ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,ז"נפלש תורודה ךשמב ורבעש המ לכ ירחאל ,הלא ונימיב
השמ לש ותואיצמ הנשי ,אלימבו ,'וכ הדירי לש םינינע דוע ןיא
יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" -

*

הבוש תבש ,וניזאה 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= הרע ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ

"לארשי לכ ףוכיו"
ה"ר תרטפהבש הנח תלפת ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


"םייארפ" םירוביד רבדל םיחרכומ ןמזה דצמ

םייוקי הזש תוצרל וילע ,ובנ רהל 'ילעה תא רבכ שי דחא לכלו תויה
ירה * לארשי ץראל תוימשגב ונרוד אישנ םע וכליש ,וטושפכ תוימשגב
- לכ תישאר יזא * ?"םייארפ" םירוביד םירבדמ עודמ - לואשל םילוכי
לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ "יארפ" ןמזה ,ןמזה דצמ חרכומ הז
ןיא - תינש * "םייארפ" םירוביד י"ע אוה תאז לטבל ןפואה ,"םימואל
פ"ש תחישמ * הרותב םיבותכ םה ירהש ,"םייארפ" םירוביד ללכ ולא
הגומ יתלב - ו"משת'ה ירשת ג"י ,וניזאה

."ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:"קלתסהל" וניבר השמל חינהל וצר אל לארשי ינבש הזב ימינפה ןכותה . .

זא םלצא הריאהש ,איה הנווכה ,"ובנ רה"ל 'ילעה זא התיה לארשי ינב לצאש ,םירמואש המ
.הדיתעה הלואגל תכיישה ן"ונה רעשד 'יחבה

הזש ,הזה םלועב לעופב םייוקיו ,הטמל ךשמוי ןכא ןינעהש ,זא לארשי ינב לש םנוצר 'יה הזו
ינב תא סינכמ 'יה השמ םאבש ,עודיכו ,הזה םלועב ראשנ 'יה וניבר השמש ז"יע לעפנ 'יה
.תולג 'ירחא ןיאש תיחצנה הלואגה זא התיה ,לארשי ץראל לארשי

ץראל ותיא תכללו ,םהלש אישנה םע ראשהל ,אוהה ןמזב לארשי ינב לש םנוצר 'יה הזש
.תיחצנה הלואגל לארשי

תויהש ,הז וננמזב ךכמ דומילה ונשי - תיחצנה הלואגה זא התיה אלו ,"וכז אל" זאש ןויכ ךא
הזש תוצרל וילע ,דחאו דחא לכבש השמ 'יחב דצמ ,ובנ רהל 'ילעה תא רבכ שי דחא לכלו
ונרוד אישנ םע וכליש ,וטושפכ תוימשגב אלא ,תוינחורב ובש השמ 'יחב דצמ קר אל םייוקי
!"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"ש ןויכ ,לארשי ץראל תוימשגב

,"וציקה" םתס אלו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" 'יהי דימ ירה - י"שת תנשב השעמ 'יהש המו
!הלואגב דימ 'יהי ירה הז םיקידצל עגונבו ,החמש ךותמ ,"וננרו"ד ןפואב אלא

ןיבש םינשה תודוא רהזב םיבותכש תונובשחה לכל תוכחל ךרוצ ןיא םיקידצל עגונבש עודיכו
השמ"ש ל"זח רמאממ ןבומכ ,דימ ומוקי םיאישנהו תויה - םיתמה תייחתל חישמ תאיב
גהנתהל דציכ םתוא לואשל ףכית ולכוי יזאו ,שדקמה תיב הנבישכ דימ "ונמע אהי ןרהאו
.ק"מהיב הנבישכ דימ עגונ ירה הזש ,שדקמה תיבבש תונברקה תברקהל עגונב לעופב

.רוד לכבש םיאישנה ,רודו רוד לכבש "השמ"ל עגונב םג ךכ ,"ןרהאו השמ"ל עגונב הזש םשכו

?("ןכאז עדליוו") "םייארפ" םירוביד םירבדמ עודמ - לואשל םילוכי ירה

ךשוחה" רשאכ ("ןמז רעדליוו א") "יארפ" ןמזה ,ןמזה דצמ חרכומ הז - לכ תישאר יזא
."םייארפ" םירוביד י"ע אוה תאז לטבל ןפואה ,"םימואל לפרעו ץרא הסכי

םכתמכח איה"ש ,הרותב םיבותכ םה ירהש ,"םייארפ" םירוביד ללכ ולא ןיא - תינש
לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר" ורמאי תומואהש תלעופ הרותה ,"םימעה יניעל םכתניבו
םה םא טרפבו ,"םימעה יניעל" םג לבקתהל םילוכי םירמאנה םינינעהש יאדוב כ"או ,"הזה
המכ תחא לעו ,"םתלועפ םילעופו בלה לא םיסנכנ" םה יזאש ,"בלה ןמ םיאצויה םירבד"
."ךברקב רשא רז ל-א"ה לע םילעופ םהש המכו

לכ םע דחי ,"אימש יננע םע וראו" ,דימו ףכית ,י"אל תוימשגב סנכינ ןכאש - רקיעהו
.'וכו תויסנכ יתבה לכ תא םג וחקי זא ירהש ,תוליבחה

רבכ - 'וכו הרשעמ הלעמל ןימוחת שי םאה אישוקהו ,'וכו תבש הז ירה ,הלאשה הנשיש המו
...איבנה והילא ץרתי וז הלאש םגש ,םימעפ המכ רבוד

ןושיל וליפאו ,הלאשה םע טקשב ןושיל םילוכיש 'יארהו ,ךכ לכ הקיצמ אל הלאשהש טרפבו]
ןויכ "ךיתנש הברעו תבכשו"ד ןפואב אל םנמא ,"גונעת תבשב הניש" ירהש ,תודעוותהה תעב
ןכיה הבישי םוקמ שי םא טרפבו ,"ךתנש הברעו תבשיו" קר אלא ,"תבכשו"ל תורשפא ןיאש
[...טקשב ןושיל רשפאו ,םיפחוד אלש

ידוהי לכש) "'וכו חישמה תאיבב המילש הנומאב ןימאמ ינא"ב טושפה שוריפה ירה והזש
תומשנ ,וטושפכ תוימשגב 'יהי הזש ןימאמ אוהש ,(ד"בח גהנמכ - בשוח וא ,תאז רמוא
!םיפוגב

;"ןימאמ ינא"ד ןינעה תא ("ןענעראוואב") ריהבהל םיקוקז אל ירה ןדע ןגב םיאצמנשכ
!םיפוגב תומשנ ,אקוד הטמל הפ 'יהי הזש אוה שודיחה

דוסי אוה חישמה תאיבב הנומאה ןינעש ךיא ,םיכלמ תוכלה ףוסב ךיראמ ם"במרהש יפכו
םשכ ,םיפוגב תומשנ תודוא תוטשפב ירה רבדמ אוה םשש ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב
תומשנ לארשי ינבל ודי לע הלואגה 'יהת ךכ ,"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ אוה ומצע חישמש
!תוימשגב לארשי ץראל וכליו ,םיפוגב

הז תיטרפ החגשהבו ("דחא םכח ינריעה") יל וריעהש המ איבהל םוקמה ןאכ - הזל ךשמהבו
.חישמה תאיבב הנומאה תודוא א"דיחה בתכש המל עגונב ,וז תבשב ידיל עיגה

,(ב"ויכו לאש םייח) ולש ת"ושהו הכלהה ירפסב ,הרותד הלגנב ןיב קסופ 'יה ירה א"דיחהש]
עירכמו הלבק פ"ע םירואיב המכ וירפסב איבמ אוהש הזמ חכומכ ,הרותד רתסנב ןיבו
.םהיניב

ץראל ץוחב בבותסהל גהנש ,לארשי ץרא ידוהי לש "ר"דש" - התיה א"דיחה לש ותדובעו
,י"א תועמל ל"וח לש תועמ ךופהל גהנ אוהש ,רמולכ ,לארשי ץרא ינב רובע םיפסכ ץבקלו
"לארשי ץרא ןאכ השע"ד ןינעה והזש ,לארשי ץרא םע ל"וח לש ןוממה תא דחאמ 'יהש דע
.[לארשי ץראל ל"וחמ לעופב וכלי רשאכ ,הלואגהל הנכה יהוזש ,(עודיה םגתפכ)

הדימעה תלפתב תרמאנש הכרבה תודוא ,א"דיחה לאוש (יוויק ךרע) "תומדק רבדמ" ורפסב
,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ - ךתעושיב םורת ונרקו חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"
,םעט תניתנ לש ןושל אוה "יכ" ירהד ,"וניוק ךתעושיל יכ"ד הנווכה תנבומ אל ,הרואכלש
?הלואגה לע םעטה הז םאהו

,הדימעה תלפתב תורמאנה םילימב רהזהל םיכירצ המכ דע עודיה פ"ע רתוי הלודג ההימתהו
"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ" םירמוא ךיא כ"או - קוידה תילכתב תויהל הכירצ הלימ לכש
?"'וכו ךדבע דוד חמצ תא" לע םעט רותב

הביס וזיאמ םא 'יפאש ,אוה וז הלפתד ןכותה :םעט תניתנ ןכא והז ,ימנ-יכה-ןיאש ,ראבמו
"וכז אל"ד בצמב םיאצמנש ןועטל לולע והשימו ,וישכע אובל ךירצ אל חישמש ןכתי 'יהתש
חמצ תא"ה םייקתי ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל"ש הז תוכזבש ,ה"בקהמ םישקבמ ז"כב - 'וכו
."ךתעושיב םורת ונרקו חימצת הרהמ ךדבע דוד

!הלואגה בוריקל תמרוג חישמה תאיבל הוקתהו הנומאה םצעש - איה ןינעה תדוקנו

ירה ללכבש !הזב וילע קלוח אל דחא ףאו ,םיניד קסופ רומאכ 'יהש א"דיחהמ ןיד קספ והזש
קלוח ןיאש הז ןינעב כ"וכאעו ,םירחא םיקסופ לע קלוח אוהש םינינעב 'יפא ותעדכ םיעירכמ
.וילע

קוסעל "ונכרד וז ןיא"ו "וניתובא גהנמ" הז ןיאש ,םינעוטה ולאל ץוריתה םג ונשי ז"פעו
ידי-לעש שרופמ ןיד-קספ ונשי :אוה הנעמהו ,חישמה תאיבל הוקתו 'יפצ ,הנומאב טהלב
!"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"ד ןינעה תא שי "םויה לכ וניוק ךתעושיל"

ןויכ ,"םיגיעלמ"המ לעפתהל אלו ,תאז םינעוטה ולא םע ללכ םיחוכיול סנכהל ןיאו -
הבשחמ ו"ח תולעהל לולע הזו ,חוכיוב חצנל הצרי דצ לכש ךכל קר םימרוג "םיחוכיו"ש
!הז ןמזב םיליהת רמול בטומו ,'וכו שילחהל וא ,קדוצ אוההש

ןיא ולצאש ,אוהה ןעוט - "ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש ,הלפתה תעב שוריפב םירמוא
ולצא שיו ,ןורסח ןושלמ םג אוה "אטח" ירה לבא ..."ונידיב וניתובא גהנמ"ו תויה ,"וניאטח"
בצמב םיאצמנו ,תאז םינקתמש ז"יע אקודו ,חישמה תאיבל הוקתהו הנומאהב ןורסח
ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ י"ע הלואגה תא איבי יאדוב הז ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל"ד
.שממ


הלואגה ןמז


םיניע תזיחא קר אוה םלועה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

."רעבירא הלחתכל"ד ןינעה תא רמול דימת גהנ אלוליהה לעב . .

:הזב תוארוה המכו

"םכיטבש םכישאר" ןיב) תוגרד יקוליח םיאור אל יזא "רעבירא הלחתכל"מ םיכלוה רשאכ
- רדס יפל) הטמלמ םיכלוה רשאכ ;םיוש םלוכ אלא ,("ךימימ באושו ךיצע בטוח" ןיבל
םיכלוה רשאכ לבא ,ינשל דחא ןיב םיקוליח םנשי אלימבו ,תונובשח םנשי ("רעטנורא"
דע "םכיטבש םכישאר"מ ,םיוותשמ םלוכו תונובשח םוש ןיא יזא "רעבירא הלחתכל"
."ךימימ באושו ךיצע בטוח"ל

הדומ" רמול אוה תושעל וילעש ןושארה רבדה ,רקובב םימק רשאכש ,א"ואכל הארוה דוע
ךירצ אל אוה יזאו ,תוקולא איה תואיצמה רקיעש תעדל שי הנושארבו שארב ,"ךינפל ינא
לכ ,"רעבירא הלחתכל"מ םיכלוה אלא ,ול עגונ אל םלועב וקלח 'יפאו ,ללכ תונובשח בשחל
שי אלימבו ,"יתמש רשא ץראו םימש תוקוח" בותכש םגהו ,תוקולא איה ולש תואיצמה
!תוקולא - ולש תואיצמה רקיע והמש קר תעדל וילע לבא ,םלוע לש תואיצמ

אל אוה ה"בקה לש ותוחילש תא תואלמל ךלה אוה רשאכ ,וניבא םהרבאמ םידמל הז תאו
הנווכה תא םילשהל וילעש קר עדי אוה ,תוחילשה תא אלמי אוה דציכ תונובשח םוש בשיח
אוה רשאכו !תכלל ךירצ אוה ,ול עגנ אל הז רהנ םואתפ 'יהנ ךרדה עצמאבשכ םגו ,הנוילעה
תא תואלמל וילעש - אוה ולש ןובשחה ,("ךייט סיוא ןראוועג") רהנה לטבתה - רהנל עיגה
.ה"בקה לש ותוחילש

:האבה הארוהה תא םידמל םג הזמו

תולגל לוכי אוה ךיא ,םלועב לועפל לוכי אוה דציכ - ןועטל לולע אוה ,םלועל םיאצוי רשאכ
?םלועב תוקולא

םוש ןאכ םיעגונ אל אלימבו ,"רעבירא הלחתכל"מ תכלל םיכירצש ול םירמוא כ"ע
.("ןעגיוא יד טרעדנעלב סע") םיניע תזיחא קר הז ירה םלוע שיש הארנש המו ,תונובשח

אלימבו ,גרטקמ אל ללכ ןטשה יזאש ,םירופיכה םוימ םיעיגמשכ ףכית איה וז הארוהו
לש בצמו דמעמה ללכבו ,םלועהמ לעפתהל םיכירצ אלו םירתסההו תומלעהה לכ םידרוי
אל זאו ,םלועהמ הלעמל הלחתכלמ םידמועש ,"םיכאלמכ" אוה םירופיכה םויב םידוהי
קר םיכלוה אלא ,הלעמל הטמלמ - "המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ"ד ןפואב םיכלוה
."רעבירא הלחתכלמ"
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ירשת ג"י ,וניזאה פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - השמ לש ותואיצמ הנשי הלא ונימיב

ואציו ז"נפלש תורודה ךשמב ורבעש המ לכ ירחאל ,הלא ונימיבש ,טושפ םגו ןבומ . .
םינינע דוע ןיא ,(יעצמאה ר"ומדא ישורדב םג אבומכ) םייוצר-יתלבה םינינעה לכ תבוח-ידי
הנשי ,אלימבו ,("'וכ ירקיא 'יגרדמ ליפנד ןאמ"ד ןינעה תלילש םג ללוכ) 'וכ הדירי לש
.יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - השמ לש ותואיצמ

- "אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ יכ" עובשה תשרפ ףוסב ש"מל עגונב ז"דעו
ל"זרדמב אתיאדכ ,רודה ישנא לכב ןכ לעפנש ,אלא ,דוע אלו ,ץראל וניבר השמ סנכי וישכעש
.ומע דחי ובושיש השמ לש ורודל עגונב

טוקא הנש םיעברא" :תבש תלבקב םירמואש "הננרנ וכל" רומזמב רמאנש הממ םג ריעהלו
ןפואב ,בבל בוטו החמש ךותמו ,לארשי ץראל וסנכיו ובושי םה םגש ,רבדמה רוד ,"'וג רודב
הלעמלש ןוגינל דע ,תובית םע ןוגינ ,התע ונגניש החמש לש ןוגינמ לחה ,"הננרנ וכל"ד
.(רפוש תעיקתד ןינעה תמגודבו ד"ע) "האמינפ אלק"ל דע ,תוביתמ
(הגומ יתלב - נ"שת'ה הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


הז ר"דמהיבו ס"נכהיבמ - "להואה ךותמ שימי אל"

ןהו ,הלוגה תוצראב םיאצמנש הלא ןה ,תולגב אצמנש ידוהי םילאוש רשאכש - תוטשפבו
"סנ"ה והמ ,יברעמה לתוכל תוכימסב ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב םיאצמנש הלא
!המילשהו תיתימאה הלואגד סנ :תוטשפב דימ הנעי ,וילא קקותשמו הפצמש

םניאש הלאו ,רובידב םג ורמאל םיגהונ לארשימ תוליהק המכו המכבש - עודיה ןושלב
,הלוגס ןמזב כ"וכאעו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - םתבשחמב ז"ה ,רובידב ורמאל םיגהונ
.הלואגה סנמ לחה ,"םיסנ תנש אהת" אוה הלש ת"רהש הנש ,ןדיד-ןודנבכ

"'וכ הלגנה 'ה רואב שממ תואיצמב ולטבי אל"ש הז םג ללכנ "םיסנ"ה ןינעבש ,ףיסוהל שיו]
ת"ישהמ לודג דסח והז"ש ,םוי לכבש הלפתה תדובעל עגונב ט"שעבה תרותמ ו"קו ש"כמב -
רחא יח ראשנש הזש ,ונייה ,"'וכ תומל ול 'יה עבטה ךרד יפלש ,הלפתה רחא יח םדאש
.["סנ" לש ע"וה הלפתה

הלפתו הרות וב ןילדגמש תיב ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיב - םוקמה דצמ םג תפסונ הלעמו
ויתומש 'ב ,רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותיב ,ח"מג לע תובוט תוטלחהו
ובש תיבב הריתי השגדהב םה וינינע לכש ,ןבומו ,(פ"מכ רבודמכ) הלואגה םע םירושק
השודק"ו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב ותדובע דבעו דמלו ללפתה
ח"ומ ק"כש יאדוב ירה ,ה"בקה לש ותיב והזש ןויכש - רקיעו דועו ,"המוקממ הזז הניא
ןבומכ ,ה"בקה אצמנ ובש םוקמ ותואב אצמנ (םיקידצה לכ םע דחיב) ונרוד אישנ ר"ומדא
השמ תגהנהמ הז דמל יאדובש ,"להואה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהי" ,עשוהי תגהנהמ
ונחנו" - השמד לוטיבה דצמ טרפבו ,ה"בקה אצמנ ובש םוקמ ותואב דימת אצמהל ,ובר
.הלעמלד תואיצמה לע "ןמיס" אלא הניא ותואיצמ לכש ,"המ
(הגומ יתלב - נ"שתה הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


"יתללפתה הזה רענה לא"

- הנח תליפתב חישמו ךוניח -

ק"כ לש ותנשמב הלולס ךרדל ךפהש םגתפ - "ןמזה םע תויחל"
םג אלא ,עובשה תוישרפ יפלכ קר אל .א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא
תלבקמ - "הנח תליפת"ב תקסועה הנשה שאר תרטפה * תורטפהל עגונב
םשה תדובעו תודיסח ,שורד ,הכלה ,הלגנב - 'קה ויתוחישב תוריאמ םינפ
רשאכ ,ה"ע הנח תינברה ומא תריטפ רחאל דחוימב יוטיב ידיל אב רבדה *
דחוימבו ,הנב לע םא לש הליפת - המע םירשקתמ םירבדהש 'יה זמרמ רתוי
"וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו" חישמה יוליג םע ךורכה התליפת םויס םע
ךותמ ןטק טקל הזב שגומ ,ירשת 'ו - טייצראיה םויו הנשה שאר תארקל *
וז הרטפהב תוקסועה תוחישה רצוא

םינב הרשע םע לועפל

."םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אלה . . יכבת המל הנח השיא הנקלא הל רמאיו"
לאומש)

."לכאת אלו הכבתו" ןכלו ,"םידלי ןיא הנחל"ש ,1הרטפהב רפוסמ

רשע רפסמ ללכבש - "םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אלה 'וג יכבת המל" :הנקלא הל רמא ז"ע
- םינב הרשעמ רתוי הל קיפסמ אוה ,הברדאש ,הל רמא הנקלאו ;תומילשו יוביר לע הרומ
."םינב הרשעמ ךל בוט יכנא"

תאז ריבסהל הקקזנ אל ללכ איהש ,הלביק אל ךכ ידכ דעו ,ותנעט תא הלביק אל הנח םנמא
קר ,הרבסהבו לכשב ,םעטב ,רובידב - ול התנע איה המ רפוסמ אל הרטפהב - םילימב
,םיטרפה לכב התוגהנתה הרטפהב כ"חא רפוסמש יפכ ,התגהנהל םיכסה הנקלאש רפוסמ
תתנו" תשקבמ הנחש האר הנקלא רשאכ כ"חאש ,ןבומ הזמש .הז-ירחאלש קרפב ךשמההו
יכבת המל"ש ולצא חנומ 'יה הליחתכלש ךכ לע טבה אלל ,םיכסה אוה ,"םישנא ערז ךתמאל
."םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אלה 'וג

אלה"ש ,וז הטישב םיכלוה רשאכ :אוה הז ונרודל ,וטושפכ הז ןינעמ לכשה רסומה ,תוללכבש
םמצעל עגונהב םילדתשמ םהו ,דחי םהינשב וא ותשאב וא ,ומצעב קפתסמש - "ךל בוט יכנא
םיכמתסמ םינבל עגונב לבא ,'וכו תויהל ךירצש יפכ לכהב םיגהנתמ ,בוט ןפואב 'יהיש
,2"םימשבש וניבא לע - ןעשהל ונל שי המ לע" ןושלהכו ,ה"בקה לע לוכיבכ

'יוה 'וג יעשיו ירוא 'יוה" - ה"בקה לע ךמתסהל םיכירצש ,ך"נתב םוקמ הזל שי הרואכלש
,ה"בקה לע םמצע םיכמוסש - "םינב הרשעמ ךל בוט יכנא" הרטפהה ןושלב וא ,3"ייח זועמ
,םינב רשעל ףילחת שמשמ הזו

רבודמכו ,לארשי ינב לכל האיבנה התיה ירה איהש ,הנחמ םידימלש) םירמוא לארשי ינב לבא
יפכ) תורודה לכ ךשמב (אלא ,הרודל קר אלו) י"נב לכל תוגהנה םידמל הנח תאובנמש ,ליעל
רובידב שרפל אל ללכו ,הנעטה תא הלביק אל הליחתכלמ הנחש ((4תוכרבב תרמוא ארמגהש
לבא "עמשי אל הלוק"ש םגה ,"הכבת הכב"ב הכישמה אלא ,ז"א תלבקמ אל איה עודמ
אל ןינע והשמ הזש ,הארנ 'יה (לודג ןהכ 'יפא) דצהמ םדאלש ,"הכבת הכבו 'וג ללפתתו"
,"הרוכשל ילע הבשחיו" ,תעדב

ךשמהב אבומכ) םינב העבש הל 'יהש דע ,תאז לועפל החילצה הנחש ,הרטפהב רפוסמ הנה
.(ך"נתה ישרפמבו הרטפהה

וכרטצי אל ו"חשו ,תויהל םיכירצש יפכ ויהי םהש םיצור םירוהה םאש ,הארוהה יהוזש
'יפא וא ,םמצע םהב רבודמש וליאכ עיקשהלו ,םידליב עיקשהל שי לכ תישאר יזא ,תוכבל
.םמצע םהלש החלצההו רשואה םג יולת הזבש ןויכ ,הזמ רתוי

:"םידימלתה ולא ךינב"ל עגונב ז"דעו

ינשה םעו ךמצע םע םיבוט םישעמ תושעל ךתלכיב ירה :ול םירמואו וילא םישגינ רשאכ
ידוהיש יפכ ידוהי אוה םאב יזא - 4*"םינב הרשעמ ךל בוט" 'יהיש דע ךתביבסמש ישילשהו
תונעל ךירצ אל ללכב אוהש ,ולצא ךרפומ כ"כ הזו ,ארבסה תא לבקמ אל אוה ,תויהל ךירצ
.ז"ע

תא ןתי לארשי יקלא"ש ,הברדא אלא ,"ךל בוט"הב ו"ח כ"חא ול רסח אלש קר אל ,יזאו
עגונ הזש האור ה"בקהש תויה ,תולדתשהה תאו השקבה תא אלממ ה"בקה - "ךתלאש
תשרוד 5ארמגהש םיחבשה לכ - "םישנא ערז"ד ןפואב םגו ,םינב יוביר 'יהנש דעו ,תמאב
- "וחישמ ןרק םריו" ,לארשי םע לכ תלואג תלחתמ הז ןבמש דעו ,"םישנא ערז" ןושלהמ
דוד"ש ,ךלמה דוד - ךשמ אוהש םשה חישמ תא ("יתללפתה הזה דליה לא") לאומשב רמאנה
.6"םייקו יח לארשי ךלמ

שוריפהש ,"תיחצנ איה הרותה"ש ,םימעפ המכ ,רבודמכ וז וניתפוקתל םג ,תיחצנ וז הארוהו
,יחצנ רבד איה הרותה לכ ,תיחצנ איה הרותה אלא ,םייחצנ םה הרותה ינידש קר אל אוה הזב
אלו ,םינש יפלא ינפל עריאש תוערואמ רופיס תודוא ,הרואכל ,רבודמשכ םג - הרותב ןינע לכ
שי תוכייש וזיא ,ןועטל םילוכי ,הרואכלש ;םיטרפה םג אלא ,הארוה אוה רופיסה תוללכ קר
ןפואהמ תדמול ארמגהש ,םיאור הנה ?ונילא עגונב ,רבדה תוללכל וליפא וא רופיסה יטרפל
,הנח תגהנהב ויהש םיטרפה לכש ,ןבומ הזמש .א"ואכ תלפתל עגונב תוארוה הללפתה הנחש
.ןמז לכבו םוקמ לכב ,יחצנ ןפואב ,תחאו דחא לכל הארוה םה

ונילע זא ;תונבהו םינבה םע םויה השענש המ תא םיאור :וז וניתפוקתל טרפב הארוההו
הרשעמ ךל בוט יכנא" :רמואו והשימ אב רשאכו .םינב הרשעל ףילחת םוש ןיאש תעדל
לועפל לוכי התא רשאכ !ב"ויכו "יפיה" הזיא רובע ךשפנ תא רוסמל ךירצ התא עודמ ,"םינב
םידמולו הבישיב םיבשויש םינבה םע לועפל ךתלכיבו ;הדיקשו הדמתהב דמלת - ךמצע םע
!םהל רוזעת ,יכה ואלב

ךירצ אוה ,ידוהי דלי ונשיש הפיא ,ןב קר שיש ןכיה !םינב הרשעל םיקוקז !אל - ול םירמוא
,"ותלמג"ש ירחאל ףכיתש ,"'הל והיתלאשה"ש ןפואב תגהנתמש אמא ,הנח לש הנב תויהל
איה :וזמ הריתיו .ותוא הליאשמ איהו ,םשה להאל ,םשה ןכשמל דימ ותוא תאיבמ איה
ןבהב לעפנש דעו ,(הקנעהו הנתמ ןושל - "והיתלאשה"ב ינשה שוריפהכ) ותוא הקינעמ
.םשה ןכשמב אצמנו רושק אוה וייח לכש ,"םלוע דע םש בשיו"ש
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ירשת תחישמ)

__________
.הנשה שארד םוי לש (1

,טמ הטוס (2

,זכ םיליהת (3

.ךליאו א ,אל (4

"םיבצנ םתאו"ב טרופמכ ,לארשי ינבב םנשיש םיגוסה רשע םה ולא תוללכבש" :םש החישה ךשמהבו (4*
"ךימימ באושו ךיצע בטוח"ד םינבל דע ,"םכישאר" לש םינבה םנשי - םינב ול שי גוס לכש ,םיגוסה רשע
."םינבה םנשי דחא לכבו ,תוקולח רשע ,םיגוס רשע ,תוגרד רשע -

,אל תוכרב (5

,בצק א"חז ,הכ ה"ר (6


םידליה ךוניח ןעמל רתוול

הרמא יכ התלע אל הנחו :ורדנ תאו םימיה חבז תא 'הל חבזל ותיב לכו הנקלא שיאה לעיו"
."םלוע דע םש בשיו 'ה ינפ תא הארנו ויתואיבהו רענה למגי דע השאל
(בכ-אכ לאומש)

.לארשיב החפשמ לכ לש הגהנהב ירקיע ןינע ונממ דומלל ןתינש אלפנ רבד שי הז קוספב

תא ומע תחקלו ,הלישל הנשב הנש ידמ תולעל גהונ היה הנקלא דציכ אוה רופיסה תלחתה
תויחאו םיחא ומע תחקל גהנ אוהש (ינועמש טוקליב אוהש) שרדמב בותכש יפכו ותחפשמ ינב לכ
ררועת הלישל ותכילהש - שרדמב ראובמש יפכ - ידכ תרחא ךרדב ךלה אוה הנש לכבו ,'וכו
והולאששכו ,(ויבורקו ותחפשמ ינב לכ םע רומאכ אוה ירהש) עיגה אוהש םוקמ לכב שער
לגרל תולעל ותיב ינב לכ םע ךלוה אוהש הנע אוה ,ךמע חקול התא המו ךלוה התא ןכיהל
הרעסו שער הלעפ וז הדבועו .(ז"חאלש ק"מהיב תמגודב הניכשה יוליג היה םש זאש) הלישל
רמא ה"בקה ןכלו .וילא ףרטצה םהמ לודג קלחו רבע אוה הב ריעב ואצמנש םידוהיה לכ לצא
הבחרהב ראובמכ םייוסמ רכש ול ןתי אוה ןכל ,הלישל תכלל םידוהי ררוע אוהו תויה ול
.םש שרדמב

בשח ,לגרל תולעל ןמזה עיגה רשאכו ,הנחל ןב דלונ דציכ הרטפהה תרפסמ כ"מחאל . .
תראשנ איה ,הלישל ךלת אל איה םעפה ,אל הרמא הנח לבא ,איה ףא הלעת הנחש הנקלא
זא קרו ולדגל רומגת איהש דע ,"ותלמג"ש דע תוכחל איה הכירצ ,דלי הל שיו תויה ,תיבב
.תיבב תראשנ איה זא דע לבא ,הלישל דחי ומע ךלת איה

התאר אל איה הלישל התולעב :רמולכ ,(הרטפהה םויסב רפוסמכ) האיבנ התיה ירה הנח
גונעת הזב הל היהו תאז האור האיבנש ומכ תאז התאר איה אלא ,ידוהי לכ ומכ תוקלא
.תויהל הלוכיש הקזח יכה הרוצב תיתימא הנבהו יתימא

ומע ואוביש ןממל לכי אוהו ,רישע םדא הנקלא היה (שרדמב טרפבו) הרטפהב רפוסמה יפכ
אל ךרדהש חיגשהל דבב דבו דליה תא המע תחקל לכות הנחש ידכ תוקינמו םיתרשמ המכ
בלה תמישו תוריהזהש ןבומ לבא .הנב םע דחיב הלישל תכלל הלוכי התיה איה ךכו ,ול קיזת
.'וכו םיתרשמ שי רשאכ וליפא ,ךרדב םיכלוהשכ ומכ אל הז תיבב םיאצמנשכ תתל םילוכיש

- "רעטיס יבייב" תחקל הלוכי התייה הנח :תפסונ ךרד שי לבא .לאומשל עגונב קר הז לבא
איה םשו רוזחתו הלישל ךלת איהש םירופס תועובש םתואל - הנידמה ןושלב ארקנ הזש יפכ
.האנה ךכמ היהי הנבל םג ס"כוס זאו 'וכו האובנו תוקלא רוגאת

הרמא הנחש (חכוותה אל אוה ירהש ,תאז ןיבה הנקלא םגו) תוטשפב תרפסמ הרטפהה לבא
לכות איה ,הלישל ךלת אל (םייתנש דע אוה "ותלמג" בר תטישל) םייתנש ךשמב איה םאש
ךלת איה םא לועפל לכות איהש הממ רתוי תצק פ"כע לועפלו לאומש ךוניח לע חיגשהל
.הלישל

תודע הרמאו "םימיה לכ םש 'יהו" לאומש םע העיגה איה כ"חא קרו לעופב הגהנתה ךכ הנחו
ךשמב הלישל תכלל אל הלש שפנ תוריסמה י"עו חכב היה הזו - "יתללפתה הזה רענה לא"
'יפא לכה ול תתל םילוכי ויה ךרדב םגש ףאו ,לכה לבקי לאומש ןכאש חיגשהל ידכ ,םייתנש
הרמא איהש האובנל ףסונבש הלעפ איה ךכבו ,התיבב הראשנ איה מ"מ - אקיפס קפסו קפס
םיטרפ םנשי ירה - הרותב הבתכנ וז האובנ ירה ,(התגהנהל םיכסה ה"בקהש החכוה וזש)
םעטו הנחו הנקלא ייחב םיקסוע םירופס םיקוספ קרו ,הרותב ובתכנ אלש הנח ייחב םינוש
םיקוספ ינש םתואש ךכמו .ובתכ םתוא תורודה לכל הארוהכ עגונש המ קר יכ רבדה
ש"ייע] "םלוכ תורודה לכל הארוה םהש ירה - ובתכנ ןכ הלישל התלע אל הנחש םירפסמה
.[תוכיראב הארוהה
(הגומ יתלב - ד"לשת ירשת תחישמ)


םייתנש ליגמ רבכ ליחתמ ךוניחה

."ותלמג רשאכ המע והלעתו :ותוא הלמג דע הנב תא קניתו השאה בשתו"
(דכ-גכ לאומש)

ד"כ דע איה הקיני תוטשפבו) "ותלמג רשאכ" הז היה 'ה ןכשמל הנב תא האיבה הנחשכ
.םייתנש ליגב היה אוהש רמולכ ,(שדוח

ןיב עדיו ולכשב לדגי דליה רשאכ אלימ :םינעוטה ולאכ םנשי :הבושתו הארוה הנשי ךכמ
אוה המבו "םימעה לכמ ונתרחב התא"ה אטבתמ המבו תודהי יהמ ול עידונ זא ערל בוט
.םידליה לכמ הנוש

,במ הכוס) "הרות ודמלמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתהשמ" ןטק ליגמ רבכש תוריהזה יהמ לבא
ץראב הנטק הרייעב בתכנש ךורע-ןחלשב ןיד ליבשב בוט ןכא הז !(א"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה
לכהש ,ולא ונימיב םויכ .ב"ויכו היסורב וא הפוריאב ,עקארקב הנטק הרייעב וא ,לארשי
,הסנרפ תוגאד אלל םינש המכ דומלל כ"חא םג םילוכי םידליו ,הבחרה שיו רהמ ךכ-לכ ךלוה
בוט ןיב עדי אוהש דע תוכחל ןמז שי ,"רבדל ליחתמ קוניתהשמ" ליחתהל ךירצ אל םויכ
זא ,הרשע-שמח ירחא וליפא וא ,הרשע-םיתש וא הרשע-שלש ליג רחאל היהי אוהשכ ,ערל
.םידליה ראשמ הנוש אוה המב ול ריבסהל ולכוי

ולצא לבקתיש רבד - םידליה ראשל הוותשמ אוה םהב םירבד לע ומע רבדל םיכירצ ,םייתניב
ירה הז :ןנובתהלו רהזהל ךירצ אוהו םלוכמ תרחא ותוא םישוע אל ,הציחמ דימעי אלו לכשב
םהיתד"ש ךר ליגב וב סינכהל דליל אירב אל הז .'וכו 'וכו תובבלה בוריקו הבהאה ךפיה
קר אוה לבא ,הוצמו הרות רמוש היהי ןכא אוה דיתעבש חיגשהל ךירצ ןכא ."םע לכמ תונוש
,םדוק םישדח השלש ,הדליב רבודמ רשאכ הרשע-םיתש וא ,הרשע-שלש ליגב הזב בייח היהי
הנוש אוה המב ומע דומלל וליחתי זא ,הוצמ רב ינפל תחא הנש - 'יהי יקנ תחא הנש פ"כע וא
!ריע התואב וא ,הנוכש התואב ,בוחר ותואב יח אוה םמע םידליה לכמ

,הברדא ,תובבלה דוריפ הז-ידי-לע םישוע אלש קר אל ,ךרדה וז אל :הרטפהה ונל תרפסמ
הרש תב ,בקעיו קחצי םהרבא ןב ירה אוה :דליה לש ועבט דגנ םילעופ ירה ךכ םישוע אל םא
לוכי וניא (וזמ הריתיו) הצור אל ידוהי" [ז"הדא ןושלכ] אוה עבטב ולצאו ,האלו לחר הקבר
םיישק ךכב ול ויהי אלש ,תיעבט הרוצב ךלי רבדהש ורישכהל ךירצו "תוקלאמ קתנתהל
.'וכו תוישוק וב וסינכיו ושפנב לוציפ ואיביש

לכמ ונתרחב התא"ש ה"בקה לש ודלי אוהש ךרדה לע דליה תא ודימעי הליחתכלמ רשאכ
רמאו יניס רה דמעמב ,םהינפלש תורודה לכו וירוה ירוהו ,וירוהב רחב ה"בקה ,"םימעה
םתאו ,תומכב םינטק םתא ןנחתאו) "םימעה לכמ טעמה םתאו" לודג םלוע ןכא שי :םהל
םימעה לכמ הלוגס םעל ול תויהל א"ה רחב ךב" כ"פעאו םלועה תומוא םיעבשב םיפקומ
תווצמ ג"ירתב תדחוימ הגהנה םכל ןתונו רחוב ינא םכתא - םש) "המדאה ינפ לע רשא
.הרותה

רשאכ" - רבדל ליחתמ קוניתהשכ - רבדל לחה לאומש רשאכ :הרטפהב רמאנש המ והזו . .
."הליש 'יוה תיב"ל ואיבהל ךירצ זא ,(םייתנש ליגב ךרעל הז ע"ושב רומאה יפכש) "ותלמג
- אליממ ךרדב זאו "הליש 'יוה תיב" םידליה רדחמ תושעל - ?דחא לכל עגונב תועמשמה המ
:רשכ תויהל לכה ךירצ םשש ןבומ ,םייוצר אל םירוביד םש ורבדי אל ירה 'ה ןכשמ הזו תויה
,תודהי םע רושקה ןוגינ הזיא ומע ורישי ןושיל דליה תא וביכשי רשאכש ןבומו ,הרשכ הזוזמ
!"םישנא ערז" ויהי םהש ךרדה יהוזו השודק םע
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ירשת תחישמ)


הנח ירבדב זומר הלואגה רדס

."וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו . . ובירמ ותחי 'ה"
לאומש)

.אחישמ אכלמ םע םיבירמה ולא םה 'ה לש ויבירמש אוה הז קוספב טושפה שוריפה
לע הללפתה הנח ירהש - םישרפמ ןאכ ך"נתה ישרפמש יפכ ,דודל איה הנווכה "וחישמ"בו
דוד ךלמה היה אל וימיבש ףאו ,לארשי ךלמ דוד תא חשמש הז היה אוהו לאומש - הנב תדיל
קרו "ובירמ ותחי 'יוה" הליפתה איה וילעו - דוד היה זא רבכ "וחישמ"ה לבא ,לואש אלא
."וחישמ ןרק םוריו" היהי כ"חא

. . חישמ יוליגו חישמה תאיב רדס יבגל ם"במרה לש וניד קספ םע םירושק ולא םירבד . .
הרות ודמליש "לארשי לכ ףוכי" אוהו תווצמב קסועו הרותב הגוה ידוהי היהי לכ םדוק
.תוצמ ומייקיו

ונייה ,"'ה תמחלמ םוחליו"ל ךירצ אוהש דעו ומע וביריש ולאכ ויהיש עמשמ "ףוכי" ןושלהמ
תוטשפ איה ם"במרה לש ונינעו .תומחלמ להני - תווצמבו הרותב הגוהה - ידוהי ותואש
."ובירמ ותחי" לש ןינעה והזו - המחלמ היהתש ונייה ,םירבדה

ידוהי אוהש וא יתימאה חישמה אוה םא - ם"במרה בתוכש יפכ - םיעדוי אל ןיידע כ"מחאל
ותחיו"ה לש ןינעה לחה רבכש תורמל ,"וחישמ ןרק םוריו"ה אוה םא םיעדוי אל ןיידע ,קידצ
הנביו ךשמההו - "וכלמל זוע ןתיו" רמולכ ,"חצניו 'ה תמחלמ םוחלי"ש רחאל קר ."ובירמ
."חישמה אוה"ש םיעדוי זא - לארשי יחדנ ץבקיו ק"מהיב

אל םהש ,ם"במרה לש םינידה יקספ לכ ומכ ד"ספ והזו ,םיכלמ תוכלהב ם"במרה קסופ ךכ
,תויולג-ץוביק היהי יתמו ,"הלואגד אתלחתא"ה היהת יתמ ומכ) תוקיפס לכ םיריתומ
.(חישמ םע דחיב היהי תוילג ץוביקש קסופ ם"במרה

!םייולג םינמיס ןתונ אוה חישמ והימ תעדל ידכבו

:[ךישממו מ"כב ספדנ רבכו םירבדה תרבסהב מ"המ ש"דא ק"כ ךיראמ םירבדה ךשמהב]

תליפתו ,רוד רוד לכב הלפתה יהוזו ,לארשימ תחאו דחא לכ םשב הנח תלפת יהוזו . .
ןיידע םנשי ינש דצמ לבא ,"'יוהב יבל ץלע"ש פ"עאש - "דואמ שפנ תרמ"ד ןפואב ,א"ואכ
.("ויבירמ ותחי 'יוה") "ויבירמ"

יפכ - הלעמל םימוצמצהו תורובגה ולטבתיש ,"ויבירמ ותחי" 'יהיש ,הלפתב םישקבמ הזו
םימצמצמה לש ףקותה לטבתי אלימב - הכוראב ורמאמב תאז שרפמ אישנה יברהש
."ויבירמ ותחי" 'יהי יזאו ,הטמל הפ םיליבגמהו

"המחלמב ךילומו איצומה"ש ,'ה תמחלמ חצניד ןינעה והזש ,"וכלמל זוע ןתיו"ה 'יהי כ"חאו
,להנל שיש תומחלמ ינינעב םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי רשא ,ךלמה ינינע ירקיעמ אוה
אוה"ש הלגתיש - םישרפמ ך"נתה ישרפמש יפכ - "וחישמ ןרק םריו"ה ליחתי כ"חא קרו
."חישמה

,ותדובעב א"ואכ לש - ק"הגאב רמואש יפכ - תיטרפה הלואגה רבכ תלחתמ יזאש . .
דסחב םשמ ואצי םהשו ,'יבשבו רוצמב התע תעל םיאצמנה המכו המכ לש ,וטושפכ הלואגבו
,הבורק הנכהו הבורק הלחתה 'יהת וזו ,ןדיד אלגעב הלגנהו הארנה בוטבו החמשבו םימחרבו
לודג להק ןומהש חתפי הזש ,הבחר ךרד ,ארמגה ןושלב - ךרדה - ךלמה ךרד ,ךרדה תלילסו
םיפלאו תואמו תוירישע לש ןומהב תיטרפה הלואגה 'יהתש ז"יע ,שממ בורקב הנה ואובי
לכב לארשי ינב לש המילשהו תיתימאה הלואגל ךרדה תא לולסי הזו ,לארשימ תובברו
בורקב ונלאגיו אובי ,חישמה אוהש ,קסופ ם"במרהש יפכ - ונקדצ חישמ י"ע ,םהיתובשומ
.שממ
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה ירשת תחישמ)


רעבירא הליחתכל

םתוחו םויסבש - (אלוליהה לעב לש ומש) "לאומש"ל הלואגהד תוכיישו רשקהמ ריעהלו
י"ע חשמנש ךלמה דוד לע יאקש ,"וחישמ ןרק םריו" :רמאנ ,לאומש לש ומא ,הנח תלפת
אלא ,םתס חישמ קר אל ,"וחישמ ןרק םריו"ד ןפואבו ,חישמה ךלמ 'יהי וערזמו ,לאומש
."וחישמ ןרק םריו" אפוג הזבו ,(תורבגתהו קזוח לע הרומש) "וחישמ ןרק"

ש"מכ) "האורה" םשב ארקנו ,איבנ 'יה לאומשש - לאומשל הלואגהד תוכיישהב ףסונ ןינעו
יכנא" רמא ומצע לאומשו ,"האורה תיב הזיא יל אנ הדיגה" ,"האורה הזב שיה ןהל ורמאיו"
םכינב ואבנו" ש"מכ ,לארשימ א"ואכ לצא האובנה תלעמ 'יהת אובל דיתעלו ,("האורה
ןפואב איה הכיפשש ,אקייד "ךופשא" - "רשב לכ לע יחור תא ךופשא"ש דעו ,"םכיתונבו
לכ לע יחור תא ךופשא"ו ,"רעבירא" ,ילכה תלבגהו תדידממ הלעמל ,ויתודג לע הלועש
,ז"נפל הנכהב ךרוצ אלל ,רשב לכ לע םג אלא ,תילענ הגרדמב ויהיש ולא לע קר אל ,"רשב
."רעבירא הליחתכל"
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה וניזאה פ"ש תחישמ)


...לאומש לש ומא םש-לע

לש ומא ש"ע דעו 'וכ ש"ע ,הנח המשש ,ה"ע יתרומ ימא לש תדלוה םוי אוה תבט ח"כ . ."
."(ד"וי א"ש) "וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו" התלפת םתוחו םויסש ,לאומש
(ג"הושב 562 'מע ךרכ ב"נשת ש"הפס)


770 םימימתה לש ונמוימ עטק
:ה"כשת הנשה שארב וז הרטפה תאירק ראתמה

.םלואב הממד .שולח לוק ,ישירח לוקב העמשנ הליחתבש ריטפמה תכרב תא ךרבמ יברה"
תובבלב קפוד ידוד לוק ,תוניצר תפטעמב רוביצה תא ףטועה אלפנה לוקל םיבושק םלוכ
."ובוש ובוש"

,יברה לש ובל תבלמ המצועב תוצרופ תוללי ,עגרל עגרמ רבוגו ךלוה ,קזח יכב לוק ,עתפלו
בושו ותילטב ויתועמד תא בגנמ יברה .תוקד המכ ךכ .םיכסמה לכ תא תועקובו תורדוחו
,םייתפש תציפק .עמדהו באכה לע רבגתהל תוחוכה לכב ץמאתמ .םירוצעמ רסח יכבב ץרופ
.םצעתמו ךלוה הובג השענש קד לוקב הכוב בושו

תועקובה םילימ-אל םילימה ירחא בוקעל השק .הרטפהה תולמ םע בברעתמ יכבה לוק
תועמשנ "הנח ללפתתו" תוביתהו רהבתמ לוקה תאז םעו יכבה רבוג הנהו .ונורג ךותמ
לוקה ירתימ לש הנידע המינב תקחדנו םילימה-תוריהב תקלתסמ בושו ,ןיוגיהב בטיה-בטיה
...יכבהו יהנה תמועל

םילימה ,"יתללפתה הזה רענה לא ...םינב הרשעמ ךל בוט יכונא אלה ...יכבת המל הנח"
."ןטבו בל ירדחב קומע קומע תורדוחו ריואה ללחב תודהדהמ
(ט"נשת זומת ד"י - ןיאושינ תחמשל הרושת ךותמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"ותוא םיחינמ ונא ןיא"

םיחינמה תלאשל יברה הנעממ םוליצ הזב אבומ ,עובשה 'פ םע רשקב
(339 'ע ט"יח ש"וקלב ספדנ) ז"כשת'ה וניזאה פ"ש תחישב


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

תומוקמ 'גה לכב ל"צש - תוטשפב :יברה בתכ "?וז אישוקל ץוריתה 'יה המ" ולאשש המ לע
.םיחינמ ןיא - (רהל 'ילעה) םוקמל םוקממ (יוניש - "ןאכ ףא") הוושב

:יברה בתכ "טשפ י"פע"ו "'וכ הריזגה תא לטבל 'יה לארשי לש םחכב" ובתכש המ לע
!?ז"כ אצמנ אופיא"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish