ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ךיא הארא "להוא"המ לומתא יבושבש ,יתבשח
!("םאראדאח") הכיפהמ תכלוה "770"בש

*

אובת תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= ברע ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
לולא ו"טל דחוימ ףסומ
םימימתה 'תל עגונב םידחוימ תוחיש יעטק
"לארשי לכ ףוכיו"
יברל העיסנה ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


...770-ב הכיפהמ

לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי תדלוה םוי תגיגחד "םערוטש"ה דצמ
יאדוב םיכירצ םימימת יכמות תבישי םע תוכייש םהל שיש ולא לכ *
דומלל וכז אלש ולא 'יפאו ,הבישיה לש תדלוה םוי תגיגחב הז םוי לצנל
אל םעפ ףאש ,םהל םג רוסמל םיכירצ - יעבדכ וגגח אלש ולא םג * םש
ישפח םוגרת * 'ישותל םיילפכד ןפואב תאז םילשהל רשפאו דובא
הגומ יתלב - ו"משת'ה אובת פ"ש תחישמ

."ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

םויד יוליעה לדוג ןבומ - םימימת יכמות תבישי לש תודסייתהה םוי אוה לולא ו"טש ןויכ .א
.םימימת יכמות תבישי םע רשקב הז

טלוש ולזמ" יזאש - ידוהי וניא לש וליפא ,ללכב םדאה תדלוה םוי לש יוליעה לדוג עודיכ
תדלוהה םויל עגונב םג - ןבומ הזמו .אישנו קידצ לש כ"וכאע ,ידוהי לש כ"וכאע ,"ול רזועו
להנמהו ורודב אישנ י"ע הדסייתנש הבישי כ"וכאעו ,םיברל עגונו יללכ ןינע אוהש ,הבישי לש
תועגונה תולועפ טרפבו ,תולענ רתוי ויתולועפ ,הלענ אישנהש המכש] ונרוד אישנ אוה לעופ
."רבוג ולזמ" הבישיה (תודסייתה) תדלוה םויבש - [םיברל

הארוה ,תדלוה םוי לצנל ךירצש ךיא ןפואל עגונב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהש ,ןבומ הזמ . .
שיש ולא לכש - לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי תודסייתהד תדלוה םויל עגונב םג הלח וז
לש תדלוה םוי תגיגחב הז םוי לצנל יאדוב םיכירצ םימימת יכמות תבישי םע תוכייש םהל
.הבישיה

ולא 'יפאו .םש ודמלש ולא לכל ךייש (הבישיה לש תדלוה םוי תגיגח) הזש תוטשפב ןבומכו
'יפאו .דמל םשש והשיממ םעפ ודמל םה םאב םהילא תוכייש הזל שי - םש דומלל וכז אלש
תבישי תודוא רבודמ ןאכש תויהו ;הראהד הראה ולביק םה יזא - וכז אל םה הזל םג םא
ב"רעת ךשמהב םג] מ"כב ראובמ הנה - תעדו הניב המכח ,ד"בח םע הרושקה םימימת יכמות
םניא םה ב"ע ךשמהב בותכ ךכש ועמשי אל םהש דעש םמצע תא םילשמה ולאכ םנשיש -
יוניש םוש ילב הטמ הטמל דע הלעמ הלעמלמ ךשמנ (יעצמאה וק) תעדש [...תאז םילבקמ
.רבדה םצע םע רושק 'וכ הראהד הראה םג אלימב ,(הניבו המכחכ אל)

םוי תגיגח תויהל הכירצ התיה ל"נה לכ לצא ,(לולא ו"ט) לומתאש רורב רבד הז ירה ,ןכ-םאו
.םימימת יכמות תודסייתהד תדלוהה

הכיפהמ תכלוה "770"בש ךיא הארא ינא "להוא"המ לומתא יבושבש ,יתבשח ןכל .ב
אלא ,(ו"ח םולשה ךפיהד ןינעמ הכיפהמ) "אובי אלו הלעי אל"ש ןפואב אל - ("םאראדאח")
.תדלוה םויה לש "םערוטש"ה דצמ הכיפהמ

!("ליטש אש") טלחומ טקש ...'יה לעופבו

'יה ןכ) רונתל תחתמש םילוגנרתה לול] "ץילפאפ ןרעטנוא" ,תיבב ומצעל בשי דחא םא וליפא
,לולא ו"ט והזש ,("ןגאז וצ תוכייש טינ") ללכה ןמ אצוי ןפואב םנמא ,שיערה םשו [(איסורב
ךכמ עדיי אל דחא ףאש ,"תכל ענצה"ד ןפואב לבא ,םימימת יכמות תבישיד תודסייתהה םוי
ךפיה והז אלא ,הנווכה וז ןיאש קר אל ,וניאישנ וניתובר לש הנווכה ךפיה והזש ,עדיל שי -
,הצוח ךיתוניעמ וצופי - איה םימימת יכמות תבישי תנווכו וניאישנ וניתובר תנווכ !הנווכה
אלא ,םימימת יכמות תא ודסיי הז םשל אל - "ץילפאפ"ל תחתמ םמצעב ושיערי קר אלש
!םיברבו יולגב ("ןעמערוטש") ושיעריש

תורבסה ינימ לכ אצומ אוה - ד"בח םע רושק הזש טרפבו ,םיצורית ינימ לכ כ"ע ול שי .ג
אוה ןעוט - תבש ברעב 'יה לולא ו"ט וז הנשבש טרפבו .הז תדלוה םויב שיערה אל אוה עודמ
ץראל סנכהל ,אובת 'פ תבש טרפבו ,תבשל תונכהב םיקוסע תויהל םיכירצ הכלה פ"עש
!ב"ויכו ןוגינ ןגנל תכלל ןמז ול ןיא - לארשי

התיהו ,םימימת יכמותב תדמל ירה !?רסח "לעופב"ה רשאכ - ולא םיצורית לכ םירזוע המ
אוצמל רשפא יא לולא ו"ט עיגמשכ לבא - הסנרפל עגונ הזש דע ,םש תדמלש ךכמ האנה ךל
...!?אוה הפיא ...םוקמ םושב ותוא

ןמזהש ןינע עיגמ רשאכ לבא ,םיבוט םירבדב קוסע יאדוב אוה - תורשכ תקזחב לארשי לכ
תושעל שארל לכל םיכירצ ,הנהנ התא הנממש םימימת יכמות תבישי לש תדלוהה םוי ,אמרג
.אמרג ןמזהש הז ןינע

ומוקי ,וררועתי םאבש םידחפמו ,טלחומ טקש ררושו ("ענשטעטאטס") תחנב םיבבותסמ
!"הלעמלמ םייח ול תבאושו הלוע" המשנה הבש םתנשו םתמדרתמ

םשל אל ,םימימת יכמות לש הנווכה יהוז אל לבא - "הלעמלמ םייח ול תבאוש" קר הז ךא
אלא ,("ול תבאוש") ומצע םע קוסעל קר אל איה םימימת יכמות לש הנווכה ;ךולדיג ךכ
!םירחא לצא םג ,הצוח ךיתוניעמ וצופי" 'יהיש

השוע וניא דחא ףא ,לעופב 'ישע לש ןינעל אבש יתמ - הרותב הבותכ אלש הכמ התיהנ וז .ד
!עצמאב עוקת ראשנ ןינעהו םולכ

רתוי םיבוט םירבד ול שיש ץרתל רשפא 'יה דוע ז"אש - הז ןינע םישוע אל דבלש קר אל
,הזב קוסעי אוהש ינשה תא םיררועמ אל 'יפא אלא - (ץורית אל הז םגש פ"עא) םהב קוסעל
!(םירחא םירבדב קוסע אוהש ותטישל וליפא) ץורית םוש ןיא רבכ הז לעש

אוה אלימש ,"יפתוש יבד ארידק" והזש םמצע תא םיענכשמ - הז לע םיבשוח םא וליפא
.ושעי םהש םירחאה םיפתושה לע ךמוס אוהו םולכ תושעל ךירצ אל אוהש זחוא

םיוש םיפתוש קר אל םה ירה זאש ,ונממ םילודג םנשיש בשוח אוה רשאכ ללכב רבדמ ימו
!תושעל םיכירצ םהו - ונממ םילודג אלא ,ותיא

לע ךמוס אוהש ,ץורית ותואב םלוכ ,םולכ השוע אל דחא ףא - םיצוריתה לכ ירחאל - לעופב
םיכירצש ינשה תא וררועי פ"כעש ןויער לפונ אל דחא ףאלש - ךכ ידכ דעו .ושעיש םירחא
.והשמ תושעל

- ןושיל ול ןתונ אל אוהש ךכ ידכ דע ינשל דנדנמ אוהש וא ,ודבל השועו םינפ זע אבש דע
.והשמ השוע אוה ילוא זאו

הז - והשמ תושעל םיכירצש ינשה תא םיררועמו םילאושו םיבתוכו םיררועתמ םא וליפא .ה
...!םולכ ונממ םיעמוש אל כ"חאו ,הזב ראשנ

הבוח-ידי תאצל ידכ קר לאוש אוהש העידי ךותמ ,לאושהל םינתונש הנעמה ןבומ הזמש
.ןושיל בוש ךלוה אוה כ"חאו

וא) פ"כהוי ברעב תחא םעפ וילא עיגה וייחל תדרל גהנש דחאש ,םעפ יל רפיס ימלשורי ידוהי
ךישמי אוה תרחמלש עדי אוהו ,קסע ול שי ימ םע ירה עדי אוהה .הליחמ שקבל (ח"ר ברע
'ג טרפבו) הליחמ שקבל םיאב רשאכש אוה ןידה ירה - ךדיאלו ,סחי ותואב ותיא גהנתהל
התאש םשכ :דחא ותואל רמאו האצמה ול התלע יזא .לחומ וניא םא רזכא אוה ,(םימעפ
!ךל לחומ יננה ךכ הליחמ ינממ שקבמ

תאצל ידכ קר תאז השוע אוה לבא ,תושעל המ לואשל רבכ אב דחאשכ :וננינעב םג ךכו
.הזכ ןפואב םג ול םינוע - הבוח-ידי

השוע אל דחא ףא ,לעופב 'ישע לש ןינעל אבשכש ,הרותב הבותכ אלש הכמ התיהנ וז רומאכו
.המואמ

םג ללוכ ,םינינע כ"וכל עגונב אלא ,םימימת יכמות לש תדלוהה םויל עגונב קר אל הז ךכו .ו
.הנוכשהל עגונב

!עדוי ינניא - תורחאה תונוכשה לכמ הנוש וז הנוכש עודמ

...!?("ןפארט-תושלח") הנטק הפיט אל וליפא םנמאה - 'וכו שבי םיל ךומסש ץוריתהו

תאש ,ש"רהמה ר"ומדא לש םגתפה עודיכ .הז ץורית םע םמצע תא וליפא םימרמ אל
תומרל ץנוקה והמו ,םימרמ םמצע תא קר ,םימרמ אל םג ינשה תאו ,םימרמ אל ה"בקה
םיעדויש ןויכ ,הנוש וז הנוכש עודמ ץוריתה םע םימרמ אל ומצע תא וליפא ,וננינעבו !שפיט
.ללכ ץורית הז ןיאש דבל

.ל"נכ ,לעופב השעמב םולכ השוע אל דחא ףאש ןויכ - איה כ"ע הדיחיה הרבסהה

:לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי לש תדלוהה םויל עגונב - לעופל עגונבו . . .ז

,ינש חספמ (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ) דומילה ונשי - ושיערה אל לולא ו"טבש פ"עא
.הז-ירחאלש םימיב תדלוהה םוי תגיגח תא םילשהל רשפא אלימב - דובא אל םעפ ףאש

םג הלעמש ,"ינש חספ"ד ןפואבו ,'ישותל םיילפכד ןפואב - זוע רתיבו תאש רתיב םילשהלו
רעבל םיכירצ ןכל ,ץמחה תא ררבל םילוכי אל חספה גחבש מ"כב ראובמכ ,ץמחה ןינע תא
ןיעמ ,ץמחה תא תולעהל חכה ונשיש ןויכ ,"תיבב ומע הצמו ץמח"ש ינש חספב כ"אשמ ,תאז
.תועובשה גחב םחלה יתש

תא גוגחל םיכירצ ויהש םירחא תומוקמב םגש ששחה הלוע - תדלוה םוי וכרע אל ןאכש ןויכו
וישכע רשפאו דובא אל םעפ ףאש ,םהל םג רוסמל םיכירצ - יעבדכ וגגח אל םג תדלוהה םוי
.'ישותל םיילפכד ןפואב תאז םילשהל

ךומס רתויש לככ לבא] ןמז רחאל רחמ שיו ,רחמ וא ,הלילב םויה וא ,םויהש - תוטשפבו
תבישיד תדלוהה םוי תגיגח תא וגגחי - [לולא ו"טמ עפש רתוי םילבקמ ךכ לולא ו"טל
.'ישותל םיילפכד ןפואב ,זוע רתיבו תאש רתיב םימימת יכמות


הלואגה ןמז


ןושאר םוסרפב החיש

םלוכל תוקחוש םינפ הארמ ךלמהש ךכמ הארוהה

תילגת הזב םיאיבמ ונא ,לולא י"ח ריהבה םוי תארקלו עובשה תשרפ םע רשקב
ד"כשת'ה לולא א"כ ,אובת פ"ש תודעוותה ךותמ ןושאר עטק - תדחוימו הרידנ
לולא י"ח - ז"הדאו ט"שעבה תדלוה םוי תודואו אובת 'פל עגונב רבדמה

הנושארל הזב תספדומו ,םלועמ ןיידע המסרופ אל וז תודעוותה
[ד"כשת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"זעב םסרופת הלוכ תודעוותהה]

תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו דבענ

.(עובשה תשרפ םע) ןמזה םע תויחל םיכירצש רמוא ןקזה ר"ומדא .א

הלחנ ךל ןתונ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ 'יהו" :בותכ ונתשרפב ןושארה קוספב
."הב תבשיו התשריו

:'וכ םויה םויה ייחב םג אלא ,הנש םירשעו האמ ירחאל קר אל ,תיחצנ הארוה הנשי ךכמו

םוקמל םיחרוא םיאבש ךכל רושק הזש - תובשייתהל עיגמשכ ,"הב תבשיו 'וג אובת יכ"
םיאב רשאכ - הרבעש תבשב םיחרואהל רבודש יפכו ,שדח ןינע לועפל םהילעש ,שדח
םילודג ותכרעה יפלש םישנא ןמזמ רבכ םש שי םא 'יפא יזא ,ינולפ םוקמל תיטרפ החגשהב
רקיעה ,ץורית שפחיש וא אישוקה םע ראשיש - אישוק ול שי םאו ,םש לועפל וילע ,ונממ
.םש לעפיש

ר"ומדאו ט"שעבה לש תדלוהה םוי - לולא י"ח ירחאלש תבשה איה וז תבש ,ךכל ףסונ .ב
,"ץראה לא אובת יכ"ד ןינעה ,ףוגב המשנה תדירי אוה הדלוהה ןינעש ,ןקזה

לכ לע לעופו עגונ תדלוהה םוי זאש ,לארשי יאישנ לש תדלוהה תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
הטמל לעפנה תוקולא יוליגה אוה ירה םיאישנה תדלוהמ הלועפהו ,םהילא םירושקה
,םתדלוהמ האצותכ

תרות לש הנינעש ,תודיסחה תרות אוה םשודיח רשא ,לולא י"חד תדלוהה םוי ילעב טרפבו
המשנה תדיריד ןינעה תמגודב ,לעופל אוביש דע ,הגשהו הנבהב אוביש - אוה ללכב תודיסחה
.ללכב ףוגב

ןינעש ,(ןקזה ר"ומדאו ט"שעבהד) תירבה םדוקש תבשה איה וז תבשש ךכ םע םג רושק הזו
.תיקלאה המשנה לש הסנרפה תליחת אוה תירבה

,הדשב ךלמה זאש ,לולא שדחב טרפבו .םיחרואהל טרפב הארוה יהוז ,ליעל רומאה פ"עו .ג
תא לבקמו הדשל אצוי ךלמה לולא שדוחב לבא ,ותוכלמ לכיהב אצמנ ךלמה הנשה לכש
.םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ

ךלמהש הארי דחאו דחא לכש ,אוה םלוכל תוקחוש םינפ הארמ ךלמהש הזב הפסוהה ,הנהו
םינפ) ול םיארמ םאש ןבומ ירה ,תמא לכה הלעמלש תויהו ,תוקחוש םינפה ול הארמ
.הזל יואר אוהש ןמיס (תוקחוש

רשקב ליעל רבודמכ) יואר אוה םאה קפס ולצא שי םא 'יפאש ,ונילא הארוהה יהוזו
.יואר (דבעה) אוהש ןמיס ,ול הארמ (ובר) םא - וברכ 'יהיש דבעל ויד יזא ,(םיחרואל

ןינעה ךשמהש ,"ץראה לא אובת יכ 'יהו"ד ליעל רבודמה ןינעה ןכות םע הז רשקל שיו .ד
תוצמד הדובעה - "'וגו םוקמה לא תכלהו 'וגו תישארמ תחקלו" אוה ירה - "אובת יכ 'יהו
,םירוכב

פ"ר אמוחנת) םירוכב תוצמ לע הלעמלמ הכרבה תמגודב] הכרבה םייוקת וז הדובע רכשבו
."האבה הנשל הכזת" - [(זט ,וכ י"שר .אובת

* * *

ק"כ רמאו ,"ונימיב הרהמב" רמא אלו 'יסור ידוהי תלואג רובע הכרב רמא ןיקביר .נ .י 'ר]
[:א"טילש ר"ומדא

יפל תויהל לוכי הז ה"בקה לע ךומסנ םא יכ ,ונימיב הרהמב םיפיסומ השקב לכב ללכב .ה
[ונימיב הרהמב 'יהיש] - בשוח שקבמהש םשכו ,"לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ"ד ןובשחה
.שוריפב רמול ךירצ םג אוה ךכ

לוכי הזש אלא ,ולאגי יאדובש ,לזרבה ךסמ ירוחאמ םיאצמנה וניחא ןינעב רבודמש טרפבו
...ןמז תחקל

בטיה טרפלו קדקדל ךירצ" ת"ישעבש (ז"ס ב"פקתס) ןקזה ר"ומדא ע"ושב בתוכש המ ד"עו
דסחבו הלגנהו הארנה בוטב ,"ונימיב הרהמב" 'יהיש שוריפב רמול ךירצ כ"ומכו "ותלפת
.'וכ הקותמו הבוט הנשל 'יהישו 'וכ םישוריפה לכבו ,םימחרבו
(הגומ יתלב ,תיטרפ המישר - ד"כשת'ה לולא א"כ ,אובת פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


יברה לש ויתומא 'דב 'יהשה - םויכ לגרל 'ילעה

הכ םימעפ וילע רזוח א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כש גשומה - "תורשקתה"
גהונ ובש ןמזה ,םיגחה שדוח תארקל * יברל העיסנה תא דחוימב וכותב ללוכ ,תובר
טקל הזב שגומ ,לגרב ובר ינפ ליבקהל ,"תוארהלו תוארל" ,לגרל תולעל דיסח לכ
770 - ונייח תיבב 'יהשהו העיסנה תלעמו תובישח תודוא שדוק תורגאו תוחיש לש
ולא םימיב םכרד תא םישועה ס"שת'ה הצובקה 'לתל שדקומ * םיגחה שדוחב
ונשדק תורצחל

שדקמה תיבל בורק יכה

ח"שת ירשת ח"כ .ה"ב

וגקיש - ץכ ןהכה 'יש י"רהומ הנומאב מ"ונ א"יא ח"ווה 'בכ

!הכרבו םולש

א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כל אובל םכתוליגר יפכ) תוכוס תפוקתב ןאכ הארתנש יתרעיש
הוקתב .םתעגה אל הנשה ירעצל ,החמשו הבוט הנשל אבט אקתפב ךרבתהל ,(ולא םימיל
.'יש ב"ב לצאו םכלצא ףוגה תואירבב הרושכ לכהש

םיפכ תואישנ איה שדקמה תיב ןברוח רחאל םג תומייקה םתדובעו םינהכה תולעממ תחא
.טעמ שדקמ םייורק תסנכ-יתב ןכאו ,הלפתה תעשב

'יהש ,תראבמ תודיסחהש יפכ ,ידוהיב הלעפ שדקמה תיבל לגרל 'ילעהש םירבדהמ דחא
לכ תא לטיב אוה ,רמולכ ,ולש המשנה םע םג אלא ,ףוגה םע ,תוינוציחב קר אלו ,הוחתשמ
'יוחתשהה ובש תסנכ תיבש ןבומ אלימב ,ה"בקה לא תודמו לכש ,ןוצר :ולש המשנה תוחכ
בורק רתוי ,טעמ שדקמ רתוי [אוהש הזכ תסנכ תיב] אוה ,בוט יכה ןפואב תעצבתמ תימינפה
.שדקמה תיב תלעמל

וא תוחפ לטב דיסח לכ ירהש ,ובר לש שרדמה תיבב ללפתמ אוה רשאכ דיסח אצומ תאזו
םתסב םיפכ תואישנל האוושהבש ירה ,ובר לש ד"מהיבב ויפכ אשונ ןהכ דיסחשכו ,יברל רתוי
לודג ךרעב אלש 'יהש) שדקמה תיבב התיהש םיפכ תואישנל בורק רתוי הז שרדמה תיב
.(ב"ע ,זל הטוס הנשמ האר .הנידמב םיפכ תואישנל
(ונר ב"ח ק"גאמ ישפח םוגרת)


לגרל םילוע םויה םג

ןינעה תמגודו ןיעמ "םויה םג םישוע" רשאכ - רתוי דוע שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו . .
:לגרל 'ילעד

ברחשמ"ש ת"וקלב ראובמ - םדאה שפנב תינחורה הדובעב לגרל 'ילעד ןינעה ןכותל עגונב
הווחתשמ 'יהש האווחתשהה איה 'יארה רקיע") תווחתשהל םילוכי ונא ןיאש םגה ,ק"מהיב
תסנכה-תיב ,טעמ שדקמב והצק ספא וז הראה תשודק הטשפתנ פ"כע ,("אצויו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש - ד"עו ,םידחוימ ד"מהיבו ס"נכהיב - כ"וכאעו ,"שרדמה-תיבו
.ונרוד

םמצע תא םילטלטמ לארשימ תואמו תוירישע המכו המכש - "םויה םג םישוע" ןכאו
שדוח ידעומ ךשמב תוהשל ידכ ,םמוקמו םתיבמ ("אתתיאד ילוטלט" םגו "ארבגד ילוטלט")
'יה ק"מהיבש ןמזב לגרל 'ילעד ןינעל רכזו תמגודו ןיעמ ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב ירשת
.םייק

אלא ,ת"חמש רחאל דימ םהיתבל רוזחל ורהימ אלש המכו המכ ןיידע ןאכ םיאצמנש ןויכמו
שיא שיא ,םהיתבל רוזחל םידמוע ןכ ירחאל קרו ,(הז תבש) ןושחרמב הששל םג וראשנ
ומש ןכשל" ,ותוחילשו ודיקפת תא אלמל הנוילעה החגשהה ול הדיעוהש םוקמה ,ומוקמל
.לגרל 'ילעה רמגו םויס ,ןושחרמב הששד דחוימה ונינע רתוי דוע שגדומ יזא - "םש
(הגומ - ז"משת'ה ח"מ ,חנ פ"ש תחישמ)


ידיסחה שגרה םהב ריאה

:ןושחרמב העבשל תוכיישבו רשקב - והומסרפיש יתשקבש ףסונ ןינע

אבו יוליגב םהב ריאה םהלש ידיסחה שגרה ,רשא ,א"טילש םיחרואה לכל חכ-רשיי תניתנ (א
תסנכ-תיב) ויתומא 'דב תויהל ידכ "'וג ךצראמ ךל ךל"ה תא םייקל ,שממ לעופ ידיל
םעה תא להקה" ,"להקה"ד ןמזה ךשמב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש (שרדמ-תיבו
לכ ויהש הלא כ"וכאעו ,דחא םוי וא תחא העש פ"כע - (תוכוסה גח) "ףטהו םישנה םישנאה
.ןושחרמב העבש דע וכשמה םג - דחוימבו ,תוכוסה גח ךשמ
(הגומ - ח"משת'ה ךל-ךל פ"ש תחישמ)


המואמ רסח אל םש

ראבמו ,"יצפאלח יצירושז עינ" ןוגינה ונשי יעצמאה ר"ומדא ידיסחל םיסחוימה םינוגינה ןיב
הדיחיה הגאדה התיה יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה לצאש ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ
רסח יזא םשל םיאב רשאכו ,("עקמאשטראק אד םעדעיאד קאי") "חזרמ"ה דע אובל דציכ
...המואמ

:ןינעה ןכותו

עצמאב םיאצמנש ("סעמשטערק") "חרזמ יתב"הל םיסנכנ ,ךרדב העיסנב םיאצמנ רשאכ
.תעדה תחונמב םירועישה דומללו ללפתהל ,חונל םילוכי םשו ,ךרדה

י"נב לכש ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" ,תולגה ןמז לע יאק ךרדב העיסנהש - הזב לשמנהו
,ךרדב ,תולגב םה (לארשי ץראב םיאצמנש הלא ןהו ,ץראל ץוחב ,ןאכ םיאצמנש הלא ןה)
.םייברה לש תומוקמה םהש ,"סעמשטערק" "חרזמ יתב" םנשי ךרדה עצמאבו

"חזרמה תיב"ב רתוי אצמהלו ,ךרדב תוהשב ירשפאה לככ טעמל לדתשהל םיכירצ ,אלימבו
.המואמ רסח אל םשש העידי ךותמ ,יברה לש ומוקמב ,("עמשטערק")
(הגומ יתלב - א"ישת'ה אציו פ"ש תחישמ)


ונרוד אישנ לש תסנכה תיבב חכ תופסות םילבקמ םינברה

,"ת"וצמה גח" ,"ונתרות ןתמ ןמז"ל םיאב םהש ז"יע חכ תפסות םינברה םילבקמ הזבו
(םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיב) םוקמהב - ד"ודנבו ,םברל "שטיוואבויל"ל
ולש תונורחאה םינש רשע ךשמב 'קה ותדובע דבע ובש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד
,רואו רוא ךלוהו ףיסומ - הברדאו ,המוקממ הזז אל השודקו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב
:'וכו וידימלת ידימלתו וידימלת י"ע ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תולועפד הדובעהב

הרותה תצפה הרותה םוקמד תומא 'דהב ,"שטיוואבויל"ב "ונתרות ןתמ ןמז" תגיגח י"ע
תרותב דחוימבו ,וניאישנ וניתוברד הרותה תא םירזוחו םידמול ובש ,הצוח תונייעמה תצפהו
הרומ"ד ןינעהב - דחוימבו ללוכ ,הרותה ינינע לכב דחוימ חכ ףיסומ הז ירה - תודיסחה
הרותה םע רודחו דסוימ ותויהב ,(ןידה תרושמ םינפל) תודיסח תדמד ןפואב קדצ דע ,"קדצ
.הרותבש רואמ ,תודיסחה תרותב ונאישנ וניתוברד הכרדההו
(הגומ - נ"שת תועובשה גחד םוי תחישמ)


ןושחרמ דע ראשהל

,ונרוד אישנ לש ויתומא 'ד תא בוזעל ורהימש ,אלפלו ,םהיתבל ורזח רבכש ולאכ םנמא םנשי
ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,'וכו ,רשוי פ"ע ,הרות פ"ע ,תוביסו םימעט םהל ויה יאדווב ,יכ םא
,הזב

ובש ,ןושחרמב הששל דע ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב וראשנש המכו םנשי ,הז םע דחיב ,לבא
םיאצמנש הלא רחא םיכשמנ - רבכ ועסנש ולא םג ,אלימבו ,לגרל הילעד ןינעה םייתסמ
."ליזא אפוג אשיר רתב" ירהש ,רודה אישנ לש ויתומא 'דב ,ןאכ

:רתוי תויטרפבו

לש ותבשחמש םוקמב"ש ךכל ףסונ ,ירה - םהיתבל ועיגה רבכש וא ,ךרדב םיאצמנש ולא םג
םיאצמנ םתבשחמבו ,(ןיבוריע תוכלהל עגונב תבשה םויב שגדומכ) "אצמנ אוה םש םדא
הדועסד "םייריש"ה תליכאמ (ליעל רכזנש) ר"ומדא ח"ומ ק"כד לשמה עודי ,ירה ,ןאכ ןיידע
,"םייריש" םנשי רשאכ ,רמולכ ,"רתוהו יד"ד ןפואב איהש המשל היוארה הדועס לככ] הלודג
םיאצמנ רשאכ םג [םינמזומה לכ לש "םייד" התיהש הדועס וז התיהש םיעדוי ,"רתוה"
םניא לצא םג ,םדא ינב תגהנהב שחומב םיאורש יפכ) הנושארה הנחתב טרפבו ,ךרדב
ובהואו ךלמה תדועסד "םייריש"המ םינהנ ת"חמש ירחאל םגש - לשמנב ותמגודו ,(םידוהי
הנושארה הנחתב דחוימבו ,הלוכ הנשה לכ לע איה ולא "םייריש"ד העפשהה ,רשא ,צ"עמשב
.ןושחרמב השש דע (לשמבכ)

ספות התאשכ םצעה ,ירה ,ימצע ןינע לש "םייריש" תודוא רבודמש ןויכמ ,הזל ףסונו
!םצעה לכ תא םהל שיש ,ךכ ,ולוכב ספות התא ותצקמב

י"עש) 'וכ דחוימ דומילו רבסהו ךרוצ לכ ןיא - ןאכ ןיידע םיאצמנש ולאל עגונב םנמא
אלא ,דוע אלו .. וטושפכ םצעה ונשי םלצאש ןויכמ ,(ולוכב םיספות ותצקמב אסיפתה
ןמזש ןויכמד - רתוי לודג יוליע ףסותינ ת"חמש ירחאל ,ירה ,ןאכ םיאצמנה ולא לצאש
תא םהל שיש דבלב וז אלש ,אצמנ ,ת"חמשו צ"עמשד הדועסו החמשל ךשמהב אוה הז
,(ןאכמ ועסנ רבכש ולא לצא ומכ ת"חמשד "םייריש"ה קר אל) ת"חמשבכ שממ םצעה
יוויצה ונשי םהבש השודק ינינע לכבכ ,רתוי הלענ ןפואב הזב ףסותינש ,תאז דוע אלא
."שדוקב ןילעמ"ד
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ח"מ ,חנ פ"ש תחישמ)


770-ל ואב אלש ולא לע תונמחרה לדוג

ןיא ךיז אב ןציז ןבילבעג") םהלש "רוח"ב תבשל וראשנ אלא ,ואב אלש ולאכ םנמא םנשי
("טעטכאמשעגפא") "וריבעה" ךכו ...ךלמה ןומראב םיבשויש םמצעל םניימדב ,("ךוטאק
."ונתחמש ןמז" ךשמ לכ תא

- איה ("ךלמה ןומרא"ב םיאצמנש בושחלו "רוח"ב תבשל) הז בצמ תויהל לוכיש ךכל הביסה
ומייס רבכש זירכמש ,ונרוד אישנל םיכיישה ולאל תולגה ךשוח ךייש המ ,לבא ,תולגה תכשח
...!?"םירותפכה חוצחצ" םג ללוכ ,הדובעה לכ

,'וכ םחורב ולפי אלש 'וכ םדדועל ךרוצה רתוי לודג ,אלימבו ,םהילע תונמחרה לדוג ןבומו
."'ישותל םילפכ"ד ןינעה םלצא 'יהיש - הברדאו

,רומאכ ,ינמיה דצב השענש המ אוה רקיעה לבא ,ילאמשה דצל ךייש הז לכ - ןפוא לכבו
.'וכ םיחרואה לכל חכ-רשיי עיבהל
(הגומ יתלב - ח"משת ךל ךל פ"ש תחישמ)


ןאכ הלגתי ונקדצ חישמ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב ,ןאכ הלגתיו ונקדצ חישמ אובי דימו ףכיתש - תוטשפבו
ללפתה םהב ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב 'יה םהבש ,ונרוד אישנ
."הלואגל רתלאל" זירכה םהבו ,דמלו

תוירישע רבכ ופלח "הלואגל רתלאל" הזרכהה זאמש טרפבו ,שממ "רתלאל" - ונל 'יהת ןכו
הלואגל ןמזה עיגה רבכש יאדוב ירה ,צ"מותה ינינעב םוצע יוביר ףסותינ ,זאמו ,םינש
.שממ דימו ףכית ,שממ רתלאל ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ט"משת וניזאה פ"ש תחישמ)


םירופיס ינש

.רמאמה תא עומשל רשפא 'יה אלו ,ךומנ לוקב תודיסח רמאמ קדצ חמצה רמא םעפ

!םולכ ונעמש אלו ,נ"סמב יברל ונעסנ :םידיסחה ינקזמ דחאל אנלבוקב םידיסח ואב

!"ונייד - הרותה תא ונל ןתנ אלו ,יניס רה ינפל ונברק וליא" :רמאו םהל הנע
(297 "ד"בח ימגתפ רצוא")

ידוהי ,ראשה ןיב ףתתשה ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב ש"דא ק"כ תויודעוותהמ תחאב
לע הבר העפשה ול שיש ,ויבא עודמ ולאש יברה .ריעב תסנכה יתבמ דחאב בר 'יה ויבאש
.צ"יירה יברה לצא 770-ב רקבל םתוא איבמ אל ,ס"נכהיבב םיללפתמה

םתוא איבמ 'יה ךיבא זא םאה ,770-ב 'יה ט"שעבהו הדימב םאה :לאשו יברה ףיסוהו
...!"770-ב אצמנ ט"שעבהש ךל עד" :יברה ול רמא ,בויחב הלה הנעשכו !?רוקיבל
(89 ןוילג "ונייח תיב")


לולא ו"טל דחוימ ףסומ


םדגנכ ודמעיש ולא

תא ליחתהו ,רמא ע"נ יברהש (רמאמ םשב הזל ארוק ונרוד אישנש יפכו) הכורא החיש הנשי
תא ומכ) ז"א ראיבו ,ותשאל בתוכ תותירכ טג דוד תיב תמחלמל אצויה לכש הזב החישה
תבישיד ודי-לע תודסייתהה - ולש הלועפה לע ךלוה הזש (הלוכ החישה לכ ןכות
ראבמ אוהש יפכ) םלועה לכ תא כ"חא וריאיש "ריאהל תורנ"ה תושעל ,"םימימת-יכמות"
תובקע ופרח 'יוה ךביוא ופרח" םע םחלהל ךירצ זאש ,"אחישמד אתבקע"ב דע (םש
הארוהה תא םיאור םמצע םהש פ"עא - "ואנ חישמ" וקעציש םיצור אלש ולא ,"ךחישמ
תיב תמחלמ" ארקנ הזו םדגנכ ודמעיש ולאל םיקוקז - "ךחישמ תובקע" והזש 'מגב הרורב
...חישמ לש יוליגו (תוכיראב ראבמו םש רמוא אוהש יפכ) חישמ לש הראה - "דוד
,ק"הלל ישפח םוגרתב - ג"משת'ה הבר-הנעשוה ליל תחישמ הטלקהה טרסמ םשרנ)
('קה ולוק תא מ"המ ש"דא ק"כ היבגה םהב תומוקמב םה תושגדהה .תוירחא ילב


בצמה וליצי םימימתה

רכינ אל ,"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,אחישמד אתבקעד ךשוחב ונאצמהב . .
'יהתש םיבשוחה ולאכ םנשיש דעו ,הלואג לש בצמל רתויו רתוי ונא םיברקתמש הרואכל
...ל"ר "םימי תוכירא" תולגל

וליא יכ ,תוימשג רתוי תגשה ליבשב ינחור רבד לכ םע םוחללמ םיענמנ אל ךכ םושמו]
לכ לש תואיצמה תיתימאש לכ ןיעל הלגתי ואובבש - שממ "ואנ" אב חישמ רשא ונימאה
[!?תוינחור דגנ םוחלל םוקמ המ - וב תעפושה תוינחורה איה ארבנ

ופרח רשא" ולא תודוא רבודמ ופוסבש ,שדוחב ח"י םויד םילהת רועישמ הארוהה יהוזו
טמוק טא טא") שממ "ואנ" אובי חישמש םיכחמ ןיאש דבלב וז אלד ,"ךחישמ תובקע
."ךחישמ תובקע" םיפרחמ םה ,תאז דוע אלא ,"ךחישמ תובקע"ב ונא םיאצמנ יכ ("חישמ

- (ל"נכ ,לולא י"ח םויב הדסייתנש) םימימת יכמות תבישי ידימלת לש תוחילשה איה תאזו
תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" העודיה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תחישכו
תבישי תודסייתהל רשקב תירבה תוצראב הפ םג 'ילע רזח ר"ומדא ח"ומ ק"כש] "ותשאל
ופרח רשא" ולאמ לארשי ללכ לש בצמה וליצי םימימתהש - [תירבה תוצראד םימימת יכמות
."ךחישמ תובקע

םהש ,תאז דוע אלא ,הפקת לכב חישמה תאיבב הנומאה הריאמ םלצאש דבלב וז אלד
ידימלת לש םדיקפת והזש) חישמה תאיבל תוכחלו ןימאהל םתביבסבש י"נב לע םג ועיפשי
.("ריאהל תורנ" תויהל - םימימת יכמות תבישי

והזש] וז המחלמ ןוחצנב ונחטבוהש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - םילהתה רומזמב םייסמו
,["םיחצונ םירובג" תמגודב איה ןמא תיינעד ריזנ ףוסב אתיאדכ ,"ןמא" תבית לש ןכותה
םידגנמהש אלא ,"ךחישמ תובקע" דגנ ףוריחהו תודגנתהה םילטבמש ןפואב ןוחצנ קר אלו
.בוטל םיכפהנ םמצע
(הגומ יתלב - ה"משת'ה לולא י"ח תחישמ)


וז המחלמב וחצניש רורב רבד

רשקב ,"םימימת יכמות תבישיד לעופ להנמ" ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי
ק"כ ,ויבא לש החישה תא ראיבו רזח הבש ,וז הנידמב םימימת יכמות תבישי תודסייתהל
יכמות תבישי ידימלת לש דחוימה םדיקפת ד"ע ,הבישיה דסיימ ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא
םדיקפתש ,"דוד תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש - םירבדה ןכותו ,םימימת
י"ע ,דוד ןב חישמד רוא יוליגה תא םלועב תולגל ,"דוד תיב תמחלמ"ל תאצל םתוחילשו
תובקע ופרח רשא 'ה ךיביוא ופרח רשא" ולאמ לעפתהל ילבמ ,הצוח תונייעמה תצפה
,"ךחישמ

לש ןושל ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב 'ירתב ביתכ המ" ירהש ,וז המחלמב וחצניש רורב רבדו
."דוד תיב תמחלמ"ד ןוחצנה לע ,לוכיבכ ,ה"בקה לש ותעובש ,העובש
(הגומ - ו"משת ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ)


לארשימ א"ואכל הז דיקפת ךייש ולא ונימיב

םימימת יכמות תבישיב םידמולש םידימלתה ,רשא ,הבישיה דסיימ זירכה - העודיה ותחישב
תא לועפלו ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םע םחלהל םדיקפתש ,"דוד תיב ילייח" םה
ופרח רשא" ירחאל) בותכב םייסמש יפכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה
.חישמה תאיב לע 'ידוהו חבש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - ("ךחישמ תובקע

לש הדיקפת רתוי דוע שגדומ ,חישמה תאיבד ןמזל םיברקתמו םיכלוהש לככש ןבומ הזמו
תובקע ופרח רשא" ולא םע ומחליש ,"דוד תיב ילייח" דימעהל - םימימת יכמות תבישי
."ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב ונקדצ חישמ תאיב תא ולעפיו ,"ךחישמ

ראבתנש יפכ ,לארשימ א"ואכל הז דיקפת ךייש ולא ונימיבש - הז ןינע שגדומ ךכ ידכ דעו
.הכוראב א"מב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ולסכ ז"י ,חלשיו פ"ש תחישמ)


דוד תיב תמחלמד ןוחצנה רמג ירחאל םיאצמנ

תמייתסמ ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו
,אחישמ אכלמ דוד י"ע שממ לעופב הלואגה תא איבהל דוד תיב ילייח לש םתדובע תמלשנו
לכ המלשנו המייתסנ רבכש ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
ילייחד הדובעה ךשמה ירחאל כ"וכאעו ,אחישמ אכלמ דוד תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה
םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב ,הנש םיעברא ךשמב הצוח תונייעמה תצפהב דוד תיב
."עומשל םינזאו תוארל

,ט"פ רומזמ םע הרושקה ,ט"פה תנש םויס ירחאל - ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנ הז ונרודבו
ןוחצנה רמג ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ומתוחו ומויסש
םעונ יהיו" ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתה הליחתמו ,דוד תיב תמחלמד
וננוכ י-נדא שדקמ" ,דיתעלד שדקמה תיב לע יאקד ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה
."ךידי
(הגומ - ב"נשת'ה ןושחרמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ)


רבכ המייתסנ וז הפוקת

תודיסחה תרותו תילגנה הרות 'ה תרות" םידמולש ש"ע "םימימת" םיארקנ הבישיה ידימלת
תויגוסה דומילכ" הגשהו הנבהב אוה הרותה תוימינפד דומילהש אלא דוע אלו ,"המימת
דוחי ןיאש אלפנ דוחי"ב ,הרותה תוימינפד לכשה םע דחייתמ םדאה לכשש ,"הרותד הלגנב
ןיעמ ,(ןיאושינבש "דחא רשבל ויהו"ש םג ללוכ) "תוימשגב ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ
םיעדויו םילודג םימכח לארשי לכ ויהי"ש חישמה תומיד בצמו דמעמהל הנכהו תמגודו
."'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד

,"ךחישמ תובקע ופרח"ד בצמו דמעמה תא םיחצנמש "דוד תיב ילייח" םיארקנ (ןכלו) םגו
בותכה ןושלכ ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב דוד ןב חישמ תאיבו תולגתה םילעופו
.םילהתב ט"פ רומזמ םתוחו םויסב

וניתדובעו ונישעמ ירחאל רבכ המייתסנ (הז רומזמ םויסב תראותמש) וז הפוקתש ריעהלו
תצפהב ףסותינש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוקלתסהמ הנש םיעברא ךשמב
םידמוע התעו ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב הצוח תונייעמה
'וג ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו" קוספב ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתב
תוללכ לע רכשה םולשת והזש ,"םכידי השעמב הניכש הרשת"ש ,"והננוכ ונידי השעמו
.וניתדובעו ונישעמ

םימימת יכמות - תיב לכ

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ תוארוההמ . .

תלעופו תכשמנש - םימימת יכמותד תדחוימה תוחילשה ד"ע םוקמו םוקמ לכב םסרפל . .
הלפת הרות תיב ל"צ ידוהי תיב לכש ךכל ףסונש - "ריאהל תורנ"ד ןפואב לבת יוצק לכב
תרות דומיל י"ע ,םימימת יכמות תבישי תמגודו ןיעמ תיב לכ ל"צ ,(פ"מכ רבודמכ) ח"מגו
.(ללכב הרותה דומיל לע ףסונ) תודיסחה
(הגומ - א"שנת'ה לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ)


"ךחישמ תובקע ופרח"ש ולא תא לטבל ומייס

תמחלמ"ד הדובעה - ללוכ ,תונושארה תורפ עשתמ - וניתדובעו ונישעמ תא ומייס רבכ . .
לכ ולכ" רבכ זאמו ,"ךחישמ תובקע ופרח"ו "'ה ךיביוא ופרח"ש ולא תא לטבל "דוד תיב
,הבושת ושע רבכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעה רבכ ירה ,הבושתב יולת רבדהש םגהו] "ןיציקה
חישמ השעיש תירישעה הרפב רבכ םיזחואו ,[םירותפכה תא חצחצל םג ומייס רבכו ,פ"מכו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ
(הגומ - נ"שת'ה אשת פ"ש תחישמ)


"דוד תיב ילייח" י"ע דחוימ "םערוטש" ףסותינ

ז"ט) תודיסחה תרותל הנשה שאר אוה ולסכ ט"יש הזרכהל הנש םיעשת ואלמ וז הנשב . .
ילייח" י"ע הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ "םערוטש" ףסותינ זאמש ,(ב"נשת - ב"סרת ולסכ
"ךחישמ תובקע ופרח רשא" הלא תא םיחצנמו "דוד תיב תמחלמ" םימחולש "דוד תיב
ט"פה תנש לש המויסב תומילשב השענ רבכש יפכ - (העודיה החישהב ע"נדא ק"כ ירבדכ)
התעו ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב םילהתב (הדפ 'טמיגב) ט"פ רומזמ םימייסמש
םויסכ ,ישילשה ק"מהיב ןינבו ונקדצ חישמ תאיב םע הרושקה ,ק"ידצה תנשב םיאצמנ
הניכשה תארשה לע יאקש ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ יהיו" קוספב ק"ידצ רומזמ םתוחו
.ישילשה ק"מהיבב
(הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ)


"ןייז חצנמ ןוא ןבאה המחלמ"
"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish