ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,'וכ םידגנמה לכ ירה םילטבתמ תבשה םויב
!"ואנ חישמ" 'יהיש לועפל זא רשפא אלימב

*

תישארב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= חער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
הלואג לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
הלואגה ינמיסמ
הלואגה ינמיס ןינעב תוחיש יעטק

!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילשתוכלמ רבד


החמשה ידי-לע ךשוחה תא רובשל

,"ךשחל םש ץק"ה 'יהי יזא ,החמשב ותדובע תא השעי ידוהי רשאכ *
ידוהי לוכי * "וגהי םימואלו םיוג ושגר"ה לכ לע "קחשי םימשב בשוי"ו
בצמה יבגל הדירי אוה "וכרדל ךלה בקעיו"ד בצמה הרואכל :לואשל
,ןושח-רמ שדוח תלחת עיגמ רשאכ :ול םירמוא כ"ע * ?ז"נפלש
- ותדובע דובעל םלועל אצוי אוה ,"וכרדל ךלה בקעיו"ה ולצא לעפנו
אלימבו ,ינוק תא שמשל יתארבנ ינא זא םגש ןויכ ,דחפל המ ול ןיא
םיעטק 'ב * רקיעה אוה השעמה אקוד - הברדאו .ותיא ה"בקה
פ"ש תחישמ ישפח םוגרת :'א עטק - "וכרדל ךלה בקעיו" ןינעב
ןושאר םוסרפב ,הגומ יתלב - א"לשת'ה ('ב תודעוותה) תישארב
םוגרת ,הגומ יתלב - מ"דשת'ה חנ פ"ש תחישמ :'ב עטק .ק"הלב
"םימימתה תוחנה דעו" י"ע המשרנש החנהמ ישפח

ליחתמש בושחל רשפא ,"וכרדל ךלה בקעיו"ל םירבועו "וניתחמש ןמז"מ םיעיגמ רשאכ
הלודג הדובע הליחתמ הז לכ ירחאש ,רמוא ם"במרה ךא ...("טייקידעמוא") בוצע ןמז וישכע
הכיז ךכ - 'ה תדובעל רושק השוע ידוהיש רבד לכ ירהש ,ץוחב םיאצמנ רשאכ ,החמשב
,"תוצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר" ש"מכ ,לארשי תא ה"בקה
תאז םידמולש יפכ ,הלודג הדובע יהוזש ,החמש תויהל הכירצ השוע ידוהיש הוצמ לכב ןכל
.ךלמה דודמ

תויהל ךירצש םידמל ונממ ירהש ,אחישמ אכלמ דודל ברקתמ אוה ,ךכ גהנתמ ידוהיש י"עו
אקודו ;רתויב דבכנ שיא אוה הרות פ"עש הזכ דחא לצא וליפא ,"זוע לכב רכרכמו זזפמ"
.אחישמ אכלמ תאיב תא האיבמ וז החמש

ז"ע) ארמגב רמאנ וילעש ה"בקה וליפאו ,"ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא"ש פ"עא
אתוחידב קר הזש (ןיא ה"ד םש 'סות האר) םירמוא יזא ,"ןתיול םע קחשמו בשוי" אוהש
ןילגר ןיטמ" ןמזב ,"קחשי םימשב בשוי"ל ואובי הוצמ לש החמש י"ע כ"פעא - אמלעב
'יה אלש וזכ הפוקתב ,לפוכמו לופכ ךשוחב וישכע ונתדובע י"ע ,תולגה ןמז םויסב "ןילגרב
הומכ 'יה אלש תולג לעו ,"תואמצע" איהש םירמוא הלודג תודבע לעש הפוקת ,הומכ
יהוזש םירמואו םיפיסומ :הברדאו !ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,הלואגד אתלחתא יהוזש םירמוא
.'וכו םינותיעב דוע תאז םיסיפדמו ,"הלודגה הפוקתה"

ורמא אל םלועמ ;תווצמו הרות ינינע לע תורצ ולאכ ויה אל םלועמ - ?תרמוא-תאז המ ,ייא
ןינע והז ,תורודה לכל עגונ הזש ,שממ תוירע-יוליג םע רושקה רבד והזש ,ידוהי אוהש יוג לע
ןוא רעקראטש טרעוו") עגרל עגרמ רבגתמ ךשוחהו ,"רובעי לאו גרהי" תויהל ךירצ וליבשבש
!("רעקראטש

רחשה דומע תיילע םדוקש םשכש ,(ב-א ,חס א"ח ד"וקל) רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ הז אלא
לכ תא םיאורו ,הלואגל ךומס רבכ םיאצמנש ןויכ ,הלואגל עגונב ז"דע ,קזח יכה ךשוחה יזא
'ץינרג"ב טיבהל קיפסמ - הטוס 'סמב ןייעל םיקוקז אלו] הטוס 'סמ ףוסבש םינמיסה
וישכע ןיאו) "התומחב הלכו המאב המק תב"ש ךיא תוארלו [ןטהנמב םסרופמ רוזיא] "'גליוו
.קזח אוה ךשוחה ןכל - [((רוהנ יגס ןושלב) לארשי לש ןחבשב תוברהל ןמזה

?ךשחה תא רובשל ידכ חכ םיחקול ןכיהמ :הלאשה תלאשנ

דימת אוה ידוהיש ןויכ ,"זוע לכב רכרכמו זזפמ" תויהל ךירצ הוצמ לכלש ם"במרה רמוא -
בשוי"ו ,"ךשחל םש ץק" 'יהי יזא ,החמשב ותדובע תא השעי ידוהי רשאכו ,"'ה ןורא ינפל"
אדח אתעשב ורבעיו ,םירורג םירגל דע ,"וגהי םימואלו םיוג ושגר"ה לכ לע "קחשי םימשב
הלואגב ,"םלוע רואל 'יוה ךל 'יהו"ל דע ,לודגה רואל לפוכמו לופכ ךשוחהמ אדח אעגרבו
.שממ בורקב המילשהו תיתימאה

* * *

:ירשת שדוח ירחאל ןושארה שדוח שארו ןושארה תבשמ הארוהה

שיאל םג הארנש יפכ ,הדירי הרואכל איה ןושח-רמ שדוחל הסינכהו ירשת שדוחמ האיציה
שדוחב כ"אשמ ,"תודעומב הבורמ" אלא ,םידעומ םתס אלו ,םידעומ םנשי ירשתב :טושפ
.ט"וי םוש ןיאש ןושח-רמ

דחא שדוח קרו .םישדחה לכב ב"ויכו ,הכונח ולסכב - ט"וי ונשי שדוח לכבש ,פ"מכ רבודמכ
.ןושח-רמ שדוח - דחא ט"וי 'יפא וב ןיאש ללכה ןמ אצוי דיחיו

חתפנ אל אוה ךא ,ןושח-רמ שדוחב ךנחתנ ןושארה שדקמה תיבש טוקליב אבומ :וזמ הריתי
.אבה ירשת שדוחל דע

אלא .ןסינב קר והודימעה ךא ,ולסכ שדוחב ותכאלמ הרמגנש ,השמ הנבש ןכשמב 'יהש יפכ
רמא ,הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה התעמו" - ולסכ שדוחל םיבייחש ראשנ הז יפלש
.ולסכ שדוחב עריאש ,"יאנומשח תכונח ה"בקה ול םלש המו ,םלשל ילע ה"בקה

,זא והוכנח אלו ןושאר תיב רמגנ ונמזבש ז"ע ןושח שדוחל םיבייח םג ךכש ,שרדמב םייסמו
ולסכל ומלישש המ ד"ע) ישילשה ק"מהיבב ,"ול םלשל ה"בקה דיתע ןושח-רמ ןכו" - ןכלו
."'ישותל םיילפכ" 'יהי ישילשה ק"מהיבב - הברדאו ,(הכונחב ינש תיב תכונחב

ןושאר תיב לש ונינב רמגנ ונמזבש כ"ע ,לודג רעצ ונשי ןושח-רמ שדוחבש םיאור הזמו
!זא והוכנח אל כ"פעאו

."ול םלשל ה"בקה דיתע ןושחרמ"ש םירמואש הממ 'יארהו ,יתימא רעצ והזו

שדוחב ןושאר תיב ןינב רמגנש זאמ הנש יפלא רבכ רעצ ונשי ןושח-רמ שדוחבש ,כ"א אצוי
!ןושח-רמ

.ישילשה ק"מהיב ןנוכי ןושח-רמ שדוחב ונימיב הרהמבש םיווקמש אלא

םיווקמ . . םיבר םימי םנשי ירה אפוג ןושח-רמ שדוחב :אוה "ונימיב הרהמב" קוידהו
ןושח-רמב - ונימיב הרהמב אלא ,שדוחה ףוסב אל הלגתי ישילשה שדקמה תיבש ,םישקבמו
!"ורנ" ןכאו ,שדוחה תלחתב ,אפוג

ךכמ לודג רעצ ונשי ןושח-רמ שדוחב יזא ,הלגתי ישילשה ק"מהיבש דעש ,ןבומ הזמ - פ"כע
.זא ךנחתנ אל אוהו ק"מהיב ןינב רמגנ ונמזבש

.םיבוט םימי וב ןיאש ל"נהל ףסונב הז לכו

.תודעומב הבורמה ירשת שדוחל סחיב הלודג הדירי לש אוה בצמה הז שדוחבש ,כ"א אצוי

תא שמשל יתארבנ ינא"ש עדוי קר אוהש ןויכ - ידוהיל םיעגונ םניא ולא תונובשח לכ כ"פעא
:הברדאו .ןושח-רמ שדוחב םג ונשי הז ןינעו ,רקיעה אוה השעמהש רמוא ה"בקהשו ,"ינוק
השעמהש ,םלועב לעופב השעמל הרושקה תירקיעה הדובעה הליחתמ זא אלא - "םג" קר אל
."וכרדל ךלה בקעיו" - רקיעה אוה

אוה השעמה"ב הנשה ךשמב הדובעה רדס לש ךרדה תחיתפו תלחתה איה זא :וזמ הריתיו . .
לכ"ש ןויכ ,הדובעה תא תושעל חכ רתוי זא ףסותינ ןכלש ,("וכרדל ךלה בקעיו") "רקיעה
לכ ךשמב הדובעה רדס רובע ךרדה תא ("ןכערבכרוד") ץורפל זא םיכירצו "תושק תולחתהה
.(ל"נכ) האבה הנשה

:לואשל ןיידע ידוהי לוכי

בקעיו"ד ןינעהש יפכ ,ז"נפלש בצמה יבגל דורי אוה "וכרדל ךלה בקעיו"ד בצמה הרואכל
:םדוקה ובצמ יבגל הדירי הרואכל התיה וניבא בקעי לצאש ,םיבותכה תוטשפב "וכרדל ךלה

י"שרש יפכ ,בא םשב יורק ויבא יבא םגש) םהרבאו קחצי ,ויבא ירוגמ ץראב 'יה אוה הז ינפל
ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" 'יה כ"חאו .עבש ראבב ,("לאוער" ורתי לש ומשל עגונב שרפמ
ירוגמ ץראב בקעי בשיו"מ יכפה בצמ והז ןבומכש ,ןבלל ,"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,"הנרח
.(בקעי לצא רתוי רחואמ 'יהש) "ויבא

?"ןרח"ב ותדובע י"ע לועפל אוה לוכי דציכ - ידוהיה לאוש ,כ"או

יכנא הנהו"ש ול חיטבה ה"בקהו ,ושעו ןבלמ דחפ בקעי םג ןרחל ותכילהבש ,ול םירמוא כ"ע
."םהרבא יקולא"ו "קחצי דחפ" ןרחב ותיא 'יה בקעילו ,"'וג ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמע

'וג המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז 'יהו" ןרחל ותכילהב בקעיל חיטבה ה"בקהש דע
אלא ,ץראה לכ תא שובכיו ץופי אוהש קר אל .א.ז ."ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו
,טרפב ידוהילו ללכב םדאל תתל רשפאש הלודג יכה הכרבה יהוזש .תאז ושעי "ךערז" םג
.ותומכ ויהי וערז םגש

תויה ,"םדק ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו"ש בקעי לצא הלעפ ה"בקהמ הכרבה תעימשו
ףאש .א.ז ."תכלל לק השענו וילגר תא ובל אשנ הרימשב חטבוהש הבוט הרושב רשבתנשמ"ו
- רתוי דועו ,ותוא רמושו ותיא ה"בקה המשש עדי אוה ,ןרחל ויבא ירוגמ ץראמ ךלה בקעיש
.תולודג יכה תוכרבב ךרבתי אוה המש אקוד

ירשת שדוחמ אצוי ידוהיו ,ןושח-רמ שדוח תלחת עיגמ רשאכ :התע הארוהה תנבומ הזמו
,ותדובע דובעל םלועל אצוי אוה ,"וכרדל ךלה בקעיו"ה ולצא לעפנו ,'וכ תודעומב הבורמש
תא שמשל יתארבנ ינא זא םגש ןויכ ,דחפל המ ול ןיא ,לעופב השעמ לש הדובעה - תוללכבו
.רקיעה אוה השעמה אקוד - הברדאו .ותיא ה"בקה אלימבו ,ינוק

אוה (ןושח-רמ שדוחמ לחתה) םלועב לעופב השעמב ותדובע תא השוע אוה רשאכ אקודש דע
םיקידצ לש ןהיתודלות רקיע"ש ל"זחאמכ ,"ךערז" לע םג הכרבל דע ,תוכרבה לכב ךרבתמ
."תווצמ - יריפ יאמ" ,"םיבוט םישעמ

:רומאכ איה הזמ הארוההו

הסינכה תלחתמ רשאכ ,ירשת שדוח ירחאל ןושארה שדוח שארו ןושארה תבשב ונדמעב
קר אל ,תובוט תוטלחה לבקל שי - "וכרדל ךלה בקעיו" ,םלועב לעופב השעמב הדובעל
,אבה ןמזב הדובעל עגונב ,לעופב השעמב רקיעב אלא ,רובידו הבשחמב

."תצרפו"ד ןפואל דע תאז ושעישו

,"םהינפל ץרופה הלע"ד "הנשיחא"ה תא ,רתוי זרזיו ,רתוי רהמי הזש

.ונימיב הרהמב - אפוג הזבו ,(טוקליב כ"שמכ) ןושח-רמ שדוחב ישילשה שדקמה תיב הנבנו

םידוהיש םינינעה לכבו תוצמו הרות לש םינינעה לכב רואו ףיסומו ךלוה תולגה ןמזב דועו
."םתובשומב רוא 'יה לארשי ינב לכל" תולגב ןיידעש ,םהל םיקוקז

ץראל לארשי ינב תא ואיבי םיוגהו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ בורקבש דע
.ןדיד אלגעבו ,(וז תבשד הרטפהב כ"שמכ) רוהט ילכב החנמ םיאיבמש יפכ לארשי


הלואגה ןמז


לאשי אלו איטרקומדמ דחפי אל חישמ
"תיתד 'יפכ" תויהל הלוכי םא דחא ףא

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ןושארה רבדהש ,וילע קלוח אל דחא ףאו רורב ןיד-קספ קסופ ם"במרה [:חישמל עגונב] . .
קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו 'וכו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי" :אוה תויהל ךירצש
;"הקדב

וא םיוגמ דחפמ אוה םאה ,אל וא איטרקומדמ דחפמ אוה םאה הז ואריש ןושארה רבדה
,אל וא "תיתד 'יפכ" תויהל הלוכי םאה דחא ףא לאשי אל אוה ;אל וא "םיוג עשידיא"המ
אוה הצריפ םוקמ הזיאב שיש הארי אוה םאב ,"הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי" אלא
.הקזחיו הנקתי

.תולגה ןמזב דוע ז"כו . .

יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו" כ"מחאלו ,"חצניו 'ה תומחלמ םחליו"ה 'יהי כ"מחאל
.תולגה תא םייסי חישמש ,רמולכ ,"יאדוב חישמ הז ירה"ש ועדיי זא קרו ,"לארשי

("לדנער") עבטמ איה הלימ לכ ם"במרבש עודיכ ,תקייודמ איה ם"במרב הלימ לכ ירה
תא הנביו ,תולגהמ לארשי ינב תא איצויש הז 'יהי חישמש רוריבב רמוא אוה יזא - הכלהו
י"ע אלא תויולג ץוביק םוש ךייש אלש ןבומ ירה הזמש .לארשי יחדנ ץבקיו שדקמה תיב
אלו תויולג ץוביק אל הז לבא ,'וכו לארשי ץראב לארשימ המכ לש ץוביק ןכתי .ונקדצ חישמ
.הלואגד אתלחתא

ןבומ אלימבו ,ךכל תויאר םיאיבמ םישרפמ המכש יפכ ,קיודמ םג ירה ם"במרב רדסה
הרשע עברא לבקיש הז 'יהי אל אוה - "הרותב הגוה" אוה תויהל ךירצש ןושארה רבדהש
...ך"נתל גוחל םשרי אוהש קיפסמ אל הזו ,"הרותב הגוה" 'יהי אוה אלא ,תולוק ףלא

.םש ךישממ ם"במרהש םינינעה ראש לכ תויהל םילוכי כ"חאו
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ('ב תודעוותה) תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


!"ואנ חישמ" 'יהיש לועפל רשפא תבשה םויב

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ש"רהמ יברהו קדצ חמצה םע עריאש רופיס וניצמ . . הלואגה םע ןינע לכ רשקל םיצור ירה
:הלואגה ןינעל עגונב

איהה הנשה לע רמאנש ץקה םויק ןכיה ולאשו ,קדצ חמצה ,ויבאל םעפ סנכנ ש"רהמ יברה
לבא םיצור :ש"רהמ יברה ול רמא .הרות יטוקלה תא וסיפדהש ,קדצ חמצה ול הנע .(ח"רת)
!וטושפכ חישמ תא

חמצה הצר הז םע דחיבו ,אוה ותגרד יפל רביד [(צ"צה) רוד ותוא לש] אישנהש ,ןאכמ םיאורו
תא לועפי הז אקודשו ,הטמה תגרד פ"עו הטמה דצמ אתתלד אתורעתא אקוד 'יהתש קדצ
.ןינעה

אקוד חכב אישנל םיקוקז ןיא הז ליבשבש ,א"ואכ דמלל ידכב - תאז ונל םירפסמ עודמ
שיא וליפא ,א"ואכ אלא ,(צ"צה) לעופב אישנ לצא ל"נה ת"לדעתא ררועיש (ש"רהמ יברה)
.הלעמל ןינע לועפתש ת"לדעתאה ררועל ךירצו לוכי ,רתויב טושפ

?הלגנב אבומ הז ןכיה :"העודיה הלאש"ה תלאשנ ,הרואכלו

םיכרצ םנשי ידוהיל רשאכש הרותהמ השע תוצמ הנשי :הלפתה ןינעב - תוטשפב אוה הנעמהו
.ה"בקהמ תאז שקבלו רובידב ללפתהל וילע ,ב"ויכו ינוזמו ייח ינבב

כ"וכאעו ,םהל קוקז ידוהי לכש םיכרצה כ"וכאעו ,עודיו יולג לכה ירה הלעמל ,הרואכלו
תוטישפ םע הרושק ותוטישפו ,ה"בקהב המילשו הטושפ הנומא ול שיש טושפ שיא לש ויכרצ
!?הלפתב רובידב אקוד תאז רמאי אוהש םיכירצ כ"א עודמו - תומצעה


רובידב אקודו ,אתתלד אתורעתאב אקוד םיצפח

פ"עאו .רובידב אקודו ,הטמה דצמ אובתש ת"לדעתאב אקוד םיצפחש ,אוה הזב רואיבהו
הכשמהה תא ררועמ אקוד הזו ,רובידב םג אובל ךירצ הז כ"פעא ,בלב איה הלפתה רקיעש
.הלעמלמ

רקיע םה ולאש ,םיירקיע יכה םינינעה ללוכ ,ךירצ ידוהיש המ לכש ,הלפתה ןינע לכ והזו
.ולש רובידה י"ע הלעמלמ םכישמהל ךירצ אוה ,הדימעה תלפתבש תושקבה

לש ורוביד הלגתי - יולגב תאז םיעיבמ םהש ,לארשי ינב לש יוארה רובידה י"עש ר"היו . .
ךייש הזש פ"עאש ,"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ,םלועה לכב ה"בקה
רמואהל עגונב ארמגב ש"מכ) תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש ידוהי 'יהנ ז"כב ,ה"בקהל
השעמב ה"בקה לש ורוביד יוליגד ןינעהב םג ףתוש 'יהנ אוה אלימב ,(תבשה םויב ולוכיו
."רביד 'ה יפ יכ 'וג הלגנו"ל ילכ 'יהנ הז ,יוארכ אוה םדאה לש ורובידש ז"יעש ,תישארב

יאדוב ירה ה"בקהו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" רובידב םיקעוצ לארשי ינב רשאכש ,תוטשפבו
לכ ירה םילטבתמ תבשה םויב לבא - "הסיעבש רואש" - !?"בכעמ ימ" יזא - ךכב ץפח
!"ואנ חישמ" 'יהיש לועפל זא רשפא אלימב ,("אנווגכ"ב םירמואש ומכ) 'וכ םידגנמה

שארבש ךכ ,שממ דימו ףכיתו ,שדקמה תיבב אפוג המשו ,שדוקה ץראל אימש יננע םע וראו
רשאכו ,ישילשה ק"מהיבב ךינוצר תוצמכ שדוח שארד תונברקה תא ובירקי ןושח שדוח
,(ןושח ח"רד 'ב םוי דע פ"כע) רוקיב ימי 'דה םג ויהי ,םויה ,"ואנ" אב חישמ

.בבל בוטו החמש ךותמו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לודג יכה הרות-סוניכ

לש ינש ט"ויב םג ל"וחבו -) םימעפ 'ב ונייחהש םיכרבמ ת"חמשו צ"עמשבו תוכוסה גחב
.(פ"כהויו) ה"רב ונייחהש תכרב לע ףסונ .(תויולג

לע ונייחהש םיכרבמ םא ,הרואכלד - ונקדצ חישמ תאיב לע ונייחהש וכרבי םאה רוקחל שיו
.ונקדצ חישמ תאיבד הלודג יכה החמשה לע ונייחהש ךרבל שי יאדוב ,החמש לכ

תאיבל רשקב ל"נהכב ןוידהש - רקיעו דועו ,הרות-סוניכה תעב ל"נהכב ונודי יאדוב ,רומאכו
אלל ,שממ דימו ףכית אב ונקדצ חישמש ןוחטבו הנומאב םירודחש ןפואב 'יהי ונקדצ חישמ
[וריבחמ טנבא תליאש ןמז תוהש כ"וכאעו] וטנבא רוגחל ןמז תוהש אל םג ,ללכ ןמז תוהש
!ונקדצ חישמ ינפ לבקל ןכומ תויהל ידכ

דומלל י"נב לכד סוניכה - לודג יכה הרות-סוניכב וכישמיש ןויכ - תוקיפסה לכ ורתפי זאו
."יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל"ש ןפואבו ,"אצת יתאמ השדח הרות"
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תישארב פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


וז ונתפוקתבש הלואגה ינמיס

ןפואב קר אלו ,"תולודג תואלפנ"ל דע) תואלפנו םיסנ םלועה יבחרב םישחרתמ וז ונתפוקתב
לכ ןיעל יולג ןפואב (םג אלא ,"וסינב ריכמ סנה לעב ןיא"ש ,"ודבל תולודג תואלפנ השועל"ד
ימיכ" רמאנ 'ילע ,דימו ףכית אובל הדיתעה הלואגד תואלפנו םיסנל הנכהו תמגודו ןיעמ -
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

:אמגודלו

- רשויו קדצ בוט ,בוטל רטשמהו ןוטלשה ירדס םינתשמו םיכלוה תוקזחו תולודג תונידמב
שפוח תניתנ - י"נבל עגונב ללוכ ,חישמה תומיב םלועה תומילשו ןוקיתל הנכהו תמגודו ןיעמ
- תוריחל םידוהי יפלא תואמ לש םתאיציל דע ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעל רושקה לכב
;חישמה תומיב ("וכז םייח 'ימעוט" תניחבב) תויולג ץוביקל הנכהו תמגודו ןיעמ

,"'וכ תורגתמ תויכלמ"ל עגונב ל"זראמכ ,הלואגה ינמיסמ - יסרפה ץרפמב תוערואמה
'וכ יברע ךלמב הרגתמ (קריע ללוכש חטשה לע תוטשפב יאקד) סרפ ךלמ" - רתוי תויטרפבו
וארית לא . . (לארשיל) םהל (ה"בקה) רמואו ,'וכ ןילהבתמו ןישערתמ םלועה תומוא לכו
שדקמה תיב גג לע דמוע אב חישמה ךלמש העשב" םייסמו ךישממו ,"םכתלואג ןמז עיגה
."םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו

םימואלו םיוג ושגר"ד ןפואב (תומוא םיעבש) םלועה תומוא ופסאתה הלא םימיב - ךדיאלו
,"'וכ םתא םיטסל" לארשיל ןועטל ,"וגהי

םינותיעב הז לע םיבתוכש ז"יע לכל םימסרופמו םיעודי (תווצקה 'ב) הלא םינינעש ,ריעהלו]
...האובנ יהוזש םירמוא - ...חישמ אב דימו ףכיתש םינותיעב םיארוקשכ ,כ"פעאו ,'וכו
םינותיעב םיארוקשכ כ"אשמ ;םיטשפו םישוריפ ראשב ב"ויכו ..."שינעדערנייא ןא" ...המזוג
[.הרמוחבו תוניצרב לבקתמ ז"ה - "םיוג ושגר"ש

ריע ,םילשורי ללוכ הדוהיל עגונב (שארל לכלו) םג אלא ,ןורמוש וא הזעל עגונב קר אל
"דוד הנח תירק" ,לארשי ץרא לש הריבה

ד"וי תואב התלחתהש ןפואבו ,(ע"שי) תחא הביתב ,דחיב םתשלש םירבחמש - אלפלו]
,("דיא א") ידוהי לע יאק ד"ויש ןויכ ,לארשיל תוכיישה תשגדומ הזבש ,(םילשורי ,הדוהי)

הלעמלמ ד"וי :רבחמה ו"אוו הטמלמ ד"ויו הלעמל ד"וי ,ף"לא תואד רויצהב םג זמורמכ -
,ף"לא השענ (ו"או) םהיניבש רוביחה י"עו ,ידוהי לע יאק הטמלמ ד"ויו ,ה"בקה לע יאק
- (םלועב ה"בקהד יוליגהו הכשמהה) םלוע לש ופולא

םלש ש"עו הארי ש"ע ,םילשורי ז"דעו ,ידוהי לש םשה לכ וב שיש - "הדוהי" כ"וכאעו
[.אקוד לארשיל ךייש הז ןינעש ,(האריה תומילש)

לע י"שר שוריפ תלחתהב תשרופמה וז הנעטל הבושתה תא םיעדוי לכהש העשב הב -
."ונל הנתנ . . ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ" :הרותה

ןעמל םהב יולתה לכ תושעלו לדתשהל םכרדש תונידמ םג הז ללכב ויה - אלפה הברמלו]
ןפואב יסרפה ץרפמב תוערואמל רשקב םתגהנהב םג וארש יפכ ,םלועב רשויהו קדצה
ןינעב םג יכ ,('וכ הנידממ הנידמ ,והערמ שיא הליזג לש בצמ עונמל) רשויו קדצ פ"ע בייחתמה
.[י"נבל סחיב יוצר-יתלב ןפואב וגהנתה הז

םיסנ םיאור הבש הפוקתב אקוד עריא הז יוצר-יתלב ערואמש) הזב הרבסהה רמול שיו
השענ כ"חא קרו ,ךשוחו םלעה לש ןפואב אוה םלועב רדסהש ליעל רומאה ד"ע - (םייולג
אלא הז ןיאש ןויכ ,"וגהי םימואלו םיוג ושגר"ש הזמ לעפתהל ןיאש ןבומ הזמו ,רואה יוליג
ןכלו ,"ומל געלי 'ה קחשי םימשב בשוי"ש ןויכ ,"קירל . . ןשוגיר לכ" ,(בותכה םויסכ) "קיר"
עגונב כ"וכאעו) לארשי ץרא לש התומילשל רושקה לכב ףקותה לכב י"נב םידמוע
."ונל הנתנו . . הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ"ש םעדיב ,(םילשוריל

ש"מכ ,הלואגה ינמיסמ אוה אפוג "וגהי םימואלו םיוג ושגר"ד ןינעהש - הזמ הריתי ל"יו
."חישמה ךלמ לע ןינעה תא ושרד וניתובר"ש י"שר

תיתימאה הלואגה ףכיתו רבכ אובת הלואגה ינמיס לכ ירחאלש - רקיעה אוהו ר"היו
ןינעה תומילש 'יהי זאש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,שממ לעופב המילשהו
רה לכב ותיחשי אלו וערי אל"ש ןפואבו ,"םינותחתל אחיינו םינוילעל אחיינ" ,"שדח םלוע"ד
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק
(*הגומ - א"שנת'ה ת"חמשו צ"עמשד גח-ורסא תישארב תבש תוחישמ)

__________
.ההגוה אלש החישהמ םה םייחיראב ואבש םיעטקה (*


הלואג לש תוצוצינ


הלואגה לש ירקיעה ןמזהב םיאצמנ

,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ ירהש - שממ דימו ףכית - הלואגה לש ירקיעה ןמזהב רבכ םיאצמנ . .
,תומילשה תילכתב "םכלוכ ןכה ודמע" לש בצמב םיאצמנו ,חצחוצמ לכה
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה "תודיחי"ה תעב - ןושחרמ ח"רד תחישמ)


?חישמ תאיב רחא "םיאבג"ה םע 'יהי המ

ןפואב - אובי ,"טעמ שדקמ" ,הז שרדמ תיבו תסנכה תיבש הכזנ שממ בורקבש ר"היו
.השודקה ונצראבו ,שדוקה ריע םילשוריב ,ישילשה ק"מהיבל - "רעבירא הליחתכל"ד

חישמ לצא ולאשי "תואבג"ל רשקב זא 'יהיש המו :רמאו ,ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ
!ונקדצ
(הגומ יתלב - ג"משת'ה תישארב תבש תחישמ)


ירקיעה ד"בח תיבו ירקיעה עצבמ

תיבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - ירקיעה עצבמל שממ בורקב הכזנ ז"יעו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב הנביש ישילשה שדקמה תיב - ירקיעה ד"בח
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ןושח-רמ ח"רעו ח"הבמ ,תישארב תבש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


רשי תכלל - םייתדה לע ךומסל אל
"הכלהכ רויג" עובתלו הלשממל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:םירגה ןינע אוה וניתפוקתב ונשיש ינשה ןויסנה . .

ידוהי וחירכיש ,וזכ הריזג התיה אל םלועמו ,הנש תואמ 19 רבכ תולגב םיאצמנ לארשי ינב
!ידוהי אוהש יוגל ריינ תתל

תא הקתננ"ש ןויכ - אוה םרייגל רוסא הכלה פ"עש םירורג םירגה םנשי עודמ דיחיה רואיבה
לארשי ינב ןיב רשקמה לבחה תא קתנל םיצור ,"ומיתובע ונממ הכילשנו ומיתורסומ
"וחישמ"ש ,"וחישמ לעו 'ה לע" והזש םיליהתב (ב) קרפ ותואב רמוא אוהש יפכ] ה"בקהל
םירושקש ןמז לכו תויה ,['ה יחישמ םייורקה לארשי ינב לכ לע ךלוה (םישרפמה םיריבסמ)
תוריזגה לכו , ןנחתאו) "םויה םכלוכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו" יזא ,ה"בקהל
לחנ אוהו ש"מי רלטיה 'יה ,הלפמ לחנ אוהו ןמה תריזג התיהש םיאורש יפכ ,תולטבתמ
.ה"בקהל לארשי ינב תא רשקמה לבחה תא קתנל התע םיסנמ אלימב ,הלפמ

'ינרופילקבו ןיסירפקב ,הניוב ורייוגש םירורג םירגהמ םנשיש תורצה תועודי !הוה ךכו
,לארשי תדל האנש לארשי ץראב םידלי לצא שירשהל םיליחתמש ךכ ידכ דע עיגה הזו ,'וכו
יפכ יוג ראשנ אוהו רייגל ןתינ אל ינולפ-ןב-ינולפ תאש תרמוא הכלההש ןכתיה :הנאותב
?ז"נפל 'יהש

ותוא רייגל רשפא-יאש תרמוא הרותהש ןויכש ,רשיה ךרדב םיכלוה םה הזבש םינעוט םהו
.(ינעזג) "יצאנ קוח" הזש רמוא אוהו ,ךכ תרמואה הרותה תא אונשל ךירצ אוה ןכל

יזא ,לארשי תד לע ןגהל ידכ הבנ'זל עוסנל םיכירצ ויהשכ כ"מחאלש ,איה הלודגה הפצוחהו
הזכ ...!לארשי תד לע ןגהל ידכ עסנ אוה - "יצאנ קוח" הזש רמאש דחא ותוא 'יה עסנש ימ
...!?לארשי תד יהמ רמול ךלוה ,לארשי תדל תוכייש ףא ול התיה אל םלועמש דחא

תא הקתננ"מ ליחתמ הזש תעדל שי "וגהי םימואלו םיוג ושגר"ש םיאורשכ ,ןכל
םיאצוי כ"מחאל יזא ,רייגתה אוההש רשאמה ריינ ןתונ פ"בפ תא םיאצומשכ ,"ומיתורסומ
.םיליהתב םש םירבודמה םינינעה לכ הזמ

ומכ םירייגמש איה תמאה אלא - םויה רדסמ דרי רבכ הזש םירבוסה םיעוטה תעדכ אלו
ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,("לייסלאה") תיאנוטיס הריכמ לש ןפואב ,וזמ הריתיו ,םדוק
דועש דע ,שדוקה ץראב רבכ םיאצמנש המכ םהמו ,ולאכ םירקמ תורשע רבכ םנשיו ;הזב
.אל ימו יתימא והימ ררבל ולכוי אל רבכ טעמ

תוניצרב ונווכתה אל םהש םירמואו םיאב רבכ םמצע םה :"ץראב וארנ םינצינה" םייתניבו
!טעוב אוה כ"חאו ,תינוכמו הבוט הריד ,("טאקיפיטרעס") ךמסמ וצר קר םה אלא ,רייגתהל

."וגהי םימואלו םיוג ושגר"ל הביסה יהוזש

רתוי 'יהנ בצמה םויל םוימש ועדייש ידכ אלא ,תוררועתהל םתס אל אוה םירבדמש המ . .
,"ווק סוטאטס" 'יהנ הזו ,םירייגמ םוי לכו ,עורג

ןינע תויהל ךופהתש ינפל לטבתת איהש יאולהו ,ת"ליה השדח הריזגל םיננוכתמ רבכו
.הגלפמ םע רושקה

רבכ םיניכמ רשאכ ,םישדח הנומש ינפל התיהש הריזג לע שיערמ התא עודמ :יפלכ םינעוט
?"םייתד"ה רובע גשיה והזש רמול ולכוי אל רבכ יאדוב 'ילעש השדח הריזג

ללכ יבגל ןה ,בויחה וילע לטומ ,אוהש ןפוא הזיאב הז ןינעב תושעל ודיב שיש ימ לכש ,ועדייש
!תוחמל פ"הכל ךירצ תוחמל ודיב שיש ימו ,הזב קוסעל ,טרפה יבגל ןהו לארשי

יאב םגו ,(תוחמל) דימ וכלייש אלא ,תדה חכ יאב םניה םהש םירמואה ולאמ ירמגל וחכשישו
לעו ןמזה לע לבח אלימב . . הברדאו ,הז רובע םולכ וחיורה אל םהש םיאור םמצע תדה חכ
םהל עיגמש המ ןה םיבוטה םירבדה לכ םהל ויהיש] ןכל ,הז ןינעב םתיא קסעתהל החרטה
,ףקותבו הלשממל רשי וכלייש [(קוחה לוטיבד) וז השקבל עגונב לבא ,םהל עיגמ אלש המ ןהו
,"הכלהכ רויג" בותכ 'יהיש ועבתישו ,םעונ יכרדב תויהל ךירצ םנמאש תורמל

דימעהל םילולע כ"חאש ןויכ ,"תישארה תונברה קספכ" בותכל םיצור םירחאש יפכ אלו
,לודג גשיהל םהל בשחי הזו ,םיארק 'יפא דע ,םימרופרו םיביטברסנוק תישארה תונברב
,'וכו ימרופר רויג הזמ כ"חא אצי ,"תישארה תונברה קספכ" תויהל ךירצש ובתכישכ אלימבו
(תיסקודוטרואה) תרוסמה יבגל םימרופרהו םיביטברסנוקהש םינעוטה ולאכ םנשיש טרפבו
םיארק וסינכי אלש עודמ ירהש ,םיארקל עגונב ז"דעו .ללה תיבו יאמש תיב תמגודב הז
,י"כנת גוחל םתוא םיסינכמ םה ןכלש ,השמ תרותמ םיזחוא םה ירה - תישארה תונברל
."ץוצר הנק תנעשמ" תויהל ךופהת תישארה תונברהש ת"ליה תויהל לוכיו

ןינעה תא לטבל חכ שי הרותלש יפכ ןפואבו ,הריזגה תא ולטבי םידוהיהש רוזעי ה"בקהש
ןינעה לכ תא ורקעיש אלימב , ,דע תובותכ) "ורקיעמ רדנה תא רקוע םכח"ש םשכ ,ארקיעמ
רובעי הזש ר"היו ,םימחרבו דסחב 'יהישו ,הזב םיצפח םניא םיוגה םגש טרפבו ,ארקיעמ
.םולש יכרדבו םעונ יכרדב
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ('ב תודעוותה) תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish