ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

תא אוה האור ,ויניע תא חקופו ותנשמ ררועתמ אוה
...!םכילע םולש - חישמ :רמואו !םדו רשב ונקדצ חישמ

*

םיטפוש תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= רע ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיס

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


רודה ישנא לכל םסרפל

הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב הנימו רחב ה"בקהש וניכזש
ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ
תירקיעה האובנה - דע * הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע
* "אב (חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש האובנה -
ומצע לע לבקל תוירחאה ונרוד ישנאמ דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו
רודה אישנ * ולש תובוט תוצעו תוארוהל תייצלו ,"ךיצעוי"ו ךיטפוש"
תמייקו ,ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ךרד-לע
* הזב-אצויכו זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא םייוניש ילב דימת

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ

ןמזב טרפבו הז ונרודב םיטפוש תשרפ תבשב ונדמעב דחא-לכל ונשיש דומילה ןבומ הזמ
בצמל הדמ דגנכ הדמ םאתהב הדובע תויהל הכירצש - תולגהד םינורחאה םיעגרה ,ןורחאה
:הלואגה

רתיב) םמצע-לע לבקל םיכירצש - עיגהל רשפא םהילאש ולא לכ לצאו ומצע לצא םסרפל
,ללכב 1" ןנבר יכלמ ןאמ" - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוצעו תוארוהה תא (קזוח
איבנו ונרוד ץעויו ונרוד טפוש - וינפלש וניאישנ וניתוברל ךשמהב אבה - ונרוד אישנ טרפבו
,ונרוד

םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ" :ל"נה הרותה יוויצכו
תולעמה דחאל שי םאש ,ל"נה ם"במרה ד"ספכו ,"ןועמשת וילא" ,"ונוצא רשא לכ תא
ךשמהב םיאורו וניארש יפכ - םיתפומו תותוא הארמו איבנל תויהל םיכירצש תויומילשהו
ינפמ אלא 'וכ ודבל תואה ינפמ וב םינימאמ ונא ןיא" ירה - ונרוד אישנ לצא ,ויתוכרב םויק
םירבד רמאי"ש ז"יע וא ,"ןועמשת וילא תוא ןתנ םא רמאו הרותב השמ הוצש הוצמה
,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא תאז וארש יפכ) 2"וירבד ונמאיו םלועב תויהל םידיתעה

ךשמנו ,ונרוד אישנל עגונב אוהש יפכ - איבנ אוהש רחא איבנ ול דיעהש איבנ" :הזמ הריתיו
,3"הריקח ךירצ ינשה הז ןיאו איבנ תקזחב אוה ירה - 'וכ וידימלת י"ע וירחאלש רודב
רהרהלו וירחא בושחל רוסא"ו ,"תוא השעיש םדוק" דוע דימו ףכית ול תייצל םיכירצו
םכיקלא 'ה תא וסנת אל 4רמאנש 'וכ ידמ רתוי ותוסנל רוסאו תמא וניא אמש ותאובנב
ורהרהי אלו םברקב 'ה יכ ועדיו ונימאי איבנ הזש עדונש רחאמ אלא 'וכ הסמב םתיסנ רשאכ
,איבנה לש וירבד ולאש םושמ אל ,איבנה ירבדב םינימאמש ןויכ ,2"'וכ וירחא ובשחי אלו
!הז איבנ י"ע ה"בקה ירבד ולאש םושמ אלא

.[וילא ורמאנ אל לבא ,ינש איבנ י"ע רמאנש ה"בקה ירבד אל וליפא]

הנימו רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצש ,ל"נכ הארוהה הנשי
"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב
לכב ,הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו
לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכ"ב םג ,םיליגרה םוי-םויה תוגהנהו ייחל עגונבו ,תווצמו הרות ינינע
,5"(םימש םשל ויהי) ךישעמ

(חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש 6האובנה - תירקיעה האובנה - דע
.7"אב

,"ךיצעוי"ו ךיטפוש" ומצע לע לבקל תוירחאה ונרוד ישנאמ דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו
םיטפשמ יוביר ,("ךיצעוי"ו "ךיטפוש") םיבר ןושלבו - ולש תובוט תוצעו תוארוהל תייצלו
ןאמ" ,"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"מ (תוצעו תוארוהה לע דסוימו) אב הזש ךכ לע ףסונ ,תוצע יובירו
'א לכל ןבומה ףקותה םג הזל שי זאש - הז ינפלש תורודב וניאישנ וניתוברו ,"ןנבר יכלמ
הביס ול שי םא וליפאו) ומצעמ זחוא אוה םא וליפאש ,(יוויצ ךרדב קר אל) הבוט הצע 'יחבב
"ךיטפוש"ה תעדכ - 8םיברכ הכלה םיברו דיחי ירה ,(ומצעמ זוחאל הממ ע"ושו הרות פ"ע
.םיבר - "ךיצעוי"ו

ןיעמה אפוג ז"יע השענ - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוארוהה םויקו הלבקה י"עו
תיתימאה הלואגב "הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" 9הלפתה םויקד הלחתהו
םג רבכ הזש כ"וכאע ,10"הלחת הבשחמב השעמ ףוס"ש הזמ ש"כמב ,(ל"נכ) המילשהו
- דחוימבו ללוכ ,רובידב םירבד אטבל הנורחאל גוהנכ ,(האובנה ןינע ,"םייתפש בינ") רובידב
.הלואגה האב הנה הנהש

ףכית האב הלואגהש הנורחאל םירבדמש ךכ לע םילאושש הלאשה לע הנעמ םג ונשי ז"פעו -
ינב וביגי דציכ ;ךכ לכ הקלח הרוצב חילצהלו רובעל הז לוכי דציכ :הרואכל - שממ דימו
ילוא ,שודיח הלואגה ינינע ויה וליאש ,אוה הנעמהו !?ךכ לע םלועה רמאי המו ,הז לע תיבה
רבכ וליחתה הלואגה ינינע לכ אלא ,רבד שודיח הניא הלואגהש תויה לבא ;הלאשל םוקמ 'יה
ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו ("הלחתבכ")
!שממ דימו ףכית האב הלואגה רשאכ אלפ 'יהי אל - ("הלחתבכ ךיצעויו" 'יחבב)

:תוטשפבו

,דחא לכ ךירצ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תומא 'דב םידיסח תודעוותהב ונדמעב
תובוט תוארוהה לכ תא םייקל תובוט תוטלחה ומצע לע לבקל שארל לכל ,ףטו םישנ םישנא
תוארוהו הרות ירבדו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות לע דסוימ - תודעוותהב םירבודמה תוצעו
.וניאישנ וניתוברד

'ב ,ולש םינזאה 'בו םיניעה 'ב ,םדאה ירעש 'ז לכש ,"ךירעש לכב ךל ןתת םיטפוש" 'יהיש
"ןנבר יכלמ ןאמ" י"ע הרסמנש יפכ השודקה ונתרות תוארוה פ"ע וגהנוי - ויפו ףאה יריחנ
,ונרוד אישנ - רודה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע טרפבו ,ללכב

םוקמ לכבו דימתש ,"תדה ידוסי"מ והזו ,רוד לכב איבנו טפוש ונשיש םשכ :רתוי תויטרפבו
קלח" איהש ,המשנ ול שיש ,ומצעב ידוהיב תויטרפב םג אוה ז"דע - הטמל תוקלא יוליג ונשי
הטמל תדרויש יפכ םג) יחצנ ןפואב םייק הזש ושוריפב םג שממ ,11"שממ לעממ הקלא
.(ימשגה הזה םלועב

"ץעוי"ו "טפוש"ה תוארוהש ,הזב אוה "ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש"ד הארוהה ןכותו
"םירעש"ה לכש ,תיקלאה שפנ לכבש יטרפה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע םירבועו םיכשמנ יללכה
,("ךיצעוי") בלבש ויתודמו ,("ךיטפוש") ולש ןיחומה 'ג י"ע םיגהנומ ולש (םיימשג םירביא)
י"ע ראבתמש יפכ טרפבו ,הרותה תוארוה תא הניבמו תדמולה ,תיקלאה ושפנד תודמו לכש
.12'וכו האריו הבהא ,ולש בלה תודמב תאז דירומו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה "טפוש"

ותגהנהב אטבתמה ,השעמ ידיל איבמש דומיל תויהל ךירצ ולש הרותה דומילש תרמוא-תאז
המיעטו רובידב ןהו ולש חירה שוחב ןה ,ולש העימשה חכב ןה ,ולש 'יארה חכב ןה - לעופב
.ולש (הפב)

,םיניע 'ב םה הז דגנכש ,ערמ רוסו בוט השע ,לאמשו ןימיד םינוויכה ינשב - םהמ דחא לכבו
םעט ןהו קותמ םעט ןה (13"םעטי לכוא ךיח") םעוט - הפה םגו .ףאה יריחנ 'בו םינזא 'ב
ךירצ דציכ הרומו הפיקמ (א"הנד לכשה תויטרפבו) טפושה תארוהש ,תרמוא-תאז .14רמ
םהש םינינעה ןה ,(15אינתב ראובמכ) םיבר ןושל "םימעטמ" - םייחב םינינעה לכב גהנתהל
תארוהמ קלח הזו) הזב םילגמ - לבא ,(תוינוציחב) "םירמ" םהש םינינעה ןהו "םיקותמ"
רתוי תילענ תוקיתמ - הברדאו ,"קותמ" אוה רמה רבדה םג תוימינפבו תמאבש ,(טפושה
.(םירתסנה םידסחד הלעמה ד"ע) קותמ הליחתכל אוהש רבדמ

"טפוש"ה תוארוה פ"ע םיגהנומו םירודח ידוהיה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכש - ןפואב
.ותמשנ - ולש "ץעוי"ו

םיכירצו ,םתיב ינבו םתיבד "ץעוי"הו "טפוש"ה םה השאו שיא לכ - רתוי תוללכב םג ךכו
.הרותה תוצעו תוארוה פ"ע תיבה תא גיהנהל

תא םימייקמו םמצע לע םילבקמ ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש - ל"נכ ,רתוי דוע תוללכב דע
לוכיש ולא לכ לע דע ,ותיב ינבו ותשא לע םג ךכ םיעיפשמו .רודה ץעויו טפושה תוארוה
.םהילא עיגהל

ויטרפ לכ םע ,16רתסהו םלעה ןושלמ םלוע םג ,םלועה לכש ןפואב - םלועה תוללכב םג דע
םלעה ןושלמ) 17םלוע לש ודיחיד הדיחיו תחא הדוקנב רודח דיחיה תושר השענ ויטרפ יטרפו
םיקא איבנ" י"ע "ונברקב" ומצע תא הלגמש יפכ ,(18"ורתס ךשוח תשי" 'יחבמ ,אתוילעמל
,20"םלוע דוסי קידצ" ,19"לכה אוה"ש רודה אישנ ,"ךומכ 'וג םהל

םייוניש ילב דימת תמייקו ,21ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ד"ע
רוד לכב (יחצנ) םייקש איבנו טפוש ד"ע ,(ב"ויכו 22זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא)
םינינעה ינשו .21ולוכ םלועה לכ תתשוה ונממש - (ידימת ןפואב םלועב תוקלא יוליגל ןמיסכ)
םג םיזמורמ - (םלועה לכ תתשוה ונממ) לכה תללוכה (ב) תחא הדוקנ (א) - 'יתשה ןבאב
לע הרומ ד"ויה :(ל"נכ "ורתס ךשח תשי"ד "תשי" תביתב ז"דעו) 23"ה-יתש"ד תויתואב
הארנכ - תוטשפתה לע הרומ "התש"הו ,"ךיטפוש"ד ןינעה ד"ע - (לוע תלבק) לוטיבה תדוקנ
."ךיצעוי"ד ןינעה ד"ע - הו ,ת ,ש תויתואה תרוצב

תויתואה בור תא תללוכש ,תואלפנ ונארא תנש אהת 'יה - וז הנשב הריתי השגדהבו
תואלפנ תנש אהת 'יה - האבה הנשל הנכהו ;א"נה אב 23(ת"יש'ה) ד"ויה םוקמבו ,"ה-יתש"ד
המכחמ הלעמל אוה ושרשש ,(המכחה תדוקנל ךרעב "ךיצעוי" 'יחב) הניבד הלעמה םע ,הניב
.24(ונארא ,'יאר)

הרבעש הנשהד ןובשחה שדוח - לולא שדוחב ,הנשה םויסב רבכ םיאצמנ - אפוג וז הנשבו
25ףקיהה ימי 'ז ,םינושארה םימיה 'ז תא ונרבע רבכ הז שדוחבו .האבה הנשל הנכהה שדוחו
דוע םיאתמ ז"ה - (האבהו הרבעש) הנשה ימי לכ תא םיללוכה ,(תבשה םוי דע ןושאר םוימ)
הבישאו"ד ל"נה הדובעל עגונב האבה הנשל תומיאתמה תונכהו קדצ ןובשח ךורעל רתוי
."הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש

םיזחואו ,"אתמחנד העבש"המ םימלש (אתוילעמל) תועובש השלש ורבע רבכ הז לע ףסונו
ןויצ רמאתו" י"נב תנעט לע 27ה"בקה הנעמ ,26"םכמחנמ אוה יכנא יכנא"ד הרוטפההב רבכ
,"םכמחנמ יכנא יכנא"ש בישמ ה"בקהו !?"יתמ דע" - רחא ןונגסבו ,28"ינחכש 'דאו 'ה ינבזע
.המילשהו תיתימאה הלואגד (יכנא יכנא) םיילפכב המחנה - ללוכ

ךיטפוש הבישאו"ד ןפואב ,"ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש" םויקב הדובעה י"עש ,ןוצר יהיו
,ישילשה ק"מהיבד "ךירעש"בו ,לארשי ץראב "ךירעש"ב ,שממ לעופב הז םייוקי - ל"נה "'וג
תיבה הז םע דחיבו ,30שדחמ תאז םידימעמ םתדובע י"ע י"נבו ,29"'ירעש ץראב ועבט"ש
םישדקה שדק םע דחיב ,הטמל הלעמלמ דרוי (31הלעמל ללכושמו יונב אוהש) ומצע שדקמה
.ולוכ םלועה לכ תתשוה הנממש ,ובש 'יתשה ןבאו

הנעשוה פ"כהוי ,הנשה שאר ,לולא (בא) ת"ר ,32'ירא ולזמש - באב רשע השמח ירחא ונדמעבו
המיתח רמגו ,34הבוט המיתחו הביתכ :י"נב לכלו ידוהי לכל לחאל לארשי גהנמ - 33הבר
ה"בקהו ,דחי םגו תוימשגבו תוינחורבו תוינחורבו תוימשגב ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט
,בוטל לארשימ 'א לכ בבל תולאשמ אלמי

וניטפוש הבישה" !?"יתמ דע" :לארשימ תחאו דחא לכ תעיבתו תשקב םויקב - טרפבו
דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ
.שממ

__________
.ל"ומה .שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

,בס ןיטיג האר (1

.י"פר םש ם"במר (2

.ה"ה םש (3

.זט ןנחתאו (4

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא ילשמ (5

.ד-גנש םירצק ז"הדא ירמאמ האר - תואדוב והזש ,איבנ רותב אלא טפושו םכח רותב קר אל (6

.פ"הע ר"שהשבו ח ש"הש (7

.נ"שו תוכרב (8

תולשלתשהמ הלעמלש ,רתכ 'יחב אוה רשע דחא ןינע רשא ,הרשע הנומש תלפתב א"יה הכרב והזש ריעהלו (9
.(ץעוי 'יחב ד"ע) ס"עב םג ךשמנו ללוכה ,(םיטפשנהל ךרעב אלש אוהש טפוש 'יחב ד"ע) ס"עד

."ידוד הכל" טויפ (10

.ב"פר אינת (11

.ג"פ םש האר (12

.אי ,בי בויא (13

.ד"פ תועיד 'לה ם"במר האר (14

.ז"כפ (15

.מ"כבו ,זל חלש ת"וקל האר (16

.מ"כבו .ג"לפס אינת האר (17

.בי ,חי םיליהת (18

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (19

.הכ ילשמ (20

,גנ אמוי (21

,דנ םש (22

.'וכ ותדובעו ותלועפב השדח הפוקת הליחתה (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה תנש) ת"יש'ה תנשבש ריעהלו (23
"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" י"נבל ןתינ רשאכ ,זאמ הנש םיעבראמ רתוי ורבעש ירחאל טרפבו
.(ג ,טכ אובת)

.נ"שו .טסק ג"ח טקולמ מ"הס האר (24

.דועו .ה"שת ,ד"שת ,ח"ערת ינימשה םויב יהיו ה"דב 'תנו אבוה .ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (25

.בי ,אנ 'יעשי (26

.שרדמה םשב תורטפההו תוישרפ רדסב םהרדובא האר (27

.די ,טמ םש (28

.דועו .גי ,ו"טפ ר"בדמב הארו הכימ (29

.דועו .98 א"יח ש"וקל םג האר (30

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו ע"שרפ (31

.דועו ,אי ה"ר י"שר .ב"מ ה"פ הריצי רפס (32

.דועו .(א ,גיר) ולש ה"ר 'סמב ה"לש (33

.ד"פרתס םולשו םייח יכרד האר (34


הלואגה ןמז


...ןחלושה לע חישמ הצור אוה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:טושפ שיאל לודג םכח ןיב קוליחה תא תוטשפב םיאור

דמלש המ תא עדוי אוהש ןויכ - ולצא בשייתמ אל הז "ואנ חישמ" ליכשמל םירמוא רשאכ
לכבו א"ואכב הדיחיה 'יחב תא הלגי אוהו ,הדיחיה 'יחב אוה חישמש רואיבה תוכיראב
:הדיחיה 'יחב לש יוליגה אוה רתויב הלענ יוליע הזיא דמל ירה אוהו .ולוכ םלועה

הנעמ"בש עדוי אוהו .הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ :המשנל וארקנ תומש השמחש עדוי אוה
שדק ןוהלד אתמשנ"ו "אשידק ןוהלד אחור"ו "אשידק ןוהלד אשפנ"ש (רהזהמ) אבומ "ןושל
שפנ יאהב שנ רב הכז" :ולאה תוגרדה לכל םיכוז דציכ םש רמאנ הזל ףסונו ."םישדקה
אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ אחור אוההב שנ רב הכז" ,"חור ירקיאד ידח ארטע 'ילע ןיקירמ
אלא ,המשנ 'יחבל דימ םיעיגמ אלש תרמוא-תאז ."המשנ ירקיאד אלוכ לילכד האליע
יוליעה ןבומ הזמו .המשנ 'יחבל עיגהל הדובע כ"חאו חור 'יחבל עיגהל הכירצ ותדובע הלחתב
.ולא תוניחבב ונשיש רתויב הלענה

ארטע 'ילע ןיקירמ" רמאנ חור 'יחבל םיכוז רשאכש ,רהזה ןושלב קיידמ אוה רשאכ טרפבו
האליע אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ" אוה ןושלה המשנ 'יחבל םיכוז רשאכו ,"חור ירקיאד דח
'יחב לש יוליגה לע הארמ הזש .(כ"חא ש"מכ) תושבלתה לש ןושל קר אלו ,הרטע ןושל ,"'וכ
.רתויב תולענ 'יחב םהש ,הרטעו רתכ

- רתוי דועו ,'יחד 'יחבה יהמ ןבומ רבכ ןכ םאו - המשנו חור שפנ תודוא רבודמ רשאכ הז לכו
!הדיחיה 'יחב יהמ

הדובעה תודוא ,הדובעה סרטנוקב הכוראב ראובמכו ,הזב עגייתהו ליכשמה דמל הז לכ תאו
- 'וכו הנממ הלעמלש אגרדל הלוע תחא אגרד ךיאו ,המשנבש וללה תוגרדה לכ םע הרושקה

הטמלש תוגרדהמ ןכש-לכמב ,הדיחי 'יחבד לודג יכה יוליעה תא םיעדויש ירחאל ,כ"או
- חישמ םואתפ אב ,וישכע םיאצמנ ובש הזכ םלועבש רמול רשפא דציכ - המשנהב הנמיה
- הדיחי 'יחב ומצעב אוהש קר אל !?ולוכ םלועה לכב הדיחיה 'יחב תא הלגמו ,"ואנ חישמ"
!םלועה לכב הדיחי 'יחב הלגמ אוה אלא

!לכשה ךפיה והז

."ואנ" חישמ רמול רדתסמ אל

האור - ויניע תא חקופו ותנשמ ררועתמ אוה רשאכ כ"מחאל ,תודעוותהב ןשי אוה התע הנה
...!םכילע םולש - חישמ :רמואו !םדו רשב ונקדצ חישמ תא אוה

חישמ"ש רמול רשפא ךיאו - חישמ הז המ עדויו ,תודיסח דמל אוה .ולכשב בשייתמ אל רבדה
!"ואנ

לבא ...ןה ןה - ושארב ענענמ אוה ,חישמ לע םירבדמש עמושו ותנשמ ררועתמ אוה רשאכ
.ולכשב "לבקתמ" רבדה ןיא - ("ןעפוטאפ") תאז טולקל

עדוי וניא ללכ אוה ,חישמ לש ולא םייוליעו םירואיב לכל עדומ וניא טושפ שיא תאז תמועל
:דחא רבד קר הצור אוה - ללכב ול רסח אל הזו ,הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ תודוא
םאב ,שיט ןפיוא") ןחלושה דיל ,ןחלושה לע חישמ - [ץעה לע ןזרגה =] "וחאלפ אד וראפאט"
,"רעטציא" ,וישכע ,םיחפט הרשעמ הטמל שממ לעופב אובי םדו רשב רותב חישמש !("שיט
!"ואנ"

חישמ תא הצור אוה - הזב םירושקה םינינעה לכ ...םע ,תולג יאלאד ,תולגה הקיפסמ רבכ
!שממ לעופב


!תואירבל - תוישוק םכל שי

םכל שי :טושפ שיאה רמוא - 'וכו חישמ הז המ םירואיבה לכ תא םיעדויו םידמולש ולאלו
תא בכעי הזש לבא !תואירבל - םירואיב וראבתו םיצורית ונעת ,תוישוק ושקת - תוישוק
!"ואנ" חישמ תא הצור אוה !םולשו סח - חישמ תאיב

דוקירב ואצת ,םינוגינ ונגנת ,תועש המכ ודעוותת - דעוותהל םיצור םתא :רמוא אוה
הז - ולא םינינע תודוא דמלתו תוישוק השקת - הריקחב גונעת ךל שי ;םידליה םע ודקרתו
!םיחפט הרשעמ הטמל "ואנ" ונקדצ חישמ תא הצור אוה - הצור אוה המ .ול עירפמ אל

תאש רתיב וקסעיש - (:ךישמהו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) לעופל עגונב הזמ הארוהה
עצבמ ,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ ,ךוניח עצבמ ,לארשי תבהא עצבמ :םיעצבמהב זע רתיבו
תורשכ ,ט"ויו שדוק תבש תורנ עצבמ ,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ עצבמ ,הזוזמ
,החפשמה תרהטו 'יתשהו הליכאה

.םייללכה הרותה ירפסמ דחאב תוא הנקי ידוהי לכש ומצעב לדתשהלו


תוטשפב

הז תאש ,שממ לעופב תוטשפב אובי ונקדצ חישמש ,שממ לעופה - ל"נכ אוה רקיעהו . .
.שממ לעופב תוטשפב ולא םינינע תיישע ידי לע רתוי םירהממ

יפכ - אוה רקיעה - שדוקה ןושלבו שידיאב ,תילגנאב ,"ואנ" תוטשפב אובי ונקדצ חישמש
,תוטשפב אובי אוהש - הצור טושפה שיאהש

השמ" 'יהישו ,תוטשפב שדקמה תיבלו ,תוטשפב םילשורילו ,שדוקה ץראל תוטשפב ונכילויו
,תוטשפב "םהמע ןרהאו

שממ ונימיב הרהמב ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ב"משת'ה האר פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


הבישאו" דועיה םויק לע יברה רמוא המ
?"'וג ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש

!הזב הלחתהה הנשי רבכ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוהו תזרכה תודוא - הנורחאל טרפבו םימעפ המכ רבודמ
חוצחצ"ה וליפא ,לכה תא ומייס רבכש ,"הלואגל רתלאל (אלימבו) הבושתל רתלאל" :ונרוד
חישמ ינפ לבקל - ומייס רבכ הז תא םגו - "םכלוכ ןכה ודמע" תויהל קר ךירצו ,"םירותפכה
ךיטפוש הבישאו" דועיה םויק לש ןמזב התע רבכ םיזחואש ,ןבומ - שממ דימו ףכית ונקדצ
.הזב הלחתהה הנשי רבכ :הליחתבכ הזמ הריתיו ,"ךיצעויו 'וג
(תידיאמ םוגרת - הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ)


דציכ םינעוטה ולא לע יברה רמוא המ
?"ואנ חישמ" ףקותב עובתל םילוכי

..."ןשטנעמ עדליוו"

:םינעוטה (ןשטנעמ עדליוו) "םדא יארפ" םנשי ,הלואגה ןינע תוללכ תודוא םירבדמ רשאכ
ןעווארפ םילוכי דציכ ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירמואש םערוטשהו שערה והמ
םייקלו הרות דומלל םיכירצ - דימ חישמה תאיב םיצורש ףקותב עובתלו "טייקשיתבה-לעב"
ףכית תאז םיצורש ףקותב עובתל אל לבא ,חישמה תאיב תודוא שקבל - רתויה לכלו ,תווצמ
!דימו

ןיא - 'וכו דובכה ךפיה והזו ,"ץרא ךרד" הז ןיא - 'וכ דימ חישמה תאיב עובתל :איה םתנעטו
!םנושלכ - םהלש ךרדה וז

הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הדימעה תלפתב םישקבמ םמצע םהש םהל םירמוא רשאכו
אדבעד בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ ,הלפתה תעב תרמאנ וז השקב :םה םינוע - "חימצת
ךיישה בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ כ"אשמ ;'וכו םלועה תואיצממ הלעמל ,'ירמ 'ימק
!'וכ םהלש ךרדה וז ןיא ,םלועל

ה"רב ןהו ,םיבוט םימיו תותבשב ןהו ,לוחה תומיב ןה ,םויו םוי לכב :איה רבדב הבושתה הנה
ןוצר יהי" לארשימ א"ואכ רמוא ,וילגר תריקע ירחאלו ,ע"ומש תלפת ירחאל הנה ,פ"כהויו
תורמל - רומאכו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש וניתובא יקולאו וניקולא 'ה ךינפלמ
!םלועה תואיצמל תוכייש הנשיש בצמו דמעמב ,הלפתה ירחאל םיאצמנש

,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב - ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש ר"היו
.שממ ונימיב הרהמב
(הגומ יתלב - א"משת'ה לולא ח"רעו ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ)


?לומתא אב אל חישמ עודמ

!יעבדכ תודיסח ודמל אלש יפל

ירפס רתוהו יד םנשיו ,רתויב לודג יובירב תודיסחה ירפס לכ תא רבכ םיסיפדמ ונימיב
רבכ 'יה זאש ,התע דע יעבדכ םהב םידמול ויה יאולהו ,םהב דומלל ולכויש ידכ תודיסח
,ןכלו !"הצוח ךיתוניעמ וצופי"שכ 'יהת ותאיבש ט"שעבהל חישמה הנעמ עודיכ !אב חישמ
!יעבדכ תודיסח ודמל אלש יפל הז ירה - לומתא אב אל חישמש המ

רחאמ ,תבש ברעב ונקדצ חישמ תאיב תודוא ט"וקשה העודיו ,תבש ברע 'יה לומתאש פ"עאו
לארשי תונבו ישנש יאדוב ירה - תבשל םהיתונכהב לארשי תונבו ישנל לבלבל הלוכי ותאיבש
,"לגוק"ה תנכה םדוק - רקובב תבש ברעב וליפא ,תבש ברעב םג אובי חישמש הנמכסת
!"לגוק"ה תנכה ירחאל תבשה תסינכל ךומס כ"וכאעו

י"ע האבה - וניקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל הכזנ שממ בורקבש ר"היו
זמורמכ ,הבושתה תדובע תמדקה ללוכ ,ח"מגו הדובע הרותד ןיוקה 'גב וניתדובעו ונישעמ
ת"רב איה ףא תזמורמה ,המילשהו תיתימאה הלואגל םיאב ז"יעש ,"לולא"ד ת"רב
."לולא"ד
(הגומ יתלב - ב"משת'ה לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ)


?רודה אישנמ הארוה תואלמלו לבקל םיכירצ דציכ

המצע הרובגה יפמ תאז םיעמוש ונייהש יפכ קוידב

עדיל ונא םיכירצ ,ונירוד אישנ דע ,ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתאהמ הארוה שיש העשב
,"ונושל לע ותלמו וב רביד 'ה חור"ש םושמ ,ומצעב ה"בקהמ תאז עמושש יפכ קוידב הזש
תאז םיעמוש ונייהש יפכ קוידב הז תא לבקל ךירצ אלימבו ,םיאיבנה וידבע י"ע וירבד הליגו
.המצע הרובגה יפמ

ונייה ירה ומצעב ה"בקה תאמ תאז םיעמוש ונייה םאבש (א"כס) ק"הגאב נ"שמ ד"ע
,תומילשה תילכתב (הארוהה תא) תואלמל ךירצש ,וננינעב םג ךכו ,קוידה תילכתב םיעצבמ
םילימ יתשמ בכרומ אלתמאש םינורחאב אבומש יפכו - רבדב תואלתמא םוש אלל
דומלל אלש כ"וכאעו םיטשפ םוש הזב דומלל ןיאו ,הז םע חכוותהל אלו ,"אל-תמא"
,ךאל'טשפ

רבדש חוטב רבד הז ירה ,רמוא אלש וא הזל רוקמה ןיאמ רמוא אוה םאב קוליח םוש ןיאו
,וב רביד 'יוה

לש ותוזירזש (םש האר) ק"הגאב רמוא אוהש יפכ ,תוזירזה תילכתב תאז תושעל ךירצו
לע חקול אוהש - "וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא" לש ןינעה לעפנו ,ונל הדמעש איה םהרבא
םימחרב םויה וערזל קחצי תדקעו"ד ןינעה לעפנו ,םייוצר יתלבה םינינעה לכ תא ומצע
,ה"ר תוליפתב םירמואש יפכ ,"רוכזת

הנופצ המדקו המי תצרפו לש ןפואל דעו םינינעה לכב הבוט המיתחו הביתכל הנכהה יהוזש
.וניקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה - תירקיעה הדוקנה דע ,הבגנו
(הגומ יתלב - ט"כשת'ה ,לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


םינלאמשהמ תוחפל ודמליש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

[:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א

ןויכמו ,תוצראה לככ ץרא איה לארשי ץראש םירמואו םיאבש הזב אטבתמ םילגרמה אטח
ךכ םש םנשיש כ"ע דוע רבדמ ימו ,'וכו םייעבטו םיימשג םינינע םנשי י"אל ביבס תוצראבש
!םנוצר יפל גהנתהלו םהב בשחתהל םיחרכומ אלימבו ,םיוג ינוילמ ךכו

וז הביסמ - ('וכ רזע ונתי) ךכו ךכ יזא איטרקומדה פ"ע (קוחה) 'יהי םאב קרש רמוא יוגשכו
!ידוהי אוהש רינ לע יוגל םושרל םילוכי

אל איה" - רקיעהו ,תואיצמה ךפיה ,תמאה ךפיה הזש רמוא ה"בקה ירה !?שוריפה המ
!תאז תושעל וחילצי אל !"חלצת

ןיב"ו "ךשוחל רוא ןיב לידבמה"ד ןינעה ומכ קוידב אוה "םימעל לארשי ןיב לידבמה"ד ןינעה
תא לטבל ןתינ אלש םשכ ("'ה עדויו רקוב" רמאש חרקל עגונב רבודמכ)ו ,"רואל ךשוח
!םיוגל םידוהי ןיב תולובגה תא לטבל ןתינ אל םג ךכ - םויו הליל לש תולובגה

ץראש ועדייש רמואו [אצמנ אוה ןכיה הנשמ אל] ידוהי אבש :םילגרמה תנעטל הבושתהו .ב
.שדוקה ץרא איה לארשי

םילגרמה תנעטל) בישמו הז ידוהי ףיסומ ,תורזוע אל םידוהימ תואבה תויארה לכ םג רשאכו
םהש עמשת יזאו ,וז ץרא תארקנ דציכ לאשתו תומוא םיעבשה לכ ןיב בבותסת :(ל"נה
'וכו ...תיסורב ןהו "דנאל ילוה" :תילגנאב ןה ,"שדוקה ץרא" :ונושלב דחא לכ הל םיארוק
אל (:רמאו ךייח ש"דא ק"כ) [ל"ומה - תופש המכו תיניטלב] "ארעט אטנאס"ב ז"דעו ,'וכו
...ןושל םיעבשב ("תודמול") הטילש תוארהל עגונ

:ןלהלד ערואמהמ שחמוי הז רבד

ץראב הנושארה םעפה ול וזש רמא אוה ןוטגנישול ורזוחב .לארשי ץראב רקיב םייוסמ יוג
תאו [םייתרקויה] םילודגה תונולמה תא ,הטיסרבינואה תא ,ןמציו ןוכמ תא ול וארהו לארשי
אוה) ןוטגנישווב רסמ אוהש ח"ודה והז .הזמ ללכ םשרתה אל אוהו ,'וכו םילודגה תובוחרה
אוהש תומשרתהה וזו ,טאנעסבו סרגנוקבש תולודג יכה תודיעווה תחא לש שאר יבשויהמ
.(ורוקיבמ םהל רסמ

לתוכה תא ,םירעש האמ תא ול וארה יזאו ,(י"אל) 'ינש םעפ רקבל עסנ אוה כ"מחאלו
הנשיש ךיאו וב םיללפתמו םידמוע םידוהיש ךיא אלא ,ץפושמ אוהש יפכ אל - יברעמה
םינצבקהו םיינעה םש םיבבותסמש ךיא םגו ,םישנה ינש דצמו םירבגה דחא דצמ :הציחמ
...הקדצ םישקבמו הליפתה תא םילבלבמה

כ"חא רזח אוהשכו ,'וכו םירובשה םילספסה םע הבישילו "לביטש"ל ותוא ואיבה דוע כ"חא
ונתיש עייס אוה כ"מחאלו ,"דנאל ילוה"ה תא האר אוה וישכעש רמא אוה ןוטגנישול
!םוטנאפ יסוטמ (י"אב םידוהיל)

* * *

וניכז אלש ןויכ ךא ,גהנתהל ךיא הרותהמ םידמול ויה וניכז וליא ,םימעפ המכ רבודמכ . . .ג
.("עקניל יד ןופ") םינלאמשהמ הגהנהה ןפוא תא ודמלי תוחפה-לכל יזא

יצחו הנש ינפל רבכ ולעפ םינלאמשה לצא ,פ"מכ רבודמכ :םירבדה תולשלתשה םידקהבו
םיצור םניא תדה לע ןגהל םדיקפתש םישנא השמח-העברא םתואש אלא ,"הכלהכ" ופיסויש
.תאז לועפל ידכ (!) ךכב המ לש םירבד לע רתוול ןפוא םושב

("הכלהכ" םושרל ןיאש) הלשממ תטלחה הנשיו תויה :איה (ולא השמח-העברא לש) םתנעט
.תרחא תושעל רשפא יא

וז התיה םא 'יפאו ?יניס רהמ דמועו עבשומ אוה ירה - תרמוא-תאז המ :וינפב יתנעט
העובש ךל שיש ןויכ ,הלח התיה אל איה ,הרות פ"ע העובש (הלשממל םינומיא-תעובשה)
!"יניס רהמ דמועו עבשומ" - תמדוק

!הלשממהמ אצ - הלשממ תטלחה הנשי

,תלדגו ,רש ןגס אל םגו רש אל ,דיקפ אל - (אכ בויא האר) "יתדלונ םורע" תייה תדלונשכ
תויהל ילבו רש ןגס וא רש תויהל ילב ,'וכו םידכנו םידלי ךל ודלונ ,תנתחתה ,הוצמ רב תישענ
!רחא ןפואב ךתסנרפ תא ךל אצמי ה"בקהו ,דיקפ

כ"וכ םג םנשי םהיניבש - שיא 120 לש הטלחה הלבקתהש ןויכש ורמא כ"מחאל . . .ד
תדו וניבר השמ רמוא המ עומשל םיצור םניא םהש םירמואה כ"וכו םיברע כ"וכ ,םירצונ
!קוחה דגנ תכלל רשפא יא אלימב - לארשי

םינינע כ"וכ םנשי !קסעה לכמ אצ - קוחה דגנ תכלל ךממ שקבמ ימ :לואשל יתכשמה
תודועת לע םותחתש י"ע אקוד ואל ,ק"האב רוזעל ךתלוכיב שיש ומלועב ארב ה"בקהש
!תוהז

,(קוחה) שדחמ אל אוה ירה - לוכי אוה דציכ הנווכה המ :(הנושארה יתלאש לע) יל הנע אוה
!(קוחה עצבמ) ךישממ קר אוה

ימ ירבד דימלתה ירבדו ברה ירבד" ?"ךישממ" תרמוא-תאז המ :וצורית ןיבמ ינניא
!?"ןיעמוש

- "'וכו דימלתה ירבדו ברה ירבד") וז הנעט ןועטל לוכי 'יה אוהש ינומדקה שחנ םע רופיס 'יה
םוש ןיא ,"הריבע רבדל חילש ןיא"ש תרמוא-תאז ;((בי תישארב) תאז איבמ י"שרש יפכ
אוה םא 'יפאש הלקת וזכ ,םלועל הלקת איבהלו "ידוהי" אוהש יוג לע םותחל תוחילש יונימ
!הזכ ריינ ונתנ ימל ועדיי אל רבכ ,םייתנש וא הנש דועב ,הנקתל הצרי ומצעב

.וליעוה אלו וקיפסה אל ןיידע ולא תונעט לכו

:(םינלאמשהמ םידמול ויה םהש יאולה ליעל רומאכו) השדח הנעט יל הפסונ התעו .ה

ימו ,תובשל תושר שי דבוע לכל "םזילאיצוס"ה פ"עש ,םיאפורה תתיבש םע השעמ 'יה
.'וכ הנומאמ וא תדמ עבונ אל הזו ,וילע ב"העב ונניא ותרוכשמ תא ול םלשמש

רתוול םיצור אלו ,'וכו תוניצרב םינווכתמ ןכא םהשו ,תקסופ הניא התיבשהש ואר ןמז-רחאל
וטקני אל םאבו ,הדובעל רוזחל םתוא חירכהל םיכירצש וטילחהו הפיסא ושע יזא - םהל
.'וכו רחא וא הז יעצמאב

רשה כ"ע םותחל ךירצ 'יה . . ינולפ רש םותחל ךירצ תוהז-תדועתה לעש םשכ ,רדס פ"ע
לע םותחי אל אוהו ,"טסילאיצוס" אוהש רמא אוה ךא .(תואירבה רש) םיאפורה לע הנוממה
...לודג ץנוק ,ומוקמב םתח רחא והשימו !רש ראשנ אוהו ,םתח אל אוה ןכאו !הזכ קתפ

!םייק אל ללכ (אסכה דבאל) הזה ןויסנה וליפא

הז ןינעל קיזי הזו רש תויהלמ לודחי אוה [ז"תה לע םותחי אל אוה םאב]ש תוכז דומילה םג
ןועטל ודיב 'יהש ידוהי ידי-לע עצבתמ 'יה הז וניכז וליא ,המ אלא !לטבתה הז םג - רחא וא
ןיאו ,הזה ףקותה תא 'יה אל ,ול לבא ,םותחל ול רוסא וניבר השמ פ"עו ךורע-ןחלוש פ"עש
!םויה דע ותוא ול

תא חירכמה] רינה לע םותחל יל רוסא (...) "סקראמ לראק" פ"עש רמואו ינש ידוהי אב
םניה םהמ יעבר-תשלשש) םירשה השלשו םירשע ראש לכש םגהו ,[םתדובעל רוזחל םיאפורה
,ךכ-לע םותחל אלש ףקותב ותעד לע דמוע אוה ז"כב ,רתומש םירמוא ("םיטסילאיצוס" םג
!ומוקמב םתח רחא והשימו ,רש ראשנ אוהו ,םתח אל אוה ןכאו
(הגומ יתלב - א"לשת'ה בא םחנמ תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


הרות-יטוקלב "בל" ףד

א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ לש 'בהו 'אה ההגההמ (םינטקומ) םימוליצ 'ב ונינפל
ו"משת'ה לולא ח"רדא םיטפוש 'פ 'ה םויל רוא ,ידודל ינא ה"ד רמאמ לע
(ךליאו זסת 'ע א"ח טקולמ מ"הסב ספדנ רמאמה (.ז .ש תועיבקכ))

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

[ל"ומה .'בה ההגהה םוליצ פ"ע 'אה ההגה לש תוהגהה חונעיפ]

"תרתוכ" הלימה לע םיירגוס ףיסוה יברה :['בה ההגהב יברה ףיסוהש תוהגהה חונעיפ ןלהל]
בתכו "המ ןיבהל ךירצ םגו" םוקמב טרפבו בותכל חינמה הצר ךשמהב ."לפעק" 'ינפל בתכו
.(ןמקל ז"ע ץורית ןיא הרואכלש אלא) ל"נהב טרפ הז ןיא :יברה

החירכמ םיטפוש 'פב לולא ח"רד ןמזב תועיבקהד ןיבהל ךירצ םג :יברה ןקית עטקה עצמאב
,ת"וקלבש (ידודל ינא ה"ד) ל"נה שורדב אלפנ ןינעמ ריעהלו .יהמו םהיניב תוכייש שיש
.בל ףדב ספדנו ליחתמש"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish