ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב
וישכעו ,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל)
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ

*

ןושחרמ ף"כ ,אריו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= אפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
ןושחרמ לגרל ,דוד-תיב-ילייח ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


"'ה וילא אריו"ד תולגתהה לבקל קר םיכירצ

אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב
קר םיכירצ וישכעו ,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר
- הז ונרודב הריתי השגדהבו * !שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל
תמייתסמ ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל ישילשה רוד
םינינעה לכ * שממ לעופב הלואגה תא איבהל לש םתדובע תמלשנו
ותליכאב םג ללוכ ,הלואגו חישמ ינינעב םירודח תולועפה לכו
ידכ דע ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל קקותשמש ,ותייתשו
ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל בער ראשנ הדועסה ירחאל םגש ךכ
הגומ - ב"נשת'ה ןושח-רמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ םיעטק * רמושמה

ף"כ לש תדחוימה ותלוגס התלגתנש - םינורחאה תורודב דחוימ יוליע ףסותינ הזבו . .
,(1א"רתכ תנשב) הז םויב ע"נדא תדלוהב (ןושחרמ י"ח אריו תשרפ תבשמ ךרבתמש) ןושחרמ
:2"רבוג ולזמ" ובש

'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ל"זראמכ ,ותונטקב רבכ וארש יפכ - ע"נדא לש םיירקיעה וינינעמ
ןינעהב תדחוימה תולדתשהה - 3לארשיב אישנל הנמתנש דעו לדגתנש ירחאל כ"וכאעו ,"עידי
שודיחהב שגדומכ ,לארשימ א"ואכ לצא (םג אלא ,4ומצעל עגונב קר אל) "'ה וילא אריו
תודיסחה תרותו תילגנה הרות" הב םידמולש 6הבישי ,5םימימת יכמות תבישי דוסיב ולש
ומצעל הריבסהלו הניבהל בוטה ןויעב" אוה תודיסחה תרות דומילש ןפואבו ,7"המימת
ז"יעש - 9"הלגנב ןינע םיניבמש ומכ וניבי תודיסחה"ש ,8"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ
10תודיסחה תרותב םיראבתמה תוקלא ינינעש ,"'ה וילא אריו"ד ןינעה (תמגודו ןיעמ) השענ
.לכשה יניע תייארב םיאב (11"ךיבא יקלא תא עד")

'יהי זאש ,12ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל הנכהה יהוזש - רקיעה אוהו דועו
,"והיפ תוקישנמ ינקשי" 13ש"מכ ,תומילשה תילכתב (תוקלא תעידי) הרותה תוימינפ דומיל
,שממ "יתאמ" ,15"אצת יתאמ השדח הרות"ש ןויכ ,14"הפ לא הפ ונמע רובידה 'יהיש"
,הזמ הריתיו ,16"יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל"ש ןפואב 'יהי הדומילו
.תישוח 'יארב "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ,"'ה וילא אריו" ,'יאר לש ןפואב

ותחישב ראובמכ - םימימת יכמות תבישי דוסיב ע"נדא לש ותלועפב שגדומ הז ןינע םגו
תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןינעב 17העודיה
ם"במרה ןושלבו ,18"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא דגנ דוד תיב תמחלמל םיאצויש "דוד
םג זמורמכ ,"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" :19חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלהב
"ןמא"ש ,20"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד םיבותכה ךשמהב
אחישמ אכלמ דוד יוליגו תאיב השענ ז"יעש ,21המחלמב ןוחצנה לע הרומ (ןמא פ"ב כ"וכאעו)
.שממ לעופב

תמייתסמ ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל 22ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו
,אחישמ אכלמ דוד י"ע שממ לעופב הלואגה תא איבהל דוד תיב ילייח לש םתדובע תמלשנו
לכ המלשנו המייתסנ רבכש ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
ילייחד הדובעה ךשמה ירחאל כ"וכאעו ,אחישמ אכלמ דוד תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה
םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב ,הנש םיעברא ךשמב הצוח תונייעמה תצפהב דוד תיב
.23"עומשל םינזאו תוארל

,ט"פ רומזמ םע הרושקה ,ט"פה תנש םויס ירחאל - ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנ הז ונרודבו
ןוחצנה רמג ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ומתוחו ומויסש
םעונ יהיו" ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתה הליחתמו ,דוד תיב תמחלמד
י-נדא שדקמ" ,24דיתעלד שדקמה תיב לע יאקד ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה
.25"ךידי וננוכ

'תי ול תושעל םלועב הדובעל ןושארה שדוחה אוה ןושחרמ שדוחש ןויכש ,ףיסוהל שיו . .
,ןושחרמד רתכה ,ןושחרמ ף"כ ,אלימבו ,וירחאלש םישדחה םג ללוכ ה"ה ,םינותחתב הריד
חבזמה תכונח ,הכונח ימיב ומויסש ,ולסכ שדוחד רתכה :וירחאלש םישדחהד רתכה םג ללוכ
תרותב התלגתנש ,27הרותבש ןמש ,הרותה תוימינפ םע םג רושקש ,ןמשה סנו ,26שדקמהו
לע זמורש ,30"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" - 29תבט שדוחד רתכה ;28ולסכ שדוחב תודיסחה
,32טבש שדוחד רתכהו ;31ארבנה שי ,הטמלש ףוגהמ ,יתימאה שי ,הלעמלש ףוגהד האנהה
רשא ותדובעו ותרותו וישעמ 33לכ"ש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ובש ירישעהש
םישדחהד רתכה ןכו ;34"ץראה ברקב תועושי לעופו . . ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ דבע
י"ע ישילשה ק"מהיב ןינב ,"והננוכ ונידי השעמ"ב 35ק"ידצה תנש לש המויסל דע ז"חאלש
הנוב"ש (37"םלוע דע . . וינבלו ול . . תוכלמ רתכב הכז"ש) 36"דוד תיבמ ךלמ" ,חישמה ךלמה
דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו" 39ש"מ םייקתנ רבכש ןויכ . . שממ דימו ףכית - 38"שדקמה
םויקה לע הרומש ,41"ןמא" תפסותבו ,40ןושחרמ שדוחד הנבל שודיקב ונרמאש יפכ) "םכלמ
.(42שממ לעופב

:רקיעה אוהו דועו

א"ואכבש (הדיחיה 'יחב) חישמ ץוצינב חישמ לש ותואיצמ תמייקש ליעל ראובמה לע ףסונ
רודו רוד לכב"ש עודיכ - (תיללכה הדיחי) וטושפכ חישמ לש ותואיצמ םג תמייק ,לארשימ
,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ,43"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ
םייוצר יתלב םינינע םיברעתמ ויה אל וליאו ,44"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו
.שממ לעופב אבו הלגתמ 'יה ,'וכ םיבכעמו םיענומה

לכ ומלשנו ומייתסנ רבכש ,ונרודבש 45חישמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה פ"עו
תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב ,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה ינינע
וישכעו ,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ

י"נבל עגונב ןה ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה לבקל קר םיכירצש - עובשה תשרפד ןונגסבו
יכ לועפ לכ עדיו" ש"מכ ,ימשגה 'ישעה םלועב ,שממ לעופב . . םלועה לכל עגונב ןהו ,(וילא)
הנאת אובל דיתעל"ש דעו ,"ותלעפ התא"ש רכינ 'יהי םלועבש רבד לכבש ,"ותלעפ התא
םיקעוזו םיזירכמש י"נבל עגונב כ"וכאעו ,47"קעזת ריקמ ןבא" ,םמודב םגו ,46"'וכ תחווצ
.48"הז וניקלא הנה"

ותליכאב םג ללוכ ,הלואגו חישמ ינינעב םירודח תולועפה לכו םינינעה לכש ,ןבומ ,ןכש ןויכו
ירחאל םגש ךכ ידכ דע ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל קקותשמש ,ותייתשו
וניאש ה"בקהל ןעוט ,אלימבו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל בער ראשנ הדועסה
ונחלוש לע ונבישוי ה"בקהש דע התתימאל 49"תכרבו תעבשו תלכאו"ד הוצמה םייקל לוכי
50ק"שה םויד הדועסהב - ותשקב ה"בקה אלממ דימו ףכיתו ,אובל דיתעלד הדועסהל
,אריו תשרפ (51ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע הרושקה תישילש הדועס טרפבו)
הדועס תושעל ה"בקה דיתע ,למגיו דליה לדגיו (53אריו תשרפב) ביתכד יאמ" 52ל"זח תשרדכ
(ה"בקה) ול רמוא . . ןיתושו ןילכואש רחאל ,קחצי לש וערזל ודסח למגיש םויב םיקידצל
תועושי סוכ 54רמאנש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט דודל
."ארקא 'ה םשבו אשא

ךלמה) הז הנה" ,55"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,שממ לעופבו יולגב 'יהי הז לכש - רקיעהו
הנה"ו ,(57"רפע ינכוש וננרו וציקה") ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ הנהו ,56"אב (חישמה
תיתימאה הלואגה תחמש ,48"ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוק 'יוה הז 'וג הז וניקלא
."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" :'ילע םיכרבמ זאש שממ לעופבו יולגב המילשהו

__________
.(8 "רענל ךונח" סרטנוק) האלע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש (1

.םש ע"הקבו ,ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (2

תלחתהל רשעו האמה תנש הליחתה וז הנשבש - *ג"מרת ירשת ג"יב ,ש"רהמ ר"ומדא ,ויבא תוקלתסה ירחאל (3
.ותואישנ
__________
סרטנוק) ךל ונתי רתכ ה"ד אוה (ג"מרת תוכוסה גחד 'ב לילב) םיברב רמאש ןושארה רמאמהש ריעהלו (*
.(11 'ע "רענל ךונח"

ש"הס האר) "ויתיוה ויתעדי" יזא "הרות יטוקל" דמולו ורדחב בשוי רשאכש עודיה ומגתפב םג שגדומכ (4
.(85 ה"שת .63 ג"שת .26 ת"ש'ה

א ,זי ךל ךל) הלימה י"ע "םימת 'יהו ינפל ךלהתה" ש"מכ - הלימ תוצמל "םימת"ד תוכיישהמ ריעהל (5
.(י"שרפבו

.תובשייתה לש ןפואב אוה הרותה תוימינפב םג הרותב קסעהש ,ונייה ,"הרותב קסועו בשוי" ןושלמ (6

.דועו .הכ א"ח "םימתה" - ט"נרת ת"חמש ליל תחיש (7

.גכ םש (8

.דכ םש (9

ארקנש דעו ,הגשהו הנבהב רואיבה תבחרה רתויב שגרומו טלוב םהבש ,ולש תודיסחה ירמאמב טרפבו (10
תוחישה-רפס םג הארו ,וצק ב"ח ד"וקל) "תודיסחה תרות לש ם"במרה" ראותב םינושארה םידיסח י"ע
.(117- 8 א"ח א"שנת

.דועו .ב ,ונק א"וק אינת הארו ,ח"כ א"הד (11

.מ"כבו ,ותלחתב ט"שכ - העודיה ט"שעבהד ק"הגא האר (12

.י"שרפבו ב ש"הש (13

.פ"הע רומה רורצ (14

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (15

.גל ,אל 'ימרי (16

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל - א"סרת ת"חמש תחיש (17

.בנ ,טפ םילהת (18

.א"יפס (19

.גנ ,םש (20

.נ"שו ,הפוסב ריזנ האר (21

ךיפמ ושומי אל" .(ב ,ג"ספ ר"ב ,ו"פ תובא הארו ,זי ילשמ) "םינב ינב םינקז תרטע" ש"ממ ריעהל (22
.(א ,הפ מ"ב הארו .אכ ,טנ 'יעשי) "םלוע דעו התעמ 'וג ךערז ערז יפמו ךערז יפמו

,טכ אובת (23

.פ"הע םילהת שרדמ (24

.זי ,וט חלשב (25

דחא דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ רמגנ ולסכב ה"כב"ש (דפק זמר א"מ ש"לי) שרדמב ש"ממ ריעהל (26
תכונח ,ה"בקה ול םלש המ ,םלשל ילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגש ולסכ דיספה התעמו . . ןסינב
דיתע (וירחאלש ירשת שדוחל דע חתפנ אלו ןושאר תיב ןינב םלשנ ובש) ןושחרמ ןכו" :םייסמו ,"יאנומשח
.ןושחרמ שדוחב 'יהתש ישילשה ק"מהיב תכונחב - "ול םלשל ה"בקה

הזה םוקמה תא ול האריו רחבי 'ה" ,"הארי רהב" רמאנ המויסבש - אריו תשרפל תוכיישהמ םג ריעהלו
.(י"שרפבו די ,בכ) "תונברק ןאכ בירקהלו ותניכש וב תורשהל

.דועו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (27

.תודיסחל ה"ר ,ולסכ ט"יד הלואגה המלשנ ובש ולסכ ף"כ דחוימבו ללוכ (28

ךלמ תוכלהב אוה ולש תוכלהה רפס םתוחו םויסש ,ל"ז ם"במרהד אלוליהה םוי אוה וב ף"כש ,ריעהלו (29
.חישמה

,גי הליגמ (30

.ךליאו 382 ו"טח ש"וקל האר (31

.תוריפס רשעמ הלעמלש רתכה 'יחב םע רושקש - ("שדוח רשע יתשע") א"יה שדוח (32

.ח"כו-ך"זס ק"הגא אינת (33

.ובש ירישעד תומילשהו יוליעהל (םלש רפסמ) םימי רשע ומלשנ וב ף"כבו (34

.(32 הרעה ל"נכ) רתכה 'יחב םע רושקש ,םוי רשע יתשע םויב - ןסינ שדוחד רתכהב (35

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (36

.ז"ה א"פ םש (37

.א"יפר םש (38

עשוה (39

.(ךליאו 66 א"ח ב"נשת ש"הסב ספדנ).ךליאו י"ס חנ פ"ש תחישמ סרטנוק האר (40

.(ךליאו ב"עס ,יק ןירדהנס ,טיק תבש) "ןמאנ ךלמ ל-א" ת"ר (41

.םש ןירדהנסל א"שרהמ ג"אדח האר (42

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (43

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (44

הדפ ה"ד האר) רודבש י"שנ לכ תא ללוכש ,רודה אישנ לש ותמשנב הלגתמו הריאמש ,תיללכה הדיחי (45
.(ב"יפ צ"מאהדאל הבושת ירעשב םולשב

.ופוסב גע רומזמ םילהת שרדמ (46

.אי קוקבח (47

.הפוסב תינעת הארו ,הכ 'יעשי (48

.ד"וי בקע (49

ריע םילשורי ןינבבו ךריע ןויצ תמחנב . . ונארהו" (*תבשה םויד) ןוזמה תכרבב ש"מכ ,הלואגהל תכיישש (50
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ונליחני אוה ןמחרה" ,"ךשדק
__________
.(ב ,חמ תוכרב) םוי לכבש ןוזמה תכרב "םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמ" תרכזהד בויחה לע ףסונ (*

.נ"שו .ךליאו 84 א"כח ש"וקל האר (51

,טיק םיחספ (52

,אכ (53

.גי ,זטק םילהת (54

,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .םש תינעת האר (55

.פ"הע ר"שהשבו ש"הש (56

.טי ,וכ 'יעשי (57


הלואגה ןמז


םימעפ כ"וכ "התעב"ד ןמזה רבע רבכ

,ולוכ םלועה לכב םולשה ןינע תא לועפל שי - המילשהו תיתימאה הלואגה תא לועפל ידכ . .
!ררבתנ אל ןיידעש ,ןטק יכה ץוצינ וליפא ,דבלב דחא ץוצינ ראשי אלש דע

"התעב" ,הלואגה ינפוא 'ב ןיבש קוליחה תודוא "הרוא ירעש"ב הכוראב ראובמכו
תילכתב השודקה תוצוצינ לכ רוריב לעפנ זאש "התעב" הלואגב יוליע שיש - "הנשיחא"ו
.תומילשה

תוצוצינ המכ ויהיש ןכתי ירה - 'וכ תוריהמ ךותמ ,"הנשיחא"ד ןפואב איה הלואגה רשאכ
אמש שפחלו בכעתהל יאנפ ןיא ,הלואגה ןינעב םירהממ רשאכ ,ןכש ,ו"ח דוביאל וכליש
.םתוא םג לואגלו תודפל ולכויש ,םינטקבש םינטק םירוריפ ,םינטק תוצוצינ וראשנ

אלש דע תוצוצינה לכ תא םיררבמ יזא - רדוסמ רדסב ,"התעב" איה הלואגה רשאכ ,םנמא
.לאגיו הדפי אלש ןטק יכה ץוצינ וליפא ראשנ

םש ראובמכ ,"התעב" הלואגה יבגל "הנשיחא"ד ןפואב הלואגב הלעמ םג שי ,ךדיאלו
.הכוראב

הלעמה תודוא רבדל רבכ םילוכי - "ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,ולא ונימיבש ,ריעהלו
ןפואב הלואגל עגונב םג ,אלימבו ...םימעפ כ"וכ "התעב"ד ןמזה רבע רבכש ןויכמ ,"התעב"ד
רבד) םירוריבה תומילשב והשמ רסחי אמש ששחל םוקמ ןיא ולא ונימיב ירה - "הנשיחא"ד
"הנשיחא"ה םגש ןויכמ ,("התעב" ינפל "הנשיחא"ל תורשפאה התיה ובש ןמזב ירשפא 'יהש
!אפוג "התעב"ד ןמזב אוה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ןושחרמ ף"כ ליל תחישמ)


"יתמ דע" קעצי אלש דחא ידוהי 'יפא ראשי אלש

םיללפתמ תורודה לכב ,ירהש . . הנורחאל שדחתנש ןינע וניא חישמה תאיבב ךרוצה
אנ חלש" - הז לע שקיב וניבר השמ וליפאש ,ךכ ידכ דעו ,חישמה תאיב לע י"נב םישקבמו
השמ ,רמולכ ,("דיתעל םלאוג תויהלו ץראל םסינכהל יפוס ןיאש . . רחא דיב") "חלשת דיב
רפסב כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ ,"דיתעל םלאוג" י"ע 'יהת םירצממ הלואגהש שקיב וניבר
.הלואגה לע תושקבו תולפת יוביר - ךלמה דוד לש םילהת

:ךמצע עגהו

ןתנ ה"בקהשכ ,רבדמב ויה י"נב רשאכ םג ,חישמה תאיבב ךרוצ 'יה ונבר השמ לש ונמזב םא
תומואמ ירמגל םיקתונמ תויהל םילוכי ויה ,םיצור ויה םאו) ןכומה ןמ םהיכרצ לכ םהל
,"ןגוהכ תווצמבו הרותב קוסעל םהל תוחינמ ןניאש תויכלמ" םנשישכ ,תולגה ןמזב - (םלועה
ירחאל ,אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוח טרפבו ,"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה"
חישמה תאיבד לודג יכה חרכההו ךרוצה שגרומ יאדובו יאדוב - "ןיציקה לכ ולכ" רבכש
!דימו ףכית

דחא ידוהי וליפא ראשי אלש דע ,"יתמ דע" וקעצי לארשי לכש תוארל םיכירצ ,ןכש ןויכמו
ל-א ןה" ,לארשי לש םתשקבו םתלפת ה"בקה אלממ ,יאדוב ,זאו ,"יתמ דע" קעצי אלש
."ןילאגנ ןה דימ"ש ןפואב ,"סאמי אלו ריבכ

לולשל ידכ רמא כ"חאו ,וירחא להקה לכו ,"יתמ דע" קועצל ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
[("יתמ דע" ונגינו) ןוגינ ךותמ "יתמ דע" וקעצי - תובצע לש ןינע
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ןושחרמ ו"ט ,אריו פ"ש תחישמ)


תואיצמה תא הנשמ וניא ויניעב האור וניאש הז

ןינעה תויהל לוכי לארשימ א"ואכ לצאש ליעל רומאה לע לואשל םילוכי ןיידע ,םנמא
!?שממ לעופב "'ה וילא אריו"ד יוליגה םיאור אל עודמ - "'ה וילא אריו"ד

:הזל הנעמהו

עודיכ ,לעופב תואיצמה תא הנשמ הניא ,רשב יניעב האור וניאש הדבועה - שארל לכל (א
המכח ירבד םירבדמו םיסוסל המותר הלגעב םיעסונש םימכחמ ר"ומדא ח"ומ ק"כד לשמה
םיקסוע הבש המכחה לש התואיצמ תא הנשמ הניא 'וכ ןבתה לע םיסוסה לש םתבשחמש
.הלגעב םיבשויה םימכחה

"יזח 'ילזמ"ש ,ד"ודנב ז"דעו ,"יזח 'ילזמ יזח אל והיאד ג"עא"ש םינינע המכב וניצמ (ב
לעופל דע ,ףוגב תשבולמה המשנה קלחב םג ותלועפ לעופ ,אלימבו ,"'ה וילא אריו"ד יוליגה
.שממ

חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהי - שממ יולגבו לעופב "'ה וילא אריו" :רקיעו (ג
(תוינחורב םידסח תולימגו םיחרוא תסנכהד ןינעב דחוימבו) הלועפו הלועפ לכו ,ונקדצ
לעופב "'ה וילא אריו" 'יהי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ
.שממ יולגבו

רתיב ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל שי ,ןכש ןויכמו
תיתימאה הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ ,'וכ תובהלתהו תויח רתיבו ,זוע רתיבו תאש
תלואג תודוא רבודמש ןויכמ ,רתויב לודג ע"וה דבלב דחא עגרב זוריז וליפא רשא ,המילשהו
!הניכשה תלואגו ,תורודה לכבש י"נב לכ

'יה רבכ"ש יפכ ,תישוח 'יארב "'ה וילא אריו"ד יוליגל םיכוז שממ דימו ףכיתש - ונל 'יהת ןכו
םירשעו עבש לכב) ולוכ םלועה לכב יוליגה םג ללוכ ,"הרות ןתמ תעשב הז ןיעמ םימלועל
- . . (הנש האמו םירשעו עבש התייחש הרש לש התב רתסא הכלמ םהילעש הנידמ האמו
ריע םילשוריל ,שדוקה ץרא ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיבב
.שממ דימו ףכית ,"הארי 'ה רה" - שדוקה רהלו ,שדוקה
(הגומ - ט"משת'ה ןושחרמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


דחוימ אבצ - "דוד תיב ילייח"

יכמות תבישי דוסי - אוה ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש םיירקיעה וינינעמ דחא
"דוד תיב תמחלמ"ב םימחלנה "דוד תיב ילייח" ,"ריאהל תורנ" דימעהל ידכ ,םימימת

'לת לש דחוימה רשקה תא א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ראיב םיבר תומוקמב
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהו בוריק לש 'קה הדובעל םימימתה
"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא דגנ םנוחצנו םתמחלמ תאו

וז הדובע תמלשנו תמייתסמ הז ונרודב יכ יברה שיגדה תונורחאה םינשב
שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל אלא רתונ אל התעו

,וז תבשב לחש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ותדלוה םוי ,ןושח-רמ ף"כ לגרל
הז ןינעב םידחוימ תוחיש יעטק לש טקל הזב ונאבה

םדגנכ ודמעיש ולא

תא ליחתהו ,רמא ע"נ יברהש (רמאמ םשב הזל ארוק ונרוד אישנש יפכו) הכורא החיש הנשי
תא ומכ) ז"א ראיבו ,ותשאל בתוכ תותירכ טג דוד תיב תמחלמל אצויה לכש הזב החישה
תבישיד ודי-לע תודסייתהה - ולש הלועפה לע ךלוה הזש (הלוכ החישה לכ ןכות
ראבמ אוהש יפכ) םלועה לכ תא כ"חא וריאיש "ריאהל תורנ"ה תושעל ,"םימימת-יכמות"
תובקע ופרח 'יוה ךביוא ופרח" םע םחלהל ךירצ זאש ,"אחישמד אתבקע"ב דע (םש
הארוהה תא םיאור םמצע םהש פ"עא - "ואנ חישמ" וקעציש םיצור אלש ולא ,"ךחישמ
ךיז ןלעטש סאוו יד טא") םדגנכ ודמעיש ולאל םיקוקז - "ךחישמ תובקע" והזש 'מגב הרורב
ראבמו םש רמוא אוהש יפכ) חישמ לש הראה - "דוד תיב תמחלמ" ארקנ הזו ("ןגעקנא
...חישמ לש יוליגו (תוכיראב
.הגומ יתלב - ג"משת'ה הבר-הנעשוה ליל תחישמ הטלקהה טרסמ ישפח םוגרת)
('קה ולוק תא יברה היבגה םהבש תומוקמב םה תושגדהה


םידחוימ תוחכ לעב דחוימ אבצ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע פ"הוע הספדנו הרסמנש) ע"נדא ק"כ לש החישה העודי . .
,םימימתה ידימלת לש םדיקפת ראבתנ הבש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" לש ןינעב (ונרוד
שי ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םנשי "ךחישמ תובקע"בש ןויכש - םירבדה תדוקנו
ידימלת לש םדיקפת והזו ,םלטביו םהמע םחליש םידחוימ תוחכ לעב דחוימ אבצב ךרוצ
ךיתוניעמ וצופי) תודיסחה רוא תצפהו יוליגב םתדובע י"ע ,רשא ,"דוד תיב ילייח" ,םימימתה
.שממ לעופב חישמה תאיב םילעופ (הצוח
(הגומ יתלב - ט"משת'ה לולא ו"ט תחישמ)


לארשימ א"ואכל הז דיקפת ךייש ולא ונימיב

םימימת יכמות תבישיב םידמולש םידימלתה ,רשא ,הבישיה דסיימ זירכה - העודיה ותחישב
תא לועפלו ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םע םחלהל םדיקפתש ,"דוד תיב ילייח" םה
ופרח רשא" ירחאל) בותכב םייסמש יפכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה
.חישמה תאיב לע 'ידוהו חבש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - ("ךחישמ תובקע

לש הדיקפת רתוי דוע שגדומ ,חישמה תאיבד ןמזל םיברקתמו םיכלוהש לככש ןבומ הזמו
תובקע ופרח רשא" ולא םע ומחליש ,"דוד תיב ילייח" דימעהל - םימימת יכמות תבישי
."ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב ונקדצ חישמ תאיב תא ולעפיו ,"ךחישמ

ראבתנש יפכ ,לארשימ א"ואכל הז דיקפת ךייש ולא ונימיבש - הז ןינע שגדומ ךכ ידכ דעו
.הכוראב א"מב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה חלשיו פ"ש תחישמ)


המחלמב ףתתשהל םיכירצ וז החיש תודוא ועמשש ולא לכ

םהש ,איהה הפוקתב םימימת יכמות תבישיב ודמלש םידימלתל םנמא הרמאנ וז החיש . .
סחייתה וז החישב ,כ"פעא לבא ,"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו"ד ןפואב םירבדה תא ועמש
:תורוד ינש - תוללכבו ,רתוי תרחואמ הפוקתב 'יהיש בצמ תודוא עירתהו תדלוהה םוי לעב
- םכרד יכישממו ןושארה רוד ידימלת ,ינשה רודהו ,"'ה ךיביוא ופרח רשא" - ןושארה רודה
םיאצמנש ולאל דחוימב תכייש דוד תיב תמחלמש ,רמולכ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"
.הז ונרוד והזש ,שממ אחישמד אתבקעב

ולא וא ,ל"נה החיש תרימא תעב םיחכונ ויהש ולא לע קר אל לטוה הז דיקפתש ,ןבומ הזמו
ולא לכל םא יכ ,זא םיחכונ ויהש ולא לש םבצמו םדמעמל המודה בצמו דמעמב םיאצמנש
,ןכש - וז החיש םסרפלו סיפדהל ונרוד אישנ יוויצמ האצותכ - םנזאל העיגה וז החיש עמשש
ארבש המ לכ" :הנשמה ןושלבו ,תיטרפ החגשה יאדוב איה וז החיש תודוא ועמשש הדבועה
אישנ תאמ חכ-תניתנו הארוה רבדה הוהמ ,ןכלו ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה
.דוד תיב תמחלמב ףתתשהל םיכירצ םה םגש ונרוד

ןינעה לוטיב - ז"חאלו ,"'ה ךיביוא ופרח רשא"ד ןינעה תא לטבל - וז המחלמ לש הנכותו
:"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד

הרות ידמול םידוהי םה ,הברדא - "'ה ךיביוא" םניא "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד גוסה
ןויכמ ,"חישמ טמוק טא טא" רמוא ידוהיש לובסל םילוכי םניאש אלא ,תווצמ ימייקמו
...!"ךחישמ תובקע" ימעפ תא רבכ םיעמושש

,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא לטבל - ולא ונימיב "דוד תיב תמחלמ" אופיא יהוז
ויתומא 'ד רשאכ וליפא ,ולש תומא 'דמ אצויש ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפה י"ע - תאזו
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םיאצמנ םשש ,"הצוח"ה םוקמל ךלוהו ..."שטיוואבויל"ב
!תודיסחה תונייעמ תא ץיפמ םשו

,ונייה ,המחלמ לש ןפואב - לבא ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תושעהל ךירצ הז לכש ,אטישפו
ידכ ,המחלמה תנכס תודוא ללכ רהרהמו בשוח וניאש דעו ,דחפ לכ אללו ,ףקותב ךלוהש
רומאכ - הז םע דחיבו ,(ם"במרה ד"ספכ) "'וג םכבבל ךרי לא"ד יוויצה לע רובעל אובי אלש
.םיאתמה ןפואב לועפל חילצמ זאו ,םולש יכרדבו ,םעונ יכרדב -
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ)


הנורחאה המחלמו ןורחאה רוד

ופרח רשא" ולא םע םחלהל ודיקפתש רוד ,הלואגה ינפל ןורחאה רודה אוה הז ונרוד . .
ליבשבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - ז"יעו ,"ךחישמ תובקע
לש ןפואל דע ,םירקי יכה תורצואה לכ תא םילגמו םיחתופ - וז המחלמב ןוחצנה 'יהיש
!זובזב

רשא" ולא םע םחלהל םדיקפתש ,"דוד תיב תמחלמ" ,הנורחאה המחלמה תלהנתמ הז רודב
לע ןיאו ,םירקי יכה תורצואה לכ תא זבזבלו תולגל םיחרכומ ,ןכלו ,"ךחישמ תובקע ופרח
. . םש 'יהי אל"ש "ןמזה ותוא"ל שממ תוכימסב רבכ םיאצמנש ןויכמ ,דוע ןיתמהל המ
."המחלמ
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ךליו פ"ש תחישמ)


לארשי ללכ לש בצמה תא ליצהל :םימימתה לש תוחילשה

רכינ אל ,"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,אחישמד אתבקעד ךשוחב ונאצמהב . .
'יהתש םיבשוחה ולאכ םנשיש דעו ,הלואג לש בצמל רתויו רתוי ונא םיברקתמש הרואכל
...ל"ר "םימי תוכירא" תולגל

וליא יכ ,תוימשג רתוי תגשה ליבשב ינחור רבד לכ םע םוחללמ םיענמנ אל ךכ םושמו]
לכ לש תואיצמה תיתימאש לכ ןיעל הלגתי ואובבש - שממ "ואנ" אב חישמ רשא ונימאה
[!?תוינחור דגנ םוחלל םוקמ המ - וב תעפושה תוינחורה איה ארבנ

ופרח רשא" ולא תודוא רבודמ ופוסבש ,שדוחב ח"י םויד םילהת רועישמ הארוהה יהוזו
טמוק טא טא") שממ "ואנ" אובי חישמש םיכחמ ןיאש דבלב וז אלד ,"ךחישמ תובקע
."ךחישמ תובקע" םיפרחמ םה ,תאז דוע אלא ,"ךחישמ תובקע"ב ונא םיאצמנ יכ ("חישמ

- (ל"נכ ,לולא י"ח םויב הדסייתנש) םימימת יכמות תבישי ידימלת לש תוחילשה איה תאזו
תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" העודיה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תחישכו
תבישי תודסייתהל רשקב תירבה תוצראב הפ םג 'ילע רזח ר"ומדא ח"ומ ק"כש] "ותשאל
ופרח רשא" ולאמ לארשי ללכ לש בצמה וליצי םימימתהש - [תירבה תוצראד םימימת יכמות
."ךחישמ תובקע

םהש ,תאז דוע אלא ,הפקת לכב חישמה תאיבב הנומאה הריאמ םלצאש דבלב וז אלד
ידימלת לש םדיקפת והזש) חישמה תאיבל תוכחלו ןימאהל םתביבסבש י"נב לע םג ועיפשי
.("ריאהל תורנ" תויהל - םימימת יכמות תבישי

והזש] וז המחלמ ןוחצנב ונחטבוהש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - םילהתה רומזמב םייסמו
,["םיחצונ םירובג" תמגודב איה ןמא תיינעד ריזנ ףוסב אתיאדכ ,"ןמא" תבית לש ןכותה
םידגנמהש אלא ,"ךחישמ תובקע" דגנ ףוריחהו תודגנתהה םילטבמש ןפואב ןוחצנ קר אלו
.בוטל םיכפהנ םמצע
(הגומ יתלב - ה"משת'ה לולא י"ח תחישמ)


רודה אישנב הנומאה איה דוסיה

וייותיפל םוקמ רציה אצומ ןאכו .יח ומצעב ל"צ םירחא תויחהל ידכ רשא רבדה טושפ הנהו
.ךמצע תא עיקפתש יאולהו .תושפנ תויחהל ךחכ המו התא ימ הנעטב

זיא סע רעבא - תמא זיא סע םגה :(ג"מ תוא) ותחישב מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ הזב ראבמו
טימ ... שפנ תריסמ טימ טייג ןוא ןסיש ראנ ןעק רע - טאדלאס א ןעק סאוו ... ומוקמב אלש
.חצנמ א ראפ םיא טכאמ סאד ןוא החמש

הנקה הרוי ךיא ולכשב גישמ וניא .ותלכיב הז ןיא םגו הבור הנק תא השוע ליחה שיא ןיא
המחלמה דקפמל ונוצרו ושפנ תא אוה רסומ לבא ,ללכב המחלמה יסיסכטו טרפב הבור
.חצנמה אקוד אוה זאו החמשב הז תא השועו

ךלמה אוה המחלמה ידקפמ לכ שארב ןימאמש הנומאה איה הז לכל דוסיהש םיאור שחומבו
ח"ומ ק"כ אוה - טרפב ונרודבו .רודה גיהנמ אישנה ונייה תינחורה המחלמב ,אישנהו
המחלמה הדשב דחוימ םוקמב ונתאמ תחאו דחא לכ תא דימעהו הרוהש ,מ"כה ר"ומדא
.הז תמועלה דצ דגנכ

ראשת אלש תדחוימ תוררועתהו ,ןמזל ןמזמ ללכב תוקזחתה איה םג הכירצ הנומאה הנהו
.םיימוי םויה םייחב לעופב השעמו רוביד הבשחמבו תוחכה לכב לושמת םא יכ ףיקמ 'יחבב

ולאגנ הנומאה תוכזבש ,צ"מראמ ךתאצ ימיכ דועיה םייוקיו ,המילשה הנומאב וננחי 'יוהו . .
.ןדיד אלגעב תואלפנ ונארא ,םירצממ וניתובא
(הסר ג"ח ש"דא ק"כ ק"גאמ)


תונובשח וכרע אל םימימתה

אל םה ,הדשה ירעל עוסנל םהל רמא יברה רשאכש ,רבכ תאז ושע םימימתה ידימלתש םשכו
רתוי ודמלי רשאכש תונובשח וכרע אל םג םהו ,תנתוחהו ןתוחה םע וא אבאה םע וצעייתה
ץוחמ ןיינע םוש ןיא לייחלו ,םילייח םהש ועדיש ןוויכ - העידיב םהל ףסותי הבישיב ןמז
.דקפמה תדוקפ יולימל

וחילצה םה ,יברל םהלש הניתנו הריסמה ללגבו ,ללכ בוח לעב ראשנ אל ירה ה"בקה
ןיבו תוימשגב ןיב ,םייטרפה םהיניינעב החלצהה לע ףסונ ,יברל חור-תחנ ומרגו םתוחילשב
.תוינחורב

,"הככ םימעפ המכ" איה ה"בקה לש ותכרב ירהו ,"הדימ דגנכ הדימ"מ רתוי אל ירה הז לכ
,ונלוכ תא ךילויו ,םשארב - יברה - אוהו "רפע ינכוש וננרו וציקה"ש בורקב הלגתי הז םגו
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תארקל ,שארב ויתוארוהל ורסמתהש םימימתה ידימלתו
(הגומ יתלב - י"חשת'ה ינימש פ"ש תחישמ)


וז המחלמב וחצניש רורב רבד

רשקב ,"םימימת יכמות תבישיד לעופ להנמ" ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי
ק"כ ,ויבא לש החישה תא ראיבו רזח הבש ,וז הנידמב םימימת יכמות תבישי תודסייתהל
יכמות תבישי ידימלת לש דחוימה םדיקפת ד"ע ,הבישיה דסיימ ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא
םדיקפתש ,"דוד תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש - םירבדה ןכותו ,םימימת
י"ע ,דוד ןב חישמד רוא יוליגה תא םלועב תולגל ,"דוד תיב תמחלמ"ל תאצל םתוחילשו
תובקע ופרח רשא 'ה ךיביוא ופרח רשא" ולאמ לעפתהל ילבמ ,הצוח תונייעמה תצפה
,"ךחישמ

לש ןושל ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב 'ירתב ביתכ המ" ירהש ,וז המחלמב וחצניש רורב רבדו
."דוד תיב תמחלמ"ד ןוחצנה לע ,לוכיבכ ,ה"בקה לש ותעובש ,העובש
(הגומ - ו"משת'ה םירבד פ"ש תחישמ)


רבכ המייתסנ וז הפוקת

תודיסחה תרותו תילגנה הרות 'ה תרות" םידמולש ש"ע "םימימת" םיארקנ הבישיה ידימלת
תויגוסה דומילכ" הגשהו הנבהב אוה הרותה תוימינפד דומילהש אלא דוע אלו ,"המימת
דוחי ןיאש אלפנ דוחי"ב ,הרותה תוימינפד לכשה םע דחייתמ םדאה לכשש ,"הרותד הלגנב
ןיעמ ,(ןיאושינבש "דחא רשבל ויהו"ש םג ללוכ) "תוימשגב ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ
םיעדויו םילודג םימכח לארשי לכ ויהי"ש חישמה תומיד בצמו דמעמהל הנכהו תמגודו
."'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד

,"ךחישמ תובקע ופרח"ד בצמו דמעמה תא םיחצנמש "דוד תיב ילייח" םיארקנ (ןכלו) םגו
בותכה ןושלכ ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב דוד ןב חישמ תאיבו תולגתה םילעופו
.םילהתב ט"פ רומזמ םתוחו םויסב

וניתדובעו ונישעמ ירחאל רבכ המייתסנ (הז רומזמ םויסב תראותמש) וז הפוקתש ריעהלו
תצפהב ףסותינש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוקלתסהמ הנש םיעברא ךשמב
םידמוע התעו ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב הצוח תונייעמה
'וג ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו" קוספב ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתב
תוללכ לע רכשה םולשת והזש ,"םכידי השעמב הניכש הרשת"ש ,"והננוכ ונידי השעמו
.וניתדובעו ונישעמ
(הגומ - א"שנת'ה לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ)


"ךחישמ תובקע ופרח"ש ולא תא לטבל ומייס

תמחלמ"ד הדובעה - ללוכ ,תונושארה תורפ עשתמ - וניתדובעו ונישעמ תא ומייס רבכ . .
לכ ולכ" רבכ זאמו ,"ךחישמ תובקע ופרח"ו "'ה ךיביוא ופרח"ש ולא תא לטבל "דוד תיב
,הבושת ושע רבכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעה רבכ ירה ,הבושתב יולת רבדהש םגהו] "ןיציקה
חישמ השעיש תירישעה הרפב רבכ םיזחואו ,[םירותפכה תא חצחצל םג ומייס רבכו ,פ"מכו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ
(הגומ - נ"שת'ה אשת פ"ש תחישמ)


ירקיעהו יתימאה "חצנ ןדיד"

םיכוזש דעו ,(םהמ םשור הזיא ראשנ ןיידע םא) 'וכ םיבוכיעו תועינמה לכ םיחצנמש יאדובו
תיתימאה הלואגה תא איבהל "דוד תיב ילייח" לש םנוחצנ - ירקיעהו יתימאה "חצנ ןדיד"ל
ןפואב ,דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו
."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,"הנשיחא"ד
(הגומ - ח"משת'ה ,אציו פ"ש תחישמ)


ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש העודיה ותחישמ םיעטק
:א"סרת ת"חמש םוימ

.דוד תיב תמחלמ תא רובעל םיכירצ אחישמ תובקע לש לבויה תפוקתב . .

אמעט יאמו ,חישמ לש וילגר הפצ - ףרחמ רוד רחא רוד תיאר םא" :רמאמה תא ינא דמול
"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב הירתב ביתכ המו ,ךחישמ תובקע ופרח רשא 'ה ךביוא ופרח רשא
םירדחהו רפסה יתב ירומ םה ףרחמה ןושארה רודה - "ףרחמ רוד רחא רוד תיאר םא" -
תא איביש ינשה םיפדגמו םיפרחמה רוד תא וכנחיש ,הלכשה יציפמ תרבח לש םינכוסמה
הלואגב הנומאה תא קזחל ,דוד תיב תמחלמל םיכירצ ךכ לעו .לארשיבו םלועב חישמ ילבח
.חישמ ילבח תא לקהלו ונקדצ חישמ ידי לע המילשה


ותשאל תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה

אירב םא יכ ,םומ לעב 'יהי אלש קר אל ,אירב תויהל אבצה שיא לעש אוה תוימשגב רדסה
תויהל וילע - ליח ןב תויהל לכוי אבצה שיאש ידכ ,ןכש ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מרב םלוא
ח"מרב םומ לעב ונניא אוהש המ קיפסמ אל .תוינחורב ןכש לכמו ,תוימשגב רדסה ךכ ,אירב
תויהל וילע ,השעת-אל תווצמ ה"סש םהש םידיג ה"סשבו ,השע תווצמ ח"מר םהש םירבא
.םימש תאריבו ת"ישה תדובעב קזחו חוכ לעב

קזח - תוגרד המכ ןנשי קזוחב .השקו קזח 'יפ ןתיא ."ןתיא" םשב הז קזוחל תארוק תודיסח
תאריב תוישקהש א"ז ,ונמיה השק ןיאש השק הז ,תוגרד ןיא תוישקב וליאו ,רתוי קזחו
לעב ונייה ,הדובעו הרותב ומוקממ והוזיזי אל םלועבש תוחורה לכש וזכ הדמב איה םימש
.ותדובעב והועירפי אל תונויסנו םיבוכיע ,תועינמ םושו ,יתימא שפנ תוריסמ

ינב בצמ תא - ליצי ןכאו - ליצהל לוכיש דוד תיב תמחלמב ליחה ןב וניה הזכ אבצ שיא
ידי לעו םימש תאריב הרותה תצברה ידי לע ,ךחישמ תובקע יפרוחו 'ה יביוא ידימ לארשי
.הבושתל תוררועתה
("תוחישה רפס - םולש תרות" ךותמ תידיאמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תדלוהה םוי לעב

לחש ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ותדלוה םוי ,ןושח-רמ ף"כ םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,וז תבשב
םוליצ אבומ כ"ומכ .(.ז .ש תועיבקכ) ז"משת'ה ח"מ ף"כ אריו פ"ש תחיש לע
(312 דומע ה"כח ש"וקלב הספדנ החישה) .וז החישל "רבד חתפ"המ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

'יפ - "תדלוה" םוי לעב םיבתוכשכ :יברה בתכ "תדלוה םוי לעב" החישב ובתכש המ לע
.ד"בחכלד חסונב הארו 'וכו הנשב 'ב םויב ,ה"רב דלונה ,םתס

.חישמ תנש וז אהת 'ה ח"מ ףכ ק"שצומ :ךיראתה תא יברה בתכ "רבד חתפ"ב"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish