ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ"
הנורחאל דחוימב םיזירכמו וזירכהש יפכ - "םכתלואג ןמז עיגה םיונע

*

הרש ייח 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= בפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיסמ
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחישתוכלמ רבד


?ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה יהמ

תאצלו דחיב רבדתהל :יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה
תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב
דיחיה רבדה * ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה לש תדחוימה
ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש
לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכויש ידכ ,שממ לעופב
תויהל םיכירצ תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ * !תולגהמ לארשי
תחישמ * ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח
*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ הרש ייח פ"ש

ח"ומ ק"כ לש ויחיש םיחולשה - ימלועה םיחולשה סוניכ לש ותחיתפבו ותלחתהב ונדמעב
,הנושארבו שארב ,ריכזהל ךירצ - ץראה תופנכ עבראב ,לבת יבחרמ לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
דחוימבו ,ללכב הז ונרודב םיחולשה לש דיקפתה תא ("ןבעגסיורא") תורוהלו ,דוסיה תא
ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל :ןורחאה ןמזב דחוימב ףסותנש תוחילשה תדובעב שודיחה
.המילשהו תיתימאה הלואגב

תעדוה יפ-לעש :(םינורחאה תועובשהו םישדוחב טרפבו) תובר םימעפ רבוד רבכש יפכ . .
ושע רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש 1ל"זח
,(2"םירותפכה תא חצחצל" וליפא) הדובעה ינינע לכ תא ומייס רבכש דע ,ןכ-םג הבושת
תויהל :איה וישכע תוחילשהו הדובעה ירה - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ םידמועו
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבקל לעופב םינכומ

:יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה ("טייטשאב") תססובמ הזבש ,ןבומ הזמ
תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב תאצלו דחיב רבדתהל
.ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה לש תדחוימה

,"חלשת דיב אנ חלש" םע תוחילשה תדובע לש רושיקהב שודיח ףסותנ ,דחוימב וז הנשב . .
:ונקדצ חישמ לש תוחילשה

םידמועו ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ עידוה ,ליעל רבודמכ
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,םינכומ רבכ

םינמיס המכ ומייקתנ םלועה תוערואמבש ,ךכב םג (םימעפ המכ רבודמכ) תאז םיאורש יפכ
תויכלמ"ש הזמ "םכתלואג ןמז עיגה"ש (3ינועמש טוקליב) ןמיסהמ לחה ,הלואגה לע
תדיעו" הנוכש המבש ,ולא םימיב וארש המ ללוכ] םייברעה תונידמב טרפב ,4"וזב וז תורגתמ
לעופבו ,לוכיבכ "םולש" ןעמל םינינעה לכ לע רתוול םינכומ םהש ועידוה םה ,"םולשה
.[מ"כאו !"רעי אלו םיבוד אל"ש הלגתנ

תואלפנ תנש אהת 'יה תובית-ישאר א"נשת'ה - הרבעש הנשה לש ןמיסה םייקתנ רבכו
הזש - הכותב(ו) ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה - ךשמנו ךלוהו - וז הנשב הפסוהבו ,ונארא
.הנשה לש המשנהו ןכותהו תוהמה השענ (תואלפנה)

םינינע המכו המכב חצניו "'ה תמחלמ םוחליו"ה לעפנו ךלוהו לעפנ רבכש ךיא לעופב םיאורו
:"חצנ" לש יוליגה םע רושק ,תויחצנ ןושלמ םג אוה ןוחצנו .םולש לש המחלמ ךותמ אקודו -
חישמ לש יוליגה - 'חו (וז הנשל וארק י"נבש יפכ) קידצה תנש - 'צ ,ן"ונה רעש יוליג - 'נ
.(5םדא יכיסנ הנומש) הנומש רפסמב רושקה ,ונקדצ

תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמש ,ןבומ הזמ
דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב
לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה תא ומייס רבכש
תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגה שממ
.לעופב הלואגה

חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
,7"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ,6"לארשיל
דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה יפ-לעו
,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא ומייס רבכש ,ונרודבש
תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תוחילשה
לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה
!תולגהמ לארשי לכ תא איצוהלו

הבש (םיחולשה סוניכ םייקתמ ובש) הרש-ייח תשרפ תבשב הריתי השגדהב דמוע הז רבד
לכ לע חוכ ןתונ הזש ,הקברו קחצי יאושינל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילש תודוא וארק
.ונקדצ חישמ לש תוחילשה ןינע תומילש - דחוימבו ,תוחילשה ינינע

,הלואגה שדוח ,[שדוח-שאר םימי ינש - וז הנשבו] ולסכ שדוח םיכרבמ תבש והז הזל ףסונו
ישילשה שדוחה דגנכ] םימשגה ימיב ישילשה שדוחה ,8הרותה תוימינפד הרות-ןתמ שדוחו
םה םג םירושק םימשגש ,ףיסוהלו .[8תילגנה הרות-ןתמ לש שדוחה - (ןויס שדוח) ץיקה ימיב
ןמ" אקודש ,9"ץראה ןמ הלעי דאו" ,(הנבל ךרד-לע) הלעמל הטמלמ - חישמ לש ותוחילשל
,ריוואה דוסי) "דא" השענ תוימשגהמו ,תוימשג תוירמוחהמ השענ ,ףוגב המשנ ,(ן"ב) "ץראה
תפחרמ םיקלא חורו"מ הלעמל רתוי דוע ,הלעמ הלעמל "הלעי" אוהש ,(רתויב קדה דוסיה
ח"ומ ק"כד ותמשנ רותב 'יחתה לעפנש רחאמ - 10"חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ לע
.("םימה ינפ לע תפחרמ . . חור" אוהש יפכ קר אלו) ףוגב המשנכ ,שממ לעופב ר"ומדא

סוניכ" לש החיתפבו הלחתהב התע ונדמועב איצוהל ךירצש לעופב הארוהה האב הזמ
:"ימלועה םיחולשה

לכ לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב ("טייטשאב") תדסוימ ידוהי

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב ("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ

ימי לכב) הדובעה ינינע לכ :11"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח
(חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה תומיל איבהל"ב
אוה ,"איבהל" - אלא ,'וכו הזמ הנהיו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי חישמש דע הכחמו דמוע
,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" איבהל ידכ וב יולתה לכ השוע
,12"חישמ תקזחב" אוה חישמ רשאכ קר אלו) חישמה תומי - (םיבר ןושל) תומי לש אלא
.('וכו 12"יאדו חישמ" לש תומילשה םג - חישמה תומי לכ אלא

לכ דציכ תובוט תוטלחה איבהלו אובל םיכירצ םיחולשה סוניכמש - איה תוטשפב הנווכהו
חישמ ינפ תלבקל ,'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל ךירצ חילש
ןפואב הפ-לעבשו בתכבש הרותב ראובמכ חישמ לש ונינע תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ
חישמ ינינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש יפל דחאו דחא לכל לבקתמה
.תעדו הניב המכח לש ןפואב טרפבו ,הלואגו

.ללכ ללכה ןמ אצוי ילב ,ידוהי לכל ךייש הזש ןבומ ירה ,הזה ןמז לש הדובעה יהוזש תויהו

,ולש שפנה תוחוכ רשע לכב תומילשב ודיקפת תא אלמי חילש לכש ידי-לעש ,ןוצר יהיו
שממ דימו ףכית ואיבי - הזב וסנכיו ("ןגיילנעמאזוצ ךיז") דחיב וחנוי םיחולשה לכש טרפבו
אנ חלש" - ולש תוחוכה רשע יוליג םע דחי ,יתימאה ירקיעה חילשה (לש תומילשו יוליגה) תא
,וינפלש רודב 'יהש יפכו - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש חילשה ,"חלשת דיב
לש תומילשה תא ונל שיש ךכ ,ודיחי ונב 'יה אוה רשא ,ויבא םע דחאתנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש
.תורוד עבשה לכ ,"הרונמה ינק תעבש" לכ

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו
תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
- תוריפסה רשע םע דחיבו ,(13"'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש) ךתוחילש
ונל חלש - 14"חלשת דיב אנ חלש" :(ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו ותומצע ירה
!שממ לעופב ונקדצ חישמ תא

דחא עגר דוע לארשי תא קיזחהל הצור ה"בקה אמש ,קפס תויהל לוכי ןיידע םא וליפאו
רמאיש המ לכ" :ידוהי קעוז - ול הבסמ תולגה ןמזב הדובעהש חור-תחנה לדוג ןעמל ,תולגב
ץוח" ,תושעל ךירצ רמוא ,ה"בקה הז ,תיבה-לעבש המ לכ ;15"אצמ ץוח השע תיבה-לעב ךל
םישקבמ .םהיבא ןחלושמ ץוחב "אצ" לש בצמב םולשו-סח עגר דוע ראשיהלמ ץוח ,"אצמ
רבכ אבהו - "חלשת די" התלחתבו תנשב - "חלשת דיב אנ חלש" :ה"בקהמ לוכיבכ םיעבותו
!המילשהו תיתימאה הלואגה תא

תומילש תא דימ שי (הכרב תשרפ הרות-יטוקל םויסב) תוחילשה תדובעב תומילשה םע דחיו
הטלחהה תא םג םילבקמש ידי-לע טרפבו] ה"בוקו לארשי לש - םירישה-ריש - ןיאושינה
דומיל ידי-לעש ,םמויס דע םהיקלח לכ הרות-יטוקלו רוא-הרות רפס לכ תא דומלל הבוטה
.[לעופב הכשמהה תא רתוי דוע םירהממ ,ולא םינינעב הרותה

ידוהי לכל ,לארשיל לוכיבכ הדות ןתונ ומצע ה"בקה ,רבג בבוסת הבקנש ןפואל דע
.(תומילשה תילכתב התיה אל םא וליפא) םתדובע לע ,םידוהיה-לכלו

שדקמה-תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה-ץראל לארשי לכ תא ךילומ אוהו
.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו ,ישילשה

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

,זצ ןירדהנס (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (2

.טצת זמר 'יעשי (3

,ב"מפ ר"ב םג הארו ,די ךל ךל בוט חקל שרדמ (4

,בנ הכוס (5

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (6

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (7

.זיר .הר שדוק-תורגא צ"יול יטוקל האר (8

תישארב (9

,ח"פ ,ב"פ ר"בבו תישארב (10

.ה"מ א"פ תוכרב (11

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (12

,ל"פ ר"ומש הארו .טי ,זמק םילהת (13

.ב"נשת ת"ר אוה "חלשת דיב אנ חלש"ד וז הנשל תוכיישהמ ריעהל (14

,ופ םיחספ (15


הלואגה ןמז


ונתשרפב הלחה הלואגה

"ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו תידיאמ םגרות

- תולג תודוא רפוסמ תמדוקה השרפב ,הלואגה תלחתהד רופיסה ליחתמ ירה וניתשרפב
- הלואגה תודוא רבכ רבודמ וז השרפבו ,'וכ שבוכו ךלוה 'יהש ל"זרמכו "ץראב זא ינענכהו"
םלוכש ,"תח ינב יניעל" 'יה הזו ןורפעמ לארשי-ץראמ המדא תקלח הנק וניבא םהרבאש
.הלואגה תלחתה הז ירה ,םהרבאל ךייש הזש ודוה

אל הזש קר אל תמאבש ,הז לע אבומ ירה ,ףסכ לקש תואמ עברא הז רובע םליש אוהש םגהו
,ומשמ ו"או ול ודירוה הז ללגבש ,ןורסח 'יה הז אברדא אלא ,ןורפע ליבשב הלעמ 'יה
םהרבאש ףסכ לקש תואמ עבראה י"עש (ןושאר לש רפס והזש) אזר חנעפ רפסב אתיאדכו
רמוח ערז" קוספה ןובשח יפ-לע) םש בשחמ אוהש יפכו ,י"אב קלח ידוהי לכל שי ,םליש
םישישהמ ידוהי לכ לביק ףסכ לקש תואמ עברא רובעש ("ףסכ לקש םישימחב םירועש
.י"אב המא לע המא אוביר

איבהלו םירתסהו תומלעהה תא ריסהל רשאמ רתוי אל םיכירצו ,זא הלחה הלואגהש אצמנ
.הטמל הלואגה תא

.(יצפאלח יצירושז עינ ,ןימאמ ינא ןוגינה ןגנל הויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ)
(הגומ יתלב - ז"טשת'ה ולסכ ח"הבמ הרש ייח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושח שדוחב דוע ישילשה שדקמה תיב תכונח

ראובמה פ"ע - ןושח שדוחב ישילשה ק"מהיב תכונחל רבכ םיכוז הכונחל םדוק דועו . .
םימי 'ג ןיידע ורתונ ירהש - אתשה ןושח שדוחב דוע 'יהי הז ןינעש ר"היו .ינועמש טוקליב
.(ןושח שדוחד םישולשה םוי תא םג םיפרצמ רשאכ טרפבו) ןושח שדוחב

,'וכ םורממ חור םהילע הרעי - ו"ח "אתוחידב" וא "תונציל" לש ןינע והזש םיבשוחה ולאו
,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םתלפתב ורמא תועש רפסמ ינפלש ורכזי רשאכ טרפבו
אדבעכ"ד בצמו דמעמב ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל הלפתה תעב תאז ורמאש ןויכמו
לש ןפואב וליפא וא "אתוחידב" וא "תונציל" לש ןינע הז ןיאש אטישפ ירה - "'ירמ ימק
!"יתית אכיהמ"
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


תומילשב ומייקתנ םינמיסה לכ

- אחישמד אתבקע תודוא ל"זח ישרדמו ארמגב ואבוהש םינמיסה לכש לילעב םיאור . .
!הז ונרודב םתומילשב ומייקתנ

רבכ םיאצמנ ןכאש החיכומ אפוג וז הדבוע :הברדא ירה - 'וכ הזל םיגעולש ולאכ םנשיש המו
ותחישב תדלוהה םוי לעב ירבדל םאתהב - הלואגל הכזיש רודה ,תולגה לש ןורחאה רודב
."דוד תיב תמחלמ" תודוא העודיה

םינומשמ הלעמל ינפלש ,ויתודוא בל םימש ןיאש ,אלפנ רבד םיאור הז ןינעבש - המדקהבו
:שממ 'יולג האובנ - ולא ונימיד בצמו דמעמה תא ושדק חורב תדלוהה םוי לעב הזח הנש

:םיפרחמ לש - תורוד - תוגרד ינש ויהי הלואגה ינפלש תדלוהה םוי לעב ראבמ ל"נה החישב
ותרותל ה"בקהל םידגנמש ולא ,"'ה ךיביוא ופרח רשא" - (ןושארה רוד) הנושאר אגרד
םה ללכבש םידוהי ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - (ינשה רוד) 'ינש אגרדו ,ויתווצמו
תנומאב םה םישלח ,כ"פעאו ,"הרות ינב ענייפ" םהיניב שיש דעו ,"ותרותבו 'הב םינימאמ"
!הז ןינעמ םיגיעלמו םיפרחמש ,ונייה ,"ךחישמ תובקע ופרח"ש ךכ ידכ דעו ,הלואגה

"הנושמ 'ירב" םוקתש הנש םינומש ינפל ומצעל ראתל לוכי 'יה ימ :רתויב לודג אלפ הז ירהו
!"ךחישמ תובקע" ףרחמו געול כ"פעאו ,"ותרותבו 'הב ןימאמ"ש ידוהי :וזכ

םיראבמ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה םצע דבלמש ,ףיסומ ל"נה החישב :וזמ הריתיו
רשא"ד רודהמ האצותו ךשמה והזש איה תמאה - "םימש תארי" לש םימעטב רבדה תא םה
..."םימש תארי" לש אלטציאב תאז םישיבלמ םה לבא ,"'ה ךיביוא ופרח

ירקיע ג"י ,תדה ידוסימ דחא איה חישמה תאיבב הנומאה :אלפו אלפה אוה הזכ רבדו
הכחמ וניאש ימ וא (חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ"ש ם"במרה ד"ספ עודיו ,הנומאה
ידוהי אב ,כ"פעאו ,"וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל
תאז שיבלמש אלא דוע אלו ,"ךחישמ תובקע" ףרחמו געולו ,ותרותבו 'הב ןימאמש
!"םימש תארי" לש אלטציאב

:תיתואיצמ הדבועל 'יהו רבדה םק - ולא ונימיב ,םנמא

ונא םיאצמנש רמוא ידוהי רשאכ :"ךחישמ תובקע ופרח רשא" צ"מות ירמוש םידוהי םנשי
םהש דעו ,תאז לובסל םילוכי םניא - "ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,"ךחישמ תובקע"ד ןמזב
תובקע" ףרחל - וז חורב לארשי ידלי םיכנחמש אלא דוע אלו !הזמ םיגעולו םיפרחמ
.ןלציל אנמחר ,"ךחישמ

םהל שי - תדה ירקיעמ איה חישמה תאיבב הנומאה ירה ,ןכתיה ,םתוא םילאוש רשאכו
םידוהי ירה םה ,תרחא ןכתי ךיא] חישמה תאיבב םה םינימאמ יאדוב :ןכומה ןמ הבושת
ןמזה ןיידע הז ןיא ,םתעד יפל לבא ,["חישמה תאיבב 'וכ ןימאמ ינא" םירמואש םייתד
...הלואגה אובתש דע (ןלציל אנמחר) תובר םינש ןיתמהל שי ,"ךחישמ תובקע"ד

,ומצעבו ודובכב "רעקניגולק"המ אובל תחרכומ ,"םימש תארי" לש הוסמב דועו ,וזכ הגהנה
א" שבול 'יה "ושע"ש םידיסחה םגתפ עודיכ ..."השודק לש אלטציא"ב ףטעתהל הפי עדויה
..."לטראג א טימ עטאפאק ענעדייז

ונב אוה ידוהי !םייכפה םירבד םה - "תולג"ו "ידוהי"ש בטיה עדוי הרות פ"ע גהנתמש ידוהי
אצמנ ידוהי רשאכו ,ךלמה ויבא ןחלוש לצא - ומוקמ ,ןכלו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
!"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" :םירמוא - תולגב

רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" ארמגב שרופמ ירה - הלואגה ןמז עיגה אל ןיידעש ןעוטש המו
תאיב תא בכעמש הז אוה ...!הלואגה אובת זאו הבושת השעת ,כ"או ,"הבושתב אלא יולת
...!ול תתל םיכירצ אל וז "תולדג" םגש אלא ...!חישמ

"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד בצמ 'יהיש רעשל םילוכי ויה אל הנש םינומש ינפל ,רומאכו
החכוה הוהמ - שחומב תאז םיאור ולא ונימיבש הדבועה ,כ"או ,צ"מות ירמוש םידוהי י"ע
זאש ,שממ ןורחאה רוד ,ל"נה החישב רבודמ ויתודואש ינשה רודה ןכא אוה הז ונרודש תפסונ
תיאר םא" :ל"זחב שרופמכו ...!"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא םג רובעל םיכירצ
!"חישמ לש ולגרל הפצ ףדגמו ףרחמ רוד רחא רוד

ונוצר םא ןיב - הבושתב רוזחיו ,"םורממ חור וילע הרעי" ס"כוסש יאדובש אלא דוע אלו
בירקי" וב ןנירק - זאו ,"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ" :עודיה ןושלבו ...ואל םא ןיבו ךכב
.'וכ תיתימא הבושתב בשו ,תימהבה ושפנו ורצי תא חבוזש ונייה ,"ונוצרל ותוא
(הגומ יתלב - ה"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


ץראל ץוחמ האב "םכתלואג ןמז עיגה םיונע" הזרכהה

- (ונתשרפ םויסבש) "לאעמשי תודלות"ל עגונב הנורחאה הפוקתבש תוערואמה םיאורשכ . .
ל"זראמכ ,הלואגה ינמיסמ אוה "וזב וז תורגתמ תויכלמ"ד ןינעה תוללכש ךכל ףסונ ,רשא
עגונב הריתי השגדהב ז"ה ,"חישמ לש וילגרל הפצ וזב וז תורגתמ תויכלמ תיאר םא"
סרפ ךלמ . . וב הלגנ חישמה ךלמש הנש" ינועמש טוקליב אתיאדכ ,"לאעמשי תודלות
שחומב םיאורש יפכ) "םילהבתמו םישערתמ םלועה תומוא לכ . . יברע ךלמב הרגתמ
לארשיל רמוא ה"בקהו ,('וכ תונוש תוצע םישפחמו ,תושעל המ םיעדוי אלש ע"הואד לובלבה
ךישממו ,"םכתלואג ןמז עיגה . . םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ לכ וארייתת לא ינב"
עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו 108שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ"ש
.הנורחאל דחוימב םיזירכמו וזירכהש יפכ - "םכתלואג ןמז

__________
ם"במר .ב"עס ,הפ םיחספ) ושדקתנ אל ןיגגש - "שדקמה תיב גג לע דמוע" שרדמה ןושל קוידמ ריעהל (108
אלש ץראל ץוחמ האב "םכתלואג ןמז עיגה םיונע" הזרכההש זמורמ הזבש ,רמול שיד ,(ז"ה ו"פ ח"בהיב 'לה
.ומצע שדקמהד ךותהל שדקמה גג ןיבש קוליחה תמגודב ,לארשי ץרא תשודקב השדקתנ

(הגומ - א"שנת'ה ןושחרמ ב"כ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


רתויב לודג יובירל דע "החמשב םיברמ"

:תוטשפב תנבומ - לעופב השעמל עגונב הארוהה . .

םויסש ןויכמו ."החמש ימי" - הכונחל עגונב אוה ןכו ,החמש - אוה םיבוט-םימי לש םנינע
"החמש ימי" ,םיבוט-םימי ,הכונח ימיב אוה ("םותיחה רחא ךלוה לכה") ולסכ שדוח םתוחו
ןינעב ףיסוהל ךירצ (ולסכ שדוח םיכרבמ תבשמ לחה) ולסכ שדוח ימי לכבש ,ןבומ ירה -
.החמשה

תאש רתיב החמשה ןינעב ףיסוהל שי (שדוחה םיכרבמ תבשמ לחה) ולסכ שדוח אובב . .
.'וכ רתויב לודג יובירל דע ,"החמשב םיברמ ןפואב ,זוע רתיבו

.םייוצר-יתלבה םינינעה לכ תא םילטבמ החמשב הפסוהה י"עש - הזב ןינע דועו

הז רמואו ועבצאב הארמד ןפואב ,יולגבו ףקותב ןיידע אוה "הז תמועל"הש םיאור רשאכ . .
תא לטבל ידכ הקיפסמ הניא התע דע התיהש החמשהש החכוה וז ירה - ("הז תמועל" לע)
.רתוי דוע החמשה ןינעב ףיסוהל שי ,ןכלו ,ז"ועלד תואיצמה

אל ןיידעש קר אל) ז"ועלב תורבגתה הנשי הנורחאה הפוקתבש םיאור רשאכ כ"וכאעו
שי ,הברדא אלא ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכמ לעפתהל ןיאש דבלב וז אל ירה - (לטבתנ
תפילקד ןינעה תלילש ידכ ךות ,ןבומכ ,השודק לש החמש] החמש ינינע לכב רתוי דוע ףיסוהל
,[החנמ תלפתב אורקל םיכלוהש השרפה ,תודלות תשרפב תודיסח ישורדב ראובמכ ,םיתשלפ
."החמשב םיברמ ןפואב ,רומאכו ,זוע רתיבו תאש רתיב איהש הפסוה

- ז"נפלו ,הכונחה ימי :ולסכ שדוח םע דחוימב םירושקה החמש ינינע לכב ופיסויש ,אטישפו
םיכרבמ תבשב - ז"נפל דועו ,ולסכ שדוח שאר - כ"וכאעו ,ולסכ 'טו ולסכ ד"וי ,ולסכ ט"י
דצמ םהב שיש הכרבה לע ףסונ) ולסכ שדוח ינינע לכב הכרב תפסות תכשמנ ובש ,ולסכ שדוח
.(םה םנינע
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!!!םידוהיכ םיוג םושריש ידכ 'יסורל הלשממהמ חילש םיחלוש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

והשימ תחלוש הלשממה דוע אלא ,הזכ קוח םישועש דבלב וז אל [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
םילוכי םהש ,םיוגל ואשינש םידוהי ולאכ םע רבדיו םש בבותסיש ,םולשתב ןבומכ ,'יסורל
ץראל אובל תולקב ןתינ זאו ידוהיכ םשרהל קר םיכירצו ,םיישק לכ אלל לארשי ץראל אובל
."םיכוביס" לכ אלל לארשי

בבותסיו עסיש ,(העודי ותוהזו) הלשממהמ חילש חולשל - !!והומכ היה אלש הלבנ השעמ והז
!לארשי ץראל ואוביו םידוהיכ ומשרייש םיוג םע רבדיו היסורב

הלעמל שפנ תוריסמ לש העונתב םידמוע םידוהיש ןכיה !היסורל אקוד - ותוא םיחלוש ןכיהל
ודמל אלש םישנ ,הבישיבו "רדח"ב ודמל אל םלועמש ולאכ וליפא .תופיצרב םינש לבוימ
שפנ תוריסמ לש העונתב םידמוע םה ףא ,"לחר תיב" וא "הקבר תיב" וא ,"בקעי תיב"ב
ירה ,('וכו תורשכ ,תבש) תוצמו הרות םירמוש םניאש תורמלש ולאכ םנשיש דעו ,תודהיל
עיגמ רשאכו ,יוג םע ןתחתהל רוסאש םיעדוי םהש ךכב איה תודהיל הדיחיה םתוכייש
הז ללגבש תורמל ,םשפנ תא םירסומ םה ךכ לעו ,הרותה םע דוקרל םיכירצ הרות-תחמש
;םשפנ תא םירסומ םה כ"פעאו ,ךכ לשב ותוא וכי ףאש ןכתי ,םתרשממ םתוא רטפל םילוכי
הז ללגבו ןכתיש םיעדוי םהש תורמל ,יוג םע ןתחתהל אל ידכ םשפנ תא םירסומ םה ,רמולכ
תתל ולחה תונורחאה םייתנשב קר - וייח ימי לכ ראשי אוה םש ירהש ,םידדוב וראשי םה
.ךכ לע םשפנ תא ורסמ םה כ"פעאו ,שואיה רחאל רבכ ויה םלוכ הז ינפל ,"האיצי רתיה"

התיהש שפנ תוריסמה לכש רמואו ,שדוקה ןושלב רבדמו ,שדוקה ץראמ ידוהי עיגמ הנהו
אוה ,יוג םע ןתחתהל רשפא וישכע - !!אושל םה תונורחאה םינשה םישימחב םכירוהלו םכל
!וינפל ץראה לכו לארשי ץראל אובל לכוי אוה זאו ידוהיכ םשרהל ךירצ קר

,הלשממהמ אלא הטילקה דרשממ אל ,'ילעה דרשממ אל ,הלשממהמ חילש םיחלוש הזלו
תעשב םידוהימ ופסאש ףסכהמ ?ףסכ הזיאו ,הז רובע ול םימלשמו ,ומש תא םיעדויו
,י"א רובע רלוד י"ח וא רלוד ןתנ "ירדנ לכ" תעשב ידוהיש המ !"ירדנ לכ"ד תיבגמה
םידוהיכ ומשרייש םיוג םע רבדיו בבותסיש 'יסורל חילש חולשל ידכ הז ףסכב םישמתשמ
!לארשי ץראל ואוביו

ףסכב השענ רבדה הארנכ ןכלו ,םידוהי לש ףסכב ולאכ םירבד ושעיש ןתי אל םנמא ה"בקה -
"הרירב ןיא"ש אוה ןידה אתיירואדמש אלא .םיוגמ םג ףסכ םיפסוא םה ירהש ,םיוג לש
ףסאנש ףסכה לכו תויהו ,(דועו א"ה רשעמ 'להמ ז"פ .א"כה תומורת 'להמ א"פ ם"במר .א"ער ,חל הציב)
השענ הז ארונ ןינע כ"או ,"הרירב ןיא" ירה הז ןינע םינמממ הז ףסכמו תחא הפוקב חנומ
ידי לע ןתינש ףסכ ולצני אלש רומשי ה"בקה יאדובו !"ירדנ לכ"ב םידוהימ םיפסואש ףסכב
."הרירב ןיא"ש אוה ןידה ירה לבא ,םידוהיכ םיוג םושרל םידוהי

עודי יל ,הדובע התוא תא םישועש המכו המכ דוע םנשיש ןכתי - והשימל םימלשמ םה ךכו
!!הומכ ןיאש הפצוח !םידוהיכ םייוג םושריו היסור לכב עסיש - םהמ דחא לש ומש קר

!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש ךכמ אוה רעצה רקיע

הצופ ןיאו ,ךכמ םיעדוי הלשממב םיבשויש ולא לכ !ףצפצמו הפ הצופ ןיא - הז לכל ףסונבו .ב
!ןודינב והשמ רמוא אל דחא ףא !ףצפצמו הפ

,םינינע המכ תולגל םיכירצ שפנ חוקיפ ינינע ליבשבש תורמל - תאז תולגל יתיצר אל םויה דע
ךכ-לכ ןמז ךשמנ רבדהש יתיאר ,רועיש שי רבד לכל ירה לבא ,תאז תולגל יתיצר אל כ"פעא
ךכמ אוה רעצה רקיע רומאכו ,תאז תולגל יתחרכוה ,ןודינב והשמ רמואש דחא ןיאו ךורא
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש

םה כ"חא ,םיברב ךכ לע רפסמ ינאש ןכתיה :("םערוטש") הרעס ררועל וליחתי םה וישכע
היהי הז לבא .ותוא ושינעי םה הלגי ינא רשאכו ,םדא ותוא לש ומש תא הלגי ינאש ועבתי
ךכב שי לבא .ותוא םישינעמ בנג םיספות רשאכש ,תונידמה לכב ,אוה גהנמה .תלעות אלל
.שנענ אוה ןכלו בוט אל רבד השע אוה - הבינגה ללגב ןכא ותוא םישינעמ (א םינפוא ינש
וזכ השוע התא :וספותל וחילצהש ךכ לע אלא ,הבינגה םצע ללגב אל ,ותוא םישינעמ (ב
.ותוא םישינעמ ךכל !?ךתוא וספתיש ךכל תתנ ךיא ,תונלשרב תאז השוע התא המל ,הדובע

לע אלא ,השע אוהש רבדה ללגב היהי אל הז ,ותוא ושינעי ןכאו ומש תא הלגי ינא םא ,ןכל
עדוי לבא הכאלמ התוא תא השעיש ינש םדא וחלשי םה כ"חאו .בטיה רתתסה אל אוהש ךכ
?ומש תא הלגאש ךכמ חיוורא המ ןכ םאו - רתתסהל בוט

:השדח הנעט עיגה הנורחאלש םושמ ,הזכ ןונגסב רבדמ ינא עודמ .ג

הז קוח לטבל םיכירצו ,המויא הריזג ןכא יהוז ,"ידוהי והימ"ב קוסעל ןמזה אל הז וישכע
.המ ןמז תוכחל םיכירצ ,ךכל םיאתמה ןמזה אל הז וישכע לבא ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב
,יתד גשיה אוהש קוחב רבודמש ןכ ינפל ורמאש םירבדהש הנקסמל ועיגה רבכ םה :רמולכ
.ךכ אל ןכא הז ,םשה שודיק הזש ןכ ינפל ורמאש המ םג ךכ ,יתד גשיה אל ןכא הז

ןוילמ שש םתוא ומכ קוידב םשה שודיק הזש רמולו אובל הזה ןוחטבה םהל ןינמ ,ללכב -
!?יתימא םשה שודיק לע וגרהנש םידוהי

וילע קתפ םע עיגמה יוג לכש ,"קוח" םשב הזל וארק דועו לארשי םעב ןברוח השע הז ירה
,קתפה תא ול ןתנ ימ קוליח ןיא - תולבגה לכ ךכב ןיאו ,ידוהיכ םשרי "ידוהי" אוהש םשרנ
ירורפא םוי עצמאב ררועתהל לוכי יוג .קתפה תא בתכ ומצע אוהש תויהל לוכי קוחה יפל
יפל !לבקתי רבדהו קתפ לע תאז בותכי ומצע אוהו ,ידוהי תויהל וישכע ךירצ אוהש טילחהלו
.תולבגה לכ הזב ןיא קוחה

תא לטבל םיכירצ ןכאו םשה שודיק ךכב ןיאש םידומ םה םג ,ךכמ וטרחתה םה רבכ לבא -
הז םאו ,רתוי ךכב קסעתהל ולכוי זאו תצק תוכחל ךירצ ,ךכל ןמזה אל הז התע לבא ,קוחה
.הנעטב וילא אובל רשפא ךיא ,ארבנ קר אוה לכה ירחא ירה - תומילשב 'יהי אל

רשפא ?תוכחל דוע רשפא המכ .יצחו הנש רבכ ךכל םיכחמ ?תצק תוכחל שוריפה המ לבא
םינעוט ןיידעו ,םומיסקמה רבכ הז - םישדח ב"י ,םישדח השש ,םישדח השלש ,שדוח תוכחל
שי רבד לכל !םיכחמ ןיידע לבא - הזב וקסעי יזא 'וכ בוט רתוי 'יהי חור-בצמה רשאכש
!רועיש

רמאי בוש אוה זא ?רחמ 'יהי המו ,רתוי בוט חור-בצמ היהי זא ,רחמ דע תאז וחד - אוה ןעוט
?ךכמ אצוי המ כ"או ...רתוי בוט חור-בצמב 'יהי אוה תרחמלש

!?םידוהיכ םיוג םימשורש ךכמ תלעות שי ימל

רבד יל ורמאת :םתוא יתלאשו ,םייתד אלו םייתד ,לארשי ץראמ םידוהי המכ םע יתרביד .ד
יאדו םידוהי :ךכמ חיוורמ ימ ,ידוהי אוהש יוג לע םיבתוכש ךכמ םיחיוורמ םתא המ :דחא
םיאורש יפכ ,ךכב הצור וניא אוה ,אברדאו ךכמ חיורמ אל םג יוגה ,אל םג לארשי ץרא ,אלש
עוסנל לוכי אוה ,תאז ךירצ אל יוגה ןיאושינ ליבשב םגו ,הז ללגב תורצ כ"חא השוע אוה
לוכי אוה כ"חא .ןיאושינכ םיבשחנ םש ולש ןיאושינה ,םוקי ןכו יוגכ ןתחתהלו ןיסירפקל
ןיא םייוגל םגו לארשי ץראל ,םידוהיל רשאכ כ"או .וינפל החותפ ץראהו לארשי ץראל אובל
!דחא ףאל !?םידוהיכ םיוג םימשורש ךכמ תלעות שי ימל - (הנותח אל םג רומאכו) הזמ םולכ
.יעבדכ הכלהכ רויג רובעי ,ידוהי תויהל תמאב הצורש יוג - !?תאז םישוע המ ליבשב כ"א

- "םיכוביס" ידוהי םע ןתחתמשכ ,יוג ותואל םיכסוח ידוהיכ יוג םימשורש ךכב - ?יאמ אלא
םייוג םושרל ןתונה הזכ קוח שדחל םיכירצ "םיכוביס" אלל ותואת תא אלמל ידכ םאה
...!?לארשי םעל לודג יכה ןברוח איבמש קוח ,םידוהיכ

יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל"ש רמא וניבא םהרבאש המ 'יהיש ןוצר יהיו . .
'יהי אל םידוהי לצאש םינמזה לכב חכ תניתנ יהוזש רהזב רמוא אוהש יפכו ,"וברקב בשוי
.תויהל לוכי אלש רבד והזש ליעל רבודמכו ,"רכנ ל-א תב לעבו"ד ןינעה
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


דוד תיב יכלמ תחישמ ןפוא

,הרש-ייח פ"ש תחישב מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ ונינפל
(504 ב"ח ג"משת תויודעוותהב ספדנ הנעמה ןכות) ג"משת'ה ולסכ ח"הבמ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ארקמל שמח ןב אמגודל :בתכו "ז"נפלש הכלה רעד ןיא ךיילג" תוביתה תא ףיקה יברה
.ב"ויכ דועו ז"נפל תוכלה 4 ונייה תואיצמב המכ םבתככ רשא םריבסי

!הדוקנה רקיע "וספת אל" הארנכ :יברה בתכ דומעה ילושב

:ק"יתכה חונעיפ םע הלוכ החישה ןלהל

:ם"במרה רדס ןיא אישק א ךאנ ןרעוו טרעפטנעראפ ךיוא טעוו רואיב םעד טיול

:רעירפ רע טביירש ,שדקמה ילכ 'לה ןיא ךלמ תחישמ ןופ םיניד יד טגאז ם"במר רעד תעשב
המכ ,ךאנרעד ןוא ."דבלב דוד תיב יכלמ(ו) . . אלא (החשמה ןמשמ) ונממ ןיחשומ ןיא"
םש התיהש ךלמ ןב ךלמ תחישמ ןופ ןיד םעד טגאז רע יוו םעד ךאנ ,הז ירחאל תוכלה
הזו" :רע טביירש ,זחאוהיו שאויו המלש ןופ תואמגוד יד ףיורעד טגנערב ןוא ,תקולחמ
."ןומסרפא ןמשב אלא וחשמ החשמה ןמשב אל אוהיל עשילא חשמש

וחשמ החשמה ןמשב אל אוהיל עשילא חשמש הזו" זא ,ןינע רעד טא :רתויב הומת הרואכלו
טפראדעג ם"במר רעד טאה - (דוד תיב יכלמ ןופ טינ זיא רע דלאביוו) "ןומסרפא ןמשב אלא
יכלמ . . אלא ונממ ןיחשומ ןיא" זא טגאז רע ואוו ,ל"נה הכלה רעד ןיא ךיילג ןענעראוואב
םעד ןגאז וצ ףיוא הז ירחאל תוכלה המכ זיב ם"במר רעד טראוו סאווראפ ."דבלב דוד תיב
?ןינע

םיניד יד ןגאז וצ טרא רעד טינ זיא שדקמה ילכ 'לה ןיא :תוטשפב ןבומ סע זיא ל"נה פ"עו
החשמה ןמש יניד ןגעוו טפיוהרעביא ךיז טדער אד .לארשי יכלמ ןייז חשומ ףראד ןעמ יוו
יניד :ךפיהל ה"ה - םיכלמ 'להבו] (דוד תיב יכלמ וצ זיולב ךיישו) ךלמ יניד ןגעוו אלימבו
.[ןמשה יניד אלימבו םיכלמ

קלסל ידכ" ךלמ ןב ךלמ תחישמ ןופ ןיד םעד טגאז ם"במר רעד יוו ףיורעד ךאנ ראנ
סאוו ,"'וכ עשילא חשמש הזו" רע טנראוואב ,"ודבל ךלמ והזש לכל עידוהלו תקולחמה
גוסב כ"ג התיהש ףא אוהי תחישמ זא :תחא תבב ןכאז עדייב ללוש ם"במר רעד זיא טימרעד
עדייב טאהעג טינ טאה - תקולחמד בצמב הכלמה - וז הכלהב ז"נפל רבודמה - קיסע 'יבד
טינ טאה'ס ןוא ;ןומסרפא ןמש טימ ראנ החשמה ןמש טימ ןעוועג טינ זיא'ס - ןכאז
.(*"תקולחמה קלסל" זיולב ראנ) "ודבל ךלמ והזש לכל עידוהל" ןופ ןינע םעד ןאטעגפיוא

__________
לעב אוה (2 .ךלמ ןב 'יה אל (1 :יכ ,'וכו המלשב ד"ע "תקולחמה קלסל" 'יה אל אוהיב (*
.תקולחמה"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish