ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

אוה ונרוד אישנש ושרפי םא תמוערת םוש יל 'יהת אל
- תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ
ונרודב חישמ אוהו ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש

*

הרות-תחמשו תרצע-ינימש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
הלבגהו הדידממ הלעמל דוקירה ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


"חישמ אוה"

ונקדצ חישמ אוה ונרוד אישנש ושרפי םא תמוערת םוש יל 'יהת אל
אוהו ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ
טולקל לוכי וניא אוה ,וליבשב ידמ רתוי הזש ,אוה ןעוט * ונרודב חישמ
* הז תא טולקתש דע ןיתמהל ןמז ןיא :ול םירמוא .ראות הזכ לובסלו
,אלימבו ,ךל שיש תוכזהו תוירחאה תא תעדל ךירצ התא :ידוהיל םירמוא
,חישמ לש ץוצינ ,הדיחי 'יחב ךל שי ןכאש ךמצעל בושחל לוכי ךניא
םיכירצ ירה - לייטל תכלל תרמוא תאז המ * !לייטל תכלל כ"חאו
* !!?םיחפט הרשעמ הטמל לעופב חישמ תא איבהל
הגומ יתלב - ו"משת'ה הרות תחמש ליל תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

."חישמ" אירטמיגב אוה רשע ףוריצב "חילש"ש ,תואירטמיג ירפסב אבומ

:הזב רואיבהו

םתא המ" ,חלשמהל המוד תויהל ךירצ אוה ;חילש תויהל יואר 'יהיש חילש ךירצ שארל לכל
י"ע ,לעופב חילש רותב ותוא הנמי חלשמהש ךירצ כ"חא - "תירב ינב םכחולש ףא תירב ינב
ינפל ןיידע הז לכו .חילש 'יהנ חילש דציכ ןפואה והזש .ב"ויכו רובידב וא האשרה רטש
.ותוחילש יולימב לעופב ותדובע

והזש ,ויתוחכ רשע לצנמ אוהש ז"יע ,לעופב ותוחילש תואלמל חילשה ךירצ ןכמ רחאל ,זאו
. ,חל מ"ב) "ולש בק"ה

אישנ ,רודה אישנ לש חילש דלונ הז רודב דלונש דחא לכ :איה הנווכה ,הז ונרודל עגונבו
ולש בקב ויתוחכ רשע תא לצנל חילשה לע כ"מחאל .רודה ישנא לכד אישנה אוהש ,ונרוד
.לעופב ותוחילש יולימב

דועו "חילש" לש אירטמיגה) "חישמ"ד ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכו
השענ אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיא הלגתמ ,((תוחכ) רשע
םישוריפה לכ םע ,חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד
טושפה שוריפה אוה חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ (ג ,רחבנ (ב ,חושמ ןושלמ (א :חישמבש
אישנש ושרפי םא ("ןבאה טינ לביאראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו ,אישנב
ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד
.ונרודב חישמ אוהו

,ורודב אישנ לכל עגונב אוה ןכש ,תוטשפב הרבסהה ז"ע הנשי - 'וכו תולאש םילאושש ולאו
לכש ,וזמ הריתיו] הז רוד לש וניבר השמ אוה רודה אישנש ןויכ - ורודבש חישמה אוהש
,ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה השמו ,["תרמאק ריפש השמ" ,"השמ" ארקנ םכח דימלת
ראובמכ .(ןורחא לאוג) ונקדצ חישמ אוה רוד לכבש השמהש אצוי אלימבו ,ונקדצ חישמ
הדיחיש ,רודה לש תיללכה הדיחי 'יחב אוה ,הז ונרודב ונרוד אישנל דע ,רודה אישנש מ"כב
.חישמ לש אגרדה איה

'י דגנכ ,'י דועו חילש) ויתוחכ רשע תא לצנמ ונרוד אישנ לש חילש רשאכש ,ןבומ ז"פעו
."חישמ"ד ןינעה זא הלגתמ - לעופב ותוחילש תא תואלמל ידכ (ולש תוחכה

ןיא :ול םירמוא .ראות הזכ לובסלו טולקל לוכי וניא אוה ,וליבשב ידמ רתוי הזש ,אוה ןעוט
םישוריפה יפכ "חישמ" הלמה תא שרפת הצור התא םא ,הז תא טולקתש דע ןיתמהל ןמז
,ב"ויכו גיהנמו לארשי העור ,חושמ :הזבש םירחאה

אוהש ,ונרוד אישנ לש חילש התא ,הז רודב ידוהי ךתויהבש תעדל ךילע - אוה רקיעה לבא
אוהש תוחילשה תא ךיתוחכ רשע לכ םע םייקלו תאצל ךילע אלימבו ,רודה ישנא לכד אישנה
חמשל ת"חמשב ךליל - םג ללוכ ,םוקמו םוקמ לכב תווצמו הרותו תודהי ץיפהל ךילע ליטה
ללוכ ,הרותבש תוכלהו תווצמ ג"ירתה לכ תודוא רבדל המשו ,םירחא תומוקמב םידוהי
ךלמו 'יתומחלמו םיכלמ 'לה ףוסב ם"במרה קספכ ,חישמה תאיבב ןימאהל ךירצש טושפכ
הנומאהשו ,ימשגה הזה םלועב ימשג ףוגב אצמנש םדו רשב אוה חישמש םש קסופו ,חישמה
!הז רבדב םיאלמ םירפסה לכ אלא ,הרותב דחא טרפ אל איה חישמה תאיבב

"חישמ"מ לחתה ,"חישמ" הלגתמ - ויתוחכ רשע לכ םע ותוחילש תא םייקמ חילשהש ז"יעו
.תיללכה הדיחיל דע ,(ותמשנבש הדיחי) ובש

(ול םירמואש) ךכ ידכ דע ,חישמכ הלענ הכ ןינע םע ול שי תוכייש וזיא :ןועטל ידוהי ירה לוכי
?ויתוחכ רשע םע ותוחילש אלמיש ז"יע חישמ תא תולגל וחכבש

:א"ואכל הז ןינע ריבסהל רשפא ,הנה

ול שיש א"ואכב תויטרפב ךשמנ הז םג ךכ ,רודה אישנה ,רוד לכבש וניבר השמה ונשיש םשכ
שי לארשימ תחאו דחא לכלש אינתה רפסב ראבמ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,וברקבש השמה תא
אתלימ" איה 'ה תאריש לעופ הזש דע ,ימינפ ןפואב וב אצמנ הזו ,וברקבש השמ 'יחב
.ולצא "יתרטוז

אוה ןושאר לאוגש - חישמל עגונב םג אוה ןכ ,ןושאר לאוג ,וניבר השמל עגונב הזש םשכו
:ןורחא לאוג

שי ךכ ,ונרוד אישנ אוה ונרודבש ,רודה לש - חישמ - תיללכה הדיחי 'יחב אוה אישנהש םשכ
.שפנבש הדיחיה 'יחב ידוהי לכל

א"ז ,"הדיחי 'יח המשנ חור שפנ ,הל וארקנ תומש השמח" המשנ לכל עגונב ל"זח רמאמכ
איהש יפכ אלא ,הלעמל איהש יפכ ולש המשנב קר אלו ,ותמשנבש הדיחי 'יחב שי ידוהי לכלש
,"יב תתנש המשנ" ,ותמשנ תא ול ריזחמ ה"בקה רקוב לכבש ,תוטשפב ןבומכ .ףוגב תדרוי
.הדיחיה 'יחב ללוכ ,תוגרדה תשמח לכב

.ובש (הדיחי) חישמ 'יחב שי ידוהי לכלש אצוי ,חישמ 'יחב איה הדיחיש ,ל"נה פ"עו

ט"שעבה דימלת ,ליבונרשטמ םוחנ 'רמ) םיניע רואמב ראובמה פ"ע ןבוי הזב ןינעהו . .
.חישממ ץוצינ ותמשנב שי ידוהי לכלש ,(דיגמהו

איהש ,ארבנ ץוצינ ,ןטק ץוצינה איה ,(ל"נכ) המשנ לכב הנשיש הדיחיה 'יחב הלבקה ןושלבו
.ארוב ץוצינה םע - "ךדחייל הדיחי" - דחא רבד

עגונב אוה ןכ םאו ."הלטבל דחא רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ללכה ונשי
המשנ לכב ונשיש - חישמ לש ץוצינ - הדיחי 'יחבל עגונב אוה ןכש כ"וכאע ,םלועה ינינע לכל
.הנווכו תלעות הזב הנשי אלא ,ו"ח הלטבל אל הזש ,ידוהי לש

אלא ,ו"ח ךלצא "ןשיי" הזש ידכ אל הז ,חישמ ץוצינ ,הדיחי 'יחב ךל ונתנ רשאכ :תוטשפבו
,תיללכה הדיחי 'יחב תא הלגת ז"יעש דע ,("ןרעקאלפפיוא") ץוצינה תא "ריעבהל" ךילע
.ונקדצ חישמ

,ךמצע םע הדובעהמ לחתה ,ךיתוחכ רשע לכב ךתוחילש תא םייקמ ךנהש ז"יע לעופ ךנה הזש
דע ,םלועב ךקלחב תוקולא ץיפהל ךתוחילש תא ךיתוחכ רשע לכ םע תואלמל הזל ףסונבו
תא תולגלו שגופ התאש ידוהי לכב (חישמ לש ץוצינ) הדיחיה 'יחב תא תולגלו ,םלועה לכב
הדיחי 'יחבה תא םלועב הלגת ז"יעש דע ,(ןמקלדכ) ארבנו ארבנ לכב תאצמנש תוקולאה
.ונרוד אישנ והזש ,ונרודבש חישמ - תיללכה

ןויכ ,"חישמ" אוה - שפנה תוחכ רשע דגנכ - רשע ףוריצב "חילש"ש המ ןינעה ןבומ ז"פעש
ויתוחכ רשע תא לצנמ ,ונרוד אישנ לש חילש אוה םהמ א"ואכש ,ונרודבש ידוהי לכש ז"יעש
לש הדיחיהו ,חישמ לש ץוצינה ,ובש הדיחי 'יחבה תא הלגמ אוה ,םלועב ותוחילש תא אלממו
.ולוכ םלועה לכב (תיללכה הדיחי) חישמ תא הלגמ אוה ז"יעש דע ,םירחא םידוהי

תיצהל החוכב (ותמשנבש הדיחי 'יחב) א"ואכבש חישמ לש ןטקה ץוצינהש ,תוטשפבו . .
,'יח שא אלא ,"תוממוע םילחג" אל הזש ,שא ץוצינד ןינעה תוטשפכ ,תולגה ילתכ תא
רבד אלל ,ב"ויכו םיצוקל תחא םעפ 'יפא ותוא םיטיסמ רשאכש ,שא ץוצינה עבטכו
.ירמגל םיפרשנ םהו םיצוקה לכ תא קילדמ אוה ,םייתניב ענומה

שא אצת יכ" - תולגה לש םיצוקה תא קילדמ א"ואכבש חישמ לש ץוצינה ,לשמב ז"דע
ה"בקה יזא "אשדקמ ברחתמו לארשי ולגתאד ןויכ"ש רהזב ראובמכ ,"'וג םיצוק האצמו
ךא ,אתולגב אתניכש ,הניכשל םיקיעמ םיצוקהו ,"'יתחת יושו ,(םיצוק) ןירדרדו ןיבוכ ליטנ"
'יחב) חישמ לש ןטק ץוצינה ,שא ץוצינ םע םיצוקה תא םיקילדמ ,"שא אצת יכ"ה שיש ז"יע
תא קילדמ הז - םלועבש םוקמו םוקמ לכב ,ותוחילש םוקמב תאז השוע ידוהי לכו ,(הדיחי
(תיללכה הדיחי 'יחב) חישמ הלגתמ אליממ ךרדב יזאו ,ירמגל םפרוש הזש דעו ,תולגה ילתכ
!"םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ ונילתכ רחא דמוע הז הנה" ןכל םדוק דועש

םיטושפ םינינע הפ םירבדמש ,תעדל שי !'וכו רהזו הלבק (קר) ןאכ םירבדמש ושרפי ףכית -
תא תואלמל ךירצ ידוהי לכש ,לוחה תומיב וליפאו ,ידוהי לכ לש הטושפה הדובעל םיעגונה
ץוצינה תא הלגיש ז"יע ,"ריאהל תורנ" תויהל םשו ,'וכו ותנידמב ,אוה ומוקמב ותוחילש
דעו ,םש םיאצמנש השודקה תוצוצינ תא תולגלו ררבל ידכב ותוא לצנלו ,ולש (הדיחי) ןטקה
."ונלתכ רחא" דמועש חישמ תא הלגמו ,תולגה ילתכ תא ףרושו קילדמ אוה ז"יעש

תא ול שיו ,חישמ לש ץוצינ ,ובש הדיחיה 'יחב תאפמ ידוהי לכל הנשיש תוירחאה ןבומ הזמש
הדיחיה 'יחב תא םידוהי לצא תולגל םשו םלועל תאצל ,םלועב הז תא תולגל תוחילשה
.לעופב חישמ תא תולגל - ז"יעו ,חישמה תאיבב םתנומא תאו םהלש

חרכההו בויחהמ רטופ הז ןיא לבא - (עודיה םגתפכ) תולגהמ אצנ וננוצרב אלש פ"עאו
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - חישמ תא רבכ םיצורש ,וקעצי םירחא םגש לועפלו ,קועצל
!"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - םויב םימעפ עברא ט"ויבו תבשבו ,"חימצת

'ירמ ימק אדבעכ דמוע אוהשכ ,הדימעה תלפתב דוע טרפבו ,הלפתב תאז רמוא ידוהיש ןויכו
םאב ירהש ,ןמז ךשמ דועל תאז הצור וניא אוהש יאדובו .תמאב ךכל אוה ןווכתמ יאדוב -
אל וליפא ,העש יצח אל וליפא ,בוט רבד ("ןגיילפא") תוחדל הצור וניא אוה שפיט אל אוה
!דחא עגר

.ותאיב רהמי אפוג הז - חישמ םיצורש תמאב םיקעוצו םינימאמש ,אפוג ז"יעו

תא ול ונתנ הז םע דחיבו ,חישמ לש ץוצינ ,הדיחי 'יחב ידוהיל ("ןבעגעגניירא") ונתנש תויהו
םייקל ידכ תוחכה תא םג ול ונתנ יאדוב ,ויתוחכ רשעב שמתשהל וילע הזבו ל"נה תוחילשה
- תאז לועפלו

לוכי ךניא ,אלימבו ,ךל שיש תוכזהו תוירחאה תא תעדל ךירצ התא :ידוהיל םירמוא אלימב
תאז המ !לייטל תכלל כ"חאו ,חישמ לש ץוצינ ,הדיחי 'יחב ךל שי ןכאש ךמצעל בושחל
הרשעמ הטמל לעופב חישמ תא ("ןעגנערבפארא") איבהל םיכירצ ירה - לייטל תכלל תרמוא
!!?םיחפט

.הכוראב ל"נכ ,לעופב הדובעה תא תושעל שי התע לבא . . אובל דיתעל וכלי לייטל


הלואגה ןמז


תונמדזהה תא ספספל אל

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

רכשה תא ול םינתונ ,הבוט הטלחה טילחמ ידוהי רשאכש - םייח חרוא ךורע ןחלושב ןיד ונשי
תא םייקי יאדוב אוהש םיעדויש ןויכ ,לעופב הטלחהה תא םייקמ אוהש ינפל דוע הלעמלמ
.הטלחהה

וישכע ז"ע םיטילחמ רשאכ יזא ,"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ןויכ ,וננינעב םג ךכו
ינפל דוע אובל לוכי אוה - רתוי דועו !םיליהת רמול וליחתיש םדוק דוע אובל חישמ לוכי -
!הלדבה ושעיש

ומצע תא" עירכהל וישכע דימ רשפא רשאכ - תונמדזהה תא ו"ח "ספספל" םיכירצ עודמו
הטלחהה תא דימ םיזירכמ ןכלו ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכו
ןילדגמש תיבב - ןאכ םיאצמנה םיעמושה לכ י"ע תלבקתמ הבוט הטלחההש יאדובו ,הבוט
,ןיד אמלעב ותויח םייחב םינש רשע ךשמב 'יה ונרוד אישנש ןכיה ,הלפת וב ןילדגמו הרות וב
יכה םדקהב הלעמלמ רכשה תא לבקל ולכויש תורשפאה תא איבמ הז אלימבו ,ףוגב המשנ
אכלמ דודד אתדועס ,הכלמ הולמ תדועס תליכא םדוקו םיליהת תרימא םדוק ,ירשפא
- (ושע אל ןיידעש ולא לש) הלדבה תיישע ינפל - וזמ הריתיו ,אחישמ

.שממ לעופב אלא ,ל"על אל הזש ע"ושב אוה ןידהש יפכו ,לעופב אב חישמש

!("דייר עדליוו") "םייארפ םירוביד" םה ולאש ,םינעוטה ולאכ םנשי

!תובורקה םייתעשב אובל לוכי חישמש םירמואו ,תיברע תלפת ירחאל םיאצמנ

!הבורקה העשב אובל לוכי אוהש םירמוא - וזמ הריתי

!("רעק ןייא") תחא הזוזתב ,"אדח אתעשב" אובל לוכי אוהש - וזמ הריתיו

שי תוכייש וזיאש ןויכ ,("ךאז עדליוו א ראג") יארפה רבדה איה המצע תולגה תמאב ךא -
הסכי ךשוחה"שכ ,("טייצ עדליוו א") יארפ ןמז אוה ומצע ןמזה כ"ומכו !?תולגלו םידוהיל
!"םייארפ םירוביד" רבדל םיאתמ אלימבו - "םימואל לפרעו ץרא

אב חישמש רקיעה - אל וא יארפ רבד והז םאה ,םיבשוח המ הנימ-אקפנ יאמל ,הזל ףסונו
תיתימאה הלואגה תא ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,דימ דירומו
!המילשהו

אתניכש"ש רקיעה ;אל וא הלאש ןאכ הנשי םאה ,אל וא יארפ רבד והז םא תפכיא ימל -
אוה"ש ונקדצ חישמו ,המילשהו תיתימאה הלואגב תולגהמ תאצוי "אתולגב (תאצמנה)
לכ םג ךכו ;המילשהו תיתימאה הלואגב תולגהמ אצוי - וירוסי לכ םע "'וגו וניעשפמ ללוחמ
.ומצעב ה"בקה י"ע ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ש"מכ ,לארשימ תחאו דחא

ינכוש וננרו וציקה"ו ונקדצ חישמ םע ומצעב ה"בקה ,"ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו" יזאו
הלואגה בוריק לש ןפואבו ,תולגהמ םלוכ םיאצוי - לארשי ינב לכו ידוהי לכ םע ,"רפע
עגר"מ רתוי דועו ,דחא עגרב ,שממ ונימיב הרהמב ,"אימש יננע םע וראו" ,הלואגה תוזירזו
,"ארמימכ

,םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב ןוצר יהי ןכ

תיבבו שדוקה רהבו ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב החמש לש םינינעה לכ תא וכישמיו
,שדקמה

."םשאר לע םלוע תחמשו"
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הבר הנעשוה ליל תחישמ ישפח םוגרת)


םידוקירו החמשל ךוניח איה ת"חמשד החמשה
...!ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל אצנ רשאכ

הנכה לש ןפואב איה ("החמשב םויה תוצמ") ת"חמשד החמשהש ,ןבומ ,ליעל רומאה פ"ע
."םשאר לע םלוע תחמש" - אובל דיתעלד החמשל

םידוקירו החמשל ךוניח - ףסונ ןינע הזב שי ,"החמשב םויה תוצמ"ד ןינעה םצע דבלמ ,ןכלו
...!ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל אצנ רשאכ

דיתעלד ןמזל ךוניח לש ןפואב איה הזה ןמזב תווצמה םויקד הדובעה תוללכש םשכ :רמולכ
ןכ ,"םישדח םכל ויהי אל םירזוח םתאשכש תווצמב םינייוצמ ויה" :ירפסה רמאמכ ,אובל
םידוקירהו החמשה תארקל ךוניחו הנכה - םנינעש ,ת"חמשד םידוקירו החמשל עגונב אוה
ותגהנהמ "'יח-אמגוד" הארמש ז"יע - תלוזה ךוניח ןהו ,ומצע ךוניח ןה ,אובל דיתעלד
."םיברל יתייה תפומכ" ,תישיאה

אב ונקדצ חישמש ,ונייה ,"חישמה ךלמ תנש אהת הנשה" הנמיסש הנשב ונדמעב טרפבו
.ונקדצ חישמ ינפ תלבקד םידוקירו החמשל ןנוכתהל שיש יאדוב ירה ,"ךלמ"ד רויצב הלגתמו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה הרות תחמש ליל תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


ת"חמש לש רואה יוליג ריאמ ולצא"
"שדקמה תיבב 'יהש יפכ

שטיוואבויל"ב הרות תחמש תא עומשל וא ,תוארל הכזש ימ לכ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש וגח אוה הז םוי יכ שח "שטיוואבוילבש
אוה ךלמה דודכ רשאכ .ולש םויה והז יכ וירכמ ואר ותודלי תונשמ רבכ *
העודיה החישב ךכ לע רביד ףא ומצע יברה * "זוע לכב רכרכמו זזפמ"
ינימשל םיידיסחה ןיזיפשואה ןיב האוושה ךרע הבו ח"משת הרות תחמשב
החמשה לע יברה ררועמו ריעמ םהב םינינפ טקל ןלהל * ת"חמשו תרצע
הלבגהו הדידממ הלעמל הרות-תחמשב דוקירהו

לוע תלבק דצמ החמש

דוקריו חמשיש ידוהיל םירמוא רשאכו .הלבגהו הדידממ הלעמל איה תופקהד החמשה . .
תלבק םנמא ול שיש ,אוה ןעוט - "ךגחב תחמשו" הויצ ה"בקהש הז ללגב הלבגהמ הלעמל
תלבק דצמ החמשב 'יהי אוהש ךייש דציכ לבא ,ה"בקה יוויצל תייצל ןכומ אוה ,אלימבו ,לוע
ללושה ןינע אוה לוע תלבק - ?םיכפה ינש ,הרואכל ,םה לוע תלבקו החמשש העשב הב ,לוע
תלבק דצמ החמש 'יהתש ךייש ךיאו ,ותוא ("טשטעווקוצ") שטבמו לטבמ הז ,ותואיצמ תא
?לוע

עודמ הרבסהל קוקז אוה ,הלבגהמ הלעמלש הלודג החמשב טרפבו ,החמשב 'יהי אוהש ידכב
עודמ :ותוא םילאוש רשאכ יזא ,(ת"חמשב) דוקרל דמענ אוהשכ ,ןאכו ;חמש ךכ לכ אוה
:ותוא םילאוששכו ;הזל רבסה ול ןיא ?"םיאנת" אלו ,ךנבל םויה תירב ןיא ירה - דקור התא
!אל :אוה הנוע ?רוכיש התא ילוא

?חמש ךכ לכ התא המ זא - "םיאנת" וא םויה הנותח ךל ןיאו ,רוכיש אל התא רשאכ יזא

לע תוירבה ורמאיש המב בשחתמו ,("רענשטעטאטס א") בשוימו לוקש םדא ירה אוהו
םיאב ןאכו ,םירחא םישנאב םג בשחתמ אוהו ,םידכנו םידלי ול שי ,השא ול שי ;ותגהנה
םע לכ ינפב דוקרלו הלילה עצמאב דומעל וילע ,סמונמ שיא אוהש פ"עאש ול םירמואו
...הדעו

!וזכש הגהנהל הרבסה םוש ול ןיא -

דוד לע ש"מכ ,לכשהמ הלעמלש לוע תלבק דצמ תאז תושעל ךירצ אוהש ול םירמוא הז לעו
הגהנהל עגונב תאז איבמ (בלול 'לה ףוסב) ם"במרהו ,(זט ב"ש) "'יוה ינפל רכרכמו זזפמ" ךלמה
.ידוהי לכ לצא תויהל הכירצש
(הגומ יתלב - ו"לשת ת"חמש ליל תחישמ)


לובג ילב לש ןפואב החמש י"ע
הרותבש לובג ילבה תא םילבקמ

יפכ הרותל רושק הזו הלבגהו הדידממ הלעמל איה ת"חמש לש החמשהש) ליעל רומאה
םויה תוצמ"ש םיראבמ ונאישנ וניתוברש ךכב שגדומ (הלבגהו הדידממ הלעמל איהש
.םידוקירו םינוגינ לש ןינעב אטבתמ "החמשב

ךשמנ אוה ןכלש תולבגהו תודידממ הלעמל איה החמשהש הארמ דוקירה ןינע :הזב רואיבהו
.דוקירב אצוי אל אוה לבא ,חמש םנמא אוה ,תלבגומ החמשה רשאכ כ"אשמ ,דוקירב תאצל

,דוקירב אצוי אל אוה לבא ,"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ"ש םירמוא הלוכ הנשה לכב
.דקור אוה ןכלו הלבגהו הדידממ הלעמל איה ת"חמש לש החמשה כ"אשמ

הנבהו דומיל לש ןינע ךייש אל זאש ,הפמב ףוטע הרות רפסה רשאכ אוה דוקירה ןפואו
ת"סה זאש הרותה תאירק תעב דבלמ) םויה בור ךשמב ת"סה אצמנ הזכ ןפואבו - הגשהו
הרותה םע הרושק ת"חמש לש החמשהש ןבומ ךכמ כ"או - (וב דומללו אורקל רשפאו חותפ
.לובג ילב לש ןפואב ,הגשהו הנבהמ הלעמל איהש יפכ

לש הגשהו הנבהמ הלעמל איהש ומכ הרותה םע הרושק ת"חמש לש החמשהש ,ונייה
- "אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל" ירהש ,פ"עבשות םג הכותב תללוכ כ"בשותש ,כ"בשות
.הז לכמ הלעמל ת"חמש לש החמשהו

,הנשה שאר ,לולא שדוח לש הדובעה רחאל רשא - הרות תחמש לש ןינעה לדוג ןבומ הזמ
תחמש ,תוכוסה גח ,תוכוסל פ"כהוי ןיבש םימיה תעברא ,םירופיכה םוי ,הבושת ימי תרשע
ןפואב איה החמשה זאש ,הרות תחמש לש ןינעה עיגמ - 'וכו םינימ 'ד תליטנו הבאושה תיב
.הלבגהו הדידממ הלעמלש

ד"ע ירהש ,ובצמו ודמעממ םמורתמ אוהש דוקירה ןינע תוללכ רשא ,םידוקירב אטבתמ הזו
.ובצמו ודמעממ ומצע תא םמורמ אוה דוקירה תעבו ,ץראל תובורק םיילגרה ליגרה

(המצע-דצמ איהש יפכ) המשנהו תויה ,ףוגה ידי-לע ,םיילגרב דוקירה ידי לע לעפנ הז ןינעו
לע ,המשנב םג הילעה תלעפנ זא ףוגה ידי לע אקוד ,הבצמו הדמעממ תולעתהל הלוכי הניא
שפנה ןהו תיקולאה שפנה ןה ,םיבר ןושל ,"הצורנ ךירחא ינכשמ" לש ןינעב ראובמה ךרד
.הרות ןתמ לש ונינע - "וירדח ךלמה ינאיבה"ל איבמ הזו ,תימהבה

,הרותה לש הנינע םג ךכו ,תומצעמ הווהתנ אוהו תויה ,ףוגה לש ונינע אוה הז לכל ילכהו
."ותומצעב ךלמה עושעש" - ל"נכ ,תומצע םע הרושק הרותהו תויה

תולבגהו תודידמ לכמ הלעמלש החמשב אצמנ ידוהיש :הרות תחמש לש ונינע תוללכ והזו
הדידממ הלעמל תאצמנ איהש יפכ הרותה םע רושק הזו ,לובג ילב לש ןפואב ,םירויצו
החמשהש דעו ,"ותומצעב ךלמה עושעש" הזמ הלעמלו ,"וינפל 'וג םיעושעש" ,הלבגהו
םע תדחאתמ לובג ילב לש ןפואב החמשהש ,"הרות תחמש" - דחא םשב םיארקנ הרותהו
.לובג ילב איהש יפכ הרותה

ידי לעו ;ותואיצמ לוטיב ,לוע תלבק ידי לע :םינפוא ינשב לבקל ןתינ לובג ילב לש ןינעה תאו
!"הרות תחמש" לש ןפואב והז הפו - הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש לש העונת
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ת"חמש ליל תחישמ)


!זוע לכב הז ןיא ןיידע

א"ואכ ךירצ - ת"חמשד םויה תלחתהב ונדמעב :לעופל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה
ימי לכב ולצא התיהש החמשה לע ףסונ ,רמולכ ,זוע רתיבו תאש רתיב החמשה ןינעב ףיסוהל
וילע ,צ"עמשד החמשל דע ,תוכוסה גח תולילד הבאושה תיב תחמש ללוכ ,תוכוסה גח
איה וז הפסוהש ,ךכ ידכ דע ,ךורע ןיאבש הפסוהל דע ,רתוי דוע החמשה ןינעב ףיסוהל
."הלודג הדובע" ,תוליגרה עבט יוניש תניחבב

,רמולכ ,"ותושעל ךבבלבו ךיפב" :בותכה ןושלבו ,ותואיצמ לכב רודחל הכירצ וז החמשו
השעמ ,םילגרב דוקירל דע ,"ךבבלבו" - בלב החמש לש שגר ,"ךיפב" - הפב םינוגינו הריש
."ותושעל" - לעופב

אוה ("ותושעל") 'ישעה ןינע םג ירה ,אלימבו ,"ךבבלבו ךיפב" ,ולש ןינע והזש - השגדהבו
תריש" וא ..."םיה תריש" רמאיש הנווכה ןיא ,רמולכ ,"ולש בק" ,ולש השעמ והזש ןפואב
!ולש הרישל איה הנווכה ..."דוד

ךייש הז ןיא כ"פעא לבא ...רתויב םילענ םינינע יאדוב םה "דוד תריש"ו "םיה תריש"
ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש אל םלועמ :(רמאו ,ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) !ת"חמשל
יפכ תוטשפב רבדה םעטו ...!"דוד תריש" - םילהתב י"ח לטיפאק ורמאי ת"חמש םויבש
החמש ,הלודג החמשב ומצעב תויהל ךירצ א"ואכש רמולכ ,"החמשב םויה תוצמ"ש שיגדהש
!אקוד ולש

ןידקור" :ם"במרה ןושלבו ,ושארב ענעניו ,וילגרב דוקריו ,וידיב חפטיו קפסיש - תוטשפבו
דודו" ,"'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמהו" ש"מ ד"ע ,"ןירכרכמו ןיזזפמו ןיחפטמו ןיקפסמו
ירה - רתוי דוע ףיסוהל לוכי םא ,ןכש ,ונממ הלעמל ןיאש ןפואב ,"זוע לכב רכרכמו זזפמ
!זוע לכב הז ןיא ןיידע
(הגומ יתלב - ו"משת ת"חמש ליל תחישמ)


שממ לעופב דוקרל "םויה תוצמ"

החמשל ת"חמשד עגרו עגר לכ לצנל שיש ליעל רומאהב רתוי דוע ףיסומ הז לכו . .
:םידוקירו

בקעב םג הדיחיה 'יחב יוליג ,םילענ יכה תוחכ ה"בקה ןתונ םילגרב דוקירה י"עש ןויכמ
!האולימב וז תונמדזה לצנל אלש לודג יכה שפט תויהל םיכירצ - לגרבש

עיגה רבכו ,תופיחדה בורמ רתויב ףייעתה רבכש ,בשוחו ,תודעוותהב בשוי והשימשכ ,ןכלו
זאש ,םידוקירב ףייעתהל אל ,לבא ,הרות-רבד עומשל הצור ,רתויה לכלו ,אעמיק חונל ןמזה
'יחב תא ךל ןתונ ה"בקה ...ךתומכש שפט :ול םירמוא - 'וכ הבירע הניש כ"חא ןושיל לכוי אל
בשוי התאו ,םילגרב דוקירה י"ע תאז תולגל ךתלכיבש ,ךל רמואו ,לגרבש בקעב הדיחיה
!ךכב המ לש םינינע לע בשוחו

המ ,לבא ,הככ םימעפ המכ הזב ףיסויש - ליעל רומאה לכב תפסונ הרבסה והשימל שי םא
החמש - שממ לעופב "םויה תוצמ" םויק ,םא יכ ,םירבדה תרבסה אל - אוה רקיעב עגונש
.םידוקירו

ידכ דע ,הדיחיה 'יחב יוליג דצמ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב םידוקירו החמש ,רומאכו
."ךדחייל הדיחי" ,הדיחיה 'יחב לש דוקיר ,םא יכ ,םילגרה לש דוקיר הז ןיאש ,ךכ

,ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה 'יחב יוליג תא םילעופו םירהממו םיברקמ ז"יעש דעו
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע" :ם"במרה ןושלבו
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו

חומשל וא ,כ"חא רבודי המ לע בושחלו קותשלו תבשל - איה הרירבה ,וישכע :םייסו]
.[(בר ןמז ךשמ הלודג החמשב ונגינו) ...דוקרלו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ת"חמש םוי תחישמ)


החמשב ףיסוהל המכחה תא לצנל

סוכ לע "םייחל" רמול כ"וכל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כו ,הבר החמשב חמש ןוגינ ונגינ]
[:רמאו קיספה - ןוגינה עצמאבו הלודג

ורמאיו ,הלודג החמשב וחמשי םלוכש םיעבותו ,"החמשב םויה תוצמ" תודוא םירבדמ רשאכ
לע "םייחל" רמול םה םימכחתמ אלימבו ,"םהיניעב םה םימכח"ש ולאכ םנשי - "םייחל"
טעמ אלא הכותל םיגזומ ןיא לבא ,הלודג סוכ םיחקולו "הבוט" םישועש וא ,"הנטק תיסוכ"
!סוכבש ןייה תומכ תא הארא אל ...ש ידכ (תיפמ וא דיה י"ע) סוכה תא םיסכמו ,ןיי

הליחתכל םיבשייתמש וא ,ינשה לש ובג ירוחאמ םיאבחתמש - רתוי םילודג "םימכח" םנשיו
"תומכח" ראשב ב"ויכו !םהב ןיחבמו האור ינניאש םה םיבשוח ,אלימבו ,ירוחאמ
,רבדבש "המכחה לדוג" תא ראבלו ראתל ינינע הז ןיאו ...הזמ טמתשהל דציכ "תואצמה"ו
...!לכל ןבומה רבד והז ,ןכש

לכש (א :"םימכח" םתוא לכל רמול ידכ קר הז ירה - הז ןינע תודוא םירבדמש המו
זיא סע") םפא לע רכינ רבדהש ןויכמ ,םולכ אלו םיליעומ םניא םהלש "תואצמה"ה
- הזכ ןינע ליבשב "המכח"ה תא לצנל לבח :רקיעו (ב ...!("זאנ רעייז ףיוא ןבירשעגנא
!!ת"חמשד החמשהמ טמתשהלו קמחתהל

י"ע ,"הרות לש הרמג" ,הלוכ הרותה תא "תונקל" םילוכי ובש ,רתויב לגוסמ ןמזב םיאצמנ
םיכירצש ונייה ,"יתאצמו יתעגי"ד ןפואב אוה רדסה הלוכ הנשה לכ ךשמב - !החמשה ןינע
םייקש ת"ת 'להב וניצמש יפכ) "הרות לש הרמג" ליבשב - כ"וכאעו ,הרותה ליבשב עגייתהל
הלוכ הרותה תא "תונקל" םילוכיש - ת"חמשד שודיחהו ,(הלוכ הרותה לכ דומילד גשומה
!החמשה ןינע י"ע

...!?החמשה ןינעמ טמתשהלו קמחתהל ידכ הזכ אלפנ ןמז לצנל המכחה אופיא יהמ ,כ"או

."החמשב םויה תוצמ" - שארל לכלו ,ת"חמש ינינעב ףיסוהל ידכ המכחה תא ולצניש ר"היו
(הגומ יתלב - ה"משת ת"חמש ליל תחישמ)


עגר לכב ירמגל השדח החמש

החמשה ןינעב ךרוצה תודוא םירבדמו ,ומויסל בורק טרפבו ,ת"חמשב םיאצמנשכ ,הנהו
:הטושפ הלאש ררועתהל הלוכי - שודיח לש ןפואב

םימי המכ ךשמב םידוקירהו החמשה בורמ ףייעתהש ירחאל - אוה ןעוט - ונממ םיצור המ
טעומ ןמז םא יכ ראשנ אלש ,הז עגרל דע) ת"חמשו צ"עמש ,תוכוסה ימי תעבש לכ ,םיפוצר
...הליל אלו םוי אל ול 'יה אלש ןפואב ,(םיבכוכה תאצו המחה תעיקש דע

,החמשה ןינע 'יהי ת"חמשד םינורחאה םיעגרב םגש - אוה ןעוט - ךכ לכ חרכההו ךרוצה והמ
םידוקירהו החמשה בורמ רתויב ףייעתהש ירחאל - שממ שודיח לש ןפואב אלא דוע אלו
!?ת"חמשד םויה ףוסל בורק דע םינורחאה םימיה ךשמב

םג ,שממ שודיח לש ןפואב החמש לש שגר ומצע לע לועפל לכוי דציכ - רקיע הז םגו - דועו
!?ת"חמשד םינורחאה םיעגרב

תושר ךל ןיא" ,זאש ,"יתקקח הקוח"ד רדגב אוה הז ןינע םאה - ררבלו לואשל ףיסומו
.רבדב ילכש רואיב הזיא שי אמש וא ,"'ירחא רהרהל

ינינע לכב ,ןכש ,"הקוח" לש ןינע והזש רמולו להבהל המ ןיא - שארל לכל :הזל הנעמהו
שי "םיטפשמ"ד תווצמה םגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,"הקוח"ד ןינעה םג ונשי הרותה
..."םיקוח"ד תווצמה ומכ ע"בק ךותמ םמייקל

לע ילכש רבסהו םעט םג שי ,רבדבש "הקוח"ה ןינע לע ףסונ ירה ,וננינעל עגונב ,ןפוא לכבו
:ת"חמשד םינורחאה םיעגרב וליפא החמשה שודיח

ד"ע ןועטל ךייש אל ירה ,טלחומה ספאו ןיאמ תווהתהה שודיח השענ עגרו עגר לכבש ןויכמ
ןיאמ ותואיצמ השדחתנ שממ הז עגרב ,ןכש ,ז"נפלש םימיו תועשו םיעגרב החמשהמ תופייע
תואיצמ ,םא יכ ,ז"נפל ףייעתהו דקרו חמשש םדא ותוא הז ןיא אלימבו ,טלחומה ספאו
!ירמגל השדח

שגר ומצעב לועפל לכוי דציכ :הלאשל םוקמ ןיידע שי - רבסההו רואיבה ירחאל םג ,םנמא
דע ,םימי כ"וכ ךשמב החמש לש בצמב 'יהש ירחאל - שממ שודיח לש ןפואב החמש לש
!?םידוקירו החמש בורמ ףייעתהש

אלש - אוה ןעוט - וילע לעופ הז ןיא ,ותואיצמ השדחתנ הז עגרבש ולכשב ןיבמ רשאכ םג
!ירמגל השדח החמש ולצא 'יהתש דע ,ז"נפלש םידוקירהו החמשהמ תופייעה תא שוחל

ה"בקה ןתונ יאדוב ,"ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש ןויכמ ,ירה ,שארל לכל :הזל הנעמהו
עגרו עגר לכ ךשמב - החמשה ןינע - "םויה תוצמ" תא םייקל םישורדה תוחכה לכ תא
...ירמגל תשדוחמ החמש - תיתימא החמש לש ןפואבו ,ןורחאה עגרל דע ,ת"חמשד

םינורחאה םיעגרב םג תשדוחמ החמשב חומשל א"ואכ לש וחוכב שי יאדוב ,ןכש ןויכמו
דצמ ,םא יכ ,יסינ ןפואב אל רמולכ ,ותאירב עבט דצמ אוה הז חכש ,השגדהבו ,ת"חמשד
הנבל שודיקל עגונב רופיסה עודיכ ,יעבט ןפואב תויהל םיכירצש הדובעה ינינע לככ - עבטה
תויהל םילוכי ('וכ לולא שדוחד הנכהה תדובע ,ד"ודנבו) הוצמל תונכההש ,ןקזה וניברד
.יעבט ןפואב תויהל הכירצ ("החמשב םויה תוצמ" ד"ודנבו) המצע הוצמה ,לבא ,יסנ ןפואב

:םדאה עבטב - רבדל תישחומ אמגוד איבהל שיו

- םידוקירהו החמשה בורמ רתויב ףייעתהש דע ,םימי המכ ,בר ןמז ךשמ דקרו חמשש םדא
החמשב בוש דוקרלו חומשל ליחתי יאדוב ,רתויב רקיו לודג רצואב הכזש ול ורמאישכ
ףייע 'יהי אלש אלא ,תופייעהמ חכשיש קר אלו ,ולש תופייעהמ ירמגל חכשיו ,תשדוחמ
!תמאב

יוביר ירחאל םג תשדוחמ החמש תויהל טלחהב הלוכי םדאה עבט דצמש ,םידמל וניצמנ
תשגרנו העוטנ היהת ת"חמשד החמשהש אלא וניא ,אופיא ,שורדש המ לכ :ז"נפלש החמשה
!תשדוחמ החמשב דוקריו חמשי ,זאש ,רתויב רקיו לודג רצוא תאיצמ לע החמשה ומכ ובלב
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ת"חמש םוי תחישמ)


"חישמ זיא טא" :עבצאב תוארהל

ןרהאו השמ" יכ - וניבר השמ לע םג יאקד - "ךלמ ןורושיב יהיו"ד דועיה םג םייוקי זאו . .
רמולו תימשגה עבצאב תוארהל ולכויש ,ונייה ,"הכרבה תאזו"ד ןפואב 'יהי הז לכו ,"םהמע
יד זיא טא" ןוא ,"ןיזיפשוא יד ןענייז טא" ,"וניבר השמ זיא טא" ,"ונקדצ חישמ זיא טא"
!"המילשהו תיתימאה הלואג

דוע זרזמו רהממ אוה ירה - ת"חמשד םידוקירבו החמשב - תוכיאבו תומכב - הברמה לכו
ןפואב - ונקדצ חישמ ינפ תלבקד םידוקירהו הלודגה החמשה תא ("הנשיחא"ד ןפואב) רתוי
."ןילאגנ ןה דימ" :ם"במרה ד"ספכ ,"דימ"ד
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ)


:םירופיס ינש

א"טילש יברה יכ רכוז רנורג בייל הדוהי ברה .א"טילש יברה לש וגח היה הרות-תחמש ליל"
ףא :אילפמ היה רבדהו .הלילה לש תונטקה תועשה דע הלילב רשע העשה ןמל זא דקור היה
ךא ,חונל םיקיספמ ויהו בר הכ ןמז דוקרל לגוסמ היה אל םידוקירב םיפתתשמה ןמ דחא
.קספה אלל המוצע תובהלתהב דקור היה א"טילש יברה

יכ רמאו ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תיבמ והשימ דרי (ה"שת ילוא) תמייוסמ הנשב
תא ונזאל שחלו א"טילש ר"ומדא ק"כל שגינ והשימ .יבר תיבב שער םימרוג םידוקירה
הלילה לכ ךשמב דוקרל ךישמהו ,וילענ תא ץלח א"טילש ר"ומדא ק"כ .םירומאה םירבדה
..."אש אש אש" הניגנב שחול אוהשכ

דקר תמייוסמ הנשב :הרות-תחמש ידוקירמ המוד רופיסב רכזנ רנזופ 'יש ןמלז 'ר ח"הרה
'ר םהיניב) םידיסח 3-4 דוע םיפרטצמ וילאשכ רקוב תונפל עברא העשה דע א"טילש יברה
...יא יא יא" ונגינ תעה לכו ,(דליפגנירפסב א"טילש ר"ומדא ק"כ חילש םויכ ,ןמלדייא דוד
יברה ךא ,םידוקירה ןיב החונמל תומייוסמ תותחנתא השע םידקורהמ דחא לכ ."ןהכ הארמ
.הלילה לכ ,החונמ אלל ,תוטשפב ךכ דקר א"טילש

ודוקירש םידיסחה ינקז ורמא ותעשב יכ ףיסומו םידוקירה תא אוה ףא רכוז לבייל 'ר ויחא
יריעצ םגש ץרמבו בצקב דקור היהש 'קדצ חמצ'ה לש ודוקיר תמגודב אוה "ש"מרה" לש
יוליג ריאמ ולצא" יכ יעצמאה ר"ומדא ונתוח וילע דיעה זאו ...קיבדהל ולכי אל םידיסחה
ותומצע-תומצעב הלעתמ המצע הרותה" ..."שדקמה תיבב היהש יפכ הרות תחמש לש רואה
"...'קדצ חמצ'ה לש ודוקירמ ךרבתי
(נ"שו 630 'מע ךרכ ךלמ ימי')


:זיוהטלא עבש תב תרמ הרפיס יברה לש ותודלי תפוקת לע

התיה הרות-תחמש ידמ .תובורק םיתעל תינברב תשגופ יתייה ביילוקינב יתודלי ימיב"
דחיב רקבל ביילוקינל םתיא תעסונו קסבורטפורפיינדב םתיבמ הידלי תשולש לכ תא תחקול
,המלש ריאמ 'ר לש ותיבמ קוחר יד היה ונתיבש תורמל .המלש ריאמ 'ר ברה היבא תא
לכב ימא תא רקבלו התיבה ונילא אובל הגהנ ימא םע דואמ תדדוימ התיהש הנח תינברה
דחי ופצ הרות-תחמשב םידוקירה תעבו ,תובוט תודידי ויה ןה .ביילוקינב הירוקיבמ דחא
לע ורביד דימתש תרכוז ינא .הינב תשולש םע דחי ונילא האב התיה ללכ ךרדב .םידוקירב
דואמ דקור היה אוהש תרכוז ינא לשמל הרות תחמשב .םידליה לכמ הנוש אוהש לודגה ןבה
."וליפא רתוי דועו םירגובמה םידיסחה ומכ
(36 'מע 634 ןוילג 'ד"בח רפכ')


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ק"הגאב ג"כס לש םויסה

םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ רידנ םוליצ ונינפל
תרצע ינימשד אינתב ימויה רועישל עגונב ז"משת'ה הרות תחמש םוי תחישב
(ג"הושב םש הארו .389 'ע א"ח ז"משת תויודעוותהב וספדנ הנעמה ןכותו החישה):(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

יתוקוחב 'פבש תוכיראה) תומוקמה לכבש םיטרפה לכ לע פ"הוע ורזחי םוקמ לכבש א"א
תשגדה רקיעה - שנועו הריבע םוקמבש ןבומ (הרותבש םייוויצה לכב ורמאנ אל םיבצנ 'פו
.הכלהה"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish