ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,אובל הלואגה ףוסש דבלב וז אלש פ"מכ שיגדמו רזוח יננה
א"ואכל הכחמו ,חתפה ףס לע רבכ תדמוע הלואגהש אלא
...!!רדחה ךותל הלואגה תא בוחסיו תלדה תא חתפיש לארשימ

*

חנ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= טער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
הלואג לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םיעטק
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיסמ
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחיש
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוהתוכלמ רבד


!ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכע

תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב י"נב תוללכד הדובעה
קדצ-ןובשחה תנקסמ * המלשנו המייתסנ - הלואגהד תומילשהל אובל ידכ
הלואגה אובל הכירצ שממ דימו ףכיתש ,איה ,ולא ונימיב םישועש
. . טרפה לש ותדובעב רסח םא םג * !שממ לעופב המילשהו תיתימאה
רמגב ו"ח ערוג הז ןיא ,לבא ,ומילשהלו ונקתל ךירצ יאדוש יטרפ ןינע ז"ה
הלואגהל םינכומ םידמועש לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו
הגומ - ב"נשת'ה ןושח-רמ 'ד ,חנ פ"ש תחישמ םיעטק *

:וז הנשב חנ תשרפ תבשב קדצ-ןובשחל עגונב - . . הריתי השגדהו

ללוכ ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעהש ןויכש - המדקהבו
,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמועו ,םירותפכה חוצחצ םג
ףכיתש ,איה ,ולא ונימיב םישועש (יתימא ןובשח ,אקייד קדצ-ןובשח) קדצ-ןובשחה תנקסמ
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה אובל הכירצ שממ דימו

:רתוי תויטרפבו

ו"ח הריתסב הז ןיא ,ןוקית םיכירצה םינינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ 'ישפנב שיניא עדישכ םג
,יכ ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל
תומילשהל אובל ידכ תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב י"נב תוללכד הדובעה
ןיאו ,המלשנו המייתסנ - (1"תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב" 'יולתש) הלואגהד
ןמזה ךשמב טרפה לש ותדובעב רסח םא םג ,ןכלו ,הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב
,לבא ,ומילשהלו ונקתל ךירצ יאדוש יטרפ ןינע ז"ה ,'יהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש
םינכומ םידמועש לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא
ועדיב ,החמש ךותמו ,רתוי לקנב איה טרפהד תומילשהו ןוקיתה םג ,ןכש ןויכו ,הלואגהל
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש

םלש םדאד בצמו דמעמב םיאצמנ 2"המילש תחא המוק" םהש י"נב תוללכ :רחא ןונגסבו
,תוימשגב ןהו (ת"למ ה"סשו ע"מ ח"מר) תוינחורב ןה ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב
הלק האופר י"ע ונוקיתש יטרפ רבאב ינוציחו לק ילוח וא שוחימ ומכ אוה טרפהד ןורסחהו
דחוימבו ללוכ ,4"תואפרל אפורל (חכו) תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו" 3ש"מכ ,הריהמו
האופרה תומילשל דעו ,(5"םלועל האופר האיבמש הבושת הלודג") הבושתה י"עש האופרה
.6ערפמלמ ילוחה תא תרקוע (אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל) איהש

לע ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב םירומא םירבדה םאו
בל םכל 'ה ןתנ"ש הנש םיעבראמ רתוי ,םינש תוירישע המכ ורבעש ירחאל המכו המכ תחא
.7"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל

'יה ,א"שנת'ה ,'ינפלש הנשל הפסוהבו ירחאל) הלש ת"רהש - ב"נשת'ה - וז הנשב כ"וכאעו
8"לכ לכמ לכב" ,"לכב תואלפנ"ו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" (ונארא תואלפנ תנש אהת
לכל שומישה תוא איה 'ב תואהש ךכל ףסונ) 10םלוכ םינינעה לכ ללוכש ,(9"ץבק" אירטמגב)
ךתאצ ימיכ" ,המילשהו תיתימאה הלואגהד "תואלפנ"ה רקיעבו שארל לכלו ,(םינינעה
.11"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ

לכ ללוכש ,12"תישר" תויתוא ,"ירשת" ,הנשה לש ןושארה שדוחה םלשנ רבכש ירחאל טרפבו
ןינע תוללכ שגדומ ובש ,םלועב הדובעה תומילשל ןושארה תבשה םויב םידמועו ,הלוכ הנשה
תישילש הדועסד ןמזה ,תוצח ירחאל תבשה םוי טרפבו ,הלואגה ןינע םע רושקש תבשה
םויב") 13ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג דגנכ ,תובאבש ישילש ,בקעי םע הרושקה
רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" :הרותב האירקהל םיננוכתמו ,(14"וינפל 'יחנו ונמיקי ישילשה
,ןושארה ידוהיה ,םהרבא י"ע) לארשי ללכלו לארשימ א"ואכל חכ-תניתנו יוויצ ,"ךארא
(16"ךל ךל") הלופכ הכילה לש ןפואבו ,הלואגה לא תולגהמ תכלל (15"םהרבא 'יה דחא"
ירה - 18"אימש יננע םע 17ורא"ד ןפואב איה הזב תומילשהש ,הכילהה תוריהמ לע םג זמורש
חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכעו ,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה לכ ולכ רבכש יאדובו יאדוב
!ומצע ונקדצ

תנשב םלועב הדובעל ןושארה עובשה לש ומויסב קדצ-ןובשח םישועשכש ,ןבומ ז"פע . .
ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיאש אנקסמל םיאבו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" ,ב"נשת'ה
םידיתע םהש" ,הנבל שודיקב רודיהו תוריהז תפסותב אטבתהל רבדה ךירצ - (. . ל"נכ) ומצע
יח לארשי ךלמ דוד" ,אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"התומכ שדחתהל
."םייקו

:רתוי תויטרפבו

םע בורבו בוחרב ,םיאנו םיבושח םידגבב ,הנבל שודיקב רתוי לדתשהלו רהזהל - שארל לכל
,(20םיוגה ןיב םירדש יפל) הז לע ודיפקה אל התע דעש תומוקמ םתואב םג ,19ךלמ תרדה
םימי 'ג רחא :םיגהנמ יקוליח הזב וניצמש - הנבל שודיקד ןמזהל עגונב תוריהזה םג ללוכ
שדוחב 'י םדוק אוה תבש יאצומ ליל םא" ,23תבש יאצומבו ,22דלומל םימי 'ז רחא ,21דלומל
םיננע 'ד וא 'ג וא תוליל 'ב ויהי אמש ,תבש יאצומ דע םיניתממ ןיא 24כ"חא אוה םא לבא . .
,םיננעב םיסוכמ םימשהש רתוי ליגרש תונידמב טרפבו ,25"ןמזה רובעיו הנבלה וארי אלו
שיש םוקמבו) ונינע יפל םוקמו םוקמ לכבו ,'יטשפו ארהנ ארהנו - 26ףרוחה תומיב טרפבו
.(רתא לעש הארוה-הרומ בר תארוהכ ושעי קפסו הלאש

דוד תאיב דימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ הנבל שודיק - רקיעו דועו
:הנבל שודיק םתוחו םויסכ ,הלואגה לע השקבו השירדב הפסוהה י"ע ,אחישמ אכלמ
."ןמא םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו"

םהינש ולסכו ןושחש ןויכש וז הנשב טרפבו - ןושחרמ שדוחד הנבלה שודיק ינפל דועש ר"היו
"הקזח" תישענ ז"יעש ,דחא ךשמהב (ולסכ ןושח ירשת) םימלש םישדח השלש םנשי ,םיאלמ
שדחתהל םידיתע"ש י"נבד תומילשה לע תזמורש ,םישדחה תומילש לע הנשה תלחתהב
תאיב ,"ןמא םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו בותכש ארקמ ונב םייקתי" - "התומכ
.שממ דימו ףכית אחישמ אכלמ דוד

ץראה לא 'וג ךל ךל" :החנמה ןמזב ףכית ןירוקש יוויצה םייקתמ דימו ףכיתש - תוטשפבו
רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"ש ןויכ ,השודקה ונצראל ,"ךארא רשא
ונצראבו ,28תומוא רשע ץרא ,27"'וגו ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא תרפ רהנ לודגה
לא" - אפוג םשו ,30"'ירומה רה .. םילשורי דצל" ,29"הבגנה עוסנו ךולה" - המצע השודקה
.32"רתויב ןווכמ ומוקמ"ש ,31"חבזמה םוקמ

ינפ םילבקמש ןפואב הנבל שודיקד תומילשה םג ללוכ ,"ךנוצר תוצמכ . . ךינפל השענ םשו"
םג ללוכ ,34"'יוה ןודאה ינפ לא 'וג הארי" ,הזמ הריתיו ,33"ןויצב םיקלא לא הארי" - הניכש
רחא יוליעבו ,"םיקלאה אוה 'יוה" , . . הנבל שודיקב שגדומש םיקלא םשו 'יוה םשד דוחיה
'יוה לארשי עמש" תרימא ירחאל) פ"כהוי תליענב םירמואש "םיקלאה אוה 'יוה" פ"ז ,יוליע
א"טילש ר"ומדא ק"כ) - (פ"ג "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"ו ,א"פ "דחא 'יוה וניקלא
אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה (:לבוקמה ןוגינב זירכה
!םילשוריב האבה הנשל ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה

__________
.ז"לפר אינת (1

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (2

.טי ,אכ םיטפשמ (3

.נ"שו .א"עס תוכרב (4

.א"עס ,ופ אמוי (5

.דועו .ב"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במרל נ"עפצ האר (6

,טכ אובת (7

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב האר (8

.םש ס"תח ישודיח האר (9

י"ע - (צ"פ א"ח ב"רעת ךשמה האר) "לכ" תביתב םיזמרנש םייוצר-יתלבה םינינעה תכיפה םג ללוכ (10
.הבושת(הו קדצ-ןובשח)ה

.וט הכימ (11

.43 הרעה ל"נכ (12

.נ"שו .231 ו"טח ש"וקל האר (13

.םישרפמבו ב עשוה (14

.דכ ,גל לאקזחי (15

ןושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח" (דועו .ךל ךל פ"ר ש"לי) ל"זח תשרדכ ,הלואגל לפכד תוכיישהמ ריעהל (16
(. . תבשד לפכהל םג ךיישש) "חנ חנ"ד לפכה םגש ל"י ז"פעו - (דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד הארו) "הלואג
.הלואגה לע זמור

.גי לאינד (17

םישענ ,מ"מ ,("ץראה ןמ הלעי דאו") ץראה ןמ םיאב םיננעהש ףאש - "אימש יננע"ד קוידה ראבל שיו (18
ריעהלו - .(ד"ס ל"נכ) םיננעב שמשה ינרק תופקתשהמ השענש ,"תשק"ה ןינע תמגודבו ד"ע ,"אימש יננע"
תשק יאה אנימז אתולג ןמ לארשי ןוקפי דכ" (ב ,בע ונתשרפ) רהזב אתיאדכ ,הלואגהל "תשק"ד תוכיישהמ
ה"בק רכדי . . םלוע תירב רוכזל 'יתיארו ביתכד ,ןלנמ ,חישמל 'יל יפצ ןידכו . . *ןיריהנ ינווגב . . אטשקתאל
ה"ד הארו) **"םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו ד"הה ,ארפעמ הל םיקיו אתולגב והיאד תירב יאהל
.(ד"נרת ןנעב יתתנ יתשק תא
__________
י"שרפ) "ויה םירומג םיקידצש יפל תואל וכרצוה אלש תורוד שיש ,רסח בתכנ" ,"םלוע תרדל" ש"מו (*
רהזה ןושלבו ,(בותכה תוטשפכ) "לובמ דוע 'יהי אל"ש ןמיס איהש ליגרה ד"ע תשק לע יאק - (בי ,ט
."לובמ יתיי אלד אנרכודל איזחתמ ןיכושח ןינווגב אייזחתאד"

יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ רובעמ יתעבשנ רשא (חנ תשרפד הרטפהב) ביתכד אוה אדו" ,םייסמו (**
."ךב רעגמו ךילע ףוצקמ

.םש כ"נבו ,ו"כתס ח"וא ע"ושוטב האר - הנבל שודיקד םינידה יטרפ (19

.ד"יקס םש א"גמ האר (20

.ג"קס םש ז"ט האר (21

הכוראב הארו) "דלומל םימי רחא דע הנבלה שדקל ןיא הלבקה י"פע" :ז"הדא רודיסבו .ד"ס םש ע"וש (22
.(נ"שו .ב"ס ג"לפ ללוכה רעש .(ב-א ,אכש ח"אד םע רודיסבו .ב-א ,המר רוא הרות רודיסב) ע"נדא ק"כ תוהגה

.ב"ס םש ע"וש (23

.שדוחב א"י םויב אוה (*דלומל םימי 'ז רחאלש) תבש יאצומש ,הז שדוחב ומכ (24
__________
,הז תבש יאצומב ךרבל םילוכי - (26 הרעה םג האר) םימי 'ג רחא םיכרבמו הז לע םידיפקמ ןיא םא ילואו (*
.שדוחב 'ד םוי אוהש

.םש א"מר (25

דע ןיתמהל (ףרוחה תומיב) דיפקמ צ"צה 'יה אל הז םעטמש ,םש ללוכה רעשו ע"נדא ק"כ תוהגה האר (26
.םיננועמ םניא ףרוחה ישדח(מ כ"וכ)ש הנידמב םירד םאב הזב קוליחש טושפ לבא .םימי רחא

.טי-חי ,וט (27

.פ"הע י"שרפ (28

,בי (29

.פ"הע י"שרפ (30

.ד ,גי (31

תשגדומ הזבש) "הביתה ןמ אצישכ חנ וב הנבש םוקמה אוהו" :םשו - .ב"פר ח"בהיב 'לה ם"במר (32
.(חנ תשרפל תוכיישה

,דפ םילהת (33

.זי ,גכ םיטפשמ (34


הלואגה ןמז


רתוי תוכחל המ ןיא

לכ ולכ"ש ןיד-קספה םסרפל םיכירצ םינברהש (פ"מכ יתרמאש יפכ) פ"הוע ררועל שי . .
ושע רבכ - ("הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו" ארמגה ירבד ךשמהכ) הבושתל עגונבו ,"ןיציקה
ינינע לכ ומילשה רבכו ,הבושת ושע רבכש פ"מכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש יפכ) הבושת
.שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגד ןינעה קר ראשנ התעו (הדובעה

רבדה ןיאו ,הבושת ושע רבכו ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ןויכ ,רתוי תוכחל המ ןיא . .
לבא ,ןמז ךשמ ינפל 'יה "הבושתב אלא יולת רבדה ןיא" - ומצע חישמ תאיבב אלא יולת
הז ךירצש המ לכ .ומצע חישמ תאיבב אלא יולת רבדה ןיא (הבושת ושע רבכש ירחאל) וישכע
רזוח יננהש יפכ . . ...!ונקדצ חישמ הז ,"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,שממ לעופב חישמ אוביש
,חתפה ףס לע רבכ תדמוע הלואגהש אלא ,אובל הלואגה ףוסש דבלב וז אלש פ"מכ שיגדמו
...!!רדחה ךותל הלואגה תא בוחסיו תלדה תא חתפיש לארשימ א"ואכל הכחמו
(הגומ - ב"נשת'ה ןושחרמ 'ול רוא ,םיישארה םינברה רוקיב תעב ש"דא ק"כ ירבדמ טקולמ)


!הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ תושעל

ד"סק הנשי רשאכ הנה - הלואגה ינפל ,לובמ לש בצמב ,תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנ רשאכ םג
אוהש יפכ םלועל הביתה ןמ תאצל םיכירצו ,לובמה םויסד ןמזה עיגה רבכש ידוהי לצא
וב יולתה לכ תא תושעל ידוהי ךירצ - תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,"שדח םלוע"ד בצמו דמעמב
,רמולכ ,ב"ויכ תולועפ ראשו ,םדא-ינב וא םייח-ילעב - םיחולש חולשל ,תאז ררבל ידכ
.הלואגה תא זרזלו רהמל וב יולתה לכ תושעל

דמעמהמ) הלואגה לא תולגהמ תאצל וילע הוצי ה"בקהש דע ןיתמהלו תבשל לוכי וניא ידוהי
רבכש ד"סקו ארבסל םוקמ שי רשאכ ,ןכלו ,("שדח םלוע"ד בצמו דמעמל הביתבש בצמו
תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ תא השוע יזא - הלואגה לא תולגה ןמ תאצל ןמזה עיגה
!הלואגה

רשאכ ,מ"מ - ה"בקה יוויצ פ"ע אלא תויהל הלוכי הניא הלואגה לא תולגהמ האיציהש ףאו
חישמ טנאוו יוו" ,דימו ףכית 'יהת הלואגהש םיצפחו םיקקותשמ םידוהיש האור ה"בקה
לא תולגה ןמ תאצל ,"הביתה ןמ אצ" ה"בקה יוויצ תא זרזמו רהממ אפוג הז ירה ,"ואנ
.המילשהו תיתימאה הלואגה

ריעל הליבומה תבכרה ןורקל וסנכה ינפל ,זומת 'גב הלואגה לעב ירבד םנמא םיעודי . .
'וכ ונלגה 'תי ונכלמ וניבא ,י"אל בושנ ונא וניתוחכב אלו ,"י"אמ ונילג וננוצרמ אל" :ותולג
חישמ טנאוו יוו" םיקעוצ םידוהיש האור ה"בקה רשאכ ,כ"פעא לבא ;"'וכ ונלאגי 'תי אוהו
הלואגה לא תולגהמ י"נב תא איצוהל ה"בקה לש ותלועפ תא רהממ אפוג הז ירה - "ואנ
.המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ה"משת'ה זומת תקוח פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


חישמ תאיבד םינמיסה

- ןיוקה 'בבו .עבטה ךרדב רואיב לכ םהילע ןיאש תוערואמ םישחרתמ הנורחאה הפוקתב
לצאש ורעיש אל םלועמו ,ךכ לכ תובוט תונוכת םנשי ינולפ ןב ינולפ לצאש ורעיש אל םלועמ
!יכפה ןפואב םהש ולאכ תונוכת םנשי ינולפ ןב ינולפ

תאיבד םינמיסה 'א אוה הז רבדש - אוה ,הז ןינעב התע-תעל יתאצמש ידיחיה רואיבה ,ןכבו
:(ולאכ םינמיס םישפחמ רשאכ טרפבו) חישמ

ונבלתיו וררבתי" זאש - חישמה תאיב ינפלש ןמזה תא ראתמה קוספ ונשי לאינד ףוסב
והשימ לצא 'יהיש ןכתי ירה - איבוברע לש בצמ ונשיש ןמז לכ :ד"ודנבו ,"'וג םיבר ופרציו
םיררבתמ יזא - חישמ תאיבד ןמזל םיברקתמשכ ,םנמא .םלעה לש ןפואב וכפה וא בוט
ינולפ לצא - וכפהו ,ינולפ ןב ינולפ לצא בוטה ןינעה הלגתמ ,אלימבו ,םינינעה לכ םינבלתמו
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,'וכ םיברבו יולגב - הז לכו ,ינולפ ןב

ילבמ ,ןירדהנס תכסמבו הטוס תכסמ ףוסב וראבתנש םינמיסב רבכ קיפסמ 'יה ,םצעב -
םינשי כ"פעאו תולגב םיאצמנש האור ה"בקה רשאכ ,םנמא ...םיפסונ םינמיסב וכרטציש
.ףסונ "ןמיס"ב ךרוצ שיש החכוה וז ירה ...("טייהרעקאמשעג טפאלש'מ") הבירע הניש

אל הז ןמיס םג רשאכ ,םנמא !ורעיש אל םלועמש בוט רבד הלגתנש - ףסונ ןמיס םג 'יה ,ןכו
!!יכפה ןמיס 'יה - ליעוה


!!וטושפכ חישמ תאיב לועפל רבכ םיכירצ

:לעופל עגונבו . .

לוכי א"ואכש המו ,הז ןינעב תושעל לוכי יכנאש המ ,ןכבו .רבדה תא רוצעל לדתשהל שי
יוויקה תודוא לארשי ילודג לש םהירבד תא (הביתכב וא הפב) םסרפל - אוה הז ןינעב תושעל
,ונקדצ חישמ תאיבל השירדהו 'יפצה

םילודג םימכח לארשי ויהי .. ןמזה ותואב" :ורפס םתוחו םויסב ם"במרה ד"ספ - ללוכ
תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש ,םדאה חכ יפכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו
הכלהה ןכותו ,"תוכלה תוכלה" לש רפסמ קלח אוה הז ןינע םג ,רשא ,"םיסכמ םיל םימכ 'ה
תצפהד הדובעה י"ע ,"אחישמ תובקע"ב רבכ תויהל ךירצ הז ןיעמו רבדל הנכההש -
,"הצוח"ה םוקמב םג ,הצפה לש ןפואב םיאב םמצע "תונייעמ"הש ,ונייה ,הצוח תונייעמה
!!וטושפכ חישמ תאיב לועפל רבכ םיכירצ ירהש


:ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה
!!!ר"יכא הלגי הרהמ חישמה ךלמה

רועישב ם"במרה ד"ספ םייוקי יאדוב - םירומאה םינינעה לכב וניתדובעו ונישעמ י"עו
יהי ןכ ןמא" - ףיסומש יפכו ,"הלגי הרהמ חישמה ךלמה השעי תירישעה (הרפ)" :ימויה
!!!"ןוצר

ךבבל לכב" תאז רמאי - "ןוצר יהי ןכ ןמא" ומייסבו ,וז הכלה דמלי א"ואכ רשאכ טרפבו
,"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו

,"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה לכ"ש ל"זח ירבדב ןנובתיו רכזיש אלא ,דוע אלו

יזא - "ר"יכא הלגי הרהמ חישמה ךלמה השעי תירישעה (הרפ)"ש הנושו ארוק רשאכש ךכ
!!!"ןוצר יהי ןכ ןמא הלגי הרהמ חישמה ךלמה :ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ןושח-רמ ליל תחישמ)


הלואג לש תוצוצינ


"םייארפ" םירובידל ולגרוה רבכ

,אלא ,("דייר עדליוו") "םייארפ" םירוביד לעכ ל"נה םירוביד לע םילכתסמש ולאכ םנשי
יכ וארו ומעט" ,בוט יכה רבד והזש ןויכמ - רבד לש ותתימאל ,םנמא .'וכ הזל ולגרוה רבכש
- הברדא אלא ,("דליוו") יארפ רבדכ הז לע םילכתסמ אלש דבלב וז אל ירה ,"'ה בוט
רבכ השענ אל עודמ ,"יתמ דע" םילאושו ,שממ דימו ףכית רבדה 'יהיש םישרודו םישקבמ
...!?ז"נפלש עגרב
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ןושחרמ חנ פ"ש תחישמ)


חישמ השעיש םולשה

אל וליפאו ,םיוגמ אלו ,'יטרקומדמ לעפתמ אלש חישמ השעי םישועש םולשהש ר"היו
ךל" (תשרפ)ב ,םירתבה ןיב תירבב םיבותכש תולובגה יפלו ,לארשי לכ ףוכי אלא ,םידוהימ
.ךלש תונוצרהמ - "ךצראמ ךל

לעפתהל אלש ,"תויממוק םכתא ךלואו" ,"דירחמ ןיאו םתבשיו ץראב םולש יתתנו" 'יהישו
.וטושפכו ,הפוקז המוקב תולגהמ ואציש דע ,תולגה ןמזב וליפא םיוגהמ
(הגומ יתלב - ד"לשתה חנ פ"ש תחישמ)


שממ לעופב אובל חרכומ וניא והילא

,הז ק"שה םויב המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוזש - ונל 'יהת ןכו . .

ירה ,("לומתאמ והילא אתא אל") והילאמ חישמ תאיבד הרושבה ןיידע ונעמש אלש ףאד -
אובל יוארו לוכיש הדבועה הקיפסמש ,רמול שיו ."אתא (אירבטב) לודגה ןיד תיבל"ש ןכתי
ךכסש (ןנילזא 'ינימד) תוכוסה גחב וניצמש ד"ע - שממ לעופב אובל חרכומ וניאו אירבטל
.האמוט לבקל יואר וניאש רבדמ תויהל ךירצ הכוסה
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תישארב פ"ש תחישמ)


םיפסונ םילוגלג דוע ויהי אל

יכ] םיפסונ םילוגלג דוע ויהי אלש עודיו ,אחישמד אתבקעב התע ונא םיאצמנש רחאמ . .
בייח לארשימ א"ואכש תוטשפב ןבומ ירה ,[מ"כאו 'וכ רבעב ויהש םילוגלגה לכ רבכ קיפסמ
דוע לכוי אלש רחאמ ,הרותה תוימינפ דומיל ללוכ ,הרותה ס"דרפ יקלח לכ תא דומלל
.םיפסונ םילוגלג דוע ויהי אל יכ ,אבה לוגלגב תאז םילשהל
(הגומ יתלב - ב"משת'ה חנ פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הפונת תמחלמל תאצל ןמזה עיגה וישכע

"ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו תידיאמ םגרות

תא םיפקות אל דבלש ,איה תחא הטיש .תוטיש יתש םנשי ,המחלמ תלהנתמ ויפלש רדסהב
ארקנ הז .ןנוגתהל ידכ ,המחלמ ותיא םילהנמ זא ,ףקות אנושה רשאכ קר אלא ,אנושה
,ךרדה תא םימידקמ אלא ,ףיקתי אנושהש דע םיכחמ אלש ,איה 'ינשה הטישה .הנגה תמחלמ
.הפונת תמחלמ ארקנ הזו .אנושה תא םיפקותו

:םינינע ינשב תאטבתמ הנגה תמחלמ לע הפונת תמחלמ לש הלעמה

רשאכ יזא .עורג רתויש ןמזו בוט רתויש ןמז ,שלח דצו קזח דצ ונשי ירה דחא לכ לצא (א
תא רחוב אוה ביואה לצאו ,קזחה דצבו ול בוט יכה ןמזב רחוב (אנושה) אוה ,ףיקתמ אנושה
רוחבל רשפא יזא ,הפונת תמחלמב םיאצוי רשאכ כ"אשמ ,ךירחא םילשחנה ,שלחה דצה
.שלחה דצה תא אנושה לצאו קזחה דצה תא ומצעב

תעשב ירהש ,והשמ דיספהל םיחרכומ ,המחלמה תא םיחצנמ רשאכ וליפא ,המחלמ לכב (ב
ןברוח תויהל חרכומ אלימב ,םילמרונ םינמזבכ הנידמה תגהנהב ךישמהל רשפא יא המחלמה
אנושה רשאכ :הפונת תמחלמל הנגה תמחלמ ןיב קוליח ונשי הזב םגו .םימייוסמ םינינעב
כ"אשמ ,תוינויח תודובעב םג ,הליגרה הדובעהב הריצע תויהל חרכומ ,תוימואתפב ףקות
יזאו ,םינינעה לכ תא םלצא ןווכל םדוק רשפא ,אנושה תא םינושאר םיפקות רשאכ
.אנושה לש דצב איה המחלמהמ האצותכ תמרגנה הריצעהה

לש המחלמה םג ךכו ,ערה רציה םע בוט רציה לש המחלמה ירה הנשי :אוה הזב לשמנהו
רמואש ומכו .תווצמו הרות ירמוש םניא ןיידעש םידוהיה םע תווצמו הרות םירמוש םידוהיה
א"ז ,תווצמ רומשלו הרות דומלל ,הקדב קזחל לארשי לכ ףוכי חישמה ימיבש ם"במרה
.תוצמ ורמשיו הרות ודמלי לארשי ינב לכש םוחלל שי הרות יכרדבו םעונ יכרדבש

:ל"נה םינפואה ינשב תויהל הלוכי וז המחלמו

תובשל הצורו המחלמל שגינ אנושה רשאכ קרו ,םיעוגר תיבב םיבשוי ןמזה לכש :א ןפוא
םיליצמ העודי הדמבו ,תעדה בושיב תופיסא םישוע ,("דלאוועג א") שער םישוע יזא ,תושפנ
.אנושה ידימ תובר תושפנ

חטשב ותיא םימחלנו אנושה לא םישגינ ,ךפיהל אלא ,ףוקתי אנושהש דע םיכחמ אל :ב ןפוא
םירמושה לארשי ינב תדעל םתוא םיסינכמו ,ידוהי דועו ידוהי דוע םיספות ,ולש
.תווצמו הרות

יזא ,ףיקתמ אנושה רשאכ :ל"נה םירבד 'בב איה הנושארה לע 'ינשה ךרדה לש הלעמהו
.ךירחא םילשחנה לש תושפנבו תושקה תודוקנב ,םהב רחוב אוהש םינינעה תא ףקות אוה (א
ינפמ םילפט םירבד לע רתוול וחרכויו ,םימייוסמ םינינע רוסמל םיחרכומ ויהיש לעופ הז (ב
ךכו .העש יפל הז לע רתוול םיכירצ שפנ חוקיפ דצמ אלימבו ןנברדמ הזש הנעטב ,רקיעה
רשפא (א יזא ,הפונת תמחלמב םיאצוי רשאכ כ"אשמ .'ינש הרשפל תחא הרשפמ םיכלוה
.תורשפ לע םיכלוה אל (ב .םיצפח םהבש םינינעבו םיאתמה ןמזב רוחבל

,הפיקתב עיתפה אנושה רשאכו ,םייטרפה תומא 'דהב ובשי ה"ועבש ,רדסה 'יה וישכע דע
רמול וליחתהו תופיסא םיכרוע ויה יזא ,הבוט אל תוברתל דלי תחקל םיצורש הרצ הדלונ
.םיבר וליצה העודי הדמב טאל טאלו ,ארבתסמ אכפיאד תורבס - בור פ"עו ,תורבס

.לאמשה דצל ורבע םיפלאו תורשע ,תובר תושפנ ודיספה םעפ לכ (א זא ,םייתניב לבא
ףאש א"ז ,לארשי לובגב ללכ וסנכנ אל םעפש םינינע ולאכש דע ,םיבר םינינע כ"ג ודיספה (ב
םה םויהו ,האולימב צ"מות ירמוש םשב ונוכי םינינע ולאכ םישועה םתואש ךייש 'יה אל םעפ
.ארגא ארעצ םופלו םישק תונויסנ םירבוע םהש ןויכ ,םוקמ הזל שיו .םיקידצ שממ םיארקנ

.הנגה תמחלמ לש הטישב וכלהש ינפמ - הזכ בצמל ועיגה עודמ

.הפונת תמחלמל הנגה תמחלממ רובעל םיכירצש ןמזה עיגה התע

העונתה תא לצנל םיכירצש כ"וכאע ,םויה .תוכפהמ הברה םלועב םנשי חישמ םדוקש ןמזב
.השודקל תוכפהמה לש

'יהנ ונחנאש המל ןכ-םא ,הזה רדסב וכלה אל וניתובא תובאו וניתובאש ןויכש ונעטי אלשו
?םהמ םיבוט רתוי

המאב המק תב" ,"וניבלי םינקז ינפ םירענ" רמאנ ירה "אחישמד אתבקע"ד ןמזה לע הנהד
עודי לבא ,םירגובמל ועמשי אלש ,הכרבה ךפיה לש ןינע הז תוטשפבש םגהו ,"התומחב הלכו
תולענ תוכרב םהש תויהו ,תוכרב תמאב םה החכותבש םינינעה לכש תודיסחב ראובמש המ
וז תמאבש "וניבלי םינקז ינפ םירענ"ד ןינעב םג אוה ןכו .רתסנ ןושלב ובתכנ םה ןכל ,רתויב
איה הפונת תמחלמד הגהנההש 'יאר הווהמ רתסנ ןושלב הבותכ הכרבהש ומצע הזו ,הכרב
םיכירצ ,("ןפיירגנא") לפנתי אנושהש דע תוכחל םוקמב - רתויב החילצמש האלפנ הגהנה
.רוא הרותו הוצמ רנ םע המש ריאהלו ,םעפ רחא םעפ ,אנושה חטש ךות לא תאצל

ירה ומצע אוהש ןויכמ ,לעפתהל הממ ןיא ,חילצה אל הנושאר םעפ ךלהש ירחאל םא םגו
ערה-רצי םינפב ולצא שיש ןויכמ ,םיבוט ןייז ילכ ול ןיאו בוט לייח וניא אוהש עדוי
.ץרמב ותדובע תא תושעל ול ןתונ אלש


רוחא תגסל אל

רתויו שפנ-תוריסמ רתוי םע תכלל אלא ,רוחא גוסנ תויהלו הרזח תכלל אל ,איה הזל הצעהו
הברה םע בר םע רשאמ רתוי חילצהל רשפא רפסמ יתמו ןייז ילכ טעמ םע םג ,זאו ,חכו ץרמ
.שפנ תריסמ םלצא רסח רשאכ ןייז ילכ

רודה ינפ לש (םימדוקה) םינמיסה תא הנומ אוה רשאכ :אחישמד אתבקע לש ןמיסה והזו
רתוי םידוהי ויהשכ םימדוק תורודב המו ,בושחלו וחורב לופיל אוה לוכי ,'וכו בלכה ינפכ
תוחנ רוד הזכב וישכע דציכ ,כ"א ,לכה ולעפ אל םה כ"פעאו תוהובג רתוי תומשנו םיהובג
?םלשומ תויהל ירשפא ,(אחישמד אתבקע תודוא םינמיסה תא םש איבמ אוהש יפכ)

הנגה תמחלממ רובעל ךירצש ןמזה והז ,"וניבלי םינקז ינפ םירענ" םייסמ אוה הז לע יזא
התומח תאו המא תא השעת איהש "התומחב הלכו המאב המק תב"ש דע ,הפונת תמחלמל
.("רעמורפ") םייתד רתויל הבס םע היבא תא השעתו ,("רעמורפ") םייתד רתויל

תאו ומצע תא םיחיטבמ (א :תולעמה 'ב םנשי יזא ,הפונת תמחלמ לש רדסב םיכלוה רשאכו
,'ה תמחלמב םיכלוהו 'ה תואבצ ונאש ןויכ ירהש ,תונושה תודעהב םג םילעופ (ב .תיב ינבה
.וחילצי הרותה יכרדבו םעונ יכרדבש יאדוב

םירדוחש הז ידי לע ,המחלמב ןוחצנה לע לקהל ידכב טרפ דוע ונשי תוימשגב המחלמבש יפכו
ורבעיש ("ןשטנעמ עסיוועג אב") םימיוסמ םישנאב םילעופ אפוג המשו ביואה תורוש ןיבל
תדוקנ הנשי המינפ ושפנב ידוהי לכ לצאש ןוויכמ .תינחורה המחלמב םג ךכ ,ינשה דצל
םחלי אוהו םינפבמ םחלת תודהיה תדוקנש הז ידי לע זא ,תומילשב דימת איהש ,תודהיה
םגתפכ - קעצי ינשהש דע ,םייתניבש םירתסההו תומלעהה תא ורבשי דחי םהינש יזא ,ץוחבמ
לארשי עמש ירהש ,תוקולאמ דרפנ תויהל לוכי וניא אוהו הצור וניא אוהש - ע"נ ןקזה וניבר
.דחא 'ה וניקלא 'ה

:טרפב ד"בח תדוגא יריעצ לשו ללכב םיריעצה לש הדובעה והזו

שי םילייח המכו םהל שי םילייח המכ תונובשח ושעי אלש ,ףלאל 'יהי ריעצהש תעדל םיכירצ
ךירצ אלא ,הנגה תמחלמב םעפ 'יהש יפכ המחלמה יסיסכט לש ןובשח ושעי אלשו ,אנושל
ןדידש םיחטבומ יזאו שפנ תוריסמ םע הפונת תמחלמב ("ןפראווניירא ךיז") ומצע תא קורזל
.חצנ
(הגומ יתלב - ז"ישת'ה ש"היב תחמש תחישמ ישפח םוגרת)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


"ודבלמ דוע ןיא"ש יוגל ריבסהל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

."וגרהל םכשה ךגרהל אבה"ש ארמגב ןיד קספ ונשי .א

םיעדוי רשאכ (ב ."ךגרהל אב" אוהש תואדווב םיעדויש (א :םינינע ינש םיניבמ הז ןיד קספמ
םכשה" תויהל ךירצ אלא ,'וכו המחלמל אציי אוהש דע ןיתמהל ןיא "ךגרהל אב" אוהש
."וגרהל

:וננינעל עגונב הזב תוארוה יתשו

חמי ולש םירוספורפה םע רלטיהל "וכז"ש זאמש תולשהל םיצורה םולש יפדור ולאכ םנשי
,הלווע םוש השעי אל יוג ףאש - םה םינעוט - יאדוב ."ךגרהל אב" רתוי ךייש אל ,םמש
ןיא" ירה - בלב אוהה לצא הרוק המ עדיל ןתינ דציכ ירהש ,אמלעב ששחו קפס אל םג ,פ"כע
."וריבח לש ובלב המ עדוי םדא

:"ךגרהל אב" אוהש תואדווב תעדל רשפאש תואיצמ הנשיש ,הרותב הארוהה הנשי ךכ לע
ותוא ךילומ ימ םג םיעדויו ,לומתא השע אוה המ םיעדוי ,ךנחתה אוה ןכיה םיעדוי רשאכ
."ךגרהל אב" אוהש קפס םוש ילב יאדוב יזא - םויה

ןיתמהל אל :"וגרהל םכשה" - 'ינשה הארוהה הנשי יזא ,"ךגרהל אב" אוהש םיעדויש ןויכו
תויהל ךירצ אלא ,ו"ח רחואמ רבכ תויהל לולע הזש ןויכ ,'וכו המחלמל אציי אוהש דע
הרותהש הז דצמ אלא ,ו"ח םימד ךופשל (ףקתנה לש) ועבטש ןויכמ אלו ;"וגרהל םכשה"
."וגרהל םכשה ךגרהל אבה"ש תקסופ

אל ,דחא ףאמ םידחפמ ונניאש ,םיקזח יכה ("םערוטש") שערבו ףקותב ואציי רשאכו
זא "שודק ךינחמ"שכש ןויכו ,"וניקלא 'יוה םשב ונחנא"ש ןויכ "םיסוס"מ אלו "בכר"מ
דחפ לפנ" 'יהי ,הז ףקות הארי אנושה רשאכ יזא ,"ךינחמ ברקב ךלהתמ ךיקלא 'יוה"
."םהילע םידוהיה

:הלאש ןאכ תלאשנ הרואכלו .ב

עודיה ןיד קספכו ,אב אל ןיידע חישמשו ,תולגב וישכע םיאצמנש תקסופ המצע הרותהש ןויכ
לארשי לכ ףוכיו" :אוה חישמ לע ונשיש םינמיסהמ דחאש (ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה) ם"במרה לש
,הנומ ם"במרהש םינמיסה לכ תא וב שיש הזכ ידוהי וארי רשאכש ,"הקדב קזחלו הב ךליל
איצוי ןכמ-רחאל קרו ,שדקמה תיב תא הנבי אוה זא קר יזא ,"'וכ ףוכי" הז ןמיס םג ללוכ
.תולגהמ לארשי ינב תא

בתכ ם"במרה םא ירהש ,תוטשפב טושפ היפכל איה "ףוכי" הלימב ם"במרה תנווכש -
םיניד יקספה לכש תוטשפב ןבומ יזא ,םינידה יקספ ראש לכ ןיב ,דיה רפסב תאז סינכהו
.םטושפמ ןיאצוי םניא

ידימ אצוי וניא ןיד-קספש ןכש-לכו ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" בותכ קוספ לע 'יפא]
[ךורע ןחלושה לכ ו"ח לטבתי יזא ,םטושפכ אל םיניד יקספה תא ודמלי םא ירהש ,וטושפ

תופכל :שממ תוטשפב אוה "הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי"ב שוריפהש ןבומ כ"או
ךרבל ,ןיליפת חינהל ידוהי לכ (הפכי אוה - אל םא לבא ,בוט יאדווב - םענ יכרדב רשפא םא)
.'וכו 'וכו גורתאו בלול לע

רורב כ"א ,"הב ךליל לארשי לכ ףוכי"ד וז הגהנהב גהנתיש ידוהי הארנ אל ןיידעש ןויכו
ירה "לארשי יחדנ ץבקיו"ש ןויכ) תולגהמ ואצי אל ןיידעש - כ"וכאעו ,אב אל ןיידע חישמש
ןוא לפענק םעד" (והשימל) שיש פ"עאו ,(חישמ לש םינמיסה לכ יוליגב ויהיש ירחאל 'יהי
.תולגב אצמנ אוהש תעדל וילע - הזכו הזכ ראותב ותוא םינכמו "לפענק םעד

אל ףקותה תא ול 'יהיש ןינמ ,תולגב אצמנ אוהש תקסופ המצע הרותהו תויה ,הרואכלו
?תאז וארי םיוג םגש יולג ףקות הזכ דועו ,םיוגהמ להבהל

ןויכו ,"ךינחמ ברקב ךלהתמ ךיקלא 'יוה" יזא "שודק ךינחמ 'יהו" קר םאש ,הזל הנעמהו .ג
אוהש יאדוב כ"א ,טלחומה ספאו ןיאמ "תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ" ה"בקהש
ןיאמ תישארב השעמ שדחמ אלא ,דבלב םעפ 'יהש רבד הז ןיאו .ונוצר יפכ םלועה תא ארוב
.ט"כשת םיפלא 'ה תנשב םג ,דימת םוי לכב שיל

םג ותיא דומלל םילוכיו ,יוגל םג הז ןינע ריבסהל םילוכי שארל לכל יזא ,תאז םיעדוי רשאכו
.תילגנאב א"הויהעש תא וסיפדהש ךכל םימעטהמ דחא והזש ,"הנומאהו דוחיה רעש"

םינינעה תא םתיא דומלל שי יאדובש ,ףותישה לע םירהזומ חנ ינב םגש הטישהל יעבימ אלד]
םהש הנווכה ןיא ירה ,ףותישה לע םירהזומ םניא םהש הטישהל וליפא אלא ,'ה תודחאד
ונימאי ןכ םהש ףידע יאדו לבא ,הז לע םירהזומ אל םהש קר אלא ,ףותישמ זוחאל םיחרכומ
['יוה תודחאב

לע שוריפב םתיא ורבדי אל םא וליפאו .ובישקי םה - םהל וריבסי קר םאש ,ליעל רומאכו .ד
םע רומגה ןוחטבה תא הלגמ הזש ,ודבלמ דוע ןיאש םלצא חנומ תויהל ךירצ לבא ,ולא םינינע
.חצננ יאדובש ףקותה

.ללכ םחלהל ואצי אלו ירמגל םמצע תא ודבאי םה ,ףקותה תא וארי םיאנושה רשאכו

וכרטצי אלש ,"םולש לש ברח וליפא" - "םכצראב רובעת אל ברחו" דועייה םייוקי אלימבו
ידוהיה ףקותה תא וארי םה רשאכש ןויכ ,המחלמ ינפמ רומשתש םולש לש ברחל 'יפא עיגהל
.אליממ ולטבתי םה -

חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"תויממוק םכתא ךלואו" דועיה םג םייוקיש דע
.ןדיד אלגעב שממ בורקב ,ונקדצ
(הגומ יתלב - ט"כשת'ה תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish