ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

:ם"במרה ןושלב - המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
תא קורזלו ,"םכתמדרתמ וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע"
הצוח תונייעמה תצפהד הדובעב הניתנו הריסמ ךותמ ומצע

*

תודלות 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= גפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
םיחולשה סוניכ לגרל ,תוחילש ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


הלא ונימיב המדא תודיערו תוכפהמ
חישמ אב דימו ףכיתש ףסונ ןמיס -

ןמז ףוסב ונא םידמועש הנורחאה הפוקתב רבודמה לע םיהמתה םנשי
םלוע ירה ?תאז םיאור ןכיה :םילאושו ,אחישמד אתבקע ,תולגה
םניאש לודג יכה אלפלו * ?גהונ ליגרכ הנשב הנש ידימ וגהנמכ
םייולגה תוערואמ ,םלועב םישחרתמש תוערואמהב םיננובתמ
תולודג תוינוציק תוכפהמ םישחרתמ ,הלא ונימיב * !םימסרופמו
תוכיפש אלל תומחלמ אלל ז"ה ,'ה ידסחבו ,םלועה בורב ,רתויב
תולודג תוכפהמ םיאורשכ * החונמו טקש ךותמ אלא ,ו"ח ,םימד
םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנש ףסונ ןמיס ז"ה ,הלא ונימיב
תחישמ * ונקדצ חישמ אב שממ דימו ףכיתו ,אחישמד אתבקעד
הגומ - נ"שת'ה ולסכ ,תודלות פ"ש

ררבמ בקעיש ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי ,קחצי תודלות הלאו" שוריפב ליעל רומאה . .
1"ושע"ב םיללכנש ,םלועה תומוא םיעבש ,ולוכ םלועה לכד רוריבה ללכנ הזבש ,ושע תא
רתויב ךייש - ("ושעו בקעי"ב תזמרנ חישמה תומיב ע"הואו לארשיד תיללכה הקולחה ירהש)
:הז ונרודל

תדחוימ השגדה וב שי ,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש ןויכ
תווצמ עבש םויק י"ע ,רשויו קדצ ,בוט ינינע לכב ע"הוא לע עיפשהל לארשי לש םתדובע לע
םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" 3דועיה םויקל הבורק הנכהכ ,2חנ ינב
ץראה האלמ יכ 4רמאנש . . דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אל"ש דעו ,"דחא
.(6ורפס םתוחו םויסב ם"במרה ש"מכ) 5"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

קר אל) איה ,חישמה תומיל הנכהכ וז ונתפוקתב םלועה רוריבד השגדההש ,ףיסוהל שיו . .
ונימיב 7ולוכ םלועה בצמב יולגב הארנה ןפואב (םג אלא ,הרותב ,"השרפב םירומא"ד ןפואב
.הלא

:המדקהבו

אתבקע ,תולגה ןמז ףוסב ונא םידמועש הנורחאה הפוקתב רבודמה לע םיהמתה םנשי
- ?גהונ ליגרכ הנשב הנש ידימ וגהנמכ םלוע ירה ?תאז םיאור ןכיה :םילאושו ,אחישמד
םייולגה תוערואמ ,םלועב םישחרתמש תוערואמהב םיננובתמ םניאש לודג יכה אלפלו
!םימסרופמו

יבחרב םישחרתמ (ןמזל ןמזמ ךלוהו ףיסומו ,תונורחא יכה םינשמ לחה) הנורחאה הפוקתב
,טקשב הלא תוכיפהמ םישחרתמ 'ה ידסחבו ,הצקה לא הצקה ןמ ,תוינוציק תוכיפהמ םלועה
ינינעב) םוי-םויה ייחש ,ךכ ידכ דע ,ןלציל אנמחר ,םימד-תוכיפשו תומחלמ אלל ,רמולכ
תשחרתמש תורמל ,גהונ וגהנמכ םלוע וליאכ ,ליגרה ד"ע להנתהל םיכישממ (ב"ויכו רחסמה
אקיטילופ יכרדב ,תימינפ הכיפהמ איהש אלא ,הלוכ הנידמה תגהנהב תינוציק הכיפהמ
:תינידמ

דחי ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אב הנממש הנידמה) איסור תנידממ ליחתמו שארל לכל
ליפהש ינתמיאו ףיקת רטשמ תונש םיעבש לש הפוקת ירחאל ,רשא ,(ויחולשו וידימלת םע
ויה רטשמה לע תרוקיב לש תואטבתה רובע וליפאש דע ,הנידמה יבשות לכ לע ותתיח
יוניש ,רתויב רצק ןמז קרפב ,עתפל השענ - (ב"ויכו ריביס) הריזג ץראל חלשהל םישנוע
תונידמ ראשב םג טשפתמו ,הנידמה רטשמב (הנידמה תגהנה שארב םידמועה י"ע) ינוציק
.ןתמגוד

םגו םינפב הנידמה תגהנהב הכיפהמ תשחרתמ הנורחאה הפוקתבש - ןיס תנידמב ז"דעו
רצק ןמז קרפבש - ודוה תנידמב ןכו ,ב"ויכו ,םלועה תונידמ ראש םע סחיו רשקל עגונב
דועב תוינוציק תוכיפהמ ז"דעו ,הכורא הפוקת ךשמב טלשש ןוטלשה ישאר ופלחוה תיסחי
םירבדהש ןויכ ,ךיראהלו טרפל ךרוצ ןיא ,רשא ,"םיה ייא"ל דעו ,םלועה יבחרב תונידמ המכ
.םימסרופמו םיעודי

,רמולכ ,םדא-ינב לש םוצע יוביר םהב שיש ולאכ תונידמב תוכיפהמ תודוא רבודמהו
םישנאה בורל דעו ,םלועה יבחר לכב םישנא ינוילב םיגיהנמש םירטשמו תולשממב תוכיפהמ
!םלועה לכבש

- 8"וסנב ריכמ סנה לעב ןיא" ,הז לכל בל םימש אלש לודג יכה אלפלו - רבדבש "סנ"הו
,החונמבו טקשב תושחרתמ ,םלועה בור לע הרישי העפשה םהל שיש ,תוינוציק תוכפהמש
:הלוכ תוישונאה תודלותב ערו חא ול ןיאש רבד

ולהנתהש םד תובוקע תומחלמב דימת םיוולמ ויה תונידמ לש ןוטלשו רטשמב תוכיפהמ
קיחרהל ךרוצ ןיאו .ל"ר ןברוחו סרה ואיבה ,םייחה ךלהמ תא ושביש ,הכורא הפוקת ךשמב
ארונה ןברוחה תא הז ונרודב וניארש ןויכ ,ז"נפלש תורודב םלועה ימי ירבדב שפחלו תכל
.הרצ םיימעפ םוקת אל ,'ינשה םלועה תמחלמב

ז"ה ,'ה ידסחבו ,םלועה בורב ,רתוי תולודג תוינוציק תוכפהמ םישחרתמ ,הלא ונימיב וליאו
.החונמו טקש ךותמ אלא ,ו"ח ,םימד תוכיפש אלל תומחלמ אלל

םג (אלא ,םדא-ינב תגהנהל סחיב קר אל) םיאור הלא ונימיב םלועב תוכפהמש ,ףיסוהל שיו
,הנורחאה הפוקתב ועריאש המדא תודיער - םמודו חמוצ יח ,םלועבש םיארבנה ראשל סחיב
,'ה ידסחבו ,(וז הנידמב םג) םלועב םינוש תומוקמב התע םג תוכשמנו ,רצק ןמז קרפב
.ז"נפלש תופוקתב ועריאש םימוד םירקמל סחיב טרפבו ,ןטק רפסמב ויה תונברקה

אקיטילופה יכלהמב םישחרתמש תוערואמ ,הרואכלד) - י"נבל ל"נהכד תוכיישה רואיבו
דומילב קוסעל םדיקפתש ,י"נב לש םנינעמ םניא (9י"נבל רישי רשק אלל) םלועה יבחרב
:םיטרפ המכב - (תווצמה םויקו הרותה

תיארנש ל-אה תולדגל ףסונ ,ןכש - וידסח לדוג לע 'ידוהו חבש תניתנו ל-אה תולדג תרכה (א
ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ",10"'וג ל-א דובכ םירפסמ םימשה" ש"מכ ,עבטה תגהנהב
תוכיפהמש ,ד"ודנבכ ,תיסנ הגהנהב ל-אה תולדג רתוי תשגדומ ,11"תננוכ רשא םיבכוכו חרי
ה"בקה לש וחכב אלא וניאש לודג סנ ,החונמו טקשב תושחרתמ םלועה יבחרב תוינוציק
חבש תניתנמ ו"קו ש"כמב ,רבדבש דסחה לדוג לע ה"בקהל תודוהל שי ךכ לעו !"לוכי לכ
.12ומויב םוי ידימ עבטה תגהנה לע 'ידוהו

,ןכש - "אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל 'יפצהו חישמה תאיבב הנומאב הפסוה (ב
,13אחישמד אתבקעד הפוקתה לע ל"זח ישרדמב ואבוהש םינמיסהמ םה םלועב תוכפהמ
םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנש ףסונ ןמיס ז"ה ,הלא ונימיב תולודג תוכפהמ םיאורשכו
.ונקדצ חישמ אב שממ דימו ףכיתו ,אחישמד אתבקעד

:אבהלו ןאכמ רקיעבו םג עגונה - ירקיע ןינע דועו

בצי" 14בותכה רביד אלמ ארקמ ירהש - י"נב תגהנהמ םילשלתשמ םלועבש תוערואמה לכ
םיעבש ,"םימע תולובג"בש תוערואמה לכש ,ונייה ,15"לארשי ינב רפסמל םימע תולובג
םיפיסומ י"נב רשאכ ,ןכלו ."לארשי ינב" םע ףקותו תוביציב םירושק ,םלועה תומוא
רוריבד הדובעה ןהו ,צ"מותה םויקד הדובעה ןה] 'יתווצמ םויקו הרותה דומילב םתדובעב
אלל) אליממ ךרדב לעופ ז"ה ,[חנ ינב תווצמ עבש םייקל ע"הוא לע העפשהה ללוכ ,םלועה
םיעבש לכב ,ולוכ םלועה תדימעו םויק (דבלב הבשחמב אל וליפא ,תדחוימ תוקסעתהב ךרוצ
."םימע תולובג בצי" ,םלועה תומוא

אתבקעד הפוקתה יהוזש םישיגדמה ,הנורחאה הפוקתב םלועב ושענש םייונישהש ,רמול שיו
תשרפב בותכה ןושלבו ,הנורחאה הפוקתב לארשי לש םתדובעמ האצותכ םה - אחישמד
תנש םע תוכיישבו רשקב טרפבו ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי ,קחצי תודלות" - עובשה
."הנש םיעברא ןב קחצי יהיו" ,םיעבראה

םיחולשהש ליעל רומאכ - םיעבראה תנשד ימלועה םיחולשה סוניכב שגדומ הז ןינעו
לעופ ז"ה ,ןכלו ,םלועבש תונידמה לכד חכ-יאב םה םלועה יבחרבש תונידמה לכמ וסנכתהש
.םלועבש תונידמה לכד הגהנהה לע אליממ ךרדב

רתוי דוע ףסותי ,אלימבו ,לארשי לש םתדובעב רתוי דוע ףסותיש - רקיעה אוהו - ר"היו
תובצייתהו קוזיח י"ע ,הלגנהו הארנה בוטב ,םימחרבו דסחב ,ולוכ םלועה בצמ תבטהב
,"הכולמה 'הל התיהו" דועיה םויקל דעו ,וגיהנמו םלועה ארוב ,ה"בקה לש יתימאה רטשמה
םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא"ו ,םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ יוליג
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ"ש ןפואב 'יהת המצע ץראהש דעו ,"דחא

__________
המ לע ,םינושארה לע ףיסומ (ושעו בקעי) קחצי תודלות הלאו"ש ,רומאכ ,ושעו לאעמשי - רתוי תויטרפבו (1
.זכש ע"הוא 'עמ ד"בח םיכרעה רפס האר) ע"הוא לכ םיללכנ םהבש ,"לאעמשי ינב ונמיה הלעמל בותכש
הרותה תא ולבקיש ושע ינבל חתפש" ,"ומל ריעשמ חרזו ןראפ רהמ עיפוה" ,גל הכרב) בותכה ןושלבו .(נ"שו
ונתשרפ ת"הוא הארו .פ"הע י"שרפ) "לארשיל התא"ש דע "וצר אלו ולבקיש לאעמשי ינבל חתפו . . וצר אלו
.(ךליאו ב ,תת ('ד ךרכ)

תווצמ לבקל םלוע יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר השמ הוצ ןכו" (ח"פס םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (2
.(נ"שו .ךליאו 96 ה"לח ש"וקל הכוראב הארו) "חנ ינב ווטצנש

.א"יפס םש ם"במר הארו 'ינפצ (3

,אי 'יעשי (4

.ךליאו 121 א"ח נ"שת ש"הס - וז הנשד "ם"במרה לע ןרדה" האר (5

,םויל םיקרפ 'גד ישיש רוזחמ םויס - לארשי תוצופת לכב ם"במרה דומילד "םויסה"מ התע םיאב ירהו (6
.םויל דחא קרפד ינש רוזחמ םויסו

ךשמהמ םג ריעהלו .(ב"ער ,אסק ב"חז) "אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" - הרותהמ לשלתשנש ז"יע (7
.םינפב ןמקלדכ ,לארשי לש םתדובע י"ע השענש ,"אמלע םייקמו אתיירואב לדתשא שנ רב" - רמאמה

,אל הדנ (8

.צ"מות םייקל רתוי לק השענ תונידמ המכבש הדבועה דבלמ (9

,טי םילהת (10

םש (11

תניתנו ל-אה תולדגב תוננובתהב ללכ תערוג הניא תווצמה םויקו הרותה דומילב תוקסעתההש ,טושפו (12
.וידסח לדוג לע 'ידוהו חבש

ךלמש הנש" .(ד ב"מפ ר"ב) "חישמ לש ולגרל הפצ ולאב ולא תורגתמ תויכלמ תיאר םא" :אמגודלו (13
ןכות ירהו .(ירוא ימוק אקסיפ יתבר אתקיספ) "'וכ הזב הז םירגתמ םלועה תומוא יכלמ לכ וב הלגנ חישמה
.החונמו טקש ךותמ איה "תורגתה"ה ידסחבש ,אלא ,םלועב תוכפהמ אוה "תורגתמ תויכלמ"ד

,בל וניזאה (14

.(פ"הע י"שרפ) "ןושל םיעבש םימע תולובג ביצה םירצמל ודריש לארשי ינב לש שפנ םיעבש רפסמל" (15


הלואגה ןמז


"יחי" תזרכה לש הנכות

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופל עגונבו

שאר") ולסכ שדוח שארב ("התומכ שדחתהל םידיתע םהש") הנבלה דלומ 'יה רבכש ןויכ
תנשד (ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע רושקש) ישילשה שדוח ,("הלואג לש שדוח
רתיב ףיסוהל לארשימ א"ואכ ךירצ - (לכ לכמ לכב ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה) ב"נשת'ה
,ותואיצמ לכש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה תשגדהב זוע רתיבו תאש
,לארשימ א"ואכ לש ותואיצמ םצע יהוזש) חישמד תויחהב הרודח ,ותנשמ רועינשכ ףכית
.חישמה תומיל האיבמש (ובש חישמ

םצעד שדוחמ ףקותב תשדוחמ תוררועתה י"ע - הז עגרב םג תויהל ךירצו לוכי הז ןינעו
ידכ "תחא הוצמ" דוע ףיסומש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל" (ותנשמ רועינ ד"ע) המשנה
.הלצהו העושת םהלו ול איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהל

תרות תצפהו דומיל ומכ ,הדיחיה 'יחב םע םירושקה םילענ םינינעב אקוד ואל - הז לכו
םיימשגה ויכרצ תניתנ ומכ ,םיטושפ םינינעב (רקיעבו) םג אלא ,הרותבש הדיחי ,תודיסחה
שדוחד םיפסונה םיכרצה דחוימבו ללוכ ,(ףוגב המשנ) ותואיצמ םצע םע םירושקה ,ידוהי לש
גהנמה םג ללוכ ,החמש לש תודועסב םיפיסומש ,"ללהו החמש ימי" ,הכונח ימיב ,ולסכ
החמש לש תויודעוותהו תודועסב ז"נפלו ,(וניאישנ וניתובר וגהנש יפכ) הכונח תועמ תניתנד
.ולסכ ט"יו ד"וי הלואגה ימיד

הלואגה יוליגבו לעופב אובת ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוח תלחתבש - רקיעה אוהו ר"היו
דוד תיבמ ךלמ דומעי" - ונקדצ חישמ י"ע ,התומלשו הלואגה תלחתה ,המילשהו תיתימאה
םכש ודבעל 'וג םימע לא ךופהא זא רמאנש ,דחיב 'ה תא דובעל םלועה תא ןקתי"ש דע ,"'וכ
."דחא

:עובשה תשרפ תלחתהבו רבעש עובשד הרטפהה םתוחו םויסב םג זמורמכו

תוכלמ תויחצנ - "םלועל דוד ךלמה ינודא יחי" הזרכהב תמייתסמ רבעש עובשד הרטפהה
"המלש ערזמו דוד תיבמ" אוהש חישמה ךלמה י"ע התומילשש ,המלש תוכלמב הכשמנש דוד
.חישמה ךלמד ותואיצמ תולגתה אוה וז הזרכה לש הנכותש -

:עובשה תשרפ תלחתהב זמורמכ - 'וכ ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה האב ז"חאלו ז"יעו
ןפואב איה (ותואיצמ תולגתה) חישמה ךלמד ("תודלות") הדילהש - "קחצי תודלות הלאו"
לע םג לעופש אלא דוע אלו ,("קחצי") "יל קחצי עמושה לכ"ש דע ,("הלאו") לכ ןיעל יולג
לא אובא רשא דע" ,(חלשיו תשרפב) ושעד רוריבה ןהו (אציו תשרפב) ןבלד רוריבה ןה ,ע"הוא
'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו רמאנש ,חישמה ימיב" ,"הריעש ינודא
.שממ דימו ףכית - "הכולמה
(הגומ - ב"נשת'ה תודלות פ"שו ,ולסכ ח"רדא ,'ה ליל תחישמ)


ררועתהל ןמזה עיגה

י"עו ,לוקש ולוכ םלועהש ם"במרב ד"ספ ונשיש םיעדוי רשאכ - הולשב תבשל םילוכי דציכ
העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ"
םורגל ותלכיב אלא ,םלועב ןוקית הזיא לועפל ותלכיבש דבלב וז אל ,רמולכ ...!"הלצהו
רשאכ - "םידוביכ"ל ןיתמהלו "חפנתהל" םילוכי דציכו !םלועה לכל "הלצהו העושת"
"לודג-ןהכ" וליפא ךירצ זאש ,שפנ-חוקיפ לש בצמב אצמנש ידוהי תודוא רבודמש םיעדוי
לע וליפא ,םינבא לש לג תונפל תאצלו ,םישדקה שדקב שודקה םוי תדובע עצמאב קיספהל
!!םש אצמנש ידוהי ליצהל לכוי אמש - אקיפס קפסו קפסה

תורנ" המכו ,הז תבש ברעב תקלדה "ריאהל תורנ" המכ :ושפנב קדצ ןובשח א"ואכ השעי
...!?ז"נפלש םויב תקלדה "ריאהל

םכתנשמ םנישי ורוע" :ם"במרה ןושלב - המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
הניתנו הריסמ ךותמ ("ךיז ןפראווניירא") ומצע תא קורזלו ,"םכתמדרתמ וציקה םימדרנו
.הצוח תונייעמה תצפהד הדובעב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ ח"רעו ח"הבמ תודלות פ"ש תחישמ)


תופיסאל ןמז ןיא

,הפיסא ןגראל םיכירצ שארל לכלש רדס השענ ,םייוסמ ןינעב קוסעל שיש םיררועמ רשאכ . .
ונקדצ חישמ" ,תופיסאל ןמז ןיא - ...'וכו הפיסא דוע ןגראל םיכירצש וטילחי וז הפיסאבו
הדובעה תא םילשהל םיכירצ ,אלימבו ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ..."טנאוו ןרעטניה טייטש
םישוע - הז םוקמבו ,"'יתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,שממ לעופב הצוח תונייעמה תצפהד
..."תופיסא"
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ ח"רעו ח"הבמ תודלות פ"ש תחישמ)


"איבנה והילאל ןיתממ אל ונקדצ חישמ"

תא םכל חלוש יכנא הנה" ,יתימאה חילשה לש ואובל םיכוז דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
ןיתממ אל ונקדצ חישמש ,הזמ הריתיו ,ונקדצ חישמ תאיב לע רשבמש ,"איבנה והילא
חילש השענ ,לארשי ללכ יככותב ,ונתאמ א"ואכו ,ומע דחיב אב אלא ,איבנה והילא תאיבל
הארמ" ,"אב (ונקדצ חישמ) הז הנה"ש ,הלוכ הביבסה לכלו ,ותיב ינבל ,ומצעל עידוהל
."הז רמואו ועבצאב
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תודלות פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


"לארשי לכ ףוכיו"ה םייקתמ םיחולשה ידי לע

םישודיחה דחא אוה "חילש"ו "תוחילש" לש אשונה
.יעיבשה רוד ,ונרוד תא םינייפאמה

תורגאו תוחישב תויטרפב ךכ לע רבסומו רבודמ תובר
םירפסב וטקלנ) חישמה ךלמ א"טילש ר"ומדא ק"כ
(דועו 'שדוקה ץראל תוחילשה' 'תוחילשה רפס'

חילשה ןיב האלפומה תורשקתהה תדוקנ לע רצק טקל ןלהל
תוחילשל האיציה תוציחנו ,תוחילשה יולימ ןפוא ,חלשמל

"ימלועה םיחולשה סוניכ" לגרל הזב אבומ
770 - "חישמ תיב"ב ולא םימיב םייקתמה

!ומצע חלשמה תואיצמ אוה

י"ע וא) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילש - תדחוימ תוחילשל וכזש ולא םנשי
תצפהב - דחוימבו ,ללכב תודהיה תצפהב קוסעל ('וכ חילש השוע חילש ירהש ,וחולש
.הצוח(ל דע) תונייעמה

- שממ ותומכ דע ,ותומכ םדא לש וחולש :"חילש"ד םייוליעה לכ תא םהל שי ,ןכלו
."לכה אוה אישנה" ,ונרוד אישנד

:תוחילשה ןינעב םינפואו תוגרד המכ םנשיש . . ראבתנו בתכנ רבכש יפכו

אוה (תוחילשה םייקמ ודי לעש) חילשה רבא חלשמהד אוה חילשה השעמ
.חלשמהד ותומכ איה חילשה תואיצמ לכ חלשמהד

ותגהנהש ,"ףסוי" ומשש ונרוד אישנ אוה חלשמהש ןויכמו] הזב תיעיבר הגרד הנשיו
(תילענ יכה) תיעיברה אגרדה תא םג ןתנ יאדוב - "ךרובי אוה ןיע בוט"ד ןפואב התיה
,(שממ ותומכ דע) חלשמהד ותומכ איה חילשה לש ותואיצמש דבלב וז אל :[תוחילשבש
המ" ןינעב א"בשרה שוריפ תודוא פ"מכ רבודמה ד"ע ,ומצע חלשמה תואיצמ אוה אלא
אלא ,ונממ ובר הנוק כ"חאו דבעה הנוק הליחתמש הנווכה ןיאש - "ובר הנק דבע הנקש
אלא וניא ותואיצמ לכ יכ ,ומצעל תואיצמ וניא דבעהש ןויכמ ,ובר הנוק הליחתכלמ
.ובר הנק דימ - םייוסמ רבד ודיל לבקמ דבעה רשאכ ,ןכלו ,ובר תואיצמ
(הגומ - מ"דשת'ה תודלות פ"ש תחישמ)


ןינעה תא לעופש הז אוה יברה

יזא - "הנלוכל תחא הרות" ירהש ,הלגנב םיאצמנ םינינעה לכש םימעפ המכ רומאכו
'גב תאז דומלל רשפאש ,"ותומכ םדא לש וחולש" ,תוחילשה ןינעב הריקח הנשי
:םינפוא

תא תושעל ידכ חלשמהמ חכ תניתנ ול שיש אלא ,חילשה ןכא השוע הלועפה תא
.ומוקמב הלועפה

.חלשמה לש 'ישעה חכ אוה ,חילשה לש 'ישעה חכש

.חלשמה תואיצמ איה ותואיצמ ,חלשמה ומכ קוידב 'יהנ חילשה לש ופוגש

אוה םאה םיאצומ אל חלשמל עגונב לבא ,חלשמה ומכ 'יהנ חילשה םאה רבודמ ז"כ
ןפואל דע ,ל"נה םינפוא 'גב םג חלשמל עגונב דומלל םילוכי לבא ;חילשה ומכ 'יהנ
.חילשה לש ותואיצמ תויהל ךפוה חלשמהש

,דיגמה לש ותוחילש תא תואלמל עסנ ןקזה ר"ומדא רשאכ ,םינינעה תוינחורב םג ךכו
דיגמהש ןכיהש ןבומ הזמו ,חילשה לש ותואיצמ תויהל הכפה חלשמה לש ותואיצמ יזא
.חילשה לש ותואיצמ 'יהנ - דיגמה - חלשמהש ןויכ ,ןקזה ר"ומדא םג 'יה םש 'יה

אוהו ,ותיא דחי אצמנ יברה יזא ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכ ,וישכע םג ךכ
.ןינעה תא לעופש הז (יברה)
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה תוכוס מ"הוח תבש תחישמ)


"לודג רתויה בוריק"

הזב התיה יאדובש ,[הבו]ש [תב]שו ה"ר ימיב הגהנהה תודוא ריכזמ וניאש אלפל
.םינינע המכל הז לצנל תונמדזה

ןינעה הז ןיאש ןבומ ,[הניטנגראל ותוחילש] 'וכו קוחיר תודוא ובתכמב םייסמש המבו
רשא ,הבושח יכה הדובע דחאל םינתונשכ לודג רתויה בוריק אלא הברדאו ,ללכו ללכ
.הזב ד"סקה םג אלפלו ,אקוד לודגב הוצמד רמאנ 'ילע
(חי ד"יח שדוק תורגא)


ררחתשהל לוכי וניא דחא ףא
תוירחאה ןמ טמתשהלו ותבוחמ

:הז ונרודל דחוימב דומיל הזב שי - רתוי תויטרפבו

ןורחאה רוד ,רודהמ א"ואכל ןתנ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש וניבר השמ
,תולגהד "םימעה רבדמ"ב הדובעהד םינורחאה םיירישה רומגל תוחילשה ,תולגה לש
ץרא הדיתעש) םלועה לכדו ,לארשי ץראד תומילשב שוביכו הסינכל ךרדה תא ןיכהלו
.(ולוכ םלועה לע טשפתתש לארשי

,"ןענכ ץרא תא ורותיו" םיחולש ויהיש - "חלש" - םידוהיה לכ תא חלש ונרוד אישנ
דחוימבו ,תודהיהו הרותה תצפה י"ע םלועה תא שובכל הבוט יכה ךרדה אוצמלו תוארל
.הצוח תונייעמה תצפה -

טמתשהלו ותבוחמ ררחתשהל לוכי וניא דחא ףא ןכלו - ונרוד לש תוחילשה איה תאזו
לכ - הברדא אלא ,םלוכ ירחא "ררגנ"ש ןפואב פ"כע וא דצה ןמ דומעלו תוירחאה ןמ
ינב לכ לארשי ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח" - המידק תכלל לדתשהל ךירצ דחא
."םכינפל ץראה השבכנו" החטבהה הנשיו ,"ליח
(הגומ - ח"משת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ)


לכשה תא ברעל אל

הזיא תושעלו לכשה תא ברעל אלש - םילגרמה תשרפמ דומלל ונילעש תוארוההמ
י"עש ול המדנשכ םג ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ברה ירבדב ,דבלב רדסה יוניש וליפא ,יוניש
המודב דע תועטל רשפא ברה ירבדמ תצק יונישב ,יכ ,ותוחילשב רתוי חילצי הז יוניש
ינב ישאר םישנא םלוכ" םהילע רמאנש םילגרמה המו :ו"קו ש"כמבו ,םילגרמה תועטל
- "'וג תולעל לכונ אל" ורמאש דע תועטל ואב ,השמ ירבדמ וניששכ ,"המה לארשי
.המכו המכ תחא לע ונכרעכ םישנא

השע ול רמוא םויה ר"הצי לש ותנמוא ךכ" ל"זראמ שוריפב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
םדאל רמול ליחתמ וניא ,"רעקניגולק רעד" ארקנה ,ר"הציהש ,"'וכ רמואש דע 'וכ ךכ
,"ךכ השע" וירבד תליחת אלא ,ול עמשי אל יאדוב וזכ הלחתהב ,יכ ,הריבע רובעל
,ךכ השעתש םיכסמ ינא םג ,"ךיילג רעייז" :רציה ול רמוא הוצמ השוע רשאכש
ברעמ ,לבא ,הוצמ ינינעל עגונב איה הלחתההש ףא - ותצעו ותעדל בישקהל ליחתמשכו
."'וכ דובע ול רמוא"ל שרוש ז"ה - ותצעו ותעד

בוריע אללו ,יוניש אלל ,ברה ירבד תרימש - אוה תוחילשה יולימב ירקיעה יאנתה ,ןכלו
.אקוד לוע תלבק ךותמ ,לכשה
(הגומ יתלב - ת"יש'ה חלש פ"ש תחישמ)


העד ול ןיא תוחילשה םצעל עגונב

- ("ךתעדל") חילשה לש ולכשל ןותנש המש ,םילגרמה רופיסמ ןבומ אסיג ךדיאל . .
- ('וכ המייקי םאה) תוחילשה םצעל עגונב כ"אשמ .תוחילשה םויק ןפואל עגונב קר אוה
:העד ול ןיא הזב

,המייקל ךירצ ,ותוחילש איה תאזש ול רמא - ונרודבש וניבר השמ - חלשמהש ןויכמ
;ב"ויכו "םעה זע" ,ידמ השק הז ילואש ,ולכש תא הב ברעל ול רוסאו

- (ומצעמ ןיחבהל ךירצש) תוחילשה םויק ינפוא יטרפ םגש ,ומצעמ ןבומה רבד ףיסוהלו
יונב לכה רשאכו .חלשמהד דחוימ יוויצהו הרותד םיללכה לע םידסוימ תויהל םיכירצ
.חלשמה ןוצרל םימיאתמ םיטרפה לכ - הז דוסי לע

לכ ןיבהלו ומצעמ תעדל לוכי א"ואכש ךכ ,רורב ןפואב אוה חלשמה יוויצש יאדובו
יפל אלא 'וכ שקבמ יניאש ללכה ונשיש ןויכמ .חלשמה ןוצרל ומיאתיש ןפואב םיטרפה
.ןחכ
(הגומ - ח"משת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ)


...רטמוליק המכ הנשמ אל

םירסומ רשאכו ,ונוצר תא רוסמל ,("גיילקעווא") תטלחומ תורסמתהל קר םיקוקז . .
וילע םיווצמ םאה קוליח םוש ןיא זאש ןויכ ,'וכו החונמב ןושיל םילוכי ,ןוצרה תא
אוהש ןויכ ,ול עגונ אל הזש תויה ,רטמוליק ףלא וא ,האמ וא ,דחא רטמוליק עוסנל
וב תושעל םיכירצ אלש אלא) "םכמ בירקי יכ םדא"ה תא שי ולצאו ,ונוצר תא רסומ
.((הז פ"ע ת"וקלב ראובמכ) ..."המהב"ב השענה תא (ןוצרו "םדא"ב)

עסונ ירה יברה לבא - יברהמ ךליל הצור וניא אוהש ןויכ ,עוסנל הצור וניאש ,אוה ןעוט
.ולצא חנומ 'יה ךכ ,יתימא דיסח 'יה אוה םאו ,ותיא

,ת"תח תרימאב הבוח ידי אצוי אוהו 770 "עוקת" תויהל וילעש ,ןעטי אלש כ"ומכ
ה"בקהש ייא .'וכו והשמ וילא קבדתיש ששחמ םוקמ קוחירב תכלל הצור וניא אוהו
,הזל המודב תויהל אוה ותלכיב םג כ"א ,אתולגב אתניכש ,תולגב אצמנ לוכיבכ ומצעב
.הזל לגוסמ אל אוהש - אוה ןעוט - לבא

םנמא ןעוט אוה ,ודבלמ דוע ןיאש ("גיילפא רעד") החנהה ולצא הרסחש ,ול םירמוא
.ףוגה תחונמל איה הזב ותנווכ תמאב ךא ,תודיסח דצמ

לע םילעופש י"עו ,םילובלב םוש ןיאש ,וישכע הזש יפכ וזכ רשוכ תעש התיה אל םלועמ
,הוצמ תררוג הוצמ אלא ,דבל הז םע ראשנ אל אוה ,בלול לע ותיא םיכרבמשכ דחא
,'וכו אבסה לע םג םירוהה י"עו םירוהה לע לעופ אוה ,דחא ידוהי דלי םיליצמש ז"יעו
.תורודה לכ ףוס דע האלה ז"דעו

עיגמ אוה רשאכ וישכע ,הברדא ,'וכו איסורב 'יהש יפכ שפנ תוריסמ ללכ םיעבות אל
ולש תבותכהו םשה םע ("רעפייפ") ןותעל ותוא םיסינכמו חרזמב ותוא םיבישומ ,בושיל
ול םינתונ .לודג יכה דוביכה והז אקירמאב ןאכש ,ונממ ("רושטקיפ") הנומת םע דחי
.("ןגיילקעווא ךיז") ומצע תא רוסמל ךירצ קר אוהו ,הסיט סיטרכ וליפא

.וידליו ותשא לע רתוול אוה לוכי ךיא ךא ,רתוומ אוה ומצע לעש ,ןועטל אוה ךישממ
איה 'יעבה ,תאז םילעופ תמאב תאז םיצורש ולאש םיאורש תויה ,ךכ הניא תמאה יזא
אוה ומצע תא קידצהל ידכש קר ,ומצע לע רתוול הצור אל אוהש ןויכ ,הצור אל אוהש
.םהב תאז הלות

תונודזש ותוא םיכפוהש דעו ,ידוהי דוע תושעלו לועפל םיכירצש ,איה הנווכה לבא
,חיפטהל תנמ לע חפוט השענ אפוג אוההש ,וזמ הריתי לעופש דעו ,תויכזכ ול םישענ
.תויוכזכ ול ושענ תונודז 'יהי ישילשה לצא םגש ,ידוהי דוע השועו לעופ אוהה םגש

אב תיטרפ החגשהב ,וננינעבו ,בוט רתוי הז שחומב ותוא םיאור רשאכ ירה ,רבד לכ
ק"כ רמאש המ עודי ירהו .ודבל לועפל דחא לוכי לעופב ךיא הארהו ,וריעב דיחי ,חילש
םילופלפ םע ול וריבסי רשאכש ןויכ ,יח תפומ אוה בוט יכה תפומהש ,ר"ומדא ח"ומ
םירמאמ םנשי תודיסחבש ןויכ ,'וכ תרחא תודיסח דמול אוהש רמאי אוה ,תודיסח פ"ע
םדי לעו הדלי וא דלי םע ודבל לעפש דחא לש ,'יח אמגוד ול םיארמ רשאכ לבא .םירחא
.ותלועפ לעופ הז ירה ,םהלש אתבסהו אבסה םע כ"חאו ,אמאהו אבאה םע


וחרכ-לעב והואיצוי אובי חישמשכ

?קוחר עוסנל וילע עודמו ,םידוהי ןוילמ יצחו םינש םנשי ןכ םג ןילקורבבש ןעוטש המו
,ונממ םיבוטש םירחא םנשיש ןויכ ,ול םיקוקז אל ןילקורבבש ,אוה ז"ע ץוריתה זא
.ומצע תא ץרתל שפחמ קר אוה ,םולכ השע אל אוה ,הפ 'יה רשאכ םג תמאבו

דיב - םירצמ תאיצי ןמזב 'יהש המ תמגודב ,וחרכ לעב והואיצוי ,אובי חישמ רשאכו
,תודיסח םג עדוי ירה חישמ :ותוא םילאוש .תכלל הצרי אל אוה זא םגש ןויכ ,'וכ הקזח
,םירחא םירמאמ התע דמול אוהש הנעי אוה ?ךליל שי תודיסח פ"עש עדוי אוה כ"או
םאה תעדל םדוק ךירצ אוה ,הזמ חיורי אוה המו ונממ תחקל םיצור המ ןנובתהל וילעו
.וחרכ לעב 'יהי הז זא לבא - ול יאדכ הז

חישמ ז"יעו ,'ה תואבצה תא תושעלו עוסנל וישכע םיכירצ ,הז דע תוכחל םיכירצ אל
דיחי ןב אוה ידוהי לכ ירהש ,ה"בקהל םינוקז ןב ("ףיוא טכאמ") השוע אוהש ןויכ ,אובי
.ה"בקה לצא

םייקתיש (ח"אצ לש) סוניכל עגונ םג הזו ,'וכו םירובידה וקיזי אל ,תבשו ט"וי הזש ןויכ
תוראפתה םשל אל יאדוב הז ירהו ,'וכ הדובעהמ ת"וחוד ורסמי יאדובש תויה ,רחמ
לעפי הז ילואו יאה ילוכו ,ךכמ ודמלי םירחאש ,ושעי ןכו וארי םהמש ידכב אלא ,'וכו
.ותלועפ תא

תכרב איבי הזש דע ,תוקוחרה תונידמב םג תושעלו לועפל וררועתיש ,ןוצר יהיו
,יחיור ינוזמו ייח ינבב ךרטצמה לכב םיכרבתמ ז"יעו ,תוחילשה יולימב הבר החלצהב
.שממ בורקב ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיב תא איבי הזש דע
(הגומ יתלב - ח"כשת'ה ס"מהוח תבש תחישמ)


ףרוע ול הנפמ ךא ךלמה דיל אצמנ אוה

תא בותכה רתוס ,הרואכל ."םינפ אלו ףרוע ילא ונפ יכ" בותכה ןושל םג ןבוי הז יפל
:ךכל רבסהה ךא ."ףרוע" ול ארוק אוה ןכמ רחאלו ,"ילא ונפ" רמוא הליחתב .ומצע
דומעיש ןכתי ,"םייח ךלמ ינפ רואב" רשא ,םינפ לא םינפ לש הז ןינע היהיש ןכתי
םאב ךא ,ומצע ךלמה דיל םוקמ תוכימסב אצמנ אוהש ךכ ידכ דע ,שממ םוקמ בוריקב
."םינפ אלו" לש ןינעה לבקתמ ךכמ ."םינפ" לש ךפיה הז ירה - ףרועה םע דמוע אוה

- תוכלמה תוימינפ תא איבי אוהש שקבמ ךלמה :"םינפ אלו ףרוע" לש תועמשמה
אוה ךא .ךלמה ןוצר יוצמ םשו ,תוימשגב הקוחר הנידמב - ה"בקה לש ונוצר תוימינפ
הזכ םוקמ - טעמ שדקמ יוצמ םש יכ ,ימשג םוקמ בוריקב אקוד תויהל הצורו שקעתמ
םצעו תוימינפ רשא) ותוחילש אלמל ברסמ ןכלו - טעמ שדקמה תיב אוה הרות יפ לעש
.רתוי הקוחר הנידמב תויהל (וילעש בייחמ הז ןוצרו ,ה"בקה ןוצר תואלמל אוה ושפנ

יכ ."ךלמ ינפ רואב"ה תא ול ןיא ,"םינפ אלו" הז ךא "ךרוע ילא ונפ"ה תא ול שי זאו
קחדנ יכ ,יכונאה - יטרפה ונוצר תא לעופל איצומ אוהש םושמ ,םש ריאמ ךלמה אל
.. רתוי ול חונש םוקמל אוה

םתוחילש םיאלממו םיעסונו ,הצפח שפנב תאז םישועה ולא לכ לש םקלח ירשאו
"בבל בוטבו החמשב
(הגומ יתלב - ח"כשת'ה םירופ תחישמ)


ךתיא ינא ,ךלת ,דחפת לא

םוקמב םיניקת םייחב רדתסהל איה ילש תוחילשהש יל רמא תויודיחיה תחאב
היהא זאו ,יל הרויו ינממ שקבי אוהש ומכ םש לועפלו ,וב אצמנ וניא ומצע-אוהש
.לארשי-ץרא ןוויכל העונת ודיב השע אוהו - וחוכ-אבכ

ךירצ ינניאש רמא אוה .ילע לקהל הסינו השק תוחילש ילע ליטמ אוהש עדי יברה
.ותוחילשב אצמנ ינא יכ ותוא דיספמ ינאש שושחל

,דחפת לא :רמאו יתוא דדוע ,םייוצר יתלב םינינעב ךבתסאש דחפמ ינאש יתרמאשכ
!!ךתא ינא ,ךלת
(47 'מע ב"נשת ןסינ אי 'ד"בח רפכ' - ןינוד 'יש ןבואר ח"הרה)


"לארשי לכ ףוכיו"ה םייקתמ םיחולשה ידי לע

- חכב קר הזב הנווכה ןיא ,('וכו לארשי לכ ףוכיש) שיא 'יהיש ם"במרב בותכש המ
לארשי לכ תא ("ןעגניווצ") ףוכיו ("ןייגמורא") ךלי הז שיאש ,ונייהד .לעופב איה הנווכה
והז ירהש ,דחאו דחא לכל ךלי ומצעב אוהש הנווכה ןיאש ,ןבומ .תווצמו הרות םייקל
,קיפסמ 'יה יליבשבו .האמ דע םיחולשה יחולשו ,ולש םיחולשה א"כ - ירשפא יתלב רבד
עייסמ 'יה רבכ ומצע הזו ,תווצמלו הרותל בושל ךירצש םידוהיל ודיגיו וכלי קר םהש
.וטושפכ "ףוכיו"ה םויק ידיל איבמו
(174-175 'מע ו"ח 'ךלמל ק"ידצ' - קינטוג 'יש ןהכה םייח ברה 'תודיחי')


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


י"שר תנווכל ג"עצחה לעב ןפארטעגוצ םאה

הנעממ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,תודלות ,עובשה םע רשקב
ראובמה לע םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
תודלות ףוסב י"שרפ תודוא ז"כשת'ה חלשיו פ"ש תחישב

(27 הרעה 170 ה"ח ש"וקלב ספדנ הנעמה ןכות)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

תוכירא הזב שיו) ירקע ןינע דוע הזב שי י"שר תנבהב לבא ,הזב רבדנ אל ןמזה רצוקמ
ןינעה (1 :תוטשפ :ל"א (טשפ פ"ע) י"שר תנווכל ג"עצחה לעב ןפארטעגוצ םאה :(הלודג
כ"ג ("ויתועשר" וא "תעשרמ" בתכ אלש) י"שר 'ל (2 .תעשרמ התייה אלש רתוי חונ
- .'וכו 'וכו ,טשפ פ"ע הזב חרכההו ל"נה 'ב ץרתל ךירצ - ןפארטעגוצ םאב .ןכ הרומ
.(?ע"על) בל םימש ןיא ,י"שרפ טשפל עגונב וליפאש הארנ - זאמ יבתככש אלא"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish