ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

לוכי אוהו ותיא דחי אצמנ יברהש הז ןינע ךייש א"ואכ לצא
םייברה לכ תא האור אוה ז"יעו ,ץיקהבו יברה תא תוארל

*

תוכוסה גח ברע
הלוגס תנש אהת ה

= וער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש
הבאושה תיב תחמש
תוכוסה גח לגרל דחוימ ףסומ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


"ץיקהב" יברה תא תוארל לוכי דחא לכ

,תרשמ 'יחבב תויהל םיכפוה ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכ
אל"ו "איה םימשב אל" * אצמנ אוהש ןכיה דחי ותיא אצמנ יברהו
לצא ,לעופב "ותושעל 'וג דואמ רבדה ךילא בורק" אלא ,"איה תאלפנ
יברה תא תוארל לוכי אוהו ותיא דחי אצמנ יברהש הז ןינע ךייש א"ואכ
ותוחילש תא םיאלממ רשאכ * םייברה לכ תא האור אוה ז"יעו ,ץיקהבו
* ןינעה תא לעופש הז (יברה) אוהו ,ותיא דחי אצמנ יברה יזא ,יברה לש
הגומ יתלב - ז"כשת'ה תוכוס מ"הוח תבש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

תנשב ,הנש האמכ ינפלש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס (הכוסב) ה"שת צ"עמש לילד תודעוותהב
ןקזה ר"ומדאש זאמ קוידב הנש האמ ואלמ זאש ,וידליל ש"רהמה ר"ומדא רפיס ,ז"כרת
,ץיקהב ט"שעבה תא (ז"כקת תנשב) האר

,הכוסהמ ("ןענעגעזעג") דרפהל (הבר אנעשוהב) ףרטצהל וגהנ םיאישנה ינבש 'יה רדסהש יפכ
םע ע"נ (ב"שרהומ) יברה - ולש םידליה ש"רהמה ר"ומדא םע וכלה (ז"כרת תנשב) זא םג ךכו
ש"רהמה ר"ומדא רביד השעמ תעשבו ,תונוזמו הת סוכ לע הכוסב ובשיו ,ויתויחאו ויחא
.ןלהלד רופיסה תא רפיסו ,ל"נה ןינע תודוא

:(רגסומה רמאמ רותב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ זא רמא ,רופיסה תא ורפס ינפלו

אוה כ"חא לבא ,םשמ רוזחל הליחתב בשח אוה ,דיגמהל עיגה ןקזה ר"ומדא רשאכ עודיכ
אוה םש אצמנ ברהש ןכיהש אוה תרשמ לש ןינעהש .תרשמ רותב דיגמה לצא ראשהל טילחה
תודימתב אצמנ תרשמש םהב םיאורש תומוקמ ינשמ זא איבה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,אצמנ
:עשוהימ םהינשו ,ברה םע

רה לא השמ לעיו 'וגו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו" (גי ,דכ תומש) ת"מב רמאנש המ (א
.ותוא הויל אוהש ריבסמו "ןאכ עשוהי לש וביט המ יתעדי אל" רמוא י"שרו ,"םיקלאה

שרפמ אל רבכ י"שר כ"עו ."להואה ךותמ שימי אל"ש (אי ,גל םש) עשוהי לע רמאנש המ (ב
.אצמנ אוה םש אצמנ ןודאהש ןכיה - תרשמ לש ונינע והזש תוטשפב ןבומש ןויכ ,םולכ

עודמ י"שרל עירפמ םש ,רהל הלע השמשכ ,הרות ןתמב אקוד איה י"שרל התיהש הלאשה
ךכ ןיב השמ ירהש ,"ןאכ עשוהי לש וביט יתעדי אל" לאוש אוה ןכלו ,השמ םע ךלה עשוהי
.רהל הלע

'יה עודמ לואשלו בכעתהל י"שר 'יה לוכי "להאה ךותמ שימי אל"ד קוספה לע םגש פ"עא
השמש םינמז ויה ירה ,עשוהיל הרסמו הרות לביק השמש כ"ע טבה אלל ירהש ,"שימי אל"
והזש ןויכ ,ל"נכ השק אל הזש אלא ?םייטרפה וינינע םע קסעתה אלא ,עשוהי םע דמל אל
.ןלהלדכו ,ןמזה לכ אצמנ אוה םש אצמנ ןודאהש ןכיהש תרשמ לש ונינע

.רגסומה רמאמ 'יה כ"ע

יזא ,הכוסב בשי דיגמהו ,דיגמה לצא תרשמ 'יה ןקזה ר"ומדא רשאכ :אוה ומצע רופיסה
חקתו ,סנכי אל דחא ףאש ידכ תלדה תא רוגסת :ול רמא דיגמהו וילא סנכנ ןקזה ר"ומדא
יבר רעד") עיגמ יברה - תולעפתהל סנכת אלשו ,תובשייתהבו תוימינפב (הרקיש המ תא) ז"א
!("טמוק

!ט"שעבה תוקלתסה ירחאל םינש 'ז 'יה הזש ,ץיקהב ט"שעבה תא ואר םה יזאו -

תא תוארל ןקזה ר"ומדא עיגה ז"יע אקודש ,תרשמ לש הלודגה הלעמה תא םיאור ןאכש
.ותוקלתסה ירחא םינש 'ז ץיקהב ט"שעבה

ל"נה ןפואב דיגמה לצא תרשמ 'יה ןקזה ר"ומדאש רמול רשפא ךיא ,ןבומ אל הרואכלו
ר"ומדאו ,ג"לקת תנש דע הנש הרשע שלש הכשמנ דיגמה לש ותואישנ ירה ,'וכו "שימי אל"ד
ח"ומ ק"כ ןושלכו ,םישדח ב"ל - םינש שולשמ תוחפ דיגמה לצא הז ןמז ךשמב 'יה ןקזה
תונש בור אל הזש כ"וכאע ,דיגמה לש ותואישנ תונשמ ןטק קלח והזש ,"םישדח בל" ר"ומדא
לצא ("שימי אל"ד ןפואב ושוריפש) תרשמ 'יה ןקזה ר"ומדאש רמול רשפא ךיאו ,ותואישנ
?דיגמה

:הזב רואיבהו

עסנ אוה ירה כ"פעא ,אנזאילל עסנ אלא ,דיגמה לצא ןמזה לכ 'יה אל ןקזה ר"ומדאש פ"עא
ונוצר תא אלמל עסנ אוהש ןויכו ,המש תודיסח ץיפהל דיגמה לש ותוחילש תא אלמל םשל
.ןמזה לכ ותיא 'יה דיגמה יזא ,ותוחילשבו

הנשי יזא - "הנלוכל תחא הרות" ירהש ,הלגנב םיאצמנ םינינעה לכש םימעפ המכ רומאכו
:םינפוא 'גב תאז דומלל רשפאש ,"ותומכ םדא לש וחולש" ,תוחילשה ןינעב הריקח

הלועפה תא תושעל ידכ חלשמהמ חכ תניתנ ול שיש אלא ,חילשה ןכא השוע הלועפה תא (א
.ומוקמב

.חלשמה לש 'ישעה חכ אוה ,חילשה לש 'ישעה חכש

.חלשמה תואיצמ איה ותואיצמ ,חלשמה ומכ קוידב 'יהנ חילשה לש ופוגש (ג

ומכ 'יהנ אוה םאה םיאצומ אל חלשמל עגונב לבא ,חלשמה ומכ 'יהנ חילשה םאה רבודמ ז"כ
ךפוה חלשמהש ןפואל דע ,ל"נה םינפוא 'גב םג חלשמל עגונב דומלל םילוכי לבא ;חילשה
.חילשה לש ותואיצמ תויהל

יזא ,דיגמה לש ותוחילש תא תואלמל עסנ ןקזה ר"ומדא רשאכ ,םינינעה תוינחורב םג ךכו
םש 'יה דיגמהש ןכיהש ןבומ הזמו ,חילשה לש ותואיצמ תויהל הכפה חלשמה לש ותואיצמ
.חילשה לש ותואיצמ 'יהנ - דיגמה - חלשמהש ןויכ ,ןקזה ר"ומדא םג 'יה

(יברה) אוהו ,ותיא דחי אצמנ יברה יזא ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכ ,וישכע םג ךכ
.ןינעה תא לעופש הז

ירחאל ט"שעבה תא הארי אוהש לעפ הז ,תרשמ לש בצמב 'יה ןקזה ר"ומדאשכ הזו
,ץיקהב ותוקלתסה

רבע רבכ ט"שעבהש הז - תפסונ הלעמ תפסותימ ומצע דצמ ט"שעבה לש הלעמה לע ףסונש
.המימשה הרעסב הלעש איבנה והילאכ אל ,"בושת רפע לאו התא רפע"ד הלעמה תא םג

הרותב םיבייוחמש הזכ ןמזב ,ץיקהב אלא ,םולחב אל ט"שעבה תא האר ןקזה ר"ומדאו
תטשפה תויהל ךירצ 'יה םיאיבנה לכ לצאש םיאיבנה ראש לע השמ תלעמ ד"עו ,תוצמו
התיה ןאכ ז"דע ,ודמע לע דמוע 'יה השמ כ"אשמ ,האובנה תא לבקל ולכויש ידכ תוימשגה
.ץיקהב ט"שעבה תא האר אוהש ,וזה הלעמה

:לעופל עגונבו

ןינעב דחאו הז ןינעב דחא ,ןיד אמלעב ותויח םייחב יברה לצא תרשמ 'יחבב ויהש ולאכ םנשי
,יברה לצא תרשמ 'יחבב תויהל וישכע םג םיצור םהו ,רחא

,תרשמ 'יחבב תויהל םיכפוה ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכש הארוהה הנשי יזא
תא לעופ אוהש ןויכ ,הקוחר הנידמב אוהשכ וליפא ,אצמנ אוהש ןכיה דחי ותיא אצמנ יברהו
.יברה לש ותוחילש

,לעופב "ותושעל 'וג דואמ רבדה ךילא בורק" אלא ,"איה תאלפנ אל"ו "איה םימשב אל"ו
ז"יעו ,ץיקהבו יברה תא תוארל לוכי אוהו ותיא דחי אצמנ יברהש הז ןינע ךייש א"ואכ לצא
.(םויסה רסח) םייברה לכ תא האור אוה

* * *

לש םידיסח זא םש ויה ."החכונו אנ וכל" רמא ע"נ יברה םעפש ,רפיס (צ"יירוהמ) יברה
...ש"רהמה ר"ומדא תא זא וארש לעפ אוהו ,ש"רהמה ר"ומדא

לש ונושלב "רעקניגולק" ,ימומרעו חקיפ ירה ר"הציהש אלא ,םויה םג םיאור םיצור םאב
.לכשה תא רוועמ אוהו ,יברה
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה פ"שחא תחישמ)


הלואגה ןמז


ןושאר םוסרפב החיש

חורפל "ףוע"ל תתל אל

הזב אבומ ,הבאושה תיב תחמש םע רשקבו ט"לעבה תוכוסה גח דובכל
ג"ישתה תוכוסה גחד םוי תודעוותהמ דחוימו רידנ עטק

הנושארל הזב ספדומו ,םלועמ ןיידע םסרופ אל תודעוותהה לש הז עטק

.247 ג"ישת שדוק תוחישב ספדנ תודעוותהה לש ןושארה הקלח]
השדחה האצוהב םסרופי ,הנורחאל הלגתנש תודעוותהה לש ינשה הקלח
[בורקב ה"זעב ל"ויש ג"ישת "שדוק תוחיש" לש

"שדוק תוחיש"ו "ךלמה יחי" תוכרעמ י"ע ךרענו דבענ

חכנ אוה םעפש םש בתוכ אוהו ,םירופיסו תוישעמ לש המישר והשימ יל חלש הנורחאל .א
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא - ע"נ יברה לש תודעוותהב

.תודעוותה 'יה כ"מחאלו רמאמ רמא יברהו ,בר להק 'יה תודעוותה התואב

אקחוד יוה דכ" ,תומוצע םייניע םע 'יה ע"נ יברהשכ םייוסמ בלשבו ,לודג 'יה להקה
.ןחלושה (ילגר) תא ורבש ,"ארוביצד

דע םמוקממ ןחלושה ישרק תא טקשב ואיצוה יזא ,ע"נ יברה תא לבלבי הזש ודחפ םהש ןויכ
.םלואה חתפ לש ינשה דצמ םתוא ואיצוהש

האר אוה ,ויניע תא חקפ ע"נ יברה רשאכ (:קוחש תבב רפסל ךישמה א"טילש ר"ומדא ק"כ)
.עריאש המ תא ול ורפיס יזא ?ןחלושה ןכיה :ע"נ יברה לאש !ןחלוש ןיאש

:בושטידרבמ קחצי יול 'ר םע 'יהש השעמ םכל רפסא ,ע"נ יברה רמא

םע וכרדכ תאז דמל אוה יזא ןדמל 'יה אוהו תויה ,הטיחש דמל בושטידרבמ י"ול 'רה רשאכ
עיגה אוהש דע ,םינינעה לכו הכימס לביק ,דומלל םייס אוה ףוס-לכ-ףוס .תואיקבו תופירח
תא תושעל לחהו לוגנרתה תא חקל אוה ,ףוע ואיבה יזא ,טוחשל םיכירצש - לעופב השעמל
.הכרבה

סנכנ אוה הכרבה תיישע ידכ ךות יזא ,וז הכרב ךריב אוהש הנושארה םעפה וז התיהש ןויכ
.הלודג תוקבדל

...!ול חרפ ףועה םייתניבו (קחצ א"טילש ר"ומדא ק"כ) ,ךורא ןמז ךשמנ הז ולש תוקבדבו

תאז רמא ש"דא ק"כ)] ףועה ןכיה ,ינ :רמאו ויניע תא חקפ ,הכרבה תא םייס אוה רשאכ
?["ןיה רעד זיא יוו ,ינ" (:ינלופ אטבמב

חוכשלו קמעתהל םילולע תוקבדה בורמש ,הרותה דומילב םימעפל תויהל לוכי רבד ותוא .ב
ליחתיו תוקבדהמ ררועתי אוה כ"חאו ,"וחרפי" ב"הנה םע ףוגה םייתניבו .לעופב השעמה לע
...("ןיה רעד זיא יוו") ףועה ןכיה קועצל

ףוגהמ איצוהלו טוחשל ךירצ] שממ לעופבו ,[הנווכה םילשהל ידכ] ב"הנו ףוגל םיקוקז ירה
תאז םילצנמש ,הרותבש םעטה תא איצוהל םיכירצ ,[םהלש תובהלתההו תויחה תא ב"הנהו
.השודק לש םינינעל ז"א ךופהלו ,םיימשג םינינעב גונעתל םג

כ"ע רמוא ,"העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו" רמאנ ירה הבאושה תיב תחמש לע . . .ג
.הרותה דומילב וחילציש ,דחוימב הרותה דומיל לע ךלוה הזש ןתנוי םוגרתה

תומא 'דב םיאצמנה ולאל ,רמולכ ,תובישיה ידימלתל דחוימב תכייש םויה תודעוותההו תויה
לע "הבאושה תיב" המש ארקנ עודמש ימלשוריב רמאנה דחוימב םהל עגונ ירה ,הרות לש
,'יה םילגר ילועמ יתימא ןב הנויש םש ךישממש יפכו ,שדוקה חור םיבאוש םשמש םש
.שדוקה חור םשמ באש אוה הבאושה תיב תחמשל עיגה אוהשכו

- זא קר 'יהש רבד הז ןיאו

ר"ומדאמ תרמוא-תאז - יברהמ ונעמש רשאכש ,רמאש קדצ חמצה לש ומשמ רפיס יברה
,תישישה םעפב (ת"וקלב ספדנש רמאמ והז) "ןוששב םימ םתבאשו"ה תא - אינתה לעב ןקזה
.חישמה תאיב דע ךשמנ הזו ,ףוס ןיא דע תאז ובאשו ,"שדוקה חור ןיבאוש םשמו"ה זא 'יה

םישורדו ,םירואיבו םישורד דוע םנשיו ,הז שורד - תודיסחה תרות הנשי ירה וישכע ,אלימב
,הז הלילל קר אלו ,"ק"הור ןיבאוש םשמ"ה 'יהיש ,חכה תא ונלוכל םינתונו ,הזל םירושקה
.ףוס ןיא - םויו םוי לכב 'יהי הזשו ,חישמה תאיב דע אלא

ליחתהל ,"טחמ לש ודוחכ וחתפ"ה תא תוחפה-לכל השענש ,ונתיאמ א"ואכל רוזעי ה"בקהש
םינינעה לכ תא ,השודקהו הבחרה החותפה האלמה ודימ ןתי ה"בקה כ"חאשו ,בואשל
ןפלוא ןולבקתו - העושיה ינייעממ" לע ןתנוי םוגרתב שוריפהכו ,םיכירצ תובישיה ידימלתש
."אתדח

לע הבר החמשב ךלנשו ,םהל םיכרטצמה םינינעה לכב קסע ילעבה םע להוא יבשויה םג ךכו
.תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,הלוכ הנשה לכ

!בוט םוי ן'טוג א
(ג"ישת'ה תוכוסה גחד םוי תחישמ ישפח םוגרת)


הבאושה תיב תחמש


ונקדצ חישמ ינפ תלבקל יולגב דוקרל שייבתהל אל

החמש ךותמ תויהל הכירצש - וז הנשב הבאושה תיב תחמשל עגונב ירקיע ןינע ףיסוהל שיו . .
חישמ ינפ לבקל םידקורו םיחמשש ,המילשהו תיתימאה הלואגה םע הרושקה הלודג יכה
!ונקדצ

לכ יניעל בוחרב דוקירל דעו ,"לארשי לכ יניעל" ,יולגב דוקרל ו"ח שייבתהל ןיאש ,טושפו
,"השוע הז המ החמשל" :לאשיו והשימ אבשכ :הברדאו ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ,םלוע יאב
,םכמ ,ונתאמ כ"ואכל אב ףכיתו ,אב רבכ חישמש םינותיעב ספדנש עדוי ךניא יכו :ול ובישי
תיבלו שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל םלוכ תא חקולו ,לארשי ללכ יככותב
.תומילשה תילכתב הבאושה תיב תחמשב םיכישממ םשו ,שדקמה

לכל םיאיבמש - םלוכ תומוקמה לכב הבאושה תיב תחמשב לועפל םיכירצ וז חורבו
לכ תא חקולו ,אב ונקדצ חישמש ,"אב הז הנה"ש תחמשמהו הבוטה הרושבה תא תומוקמה
.ישילשה ק"מהיבבש הבאושה תיב תחמשל י"נב

:הלאש תלאשנ ז"פע ,םנמא

הבאושה תיב תחמשל י"נב לכ תא חקולו "אב (ונקדצ חישמ) הז הנה"ש םיחוטבש ןויכ
תיב תחמש תוגיגח תכירעל תונכהה ד"ע ררועלו רבדל ךרוצה והמ - ישילשה ק"מהיבבש
!?ץראל ץוחב םוקמו םוקמ לכב הבאושה

רתלאל" הזרכהה ירחאלש ןכתיה :ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא רבכמ ולאש וז הלאש
חלושו שרודו עבות - ונקדצ חישמ ינפ לבקל "םכלוכ ןכה ודמע"ו ,"הלואגל רתלאל הבושתל
יהוזש העשב הב ,לבת יבחרב תונידמ ראשבו וז הנידמב 'וכ תובישיו םירדח דסייל םיחולש
אובי ז"נפלש יאדובו ,(ולא תומוקמל םיחולשה אוב ירחאל) ךורא ןמז ךשמ תשרודש הלועפ
!?ונקדצ חישמ רבכ

ילודג לש םתכרדהב) י"נב וגהנתה הזכ ןפואבש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדב - הז לע הנעמהו
ןפואב חישמה תאיבב המילשה הנומאה םע דחיבש ,תורודה לכ ךשמב (לארשי יאישנו
צ"מות לש תולועפב םצרמו םחכ ועיקשה ,"םוי לכב אוביש" ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ד
םגש ,רבדמבש תועסמהב י"נב תגהנהמ םידמל וז הגהנהל דוסיה ,רשא ,ךורא חווטל םהש
םתיינחב והומיקהש ןפוא ותואב ןכשמה תא ומיקה ,דבלב רצק ןמז ךשמ וב ונחש עסמב
.ךורא ןמז ךשמל

םוקמ לכב הבאושה תיב תחמש תוגיגחל תושורדה תונכהה לכ םישועש ,ד"ודנב ז"דעו
תיב תחמש י"נב לכ וגגחי זאש ,דימו ףכית אב ונקדצ חישמש המילש הנומא ךותמ ,םוקמו
.ישילשה ק"מהיבב הבאושה

הפסוה י"ע ,בבל בוטו החמש ךותמ הנייהת "ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גחל תונכההש ר"היו . .
(תב תדילב החמשה ז"דעו) הלימ תירב ,ןיאושינ תוחמש י"ע דחוימבו ללוכ ,החמשה ןינעב
.ב"ויכו ,ןבה ןוידפו

המילשהו תיתימאה הלואגה תחמש תא םיגגוח תוכוסה גח ינפל דועש - רקיעה אוהו דועו
הרותה תצפהב םיעייסמה לכו םיחולשה םע דחי ,ונשארב ונרוד אישנו ,ונקדצ חישמ י"ע
ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,םהש םוקמ לכב י"נב לכ יככותב ,הצוח תונייעמהו תודהיהו
.ישילשה ק"מהיבב הלודג יכה החמשב הבאושה תיב תחמש תוגיגחב םיכישממו ,"וניתונבבו

...תופקהה ןוגינב ,שממ דימו ףכית - הזב הלחתההו

ןגנל הוצ כ"חאו .ל"ז צ"יולרה ויבאל תופקה ןוגינ ןגנל ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.["רעבירא הליחתכל"
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה ירשת ג"י ,וניזאה פ"ש תחישמ)


חומשלו דוקרל ךישמהל ,חונל אל
הלבגהו הדידממ הלעמל

לואשל ךירצ וניא) בוחרב רבועש ימ לכש הזכ ןפואב תויהל הכירצ "הבאושה תיב תחמש"
םידוהי םיאצמנ ןאכש תימשגה עבצאב תוארהל לוכי (אוה אלא ,םלוכ םיקוסע המב
.רתויב הלודג החמש לש העונתב םיאצמנה

החמש לש העונתב תויהל םיכירצ הרות פ"עש םיראבמו ,הרות ירבד םירבדמ רשאכ ,הנהד
יולגב םיאור םה רשאכ לבא ;("רמאק יאמ עדי אל") תאז םיניבמ םניאש ולאכ םנשי - 'וכו
ירה ,(תימשגה עבצאב תאז תוארהל םילוכיש דע) 'יולג החמש לש העונתב םיאצמנה םידוהי
.החמשה תעונת תא םלצא םג לעופ הז

הדידממ הלעמלש החמשד ןפואב אוה םילגרב דוקירהו הפב רישהש םיאור רשאכ טרפבו
תוצמ) "הוצמ לש העיז" ,העיז וילעמ תרגינש דע ךכ לכ דקרש תורמל ,ונייה - הלבגהו
כ"וכאעו] העמיק חונל התע ךירצש ןובשח השוע וניא - ("הבאושה תיב תחמש"ב תופתתשהה
התא ,דוקרל רבכ קיפסמ :ול ריבסמש ,"רעקניגולק רעד" ,ר"הציה לש ולוקב עמוש וניאש
!הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב חומשלו דוקרל ךישממ אוה אלא - [!ןושיל תכלל רבכ לוכי
(הגומ יתלב - ב"משת'ה ס"הגחד ליל תחישמ)


לכ םעו בוחרה םע ,בוחרב םידקור
בוחרב םיאצמנה םינינעה

רתיב וז החמשב ףיסוהל - תוטשפבו ,חבושמ הז ירה הברמה לכו ,וטושפ ידימ אצוי ןינע ןיאו
םינינעה לכ םעו בוחרה םע ,בוחרב םג םידקורש ז"יע - רדג תצירפד ןפואבו ,זוע רתיבו תאש
דוקיר םא יכ ...הגשהו הנבהב אלא וניא דוקירהש - ומצעל עגונב כ"וכאעו ,בוחרב םיאצמנה
.חומהו בלה - ללוכ ,ופוג לכ םמורתמ ז"יעו ,וטושפכ םילגרב

םע דחיב ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל דוקרל שממ בורקב הכזנ ולא םידוקירו החמשמש ר"היו
חטשה לכ - אלימבו ,ץראל ץוחב התע-תעל םיאצמנש תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב לכ
.בוחרל שרדמה-תיבו תסנכה-תיבמ החמשה הטשפתה ובש ,םביבסמש

םיפיסומ - חבושמ הז ירה זירזה לכד ןפואב ,ולא םידוקירו החמשב תוזירז םיפיסומש לככו
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהב תוזירז
(הגומ יתלב - ה"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ)


הלואגה לע םולחל

ןינע שיגדהל ךרוצה והמ ,הרואכלד - "הניש םעט ונמעט אל" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו . .
,אוה הזב שודיחהש - הנישל עגונב ("םעטי לכוא ךיח" ש"מכ ,הליכאל רקיעב ךיישה) םעטה
ןכתי אל ירהש] ןושיל םיחרכומש ןמזב וליפא הנישה םעט תלטבמ הבאושה תיב תחמשש
ןשיו ותוא ןיקלמ םימי השלש (וליפא) ןשיא אלש העובש" - םימי העבש ךשמב ןושיל אלש
,הבאושה תיב תחמש תודוא םימלוח ,תודיסח ינינע םימלוח זא םגש ןויכמ ,["רתלאל
!ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תודוא םימלוחו

תמשגהל םיכוז שממ דימו ףכיתש אלא ,"םימלוחכ ונייה"ד ןפואב 'יהי אלש - רקיעהו
- תומילשה תילכתב הבאושה תיב תחמש גוגחל םיכישממ ,זאו ,שממ לעופב םולחה
.ישילשה ק"מהיבב
(הגומ יתלב - ט"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ)


...!דוקריו חמשי ךיא רעשל לקנ

ועדיב ,ירה ,ןינעה תגשהו תנבהב "תורישע"ה ולצא הרסחש בושחיש לככש ,טושפ םגו ןבומו
ןיזיפשואה תעבש ,העבשו העבש ,םיקידצ הרשע עברא ומע דחי םידקורו וביבס םידמועש
םירזוחשכ טרפבו ,ולא םיקידצ םה ימ עדויו ,םיידיסחה ןיזיפשואה תעבש דועו רהזבש
םג םיריכזמו ,םהיתומשב ("ןענאמרעד ןייא ןיא טלאה'מ") םעפ רחא םעפ םתוא םיריכזמו
!רתויבו רתויב ותחמש לדגת יאדוב - 'וכ בשוי ןאכ רמאו ועבצאב הארה ונרוד אישנש

םידמועש ,ןטק עגרל רהרהיו בושחי ,ןנובתיש קר קיפסמ - ז"נפלש עגרב 'יהיש בצמ הזיאבו
יפכ - עדויו ,הבאושה תיב תחמשב םערוטש ךותמ םידקורו ,ולא םיקידצ הרשע עברא ודי לע
לקנ - הבאושה תיב תחמש גגוח אוה דציכ תוארל וילע םילכתסמ םהש - ונרוד אישנ רמואש
...!דוקריו חמשי ךיא רעשל
(הגומ יתלב - ט"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ)


ותוא סופתלו זוחאל והומכ ןיאמ רשוכה ןמז הז ירה

דקורו ףתתשמ אוה םגו ,ןיזיפשואהמ דחא אוה אחישמ אכלמ דודש ןויכמש ,ףיסוהל שיו
ותוא סופתלו זוחאל והומכ ןיאמ רשוכה ןמז הז ירה - (ל"נכ) הבאושה תיב תחמשב
,ונקדצ חישמ לש ץוצינ וב שיש (ופוגב וא ודיב) ידוהי ספותו זחואש ז"יע ,("םיא ןפאכנא")
ץוצינה תא רתוי הלודג שאב ("ריאהל תורנ") ריאמו קילדמ (וריבח לצאש) הז ץוצינ ,רשא
תפרושש הלודג הרודמו שאל םישענ וידחי תוצוצינה יתשו ,המינפ ושפנבש ונקדצ חישמד
,םולש יכרדו םעונ יכרדב תולגה ירייש הלכמו
(הגומ יתלב - ט"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ)


םהיפתכ לע והודימעהש תעדל וילע
ןקזה ר"ומדאו וניבא בקעי לש

:וז הלילד הבאושה תיב תחמשל עגונב םג ןבומ הזמו

תיב תחמש י"ע רבכ לועפל לכוי המ - 'וכ ובצמו ודמעמ ועדיב :ןועטל והשימ לוכי ,הרואכל
,קנעה יפתכ לע והודימעהש ןויכ ,ובצמו ודמעמ ןאכ עגונ אלש תעדל וילע ,ןכבו !?הבאושה
הדובעה תומילש - ללוכ ,ןקזה ר"ומדאו וניבא בקעי לש םהיפתכ לע - וז הלילל עגונבו
,הלואגה תא איבהל ותלכיב דבלב תחא הלועפ י"עש ךכ ,םויה רועישב תשגדומה הרותב
.תולגה ירדג תצירפל דע ,רדג תצרופ החמש ירהש - החמשה ןינע י"ע טרפבו

יפכ - ז"נפלש תולילב החמשה יבגל רדג תצירפ לש ןפואב איה המצע החמשה רשאכ כ"וכאעו
תא גוגחל (וז הנשב הנושארה םעפב) םיליחתמ זאש ,הלדבה ירחאל יוטיב ידיל אב רבדהש
םתושעל רשפא-יאש) ב"ויכו תוקובא תקלדה ,"רמז-ילכ" י"ע םג הבאושה תיב תחמש
דימו ףכית תושעהל חרכומש רבד ,"דובאה רבד" הז ירהש - דעומה-לוחב כ"אשמ ,ט"ויב
.(וז הלילב ,הנושארה תונמדזהב


תולגה לע "הלדבה" תושעל

תולגה ןיב לידבהל ,שממ ונימיב הרהמב ,שממ בורקב הכזנ וז "הלדבה"מ רשא ר"היו
"אדח אמוי"ש אטישפו ,אדח אמויבו אדח אעגרב אדח אתעשב תישענש הלדבה - הלואגל
םיקלא ארקיו" ש"מכ ,יוליגו רוא - אוה "אמוי"ד שוריפה ירהש ,וז הלילב םג תויהל לוכי
."ריאי םויכ הליל" - הלילב םג תויהל רבדה לוכי ,אלימבו ,"םוי רואל

לכ ליהקהל" :ימויה רועישב ם"במרה ןושלבו ,י"נב לכ םילאגנ דימו ףכיתש - תוטשפבו
,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" - םירצמ תאיציב ש"מכ ,"ףטו םישנ םישנא לארשי
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :רמאנ 'ילע - הדיתעה הלואגל עגונב ןכו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


תונויזב ולאכ הלשממב םייתדל 'יה אל םלועמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

הדירי לע הארמ הז אלא ,דחא טרפ הז ןיאש עדיל שי ,"ידוהי והימ" תודוא םירבדמ רשאכ
.ידוהי אוהש יוג לע רמול םילוכיש - ךכ ידכ דע ,ולפנ ירמגלש ךיא ,תילכתב

הזרכהב םיאצויו ,קוחה לע םיניגמש ולא םה םייתדה אקודש הלודג ךכ לכ איה הדיריהו
!יתד גשיה אוהש וילע םירמוא - םידוהי ןוילמ 14 ןכסמה קוח ,יתד גשיה והזש

םאב !?םוררחשיש גאוד ךניא עודמ - םירופיכה םויב םירוסאה תיבב םירוחב ינש םיבשוי . .
הז אוה התא !םתיא דחי בשו םירוסאה תיבל התא םג סנכת יזא תאז לועפל לוכי ךניא
- םולכ תושעל לוכי ךניאש ןעוט התא !?המואמ השוע ךניא עודמ - ולא םינינע רדסל ךירצש
!?קתוש התא עודמ לבא ,יטרפ שיא רותב הרות דמלו בשו "אסכ"המ רטפתת

,רופיכ םויל םירוחבה ינש תא םיררחשמ אלש ןכתיה םישיערמ םירחא רשאכ ?םישוע ןכ המ
והשמ תושעל גואדל םיכירצו יארונ רבד ןכא והז ,הזל עגונב שיערהל ךירצ אלש רמוא אוה
יאשחב - רדס יפל דובעל םיכירצ ,קועצל םיכירצ אל ,שער תושעל םיכירצ אל לבא ,ןינעב
!("טייהרעליטש")

- שודקה םויב רהוסה תיבב םירוחב ינש םיבשוי ירה !?קועצל ךירצ אלש תרמוא-תאז המ
'מגהש יפכ ,הברדא - ךאסכמ ךתוא וליפי שיערת םאש דחפמ התא !?שיערמ ךניא עודמו
לגוסמ התא דציכ לבא ,"הרות ירבד לע תספתנש אביקע יבר ךרשא" :תרמוא ,אס) תוכרבב
!?רהוסה תיבב דוע םיאצמנ םירוחבה ינשש עדוי התאש העשב "ירדנ לכ"ל תשגל

- ?קוסע התא המב .םירחא םירבדב קוסע אוהש ןויכ ,םולכ תושעל לוכי אל אוהש ,אוה ןעוט
איצומש הז ותוא קיזחמש הרותה רפסל יובאו וא ."ירדנ לכ"ל הרות רפס קיזחהל ךירצ אוה
אוהש ןוכרד קיזחמה יוג דמוע ,ודיל ,תסנכה תיבב ולצאש ןכתי !ידוהי אוהש יוגל ןוכרד
!ידוהי אוהש וב םושרש קיפנה

!ו"ח יוג םע אל לבא - "םיניירבעה םע ללפתהל ונא םיריתמ" םירמוא "ירדנ לכ"ב

בבותסמ - הזל עגונב םיקעוצו םישיערמ םירחאש העשב השוע אוה המ ,ליעל רבודמכו
תושעל תוארל םנמא םיכירצש ,רמולכ ,יוארו ןוכנ רבד והז ,ךכ לע שיערהלו המ ןיאש עידומו
.אוה ןעוט - רדס יפל תאז תושעל שי ,שיערהל קועצל אל לבא ,הזל עגונב והשמ

ןיאש בצמל דע ירמגל ("פארא ךיז טשילג'מ") םיקילחמש ,הזה רדסה ליבוה ןאל םיאורו
- ומצע דגנמה דצהמ ז"א םיאור אלא ,הז רבדל תוחכוהל עיגהל םיקוקז אלו ,ונמיה הטמל
,תונויזב ידוהיל םישוע רשאכ חומשל םיכירצ אל ;םרעשל ןיאש תונויזב ולאכ וישכע םהל שי
יוזיב ,םינורחאה ישיש םויו ישימח םויב 'יהש יפכ תונויזב ולאכ םהל ויה אל םלועמ לבא
.והומכ 'יה אלש תונויזב

ימשג אלו - םינפב הריטס וזש שחומב םיאור אלא ,םתבוטל והזש רמולו תועטל ןתינ אלו
...הכרב

,ינשה יניעב ןח אוצמל הצר אוהש אלא ,םינפב דחא לע וקרי םעפש רופיס םירפסמש יפכ -
...הכרב ימשג אלא הקירי וז ןיאש ול רמא אוה זא

'יהש יפכ ,הדעו םע לכ ינפב תונויזב ותוא םיזבמ ,םינפב הריטס ול םינתונ - ןינע לכב ז"דעו
ומצע תא הלשמ אוה כ"מחאלו - עצמאב ןיידע םיזחוא ,ךשמנו ךלוה הזו ,םינורחאה םימיב
...!הריטס אל וז ,וילא עגונ אל הזש

קר םירטוס אל ירהש ;ןאכ עגונ ןינעה לבא ,תונויזב ידוהיל םישועש הזמ חומשל ןיא ,ל"נכו
הז אוהש ומצע תא הלשמ אוה ,םייתד םידוהיל םירטוס םה הזבש םמצע תא םילשמ םה ,ול
!םייתד םידוהיל םינתונ הריטס ול םינתונשכו ,םייתדה םידוהיה תא גציימה

- "הכלה וז 'ה רבד"ה דגנ עיבצהל ךל הרוהש הז ,ךלש ברה תא םיקרוז !?קתוש התא עודמ
!הזמ אציש המ הז - אוהה יניעב ןח אוצמל תיצר - המ אלא ?ול רוזעל םתרנ אל התא עודמ

לא יחדמ ולפנ םה םויל םוימש ואר ,ךכ לכ רהמ הרקי הזש ורעיש אל ללכבש - וזכ הדירי וז
!ורעיש אל ללכ - רצק כ"כ ןמזבו הלודג וזכ הדיריב ולפי רהמ ךכ לכ םהש לבא ,יחד

"ופרציו ונבלתיו וררבתי" 'יהי חישמה תאיב םדוקש ,בי) לאינד ףוסב בותכש המ והז
"ופרציו ונבלתיו וררבתי"ה תויהל ךירצ אלימבו ,בורקב שממ אב חישמש הארנכו - םירבדה
.וזכש הלודג תוריהמב 'יהי הזש ורעיש אל ללכ לבא ,רתויב הלודג תוריהמב םירבדה

,הבושת ושעי םג לארשי יעשופ וליפאו ,הבושת ושעי לארשי ינב לכ שממ בורקבש ןוצר יהיו
,םירחא םידוהי םגו ,םמצע תא םיבחוס םה וכותלש ץובהמ ואציישו ,'וכו םתיב ינבו םה
,םימחרבו דסחב 'יהי הזש יאולהו ,םחרכ לעבו םנוצר דגנו םתעד דגנ ואצייש

םע םג רושק הזש ,הרותה תויתואל וסנכיש - ט"שעבה שוריפכ ,"הביתה לא אב" 'יהישו
דועיה םייוקישו ,"ךמולש תכוס"ד ןינעל אמגודב התיה חנ תביתש מ"כב ראובמכ ,תוכוס
ימיב כ"ג 'יה הזל אמגודב רשא] (ז-ו ,אי 'יעשי) "ןבת לכאי רקבכ 'יראו 'וג שבכ םע באז רגו"ד
ונלאגיו אובי ,חישמ לע ירה ךלוה הזש - (םש) "םב גהונ ןטק רענו"ל דע ,[הביתה ךותב - חנ
.שממ בורקב ונצראל תויממוק ונכילויו
(הגומ יתלב - ג"לשת'ה ןושחרמ ח"רעו ח"הבמ ,תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"הקזחה דיה לכלו"

ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ םוליצ הזב ונאבה ת"תחב ימויה רועישה םע רשקב
הרותב ןורחאה פ"הע י"שרפ לע רואיב ןינעב םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

.םרבשש םדוק - יברה בתכ ""הקזחה דיה לכלו" פ"הע י"שרפב" :ובתכש המ לע

.ז"כ דמל אל 'ה ןב - יברה בתכ "ארמגב תדמלנ" :ובתכש המ לע

.הקזח דיד ךליה - יברה בתכ "ורבתשנו ולפנו השמ לש וידי לע ודבכ" :'כש המ לע"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish