ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םלועה תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התע
תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו וררבתנ רבכ
ונקדצ חישמ לש ורוא - רקיעבו ללוכ ,םיינחורה םינינעהו

*

אציו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= דפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגל עובשה תשרפ לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחישתוכלמ רבד


שממ הלואגה בלשב רבכ םיאצמנ

ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש ידיחיה רבדה
תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי * !הלואגל ןכומ רבכ לכה
- ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה
זאמ הנש םיעברא ירחאלו * ונקדצ חישמ םע דחי ,"םהיבא ןחלוש"
תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה
בל"ה תא וחתפיש ,רומאכ ,תויהל קר ךירצ תעכ * "עומשל םינזאו
* "עומשל םינזא"ה תא וחתפיו ,"תוארל םיניע"ה תא וחקפיו ,"תעדל

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ 'ט אציו פ"ש תחישמ

,שממ הלואגה בלשב רבכ םיאצמנ (מ"כבו םישרדמב ,ןירדהנס תכסמב) ל"זח ינמיס יפ-לע . .

לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמ לש גלפומה יובירה רחאלש ,הנורחאל םימעפ המכ רבודמכו
םתלואג ימיו תודיסחה תובאמ לחה ,וניאישנ וניתובר לש םתדובע רחאל טרפבו ,תורודה
זאמו ,('וכו תבט ד"כב ,ולסכ 'טב) םהלש אלוליההו םתדלוה ימיו (ולסכ ד"ויו ולסכ ט"יב)
ומייס רבכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובעל דע ,םינשו תורוד המכ ורבע רבכ
,םירוריבה לכ תא

רבס ,בקעי ןמזב וליפא ירהש ,רמוחו לקו ןכש-לכמו ,1"םודא אוה ושע" לש רוריבה םג ללוכ
,ל"נכ ,('יה ךכ םנמא בקעי לש ותגרד דצמו) רבכ ררבתנ ושעש בשחו בקעי
םיאורש יפכ ,ירמגל ררבתנ רבכ ושע ירה ,זאמ הדובעה יוביר ירחאל המכו-המכ-תחא-לע
,"םודא אוה ושע"ל םיסחייתמה םלועה תומוא לש (םודא תולגב) הזה ןמזב הגהנהב םג תאז
טרפב םיאורו וארש יפכ ,תונידמ דועב םג תטשפתמ וז הגהנהו) דסח לש תוכלמ ךרדב
- (הנורחאל

וררבתנ רבכ םלועה תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התעש ,ןבומ ירה
2ורוא - רקיעבו ללוכ ,םיינחורה םינינעהו תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו
לש תומצעה תוטישפ יוליגל םג דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה רוא ,ונקדצ חישמ לש
תניחבמ הלעמלש) ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפב הלגתמ הזש יפכ ,'תי תוהמו תומצע
לכ לש תוטישפב םג רבדה הלגתמ - הז ידי-לעו ,('וכ תועפשהו תוגרדהו תומשה לכמו הדיחי
,ידוהי

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדהו
םידוהיו ,3רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
חישמ םע דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) 4"םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ
תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א ונשי רודו רוד לכבש 5םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ
תוקלתסה זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו ,("חישמ"
;6"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ

,"תוארל םיניע"ה תא וחקפיו ,"תעדל בל"ה תא וחתפיש ,רומאכ ,תויהל קר ךירצ תעכ
םידיגה ה"סשו םירבאה ח"מר לכ תא לצנל ,הז ךרד-לעו ,"עומשל םינזא"ה תא וחתפיו
ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר) ללכב תווצמה םויקו הרותה דומיל לע ףסונ - םיימשגה
יפכ הרותה תוימינפ דומילל - (8םידיג ה"סש דגנכ השעת אל תווצמ ה"סשו 7םירבא
,הלואגה ינינעב דומלל - ללוכ ,וניאישנ וניתובר תוארוה םויקו תודיסחה תרותב התלגתנש
תוימשגב שממ תוטשפב ועמשיו וארי ,וניבישו - םינזאהו םיניעהו בלה תא חתפי הזש ןפואב
תוימינפ) חישמ לש ותרות דומללו ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא - םלועה
וארי זאו םיניעה תא חוקפל קר ךירצ ,ןכומה ןמ ונשי רבכ הז לכש ,'יאר לש ןפואב (הרותה
!תאז

:לעופב השעמל עגונב תוטושפ תויתואבו

ןכומ רבכ לכהו ,(ל"נכ) תומילשב םנשי רבכ ,תוימשגו תוינחורו ,ףוגו המשנה רוביחש ןויכ
.שממ לעופב תאז ולגיש םירבד תושעל ךירצ - הלואגל

לש אלוליהה םויו (9רבוג ולזמ רשאכ) תדלוהה םויב - אמרג ןמזהש ןינעב שארל לכלו
תרבחמש) הניבד "רהנה תובוחר" לש ןפואב אקוד ,ותרות דומילב ףיסוהל ,יעצמאה ר"ומדא
.(הכוראב ל"נכ תוימשגו תוינחור

תודיסחה דומילש םימעפ המכ רבודמכ) םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכל ךייש הזב דומילהו
רמ יתא הז ידי-לעש טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םג תוטשפב םיכייש הצוח תוניעמה תצפהו
.(אחישמ אכלמ אד

דומללו ,לעופב הדובעו השעמב תאז איבהל - 10"השעמ ידיל איבמש לודג דומלת"ו
תוימשגב תודיסחה תרותב ותדובע תומילש יוטיב ידיל האב ולצא רשא ,יעצמאה ר"ומדאמ
תולדתשה 'יהת דחא לכ לצאש - "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,(םוקמו ןמזב) םלועהו ףוגה
ןמזבו ,םיימשגה וינינעבש ,ולש תוימשגב ולש "טייקשידיסח"הו תוינחורה תא אטבל תדחוימ
תועבונה תויחהו תומימחה ("ןרעהנא ךיז לאז") ושגרוי ,ולש םיימשגה םוקמבו
אלא ,ללכ דוריפ לכ םהיניב 'יהי אלש ןפואל דע ,ולש "טייקשידיסח"המו "טייקשידיא"המ
.שממ דחא רבד ויהי

ד"וי לש הלואגה גחב לחה ,תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ןגראל ואריש - הזל ףסונ
,ל"נה םינינעב תובוט תוטלחה לבקלו ,הלואגה לעב לש ותרותב םש דומללו רבדלו ,ולסכ

,תוידיסח תויודעוותה רדסל ידכ תומיאתמה תונכהה תושעל תוטלחה - םג ללוכ
םוקמ לכב ןתושעל תוארלו ,ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ,ולסכ ט"יב ,תולודג תויודעוותהו
הב (םלועה תוימשג) םלועב הניפ לכש ןפואב - תחדינ הניפב וליפא דע ,לבת יווצק לכב םוקמו
."תודיסחל הנשה שאר" ,ולסכ ט"י לש ידיסחה םוחבו רואב הרודח 'יהת ,םידוהי םייוצמ

םידחוימה םימיב טרפבו ,ולסכ שדוח ךשמב תוידיסחה תויודעוותהה תא ךישמהל םג ןכו
ךורעל - ולסכ שדוח םויסב - םג דעו ,תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות םע םירושקה
חתפ לע" הכונחה תורנב הביבסהו ומצע תראה לש וז חורבו ,הכונחה ימי ךשמב תויודעוותה
.11םויל םוימ רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,"ץוחבמ ותיב

ימד" קלחלו ,הכונח ימיב תיבה ינבל תוביסמ ךורעל - 12ונאישנ וניתובר גהנמכ - ללוכ
- הז גהנמ םייקמ דחא לכ רשאכ יכ ,תונבו םינבל ,םידליל טרפבו ,13תיבה ינבל "הכונח
יובירב "הכונח ימד" תניתנב הפסוה ידי-לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפב
גהנמ םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ - (םידליה לצא החמשה ןינעב ףסותמ הז ידי-לעש)
לא םהיגהנמו ,םהיתוארוה ,םתרות תא רידחהל חכ תפסות ןתונ הזש ,ונאישנ וניתובר םע (הז
.םייטרפה םוי-םויה ייח ךות

ינינעו הלואג ינינע דומלל הז וננמזב טשפתמו ךלוה רשא לארשי גהנמ םג - דחוימבו ללוכ
.ל"נכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש יוליגל רתוי דוע םירחא ןיכהלו ןנוכתהל ידכ ,חישמ

דימו ףכית רבדה איבי - ולא םינינעב התע תובוט תוטלחה תלבקו רובידהמש ,ןוצר יהיו
לכ לשו ידוהי לכ לש רשב יניעל ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא יולגב
ונישעמ לכ םע דחי - 14"אימש יננע םע ורא" - לארשי לכ םיכלוה שממ דימו ףכיתו ,לארשי
שדקמ" יתבה םע דחיב (15"םתא םבהזו םפסכ") םיימשגה םישוכרה לכ םע דחי ,וניתדובעו
ירמגל םירודח ושענ רשא - (...בוטה םנוצרב םלוכ וכלי אלימב) םייטרפה םיתבה ןכו ,16"טעמ
םילשוריל ,השודקה ונצראל - 17"םכותב יתנכשו" ,(ל"נכ) המשנה תשודקו תודיסחה רואב
םיתבהו טעמ שדקמ יתבהש רמול שיו] ישילשה שדקמה תיבב ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע
שדוקב ,[19"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"ל 18םיקבדתמו םירבחתמ - טעמ שדקמ ןיעמש םייטרפ
,20םלועה תתשוה הנממש ,'יתשה ןבא תאצמנ םשש ,םישדקה

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

,ול חלשיו (1

.ךליאו טיר ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנו אבוה ,דל ג"חז (2

.דועו ,ג"יפ ר"קיו ,הע ב"ב ,דל תוכרב האר (3

.א"עס תוכרב (4

'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"עס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"חה ת"וש םג הארו .תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (5
.דועו .'ע ללכ ף"לאה

,טכ אובת (6

.ב"עס ,גכ תוכמ (7

,עק א"חז (8

.ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (9

,וכ הליגמ (10

,אכ תבש (11

.ולסכ חכ "םוי םויה" (12

.נ"שו .163 א"ח ח"משת ש"הס האר (13

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (14

'יעשי (15

,טכ הליגמ האר (16

,הכ המורת (17

.נ"שו .(ךליאו 467 ב"ח ב"נשת ש"הס) "לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק האר (18

.זי ,וט חלשב (19

,דנ אמוי (20


הלואגה ןמז


"בקעי אציו"ד תוחילשה תמייתסמ ונרודב

(אכ-י ,חכ וניתשרפ) "'וג םולשב יתבשו 'וג בקעי אציו"

הרותה תצפהד תוחילשה ,"'וג בקעי אציו"ד הדובעה תודוא ליעל רומאה לכבש ,ףיסוהל שיו
:תוחילשה יולימד הדובעה ןפואל עגונב האלפנ הארוה שי - הצוח תונייעמה תצפהו

ה"בקה ול חיטבמ - ןרחל תכלל ידכ עבש ראבמ אצוי בקעישכ ,תוחילשה יולימ תלחתהב דימ
ז"דעו ,"תאזה המדאה לא ךיתובישהו" (םג אלא ,"'וג ךיתרמשו ךמע יכנא"ש קר אל)
יתבשו" (םג אלא ,"'וג ינרמשו ידמע םיקלא 'יהי"ש קר אל) שקבמש - בקעי לש ותלפתב
."יבא תיב לא םולשב

:רבסהו רואיב שורד ,הרואכלו

השגדהה יהמ - םינותחתב הריד 'תי ול תושעל איה ,וז תוחילש לש התרטמו התילכתש ןויכמ
הבישהל שי תובישחו ךרע הזיאו ,"'וג םולשב יתבשו" ,"'וג ךיתובישהו"ד ןינעה תא (רתויבו)
הריד ול תויהל ה"בקהד הואתהו ןוצרה יולימ ,תוחילשה תלועפ לדוג יבגל תוחילשהמ
!?םינותחתב

תא אלמל ,תילענ יכה תוחילש ה"בקהמ לבקמ רשאכ :בקעיל עגונב איה הלאשה רקיעו
("רדנ רדיו"ש דעו) ךיראיו שקביו ללפתי - (ןרחב) םינותחתב הריד ול תויהל הואתהו ןוצרה
יולימ רשאמ רתוי הלענ רבד שי יכו ,"םולשב יתבשו" ,וז תוחילשמ הבשהה םע רשקב
!?ה"בקהד ןוצרו הוואת אוהש ןינעב תוחילשה

הנוילעה הנווכהש ,ונייה ,הנוילעה הנווכב ירקיע ןינעו קלח איה תוחילשהמ הבשההש ,ל"צכעו
שיאה ץורפיו"ש דע ,"המילש ותטמ"ד בצמו דמעמב ותויה םע) ו"ח ,"ןרח"ב ראשיש הניא)
,"ךמע 'יהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא לא בוש" ,יתימאה ומוקמל רוזחיש (אלא ,("דאמ דאמ
הרותה השיגדמ ,("הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו") תוחילשל האיציה תלחתהב דימ ,ןכלש
ה"בקה ירבדמ לחה ,תוחילשהמ הבשהה תא םג (הריאמו הרורב הארוה ,"רוא הרות")
."'וג םולשב יתבשו" ,(חילשה) בקעי ירבדב םג - הזמ האצותכו ,"'וג ךיתובישהו" - (חלשמה)

ןיאש הצוחל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו הרותה תצפהד תוחילשה תא אלמל םיאצוי רשאכ
הז םוקמב ,ו"ח ,ראשיש הניא הנווכהש רוכזל שי - "םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,ונממ הצוח
תיב לא בושלו ,תוחילשה יולימ תא םייסל ,םא יכ ,('וכ הלענ בצמו דמעמב אצמנ רשאכ םג)
,ויבא תיב לא בושלו תוחילשה תא םייסל ןוצרב אוה רודח הלועפו הלועפ לכבש ,ונייה ,ויבא
תיב) ונצראמ ונילגד בצמהמ ונקדצ חישמ י"ע הלואגהב - "יבא תיב לא םולשב יתבשו"
.(וניבא

יאלאד" ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןויכמד - ןורחאה רוד ,הז ונרודב רתויב שגדומ הז ןינעו
אלא רתונ אלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,("תולג יאלאד" קר אל) "ןיציק
תונייעמה תצפהב תוקסעתה לש םינש תוירישע דוע ורבעש ירחאלו ,"םירותפכה תא חצחצל"
יאדובו יאדוב ירה - "םירותפכה חוצחצ" תא םג רבכ ומייס ,ונרוד אישנ לש ותוחילשב הצוח
,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל "םכלוכ ןכה ודמע"ד הנורחא יכה הלועפה אלא הרתונ אלש
."יבא תיב לא םולשב יתבשו"

:ריעהלו

הרותה תצפהד תוחילשה תדובע ל"צ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,טושפ םגו ןבומ
,'וכ הניתנו הריסמה תילכתבו ,תומילשהו ףקותה לכב ("ןרח"ל האיציה) הצוח תונייעמהו
."ןילאגנ ןה דימ"ו ,שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש םיעדויש פ"עא

,ו"ח ,השילחמ הניא שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש העידיהש דבלב וז אל :הברדאו
תויח תפסות תלעופש - ךפיהל אלא ,הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד הדובעה ףקות תא
,(הלואגה לע 'וכ השירדו השקבו הלפתהו ,הלואגל 'יפצה - ללוכ) הדובעה ינינע לכב 'וכ ץרמו
הלועפה יהוזש ןכתיש אלא ,דוע אלו ,תוחילשה רמגו םויס הפיסומ וז הלועפש ועדיב
ד"ספ - ם"במרה ןושלבו ,"'וג בקעי אציו"ד תוחילשה תוללכ תמייתסמ הבש שממ הנורחאה
ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" הדי לעש ,"תחא הוצמ"ה - הכלהל
לא םולשב יתבשו" ,תולג 'ירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואג - "הלצהו העושת םהלו
."יבא תיב
(הגומ - ח"משתה ולסכ ,אציו פ"ש תחישמ)


!ירמגל ןבומ וניאש רבד

תיתימאה הלואגה תארקל רבכ ןכומ לכה - ודצמש ושעל עידוהל חלוש ידוהי לכ :תוטשפבו
.הלואגה תארקל ושע םג ןכומ (ידוהיה לש) ודצמש ךכ ידכ דעו ,המילשהו

ןכומ 'יה וניבא בקעי רשאכ ,וניבא בקעי לש ונמזב דימו ףכית - הלואגה התיה וניכז וליא . .
,ןכלו ,הלואגל ןכומ וניא ושעש ועידוהו ..."םיכאלמ" וברעתה שממ לעופב לבא ,הלואגל רבכ
בקעיש ןויכמ !ירמגל ןבומ וניאש רבד - ...!תולגב םיעוקת ראשהל וינבו בקעי ןיידע םיכירצ
,כ"פעאו - !?הז ןינעב רמול ושעל שי המ ,כ"א ,הלואגל רבכ ןכומ (וב םילולכה י"שנ לכו)
!אחישמד אתבקעד תורצל דע ,תורורצ תורצ י"נב ורבע זאמש םיאור שממ לעופב

ירעש ורפסב הלואגה לעב ש"מ עודי ירה - ולא םינינע לכ רבכ ורבע י"נבש ירחאל לבא
ח"י ואצי רבכ ,ת"ליה תודמשו תוריזגה לכ ירחאלש ,[ל"נכ ,שדחמ התע הז ספדנש] הבושת
."חישמ ילבח"ד םינינעה לכ רובע

םעונ יכרדב ,שממ בורקב אובל ונקדצ חישמ ךירצ ,ןכלו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש יאדוב - וישכעו
.םולש יכרדבו
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ולסכ ד"ויל רוא תחישמ)


הז תא םג ורמג רבכ וישכע

ידוהי לכ - "ויחא ושע לא םיכאלמ בקעי חלשיו" השענ תולגה לש םינורחאה םימיב רבכ . .
רבכ בקעיש ,רוא הרותב ראובמכ ,הלואגהל םינכומ רבכש עידוהל םלועב "םיכאלמ" חלוש
לבא ;ןכומ 'יה אל ןיידע הטמל ושע לבא ,ןכומ 'יה ושע םג בקעי לש ודצמו ,הלואגל ןכומ 'יה
י"נב לש (לארשי ץראב ןהו ל"וחב ןה) םיבוט םישעמו םירוריבו הדובעה יוביר ירחאל ,וישכע
אישנ דיעה - אפוג הזבו ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב
ירחאל רבכ םיאצמנו ,הז תא םג ורמג רבכ וישכעו ,םירותפכה חוצחצ םייסל קר ךירצש ונרוד
,"םכלוכ ןכה ודמע"ד בצמה רבכ יאדוב וישכע ירה - "הלואגל רתלאל" ונרוד אישנד הזרכהה
.הלואגהל תכלל םינכומ ("םודא הדשב ושע" ללוכ) ולוכ םלועה לכו

- םיכירצ י"נבש םיכרצה לכ םע וקסעתיו ושעי םהש "םיכאלמ חלשיו"ד תומילשה הנשי זאו
."םארוב תעד" תגשהב קר םיקוסע ויהי י"נב יכ ,"םכנאצ וערו םירז ודמעו" ש"מכ
(הגומ - ט"משת'ה ולסכ ד"וי ,אציו פ"ש תחישמ)


הז ונרודב הנשיש תדחוימה הלעמה

כ"חאו ,ולסכ ט"יד הלואגה ירחאל לחה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןינעה תוללכש עודי ירה
י"ע כ"חאו ,יעצמאה ר"ומדא י"ע "רהנה תובוחר" לש ןפואב תודיסחה תרות הלשלתשנ
.וישכע םג ךשמנ הז וחכבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,ע"נ יברה ,ש"רהמ יברה ,קדצ חמצה

הנשי יזאש - םינינעה לכ תא ולעפ וניאישנ וניתובר רבכש ירחאל ,הזכ ןמזב תויהל הכז ונרודו
.תולגה ןמז לש הדובעה תוללכ תא םייסל רתוי הלודג חכ תניתנ

!?"('ימתב) ארד רושכא" :הלאשה תלאשנש פ"עאו

טיבהלו ,קנעה יבג לע סננכ בצייתהל אוה לוכי דציכ ,ובצמו ודמעמ 'ישפנב שיניא עדי רשאכו
!?דומלל ךירצש המ תא קיפהלו ,טיבהל ךירצש ןכיה

לכ תא ולעפ רבכש ירחאל אוהש הזכ ןמזב אצמנ אוהש עדיש ,ידוהיל םירמוא הז לע ירה
ןמז לש הדובעה תוללכ םויסב רבכ םיזחואו ,"יטאל הלהנתא ינאו" םע םירושקה םינינעה
.תולגה

.םינורחאה םירותפכה תא חצחצל קר ראשנש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םגתפה עודיכו

ןמזד הדובעה תוללכ תא םייסמש רודה והזש - הז ונרודב הנשיש תדחוימה הלעמה יהוזו
."הרמוגה םש לע אלא הוצמה תארקנ הניא" םירמוא ז"עש ,תולגה

תדובע תוללכ תא ומייס רבכש ןויכ - הלעמל הטמלמ "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןינעה לעפנ יזאו
.םירוריבה

תיתימאה הלואגב ,"הכולמה 'הל התיהו"ל דע ,"'וג ןויצ רהב םיעישומ ולעו"ה לעפנו
.שממ בורקב המילשהו
(הגומ יתלב - מ"שת'ה אציו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


..."יתמ דע" הקעצל עגונב םג "ןיציקה לכ ולכ"

,פ"הוע םיחולש חולשל ךרוצ ןיא ,םינש יפלא ינפל ושעל םיחולש חלש בקעיש ןויכ . .
ושעש םג הלעפ "וניתדובעו ונישעמ"ד תומילשהש יאדוב ,יכ ,'וכ ושע לש הנעמהל ןיתמהלו
.הלואגהל ןכומ

:רקיעה אוה השעמהו

ירישעה טרפבו ,"שדוק 'יהי ירישעה" ,ולסכ ד"ויו ,ולסכ 'ט - הז לגוסמו יאכז ןמז לצנל שי
תא רתוי דוע זרזלו רהמל "וניתדובעו ונישעמ"ב רתוי דוע ףיסוהל ידכ . . ולסכ שדוחד
.ונקדצ חישמ י"ע המילשה תיתימאה הלואגה

ךשמה ינפלו ,הטמה לע ש"ק ינפל) שממ הז הלילב ,שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
,ףטהו םישנהו םישנאה י"נב לכד ,תיללכהו המילשהו תיתימאה הלואגה האב ,(תודעוותהה
.שממ לעופב

לכ ולכ" רבכש טרפבו] "יתמ דע" קועצל וכרטצי אלו ,הז לע רבדל וכרטצי אלש ר"היו
ןויכ - הז רמולו עבצאב תוארהל וכרטצי אלש דעו [..."יתמ דע" הקעצל עגונב םג "ןיציקה
,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,וידחי םלוכ םיאבו ,ונקדצ חישמ םע דחי םידמועש
דעו ,שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל - "אימש יננע םע"
.םישדקה שדקל
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ולסכ ד"וי-'ט תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!?"ווק סוטאטס" והז םאה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

אלש רבד - "ידוהי והימ"ד ןינעה עיגהו וליעוה אל (לכש פ"ע םהש תורמל) םינינעה לכ .א
.פ"מכ רבודמכ ,םימלועל היה

איהש הרמא המצע 'יוגה .לארשי תבכ התוא ומשרו 'יוג וחקל :רתויב טלוב רבדב ליחתה הז
וקספ תאז תורמל ךא .םוקי ןכו 'יוגכ הדלונ איה ,רייגתת אל ףא איהו ,רייגתהל הצור אל
תורמלו ,ךכ בותכל רוסאש םינבר לש ןיד קספ רואל אצי זאו ;"ידוהי" :'ילע םושרל ךירצש
.ךכ ובתכ תאז

תידוהיה הרייעב םיאצמנ אל רבכ ונא ,םינלטב םה םינברה" :ונע םה !?ןכתיה :ולאשנ םהשכ
םלועבו ,תברותמ םלועב םיאצמנ ונא - יניס רבדמב וא ,םעפ לש ("לעטעטש עשידיא")
ןלציל אנמחר - [תד ןוטלש =] "היטרקואית"ש ו"ח רמול אלו תוברתב בשחתהל שי תברותמ
!תאז ריכזהל

.לשומ ה"בקהש אוה שוריפה ?"היטרקואית" לש הטושפה תועמשמה המ :ךכ לע יתלאש

הזש ורמאי - תרמוא תאז המ :יל רמאו (תמאה םלועב רבכ אוה תעכ) עיגה אוה זא וא
- תונשל לכות אל םלועה תא ירה - ?תאז רמאת אל םאו :ול יתרמא !"איטארקאעט"
..."איטארקאעט" הלימה תאצוי ז"עלב תאז םירמוא רשאכו !םלועה לע ב"העב אוה ה"בקה
!םלועה לע תיבה-לעב אוה ה"בקהש - "איטארקאעט יהוז

שי" :זירכהו ךלה וניבא םהרבאש המב ריכהל הצור ךניאש שוריפב רמאת ?שייבתמ התא
אל םהל ךא ,ב"העבה אוה ה"בקהש םירמוא םייוג םג] .(ךל פ"ר ר"ב) "וז הריבל תיבה לעב
.[םדיקפתו םתוחילש תא םילעופ םה הז ידי לעו ,חנ ינב תווצמ עבש אוה םנינע ,הרותה הנתינ

- םירקיע ג"יהמ 'אמ ךפיה ל"ר הז ירה !?"איטארקאעט" אל הזש רמאי ידוהיש ןכתיה
,ל"וחב םג אלא "איטארקאעט" הנשי לארשי ץראב קר אלש רמוא םשה תנומא לש רקיעה
לבא ,ץראב תויולתה תווצמ םיפסותמ י"אבו ץראב תויולתה תווצמה תא ןיא ל"וחבש קר
םירמוא םידליו םישנ םגש ,רמאמב רבודש ומכו ,םלועה ךלמ אוה ה"בקה :וננינעל עגונב
ךלמ" ז"עלב םירמוא דציכו !"םלועה ךלמ וניקולא 'יוה התא ךורב" תוטשפב הכרבב תאז
."איטארקאעט" - ?"םלועה

,(ילע דיפקי אל אוה אליממו תמאה םלועב אצמנ רבכ אוה ליעל רבודמכ) עיגמ אוה לבא
רבכ םיאצמנ ונניא ,תונלטב יהוזש רמואו ,אוהש םוקמ לכב ,לארשי םע לכ םשב רבדמו
.הנטקה תידוהיה הרייעב

"םדא ינידב רוטפ - ומצעב לבוח"ש אוה ןידה םנמא יזא ומצעל קיזהל הצור ידוהי רשאכו
!תורודה ךכ ףוס דע םלוע יאב לכל רפוכי לב קזיה והז ןאכ לבא - ק"ב)

אוהש בותכלו יוג תחקלש אלא .קוח הזמ תושעל םיכירצ ויהו - ךכב וקפתסה אל םה ךא .ב
ידוהיה ,יוג אוהש רמוא ירה יוגה :ידמ טלוב רקשה ,ידמ רתוי רבכ הז ,רשפא יא - ידוהי
!?"ידוהי" - וילע םושרל דיקפה לע תווצל ןתינ ךיא כ"או ,ידוהי וניא אוהש וילע רמוא

...!"רויג" ךכל וארקי - "האצמה" לע ולע זאו

ירה ,ולעפ המ ןכ םאו - ידוהי תמאב 'יהי ןכא אוה זא ירה ,"הכלהכ רויג" ובתכי םאש אלא
המו .ידוהי תויהל ךפה אוה - הכלהכ םש רייגתה יוג רשאכש ,הנטקה הרייעב 'יה רבכ ךכ
הז - םיטרקומד רתוי ויהנ ,רקיעהו ,םימכח רתוי ויהנו ...תצק ולדג ירה ?ונתפוקתב שדחתה
...!לכה לעמ ירה

בותכ ןכ 'יהיש םכוס ירה :ונעטשכו ."הכלהכ" הלימה תא קוחמל - האצמה לע ולע יזא
:'יבו 'ינימ יתלאש ?"שדח" ןינע תושעל םיכירצ עודמ :(םירופס םימי ינפל) יל ונע ?"הכלהכ"
- ןכל םדוק דועו) הנש םיתשו םירשע - הכופה איה תואיצמה ירה ,ןינעה לכ תא ןיבמ ינניא
!?הכלהכ רויגב קר וריכה (םינש יפלא ינפל הרות-ןתממ רבכ

,"הכלהכ" םג בותכל ךירצ יכ ועבקו דוגרפה ירוחאמ המכ ובשי םישדח השש ינפלש אלא
לואשל ךלה אוהו - ומולחב עריא המ קוידב עדוי יניא - םולח םהמ דחא םלח םייתניב לבא
החמומ ותואו ."הכלהכ" הלימה תא קוחמל ארונ אל הז םאה ,תד ינינעל ולש החמומה לצא
ךילע דבב דב ךא ,וז הלימ טימשהל לוכי התא - רחא וא הז ןינעב והשמ ונל ןתית םא :ול הנע
ירתיהל עגונב שער םעפ ושע רבכ םה ...להבת לא לבא ,הז דגנ לוכיבכ שיערנ ונחנאש תעדל
םג ןכמ רחאלו ,םיתמ יחותינל רשקב שער ושע םה ;טקש ררתשה ןכמ רחאלו ,תבשב הדובע
עגונב םג 'יהי רבד ותואו ,וקתתשהו שער ושע תבשב היזיולטל עגונב םג ךכ ;טקש 'יהנ
!"ידוהי והימ"ל

אוהש דימ ול רמוא אוה :וללה םרבדה ינש תא תד ינינעל ולש החמומהמ עמוש אוהשכו
ךכש ,היאר ךכ לע ול איבמו ,"םינפל אלא ושע אל םה"ש ול ריהבמ ףכית לבא שער השעי
אוה ,ול ןימאהל ךירצ אוהש הנושארה םעפה אל וז ,הקזח רבכ הנשיו ,םימעפ השלש רבכ הוה
!("הכלהכ" הלימה תא טימשה) תאז השע אוה אלימבו - ותוא הסינ רבכ

ןוילמ רשע-םינש ל"ר תחקל םידמוע ירה ?ןכתיה :הנעטב וישכע םיעיגמ רשאכו .ג
גשיה והזש םיקעוצ םה !תוציחמ לכ אלל םייוג ןוילב השלש ןיב םעימטהלו םידוהי
.חסונה אוה ךכ - ...!!!תדה רובע

םישוע םהש ונעט םה ,ןוי תמכח רחא םינינעה לכב וכלהו םתלרעב וכשמ םינויתמה רשאכ
בירחהל חכ םהל 'יהו) ותוא ובירחי םינוויה תרחא ,שדקמה תיב לע רומשל ךירצש ןויכ תאז
.(ותוא

לש ונינע ךפיה והז ירה !הרז הדובע ,ןלציל-אנמחר ,וב שי םא שדקמה-תיב תא ךירצ ימ לבא
.שודק םוקמ - ק"מהיב

לע ןגמ ןכא אוה רשאכ קר הז תדה לע ןגהל הכירצש הרשמ לש ונינע [:וננינעל עגונב םג ךכ]
- תדב םילפט םינינע תרומת תדה ירקיע תא רוכמל ידכ יעצמא ונממ םישוע רשאכ ךא ,תדה
תווצמו הרותה לע םיתב-ילעב ןיא !תאז תושעל לוכי וניא אוה םגו תאז השעי אל דחא ףא
.ה"בקה דבלמ

"ווק סוטטס" שי רבכ ירה ,אוה ןעוט ,הרואכלו .םימי השמחכ ינפל יתלביק וז העידי . . .ד
ידיל איבהל לוכי הזש טרפבו ?שדח ןינע סיסתהל עודמ כ"או "הכלהכ" אלל "רויג" בותכש
שי ירהו ,ירמגל קוחה תא לטבל טילחי אוהו תונחצנה תדמ ררועתת ינולפ ןב ינולפ לצאש ךכ
...!יוג באה רשאכ כ"אשמ ,'ידוהי םאל דלונש ימ אוה ידוהיש :אלפנ גשיה הזה קוחב

,ל"ר ,וירוה לבא ,ידוהי היה ובס בסש והשימ עיגמ רשאכש רמאנ םדוק ףיעסב ירה :ול יתינע
תוכזב יזא - (הלוע) תויוכז לבקל ידכ "תובשה קוח"ב שמתשהל ונוצרבש רמוא אוהו ,םייוג
וא) לטובי הז ףיעסש חיננ םא םגו .ידוהיכ ותוא םימשורו תויוכזה לכ תא לבקמ אוה ובס
אמאה ירה - 'ידוהי היהת ומאש ךירצש בותכש הזב תלעות המ ירהש ,ליאוי אל ןכ םג ,(ענצוי
!!!'ידוהי תויהל תכפוה איה (קוחה פ"ע) הזבו 'ידוהי איהש ריינ איבהל הלוכי

ןכל םדוק הנש תואמ שמחו םייפלא - ךופה ירמגל אוה ירה :"ווק סוטאטס"ה ןינעב פ"כע
תא הזל 'יה אלש אלא ,"רופלב םכסה" ירחאל הנש םייתשו םירשע םג ךכו ;הכלהכ רויג 'יה
."קוח"ה תמתוחל םיקוקז אל האלה םג ךכו - "קוח"ה תמתוח

.שדחמ ןינע הזמ תושעל עודמ ,טקש רבכ 'יהנש ןויכ :ץורית עיגמ ןאכו

,לסראמב ,הניוב םייוג םירייגמ ומויב םוי ידמ ירה ,טקש 'יהנש תרמוא-תאז המ :יתרמא
םש תותלדה וצרי רשאכ לבא ,לארשי ץראל עוסנל וטילחי םה יתמ עדוי ינניא) הינרופילקבו
!(םהינפב תוחותפ ויהי

,"תישארה תונברה" יפל םה הניוב םירויגהש ורמאי :תרחא האצמה לע ולפנ בושו .ה
;"ישניא ירקשמ אל ייולגאל ידיבעד אתלימ" (נ"שו ,גצ תומבי) הרות ןיד פ"ע הרואכלש
תישארה תונברב תאז לואשל ןתינש ד"ודנבכ - וררבל ןתינש בצמ עיגמ רשאכ ,רמולכ
.תמא "יאדוב" הז זא םהיפ לע םירייגמש םירמואו - םילשוריב תבשויה

םניא םה :"רעי אלו םיבוד אל"ש ומסרפ (ידרפסה ןהו יזנכשאה ןה) םיישארה םינברה ךא
הרוק המ ללכ םיעדוי םניא םהו םירויג לע םיארחא םניא םה ,הניוב םירייגמש ללכ םיעדוי
השענש המ .אבהלו ןאכמ תושעל המ קודביש והשימ םשל חולשל םיבשוח וישכע קר םה !םש
םינינועמ אלש ולא ידיב תואצמנ תומישרהש םושמ ,המו ימ םיעדוי אל ,דובא רבכ התע דע
.םתוא ףושחל

אל" ורמא םה זאו ,םישדח השלש ינפל 'יה הניו ירויג לע רבדל יתלחתהש הנושארה םעפה
םעפ ףא יתאצי אל ירה ?תאז עדוי ינא ןינמ - העודיה הנעטה תא ולעהו :"רעי אלו םיבוד
?הניוב השענה ןינעב ברעתמ ינא כ"א עודמו ,ןילקורבמ

!?םירשכ םירויג תויהל וכפהי המש םירויגה םאה ברעתא אל םא ךא -

.[ל"ומה .אבה ןוילגב החישה ךשמה]
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


רקיעה אוה השעמה

לש 'בהו 'אה ההגההמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ וז תבש םע רשקב
ולסכ א"י ,אציו פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ולסכ 'י-'טד הלואגה לעב יעצמאה ר"ומדאל עגונב ,(.ז.ש תועיבקכ) ז"משת'ה

(102 'ע א"ח ז"משת תוחישה רפסב הספדנ החישה).'בה ההגהמ םוליצה יפל 'אה ההגה לש ק"יתכה חונעיפ

:הרעה יברה ףיסוה דומעה ילושב

.(ז"ימ א"פ תובא) השעמה אלא רקיעה אוה שרדמה אל" הנשמה ד"ספכו ןושלב (34*"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish