ויחיש ...איה םילשורי
םתואמ ויה תורצ הזיא ואר רבכ וישכעו !םידוהי האמ (לידבהל) רשאמ רתוי אלו םיברע
וצר ירה םה (םימיה תשש תמחלמ רחאל) ונמזב ;'וכו םש רומשל ךירצ המכ דעו ,םיברע
ףסכ םהל ונתנ םגו וחיטבהו ,"םייוגה ורמאי המ" םושמ תאצל םהל ונתנ אלו ,םשמ תאצל
ירחאלו ,"םנחת אל" לש ואלה ךפיה - ץראב 'ינח םהל 'יהתש ידכו ,רדתסהל ולכויש ידכ 'וכו
.[!יתד גשיה והזש רמוא אוה הז לכ

,רמוא ה"בקהש המ עגונ (חישמל) ול יכ ,"'ה תמחלמ םוחליו" רמוא ם"במרהש המ הזו
דיב ראשהל ךירצ הז - "םלועל םוקי וניקולא רבד"ו ,םידוהיל תאז ןתנ ה"בקהו תויהו
הז לע לחו ,םידוהי לצא ראשהל ךירצ לארשי ץרא תולובגב ללכנש המ לכ :אלימבו ,םידוהי
תידומלת הידפולקיצנא האר) לארשי ץרא תולובג םהמ ט"וקשהמ ריעהלו] "םנחת אל"ד ואלה
אוהש ןכיה םיחרכומ םאו ,"םנחת אל"ד ואלה הז לע ןיא י"א תולובגל ץוחמש המו ,[(י"א ךרע
.לארשי ץראב אל לבא ,יניסב תויהל לוכי הז - םייוג "עוקתל"

וליפא ךרוצ ןיא יזא "'ה תמחלמ"ל םיאצוי םאבש ,רמולכ - "חצניו" ם"במרה ךישממו
ה"בקה רמא ךכ ןכש !"דחפו התמיא םהילע לופית" - אליממ ךרדב םיחצנמ אלא ,םוחלל
הלאו) םיסוסב הלאו בכרב הלא" רמאנש ומכו - ךכמ םיעדוי םייוגה םג ,םירתבה ןיב תירבב
וניקולא 'ה םשב ונחנאו" ונשי קר םא - "ריכזנ וניקולא 'ה םשב ונחנאו (לבא ,תסנכב םיגיצנב
- העובש םישוע םה רשאכש ךכ ידכ דע ,תאז םיעדוי םייוגהו ."ונארק םויב וננעי" יזא "ריכזנ
ךירצ ןיד יפ לע רשא רבד םיזחוא םה השעמ תעשבש ןוויכ "ףותיש"ה ןיינע הזב שיש תויה םע
ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא" קוספה תא םג םיזחוא םה הז םע דחיב לבא - 'וכו ופרושל
!תמא הזש םידומ םמצעב םהש רמולכ ,"ריכזנ וניקולא 'ה םשב

חישמ והזש 'יאר הז ןיא ןיידע ,"חצניו 'ה תמחלמ םוחלי" 'יה םא וליפאש ,ם"במרה ךישממו
ךא ,ק"האב חטש לש הלצה ,םידוהי לש הלצה קר וזש תויהל לוכי יכ ,הלואגה רבכ העיגהו
;הלואגה אל ןיידע

,התמדא לע םידוהי תויהל םיכירצ דימת י"אבש (ג"נק ע"מ צ"מהס) רמוא ם"במרהש יפכו -
: תוירוה נ"עפצ) הזל םעטה ראבמ רבו'צגורהו .י"אב םידוהי ויה אלש ןמז םלועמ 'יה אלו
םירפא תא םיבישחמ רשאכ אקווד הזש ,םיטבש ב"י תויהל ךירצ לארשי םעבש ןוויכמ
הז ןינעל עגונב יכ ,ץראה תקולח ןינעב 'יולת םירפאו השנמ תקולח הנהו ,םיטבש 'בל השנמו
ןינעה לטב םאב ירהש ,ק"האב םידוהי תויהל םיבייח דימתש אצמנ ;םיטבש 'בל םובישחה
- םיטבש א"י קר םנשיו ,השנמו םירפא לש הקולחה אליממ הלטב - לארשי ץרא תבישי לש

לש ןינעה אל לבא ,לארשי ץראב חטש לש ,לארשי םעל הלצה יהוזש תויהל לוכי אלימב
.חישמ

ןיידע הז ינפל - "ומוקמב שדקמ הנבו" אוה חישמ לש ןמיסהש ,רמואו ם"במרה ךישממ ןכלו
לש הלצהב קר ראשית ותלועפש תויהל לוכי יכ ,הלואגה העיגהשו חישמה והזש 'יאר לכ ןיא
,ךכב םייתסי אל הז ןוצר תע 'יהת םא ךא ;'וכו לארשיב גיהנמכ וייח תא 'יחי אוהו ,םידוהי
."ומוקמב שדקמ הנבו" 'יהי אלא

'יהת יזאו ,תויולג ץוביק 'יהי שדקמ הנבי אוהש רחאל קרש ,"לארשי יחדנ ץביקו" ךישממו
.הלואגה

ויהי הלא םינינע לכ רשא ותנווכש ןבומו ,הלואגה ןפואו רדסל עגונב ם"במרה קסופ ךכ
.םיחפט הרשעמ הטמל 'יהי הז לכש עדיל לודג רקיע והז יכ ,םיחפט הרשעמ הטמל

:אוה םינמיסה לכ תלחתהו

דמלי אוה ,"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" הליחת 'יהי רשא ,דוד תיבמ ,םדו רשב 'יהי חישמ
אבצה רש - 'יורצ ןב באוי תא חלשו הרות דמלש ךלמה דוד ומכ ,"דיא רעשינלטב" ומכ הרות
הדקפמ"ב תבשל וילע 'יה ןכ םא ,ךלמ 'יה דוד ירה :ןיבהל ךירצ הרואכלד .המחלמל -
יפ לע ףא ?'וכו תוינכות תושעלו ,(ןאכ הזל םיארוקש ומכ "ס'רעטראווק-דעה") "תישארה
"הלעבל השא רהטל" ,הרותה דומילב - המחלמל אצי באוי רשאכ קוסע דוד 'יה המב ,ןכ
לכ תא בזע אוה ,הלעבל הרוהט איה םאה לואשל 'ינע 'ידוהי העיגה רשאכש , תוכרב)
.אל וא הלעבל הרוהט איה םאה הכלה קוספל ידכ ,'וכו םירפסב לכתסהו ויניינע

- ה"בקהל לארשי-תסנכ רהטל לע יאקש - "הלעבל השא רהטל"ב זמרה םג ונשיש פ"עא
.ומצעב הזב קסע אוה הלאש לואשל השא העיגה רשאכש ,וטושפכ שוריפה םג ונשי ןפוא לכב
אוה כ"פעא ,הכימס לביק התע הזש רוחבל ,ןיידל ,ברל התוא חולשל ותלוכיב 'יה הרואכל
ומצעב תאז תושעל הצור אוה !םולשו סח ?רחא והשימל תתל רקי רבד הזכ - הזב קסע ומצע
שוריפל םג םיעיגמ הז י"ע אקוודו ,"ערז הערזנו התקנו" ז"יע רשא - "הלעבל השא רהטל" -
."הלעבל השא רהטל"ב ימינפה

םישודיח שדחל ידכב אלו) "הלעבל השא רהטל" לש ןפואבו ,הרותה דומילב קסע דודש י"עו
הז ,תבש תורנ הקילדמ הנטק הדלי רשאכ ז"דעו ,תומחלמב חצנל באויל חכה ןתינ - (...'וכו
.חצני אוהש ,'ה תמחלמ םחולש דחא ותואל חכה תא ןתונ

דודכ . . הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ" 'יהיש ,הזב םינינעה רדס תא רמוא ם"במרהש והזו
הנב" ךכ רחאו ,"חצניו . . 'ה תמחלמ םחלי" ךכ רחאו ,"הב תכלל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא
תחא לעו ,אסכה לע תבשל הצורש הז אלו ,שדקמה תיב תא הנבי חישמ - "ומוקמב שדקמ
אוה יזא - "לארשי יחדנ ץבק" זא קרו - ןלציל אנמחר םירזממ רהטמש הז אל המכו המכ
,"דחא םכש ודבעל 'וגו הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" םייוקי יאדוב זאו ."יאדו חישמ"
."םלועל םוקי וניקולא רבדו" ,הכולמה 'הל התייהו


הלואגה ןמז


ןושאר םוסרפב החיש

האר 'פב וניבר השמ לש שודיחה

*ה"כשת'ה לולא ח"רד 'א ,האר פ"ש תחישמ

תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו דבענ

תא י"שר איבמ ,"הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" קוספה לע הרדסה תלחתב .א
."לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" שרפמו "הללקו הכרב .ןתונ יכנא האר" םילימה

הכרבה םהמ טרפמ אלו "הללקו הכרב" רמוא קוספה עודמ י"שרל השק 'יה תוטשפבו
."לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" י"שר שרפמ ז"עו ,הללקהו

לע רבדמ ןאכש ןויכ ,(העידיה א"הב) הללקהו הכרבה בותכ אל עודמ םג י"שר ץרתמ הזבו
רהב ורמאנש תוכרבה לע ללכ רבוד אל ןיידע וז השרפ ינפלו 'וכו םיזירג רה לש תוכרבה
.הכרבה רמול ךייש אל ןכל םיזירג

תוכרבל איה הנווכה "הללקו הכרב"ש תוטשפב שרפמ אל י"שר עודמ ,ןיבהל ךירצו .ב
םיקוספה זאו ,('ודכו יתוקוחב 'פב) הרות ישמוח השמחב םימעפ המכ ורמאנש תוללקו
הכרבה - שדח ןינע ליחתמ (טכ ,אי) "ךאיבי יכ 'יהו"ב כ"חאו ,תוטשפב ונבוי וניתשרפ שירבש
?לביע רהבו םיזירג רהב הרמאנש 'וכו

רה לע הכרבה תא תתנו" (טכ ,אי) בותכש הממ י"שר שוריפל עויס איבהל רשפא 'יה הרואכלו
רמול שי זאש ,רבכ 'ילע רבודש הכרבה איה (העידיה א"הב) "הכרבה"ב הנווכהש ,"םיזירג
.'וכו םיזירג רהב ורמאנש הללקו הכרבה םה ןושארה קוספבש "הללקו הכרב"הש

"הכרבה" הביתה תא (טכ ,אי) םש איבמ י"שרש ןויכ ,'יאר הניא וז 'יאר י"שרפ יפלש אלא
תא איכרבמ תי" ומוגרתכ אלא ,'וכ םיזירג רהב ורמאיש הכרבה לע ךלוה אל הזש שרפמו
ןינעב רבדמ ןושארה קוספהש י"שר רמוא עודמ :אתכודל אישוק ארדה כ"או ,"םיכרבמה
?'וכו םיזירג רהב ורמאנש הללקהו הכרבה

ורמאנש 'וכ תוכרב םתסל הנווכה "הללקו הכרב"ש תוטשפב םירמואה םישרפמ שי הנהו .ג
בוט 'יהי ועמשת םאש ,"ועמשת רשא הכרבה תא" קוספה ןווכתמ םהילעש ,פ"מכ הרותב
ליחתמ "ךאיבי יכ 'יהו"ב כ"חאו ,"'וגו וכלת יתוקוחב םא" ד"ע ,ךפיהה 'יהי זא ו"ח אל םאו
.לביע רהבו םיזירג רהב ורמאנש תוללקו תוכרבל עגונב שדח ןינע

רחא שוריפ דמול י"שר עודמו ,םיבותכה תוטשפבו ןינעה תוטשפב ןבומ הז שוריפ 'ואכלו
?טשפ פ"ע ןבומ וניאש

:תפסונ אישוק םידקהב ןבויו .ד

,לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה ןהש בתוכו ,הללקו הכרבה יהמ קר י"שר שרפמ ושוריפב
תוקיפסמ ירה ,"ןתונ יכנא האר" תוביתה תא ושוריפ תליחתב איבמ עודמ ןבומ וניא ךכ-םאו
?"הללקו הכרב" תוביתה

תוישרפ שי םימעפ המכ רבודמכו תויה ,השרפה םש תא ןייצמ י"שרש רמול רשפא-יאו
בורב ,הברדאו ,הרדסה תארקנ םהבש תוביתב ושוריפ תא םהב חתופ וניא י"שרש הרותב
ןאכ איבמ עודמ - ןבומ וניא כ"או ,השרפה םש תא הלחתב איבמ וניא י"שר הרותה תוישרפ
הזש) "ןתונ" הביתה תא םג וסינכהש םיסופדה יפל טרפבו] "יכנא האר" תוביתה תא י"שר
.[(קיתעמה .השרפה םש תא הליחתב תא ןייצמ י"שרש רמאנ םא םג ןבומ אל ללכב רבכ

ושוריפ תא שרפל י"שר תא תובייחמה ןה ,"ןתונ יכנא האר" תוביתהש רמול םיחרכומ ןכ-לע
.ןמקלדכו ,לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה ןה "הללקו הכרב"ש

:אוה רואיבהו .ה

,בל ומישו ולכתסה ,"האר" :לארשי ינבל רמואו אב וניבר השמש ןינעה והמ השק י"שרל
שדחל תעכ אב אוהש רמוא השמש ,תרמוא-תאז ,"םויה םכינפל ןתונ" - וניבר השמ - "יכנא"
הז ןיא - הרותב םימעפ המכ ורמאנש תוכרבל הנווכה "הללקו הכרב"ש רמאנ םאו ,שודיח
יתתנו" זא "וכלת יתוקוחב םא"ש ,יתוקוחב 'פמ ךכ-לע ועדי רבכ לארשי ינב ירהש ,שודיח
.ךפיהה ו"ח זא אל םאו "םתעב םכימשג

אלא ,הללקו הכרב םתס אל איה הנווכהש ,"הללקו הכרב"ב שוריפה תא עירכמ הז ישוקו
."לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" הללקו הכרבל

,"האר" :רמואו אב וניבר השמש - "יכנא האר" תוביתהמ דמול י"שרש המ והזו
יכנא - שדחמה והימו !שודיח רמול תעכ דמוע ינא - בל ומיש ,ועמשו ואוב ("ךאלרעדניק")
רבכ ועדי הז-תא ,שודיח אל הז ירהש !אל ?'וג ועמשת םא הללקו הכרב - שודיחה והמו ,השמ
"יכנא האר" וללגב רמוא וניבר השמש שודיחה והמ אלא ,ןכל םדוק הנש 38 לארשי ינב
?("ןתונ" הביתה תא םג קוספהמ קיתעמ י"שרש םיסופדה יפל דוע טרפבו)

!"לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" הללקהו הכרבה -

אלה - לביע רהבו םיזירג רהב ורמאנש תוללקו תוכרבב שודיחה והמ :אישק אפוג אה לבא .ו
?'וכ ועמשת םא אוה 'לה םש םג

רהבש ,אוה "לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" תוכרבל םתס תוכרב ןיב לדבהה :אוה ןינעהו
הז םיברע י"נבש ןינעה לעפנ םיזירג רהבד ,לארשי ינב ןיב םיקוליח ןיא לביע רהבו םיזירג
.הכרבב הבוח-ידי ורבח תא איצומ דחאש הכלהב םג כ"חא יוטיב ידיל אב הזו ,הזל

המ והז 'וכו תולגנהש ,"ונינבלו ונל תולגנה" (חכ ,טכ) פ"הע םיבצנ 'פב שרפמ י"שרש המ והזו
"ועמשת םא"ש ,אוה זא 'יהש שודיחהו ,לביע רהבו םיזירג רהב הזל הז םיברע י"נב ושענש
.צ"מות רמושב 'יפא עגפי הז ינשה תא וריהזת אל םאו ,ינשלו םכל בוט 'יהי

"םתעב םכימשג יתתנ" זא "וכלת יתוקוחב םא"ש דחא לכ כ"ג עמש יתוקוחב 'פבש םגהו
םשש 'וכ םיזירג רהב אקוד השענ הזו ,"ןמא ורמאו םעה לכ ונעו"ד ןינעה הזב 'יה אל ז"כב
ןויכ ,ג"ירת וא ,תוכרב אוביר םישיש ויה אלו רבד ותוא עמש דחא לכו ,דחיב י"נב לכ ועמש
ויהנ י"נבש תויהו ,רבד ותוא םלוכל איה הללקהו הכרבה אליממ םידחאכ םש ויהנ י"נבש
רהבו םיזירג רהב השענש לודגה שודיחה והזו .תחאכ ויהנ תוצמו הרותה םג אליממ דחאכ
.(28 'עה 270 ט"יח ש"וקל םג האר) לביע

רהבו םיזירג רהב ודמעש ינפל דוע 'יה הזש פ"עא - 'וגו "יכנא האר" וניבר השמ רמוא ז"עו
י"נב זאש ,םיבצנ 'פב םג שרופמב הזה ןינעה תא רבכ רמא וניבר השמש םיאור לבא ,לביע
דוע הנכה הזל תויהל ךירצ 'יהש ןמיס ,ז"א םהל רמא השמש ןויכ מ"מו ,ןדריה רבעב ויה דוע
תא קיתעמ י"שר ןכלו .האר 'פ תא רמא השמשכ הליחתה הנכההו ,םיזירג רהל ועיגיש םדוק
.הללקו הכרב תוביתה לע ושוריפ תא חירכמ י"שר הזבש ,"ןתונ יכנא האר" תוביתה

ב"ח ש"וקל םג הארו) ת"וקלב בתוכ ןקזה ר"ומדאש המ ןינעה םג הזב זמורמש רמול שי דועו
- "םכלוכ" תויהל ךירצ זא יכ) ה"ר ינפלש תבשב םיבצנ 'פ תא םיארוק דימתש (דועו .ךליאו 398
תלחתהש "ונינבלו ונל תולגנה" רמוא (םיבצנ 'פב) םשש (המ םג והזו ,"דחאכ םידחאל"
(לולא שדוח ףוס - םיבצנ 'פ) ןפוס ץוענ ,הז ןינעו ,םיבצנ תשרפמ ליחתה תוברעה ןינעל הנכהה
.הנכהה הליחתמ רבכ האר תשרפמש ,(לולא שדוחד הדובעה תלחתה - האר 'פ) ןתלחתב
(הגומ יתלב ,תיטרפ המישר - ה"כשת'ה האר פ"ש תחישמ)

__________
ב"ח ה"כשת שדוק תוחישב ספדנ תודעוותהה ףוסמ ףסונ קלח .וז תודעוותהמ החיש אוה ב"וצמה עטקה (*
ה"זעב עיפות (ומסרופ אל ןיידעש תופסונ תוחיש תללוכה) הלוכ תודעוותהה .ךליאו 288 ט"ח ש"וקלבו 375
.ה"כשת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב


שדח רודמ - "לארשי לכ ףוכיו"


תוכז ףכל םלועה תערכה

ךלמ ר"ומדא ק"כמ שדוק תורגאו תוחיש וכותב טקלי הז שדח רודמ :ל"ומה תמדקה]
לכמ ומכסלו ותצמתל ןויסנב ,םיברה הלואגו חישמ ינינעמ דחא ןינעב א"טילש חישמה
.ויתויועמשמו ויטבה

.דבלב יברה לש 'קה ויתולימ ויהי וכותבו טקולמה אשונה לע רצק רבסה אובי ותליחתב
הנוש בתכב תואב ש"דא ק"כ תורעה) ל"ומהמ תורעהו תומוקמ-יארמ ואובי ג"הושב כ"ומכ
.(לודגו

.יעובשל ה"יא ךופהי ןמזה ךשמבו יעובש-וד רודמכ ליחתי רודמה

החיש וא הנעמ םכל שי םא :הז רודמל תונויערו רמוחב וניארוק להק תא ףתשל חמשנ
[.םכב 'יולת םיברה תוכזו ,םדקהב ונילא םתוא וחלש ,אנא ,ןיידע ומסרפתנ אלש יברהמ

'א קלח

'להב ם"במרה ירבד תא א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ טטצמ םינשה לכ ךשמב
ריבסמ ,רשאכ ,הלצהו העושי איבהל וחוכב ידוהי לש דחא השעמ דציכ ,ג) הבושת
.המילשהו תיתימאה הלואגה - תיתימאה "הלצהו העושת"ל איה הנווכה ,יברה

וראפאט"ה תא שיגדה םעפ לכבו ,תונוש תויוזמ וז הכלה יברה ראיב םימעפ תואמ
.ולוכ םלועה בצמ תא ןיטולחל תונשל תחא העונת י"ע לוכי ידוהיש - "וחאלפ אד

,אוה חישמה תא איבהל ידכ השענ אל ןיידעש דיחיה רבדה יכ יברה רמא ז"משת תנשב
!יטרפה ונינע אוה ם"במרב וז הכלה םויקש לארשימ א"ואכ לש ותעידיל איבהל

יעטק לש ןושאר טקל הזב אבומ ,"הבושתה שדוח" ,לולא שדוחל ונסנכה תארקל
אדח אעגרבו אדח אתעשב תישענש הבושתה ןינעל הרושקה וז הכלה ןינעב תוחיש

תווצמה םויקב תאז רידחהל

:רמולכ .ולוכ םלועה לכב אוה לעופ הז ידי לעש השגרה ךותמ אוה תווצמהו הרותה םויק
םא יכ ,םלועה תואיצמ םע תוקסעתה לש ןפואב הניא םלועב ידוהי לש ותלועפש פ"עא
אוה ז"יעש שגרה ךותמ תויהל ךירצ צ"מותה םויק ,מ"מ - אליממ ךרדב תישענש הלועפ
.ולוכ םלועה לכב לעופ

רשא" ,ה"בקה יוויצ תא םייקל ידכ תויהל הכירצ צ"מותה םויקד תירקיעה הנווכהש פ"עאו
ולוכ םלועה לע ותולעב תודוא ול תרפסמ הרותהש ןויכמ ,כ"פעא - "ונוצו ויתווצמב ונשדק
,ןוילעה ןוצר יולימד תירקיעה הנווכה דבלמש ,ןבומ ,תווצמה יטרפ תא ול םירמואש ינפל דוע
.ולוכ םלועב לועפי ז"יעש הנווכה םג תויהל הכירצ

ירה תחא הוצמ השע" (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןיד קספ ןכותב שרופמ הז ןינעש רמול שיו
:"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה

מ"קפנ יאמל ,ה"בקה יוויצ ינפמ תויהל ךירצ תווצמה םויקש ןויכמ :ןבומ וניא הרואכל
תווצמה םויקש חכומ הזמ אלא - !?"תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" ז"יעש
דבלמ] ולוכ םלועה לכלו ומצעל "הלצהו העושת" אוה לעופ ז"יעש העידיב רודח תויהל ךירצ
.[צ"מותה םויקד תירקיעה הנווכה יהוזש ה"בקה יוויצ םויק םצע
(הגומ יתלב - מ"דשת ת"חמש ליל תחישמ)


הבושתו הלאש

יכהו ,תחא םעפ ןיליפת חיני דחא ידוהיו לדתשמה חילצישכ תלעותה לדוג והמ :הלאש
?הלודג תולדתשהב לדתשהל יאדכ ,תחא םעפ ןיליפת תחנה ליבשב

וליאכ 'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרב שרופמ ןיד קספ . . :הנעמ
עירכה ירה תחא הוצמ השע ,'וכ בייח ויצחו יאכז ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו יאכז ויצח
וילע לבקמש ימו .'וכ הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
ולוכ םלועה לכ תא העירכמה הלועפל םיאתמה ןפואב לדתשי חטב - הזב ם"במרה ד"ספ
."'וכ הלצהו העושת תמרוגו תוכז ףכל
(274 'מע ו"ח ש"וקלמ)


םוטאה תצצפמ דומילה

- ה"בקהל "ןג"ו "הריד" 'יהי םלועהש וז ונתפוקתב לועפל ןתינ דציכ לאוש והשימ רשאכ
הנטק יכה תומכ י"עש ,רידא חכ םלועב הלגתנ וז ונתפוקתב אקוד - הברדא :ול םירמוא
שרופמ ד"ספ אוה - הז ןינע .ולוכ םלועה לכב ירקיע יוניש לועפל ידיחיו דחא םדא לוכי
:ם"במרב

תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע ,'וכ יאכז ויצח םלועה לכ ןכו .. ומצע האריש םדא לכ ךירצ"
י"ע ,דחא םדא רמולכ ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע
.ולוכ םלועה לכל "הלצהו העושת" לועפל וחכב שי - תחא הלועפ

ןימאמ ,ןכלו ,ןימאמ ןב ןימאמ אוה ידוהי רמולכ ,הנומא לש ןפואב אוה הז ןינע ,םנמא
,כ"פעא לבא ,ותתימאל תמא יאדוב אוה - הרותב הכלה - ם"במרה ד"ספש הטושפ הנומאב
םג תאז ריבסהל לכויש ,ךכ ידכ דע ,טושפה לכשב םג רבדה תא ול וריבסיש ונוצר
םרובע ודעונ אל ,"הקזחה די" ,"הרות הנשמ" ורפסב ם"במרה ירבד ,רשא ,םידוהי-םניאל
.(וייח ימי ירבדב עודיכ ,ע"הואל םג "םיכובנ הרומ" רותב שמיש ם"במרה יכ םא)

:שחומב הז רבד םיאור - ולא ונימיב ,ןכבו

םלועה לכב יוניש לועפל לוכי - רותפכ תציחל ,דבלב תחא הלועפב ,"ןטק רענ" ,דחא םדא
!ולוכ

ןכתי דציכו ,"םוטא"ה לעופ דציכ ןיבמו עדויש "לודג דמולמ" תויהל ךירצ וניא הז םדא
לעופב השעמ םא יכ ,הנבהו לכש לש ןינע ןאכ עגונ אל :לבת יוצק לכב לעפת רותפכ תציחלש
!רותפכ תציחל -

יופש וניאש םדא י"ע וזכ הלועפמ שושחל שיש ,יוצר-יתלבה ןוויכב םירומא םירבדה םאו
,תישונא טבמ תדוקנמ ןהו ,תיקולא טבמ תדוקנמ ןה ("שטנעמ רעלאמראנ ןייק טינ") ותעדב
לצנל ולכויש תורשפאה תא םלועב עבק וגיהנמו םלועה ארובש כ"וכאע ירה - "הרצי תבשל"
.יוצרה ןוויכב תאז

- חנ ינב תווצמ עבש) ה"בקה לש ונוצר יולימב (רותפכ תציחל) תחא הלועפ י"עש :תוטשפבו
לכב הבוטל יוניש לועפל םילוכי - (י"נב י"ע - הרותה תווצמ ג"ירתו ,םלועה יאב לכ י"ע
."הלצהו העושת"ל דע ,ולוכ םלועה


ןוכנה רותפכה לע ץוחלל קר

,הנבהו לכש לש ןינע ןאכ עגונ אל ,ןכש ,רבדה לעפנ דציכ - ולכשב ןיבמ וניא םא םג - הז לכו
הרות ןתמב ןתינש "ללכ" והזש ,עמשנל השענ תמדקה :עודיה ןושלבו ,לעופב השעמ ,םא יכ
השענ תמדקהד ןפואב גהנתהל שי ה"בקה לש ונוצר םויקל עגונבש ,םלוע יאב לכ רובע
.עמשנל

יונישה תלועפש שחומב םיאור ירהש - "הנומא"ו "תד" םע רושק וניא הז ןינע ,רומאכו
,רבדה תנבהב גשומ םוש ול ןיאש םדא י"ע םג תושעהל הלוכי רותפכ תציחל י"ע ולוכ םלועב
רותפכה תא ה"בקה ול ןימזי רשאכש - ד"ודנב אוה ןכו :ןוכנה רותפכה לע ץחלי קר םא
"הלצהו העושת" לעפי הדיחיו תחא הלועפב יזא - ב"ויכו ותרות י"ע וא ויחולש י"ע ,ןוכנה
.ולוכ םלועה לכל
(הגומ יתלב - ו"משת טבש תחישמ)


ןטק דלי לש השעמ םג

םישענה ,דלי לש הגהנה וא ,רוביד ,השעמ יכ ,םיימוי-םויה םייחב וליפא םיאור ונא תופוכת
.םתגהנה לע - ףאו ,םירגובמ לע םיעיפשמו בר םשור םישוע ,דלי לש תיעבט תומימתב ליגרכ

,הכלהב ףקות תונטקהו םינטקה ישעמל שי ,הריבסמ ,םייח תרות ,הרותהש יפכ ,ןכ לע רתי
.םלועה ינינע לש תישחומה תואיצמב ,םלוע תוכילהב םג אליממו

(הרותה דומיל -) לבה ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא :ל"ז ונימכח רמאמ עודי ירהו
.ןבר תיב לש תוקונית

םאתהב ןכש . . טרפב םישנא לשו תונידמ לש (םג) ןידה םוי .הנשה שאר םע םג רושק רומאה
לוקשכ ,ולוכ םלועה תאו ,ומצע תא תוארל דימת ךירצ םדאהש (ם"במרה לש) השגדהל
.דליל םג רבדה סחייתמ - תוכז ףכל העירכמ דחא בוט רבד לש תפסותו ,(הצחמ לע הצחמ)
(ו"משת'ה תוחילסד - יללכ בתכממ)


הנשה לכ ,עגר לכב

תולגתהל קר ךירצו ,הלעמל ןכומו יונב ישילשה ק"מהיבש ןויכמש םימעפ המכ רבודמכ
תבשב ןכו ,("הלילב שדקמ ןינוב ןיא"ש ףא) הלילב םג תולגתהל לוכי ירה - הטמל תדרלו
ינפמ אחריטה תורמל) תותבש יברעב ןכו .(ןימוחתד ןינעה תודוא ט"וקשה תורמל) ט"ויו
לכ ךירצ" :ם"במרב רורב ןיד קספכ ,הלבגהו הדידמ לכ אלל - (תבשה יכרצ תנכהב םיקוסעש
יאכז ויצח םלועה לכ ןכו בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא
ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע .. בייח ויצחו
ימיב ,הלילב וא םויב ,הלוכ הנשה לכ ךשמב עגרו עגר לכב ,רמולכ ,"הלצהו העושת םהלו
השעמב "תחא הוצמ" םייקל ידוהי לש ותלכיבו וחכב ,םיבוט םימיו תותבשב וא לוחה
הלצהו העושת ,"ולוכ םלועה לכלו ול הלצהו העושת" הדי לע לועפלו ,הבשחמב וא רובידב
!ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - תיתימאה
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ידוקפ פ"ש תחישמ)


קעוצו זירכמ ם"במרה

החונמ םינתונ אל ,םעפה דוע "םישיערמ" םואתפ המ :םינעוטה ולאל תפסונ הבושת ןאכמו
ןמז רבע אל ירה - תודהיהו הרותה תצפהב ףיסוהל ךרוצה תודוא "םערוטש" םישועו ...'וכו
!?הז ןינע לע בוש םישיערמ המו ...ז"נפלש תודעוותהב הז ןינע תודוא "ושיערה"ש זאמ בר

יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ" קעוצו זירכמ ם"במרה . . ירה
ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע . . בייח ויצחו יאכז ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו
אלש רשפא ךיא ,כ"או "הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו
...!?הז ןינע לע שיערהל
(הגומ יתלב - מ"דשת ידוקפ פ"ש תחישמ)


!?"םידוביכ"ל תוכחל םילוכי דציכ

י"עו ,לוקש ולוכ םלועהש ם"במרב ד"ספ ונשיש םיעדוי רשאכ - הולשב תבשל םילוכי דציכ
העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ"
םורגל ותלכיב אלא ,םלועב ןוקית הזיא לועפל ותלכיבש דבלב וז אל ,רמולכ ...!"הלצהו
רשאכ - "םידוביכ"ל ןיתמהלו "חפנתהל" םילוכי דציכו !םלועה לכל "הלצהו העושת"
"לודג-ןהכ" וליפא ךירצ זאש ,שפנ-חוקיפ לש בצמב אצמנש ידוהי תודוא רבודמש םיעדוי
לע וליפא ,םינבא לש לג תונפל תאצלו ,םישדקה שדקב שודקה םוי תדובע עצמאב קיספהל
!!םש אצמנש ידוהי ליצהל לכוי אמש - אקיפס קפסו קפסה

תורנ" המכו ,הז תבש ברעב תקלדה "ריאהל תורנ" המכ :ושפנב קדצ ןובשח א"ואכ השעי
...!?ז"נפלש םויב תקלדה "ריאהל

םכתנשמ םנישי ורוע" :ם"במרה ןושלב - המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
הניתנו הריסמ ךותמ ("ךיז ןפראווניירא") ומצע תא קורזלו ,"םכתמדרתמ וציקה םימדרנו
.הצוח תונייעמה תצפהד הדובעב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה תודלות פ"ש תחישמ)


בר ןמז ינפל התיה ףכה תערכה

םישעמו תווצמ לש גלפומ יוביר ופיסוה ,זאמו ,בר ןמז ינפל רבכ התיה הבוטל ףכה תערכה
."ןילאגנ ןה דימ"ש יאדוב ,כ"או .םיבוט
(הגומ יתלב - ז"משת'ה אראו פ"ש תחישמ)


לוקש וניא םלועה תמאב

בצמ והזש איה ותנקסמו ,'וכ תולגה תכשח תודוא - יתימא וניאש - ןובשח השוע ידוהי רשאכ
םמע 'יהא" ,"יהא רשא 'יהא" רבכ חיטבה ה"בקהש ול םירמוא - ו"ח שואי ידיל איבמה
.תולגהמ י"נב תא ה"בקה איצוי יאדובו ,"הרצב

ברקמ אוה ירה ,'יתווצמו הרותה ינינעב ףיסומ אוהש הלועפ לכ י"עש - ידוהיל ול םירמואו
.הדיתעה הלואגה תא רהממו

ינוקתב אתיא ירה - (ונובשח יפל) 'וכ יוצר יתלב ןפואב םנמא אוה בצמה םא וליפא ,ןכלו
.הלואגה ןינע תוללכ לעפנ ("םיקידצ םלוכ ךמעו") דבלב דחא קידצ לש ותדובע י"עש רהוז

,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע" ם"במרה ד"ספכו
,'וכ לוקש םלועד בצמו דמעמ הז ןיא תמאב :תרמוא תאז ."הלצהו העושת םהלו ול םרגו
;'וכ צ"מות ינינע לש גלפומ יוביר ונשיו ,(םלוככ םבור פ"כעו) "םיקידצ םלוכ ךמעו"ש ןויכמ
תאו ומצע תא עירכמ דבלב תחא הוצמ י"ע ירה - לוקש אוה םלועה ותעד יפל םא וליפא לבא
!תוכז ףכל ולוכ םלועה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה תומש פ"ש תחישמ)


!יטרפה ונינע אוה וז הכלה םויק

:המדקהבו :תויודעוותהב םירבודמה םינינעב יונישה תודוא הלאש הררועתה הנורחאל

ירמאמו ,ל"זח ישרדממ ,םירפסמ חוקל אלא ,ו"ח "האצמה" ונניא רבודמה לכש רורב
ןכ-םאו ,('וכ יולגב רוקמה תא םיארמ םירבדהמ קלחבש דעו) ב"ויכו ונאישנ וניתובר
:הלאשה תררועתמ

,תוכיראב םירבדמ תודעוותה לכב הנה ,תונורחאה םינשב אקוד רשא יונישה רשפ והמ
?הלואגהו ץקה תודוא - רתויב תובורק םיתעלו

תוחישו תויודעוותה יוביר ןכו ,(תונושארה םינשב) תומדוקה םינשב תובר תויודעוותה ויה ירה
אל לבא ,ולא םינינע תודוא ,ןמזל ןמזמ ,וריכזה םנמא ןהבו ,הז ינפלש ונאישנ וניתובר לש
םירמאמה תא רוחבל םילדתשמ תודעוותה לכב - התע וליאו ,ךכ לכ לודג רקיע הזמ ושע
לארשימ א"ואכל הלואגה לש תוכיישה תא םעפ רחא םעפ שיגדהלו ,םהילע רוזחלו הז ןינעב
:("לודגלו ןטקל" דחא לכל ורפס תא בתכש) ם"במרה ןיד קספ ןושלבו "ןטק דעו לודגמל"

ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ"
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע 'וכ בייח ויצחו יאכז
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו

:איה הלאשהו

זאמו (ם"במרה ישרפמב ןייוצמכ) ןישודיק תכסמב ארמגה לע םידסוימ ם"במרה ירבד
ישרפמב ואבוה הז ירחאל ,ם"במרב ד"ספ רותב ומסרפתנ - םסרפתנו ספדנ ם"במרהש
דבלמ - ףרה ילב ,םעפ רחא םעפ הז לע ורזחיש וניצמ אל כ"פעאו ,'וכ ת"וש המכב ,ם"במרה
וליפאו ,ונאישנ וניתובר לש תויודעוותהב םגו ,םידחוימ תומוקמבו רתויב םידחוימ םינמזב
.םידחוימ םינמזב אלא הז ןיד קספ לע ורזח אל - הנורחאה הפוקתב תומדוקה םינשב
.. ?ןורחאה ןמזב יונישל םעטה והמ ,ןכ-םאו

התעמש ,אוה יתאצמש דיחיה רואיבהש דע רבדב רואיבה תויהל לוכי המ יתשפח ,הנהו . .
.לארשימ דחאו דחא לכל ונייה ,"לכה" לא "לכה אוה אישנה"מ רבע ןינעה

רשפא ,'וכו וילא םירוסמ ויה רודה ישנא לכו "לכה אוה אישנה"ד ןינעה 'יה דוע לכ :רמולכ
אל ןיידע" לעופב כ"פעאש אלא ,דבלב רודה אישנל ךייש ןינעהש רמולו ז"יע ח"י תאצל 'יה
הז םע דחיבו ,'ימתב "ארד רושכא"ד אוה בצמה רשאכ ,תורודה תדירי רחאל לבא ,"אב
(הרוא ירעשבש םירופ ישורד ףוסב ראובמכ) "הנשיחא"ו "התעב"ד ןמזל םיברקתמו םיכלוה
.לארשימ א"ואכל רסמנ רבדה אליממו ,הזב קוסעל רתוי לודג חרכה 'יהנ וישכע ירה -

א"ואכ לש ותעידיל עיגי ןינעהש דע ,זוע רתיו תאש רתיב ,םסרפל שי - לעופל עגונבו
ותלכיב ,הדיחי תחא הבשחמ וא ,דיחיו דחא רוביד ,דיחיו דחא השעמ י"ע רשא ,לארשימ
!ם"במרה ד"ספכ ,םלועל הלצהו העושי איבהל

אתבקעד אתבקע - אפוג הזבו ,"אחישמד אתבקע"ד ןמזב םידמועש שיגדהלו ףיסוהלו
וליפאש) ונרוד אישנ לש ותדובעב ח"י תאצל לוכי 'יה םויה דע םא וליפא ,ןכלו ,אחישמד
רורב רבד הז ירה ,םינש תורשע ורבע רבכ זאמש רחאל הנה - (ל"נכ ,'וכו "ץק" םסריפ
וז הכלה םויקש לארשימ א"ואכ לש ותעידיל איבהל ,אוה השענ אל ןיידעש דיחיה רבדהש
!יטרפה ונינע אוה ם"במרב

תודוא ףרה אלל שיערהלו םעפ רחא םעפ רבדל םיחרכומו הרירב ןיא עודמ ןבומ ז"פעו
קר הנווכה ןיא רשא ,רקיעה תא ועדיש ידכ ,הזבש םיטרפה לכו חישמה תומי תודוא ,ןיציקה
םלוכו ףטו םישנ םישנא א"ואכל תעגונה תשרופמ הכלהב אלא ,'וכ םירפסב רבודמה תודוא
.דיחי ןושל "לודג להק"ד ןפואב ("דחא םויב" הליגמה 'לבו) דחי
(הגומ יתלב - ז"משת'ה םירופ תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

פ"הע ימלשוריה ןושלבו .'יאר לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ידוהי דמלמ "האר"
- [קוספה לע צ"צה תומישרב ראובמכו] "שיא ךלהתי םלצב ךא" [םויה ורמאש] םיליהתב
."ודגנכ דמוע אוה וליאכ העומשה לעב האור אהי הרמוא יפמ העומש רמואה לכ"

הז תודוא םידמולש קיפסמ אל - ונרוד אישנ לש ותוחילשב םיכלוה רשאכ :תרמוא-תאז
םיעבות אלא ,("טוג ןוא ןייפ") הפיו בוט דואמ הז םנמאש ,תוחיש יטוקלב וא ,סרטנוקב
רייצת - "םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ האור אהי"ש ךממ
,("ןייא ךיז רעה") בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל ןתונ יכנא"

תונומת ירה שי - ותוארל וכז אלש ולא םגו ,תוימשגב ותוארל וכזש ולא הפ םנשי ירה
.(הנומת לע תאז רמול ךיישש המכ דע) תוקייודמ

םיעבות אלא ,הז לע רזוחו תוחיש יטוקלה תא דמול אוהש קר אל :הארוהה הנשי
,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ" הארתו ךמצעל רייצת ,"האר" 'יהיש - רתוי ונממ
תוחילשה םויקל םיעירפמש םילובלבה תא ריסי הז יזאו .וז תוחילשל ךתוא חלושו
.תוחילשה םויקל ללכב םיעירפמש וא ,בבל בוטבו החמשב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה האר פ"ש תחישמ)


םוקמ לכב םסרפלו זירכהל

שדוחד תדחוימה הדובעה ד"ע םוקמו םוקמ לכב ררועלו םסרפל שי :לעופל עגונבו
השגדהבו ,הלואגו הבושת ח"מג הלפת הרותד תובית-ישארה תשמחב תזמורמה לולא
ז"יע ,הדובעה ינינע לכב תרדוחש יפכ ,הלואגה ןינע ,ישימחה ת"רל עגונב תדחוימ
הלואג ינינעב הרותה דומיל י"ע דחוימבו ללוכ) הלואגה לש החורב םישענו םירודחש
ךלמה) הז הנה"ש רשב יניעב םיאור דימו ףכיתש הרומג תואדוו 'יפצ ךותמ ,(ק"מהיבו
."אב (חישמה

רמוא ה"בקהש - בלה ןמ םיאצויה םירבדב - םוקמ לכב םסרפלו זירכהל :תוטשפבו
דעו ,"הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" לארשימ א"ואכל (םיאיבנה וידבע י"ע)
.המילשהו תיתימאה הלואגה תכרב רשב יניעב םיאור שממ םויהש

ןיידעש םינעוטש הלא י"ע םג ל"צ ל"נהכד םוסרפהו הזרכההש שיגדהלו ףיסוהל שיו]
ןינע ונשי םלצא םגש ןויכד ,םהלש הרכהו הגשהו הנבהב (תומילשב) הז ןינע טלקנ אל
ינבמ לחה ,םירחאל םירבדה םסרפל םה (םיכירצ אלימבו) םילוכי ,תומילשב הנומאה
הלא לכו ,(ולכשב רבדה חנוה אל ןיידעש הזמ "לובסל" םיכירצ םניא יאדובש) ותיב
המיאתמה תולדתשהה י"עש יאדובו ,לארשימ תחאו דחא לכ ,ותביבסב םיאצמנש
ולצא טלקויש ,םסרפמהו זירכמה לצא םג ללוכ ,םתלועפ ולעפיו םירבדה ולבקתי
.['וכו תוימינפב
(הגומ - א"שנת'ה ,לולא ח"רד ,האר פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תיתימא תוגיהנמו תיתימא תונבר

הזב םיאבומ ,ןורחאה עובשב לחש בא םחנמ 'כ אלוליהה םוי םע רשקב
תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ םירידנ םימוליצ 'ב
אלוליהה לעבל עגונב ,ט"משת'ה בא םחנמ י"ח ,בקע פ"ש
(649 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

לעופ" זיא ןוא יולגב טייטש "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובע לכ" זיא אלוליהה םויב סאוו . .
:"ץראה ברקב תועושי

תיתימא תונברל ךיישה לכ ןיא (רקיעב) ןענאטשאב זיא אלוליהה לעב םעד ןופ ותדובע
קסוע ךיז טאה רע ואוו ,תולג ךותב תולג א ןיא ותויהב 'יפא - ללוכ ,תיתימא תוגיהנמו
,שממ שפנ תריסמ ךותמ ,הרותה תוימינפ תצפה - ךיוא ללוכ ,תודהיו הרות ןיא ןעוועג

. . הדובע רעד ןיא הלעמ א אד זיא ,ןמז ךשמ א ךיז טיצ תולג רעצ רעד ןעוו ןוא . .

תולגהד הכיפהה ד"ע - דסח תדמ ,ל-א םשל (ללכב תולגדו לבבד) ןידה ןינע תכיפה . . (47
.("הלואג" השענו םלוע לש ופולא לש ף"לאה "הלוג"ב םיסינכמש י"ע) ללכב הלואגל"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish