ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הלואגה ןינע תשגדה הלודג המכ דע
!הנשה שארד תולפתב המילשהו תיתימאה

*

הנשה שאר ברע
הלוגס תנש אהת ה

= רדע ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


הדועסה עצמאב קיספהל
...חישמל "םכילע םולש" תתל ידכ

- וז תודעוותהב ףתתשהל אובלו ,הלדבה תושעל ורהימש םידוהי
ןויכ * ונקדצ חישמ תאיבד הבוט הרושבה םע ןאכל םיאב
הכזנ - ןוזמה-תכרבלו "ותעשב המלש תדועס" תכירעל םיננוכתמש
* הלואגה תאיבב "ונתורחל לודג רפושב עקת"הל דימו ףכית
לכש יאדו ירה ה"רד 'וכ תועיקתהו תוליפתה לכ ירחאל ונדמעב
"תויכז" אלא ,"תויכזכ" קר אל התע םניהו ,רבכ וכפהתנ םינינעה
הגומ יתלב - ב"נשת'ה ה"רד 'ב םוי תחישמ םיעטק רחבמ * שממ

לש ןרפסב רתלאל לארשי לכ ומתחנו ובתכנ רבכ חטב - ה"רד 'בה םויב התע ונדמעב . .
אבתאל אתא חישמ"ו) רומג קידצ ידוהי לכ השענ הבושת תיישע י"עש ןויכ ,ןירומג םיקידצ
.("אתבויתב איקידצ

הדובעה י"עו ,תוליפתה לכ י"עש יאדו ירה ,"אישק אניד" אוה ה"רד 'אה םויד ןידהש ףאו
הנשל ומתחנו ובתכנ לארשי לכו ,הבוטל ולא םינינע לכ וכפהתנ - ה"ר ךשמב תועיקתה לכב
- םינינעה לכב הקותמו הבוט

. . תורפושו תונורכז תויכלמד םינינעה תשלש דחוימבו ,ה"רד תוליפתה לע ףסונ - הז לכו . .
.ל"תעלד לודג רפושה לע יאקד ,"ונתורחל לודג רפושב עקת" - תורפוש תכרב םויסל דעו
תויכלמ תוכרבב לוקה תהבגהמ רתוי דוע ,דחוימב ולוק תא היבגמ ץ"שה זאש גוהנכו
ללוכ "עקת" ןושלהש דחוימבו .וז השקבל דע אפוג תורפוש תכרבבמ רתוי וליפאו ,תונורכזו
'יהש רבד רופיס ,םירבד רופיס ןושל - וזמ הריתיו ,החטבה ןושל םג אלא יוויצ ןושל קר אל
!ונתורחל לודג רפושב העיקתה התיה רבכש - רבעב רבכ

ינפמש אלא ,ולא תוכרב תרימאב דימ לומתא רבכ םילאגנ ונייה "וניכז וליא" יאדובו . .
...!תולגב ןיידע ונא םיאצמנ - ללכו ללכ תנבומו העודיו הרורב הניאש הביס יהשוזיא

ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" תכרבב םיכישממ תורפושו תונורכז תויכלמ ירחאלש ,דחוימבו
תא ךפהמה ו"או םג אוה (ףיסומה ו"או ותויהל ףסונ) - "הניזחתו"ד ו"אוהש ,"םימחרב
וניניע הניזחתו"ד ןינעה ונשי רבעב רבכש ךכ ,הלואגל דימו ףכית םיכוז אליממו ,רבעל דיתעה
."'וכ

לכ ירחאל הליפתה ףוסב םיעקותש רפוש-תעיקתה לש הנינעו הנכותש ,תוטשפב ןבומ . .
,רשא ,המילשה הלואגב "ונתורחל לודג רפושב עקת"ד ןינעה - אוה םירומאה םינינעה
.["הכאלמ הניאו איה המכח" רפוש-תעיקתש פ"עא] !לעופב השעמב תויהל הכירצ וז העיקת

,"אימש יננע םע ורא"ל ונלוכ הכזנ וז תודעוותה ךשמהב דוע ,שממ דימו ףכיתש - רקיעהו . .
.תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,"םתא םבהזו םפסכ"ו ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"

:רמולכ .תולגה תוכיראל עגונב כ"ג הארוה וז ירה ,"אתכירא אמוי" אוהש ה"רב ונדמעבו
וניא הז לכ ירה - ונמיה הטמל ןיאש ןפואב איה תולגה תוכיראש פ"עאש תעדל ךירצ ידוהי
,ו"ח ,תבכעתמ אל הלואגהש ,רורב הז םע דחיבו ;דבלב דחא םוי ,אתכירא אמויכ אלא
!דימו ףכית האב איה אלא ,דחא עגרל וליפא

םיכוזש ינפמ ,"וינפל 'יחנו ונמיקי ישילשה םויב" - ירשתב ישילשה םויב םייקתמ אליממו
ךפיהה והזש ,"ובהא םולשהו תמאהו 'וג החמשלו ןוששל" וכפהי ולא םימיש דימו ףכית
...!םולשה ךפיהו תמאה ךפיה - 'יהש םקיחא ןב 'ילדג םע ירשת 'ג-ד ערואמהמ רומגה

םושמ ,התע תאז םיריכזמ כ"פעא - הזכש ןינע ריכזהל םיאתמה ןמז אל אוה ה"ר יאדוש ףאו
,רבכ וכפהתנ ולא םינינע לכש יאדו ירה ה"רד 'וכ תועיקתהו תוליפתה לכ ירחאל ונדמעבש
!שממ "תויכז" אלא ,"תויכזכ" קר אל התע םניהו

םוי"ל םיננוכתמ אליממו ,המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית הכזנש ,רומאכ ,רקיעהו
התומילשל ךייש םקיחא ןב 'ילדגד ערואמהש טרפבו] "וינפל 'יחנו ונמיקי - ירשתב - ישילשה
המלש תדועסכ" - הלודג יכה הדועס תנכהב אלא ,תינעת לש ןפואב אל ,[דוד תיב תוכלמ לש
,רמושמה ןייה תא דימו ףכית םהל שיגמו ,לארשי ינב לכ תא ףתשמ ה"בקה הב ,"ותעשב
.רבה רושו ןתיוולה

ףתתשהל אובלו ,הלדבה תושעלו הנורחא הכרב ךרבל ורהימש םידוהי םנשיש ,דחוימבו
- וז תודעוותהב

דעו ,רבכ ותוא ושגפ םהש ,ונקדצ חישמ תאיבד הבוט הרושבה םע ןאכל םיאב םה ירה
עגונבש ,ןבומו] ,חישמל "םכילע םולש" תתל ידכ םתדועס עצמאב קיספהל וכרצוהש
םולש" תתל וידי לטנש ימל רתומ םאה אירטו אלקשל םוקמ ןיא ,הז "םכילע םולש"ל
.[...ןיידע לטנ אלש ימל "םכילע

םג הרומאה הלודג הדועסה תא םיניכמ םה ירה ,הלדבה ירחאל רבכ םיזחוא םהש ןויכמו
.'וכו הלדבה ינפל ןיידע םיאצמנש ולא ליבשב

,רומאכ "ותעשב המלש תדועס" תכירעל םיננוכתמש ןויכמש - רקיעה אוהו דועו . .
"ונתורחל לודג רפושב עקת"הל דימו ףכית הכזנ - "הציבכ דעו תיזכ דע" ןוזמה-תכרבלו
איה ירה ,הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל איה הלואגהש הז םע דחיבש ןפואבו ,הלואגה תאיבב
.אקוד הטמל ,(הציבכו תיזכד הלבגהו הדידמה תמגודב) הלבגהו הדידמהב אקוד תכשמנ
הרשעמ הטמל תויהל הכירצ הלואגהש ,ונרוד אישנ י"ע רסמנש צ"צהמ הזב רופיסה עודיכו
.אקוד םיחפט

דגנכו זמרכ איהש ,תועיקתה םויסבש הלודג העיקתה ירחאל רבכ םיזחואשכ דחוימבו
העיקתב ךיראהל ךירצש אוה ןידהש יפכו .ה"בקהד הלודג העיקת - "לודג רפושב עקת"ה
,וז העיקתב ץמאמה לע הרומ הזש ,אוה תוטשפב ןינעה ןכותש ,"עקותה ינפ ומידאיש דע"
ומידאיש ז"יע הברדאו ,תואירבה ךפיה לש ןינע הז ןיאש אלא .ושארל הלוע םדה רקיע ןכלש
.תואירבו קזוח וב ףסותימ - עקותה ינפ

ינפב לכתסהל ךירצ אוהש ומכ) עקותה ינפב לכתסהל םיכירצש אוה תוטשפב ןידהש םשכו
,'יאר םתסמ הלעמלש ("ןקוקניירא") תימינפ 'יאר לע הרומ "תולכתסה" ,רשא ,(רוביצה
- המכחד 'יאר וליפא

תא תואור ךיניע ויהו" ,"לודג רפושב עקת"ד "עקותה ינפ"ב תולכתסהל ,דימו ףכית הכזנ ךכ
ונבר ירבד ד"ע - הברדאו ,האורה תא קיזמ הז-ןיא יוליגה לדוג תורמלש ,ןפואבו ."ךירומ
וינפלמ ותוארל הכוז 'יה וליאו ,וירוחאמ ריאמ 'ר תא תוארל הכזש לע ס"שה רדסמ שודקה
.הרומאה תולכתסהו 'יארהד םילענ יכה םינינעל םיכוז ז"דע - המכו המכ תחא לע 'יה

,(הרות ישמוח השמח לע ףסונ) הנשמ ירדס הששד םינינעה לכ ירחאל רבכ םיאצמנש טרפבו]
הלואגל ןושארו תולגל ןורחאה רוד ,הז ונרודב ללוכ ,שדחל דיתע קיתוו דימלתש המ לכל דעו
ןינע םג ונשי רבכו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש אוה ונרודב ולא םידימלת לש שודיחה רקיעש -
,ןמזמ "םכלוכ ןכה ודמע"ד ןינעה כ"ג ונשיו ,רבכ וחצחוצ םירותפכה םגו ,ותומילשב הבושתה
רושו ןתיוולהו רמושמה ןייה תא לארשימ א"ואכל דימ תתל ,לוכיבכ ,ךירצ ה"בקה אליממו
השע-תווצמ לכל רוקמו שרש םהש ,האריו הבהא) תוינחורב ןה ,"םתא םבהזו םפסכ"ו ,רבה
יכ" דועיה םויקב תעדה תומילש תילכתל דעו ,תעדה ןינעב - ןרוקמו ,השעת-אל תווצמו
.[תוימשגב רקיעב - הברדאו ,תוימשגב ןהו ("'יוה תא העד ץראה האלמ

,ונשארב ונרוד אישנו ,אקוד םיפוגב תומשנ ,השודקה ונצראל ךליל ונלוכ הכזנש ,ןוצר יהיו

ףכית - אובל ךירצ ונקדצ חישמש הרותה חכב םיקסופ "ןנבר יכלמ ןאמ"ש י"ע דחוימבו
,דימו

- ןושאר לאוג אוה ןורחא לאוגו ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג :אוה ד"ימד ת"רהש רבודמכו
,ט"שעב לארשי ,ט"שעבהד תונייעמה תצפה י"ע טרפבו ,אחישמ אכלמ דודו וניבר השמ

הבורק הנכה תישענ וזו . .ךורע ןחלושד ןפואבו ,הרומאה הדועסב דימו ףכית םידעוס םשו
.שממ דימו ףכיתו ,ןתיוול לש ורוע תכוסב הבישיל


הלואגה ןמז


ןינע תשגדה הלודג המכ דע
הנשה-שארד תולפתב הלואגה

ןרק תחימצ" ;"'וכ תחא הדוגא םלוכ ושעיו" ;"ךחישמ דוד תיב תוכלמ"
'וכ התא ךולמתו" ;"ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ" ;"ךדבע דודל
.(ה"רד הרשע-הנומש תליפתמ) "ךישעמ לכ לע

תיתימאה הלואגה ןינע תוללכ הז ירה - התע לעופב השעמל ךייש ןכאש ןינעה והמ . .
!המילשהו

תא" הלפתב םירמוא הנשה ימי לכבש הז לע ףסונ) ה"רד תולפתה לכב רתויב שגדומ הז ןינעו
:("םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ

ןת ןכבו" ,"שדקתי ןכבו" - םינינע כ"וכ םיפיסומ ה"רד הדימעה תלפתבש תישילשה הכרבב
תריפס דגנכ - "שדקתי ןכבו" :תוריפס רשעה לכ םיזמורמ ולא םינינעבש עודיו .'וכו "ךדחפ
,תראפתה תריפס דגנכ - "דובכ ןת ןכבו" ,הרובגה תריפס דגנכ - "ךדחפ ןת ןכבו" ,דסחה
.תוכלמה תריפס דגנכ - "ךולמתו" ,דוסיו דוה חצנ תוריפסה דגנכ - "םיקידצ ןכבו"

םלוכ ושעיו" ;"ךחישמ דוד תיב תוכלמ" :רדסה לעו ,הלואגה ןינע שגדומ ולא תולפת לכבו
;אובל דיתעל 'יהי הז ןינעש ,(ע"הוא ללוכ) םלועה יאורב לכ לע יאקד - "'וכ תחא הדוגא
לכ לע 'וכ התא ךולמתו" דע ;"ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ" ;"ךדבע דודל ןרק תחימצ"
.הדיתעה הלואגב 'יהי הז ןינע תומילשש - "ךישעמ

'גב וליפאש - ךכ ידכ דע ,ה"רד תולפתב הלואגה ןינע תשגדה הלודג המכ דע םיאור הזבו
תשקב םע םירושקה םינינע ףיסוהלו םייוניש תושעל אלש רתויב םירהזנ םהבש ,תונושאר
'גב (הדיתעה הלואגה תודוא רבודמ םהבש) ל"נה םינינע לכ םיפיסומ כ"פעא ,'וכ ויכרצ
ילב הלחנ" - ונינעש ,וניבא בקעי דגנכ איהש ,תישילשה הכרבב - אפוג םהבו ,אקוד תונושאר
!ה"רד תולפתב המילשהו תיתימאה הלואגה ןינע תשגדה הלודג ךכ ידכ דע ,"םירצמ
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ה"רד םוי תחישמ)


תבשב לחשכ - וז הנשב ה"רד יוליעה לדוג

שאר לש יוליעה לדוג ןבומ . . ,תבשב תויהל לח ובש ןושאר םויש - וז הנשב ה"רב כ"וכאעו . .
ןיידע ריאמ 'יה אלש רתוי ןוילע שדח רוא דרוי" זאש הזל ףסונ :השדחה הנשה לש הנשה
לחש) הז הנשה שאר לש שדח רואה ירה ,(הנשה שאר לכב והזש) "הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ
ותוהמו ותומצעל דע ,רוא רויצו רדגמ וליפא הלעמל אוהש "םוקמ"מ ךשמנ (. . תבשב תויהל
.הטמל ןאכ םיפוגב תומשנ םהש יפכ י"נב לש םתואיצמב הטמ הטמל יולגב ךשמנ הזו 'תי

קורפל" ידוהי ךירצ כ"חאש אלא ,הנשה שאר לש ןושארה עגרב ,רתלאל ,ףכית ךשמנ הז לכו
בקעיו" לש ןפואב ותדובע י"ע ,לבקמ אוהש ("ךעלקעפ יד ןקאפרעדנאנאפ") "תוליבחה תא
.ולש בקב - אקוד וכרדלו ,הוצמהו הרותה ךרד ,"וכרדל ךלה
(תידיאמ םוגרת - הגומ - נ"שת'ה 'ילדג םוצו ה"רד םוי ,(ק"ש םוי) ה"רד םוי תוחישמ)


...!ךתומכש שפט :ול םירמוא הז לע

ותנישמ םוקי ידוהי רשאכ :ונעטי יאדוב - ("עקידעצכערק יד") דימת חנאתהל םכרדש ולא
,כ"או ,הז םויב םוצל וילעש הארי - חולב לכתסיו ,"יתמשנ יב תרזחה"ש ירחאל ,רקובב רחמ
!?לטבתה םוצהש םירמוא דציכ

תלפתב ירה - רקובב רחמ דע ןיתמהל ךל המ ...!ךתומכש שפט :ול םירמוא הז לע הנה
הולמ תדועס ךורעת ןכ ירחאלו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" רמאת ק"שצומד תיברע
דוד לש ואוב תודוא (תורימז רמאת וא) בושחת הבש ,אחישמ אכלמ דודד אתדועס ,אכלמ
הריתיו ,רחמ םוצת אל יזא - הלילב םויה אובי ונקדצ חישמ רשאכ ,כ"או ,אחישמ אכלמ
...!םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ךפהי הז םוצ :וזמ

תורשע ינפל םילשוריב ספדנש] (ד"פס) "םילשורי הנוב" רפסב - ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
דחא קידצ 'יה םא וליפא"ש ראובמ ובו ,['וכ די-יבתכמ םג ספדנ כ"חאו ,םינש
!"חישמ אב 'יה ורודב המילש הבושת השוע

םג - דימו ףכית אובל לוכי ונקדצ חישמ אלא ,םייוסמ ןמזל ןיתמהל ךרוצ ןיא :רמולכ
!הלילב

אב וניאש ,ונקדצ חישמ ןינעב וניצמש תולבגהה לכש םינורחאב ש"מ תודוא ליעל רומאכו
ולכ"ש ירחאל לבא ,"התעב" הלואג תודוא רבודמ רשאכ קר הז ירה - ב"ויכו תותבש יברעב
ז"פ הבושת 'לה) ם"במרב רורב ד"ספ ונשי יזא - "הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ
רבודמכו ,"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :(ה"ה
!שממ דימו ףכית ,וטושפכ - אוה הכלהב "דימ"ד גשומהש פ"מכ
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ה"רל ךשמה - ב - הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


"ונל התיה רבכש ,הזמ הרתיו"

,רבע ןושלב ,ונל התיה רבכש ,הזמ הריתיו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכש - רקיעה אוהו דועו
,םינותיעב חישמה תאיבד םוסריפה רבד-לע וניאישנ וניתובר לש עודיה םגתפה פ"ע טרפבו
שיו) ולוכ םלועב םינותיע כ"וכב םסרפתנש הנורחאה הפוקתב שממ לעופב םייקתנש יפכ
,שממ לעופב - אב רבכ - ףכיתו ,"אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש (רתוי דוע םסרפלו ףיסוהל
דימו ףכיתו ,"לארשי לכ יניעל" כ"וכאעו ,םלוע יאב לכ יניעל יולגבו ,םיחפט הרשעמ הטמל
.שממ
(הגומ - ב"נשת'ה ירשת ךליו פ"שו ה"רד םוי ,א"שנת'ה םיבצנ פ"ש תחישמ)


רובידב אטבתמ הרתכהד לוטיבה
"ךלמה יחי" םירמואש אקוד

ינוכילמתש ידכ תויכלמ ינפל ורמא" רמוא ה"בקהש המ םע רושק ה"רד ןינעה ,ליעל רבודמכ
םינינעה תשלש ירה והזש ,"רפושב המבו ,הבוטל ינפל םכנורכז הלעיש ידכ תונורכז ,םכילע
;השעמו רוביד הבשחמ לש

עגונ אל הרתכהל עגונב ירהש ,רובידה ןינע אוה תויכלמו ,השעמה ןינע אוה רפוש תעיקת
. ."ךלמה יחי" םירמואש ,אקוד רובידה ןינעב אטבתמ הזש לוטיבה ןינע אוה רקיעה ,הבשחמ
.הבשחמה ןינע אוה תונורכזו
(הגומ יתלב - ז"לשת'ה ה"רד םוי תחישמ ישפח םוגרת)


ונקדצ חישמל םיכיישש תומשה

תונייעמה תצפהב 'יולתש הלואגה זוריזו בוריקב רתוי דוע ףסותי ז"יעש - רקיעה אוהו ר"היו
("קדצ"ו "חמצ") תומשה 'בש קדצ חמצה לש ותרותל תוכיישבו רשקב דחוימבו ללוכ ,הצוח
.ונקדצ חישמל םיכייש
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ה"רד םוי ,ק"שה םוי תחישמ)


םידיסחה לכ לש ד"ספה פ"ע
הלואגה רוד ונרוד -

,םידיסחה לכ לש ד"ספה פ"ע - םגו ,תולגהד ןורחאה רוד ,הז ונרודל עגונב - שארל לכל . .
םהמע םיחקולש ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש ןושארה רוד - ףטהו םישנהו םישנאה
י"ע ,הלואגל ומצע תולגה תא םיכפהמש דעו ,"תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמ"
."הלואג" "הלוג"מ השענ זאש ,"הלוג"ב ,םלוע לש ופולא ,ף"לאה יוליגו תכשמה
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ה"רד םוי תחישמ)


ןמזה עיגה רבכש יאדובו יאדוב
"תולג יאלאד" 'יהיש

"אתכירא אמוי"ה לש ומויס רבכ עיגהש ,ךכ ידכ דע ,רתויב תולגה תוכירא לדוג ירחאל . .
דוע ףיסוה םיאישנהמ 'א לכש עודיכ ,"אתכירא אמוי"ב הפסוהה ירחאל םג ללוכ - ה"רד
ידכ דע ,תולגב ןיידע םיאצמנש "ךיז ןעמ טפאכ" הז לכ ירחאלו ,הנשה שארב ("טונימ") עגר
- תולגד "אתכירא אמוי" ,תולגה תוכירא הלודג ךכ

רבכש יאדובו ...!תולג "יתמ דע" ,"תולג יאלאד" 'יהיש ןמזה עיגה רבכש יאדובו יאדוב ירה
."ךשוחל םש ץק" תויהל ךירצ
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ה"רד םוי תחישמ)


רתוי דוע שיגדמ הלודג-העיקתה
"ןיציקה לכ ולכ"ש

העיקת"ל דע ,שממ לעופב רפוש תעיקתד יוליעה םג ףסותינ זאש ,ה"רד ינש םויב ז"דע . .
הב ךיראמ עקותהש לארשי גהנמכו ,"ונתורחל לודג רפושב עקת" תמגודו ןיעמ איהש "הלודג
,"ןיציקה לכ ולכ"ש רתוי דוע שיגדמ ז"ה הלודגה העיקתהב וחכ לכ איצומשכו ,וחכ לכב
.הלודג העיקתב םויסהל דע ,תועיקתה תעשב כ"וכאעו ,תועיקתה ינפל וליפא
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ה"רד םוי תחישמ)


ולש תא השעי ה"בקהש אלא רתונ אל

הכאלמה םג ללוכ ,"'יושע ךתכאלמ לכ" - תבשה םויד הדובעה ןפואב השענש םג ןבומ הזמו
- "םירותפכה חוצחצ"ד הכאלמה כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל "םכלוכ ןכה ודמע"ד
ונישעמ תוללכד "שיטפב הכמ"ה םג השענ ןדי לעש טרפבו ,תבשב םתושעל רוסאש תוכאלמ
רתונ אלש ,ךכ ,לארשי לש םדצמ "'יושע" איה וז הכאלמש - תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו
ירה - וב אלא יולת רבדה ןיאש ןויכמו ,לארשי תא לואגל ולש תא השעי ה"בקהש אלא
."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל"ש יאדוב
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ה"רד םוי תחישמ)


'ילדג םוצב הדובעה י"ע
"חישמ לש םוי" היהנ

,(הכוראב ל"נכ) דוד תיב תוכלמ לוטיבו לארשי רוזיפד ןינעה ןקתל אבש ,'ילדג םוצב ונדמעב
ףוגב המשנ ,יוליגבו תוטשפב ונקדצ חישמ תאיבב יולת לעופב ןוקיתהש פ"עאד ןבומ הזמש
י"עש ,וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ ךירצ ,םינינעה תוינחורב הנה - רשב יניעל הארנה
אוה ירהו ,אב רבכ ("גאט ס'חישמ") חישמ לש ומוי וליאכ ולצא 'יהי ,'ילדג םוצב ותדובע
.(ז"נפל תומילשב ונכוה רבכש ןויכ) םואתפ ואוביש הלואגה ינינע לכל ןכומ דמוע
(הגומ יתלב - ח"משת'ה 'ילדג םוצ תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


גהנתהל תושר דחא ףאל ןיא
שדוקה ץרא לע תיבה-לעבכ

דעו ,לארשי ץראמ 'והשמ' וליפאו חפט לכ ,לעש לכ לש רקויה ןבומ ,ליעל רומאה יפ-לע . .
לכ לע 'םיתב-ילעב'ה םה י"נב לכו ידוהי לכש דע ,י"נב לכ םעו ידוהי לכ םע רושק הז המכ
.שדוקה ץראמ 'והשמ' לכו חפט לכ ,לעש

פ"ע אל הז רשאכ - הז לע ("ןעוועט'ב"העב") תיבה-לעבכ גהנתהל תושר דחא ףאל ןיאו
ותרותב הרוהש יפכ ,ומצעב ה"בקה אוה ןתונהש ,(תישארב פ"ר י"שר) "ונל הנתנ"ש הארוהה
ןפואבו "םלוע םע"ל הנתינ לארשי ץראש רמאנ הרותבו ,(םייחב הארוה) "םייח תרות"
."םלוע תלחנ"ד

ןוצר יפכ להנתהל לארשי ץרא הכירצ - יתימא םולש ,"ץראב םולש יתתנו" היהיש ידכו
םשש לארשי ץרא לש המכו-המכ-תחא-לע ,ולוכ םלועה לכ לש 'תיבה-לעב'ה אוהש ארובה
דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע 'וג רשא ץרא" בותכה רמאמכ ,יולגב איה תוקולאה
."הנש תירחא

."םנחת אל" - איה הרותה תוארוהמ תחא רשא

,םש םייחו ובשייתה םידוהיש םוקמ לכבש ,ךורע-ןחלושב רורב ןיד-קספ ונשי :הזל ףסונו
לע" קר הזש וליפא ,"םיאבו םישמשממ" ם"וכע רשאכ יזא ,ץראל-ץוחב וא לארשי ץראב
,ץראל-ץוחב חטש לע רבודמשכ וליפא ,םהינפל םוקמה תא חותפל רוסא - "שקו ןבת יקסע

לש ןינע והזש ןויכמ ,"תבשה תא םהילע ןיללחמו ןייז ילכב םהילע םיאצוי"ש אוה ןידהו
,"שקו ןבת יקסע לע" םיאב םהש םירמוא םהשכ וליפא ,שפנ-חוקיפ

ןיד-קספ יפל - שפנ-חוקיפ םע רושקה ןינע הזש יולגב םיאור רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
תעכ םיאצמנה אבצה ישנא םה ולאש ,הז ןינעב (ךורע-ןחלוש יפ-לע) םיחמומה לש רורב
דצמ אלא ,םירחא תונובשח וא םייתגלפמ תונובשח דצמ אל םתעד תא םירמואשו ,אבצב
ןינע הזו תויה ,דחא לעש וליפא רוסמל רוסאש הווש םלוכ תעדש - שפנ-חוקיפ לש ןובשחה
.שפנ-חוקיפ לש

,"םייח תרות"ו "תמא תרות"ב ןיד היהנ הז - אבצ ינינעל החמומה תעד תא םיעמושש רחאלו
ךרדה יהוזו תויה ,קשנ םע דחי - ץוחנ םאו ,הפוקז המוקבו קזח ןפואב דומעל םיחרכומש
.םולשו-סח ,שפנ-חוקיפ לש ןינעה תא עונמל

הרות יפ-לע אוהשכ קר - יתימא םולש

'וכו עגרל םולשו המודמה םולש אל - "ץראב םולש יתתנו" 'יהיש הדיחיהו תחאה ךרדה יהוזו
- אמייק-רב םולשו תמא לש םולש ,יעבדכ םולש אלא ,(םירעצמה םינינעב ךיראהל ןיאש)
יפכו ,"םלועב םולש תושעל הנתינ"ש הרותה יפ-לע םיגהנתמשכ אקוד תויהל לוכי הזש
הרות-ןתמ תעשבש שרדמב אתיאדכו ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה" בותכש
,םעלב םהל הנע ?יאה יאמ והולאשו םעלבל ואב םהשכו ,םלועה-תומוא לע דחפו המיא הלפנ
ומע תא ךרבי 'ה" :ונע םה יזא ,"ןתי ומעל זוע 'ה רמאנש ,ומעל ןתונ הרות" ה"בקהש
.י"נב םע םולשב ויחו ,םלועה לכב םולש היהנ זאו ,"םולשב

ףוקעל הדיחיה ךרדה וז - םויל םוימו הנשל הנשמ ,רודל רודמ "תיחצנ איה הרותה"ש ןויכמו
.םייוצר-יתלבה םינינעה לכ םע שפנ-חוקיפ לש ןינעה תא חיטבהלו

התמיא םהילע לופת"ש ןויכמ ,הלק העשל קשנה תא םיזחואש ךכב הבוח-ידי םיאצוי זאו
,"ךרואל םייוג וכלהו"ל דע "ץראב םולש יתתנו" היהיו ,"ןבאכ ומדי ךעורז לודגב דחפו
ךייסרהמ"ה ויהי אלש ןויכמ ,םירחא םינינע לע ךתעד-אקלס-אק היהת אל הליחתכלמו
."ואצי ךממ ךייבירחמו

םילפרועמ םיחוסינבש הנכסה

אל םאו] "דיווייד-פמעק"ב התיהש הפיסאה תודוא והשמ ורמאיש הכחמ רוביצהו רחאמ
תחא הלמ ועמש אלו תויה ,אובל יאדכ היה םאה ובשחיו תודעוותההמ וכלי םולכ ורמאי
.הז תודוא רבדל םיחרכומו הרירב ןיא יזא ,[הז לע הדיחיו

אלו) הרורב-יתלב הפשב בתכנ םכסההש ןויכמ - "םודי איהה תעב ליכשמה"ש יפ-לע-ףא
וארי ךכ-רחאו ,םישוריפ ינימ לכ הזב שרפל םילוכי - (תיטרפ החגשהב אלא הרקמ ךרדב
תועד שלש וראשנ אלא (םמצע תא תולשהל םיצורש יפכ) תחא העד התייהנ אלש קר אלש
,ןכ-םא ,םיצעוי םנשי השלשהמ דחא לכל ירה :וזמ הריתי אלא ,[םירצמו ב"הרא ,ק"הא]
!ןאכ ןנשיש תועדה רפסמ ךכ םיצעויה רפסמכ

יהיו - (הזב ויהש םיכרדה לכ םע) תויוקבחתהו תוקישנ םע ודרפנ םהש ךכב התיה החלצהה
- ללוכ ,ובשח המו ונווכתה המ חקמתהל וליחתי ךכ-רחא קרו ,בוט ןפואב תאז ולצניש ןוצר
.ושע המו ורמא המ

לכה ונתיש םלועמ ורעיש אל
!םולכ ולבקי אלו

אל :ליהבמו רעצמ יכה רבד אוה ,ץרמנ רוציקב םינפ-לכ-לע ,ךכ לע רמול םילוכיש המ . .
!םולכ ולבקי אלו לכה ונתיש םלועמ ורעיש

,דחאמ הפ-לעב החטבה - אוה ולבקש םמצע תא תולשהל םיצורש ידיחיה רבדה

קוקז אוה אסכה לע בשוי אוה רשאכ וליפאשו ,אסכה לע קיזחי אוה ןמז המכ םיעדוי אלש -
,דחא ףא לצא דוס הז ןיא - (תידועסה ברעב) ברע-יאה-יצחב םש-יא בשויש 'רישעה דוד'ל
- הזמ םיעדוי ולא השלש םגו

אוה ךכ-רחאו ,םולשה לע ןתמו-אשמ ולהניש םיכסי אוה ,קלחו בוט ןפואב להנתי לכה םאש
.'וכו יטמולפיד סחי ,םולש לש ןינע היהי םינשה ךשמבש םיכסי

הווצמ אוה ונוצרבש לעופב ואר רבכש - יטמולפידה סחיל שי ךרע הזיא רבעב ואר רבכ
ןיב"ש ןינע אוה הזה רבדה לכו ,האלה םתוא חלוש אוה ונוצרבו ,רוזחל ולש םיטמולפידל
.הזמ ךשמהה היהי דציכ םיעדוי אל ךכ-רחאו ,"(דבא הליל ןיבו) היה הליל

,ובישהל ןיאש ןינע םירסומ
רובידב החטבה תרומת

וא ,ונוצרבו ומצעב לשומ היהי אוה םאה - קיזחי אוה דציכו ןמז המכ םיעדוי אל ,רומאכו
.ףסכה ןתונ ןוצרכ גהנתהל חרכומ אוהש רורב ,םצעבו ,ףסכה ןתונ לש ונוצרל ףופכ היהיש

.ירמגל ולטבל תרחמלו ,םויה ותושעל םילוכיש רבד והז - םולשה לע ורבדו ומתחש המו
והז ,הרזחב חטשה תא תחקלו טרחתהל רחמ ולכוי אל ירה - חטש םינתונשכ ןכ-ןיאש-המ
לוהינל םירושקה םינינעה לכ תא םיריסמו אבצה תא םשמ םיאיצומ - "בישהל ןיא"ש ןינע
!םוקמה

דחאמ רובידב החטבה תרומת ,ךכ-רחא ובישהל רשפא-יאש ןינע םירסומש ,תרמוא תאז
המכב יולת הזש ןויכ) קיזחי אוה ןמז המכ (עדוי וניאש רמוא ומצע אוהו) םיעדוי אלש
!םיצורש המ יפל םוי לכב ותונשל םילוכיש רבד חיטבמ אוהו ,(םינינע

וארו רבעב םג תוברע ונתנ םה - (ב"הרא) תרחא הלשממו וז הלשממ תנתונש תוברעל עגונבו
!רמגנ הז דציכ

םיוסמ חטשמ רטפתהל םינכומש םיעידומש העשבש ,ןינעה םצע לע ףסונ אוה הז לכש
לש ןפואב םידוהיל ךייש וניא חטשהש םירמואש החכוה אפוג הז - םידחוימ םיאנתב ותיתלו
."םלוע תלחנ"
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה לולא י"ח תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תבשב לחש הנשה שאר

םימוליצ 'ב הזב ונאבה הנשה שאר לגרל
:א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ק"יתכמ

ז"משת'ה ה"רד 'ב םוי ,'וג ועקת ה"ד רמאמ לע יברה תהגהמ (א
(27 'ע א"ח ז"משת תויודעוותהב ספדנ)

ז"משת'ה 'ילדג םוצ תחישב םיחינמה תלאשל יברה הנעמ (ב
(ג"הושב םש הארו 51 'ע א"ח ז"משת תויודעוותהב ספדנ)

'א ק"יתכ םוליצ


'ב ק"יתכ םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

גונעת 'גהמ 'אה 'יפו צ"צהמ הכוראב ראובמכו (ה"ר) םויה תרמאה 'ה תא והזו :'א םוליצ
[רורב אל] םכישעמ (רפוש) ורפשו

ל"צו ל"זיראה יבתכב ראובמכ ה"רב אוהש תוכלמה ןינב ןינעד ,םירמאמהב כ"חא ךישממו
.'וכו םירתסההו תומלעהה תרסה ל"צ הזלש 'וכ ינוכילמת

איהש ותוכלמו ,'תי ותוכלמ לוע תלבק י"עד ,םכילע ינוכילמתש תויכלמ ינפל ורמא והזו . .
תומילשהל דעו תוכלמה ןינב םילעופ ז"יע ,םכילע ינוכילמתש ,םהילע ולביק אקוד ןוצרב
תויהל תנקתתמ תוכלמה 'וכ ינוכילמת ז"יעד ,עפשו רוא 'יחב דוחי ,םיקלאו 'יוה דוחי ,הזב
תכרב חסונ רואיב םג והזד ,םש ךישממו .הכוראב םש ךשמהב ראובמכ ,םלש ףוצרפ 'יחבב
,םילבלבמה םינינעה תריבש ע"וה העורתד ,םימחרב לארשי ומע תעורת לוק עמוש ,תורפוש
תועיבקד ה"ר(ד 'א םוי)כ) תבשב תויהל לחש ה"ר לש ט"וי ןכלו .תוכלמה ןינב םילעופ ז"יעש
.'וכ רוריבו הריבשד ןפואב הדובעה ןיא תבשבש יפל ,ןיעקות ןיא (וז הנש


.רקיע ןפוא לכבש - ל"נכ ומשריו שפחל ג"מזה ןיא :'ב םוליצ

ייח וכשמויש [ידכ] ויונימ 'יה והילדגש ןויכמ - הלואגה ןינעל רשקה ראבתנ 'ילדג םוצ תחישב
.דוד תוכלמב םהייח ךשמהכ י"נב

[זי ,דכ] ב"מ - 'ינכי תוכלמ ירחאל [םתגהנה] ד"ע לבב תטיש :הרעהב"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish