ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

התוחדל יתמל ןיאו ,ןורחאה הז תולגב הנורחאה "המחלמ"ה יהוז
תורצואה לכ תא םיזבזבמ וז הנורחא המחלמ חצנל ידכבו -

*

ךליו-םיבצנ תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= גער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפ לש רשקה
תוכלמ רבד
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
הלואגה ינמיסמ
וננמזב הלואגה ינמיסמ
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחישתוכלמ רבד


רתויב תוחפה תא 'יפא ,ידוהי לכ ברקלו קוסעל שי

* וקילדהל רשפאו ,"םדא תמשנ 'יוה רנ"ה ידוהי לכ לצא ונשי תמאב ירה
דחא םע קוסעל וילע עודמ ,"תורבקה תיבב ןהכל המ" ןעוט אוהש המו
תכלל םיכירצ םידוהיש תעדל שי * ?ריאמ וניא "'יוה רנ"ה ולצאש הזכ
ידוהי ונשי רשאכ * "םהמע הניכש םודאל ולג" - ךלוה ה"בקהש רדסב
ידובכלו יל םיאתמ םאה בושחל אלו ,ותיא ךליל שי ,םודאל הלגש

הגומ יתלב - ד"ישת'ה םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לבה) ימרגד אלבהל קר השקבה העיגמ ,תוימשג לע םיקידצה תומשנמ םישקבמ רשאכ . . .א
המשנהש ןויכ ,הזמ הלעמל אל ךא ,רתויב הנותחת הגירדמ יהוזש ,( ,יק ,זט א"ות) ףוגה
.םיימשגה םינינעה לכמ תללשומ איה המצע

םיכייש ירה ,תטעומ הכשמה יהוזש תאז דבל יזא ,רתוי תוחנ םוקממ איה הכשמהה רשאכו
עיגהל םיחרכומ אלימבו ,הכוליה ךרדב םצמטצהל הלוכי הכשמהה ,םיבוכיעו תועינמ םג
.ןלהלדכ ,םישובלו ןוזמ י"ע הזש ,ימרגד אלבהמ רתוי הלענ םוקמל

םיכייש םניא םה םמצע דצמש ףא ,ףוגה םע שפנה תא רשקמ ןוזמה ירה תוימשגבש םשכ .ב
,ןוזמה והזש - הרותה דומיל י"עש ,תוינחורב םג ךכ ,םהיניב רשקמו ןוזמה אב ,הזל הז
.םצעהל דע ,הובג רתויו ,ימרגד אלבהמ רתוי הלעמל םיעיגמו ,םירשקתמ

ךיז רע טאה םעד ןיא") ומצע תא חינה אוה הזבש ,יברה לש תודיסחה תא םידמולש ז"יע
תיבתכ ישפנ אנא" רמוא ה"בקהש םשכו ,ןארובל םימוד םיקידצ ירהש ,("טלעטשעגניירא
םתומצע לכב ,םמצע תא וחינה םיקידצ םג ךכ ,הרותב ומצע תא חינה אוהש ,"תיבהי
םג הלעמל הז אלא ,ימרגד אלבהמ רתוי הלענ קר אל ירה הזש - םהלש הרותב ,םתוהמו
,הדיחימ םג וליפאו 'יחמ הלעמל ,(ןוזמה י"ע האבש הכשמהה ,םיימינפה תוחכה םהש) נ"רנמ
הדיחיו הל וארקנ תומש השמח רמאמכ ,דבלב םש רשאמ רתוי אל איה הדיחי וליפאש ןויכ
םיקידצ לצא םג ךכו ,הרותב ומצע תא חינה ומצעב ה"בקהש הנווכה "יכנא" לבא ;ללכב
- םתוהמו םתומצע לכב ,םהלש הרותב םיאצמנ םמצעב םהש

דמול אוהש ,רמולכ ,ולש םצעה םע תאז דמול אוהו ,יברה לש תודיסח דמול אוהש ז"יע ירה
בשחתמ אל אוהו ,תולבגה אלל יברה לש ויתוכרדה יפל ךלוהו יברה לש תודיסחה תא
רשקתמ אוה יזא ,םיפיקמ תוחכה לש תולבגהה םע 'יפא בשחתמ אל אוה ,אוה ותנבהב
אל :םגתפכו) םש אצמנ אוהש ןפואב תודיסח דמול אוהש ןויכ ,םצעב םצע לש תורשקתהב
יזאו - יברה לש םצעה ונשי וז תודיסחבש ,(ותוא תדמול הרותהש אלא הרות דמול אוה קר
םצעב רתוי הלעמל אלא ימרגד אלבהב קר אל העיגמ השקבהו ,םצעב םצע איה תורשקתהה
.ול ךרטצמה לכב ,לובג ילב איה הכשמהה אלימבו ,שממ

* * *

בישהו :'מגה כ"ע תרמוא ,"'וג ךמחרו ךתובש תא ךיקלא 'יוה בשו" בותכ עובשה תשרפב .ג
'וכ םודאל ולג"ש - הניכשה יזא ,תולגהמ ואצי לארשי ינב רשאכש םושמ ,בשו אלא רמאנ אל
.םתיא דחי אצת - "ןהמע הניכש

כ"ג ה"בקה לארשי ינב תא ולאגי רשאכש טושפ ירה ?ל"מק יאמ - תנבומ הנניא 'מגה 'ואכלו
ל"צ אוה עודמ כ"או םש םניא לארשי ינב ירה !?םש ראשי אוה ?המ אלא ;םתיא לאגי
?"יקסרוב לש תונח"ב וא "םיחבטמה תיבב ךלמל המו תורבקה תיבב ןהכל המ" ?תולגב
?(תולגהמ םתיא בושי םג ה"בקהש) "בשו"ש רמול וילע המ םשל כ"או

לכה אל תולואגה לכבש ,הל ומדקש תולואגל הדיתעה הלואגה ןיב שרפהה עודי :אוה ןינעהו
םיאצמנש תוצוצינה וליפאש ,תרמוא-תאז ,תולגב םולכ רייתשי אל הדיתעה הלואגבו ,לאגנ
'יהת לכלש ,"בשו"ש קוספה ונל שדחמ תאזו ,ולאגי םה םג ירמגל תואמטה תופילק שלשב
.הלואג

לע דחאל הנע םעפ יברהש יפכ - הדובעל םינינעה לכ תא לצנל םיכירצש םעפ רבכ רבוד .ד
לע יזא .םיכאלמה תדובע ןפואב תחאו הדובעב תחא ,תולאש יתש אוהה לאש ובש בתכמ
םידבוע דציכ ול עגונ המ :יברה ול בתכ 'ינשה לעו ,ול הנע יברה הנושארה הלאשה
...!?םיכאלמה

:אוה הדובעב ל"נה ןינעה

ידוהי לכ לצא ונשי תמאב ירהש ,רתויב תוחפה תא וליפא ברקלו ,ידוהי לכ םע קוסעל שי
,רמולכ ,"ךעדי םיעשר רנ"ד ןפואב הזשכ וליפאו .וקילדהל רשפאו ,"םדא תמשנ 'יוה רנ"ה
המצע הכיתח ןינעב ראבמ ע"נ (ב"שרוהמ) יברהש יפכ ,"ךעדי" לש ןינע 'יהנ ןכא רנהמש
,"'יוה רנ" והז ס"כוסש ןויכ לבא ,רוסיא - רתיהמ השענ םדא ינב השעמ י"עש ,הליבנ תישענ
.ותוא קילדהל רשפא

רנ"ה ולצאש הזכ דחא םע קוסעל וילע עודמ ,"תורבקה תיבב ןהכל המ" ןעוט אוהש המו
,הזכש םוקמל תכלל וילע המ םשלו ?םייח םיקלא 'יוהב תוקיבדב ול רסח ,ריאמ וניא "'יוה
שבלתהל ךירצ ררבמהש ,ותיא קוסעי רשאכש דחפמ אוה ,"יקסרוב לש תונח"ב "ךלמל המ"
?"טלק וחיר"ש ןכתיש יקסרובל סנכנ אוה רשאכ תמגודב הז ירהו ,ררבתמה ישובלב

ייא ."םהמע הניכש םודאל ולג" ,ךלוה ה"בקהש רדסב תכלל םיכירצ םידוהיש תעדל שי -
א") יתימא תומ והזש ,ירמגל תואמטה תופילק 'גל אובלו םודאל תכלל הניכשה לע שי עודמ
ליבשב יזא ,םודאל ולגוה לארשי ינב רשאכ ,כ"פעא ,ללכ תויח וב ןיאש ("תומ רע'תמא
.ל"נכ םימלש וראשי תוצוצינה לכ ףוס-לכ-ףוסו ,םתיא ךלוה כ"ג ה"בקה לארשי

:(ה"בקה ומכ) רדסה ותואב ךליל שיש תעדל םיכירצש והז

ידובכל הז םאהו יל םיאתמ םאה בושחל אלו ,ותיא ךליל שי ,םודאל הלגש ידוהי ונשי רשאכ
בושחל םיכירצ אלו ,תורבקה תיבב - םינהכ תכלממ םניה לארשי ינב לכש - ןהכ השוע המו
המ להבהל ,רמולכ ,"יקסרוב לש תונח"ב "ךלמל המ"ש הז לע בושחל אל וליפאו ,דובכה לע
ז"יע אלא ,םדוקמכ םלש ראשי אוהש ,"בשו"ה 'יהיש קר אלו ,תכלל שי אלא ,ומצע םע 'יהי
.ןלהלדכ ,םינינע וב ופסותי דוע

םינינעל תדרל הצור ינניא ,םילענ םינינע םע קר קסעתהל הצור ינא :רמוא ידוהי רשאכ .ה
ותיא הרוק המ הקידב ךירצ יזא - תלוזה םע קוסעל הצור ינניא אלימבו ,םררבל ידכ םיתוחנ
םיתוחפ םינינעב לבא ,יעבדכ םה בלהו חומה ,יעבדכ אוה םילענ םינינעבש ןכתיש ןויכ ,ומצעב
.ושפנ לכב רושק אוה (םיתוחפה םינינעל) המשלו ,יעבדכ אל אוה

אל ןיידע אוה הז תאש ןויכ ,("קירעדינ רעייז טגיל רע") ןותחת דואמ םוקמב אצמנ אוה
םע לבא ,בלה תוררועתהו הגשה לש םינינעב קר קסע אוה ,קסע אל ןיידע אוה הזב ,רריב
.יעבדכ אלש ולצא רתונ הז אלימב ,קסע אל אוה םיתוחפ םינינע

,רתויב םיתוחפה וינינע לע םיסכמ ובלו וחומש ללגב הז ירה - ?תאז שיגרמ וניא אוה ,ייא
.רושק אוה םתיאש

לכ ול ויהש םגה ,"יתוא ןיכילומ ךרד הזיאב עדוי יניא" רמא ז"בירש המ ןינעב אבומה ד"עו
אל אוהש ןויכ ,"'וכ ךרד הזיאב עדוי יניאו" רמא אוה תאז-לכב ,ל"זח וילע ונמש תולעמה
רושק 'יהי םצעהו ,יעבדכ ויהי תודמו לכשד תוחכהש ןכתי ירהש .ולש םצעה חנומ ןכיה עדי
.ל"ר תופילקה יקמעב ,רתויב םיתוחפ םינינע םע

הצע םוש ןיא ירה ,וריכהל םעפ ףא רשפא יאש הזכ ןינע והז םא :ךשפנ הממ ,השק הרואכלו
?דחפ (ז"ביר) אוה עודמו ,הז לע (שנועכ) םולכ עיגמ אל ,הזל

םה - םייולגה תוחכהמ הלעמלש המ - תורתסנה לבא ,"ונל תולגנה"ש םגהש ,אוה ןינעה ךא
:הצע הנשי הזל םגש ןויכ ,םימשא הזב םג םוקמ-לכמ ,וניקלא 'יוהל קר ,ונל אל

תופילק 'ג לש םינינע םע םגו ,ימינפ תוקסעתהב םיקסעתמו ,תלוזה םע םיקסוע רשאכ
םדאש הדמב" יזא ,םררבל ידכ םיאתמה ןפואבו תוריהזב םתיא םג םיקסוע - תואמטה
,םיימינפה ויתוחוכ תא איצומ אוה ,תופילקהמ ותוא איצומ ה"בקהש ,"ול ןידדומ הב דדומ
,תופילקהמ םצעה םג איצומו ,הדיחיד ףיקמו 'יחד ףיקמה תא איצומ אוה ,נ"רנה תא רמולכ
.ונימיב הרהמב ,זא ודפי תוצוצינה לכש ,הדיתעה הלואגל הנכהה יהוזש ,םלש רתונ לכהש ךכ


הלואגה ןמז


ןתולג תרצב לארשי םע 'יורש הניכשה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

בישהו בותכל ול 'יה" :י"שר רמוא , ונתשרפ) "ךתובש תא ךיקלא 'יוה בשו" קוספה לע .א
ןילאגנשכו ןתולג תרצב לארשי םע 'יורש הניכשהש לוכיבכ ןאכמ ודמל וניתובר ךתובש תא
.(*"'וג םהמע בושי אוהש ומצעל הלואג ביתכה

ללגב אוה ,"םתולג תרצב" לארשי ינב םע אצמנ ה"בקהש רמול ןאכ קיידמ י"שרש המ . .
ונא הז תאש ןויכ ,"םתרצב" ז"דעו ,"תולגב" י"נב םע אצמנ קר אל ה"בקהש רמול ותנווכש
קוספהמ אלא ,"הלבב יתחלש םכנעמל"ו "הרצב יכנא ומע" ןוגכ םירחא תומוקממ םיעדוי
.ןאכ שודיחה והזו ,"םתולג"בו "תרצב" - דחי םירבדה ינשב אצמנ ה"בקהש דמל ינא ןאכ

אוהש הזש ןבומ לבא ,ןובער ינשב שמשל רוסאד ןינעה תמגודב ,הרצב ףתתשהל ןכתי ירהש
.ומצע בערה ןינעמ תעבונה הרצל ךרעב אלש אוה ומצע תא קנפמ אל

ףתתשהל ידכ 'וכ ןברוחל רכז המא לע המא לש םוקמ תיבב ריאשהל םיכירצש המ ז"דעו
.ןברוחה ןינעל ךרעב אלש הז המא לע המא ריאשמ אוהש המש ןבומ לבא ,ןברוחב

אוה לארשי לש םתרצב ףתתשהל ידכ [םירצמ תולגב]ש ,ה"בקהל עגונב תויהל לוכי ז"דעו
תופתתשה קר וזו ,ה"בקה תא אל לבא ץקוע םנמא הנסהש ,רחא ןליאב אלו הנסב הארנ
ךרפ תדובע ודבע לארשי ינבש ,םירצמ דובעשב לארשי לש םתרצל ךרעב אל הז לבא ,הרצב
ירהש) תולגב הזש יפכ אל לבא לארשי לש םתרצב ףתתשמ ה"בקהש ךיא םיאור הזבו .'וכו
.(םירצמב אלו ןידמב 'יה הנסה

םירמוא כ"פעאו ,הלבב יתחלש םכנעמל ש"מכ םש אצמנ ה"בקהש ,תולגה ןינעב םג םיאצומו
םיאור הזבו ,םילוליג האלמ התיה איהש ןויכ ךרכל ץוחמ השמ םע רבדל ךירצ 'יה ה"בקהש
תורצה תא םג ול שיש הרומ אל ןיידע הז לבא ,תולגב לארשי ינב םע אצמנ ה"בקהש ךיא
.םהל שיש

תרצב" אל לבא ,דרפנב (תולגבו הרצב) םירבדה ינשב ונשי ה"בקהש קר םיעדוי ונאש אצמנו
."םתולג

אוהו ,תולגב לארשי ינב םע דחי ,"םתולג תרצב" אצמנ ה"בקהש ,ןאכמ םידמל ונא תאזו .ב
.םילבוס לארשי ינבש תורצה םתוא תא םש לבוס

רשש הזכ רבד ירהש ,השוע ומצעב ה"בקה הז תאש ,"לוכיבכ" רמוא י"שר הז ןינע לעו
.ה"בקה קר תושעל לוכי הז ,הדובעו הרותמ ידוהי לבלבל לוכי הנידמה

הליפתל דומעל לוכי וניא אוהו ,ןותע ול שי זא אל םאו ,'יזיוולט ול סינכמ הנידמה לש רשה
.םלועה להנתי דציכו ןוטגנישווב הרוק המ עדויו ןותעה תא ארוק אוהש ינפל

םעפמו הת תותשל הליפתה םדוק וגהנ איסורב םעפ - הליפתה םדוק ץימ תותשל חרכומ אוה
,םעטה תא הזב שיגרהלו ,אקוד ץימ תותשל חרכומ אוה וישכע לבא ,בלח ףיסוהל םג םעפל
.הליפתל דומעל לוכי וניא אוה הז אללו

ינפל ךירצ אוה הפ לבא ,ןאכמ בוט רתוי ללפתה אוה ז"כבו ,ז"א ול 'יה אל איסורב םש
איה ךיא תוארלו ולש הבינעה לע לכתסהל ,אתוחידבד אתלימו ,האנ החיש להנל הליפתה
.וילע לכתסי םלועה ךיאו

אל לכואהש תרמוא אמויב 'מגה אל םאבו ,לכוא אוה המ תוארל וילע לכוא אוה רשאכו
...םעטה תא שיגרהל חרכומ ירה אוהו ,עיבשמ

.םתיא תויהל ךירצ לוכיבכ ה"בקהו ,תולגב לארשי ינב תא סינכמש ,הנידמה רש דצמ הז לכו

ינב תא איצוהל הצור ה"בקהש ןויכ ,ה"בקה לע לוכיבכ תיבה-לעב אוה הנידמה לש רשהו
רשה אבש אלא ,תוינחורבו תוימשגב בוט לכ םהל תתל תולגב םתויהב םגו ,תולגהמ לארשי
.תולגב אוהש ידוהיל רמואו ,המלשנ אל ןיידע תולגה ןובשחה פ"עש ןעוטו הנידמה לש

?ודיב בכעמ ימו ,וללה תונובשחה לכמ הלעמל ירה ה"בקה ,הרואכלו .ג

תרצב" לארשי ינב םע 'יהי אוהש תאז השע ומצע ה"בקהש ,"לוכיבכ" י"שר רמוא כ"ע
."םתולג

תא דימעי ה"בקהש אלפ הז ןיאש ןויכ ,"לוכיבכ" םירמוא אל הנסב הארנ ה"בקהש הז לע
."לוכיבכ" םירמוא הז לע ,ה"בקה לע ב"העב 'יהי הנידמה רשש כ"ע לבא ,הנסב ומצע

תרציימ איהו ,הקזח הנידמ איה ב"הראש אוה תמא םנמאש ,ןעוט [ארקמל 'ה ןבה] דליהו
ןיאב הז ירה ,שפנבש הדיחיה דצמ האבש םדאה תדובעל עירפהל לוכי הז ךיא לבא ,בוט ץימ
?ךורע

!תאז השע ומצעב ה"בקהש ,"לוכיבכ" י"שר רמוא כ"ע

,לארשי ינב לש םיאטח םע ,לארשי ינבב רושק 'יה תולגה ןינע םא אלימ ,השק ןיידע ךא .ד
,םתיא דחי אצוי ה"בקה יזא ,תולגהמ ואציי םהו הבושת ושעי לארשי ינב רשאכש ןבומ 'יה
הלואגה ןינע תא לועפל ןתינ דציכ ןבומ אל ,תאז השע ומצעב ה"בקהש םירמוא רשאכ לבא
?ה"בקה דצמ

ומצעב ה"בקה אפוג הזש ,"ומצעל הלואג ביתכה םילאגנשכ"ש רמואו י"שר ףיסומ כ"עו
.אציי םג אוה ,ולאגיו הבושת ושעי לארשי ינב רשאכש ,הצר
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה ךליו-םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)
__________
.ל"ומה .ךליאו 175 ט"ח ש"וקל האר - הז י"שרב םינינע המכ א"טילש ר"ומדא ק"כ ראיב ןאכ (*


הלואגה ינמיסמ


?תורצואה לכ תא םיזבזבמ הז ונרודב אקוד עודמ

!ןורחאה הז תולגב הנורחאה "המחלמ"ה יהוזש ןויכ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

יזא - ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ לש ןורחאה רמאמה אוה אלוליהה ךשמהש ןויכ
ישנא לכל הארוה ונרוד אישנ איצומ ,רתוי הלענ םלועל ימשגה ז"הועמ הלעתמ אוהש ינפל
המחלמ 'ירחא ןיאש הנורחאה המחלמה תא םילהנמ ובש ,תולגד ןורחאה הז רודבש ,רודה
ןוהד תורצואה תולוגס לכ זבזבמ" (רודה אישנו ךלמה) אוה יזא ,"ךחישמ תובקע ופרח" םע
ןה ,ויתובא תורצואו ולש תורצוא ,"רוד רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה רקי
אל םלועמ רשא" תורצוא ולאכו ,(ומוקמ אלממ אוהש) ע"נ יברה ויבא ןהו ,ונרוד אישנ
םנשיש דע ,םמצע םיאישנל וליפא ,"האור לכ ןיעמ םותחו סומכו ,רבד םושל הזמ שמתשה
חוצינ תעב" ,ןורחאה הז רודב ,וישכע אקוד יזא - םהב קוסעל וליחתה אל דועש םינינע
."תורצואה לכ זבזבמ אוה (אחישמד אתבקעד) המחלמה

- לשמנב רמולכ .המחלמל םיאצויש םיטושפה ליחה ישנאל - תורצואה תא םיזבזבמ ימלו
אקוד (ומצעל אל וליפא םתוא וליג אל םעפ ףא וישכע דעש) תודיסחה תורצוא תא םילגמש
."ךחישמ תובקע ופרח" דגנכ המחלמל םיכלוהש םיטושפה ליחה ישנאל

תא לבקל ידכבו ,הלוגס ידיחיל קר םיכייש תורצואהש םיעוטה תעדכ אלש ,תרמוא-תאז
תורצואה תא םירסומ - הברדא אלא ,'וכו תודיסחו הלגנ דומלל םדוק םיכירצ תורצואה
."עודמ" לואשל ילב ונרוד אישנ לש ןוצרה תא םימייקמש ,םיטושפה ליחה ישנאל אקוד

םישקמש אל !("סאווראפ ןייק אטינ זיא'ס") "המל" םייק אלש ונרוד אישנ םגתפ עודיכ
לכ םישוע אלא ,"המל" םייק אל הליחתכלמ אלא ,םישוע כ"מחאלו ץורית םירמואו אישוק
!םיווצמש המ

וילע םיווצמ .חילש חלוש אלו ומצעב ךלוה אוה - תוניעמה תא ץיפהל תכלל וילע םיווצמ
- אוה תעדל וילעש ידיחיש רבדה ."הצוח"ל ךלוה אוה - "הצוח"ב תוניעמה תא ץיפהל תכלל
לאוש וניא אוהו ,רחא רבד םוש תעדל ךירצ אל אוה הז ירחאל לבא ,ונממ םיצור המ
.תושעל וילע םיווצמש המ לעופב השוע אוה ,"עודמ"

םיוגה תוצרא לכ תא ררבלו שובכל ,תולגה לש הנורחאה המחלמל תאצל וילע םיווצמ רשאכו
תורצואה תא םיזבזבמ ןכלו .םיווצמש המ השוע אוה - (ל"על "הכולמה 'הל התיהו"ה ןיעמ)
.המחלמל םיכלוהש םיטושפה ליחה ישנאל אקוד

התע דע ולגתנ אלש תודיסחה תורצוא לכ תא םיזבזבמ עודמ הזל םעטהש ,ליעל רומאכו
- התוחדל יתמל ןיאו ,ןורחאה הז תולגב הנורחאה "המחלמ"ה יהוזש ןויכ - וישכע אקוד
.תורצואה לכ תא םיזבזבמ וז הנורחא המחלמ חצנל ידכבו

םייח 'ימעוט" רותבו ןיעמ ,םיוגה תוצרא לכ לש רוריבהו שוביכה - םג תללוכ וז המחלמש
.הדיתעה הלואגב "הכולמה 'הל התיהו"ד "וכז

הדובעהמ קלח איה (תולגה ןמזב דוע) םיוגה תוצרא לכ לש שוביכהו המחלמהש ,כ"א אצוי
הז אלא ,ותדובעב זא רסח אלש קר אל יזא ,וז המחלמל םיאצויש ז"יעו .לארשימ א"ואכד
.תודיסחה תורצוא לכ תא םיזבזבמ הז ליבשב אקודש ןויכ - תיטרפה ותדובעב ףיסומ
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ךליו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


?"'וג ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ הלואגל ןנוכתהל רשפא ךיא

!ללכ םוקמ ספות וניא ךשוחה ,בצמ לכב ומע אצמנ ה"בקהש עדוישכ

םיכירצו ,םינורחאה תולגה ימיב התע םיאצמנש ידוהיל תרמוא "תמא תרות" רשאכ . .
בצמו דמעמש םיאורש רחאמ :הלאש ולצא תלאשנ - המילשהו תיתימאה הלואגל ןנוכתהל
,יקלא רוא יוליגמ ןיידע םיקוחרש כ"וכאעו ,"'וג ץרא הסכי ךשוחה"ד ןפואב אוה םלועה
דציכ ,כ"או - "םלועל רואל ךל 'יהי 'ה"ש ,אובל דיתעלד יוליגה תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
הלואגה תארקל ןנוכתהלו ,םלועה ךשוחמ לעפתהל אלש ,יעבדכ ותדובע דובעל לכוי
!?המילשהו תיתימאה

:"'וגו ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" - הז םויל ךיישה הרדסה קלחמ הארוהה האב הז לע הנה

םיאצמנ י"נבש ןורחאה עגרה דע) םתולג תרצב לארשי םע 'יורש הניכשהש תעדל ךירצ ידוהי
בישהו" ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו"ד ןפואב הז ירה ,תולגהמ םיאצוי י"נב רשאכו ,(תולגב
."םהמע בושי אוהש ,ומצעל הלואג ביתכה" ,"בשו אלא רמאנ אל

עדוי ידוהיש רחאמ ,ללכ םוקמ תסיפת הזל ןיא - "'וג ץרא הסכי ךשוחה"ש פ"עא ,ןכלו
.בצמו דמעמ לכב ומע אצמנ ה"בקהש

,המילשהו תיתימאה הלואגה תארקל ןנוכתהל י"נב תא הווצמ ה"בקה רשאכש ןבומ ז"פעו
הרותה רואב ותביבסו ותיב תא ריאמש ז"יע ,יקלא רוא יוליג לבקל ולוכ םלועה תא ןיכהלו
לכ אלל) ה"בקה לש ותוחילש יולימב חילצהל לוכי לארשימ א"ואכש יאדוב ירה - תודהיהו
,בבל בוטו החמש ךותמ ותדובע דבוע אוה ירה ,ןכלו .ומע אצמנ ה"בקהש רחאמ ,(קפס
.הדובעה תחלצהב רתוי דוע הפיסומ ותחמשו ,"החמשב 'ה תא ודבע" ש"מכו

שיא שממ וידיב זחוא" ה"בקהש (פ"הע) י"שרפכו - תולגהמ תאצל שממ בורקב םיכוז ז"יעו
."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו רמאנש ןינעכ ,ומוקממ שיא
(הגומ יתלב - א"משת'ה ד"בח תונבו ישנל ,לולא ד"כ תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


!?תונובשח תושעל ךירצ המל

אשבכ ידהב זא ,אובי אוה יתמ חישמה תאיבב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ רבכ ירה
רבדה ןיאש ןויכ ,ןמזה והז םאה - אל וא ןכ םא תונובשח תושעל ךירצ המל ,ךל המל אנמחרד
חישמש בותכ םהילעש םינמזה וליפא ,תולבגהה לכ אליממ םידרוי חישמה תאיבב אלא יולת
הנשיש המו ,ללכ תולבגה םניא תולבגהה לכ הנה ,'ודכו ישיש םוי ןוגכ ,םהב אובל לוכי וניא
ץרתי אוה אלימב ,תולאשה לכ תא ץרתי ירה אוה אובי חישמשכ יזא ,ןכתי הז דציכ אישוקה
.ללכ בוכיע הז ןיא פ"כעו ,וז אישוק םג
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה ךליו-םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


וינפל םיצר שיא םישימח ויהי לארשימ דחא לכל

םיצר שיא םישימח וליפא (ותלעמ לדוג דצמ) ול ויהיש יואר ,ןטק דלי וליפאו ,ידוהי לכ . .
ךומסה ןבכ - עודיה ןושלכו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ודיחי ונב אוה ירהש ,אקוד וינפל
ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו" יכדרמ לצא ש"מכו ,תוכלמ ידגבב שובלו ,ךלמה ויבא ןחלוש לע
םלועה לכ ארבנ לארשימ 'א לכ ליבשבש דעו ,"'וג בהז תרטעו רוחו תלכת תוכלמ שובלב
ול ויהי לארשימ 'א לכלש ,חישמה תאיבב לעופב הלגתי ןכו .("םלועה ארבנ יליבשב")
.ב"ויכו וינפל םיצר שיא םישימח
(הגומ יתלב - א"שנת'ה םיבצנ פ"ש תחישמ ריצקת ךותמ)


םיראותמ הלעמל הלואג

ןויכ ,"הקשמ"ל וליפא וכרטצי אלו ,הז ןינע ריבסהלו רבדל וכרטצי אלש - רקיעה אוהו דועו
לש ראותמ םג הלעמל - קויד רתילו ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,שממ יוליגב 'יהיש
,"המילש"ד ראותמ הלעמלו ,(ותימאל תמא םג ללוכ) "תיתימא" ראותמ הלעמל ,"הלואג"
"ףרה"מ הלעמל ,"ןיע ףרהכ ןבכיע אל"ו ,"דימ"מ הלעמלו "ףכית"מ הלעמל ,דימו ףכיתו
."שממ"מ הלעמלו "תוטשפ"מ הלעמל ,שממ תוטשפבו ,"ןיע"מ הלעמלו
(הגומ יתלב - ט"משת'ה י"וצנ פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


לארשיב הומכ התיה אלש הריזג

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ואטח לארשי ינבש זאמ לחה ,םעפ ףא התיה אל וזכ הריזג ללכב [:ידוהי והימ"ל עגונב] .א
רתוי רחואמ ז"דעו ,לארשי ינב לש תואיצמה םצעב ועגפיש םיאצומ אל זא םגש ,לגעה אטחב
אל םלועמ לבא ,ושע םהש תוריבעה לכ לע טבה אללש ,באחאו טבנ ןב םעברי לש תוריזגב
.(ת"ישע ירחאל רבכ ירה וישכע) םימעל לארשי ןיבש הציחמה תא וריסה

,תוארל ךירצ אוהש ,"רודו רוד תונש וניב" תויהל ךירצש ,עובשה תשרפמ הארוהה יהוזו
ךדגיו ךיבא לאש" םג םירמוא ז"דעו !הריזג וזכ התיה אל םעפ ףאש ,הארי - ןנובתי רשאכו
דימ ךל רמאי אוה ,הזכש ןינע םעפ 'יה םאה ךלש אבסה תא לאשת ,"ךל ורמאיו ךניקז
אוהש יפכ השעת אלש עודמו ךבס לש הנומת הלות דרשמב ךלצא ירהו ,ללשומ אוה ןינעהש
.ירמגל חכוש אוה הז תא ,השע

הארי ,דבל תאז ררבל לוכי אוה ירה ,"ךיבא" לצא לואשל הצור אלש הזכ דחא אוה םא 'יפאו
ינפל וא הנש םיתשו םירשע ינפל דלונ אל לארשי םע ירהש ,תורוד הברה ךכ לכ ורבע ךיא
הלע אל ןמזה לכ ךשמבו ,"ונתרחב התא"ה רבכ 'יה הרות ןתמ זאמ אלא ,הנש תחאו םיעבש
.םיוגל לארשי ינב ןיבש הציחמה תא ריסהל דחא ףא תעדב

יוגה לש ותואיצמ תא תונשל הלוכי אל ריינ תסיפש - תמאה תא ומצעב עדוי אוה תמאב
אוה רשאכש אלא ,"רודו רוד תונש וניב" - רומאה ןינע האור ומצעל אוהש ןויכ ,ידוהיל
. . יולגב תאז רמול ףקותה תא ול ןיא יזא ,םירדח ירדחב אלו יולגב עיפומ

לכ תא ןתונ ה"בקה ,הלטבל הלעמלמ חוכה ונשי םצעב :וז הריזג לוטיבל עגונב ןינע דוע .ב
רשאכו ,הנטק עבצא תוחפל ומישי הטמל ןאכש :דחא רבד קר עבות אוהש אלא ,תוחכה
.רוזעי ה"בקה יזא עבצא קר 'יפא הנשי

לגרל תולעל הצרש (ד"בחר) אנתה לע (םתלחתב ר"הקו ר"שהש) שרדמב אבומש רופיסה ד"ע
ףוסבל .המירהל 'יה לוכי אל אוה הדבוכ תאפמש אלא ,הזל ןיכהש הלודג ןבא ותיא איבהלו
עבצא קר םישיש ונממ ושקיב םה ךא ,ןבאה תא תולעהל ול רוזעל ידכ םיכאלמ וילא ועיגה
דמוע ומצע תא אצמ םואתפ אוה ועבצא תא םששכ ףכיתו ,ןבאה לע (םש ר"הק האר) הנטק
.ויצפח םע דחי ק"מהיבמ קוחר 'יה עגר ינפלש ףא ,ק"מהיב דיל ןבאה םע דחי

אל הכ ןיב דבל אוה ירה ,ולש עבצאל םיקוקז ויה םיכאלמה המ םשל ,לואשל רשפא 'ואכלו
הדיעמ הרותהו) הדבכו הלודג התיה ןבאהש רופיסהמ חכומש יפכ ,ןבאה תא םירהל לוכי 'יה
לקשמה דבוכ םילגרמל עגונב ,דל) הטוס 'סמב ראובמה ד"ע) המירהל לוכי 'יה אל אוה(ש
ידכ םיכאלמ המכל םיקוקז ויהש הדיבכ ןבאה התיה ךכ ידכ דעו ,(םירהל דחא םדא לוכיש
המ םשל ,דחא ךאלמ קיפסמ 'יה םא ירהש קיפסה אל דחא ךאלמ יכ ,ןבאה תא םירהל
ולש עבצאה ירה ,הלאשה תקזחתמו ,רתויב דבכ אשמ הז 'יהש אלא ,םיכאלמ המכל וקקזנ
?ועבצא תא םישל ךירצ 'יה אוה המ םשלו ,הזב הליעוה אל ךכ ןיב

לבא ,ןינעה תא לועפל תוחכ םינתונ הלעמלמש םגה ,ה"בקה הצור ךכש ןויכ :הזב רואיבהו
לכ תא ול םינתונ יזא עבצא םש אוה רשאכו ,עבצא קר ,והשמ ומישי הטמלמ םגש םיצור
.הלעמלמ חוכה

ךיא אלימבו ,"סנה לע ןיכמוס ןיא" ירה :דוע לואשל רשפא הרואכלש המ םג ראובי הז יפלו
תא םרות אוה יזא עבצא םש אוה רשאכש ,ל"נכ אלא ?רוזעי הז עבצא ומישישכש םירמוא
.הלעמלמ ול םירזוע יזא עבצא קר וקלחמ ןתונ אוה רשאכו ,הז ןינעל ותדובעמ וקלח

תא לועפל ידכ הלעמלמ תוחכ דימת םנשי :"ידוהי והימ"ל עגונב הארוהה הנשי הזמו .ג
תא לעפי הז זאו ועבצא תא םישי הטמל םדאהש םיניתממש אלא ,(הריזגה לוטיב) ןינעה
אוהש תעדל וילע - םולכ לעופ הז ןיא ועבצא תא םש רשאכ םגש האור אוה םאבו ,ןינעה
.הלעמלמ תוחכה ול ועיפשי ףוס-לכ-ףוסו ,ךירצ תושעל ,והשמ תושעל ךירצ

אוה םדוק דחא עגרש כ"ע טבה אללש ,לועפל רשפא תחא עבצאבש עדיל שי :הארוהה יהוזו
לכ תאו ומצע תא ריבעהל לוכי אוה תחא עבצאבש תעדל וילע ,ק"מהיבל ץוחמ ירמגל 'יה
.ק"מהיבל וינינע

וישכע טרפבו ,םתלועפ ולעפי הריזגה תא לטבל ידכ םישועש תולועפה לכש ןוצר יהיו
ושעיי ולא םינינע לכש אלימב ,"וניתחמש ןמז" הז ירה וישכעש ,ת"ישע ירחאל םידמועשכ
.החמש ךותמ
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ירשת ג"י ,וניזאה פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


הרותב םיגוסה יתש

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ בתכש יללכ בתכממ עטק לש םוליצ ונינפל
.םהש םוקמ לכב לארשי תונבו ינב לכ לא - מ"דשת'ה ירשת 'ו תארקל ,ק"יתכב
(632 'ע ד"כח תוחיש יטוקלב ספדנ ותומילשב בתכמה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

(ראפ-טצעז) ךישממ זיא ,ךינפל ינא הדומ טימ גאט ןייז דיא א ןא טביוה - גאט רעדעי
תוכרב עטצעל ןוא עטשרע יד ,'יתוכרבו עמש תאירק ,הרמזד-יקוספ ,רחשה תוכרב טימ
.וו הדימעה תלפת ןופ

ןזומ הלפת רעד ןופ "תוכרב ןטימ" יד זא ,תייחצנה הרות טגאז טימרעד ןעמאזוצ
געט-ןכאוו יבגל - תבש ,ראי ץנאג א ןופ געט עלא יבגל הנשה-שאר ןרעוו טרעדנעעג
.םוי לכב שרעדנא זיא םוי לש וריש ןוא .וו

,(םינהכ תוכרב 'פ) בתכבש הרותב עבלעז סאד גאט רעדעי :הרות-ירועיש ןיא ךיוא יוזא
,גחב גחה תוכלה - טימרעד ןעמאזוצ ןוא (ןמוקמ והזיא ,םירבד ולא) הפ לעבש הרותב
רעד ןופ הארוה יד זיא סאוו ןסיוו ,ןטייקיטעט עכילגעט יד עגונב) אמרג ןמזהש תוכלה
.וו ,(םעד ןיא הרות

;הרידאהלו הרות לידגהל טימ ןעמאזוצ תפלחומ אהת אל סאוו הרות :םעד ןיא ללכב רעמ
.שדוקב תולעהלו הוצמ רודיה טימ ןעמאזוצ וערגת אלו ופיסות אל ןופ ןפואב תווצמ

.ערעדנא יד ענייא םילשמ ענייא םילשמ ןענייז ןוא ןצנעגרעד םיגוס עדייב יד ןוא"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish