ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי
אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה ימע ,םלועה
שממ לעופב אובל (לוכיבכ) חרכומ 'יהיו ,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת

*

ךל ךל 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= פר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה
תוכלמ רבד
חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םיעטק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - םשה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילשתוכלמ רבד


אובל חישמ תא "חירכהל"

,םירותפכה תא וחצחצ םגו ,ושע רבכש תולועפה לכ ירחאלש םיאור
דוע תושעל ךירצש ,תחרכומ יכה 'יארה וז ירה .אב אל ןיידע חישמ
תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי ,ןכלו * רתוי דועו רתוי
וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה ימע ,םלועה לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב
'יהיו ,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש
ויהש - יאולה * דימו ףכית שממ לעופב אובל (לוכיבכ) חרכומ
לודג יכה יובירב םינתונש תוחכה לכ לעופבו יעבדכ םילצנמ
הגומ - ט"משת'ה ןושחרמ א"י ,ךל ךל פ"ש תחישמ * ...!("טסיג'מ")

:א"ואכל הארוה הנשי הזמ . .

לא ךיבא תיבמ ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" : (וניבא םהרבא י"ע) ידוהי לכל הוצמ ה"בקה
לועפל אצו ,ךתיבו ךתדלומו ךצראמ ,ךלש תומא 'דמו ךמצעמ אצ ,"ךארא רשא ץראה
לכל תווצמו הרות ,תודהיה תצפה י"ע ,ה"בקה לש ונוצר יפכ גהנתיש םלועה תא תונשלו
!םלוע יאב לכל רשויו בוט - ללכבו ,םהילא עיגהל לוכי התאש םידוהיה

אוה המל 'הל ותדובע תומילשב עורגל הרואכל רשפא - םלועב הדיריה י"ע :ידוהיה ןעוט
!?רודיהב תווצמ םייקלו ,ומצעל הרות רתוי דומלל בשייתיש בטומ - דריל ךירצ

'יהי ,םלועב לועפל "'וג ךצראמ" האיציה י"ע אקוד :הברדא - ותרותב ה"בקה רמוא
ול שיש הממ םילענ רתוי תוחכ ז"ע לבקמו ,תיתימאה ותואיצמו ותוהמ הלגיש - "ךארא"
![ןויער לכמ םלענה לכש ,םרבאד אגרדהמ רתוי הלעמל] ומצע ינפב

הארוהה ונל שיש - הז ונרודב המכו המכ תחא לע ,תורודה לכב םידוהיל ונשי הז יוויצ םאב
תצפהד תוחילשה הנשי רודהמ תחאו דחא לכלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תשרופמ
םש ץיפהל ,תחדנ הניפל דע ,לבת יוצק לכב ,םלועל תאצל - "'וג ךצראמ ךל ךל" ,תודהיה
.הצוח (הרותה תוימינפד) תונייעמה תצפה - דחוימבו ללוכ ,תודהיו תווצמו הרות

,תודיסחו הלגנ דמל םשש ,ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצראב תבשל ראשיש בטומ :אוה לאוש
,םישדח תונויסנ שיש ,שדח םוקמל תוחילשב תאצלמ - רודיהב תווצמה םייקו הנווכב ללפתה
רשא ץראה") ול תוארהל ךירצ ןיידע - הז אוה םוקמ הזיא ללכ עדוי וניאש םוקמל דעו
!?("ךארא

םע קסעתהלו ולש תומא 'דב רוגס ראשהל לוכישכ - םירחא םע קסעתהל תאצל ךירצ המל
!?ומצע

תוירחאו תוכזו בוחה שי תחאו דחא לכלש שוריפב רמאו .ללכ ךרדה וז אלש ונרוד אישנ הרוה
- 'וכו וילא אבשכ ינשל רוזעלו הבוט תושעלו ח"י תאצל םתס אלו !ל"נה תוחילשל תאצל
.תוינחורבו תוימשגב םהל רוזעל םידוהי שפחלו תאצל ומצעב ךירצ אוה אלא

אקוד ,"ךתבוטלו ךתאנהל" אוה "'וג ךצראמ ךל ךל" :הברדאש - הרבסה םג שי הזל ףסונב
לבקמ - הז םע דחיבו !תיתימאה ותואיצמ הלגתמ ,"ךארא" השענ - וז תוחילשל אצויש ז"יע
'יה םאב לבקמ 'יהש הממ - םילודג) רתוי םילענ םילכו תוחכ (ה"בקהמ - ודי לעו) חלשמהמ
ןהו ,(ךתאנהל) דימ םהמ תונהיל רשפאש תוחכ ןה ,םלועב ותוחילש םייקל (ומוקמב ראשנ
.(ךתבוטל) ןמזה ךשמב כ"חא ולגתיש תוחכ

...!("טסיג'מ") לודג יכה יובירב םינתונש תוחכה לכ לעופבו יעבדכ םילצנמ ויהש - יאולה

:הזמ הרתיו

לוכי הז לבא - םלועב תוחילשה אלמל 'וג ךצראמ הכילה ל"צ םנמאש ,בושחל רשפא 'יה
.'וכו הדובעב תולענ תוגרדל עיגיש דע ,תובר תונכהו ןמז ירחאל תויהל

.תונכהה לכל תוכחל ןמז ןיא ונרודבש ,ונרוד אישנמ הרורב הארוהה הנשי

םינש כ"וכ ודמל םדוקש ,רדסה 'יה (ז"נפל כ"וכאעו) ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדאד ןמזב -
וילא סנכהל ארוק ע"נ ר"ומדא 'יה כ"חאו ,'וכ ליכשמו דבוע השענ כ"חאו ,םימימת יכמותב
;ב"ויכו הבישי שאר ,דמלמ ,בר תויהל תוחילשל עוסנל וילע הוצמו

המ ןיאש רורב םירמוא ,"'וג ךצראמ ךל ךל"ד תוחילשה דימ א"ואכל םינתונ וננמזב לבא
דימ - ךרעב אלש הכילה ל"צ אלא ,תובר תוגרדל אגרדמ הכילה תכללו ,תונכה תושעל
תא שיערהל :הז ונרודד תוחילשה תדובעל רסמתהלו ,'וג ךצראמ תאצל ךירצ הזל ךייששכ
!תודהיב םלועה

.הכוראב ל"נכ ,לודג רתוי אוה "ךארא"ה יזא - ךרעב אלש הכילה יהוזש ןויכמ :הברדאו

הזב ל"צ - תואלפנו תולודג ולעפו ,ל"נה תוחילשל ואצי רבכש ירחאל וליפאש ,ףיסוהל שיו
,ליח לא ליחמ הכילה ,"ךל ךל" דימת אפוג

- (חילשה) ומצעל עגונב ןהו ,הלעמ הלעמל ולעתי דימתש גואדל ךירצש ,םירחאל עגונב ןה
,ב"ויכו ונממ רתוי לודג השענ רבכ ולש לבקמהש דעו ,לעפו השעש המב קפתסהל ךירצ וניא
- הז ידוהיל עגונב םגו) םירחאל עגונב ול ןתנ 'הש תונורשכה לצנל ךירצ ז"חאל וליפא ירה
לכויש ינשל רוזעל וא ,ינשל תתל המ דוע ול 'יהי אלימב ,ויתונורשכ רתוי הלגמש ז"יע
.(וילע עיפשהל

הלעמה םצעל ףסונש - תועובש המכ דועב םייקתיש םיחולשה סוניכל עגונב הארוה םג הזמו]
הכירצ ,'וכו תובוט תוטלחה םילבקמו קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיאו וז הפיסאד
.[שממ לעופבו םלועב לעופב תוחילשה םויקל עגונב - השגדהה רקיע תויהל

תא וחצחצ םגו ,ושע רבכש תולועפה לכ ירחאלש םיאורשכ - רתוי ףסותינ הז לכבו
דועו רתוי דוע תושעל ךירצש ,תחרכומ יכה 'יארה וז ירה .אב אל ןיידע חישמ ,םירותפכה
.*רתוי

תוחכ רתוי םילבקמ - לודג רתוי (שער) "םערוטש" םעו ,תוחילשב רתוי םילעופש לככו
ינוזמו ייח ינבב תוכרב ,ירמגל םייטרפה םינינעל עגונב ןהו תוחילשה םויקל עגונב ןה ,(ל"נכ)
.יחיור

__________
לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי ,ןכלו [:הגומ יתלב החנהמ] (*
,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה ימע ,םלועה
.דימו ףכית שממ לעופב אובל (לוכיבכ) חרכומ 'יהיו


הלואגה ןמז


"'וג ךצראמ ךל ךל"ל לעופב תונכהה תא רבכ ךורעל

(ונתשרפ שיר) "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל"

לכב י"נב וקקותשה ךכיפל - (םוי לכב אוביש הכחא) "אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמ . .
רשע לכ לש ןנינקלו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" רבכ םיוקיש תורודה
.תוצראה

ולכ" רבכש םימעפ המכ רבודמכ - הז וננמזבו הז ונרודב דחוימ ןפואב עגונ הז ןינעש ,ףיסוהלו
.וחצחיצ רבכ םירותפכה תא םגו הבושתב ובש רבכש עידוה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"ןיציקה לכ
ז"פע .הלואגל ןושארה רודה אלימבו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ירה םינמיסה לכ יפל
ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל"ל לעופב תונכהה תא רבכ ךורעל - אמרג ןמזהש ןינע והזש ןבומ
ןהש - תוצראה רשע לכ - התומלשב לארשי ץרא תא ונקיו ,שממ דימו ףכית ,"ךארא רשא
ולבקיש 'יהי תעכ שודיחה ;םירתבה ןיב תירב זאמ וניתובאמ ונל השורי ,י"נב לש םלוע תלחנ
'וכ םש 'יהי אל (חישמה תומיב) ןמזה ותואבש ןויכ ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תוצראה 'ג תא
.בוטה םנוצרב י"נבל ןתוא ורסמי םלועה תומוא .'וכ המחלמ
(הגומ - ב"נשת'ה ןושחרמ א"י ,ךל ךל פ"ש תחישמ)


...!?"רועיש רעד זיא לפיוו"

הדירי איהש ,הטמל המשנה תדירי לע יאקד ,"'וג ךצראמ ךל ךל"ד ןינעה תודוא ליעל רבוד
תריפס ,"ץראה לא" - אתקימע אריבל ,"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ" - המר ארגיאמ
,"ךארא רשא" - 'ילע ךרוצ איה וז הדיריו .וטושפכ הנותחתה ץראה - הזמ הטמלו ,תוכלמה
ונב תא חלושש ךלמה לשמכו ,המשנה תלעמ לדוג תילגנו תרכינ הטמל הדובעה י"עש ,ונייה
.'וכ ויתולעמו ויתוחכ תא תולגל ידכ - 'וכ קוחר םוקמל

אתקימע אריבב) המוצעו הלודג הדירי יהוזש פ"עאש - תולגה ןינע תוללכל עגונב ןבומ ז"דעו
המכחה ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתי 'יהי ז"יעש ,ונייה ,'ילע ךרוצ איה וז הדירי ירה ,(אפוג
.תולכסה ןמ

ךרוצ הדירי - תולגה תביסו םעט תא פ"כע קחודב ראבל רשפא הבש הדיחיה הרבסהה יהוזו
.'ילע

,אקוד הדיריה י"ע 'יהת 'ילעהש הצר ה"בקהש םשכ יכ - קיפסמ וניא הז רואיב םג לבא
עיגהל ידכ הדיריל םיקוקז ויהי אלש תוצרל לוכי 'יה ןכ ומכ ,'וכ ךשוחה ןמ רואה ןורתי
.ךשוחה ןמ אב הז ןיא רשאכ םג רואה ןורתי 'יהיש ,ונייה ,'ילעל

- אקוד הדיריה ירחאל האב 'ילעהו ,ךשוחה ןמ אב רואה ןורתיש ,אפוג הז ללכ :תרמוא תאז
לואשל ןיא "הואת" לעש ןקזה ר"ומדא רמאמכו ,ה"בקה הוואתנ ךכש םושמ קר הז ירה
.ללכ חרכומה רבד הז ןיא לבא ,תוישוק

,ונייה ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" - איה הזל הביסהש ,תולגה ןינע תוללכל עגונב ןבומ ז"דעו
,םוקמו ןמזל עגונב ןה) רתויב ןותחת בצמו דמעמ והזש ,תולגה ןינע 'יהיש הצר ה"בקהש
."ארגא ארעצ םופל"ד ןפואב ,'ילע ךרוצ הדיריד ןינעה 'יהיש ידכ .('וכו בצמו דמעמ

לבא ,'וכ וז הדירי 'יהתש םנמא הוואתנ ה"בקה - !?. . ."רועיש רעד זיא לפיוו" ,כ"פעא לבא
!?. . ."רועיש רעד זיא לפיוו" ,כ"פעא

םבצמו םדמעמ הז ןיאו ,'וכו בוטה ךפיה ,יוצר יתלב רבד אוה תולגה ןינעש תעדל ךירצ ידוהי
!י"נב לש יתימאה

,ונייה - "תומואה ןיבל ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" ל"זראמ ןושלב םג שגדומכו
ירה ,תולגב רבכ םיאצמנ י"נב רשאכ אלא ,ו"ח בוט רבד אוה תולגה ןינעש רמול הנווכה ןיא
:"הקדצ" לש ןינע אוה "תומואה ןיב ןרזיפ"ד ןפואב םש םאצמה

לע הריזג םירזוג םייוסמ םוקמב רשאכ םג הנה ,תומוקמ המכו המכב םירזופמ י"נב רשאכ
לח אל םהילעו ,וז הריזג הלח אל םהילעש) רחא םוקמב םיאצמנש םידוהיה םילוכי ,י"נב
םיררועמש ז"יע ,םהילע הריזג הרזגנש םידוהיל עייסל ("'וכ ומצע ריתמ שובח ןיא"ש ללכה
.'וכו םלועה יבחרב שער

ויה רשאכ הנה - דחא רטשמ תחת ,דחא םוקמב םיאצמנ ויה םלוכ י"נב לכ םא כ"אשמ
."'וכ ומצע ריתמ שובח ןיא"ד בצמו דמעמב םלוכ ויה ,ו"ח הריזג םהילע םירזוג

תעדל םיכירצ םידוהיו ,'וכ רמו ער רבד אוה תולגה ןינע תוללכש תוטשפב ןבומ - ךדיאל לבא
.יתימאה םבצמו םדמעמ וניא ,תולגה ןמזד בצמו דמעמה תוללכש
(הגומ יתלב - ב"משת'ה חנ פ"ש תחישמ)


הלואגה ןינע תוללכ שגדומ - ךל ךל 'פב

ר"ומדא ראבמש יפכ ,הלואגה ןינע תוללכ שגדומ הבש - ךל ךל 'פל דימ םיאב חנ 'פמו
תויתואבש ,וירמאממ 'אב [ולש אלוליה-תוקלתסהל האמה תנש איה הנשהש] ש"רהמ
"ךל ךל" - לפכה ןינע תוללכ םגו ,הלואגה ןינע זמורמ ("ךל" ,תיפוס ף"כ - וננינעבו) תולופכה
רואיב תא תוארל םילוכי - רבכ ספדנ הז רמאמש ןויכמו) הלואגה ןינע לע זמרמ - (פ"ב)
.(הזב םינינעה

וז הנשב 'יהי ,םינינעה לכב תכרובמ הנש איה הלוכ הנשה תוללכש הזל ףסונש ,תרמוא תאז
.שממ ונימיב הרהמב . .הלואגה ןינע םג
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ןושח ח"רד תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


החמש י"ע הלואגה תא איבהל

"עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב"ד - שממ ותונטקב 'יה דוע רשאכ ןילופ יקידצמ דחא לע םירפסמ
.חופתה תא ול תתל חירכה ז"יעו "ץעה ירפ ארוב" ךרבמ 'יה ,חופת ותיאמ וענמש ןמזבש -

ה"בקהש ןוחטבה דצמ ,הלואגה תחמשב וחמשי םידוהיש אפוג הז ידי לע :וננינעל עגונבו
,ה"בקהש (הנשיחא) רתוי רהמיו םורגי ,לוכיבכ ,אפוג הז ירה - שממ בורקב חישמה תא איבי
.וידלי לש םבל תולאשמ תא אלמי ,םימשבש וניבא

,תישעמ הלבק תודוא ןאכ רבודמ אלש ןויכ - ץקה תקיחדד ןינע ללכו ללכ וניא הז לכש טושפ
.ב"ויכו םיכאלמ תעבשה

לע בושחל - טושפו םג ללוכ ,הפסוהבו החמשב תווצמ םויקו הרות דומיל תודוא - אלא
ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :ותיאמ שקבמו ה"בקה ינפל דמועשכ ,וטושפכ תולימה שוריפ
.תמאב ךכל ןווכתמו - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"ו "םימחרב

?ךכב יתישע םויה המ :ומצע תא לאשי - יזאו
(א"משת'ה ח"מ ,ךל ךל פ"ש תחישמ)


'יולג החמש - תוטשפב החמשה תודוא זירכהלו םסרפל

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ םרומה

,הלוכ הנשה לכבו לע "וניתחמש ןמז"ד החמשה תכשמה - החמשה תודוא זירכהלו םסרפל . .
ק"שה םויב וז תודעוותהב - הלחתה רותבו ,רשב יניעל הלגנו הארנה ןפואב ,'יולג החמש
,שרדמ-תיבו תסנכ-תיב :טעמ שדקמ ,שודק םוקמב ,("תותבשה ולא םכתחמש םויב")
אל םג ,החמשה ןינעב רובידה קר אל - תוטשפבו ,"ךלמ תרדה םע בורב" ,רוביצה דמעמבו
לכ תא םיאשנמ םילגרהש ןפואבו ,םילגרב דוקיר (םג) אלא ,'וכ םיפכ תאיחמו ,הריש קר
.80"שאר תא אשנ"ל דע ,ףוגה
(הגומ - ח"משת'ה ןושח-רמ ךל ךל פ"ש תחישמ)

__________
החמשב ,בר ןמז ךשמ ומוקמ לע דקרו ,ותמוק אולמ א"טילש ר"ומדא ק"כ דמע - החישהד הז קלח םויסב (80
.ל"ומה .המוצעו הלודג


לכב החמשה תרדוח זא םגש ףא) םילגרב עוקרלו ,םוקמב בשיל ראשהל קיפסמ אל ,רמולכ
,ףוגה לכ תהבגה דוקירה לעופ ,זאש ,אקוד הדימעב דוקירב ךרוצ שי אלא ,(םילגרל דע ,ףוגה
.שארה תהבגהל דע

י"עש - ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,אקוד תוימשגה תלעמ תודוא ליעל רומאה ד"עו
תא םג םיהיבגמ ,(דוקירה השענ ודי לעש) לגרבש בקעה ,ד"ודנבו ,ןותחתה קלחה תהבגה
.שארהל דע ,םינוילעה םיקלחה


...הלחתה רותב קר

הנשה לכבו לע םיכשמנ דוקירהו החמשהש רקיעהו ,הלחתה רותב אוה הז דוקיר ,רומאכו . .
,"הדמולמ םישנא תוצמ"ד ןפואב אל - אטישפו) תמא-תרות פ"ע .תיתימא החמש ,הלוכ
."םלוע תירב" ,הנשה לכ ךשמב םג אלא ,ולא םיעגרב קר אל ,ונייה ,(ו"ח

םילשוריב ,השודקה ונצראב ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל דוקרנ הז דוקירמש - רקיעה אוהו דועו
.םישדקה שדקל דע ,שדקמה תיבב ,שדוקה ריע
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


החמש י"ע תולגהמ תאצל

תיברמל יזא ,םלועב "םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" לש ןינעה תא ןקתל תוצעה לכ ןיב
אל תאז ושע - תולגה רדג תא הדי-לע ץורפל החמשה ךרד תאו ,םיכרד ינימ לכ וסינ ,אלפה
.'וכו ןמזל ןמזמ וא ,יאשחב ושעש וא ,םידיחי רשאמ רתוי

,ותולגמ םלועה תא איצוהלו ("טלעוו יד ןעמערוטשפיוא") םלועה תא שיערהל ירה ךירצ לבא
'יהיש י"ע איה הזל הצעהש - תימינפה ותולגמ ומצע תא איצומ ידוהיש הזב רושק הזש
.תולגה ירדג םג םירדגה לכ תא תצרופ החמשש ,החמשב
(הגומ יתלב - א"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ ישפח םוגרת)


דוקירב תולגהמ תאצל

יאשכש רמוא םלועה :ש"רהמ יברה - ויבסמ הרמא ,בתכמב 'אל בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלעמלמ רובעל הליחתכל םיכירצש רמוא ינאו הלעמלמ רובעל םיכירצ הטמלמ תכלל רשפא
.("רעבירא הליחתכל")

וכליש רוזעי ה"בקהש .תובצעב וכלהש ןויכ הזמ תאצל רשפא יאש ,בר ןמז ךראתמ תולגה
,דוקירבו החמשב 'יהי הזשכו ,שממ ונימיב בורקב תולגהמ דוקירב ואציו ,החמשב ,ינשה דצב
.רתוי רהמ 'יהי הז
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה ש"היב תחמש תחישמ ישפח םוגרת)


חישמ לש תוצוצינ


...חישמל ונתי 'ילע הזיא יאבגה םע ןודל וכרטצי

'פב הרותב האירקהש דעו ,אריו תשרפב הרותב האירקה ינפל דוע לעופב ןכ 'יהיש - רקיעהו
.הרותל 'ילעב והודבכיש יאדובו ,ונקדצ חישמ דמעמב 'יהת אריו

'ילעה חישמל ןתיל ארבס שי יכ - חישמל ןתיל 'ילע הזיא יאבגה םע בשייתהל וכרטצי זאו
אוה "לארשי וירחאו יול וירחאו ןושאר ארוק ןהכ"ש םעטה ,ןכש ,רתוי הבושחה הנושארה
לכהש ןויכו ,"ךממ לודג ח"ת ינא רמאי 'א לכש ייוצנאל ותא כ"לאד" ,"םולש יכרד ינפמ"
ארבס שי ,ךדיאלו ,הנושארה 'ילעה ול ןתיל שי ,םלוכמ בושחהו לודגה אוה חישמש ומיכסי
.ונקדצ חישמ תאיב ירחאל םג הז רדס 'יהי ,לארשיל יול ןהכ םידקהל וגהנש ירחאלש רמול
(הגומ יתלב - א"שנת'ה ןושחרמ ךל ךל פ"ש תחישמ)


לכה םייתסנ רבכ תעכ

ךל ךל"ד) הדובעה יוביר ירחאל אבש ,אחישמד אתבקעד ארד - הז ונרודב השגדהבו טרפבו
השע"ד הדובעהב םג ללוכ ,(םהרבא ןמזל דע) הז ינפלש תורודה לכב שפנ תריסמ ךותמ ("'וג
,"לארשי ץרא ןאכ

,"םירותפכה תא חצחצל" קר ךירצש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ ,לכה םייתסנ רבכ תעכו
- אפוג םשו ,תוטשפב "ךארא רשא ץראה לא" תכלל - "םכלוכ ןכה ודמע" קר תויהל ךירצו
.םישדקה שדוק ךותל דע ,ישילשה שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדקה ריע םילשוריב
(הגומ - נ"שת'ה ןושחרמ ג"י ךל ךל פ"ש תחישמ)


"הנמז" רבע רבכ

רבכ"ש דעו ,"הנמז" רבע רבכש - המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית הכזנש ןוצר יהיו
םגש ךכ ידכ דע ,תילכתב רבכ המלשנש ,הלואגל הנכהה תפוקת םג ללוכ ,"ןיציקה לכ ולכ
,"ךארא רשא ץראה לא . . ךל ךל"ה תויהל ךירצ דימו ףכיתש ךכ ,תומילשב םניה םירותפכה
ךשמה ינפל ,החנמד הרותה תאירק ינפל דוע - "הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק"ד ןפואבו
!שממ שממ שממ - דימו ףכית אקוד אלא ,הז עגר ירחאלש עגרב תודעוותהה
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה ןושחרמ א"י ךל ךל פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


"ידוהי והימ"ד ןינעה תגצה םצע
ןברוחה לדוג תא חיכומ "'יעב"כ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

והימ" - 'עודיה ןינעה' ,םויכו ,םתודוא רבדל "אמרג ןמזה"ש םינינע םנשי פ"מכ רבודמכ .א
.תופיצרב יצחו הנש ויתודוא םירבדמ רבכו וילע רבדל "אמרג ןמזה"ש הז אוה "ידוהי

.ןמקלדכו ,לודגה ןברוחה תא חיכומ "'יעב"כ םירבדה תגצה םצע ירה ,רבוד רבכש יפכ

!ידוהי והימ - 'יעב התיה אל םעפ ףא ;םידוהי לצא וזכ הלאש התלע אל םלועמ םויה דע
לצאו ,םידוהי לצא קר הררועתה הלאשה !הלאש אל וז וישכע םג םיוגה לצא :וזמ הריתי
ךכ-לע םמע םירבדמ רשאכ ,רפסמ יתמ םתוא לצא םגו ,רפסמ יתמ ברקב קר אפוג םידוהי
.ידוהי והימ םלצא רורב - הלאש אל וז םלצא םג ירה רדחמ םינפל רדחב

ודיבש יוגה ותוא םע ןתחתת ךתדכנ וא ךתבש התא הצור םאה םתוא םילאוש רשאכ :'יארהו
ךכ לע זגרתי ףא אוהו !םולשו-סח :אוה הנוע .'ידוהי' אוהש בותכ וב ("לריפאפ") רינ
וא ותבש לארשי יעשופמ דחאל ותוא םיקיזחמ ךכ ידכ דע ,וזכ הלאש ללכב ותוא םילאושש
איצוהל ןכומה ,("יוג ןקירעדינ א") לפש יוג הזכ ,יוג הזיא דועו ,יוג םע ונתחתי ותדכנ
הזכ רבד תושעל ליבשב - רלוד השמחו םירשע תרומת ידוהי אוה יכ בותכ וילע קתפ והשיממ
...!לפש םדא תויהל ךירצ

ינורקע רבד הז תדש ,אל וא ןימאמ אוה םא ןיב ,עדוי - לכש לעב קר אוה םא - דחא לכ ירה
;הזכ רבד השעי אל אוה כ"או

,ומצעל ריתהל לוכי אוה ,ינע אוה תמאבש העשב-הב רישע אוהש וב בותכש קתפ איצוהל
העשב-הב הפי םדא אוהש ריינ לע בותכל :אמגודל וא .דבלב ףסכב רושקה ןינע הז ירהש
םג ךכ .("ראות הפי") ינוציח הארמ ,דבלב ינוציח ןינע הז ירה ,("רע'סואימ א") רעוכמ אוהש
וא יוג אוה םאה רבודמ רשאכ לבא .ומצע םדאה אל ןיידע הז םג ,שפט וא םכחל עגונב
לכ םע רושקה ןינע איה תד ירהש ,םדאה לש ותוהמל עגונה רבד והז ירה ,ידוהי לידבהל
.ידוהי - לידבהל - וא ,תרחא תדמ וא ירצונ אוה םא ןיב - םדאה לש ותוהמ

ןינע רמולכ ,ידוהי אוהש קתפ איצוהל רלוד השמחו םירשע תרומת ןכומה הזכ יוג ,כ"או
אפוג םיוגה ןיבמ ;המואמ ול עגונ אלש לפש םדא אוהש חיכומ הז ירה ,ותוהמ לכל רושקה
.םהבש ןילקלוקמהמ אוה

לע בשוח 'יה אל אוה ,יוג םע ותדכנ וא ותב תא ןתחל בשוח ילוא היה ידוהי ותוא םא םג ,ןכל
...רתוי בוט יוג לע בשוח 'יה ילוא אוה ,ידוהי אוהש קתפ ודיב שיש הזכ לפש יוג

.ונוק ןיבל וניב ,ומצע ןיבל וניב ,רדחמ םינפל רדחב ךרוע אוהש ןובשח אוה הז לכ לבא
ןאכ ,ותימע וא אוה חצני ימ ,שארב ךלי ימ עגונ רבכ ןאכו בוחרל אצוי אוה רשאכ לבא
!חצינ ינשהו טרחתה אוהש ורמאי אלש רקיעה ,לכה השוע אוהו תונובשח םתוא לכ םילפונ

יזא ,ומצע ליבשב תוחפל ,הרבסה איהש-וזיא ,והשמב זחאיהל ךירצ תאז לכב אוהש אלא
ראש ןכו ,רשויו קדצ לש ןינע והז ,'ילעה תבוטל הז :םינוש םימעט שפחל ליחתמ אוה
!ךכ הניא תמאהש עדוי ומצע אוהש העשב-הב ,הזל תונתינה תוביסה

.תאז תובקעב םיאבה תבורעתה יאושינ לכ םע ,םידוהיכ םייוג םימשור ומויב םוי ידמ . . .ב
;והשמ וב ןקתל ידכ ידמ רחואמ 'יהי רבכ רצק ןמז ךות ירה ,הז קוח דימ ולטבי אל םא

,תרחא םעפ תתל לכוי םא קפס ירה דימ ןתונ אל אוה םאש הקדצב ןידה ומכ אל הז ןאכ -
ומשרש םירקמ תואמ םנשי רבכ ,רורב הז ןאכ אלא ,תונמדזהה ירמגל ץימחי אוהש רשפא
כ"וכאע ,יוג ימו ידוהי םהיניב ימ ררבל השק רבכש דעו ,הז קוחמ האצותכ םידוהי רותב םיוג
והימ תעדל ירשפא 'יהי אלו ,תאז ןקתל רחואמ רבכ היהי ,הזכ ןפואב ףסונ ןמז רובעי םא
!יוג והימו ידוהי

והימ"מ שער תושעל המ ליבשב :(הכופה הנקסמ םע אלא) שוריפב רמא םהמ דחא ןכאו
ןיב קוליח היהי אל רבכ זאו ,ל"ר םידוהי ןיב ובברעתי םייוגה ,הרצק הפוקת רובעת ,"ידוהי
ירה - ?ךכמ שער וישכע תושעל המל כ"או .קתשוי ןינעה לכו טקשב תבשל לכונו ,ידוהיל יוג
יפל) םיאור ךכמו :הכופה הנקסמ קיסהל הצר אוהש אלא ,שוריפב תאז רמוא ומצע אוהש
רבדה 'יהי ,אל םאו ,דימ "ידוהי והימ" לש המויאה הריזגה תא לטבל שיש (ע"ושב ד"ספה
!ידמ רחואמ

םינידה לכ וקתמתיש ,ןיוער לכד אוערד ןמזבו תבשב התע ונא םיאצמנו תויהש ,ןוצר יהיו .ג
,"םועדי לב" 'יהי "ידוהי והימ" לש טפשמהש ,"םועדי לב םיטפשמ"ה טרפבו םיטפשמה לכו
.לטבתי אוה שממ בורקבש

עגונב קספ ,"ידוהי" רותב יוג םושרל הרוהש טפשמ תיב ותוא :הנושמ רבד םיאורש יפכו -
;ירצונ ונניא אוה "האמוט ימ" לש םימ תזתה םישוע אלש ןמז לכש תרחא תדל

טילחה םהמ דחאש אלא ,םיוגכ ודלונ םידליהו םיוג ויה םהינש םירוהה רשאכ רבודמ היה הז
םיאמטה םימה תא וזיתה אלש ןמז לכש קספ טפשמה תיב זאו טרחתהל הצור אוהש עתפל
רשפא יא הז גהנמ ושע אלו תויה ,כ"פעא ,גהנמ קר הזש תורמל תאזו .ירצונ ונניא אוה
;"תד ילב" וילע ומשר ,תויהל הצר אל אוה ידוהיש ןויכו ,ירצונכ ומשורל

התיה אמאהש תורמל ירה ,"ידוהי"כ יוג םושרל עיגה רשאכ ,הטיש התואב טפשמ תיב ותוא
קספ ,םידוהיכ םושרל הצור איה םידליה תא קרו ,'יוג ראשהל הצור איהש תנעוט איהו 'יוג
!םידוהיכ - םיוג םה תמאבש - םידליה תא םושרל ךירצש טפשמ תיב ותוא

םיבר ויהשכ הכונחה ימיבש םשכו ,"םועדי לב םיטפשמ" םתוא ולטבתי שממ בורקבש ירה -
םיזחואש םיבר ןיא הז ןינעבש טרפבו - "םיטעמ דיב םיבר 'וכו תרסמ" 'יה ירה דגנכש דצל
"םיבר"הש ירה ,הכלהכ רויג תויהל ךירצש םירבוס זוחא 58-ש הלגתנ הנורחאלש יפכ ,ךפיהל
כ"או ףסכב םיקיזחמ םה רמולכ ,םירוביג םה ינשה דצהש אלא ,הכלהכ רויגמ םיזחוא
."ךתרות יקסוע דיב םידז 'וכ תרסמ" םייוקי


םידוהיה ברקב םינוויתמ ויה תורודה לכ ךשמב
םיוגה תובקעב תכלל שיש ונעטש

םינינעב ברעתהל תוכז םהל ןיא "ךתרות יקסוע" םהש ולא לכ :הנעט דוע תפסוותמ ןאכו .ד
אל םלועמ ירה אוה ,תוכייש ול ןיא הלשממ ינינעל ,דומללו תבשל קר ךירצ הזכ דחא ,הלאכ
לש די ץוחלל ךיא עדוי וניא אוה ,תובישיב םיגהנתמ דציכ עדוי אל אוה ,הטיסרבינואב רקיב
ינינעב .הקיטילופל םירושקה הלשממה לש םינינעב ברעתהל לוכי אל אוה אלימב ,יוג
...בוט אל המו בוט המ םיעדויה ולא םה הקיטילופ

יקסוע" םתוא ,"ךתרות יקסוע דיב 'וכ תרסמ" 'יה ובש ,הכונח לש ונינע והז :ךכ לע ול םינוע
האר) "ןנבר יכלמ ןאמ"ש עדוי אוהו תויה ,יוג ירחא (ספרתהל) ץורל םיעדוי םניאש "ךתרות
ול ןיא ןכל ,םלועה לכ לש ב"העב אוה ה"בקה ,"ויקולא 'ה אלא וילע ןיא"ו ,(א"עס ,בס ןיטיג
.וחצינ "ךתרות יקסוע" םתוא ירה - יוגה יניעב ןח אוצמלו ץורל המ

וגהנתהו םינוויה תא וקיחש םידוהי - םינוויתמ זא ויה םידוהיה ברקב םגש ךכ לע טבה אללו
תובקעב תכלל שיש ונעטש םידוהיה ברקב םינוויתמ ויה תורודה לכ ךשמב ז"דעו - םתומכ
רתונ אל "םינוויתמ"המ ז"דעו םינוויהמו וחצינ םידוהיהש הכונח לש סנה והז ירהו ,םיוגה
.המואמ

וצוריו שא לש דיפל וחקי הכונחה תומיבש לארשי ץראב גיהנהל הנורחאל םיצורש ומכ אל]
אל םינוויהמ רבודמכו ,הנש םייפלא ינפל םינוויה לצא 'יהש גהנמ והזש ,םוקמל םוקממ ומע
ץורלו שא לש דיפל תחקל - הז גהנמ םג רכזומ םירבדה ןיבו ,םהירפס דבלמ ,המואמ רתונ
!גח הזש ואריש ידכ הכונחב גיהנהל םיצור הז ינווי גהנמו - םוקמל םוקממ

םלוכ םיעדוי תאז - םולכ םהמ רתונ אלש ל"נכו םינוויה תא וחצינש אוה הכונח לש ןינעה לכ
,םייחה תיב אל - תורבקה תיבמ ןשי גהנמ איצוהל תכלל םיצור ;םתפשו םהירפס דבלמ -
!הכונחה ןינע לכ ךפיה ,םינוויהמ חוקלה גהנמ הרזח גיהנהלו - תורבקה תיב אלא

הז גהנממ שער תושעל וליחתי - שא דיפל לש גהנמה לע רבדל - תורצ תעכ יל רסח אל לבא
לש ונינע והמ ועדייש ידכ ,בגא ךרדב קר רכזוה הז ןינע לכ ."ידוהי והימ"ד ןינעה תא ררופלו
[.ךכב הצור הרותה המו הכונח

לועפל ךישמהל ךירצ אלא ידוהי והימ לש ןינעב לועפל וקיספיש םולשו סח :לעופל עגונבו .ה
.המויאה הריזגה לטבתתש לועפי ("הכונח ןופ טייקיטכיל יד") הכונחה רואש דע [ . . ] ךכב

יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל"ש רמא וניבא םהרבאש המ 'יהיש ןוצר יהיו
'יהי אל םידוהי לצאש םינמזה לכב חכ תניתנ יהוזש רהזב רמוא אוהש יפכו ,"וברקב בשוי
.תויהל לוכי אלש רבד והזש ליעל רבודמכו ,"רכנ ל-א תב לעבו"ד ןינעה
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םודסל הגלפהה רוד ןיב המ

הנעממ םוליצ הזב אבומ ,(גי ,גי י"שרפ) ךל ךל עובשה 'פ םע רשקב
תורעהה יצבוקמ 'אב תולאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ג"משת אריו פ"ש תחישב ראובמה תודוא תמדוק הבושתל ךשמהב
ג"מס ג"משת הרש ייח פ"שו (ךליאו א"לס)

(ךליאו 70 'ע ה"לח ש"וקל האר - ןאכ הנעמה ןכותו ןינעה תוללכל)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

.'וכו אל םאו הביר תקעצ שרופמכ אוה 'וכו םודס ודחייתנש המב :יברה בתכ ףדה שארב

זא םלועה לכ 'יה הז :יברה בתכ "'וכ הנבלל םהמו המחל ןידבוע םהמ ויהש יפל" םילימה לע
.חנ פ"ס הז ינפלו .ז ,דכ י"שרפ)

.רותסל 'יאר :יברה בתכ "םנובר םיעדוי" םילימה לע

םשארב דורמנו הגלפה אוהה רוד לכ ז"ה :יברה בתכ "וב דורמל םינווכתמו" םילימה לע
.זא בצמה טשפ אוהו 'וכ ברה ןהב שקבי המו (גי ,דל) ן"במרה ךיראהו (י"שרפכ)

אלו ןניקסע יבוצגרהל ירה :יברה בתכ "'וכ ןיידע דמל אל ארקמל שמח ןבהש" םילימה לע
.י"שרפל"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish