ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

!"ןדיא דלאוועג" :קועצלו תובוחרל תאצל םיכירצ ויהש איה תמאה
!אובי חישמש ידכ ודמלי י"נבש הצור ה"בקהש ,תודיסחה תרות הנשי

*

לדגומ יגיגח ןוילג

*

חלשיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= הפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
"לארשי לכ ףוכיו"
ולסכ ט"יל דחוימו בחרומ רודמ -
הלואגה ינמיסמ
ונתפוקתב הלואגה ינמיסמ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
םעה תומילש ןינעב תוחיש
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ץראה תומילש ןינעב יברהמ תורגא 2תוכלמ רבד


!תיבה תא הנבת :תיבה לעבל ןנחתמ 'ילעה לעב

- לארשי תוללכ לש 'ילעו תיב םנשי ךכ ,תוטשפב 'ילעו תיב םנשיש םשכ
תונבל ןתינ אלש םשכ * םילשוריד ןינעה אוה לארשי תוללכ לש תיבה
סנכי אלש ה"בקה עבשנ ךכ ,תיבה תא םדוק תונבל ילב 'ילעה תא
'ילעה לעב אב יזא * הטמ לש םילשוריב סנכיש דע הלעמ לש םילשוריב
ידכ תיבה תא ונבת אנא ,"וכלת יתוקוחב םא" :לארשי ינבל ןנחתמו
םא * !ןינעה לכ לעפנ - תיבה-לעב הצר םא יזאו ,'ילעל סנכהל לכואש
חישמ ,לעופב התוא ומייקיו "ועמשת ילוקב"ש וישכע הטלחה וחקי קר
* ...!התע םינשיה ולאל 'יפא ,םיחפט הרשעמ הטמל ןאכ דימ אב

הגומ יתלב - ו"כשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

הזבש) תופתוש ינינע לע תוללכב רבדמ "'ילעהו תיבה" אעיצמ אבב 'סמב ןורחאה קרפה .א
תוכייש שי הזלש 'וכ הקולח ינינע לע הז קרפ רבדמ כ"ומכ ,(ארתב אבב 'סמ הליחתמ םג
.(אעיצמ אבב) תכסמה תלחתהל

.ןמקלדכ ,הז קרפד הנורחאה הנשמה לע (ןרדההב ז"נפל) רבודש המ לע ףיסוהל שי הזבו

ולא םימיב ןכו ,בחרמה לא רצימה ןמ וז הפוקתב םיאצויה םינינעל עגונב פ"מכ רבוד רבכ
םגה ,קדצ חמצהמ כ"ג אוהש הארנכ) שורד ונשי ובש תודיסח (י"תכ) "לכיב" ןאכל עיגה
קרפב) תמדוק הנשמ שרפמה (צ"צה לש וכרדל םיאתמ ןכותה לבא ,המוד כ"כ אל ןונגסהש
.תודיסחה ד"ע ("'ילעהו תיבה"

רמאמב ספדנו תודיסחה ד"ע ראובמ (החישהב י"ס - הנורחאה הנשמה לע) ומצע ןרדהה םג]
הנשמה לע צ"צה רואיב לש ןכותה לע ורזחי קר וישכעו ,הזב ןייעל לוכי א"ואכו צ"צה
[:הז קרפב תישילשה

לעב אב .ברחנ תיבהו ,'ילעב דחאו תיבב דחא ,תונכשב םירגה םיינש לש הרקמ לע םש רבודמ
:אוה ןידה .'ילעה תא וילע תונבל לכוי אוהש ידכ תיבה תא הנביש ול רמואו ב"העבל 'ילעה
םלשי ב"העבש דע וכותב רודלו תיבה תא דבל תונבל לוכי 'ילעה לעב ,הצור וניא ב"העב םא
ויתואיצי תא ול םלשי ב"העבש ירחאלו .תיבה תיינב לע ול ויהש תואצוהה - ויתואיצי תא ול
רובעי אוה ('ינש העד יפל) וא ,'ילעה תא תונבל לכוי 'ילעה לעבו תיבב רודלו בושל לכוי אוה
.ןכל םדוק הנב רבכ אוהש 'ילעל

:הומת הרואכלש שרדמ איבמו ,הז לע בכעתמ אוה (ולא םימיב ידיל עיגהש) רמאמב .ב

"'ה םילשורי הנוב"ש פ"עאש שרדמה רמוא "סנכי לארשי יחדנ 'ה םילשורי הנוב" קוספה לע
."סנכי לארשי יחדנ" תאז-לכב

?"פ"עא" הנווכה המ ןבומ וניא ,הרואכלו

:תודיסח פ"ע ל"נה הנשמ רואיב םידקהב ןבויו .ג

תוללכ לש תיבה - לארשי תוללכ לש 'ילעו תיב םנשי ךכ ,תוטשפב 'ילעו תיב םנשיש םשכ
םילשוריבו .תוצראה לכמ ןינופ 'ילאש תויפלת לת ירה איהש ,םילשוריד ןינעה אוה לארשי
'ילעו תיבד ןפואב והזו ,הלעמ לש םילשוריו הטמ לש םילשורי - 'ילע הנשיו תיב ונשי אפוג
תינעת) הטמ לש םילשוריב סנכיש דע הלעמ לש םילשוריב סנכי אלש ה"בקה עבשנ ירהש
סנכי אלש ה"בקה עבשנ ךכ ,תיבה תא םדוק תונבל ילב 'ילעה תא תונבל ןתינ אלש םשכ -
.הטמ לש םילשוריב סנכיש דע הלעמ לש םילשוריב

י"ע ?דציכו .אקוד ,הטמל ןאכ לארשי ינב י"ע תושעהל הכירצ הטמ לש םילשורי לש התיינבו
הטמל םילשורי תא םינוב לארשי ינבש ,הטמ לש םילשורי לש 'ינבה תואצוה - "ויתואיצי"
.םלש הארי - םילשורי לש ינחורה ןינעה י"ע

התיה הזב הוצמהש ינש רשעמל עגונב ,ארמגב םג זמורמ הזו בתוכ ם"במרהש המ ד"ע
תא הארו םילשוריל עיגה אוה רשאכש ,םש הלכאלו ינש רשעמה תא םילשוריל תולעהל
לש הגהנהה לכ םע ,םדמעמב לארשיו םנכודב םיולו םתדובעב םינהכ ,ונוכמ לע ק"מהיב
.("שטנעמ רעדנא א") רחא םדא 'יהיש וילע לעפ הז ,םילשורי

תא םינוב םה הדי-לעש לארשי ינב לש תינחורה םתדובע ,רמולכ ."ויתואיצי" ןינע והזו
השע םיקלאהו ,האריה תומילש ,םלש הארי - "םילשורי" םשב תזמרנה הדובע ,םילשורי
הרותה לכ לש תילכתה והזש ,(ךליאו א ,זס הבוש תבש ת"וקל האר .די תלהק) וינפלמ ואריש
תושעל 'ה ונוציו" ,(גי ,בי םש) "םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי םיקלאה תא" ,תווצמו
והזש ,האריה ליבשב איה האירבה תילכת לכ ,(דכ ןנחתאו) "'וג האריל הלאה םיקוחה לכ תא
.ק"היע םילשורי דחוימבו ,טרפב הזה-םלועו תולשלתשהה רדס תוללכ

הארי - םדאה תדובעב ,הלעמ לש םילשורי כ"ג הנשי יזא הטמ לש םילשורי הנשי רשאכו
לש םילשוריב סנכנ אוהש ןויכ הלעמ לש םילשוריב ה"בקה סנכנש ינחורה ןינעבו ,האליע
.הטמ לש םילשוריב 'תי ול הריד םינובש ,הטמ

ינפמ 'וג תולעל םילוכי ןיאו" ,"ונצראמ ונילג" יזאש "וניאטח ינפמ" 'יהנש םדוק 'יה הז-לכ
.'ילעה םג הלפנ תיבה לפנשכו ,תיבה לפנ וניאטח ינפמ לבא - "ךישדקמב החלתשנש דיה
אלש ה"בקה עבשנש םרג הז ,תיבה לפנד ןינעה ,'הל םדאה תדובעב האריד ןינעה רסחנ רשאכ
.'ילעה הלפנד ןינעה - הלעמ לש םילשוריב סנכי

םא ןיא שרדמה רמואש יפכו ,"וכלת יתוקוחב םא" :לארשי ינבל ןנחתמו 'ילעה לעב אב יזאו
ידכ תיבה תא ונבת אנא ,"ורומשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" - השקב ןושל אלא
!ןינעה לכ לעפנ - תיבה-לעב הצר םא יזאו ,'ילעל סנכהל לכואש

'מגה כ"ע תרמואו ,הנשיחאו התעב ,םינמז ינש םנשיש הלואגל עגונב םירמואש המ והז .ד
;התעב - וכז אל םאו הנשיחא - וכז םאש ,חצ ןירדהנס)

:הנשיחא - ןושארה ןפואה

ילוקב"ש וישכע הטלחה וחקי קר םא ,(םש ןירדהנס) "ועמשת ולוקב םא םויה" - וכז םא
םינשיה ולאל 'יפא ,םיחפט הרשעמ הטמל ןאכ דימ אב חישמ ,לעופב התוא ומייקיו "ועמשת
...!התע

."ועמשת ילוקב"ה תויהל ךירצש אלא

ילוקב" םא ,תולבגהה לכ ולטבתי זאו ,תיבה תא הנבת :תיבה לעבל 'ילעה לעב ןנחתמ תאזו
."הנשיחא"ה דימ םויה ונשי "ועמשת

:התעב - ינשה ןפואהו .ה

."'ה םילשורי הנוב" ,'ילעה לעב הנוב זא ,תונבל הצור וניא תיבה-לעב ו"ח םא

תא הנוב ומצעב אוה ,ונוצרב הלעש ץקה אבו ,וכז אל ו"ח םא 'יפא ,"התעב" רמואש המ והזו
אוה ןכלו ,הלעמ לש םילשורי - 'ילעב סנכהל לוכי וניאש ל"נה העובשה הנשי ירהש ,םילשורי
איבמ אוה אלימב ,הלעמ לש םילשורי 'יהתש ידכ הטמ לש םילשורי תא ומצעב תונבל חרכומ
.ונקדצ חישמ י"ע הלואגה תא

ו"ח םינתונ אלש רמוא ןידה :("ךאז ערעטיב א") השק רבד והז ןידה דצמ ,הזכ ןפואב לבא
הלגתמ םנמא ה"בקה ,ותוא הנב ב"העבה אל ,"'ה םילשורי הנוב"ש ןויכ סנכהל ב"העבל
תיבל סנכהל ו"ח ול םינתונ אל - םדאה תדובעל עיגמ הז רשאכ לבא ,הטמ לש םילשוריב
שיגרי אל אוה ,ןידה רמוח ,ןיד פ"עו ,הטמ לש םילשוריב בשיי אוה ;תוקולא שגרנ אלו
ןאכ רבכ חישמשכ וישכע תוחפל [:ול ורמאי] ,"ויתואיצי תא ול ןתיש דע" עיגה חישמש
תואצוהה ,"ויתואיצי תא ול ןתיש דע" ןידה תרוש פ"ע תויהל ךירצ ךכש ,הבושת השעת
,ליעל רבודמכ הארי דצמ הדובעה יהוזש ,הטמ לש םילשורי תא תונבל רשפא םתיאש
.האתת הארי ,הטמ לש םילשורי לש הארי תוחפה-לכל

םילשוריה םג ונשיו ,הטמ לש םילשוריל סנכהל ול ונתי יזא תואצוהה תא םלשי אוה רשאכו
.הלעמ לש

:("סנכי לארשי יחדנ תאז-לכב ,'ה םילשורי הנובש פ"עא") ליעלד שרדמה רואיב ןבוי הזבו .ו

אלו ,תיבב רד 'ילעה לעב יזא תונבל הצר אל (לארשי ינב) ב"העב םא ,ןידה תרוש דצמש םגה
ה"בקה ,"סנכי לארשי יחדנ" כ"פעא ,"ויתואיצי תא ול ןתיש דע" סנכהל ב"העבל םינתונ
פ"כעו ,ל"ר ירמגל תואמטה תופילק 'גב ורזפתנש לארשי יחדנ לש תוצוצינה לכ תא ץבקי
י"ע הנבת םילשוריש ,"'ה םילשורי הנוב" 'יהישכ הזכ ןפואב 'יפא םסינכי אוהו ,הגונ תפילקב
.אליעלד אתורעתא

אב לכ םדוק ןידה תרוש דצמש :ולפנש 'ילעהו תיבה תודוא תרבדמה ונתנשמל רשקה והזו
דצמ תויהל לוכי כ"מחאל ,תיבה תא הנביש ב"העבמ עבותו הבושת ירוהרה קרוזו 'ילעה לעב
,וז הדובעל עיגהל ולכוי אלש ,(מ"כב הכוראב ראובמכ) 'וכו 'וכו םילובלבה ישוקו םיתעה קוצ
טבה אללש ה"בקה חיטבמ כ"פעא ,"'ה םילשורי הנוב"ו "התעב" םאש החטבהה הנשי יזאו
םהל ןתי אוה ,"סנכי לארשי יחדנו" ,ןידה תרושמ םינפל ךלי אוה ,וז הנשמ תקסופש ןידה לע
.עיגה חישמש ושיגרישו ואריש ,תוקולא יוליגה תא זא

תויכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה-םלוע ןיב ןיא" רמאנה יפכ אל איה תולגהמ ותאיצי
,םילשוריב בשוי ונניא אוה ,תוקולא שיגרמ ונניא אוה - ץראה ימע םע הגהנהה יהוזש ,"דבלב
לארשי יחדנ"ד ןינעה ,הזמ רתוי 'יהי אלא ;ןידה תדמ דצמ והזש ,תולגהמ אצי קר אוה
,האריה תומילשל ,הטמ לש םילשוריל םלוכ תא ץבקי ה"בקהש ,"סנכי

,האליע האריד ןפואל דע ךשמנ הזש ,"הלעמ לש םילשוריב ןכושו הלוע"ה עיגמ כ"מחאלו
הכוראב ראובמכ ,"םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחתשהו"ד ןפואב םילעפנ םינינעה לכו
.הז קוספ לע ת"וקלב

העדוה יזא ,"סנכי לארשי יחדנ 'ה םילשורי הנוב"ה 'יהיש ועדייש החיטבמ הנשמהש ןויכו . .
'יהיש לעופב ותוא אלמלו ,ה"בקה לש ונוצר יולימב םיישקה לע רבגתהל חכ תנתונ אפוג וז
ןינעה תאו ,ןיד פ"ע םג 'יהי הז זאש ,לארשי יחדנו םדאה תדובע י"ע "םילשורי הנוב"ה
ולוכש םויל דע 'ילעה תילכתל דע האלהו האלה וב שמתשהל ידכ ורמשי ןידה תרושמ םינפלד
.םימלועה ייחל החונמו תבש


הלואגה ןמז


תוארלו םייניעה תא חותפל קר
שממ לעופב תואיצמה תא

דע 'וכ ושע רה תא בגנה ושריו 'וג שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי תיב 'יהו"
.(ונתשרפ תרטפהמ) "'וג ןויצ רהב םיעישומ ולעו 'וג תפרצ

הלוכי התיה (בקעי חלשיושכ) זא רבכו םירוריבה ינינע לכ ומלשנו ורמגנ בקעי דצמש ףא . .
רהב םיעישומ ולעו"ד ןמזה עיגהש עידוהל ושעל םיכאלמ חלש ןכלש] הלואגה תויהל הכירצו
דצמ לעופב הז ןינע אב אל ,מ"מ .["הולשב בשיל שקיב"ו ,"ושע רה תא טופשל ןויצ
.םלועה(בו)

יוליג ירחאל דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב י"נב לכד "וניתדובעו ונישעמ" ירחאל ,לבא
ףיסומו ,1"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה זאש ,ולסכ ט"יב תודיסחה תרות
וצפוה ודי לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר י"ע ךלוהו
יפכ ,םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו ורמגנ רבכ - לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה
תאיבל ןכומ לכהו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה ינינע לכ ומלשנ רבכש זירכהו עידוהש
.חישמה

יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו
תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש) "םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו העודי
.םלועב לעופב תולגתהה איבהל תדחוימ הדובע ,אלא ,2(םירוריבה

בקעי תיב 3'יהו" - חלשיו תשרפד הרטפהב תזמורמ הז ונרודב תדחוימה הלעמהש ,רמול שיו
'וג תפרצ דע 'וג תולגו 'וכ ושע רה תא בגנה ושריו 'וג שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא
:"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו בגנה ירע תא ושרי

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) ונרודבש "ףסוי תיב"-(ד ךשמההו ףסוי) לש םישודיחהמ
לעש - (4"בקעי תיב") ןקזה וניבר לש ורודל דע ז"נפלש תורודה יבגל ,(ףסוי ןושארה ומשש
תנידמכ ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,שממ לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה תצפה השענ ודי
יוליג 'יה אל (ז"חאלש וניאישנ וניתובר לש םנמזב ןכו) ןקזה וניבר לש ונמזב ,רשא ,תפרצ
ךכ ידכ דעו) הטמל ןותחת התויהל ,תפרצ תנידמב תודיסחה תרות תצפה כ"כ תועיבקב
יוליג השענ ,"ףסוי תיב" י"ע ,הז ונרודב אקודו ,(5'וכ תפרצ לש הנוחצנל ששח ןקזה וניברש
ד"ע "םימימת יכמות" תבישי םש דוסיב ,6תפרצ תנידמב םג תונייעמה תצפהו
ןויצ רהב םיעישומ ולעו" ,"בגנה ירע תא ושרי"ש ןמזה לעופב עיגה ,ןכלו ,שטיוואבוילבכ
."ושע רה תא טופשל

:זמרה ד"ע ריעהלו ףיסוהל שיו

לולכ 'א לכש יפכ ,עבש רפסמד תומילשה ,(770) םיעבשו תואמ עבש אירטמיגב "תפרצ"
,(םיעבשו תואמ עבש) דחי םהינשו ,(תואמ עבש) האממ לולכ 'א לכש יפכו ,(םיעבש) רשעמ
ימי תעבשב ארבנש םלועה רוריב םלשנו רמגנ ,תפרצ תנידמד רוריבהבש זמורמ הזבש ל"יו
.םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ןינבה

,"ףסוי תיב"-(מ הריאמש "הבהל"ה) י"ע השענ "770" ורפסמש "תפרצ"ד רוריבהש ,ריעהלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ יח ובו והנקש דעו רחב ובש תיבה ,וטושפכ ףסוי תיבל דעו
("ךלוהו ףיסומ") תכשמנו תכלוה םשמו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשעב
.7"770" (וטושפכ תיבה רפסמ) ורפסמש - "ףסוי תיב"ד הדובעה

תפרצב אוה תונייעמה תצפהו יוליגש זמורמ הזבש ,"תצרפ" תויתוא "תפרצ" - רתוי קמועבו
םג םה םיאב תונייעמהד םירדגה לכ תצירפ דצמש ןפואב קר אלו ,םירדגה לכ תצירפ -
שגדומכ ,ןותחתה דצמ םג אוה הז ןינעש ,הזמ הריתי אלא ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב
11רמאנש ,חישמ הז" ,10"ץרפ ךילע 9תצרפ" השענ ז"יעו ,8"תצרפ" תויתוא "תפרצ"ש ךכב
.12"םהינפל ץרופה הלע

ולסכ שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"שכ ל"נהכב רתוי דוע ףסותינ אפוג הז ונרודבו
:וז הנשב

,ונייה ,13"(לכ לכמ) לכב" ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" - וז הנשד ת"רה םסרופמו עודי
"תואלפ"ו ,14סנמ הלעמלש "אלפ" ,"תואלפנ" לש ןפואב םה הבש םינינעה לכו המצע הנשהש
ץראמ ךתאצ ימיכ" - רקיעה אוהו שארל לכלו ,15תואלפ ן"ונ ,"תואלפנ"ל דעו ,םיבר ןושל
.(17מ"יצי יבגל םג "תואלפנ") 16"תואלפנ ונארא םירצמ

,םישדח 'ג לש תומילש) ישילשה שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק" רבכ המצע וז הנשבו
הרות ןתמ ,ישילשה שדוחב ישילשה םויל תוכימסב םידמועו ,(18"הקזח יוה ינמז תלתב"
י"סנכו ה"בקהד ןיאושינה ויהי זאש ,חישמ לש ותרותד יוליגה תלחתה ,19תודיסחה תרותד
."המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו"ש ןפואב


תא חותפל קר םיכירצו רבכ ונשי םלועב יוליגה
"תוארל םיניע . . םכל ןתנ" רבכמ יכ ,םיניעה

שדחמ וספדנש) 20ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םרמאש הנותח ישורד םע הז רשקל שיו . .
רתויב תשגדומ הזבש - הנותחל םיכיישה תודיסחה תרותב םישורד - (21'וכ רואיב תפסותבו
הרות"ד יוליגה תומילשו רקיע 'יהי זאש ,חישמה תומיל ה"בקה םע י"סנכד הנותחל תוכיישה
."אצת יתאמ השדח

לעופב תואיצמה תא תוארלו םייניעה תא חותפל קר םיכירצ שממ הלא ונימיבש ןבומ הזמו
23"ךורע ןחלוש"ב ("דח אלוכ ה"בוקו לארשי") ה"בקה םע דחי םיבשויש ונייה - 22שממ
(ה"בקה) ול רמוא" המויסבש ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסה ,ןיאושינה תדועסל
,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט (אחישמ אכלמ דוד) דודל
.25"ארקא 'ה םשבו אשא תועושי סוכ 24רמאנש
(הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ םיעטק)

__________
.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות תוחישה רפס האר (1

ורמאו םיכאלמה ובשש ירחאל םג ,רבכ ררבתנ ושעש בשחש ירחאל בקעי לש ותדובע ןפואמ ו"קו ש"כמב (2
ךישמהל נ"מ תאלעה"ב קסע אלא ,(ושע תא ררבל) "םירוריבה תדובע"ב קסע אלש - ללכ ןיידע ררבתנ אלש
.(ד"ער ,דכ ונתשרפ א"ות) החנמה י"ע "והתד ףיקמד ד"מ

.ךליאו חי 'ידבוע (3

101 (ח"משת ת"הק) העושיה ינייעמ הכוראב האר) בקעיל ןקזה וניברד תדחוימה תוכיישהמ ריעהל (4
.(ךליאו

.נ"שו .ךליאו (1025 ד"ח - ו"משת תאצוהב) טנר (ו"לשת ת"הק) ז"הדא תודלותה רפס האר (5

.ךליאו 570 ב"ח ט"משת תוחישה רפס םג האר (6

.(ךליאו 472 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס) ז"ס לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק האר (7

הארו) "המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" ד"ע ,ותומכ תויהל עיפשמה םע דחאתמ לבקמהש - ליעלד ןונגסבו (8
.(10 הרעה ןמקל

.טכ ,חל בשיו (9

םג אוה (הנבלה טועימ ,הצריפ) "תצרפנ"ש ל"יו - . . "םיתעל תינבנו םיתעל תצרפנב הנבלה םש לע ץרפ" (10
תלבקמש הנבלה רדג תצירפ םג ללכנ (שדוחה לש ינשה ויצחב) הנבלה טועימבש זמורמ הזבש ,הצירפ ןושלמ
.המחה ומכ תויהל המחה ןמ

.גי הכימ (11

.י"שרפבו ה"פפס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (12

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב הארו ,ןוזמה תכרב חסונ (13

.נ"שו .16 הרעה 368 ו"טח ש"וקל האר (14

,אסר א"חז (15

.וט הכימ (16

.נ"שו .(זפת 'ע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (17

.נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב (18

- ב"סרת ולסכ ז"ט) תודיסחה תרותל הנשה שאר אוה ולסכ ט"יש הזרכהל הנש םיעשת ואלמ וז הנשבו (19
תיב תמחלמ" םימחולש "דוד תיב ילייח" י"ע הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ "םערוטש" ףסותינ זאמש ,(ב"נשת
השענ רבכש יפכ - (העודיה החישהב ע"נדא ק"כ ירבדכ) "ךחישמ תובקע ופרח רשא" הלא תא םיחצנמו "דוד
ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב םילהתב (הדפ 'טמיגב) ט"פ רומזמ םימייסמש ט"פה תנש לש המויסב תומילשב
םתוחו םויסכ ,ישילשה ק"מהיב ןינבו ונקדצ חישמ תאיב םע הרושקה ,ק"ידצה תנשב םיאצמנ התעו ,"ןמאו
שרדמ) ישילשה ק"מהיבב הניכשה תארשה לע יאקש ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ יהיו" קוספב ק"ידצ רומזמ
ותומילשו ,ןכשמהל עגונב (ז ,ג"לפ ר"ומש) שרדמב אתיאדכ ,י"סנכו ה"בקהד ןיאושינה ע"והזש ,(פ"הע םילהת
.(האבה הרעהל ג"הושב הארו) ישילשה ק"מהיבב

.*ט"פרת תנשב "ףסוי תיב"ד הנותחהב (20
__________
ל"יד ,'צ איה (רשעמ לולכ העשתהמ 'א לכש) 'טהד תומילשהש - "תצרפ"ל ט"פרת תנשד תוכיישהמ ריעהל (*
"בקה םע י"סנכד ןיאושינה ע"והש ,ןיאושינה תומילש תישענ ק"ידצה תנשבש זמורמ הזבש

,"הנותח ישורד סרטנוק" ויחיש תחאו דחא לכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ - ולסכ ב"וט ,בשיו 'פ 'א םויב (21
.(ל"ומה) הקדצל רלוד לש תורטש יתש ףוריצב

רבכ ונשיש ,הזמ הריתי אלא ,(ל"נכ) םלועב יוליגה לועפל םיכירצו הדובעה המלשנש דבלב וז אל ,רמולכ (22
."תוארל םיניע . . םכל ןתנ" רבכמ יכ ,םיניעה תא חותפל קר םיכירצו ,יולגבו לעופב

לעש "הפמ"ה םע ("ףסוי תיב"הד) "ךורע-ןחלוש"ה םויקב תורודה לכב הדובעה תומילש ירחאל טרפבו (23
זמורש ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ש"מב זמרה עודיכ - (י"בהד ע"ושה לע א"מרה תוהגה) "ךורע-ןחלוש"ה
.הלואגה לא תולגה ןמ םיאצוי ז"יעו ,תורודה לכ ףוס דע *י"נב לכ םיכלוה ורואלש ,א"מרה לע
__________
םיגהונ (י"בהכ םיגהונ ללכ ךרדבש) םידרפסה םגש הכונח רנב וניצמש יפכ - םידרפסה י"נב וניחא םג ללוכ (*
תעדכ אלו ם"במרה תעדכ א"מרה קספב שגדומכ ,םידרפסהכ םיגהונ םיזנכשאהש ,ךדיאל ןכו ,א"מרהכ
תולגו (זנכשא) תפרצ ג תולג" :חלשיו תשרפ תרטפהמ םג ריעהלו - .(אערת ס"ר ח"וא ז"ט האר) תופסותה
ךיישש ,םודא תשוריו רוריבב םידרפסו םיזנכשאד דוחיאהו רוביחה ,"בגנה ירע תא ושרי דרפסב רשא םילשורי
דע" ,("המחה עקשתשמ") ךשוחה תא ריאהל ידכ ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונח תורנ תקלדהד ןינעה ןכותל
."יאדומרתד אלגר אילכד

.גי ,זטק םילהת (24

,טיק םיחספ (25


,"םיכר" םניא התע ,"םיכר" ויה םעפש םידליה
הלודג הקושתב חישמל םיכחמ םהו

(גי ,גל ונתשרפ) "'וג םיכר םידליה יכ"

תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ ןכומ 'יה (בקעי) אוה ,(ונתשרפב) ושע תא שגפ בקעי רשאכ
:ושעל רמא אוהש יפכ ,אוה - הלואגה לא זא תכלל ןיידע לוכי אל אוהש םעטהו ,המילשהו
."'וג םיכר םידליה יכ"

םידליה יזא - המילשהו תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ וכרטציש ןמזה עיגישכש ןבומ הזמו
."םיכר" ויהי אל

םידליה יזא - ("חישמ טמוק טא") חישמ אב הנהש ,תולגב םינורחאה םיעגרב ,וישכע ןכלש
.הלודג הקושתב חישמל םיכחמ םהו ,"םיכר" םניא התע ,"םיכר" ויה םעפש

הז-תא םירשו הז-תא םיקעוצ םהו ,אובי רבכש םיעבות םג םה אלא ,ול םיכחמ םהש קר אלו
.תאז וניביו ועמשי םיוג םגש ידכב הנידמה תפשבו ,הלודג החמשב

רענ"ה תא םייקי - תאז םירשו םיקעוצ םידליהש ךיא עמושש םימשבש וניבאש יאדובו
,המילשהו תיתימאה הלואגה לא םתוא איביו תולגהמ םתוא איצויו "והבהואו לארשי

וכלי דחי םלוכו ,"הלחת והוריכה (םידליה) םה"ש ןויכ ,"ונינקז" תא םג איצוי - םתוכזבו
.ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל
(הגומ יתלב - א"משת'ה חלשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי

המלשנ רבכש ,"הדפ" אירטמיגב ,ט"פה תנשד תומילשה ירחאל אוה וז הנשב ולסכ ט"י . .
תובקע ופרח רשא" ,אחישמ אכלמ דוד תאיב םיבכעמו םיענומש םינינעה לכמ 'ידפה
הרושקה ,ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנו ,םיליהתב ט"פ-ה"דפ רומזמ םתוחו םויסכ ,"ךחישמ
םויסכ ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ יהיו"ד ןפואב ,ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגה םע
.ולסכ ט"י ,שדוחב ט"י םויד םיליהת רועיש ליחתמ ובש ,םיליהתב ק"ידצ רומזמ םתוחו

ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפ" שממ לעופב השענ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
ינבלו יל ינאדפ" ,ה"בקה םעו ,אחישמ אכלמ דוד םע ,"ידמע" אוה לארשימ א"ואכש ,"ידמע
."םלועה תומוא ןיבמ

תא חותפל" קר םיכירצו ,וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי - הלא ונימיב טרפבו
,י"נב לכו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ תאצמנש םיאור זאו ,"םייניעה
בסהלו תשגל" םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב םינכומ ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
לחה ,בוט לכבו םימעטמ לכב ךורע ןחלוש ,("שיט םוצ ךיז ןצעז ןוא ןייגוצ") "ןחלושה לא
ץראה האלמ" ,"'ה תא תעדל" ,רקיעו דועו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיול ,הלואגה ינינעמ
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד
(הגומ - תיללכ "תודיחי"ב ,ב"נשת'ה ולסכ ף"כ-ט"י יאצומ תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


!"חישמ טמוק טא טא"ש םינותיעב רבכ ספדנ ןכא

...!םינותיעב רבדה ספדוי ונקדצ חישמ אובי רשאכש הלואגה לעב םגתפ עודי . .

,םישוריפ הזב ודמלי יאדוב - !"חישמ טמוק טא טא"ש םינותיעב רבכ ספדנ ןכאש - ריעהלו
.'וכ כ"פעא לבא

והמ - ונקדצ חישמ תאיב תודוא םינותיעב ספדויש יוליעה והמ ןבומ וניא הרואכלש ףאו . .
חישמ תאיב לע הרושבהש טרפבו ,ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבודמשכ "םינותיע" לש ךרעה
!ןקזה ר"ומדא רמא ךכ כ"פעא לבא - !הלואגה רשבמ איבנה והילא י"ע 'יהת ונקדצ

תודוא םינותיעב ש"מ אלו ,חישמ תאיבד ןינעה םצע אוה רקיעהש טושפו ןבומ - ךדיאל לבא
.הז ןינע
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ולסכ ף"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


הכמ"ה איה וז הנטק הלועפש ןכתי
!הלואגה תא איבתש "שיטפב

תכאלמ לכ המלשנ (סנרוקה תדרוה) "הנטק" הלועפה י"ע ירה ,האירבה תכאלמבש םשכ . .
."יעיבשה םויב תובשיו"ל דימ ונסנכנ הזמו ,("ותכאלמ 'וג לכיו") האירבה

רבודמשכ םגד ,חלשמהד ותומכו ה"בקה לש וחולש אוה ידוהי לכש ,י"נב לצא םג אוה ז"דע
רתוי אל איהש הנטק יכה הלועפב אוה רבודמהשכ וליפאו ,הדיחיו תחא הבוט הלועפ תודוא
רתוי וא ,"שיטפב הכמ"ה איה וז הלועפש ,תויהל לוכיש ,תעדל אוה ךירצ - "הרעשה טוחכ"מ
(הלועפה ירחא) דימו ,תולגה ןמזד הדובעה לכ תמלשנ הדי לעש ,"שיטפה תדרוה" "בורק"
תא עירכה ירה תחא הוצמ השע" :ם"במרב ד"ספהכו ."החונמו תבש ולוכש םוי"ל םיסנכנ
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע

ידוהיש ("ןעמערוטש ןייא ןיא טלאה'מ") ףרה ילב םישיערמש הז לע הרבסה םג ונל שי ז"פע
תודהיה תצפה ,צ"מותב הלועפ דועו הלועפ דוע ףיסוהל ("ןגאי ךיז ףראד") "ףודרל" ךירצ
.םדוק 'א עגרב ונקדצ חישמ תא איבהל רשפא ז"יע יכ . . הצוח תונייעמהו

לכ ךשמב תווצמו הרות יוביר ושע רבכו ,םינש יפלא רבכ חישמל םיכחמ ירה י"נב :הרואכלד
!?תורודה

תושעל ה"בקה לש ותוחילש תמלשהו יולימ תודוא רבודמש ןויכמ :ןבומ הז ירה ל"נה פ"עו
,הלודג וא הנטק הלועפ י"ע 'יהי הז םאה לבגומ וניא ה"בקה ירה - םינותחתב הריד 'תי ול
'יהת ןטק דלי י"ע וז הנטק הלועפש ,ןכתי ירה - םינטקבש ןטק וא םילודגבש לודג י"ע
!הלואגה תא איבתש "שיטפב הכמ"ה
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משתה ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תחישמ)


יארפ ןפואב גהנתהל אלא תרחא הרירב ןיא

'וכ טהלהו תויחה לכב רובידה ,הרואכלד - חישמה תאיב תודוא רובידל עגונב ז"דעו . .
ורמאנ רבכ ,ירהש ,[תוארפ =] "טייקדליוו" לש ע"וה ,שממ דימו ףכית אב ונקדצ חישמש
הזב רבדלו ךישמהל םוקמ המו ,(הרואכל) המואמ זז אל כ"פעאו ,םימעפ יוביר ולא םירבד
!?תבש ירחאל תבש ,'וכ טהלהו תויחה לכב

תחנב רבדל םילוכי אלא ...קועצל םיכירצ אל - ונקדצ חישמ לע רבדל תאז לכב םיצור םא
- 'וכ רדהמו רימחמ אוה םאו .םיפכ אוחמל רתויה לכלו ,ישירח ןוגינב ריטפהל ,תוניתמבו
הכמ"ל יובא ,וזכש "םיפכ תאיחמ"ל יובא - םירוחא דגנכ םירוחאד ןפואב ויפכ החמי
...ולאכ ("הכלהה תעידי"ו) "רודיה"ו "הרמוח"ל יובאו ,הזכש "שיטפב

אב אל ןיידע 'וכ תולועפהו םירובידה יוביר ירחאלש ןויכמ :תנתונה איהש - הזל הנעמהו
,ןבומכ ,ע"וש פ"ע ,"טייקדליוו" לש ןפואב גהנתהל אלא תרחא הרירב ןיא ,ירה ,ונקדצ חישמ
.'וכ רדוסמ רדסמ הלעמלש ןפואב ,לבא
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ ךשמה)


..."םורח תעש"ב הגהנהה ןפוא

הליחתבש - "רדס" תושעל דמענ אל אוהש ,םדא ינב עבטב םיאור ,הפירש תרעוב ל"ר רשאכ
אצמנ אל םשש הינשה הריגמל אוה ךלוה כ"מחאלו רקי רבד חנומ הבש הריגמב שפחל ךלוה
אוה ה"בקה עיבטהש יפכ םדא ינב עבט אלא - בושח רבד םג ךא (םדוקה ומכ) רקי כ"כ רבד
,"הנצימחת לא ךדיל האבה הוצמ" דימ יזא הפירש תרעובשכש ןויכמ ,"ודיב אבה ןמ חקיו"ש
רמואש יתימא קדצ ןובשח 'יפאו ,םייתימא יתלב תונובשח - תונובשח בושחל לוכי רשאכ םג
עגונ הז ןיאו ,"םורח תעש"ל עגונ אל הז ,םנוקיתכ םינשב - הנוש ןפואב ל"צ 'יה רדסהש
םתאו"ל םייואר ויהיש הצורו תולגה לש םינורחאה םיירישה תא ףרוש ה"בקה הב העשל
ואיצומו דחא לכ דיב זחוא ה"בקהש שרפמ י"שרש ומכו "לארשי תיב דחא דחאל וטקולת
הז תאו ,ודיל עיגמה רבד לכ - ודצמ םג הנכה איהש וזיא תויהל הכירצ םנמא ,תולגהמ
י"עו ,םידוהי םניא םג הז תא וארישו ה"בקה לש ומש תא שדקל ןמזה רבכ עיגהש םירמוא
ומשל עגונב ףקותה לכ םעו בקעי ןואג םע ךתאצב ידוהיו ךילהאב ידוהי 'יהיש י"ע - ?הז המ
,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,םירצמ תולגמ ואצי םתוכזבש םינינעה לכו ונושלו ושובל
בוטבו החמשב הז תא עצבל - ליעל רומאכו ,תומילשב הז תא עצבל חכה תא ונתנש יאדוובו
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ד דועיה םויק תא רהמיו םידקי ,זרזי םג הזו בבל
."תואלפנ
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


"לארשי לכ ףוכיו"
ולסכ ט"יל דחוימו בחרומ רודמ -


"הצוח ךיתוניעמ וצופי"

תצפה"ד ןינעה רקיע לחה ובש גחה ,ולסכ 'כ-ט"י הלואגה גח תארקל
ויבתכמו ויתוחיש רצוא ךותמ ידוחי טקל תאזב שגומ ,"הצוח תונייעמה
הז ןינעב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש

תא םיבבוס רשא םינווגמו םיבר םיאשונ יפל קלוחמ הז טקל
הלעש תעב ט"שעבהל חישמה ךלמ חיטבהש החטבה התוא
"הצוח ךיתונייעמ וצופי"שכל - ?רמ יתא תמיא :ולאשו ולכיהל

קר יהוזש ןבומ ךא ,םיטביה המכמ הז ןינע תצמתל וניסינ
לע םירבדמה םיבר תומוקמ דוע םנשיו ,"םיה ןמ הפיט"
העיריה רצוק תמחמ ןאכ ואבוה אלו הז ןינע


החטבהה

הלענ יכה ןינע "םיבנוג" - הלואגה לועפל נ"סמה דצמ

(ט"שעבהד) ךיתוניעמ וצופישכ אוביש ,חישמה ךלמ ירבד תודוא ט"שעבהד ק"הגא העודי
ברקל ידכ ,תונייעמה תצפהו דומילב קוסעל רתוי דוע תזרזמו תררועמ וז העידי ,רשא ,הצוח
.הלואגה תא

אלש"ד ןפואב אוה הלואגה תא איבהל ידכ הרותה תוימינפד תונייעמב קסעה ,הרואכלו
לפטו יעצמא רבד ומכ הרותה תוימינפד "תונייעמ"המ םישוע ז"יעש םג המו !"המשל
!הלואגה תאבהל

,רמולכ ,"המשל אלש וליפא הרותב םדא קוסעי םלועל" ל"זראמכ - תוטשפב - הזל הנעמהו
תוימינפד תונייעמה ץיפהלו דומלל וילע עיפשהל הדיחיה ךרדהש בצמו דמעמב אצמנשכ
ןפואב הזב קוסעל ךירצו לוכי - הלואגה תא איבהל ידכ תאז השעיש ז"יע ,איה ,הרותה
."המשל אלש"ד

אלש" הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהו דומיל וריתהש הדבועה םצע ,ירה ,הזל ףסונו
ןינע לועפל נ"סמה דצמש ,"םיבונג םימ" תניחבב אוה (הלואגה תא איבהל ידכ) "המשל
תאיב לועפל וב םישמתשמו ,הרותה תוימינפד תונייעמ ,הלענ יכה ןינע "םיבנוג" ,הלואגה
."וקתמוי" - יוליע הזב ףסותינ ןכלו ,ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ז"משת'ה אובת פ"ש תחישמ)


...!ב"העב אוה ונקדצ חישמ םש

,זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל - רקיעה אוה השעמהו

ק"הגאב ט"שעבה בתוכש יפכ - ט"שעבל חישמה ךלמ לש ותחטבה םויקל םיכוז ז"יעו
,עדת תאזב ,בישהו ,רמ יתא תמיא חישמ יפ תא יתלאשו . . חישמ לכיהל יתסנכנ" :העודיה
,"הצוח ךיתוניעמ וצופיו ,םלועב הלגתיו ךדומיל םסרפתיש תעב

לכיהל יתסנכנ" ל"נה ק"הגאב שיגדמש יפכ) חישמ לש ולכיהב הנתינ וז החטבהש ,ףיסוהלו
...!ב"העב אוה ונקדצ חישמ םשש "לכיה"ב ,רמולכ ,("חישמ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה אצת-יכ פ"ש תחישמ)


ונרוד אישנ לש הנקתו הריזג

"תוגהנמו תונקת תוריזג" ,ם"במרה ןושלבו ,םירפוס ירבדמ תווצמ תודוא רבודמהל ךשמהב
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע 'וכ הטשפתנו העבקנש גהנמו הנקת הריזגה םג הנשי ירה -
תונייעמה תצפהב תוקסעתהו הלועפל עגונב [ד"ב ומכ בשחנ "החמומ דיחי" ירהש] ונרוד
.הצוח

עגונב רבדה אבוה ןכ ירחאלו ,"הלבק ירבד"ב קוספ אוה - "הצוח ךיתונייעמ וצופי"
רודמו . . ט"שעבהל חישמה ךלמ הנעמ תודוא העודיה ט"שעבה תרגאב - הרותה תוימינפל
:ונאישנ וניתובר י"ע הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה ךשמנ רודל

הריזג תניחבב השענ רבדהש - אוה הז ןינעב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד שודיחה םנמא
!לארשימ א"ואכ רובע גהנמו הנקת
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ק"וחא פ"ש)


םינינעה לכל "רעש"ה

ש"נאמ המכל יתררוע פ"מכש ףא םהב ויתולועפו ויעפשומ ד"ע ובתכמב ריכזמ וניאש אלפל
םילוע וב ךרד דחוימ ןינעו הוצמ ונייה ,רעש ונשי דחא לכלש מ"כב ח"אדב אבומה ד"ע
ןינעה אוה הז וננמזב טרפב םימימתהו ש"נאבו ,תועפשהה לכו תוצמה הרותה םידרויו
רעשה תבחרהב רושק ז"ה 'יהיש ןינע הזיאב הכרב תשקב אלימבו ,הצוח תונייעמה תצפהד
.ל"דו 'וכו
(אפר ב"יח ק"גא)


תולמה שוריפ

תוביתהמ לכב תדחוימ השגדה

כ"בשותב הביתו הבית לכ ,רשא ,בתכבש הרותב קוספ אוה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ש ןויכמ
(הארוהו) השגדה שי "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הדובעבש ,ןבומ ירה - "אלמ םלוע" איה
.הלא תובית 'גמ תחא לכב תדחוימ

לש יתימאה ונכותל איה הזב הנוכה - יוטיב הזיא תרמוא תמא תרותשכ :תירקיע הדוקנ דועו
.תומילשה תילכתב יוטיבה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה חלש פ"ש תחישמ)


המצע ינפב תכסמ

.םלש ןינע ,המצע ינפב תכסמ איה ולא תוביתמ תחא לכ
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


:"וצופי"

לכ ילב ,בחרמה תילכתל דעו ,בר בחרמב רוזיפ - הצפה לש ןפואב 'יהי תודיסחה תרות דומיל
ןיא ,הנטק יכה הלבגה וליפא ,הזב הלבגהו םוצמצ הזיא שיש ןמז לכ ,יכ ,תולבגהו םימוצמצ
.תיתימא "הצפה" הז

:הזב םיטרפ ינשו

אלש ונייה ,וז הרות דמלמ ובש םוקמה יקלח לכל רודחיו עיגי דומילהש . . םוקמל עגונב (א
.הזב רדחומ 'יהי אלש (רתויב ןטק קלח וליפא) קלח םוש ראשי

אלו ולצא ראשנ 'יהיש (הלענ יכה ןינע וליפא) ןינע םוש 'יהי אלש . . ץיפמש הרותל עגונב (ב
ןכל ,הכומנ הגרדב םה "הצוח"ב םיאצמנש ולאש ןויכמש בושחי אלש ,רמולכ .ץוחל טשפתי
ץיפהל המ) ולאכ "תונובשח" השוע רשאכ יכ . . םכרע יפלש ולא םינינע קר םהמע דומלל שי
."וצופי"ד ןינעה ךפיה ,הלבגהו םוצמצ לש ןינע הז ירה ,(ץיפהל אל המו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה חלש פ"ש תחישמ)


:"ךיתוניעמ"

- םמשכ) - ,אתיירואד רתסנב םג םיאצמנ אתיירואד הלגנב םיאצמנה םינינעה יטרפו ,ןינע לכ
:תונייעמה תצפה ןינעל עגונב םג ךכ - (אתיירואד אתמשנו אתיירואד אפוג

רהטל ול ןיעמ ןיד אקוד זא הכירבל ץוח אצוי היה רשא תואוקמ) ם"במרה תעד העודי
תואטבתהל ךירצ רבדה תודיסח תונייעמ ויהי ומצע ולצאש ידכ כ"או - אוהש לכבו ןילחוזב
!ןייעמ הז ןיאש החכוה יהוז ירה ,אל םאבו ,הצוחה ונממ םיטשפתמ תונייעמהש ךכב
(דועו אפק ד"יחו ביק א"יח ק"גא פ"ע)


ךלש תונייעמה - "ךיתונייעמ"

- אוה ןילחוז שוריפש ,ןילחוזב םג רהטמש :אוה ןיעמב תוירקעה תונוכתה תחא ל"י דועו
.ונממ ץוחב םג רהטמש ,הזב םג אטבתמ ןיעמה לש ונינעו וחכ יכ . . ןיעמהל ץוחמ םג ןילחוז
.ןילחוזב אקוד אוה ןיעמד הרהטהש . . ארבס הנשיש אלא דוע אלו

קוסעא םשו ילש תומא 'דב אצמא ינא ,"הצוח" םע קסעתהל ילע עודמ םינעוטה םנשי -
,"הצוח וצופי" י"ע אקוד רשא ךכל הבושתה ?הצוחלו יל המ ;הרותה תוימינפ תונייעמב
םה הז אלל .ךלש תונייעמה - "ךיתונייעמ"ל השענ רבדה םוקמ לכב הרותה תוימינפ תצפה
.תונייעמ םניא
(432 'מע ה"ח ש"וקלו 1120 'מע ד"ח ש"וקלמ)


ורוקמל רבוחמ

תונוכתמ :רמול שי ,תונייעמ םשב (תודיסחה) ט"שעבה תרותל חישמה ךלמ הניכש המ םעטה
וריבעה :תואוקמד ה"פר הנשמב אתיאדכו) ומע םירבוחמ וימימש המ אוה ןיעמד תוירקיעה
,תודיסחה תרותל עגונב םג אוה רבדה ותואו . . (הוקמכ אוה ירה וקיספהו הכירב יבג לע
ח"אדה תרות יאישנ םע קסופ יתלבה רוביחה וז הרות תצפהב םיאנתה ירקיעמ רשא
תואיצמ וניא ץיפמהו דמולה רשא דע ,((296 'מע ח"שת מ"הס האר) ברה ירבד תרימשב אטבתמה)
.ומצעל
(1119-1120 'מע ד"ח ש"וקלמ)


הרותה ץיפמ שפנ תוימינפמ

תוימינפב רושקה ,הרותה ץיפמ שפנ תוימינפמ - ורוקממ עבונ ל"צ וז הרות תצפה :ל"י דוע
.ח"אדה תרות יאישנב ובבל
(433 'מע ה"ח ש"וקל)


אוהש לכב רהטמ ןייעמ

.ןיפט ןיפט עבונ ורוקממ ןיעמה יכ ,תומכה לע כ"כ ןיחיגשמ ןיא ,אוהש לכב רהטמ ןייעמ . .
תויחב יח דומיל 'יהיש דבלבו ,ךכ לכ רקיע תומכה ןיא וז הרות תצפהב יאנתה םג אוה ןכו
.תימינפ תובהלתהו ישפנ
(432-433 'מע ה"ח ש"וקל)


"הצוח"ה תא רהטי "ןייעמ"ה אקוד

דחא לכל תתל םיכירצ ?תונייעמה תא אקווד "הצוח"ב ץיפהל שי המ םשל םינעוטה םנשי
ךא ,"הוקמ ימ" פ"כע וא ,"ןיבואש םימ" תתל קיפסמ "הצוח"ב םיאצמנה ולאלו וכרע יפל
,תונייעמ אקוד םיכירצ ,"הצוח"ה תא םג שובכל ידכ ,הברדא :הבושתה ךכ לע .תונייעמ אל
(תואוקמד ק"פס) ןידהכו] םירהטמ םה הברדאו םלעהו האמוט םילבקמ םניא תונייעמש םושמ
םירהטמה תאטח ימ ונממ שדקל םג רשכש דע ,תואמוטה לכ תא רהטמ (אקוד) ןיעמהש
.[האמוטה תובא יבא ,תמ תאמוט
(1119-1120 'מע ד"ח ש"וקל)


"ןייעמ"ל "הצוח" ךופהל

,"הצוח"ה םוקמל "ןייעמ"ה תא םיאיבמש ז"יעש - רבדבש שודיחל בל םימש אלש ,ריעהלו
לש ןינע וב ךייש אל - ומוקמב אצמנ "ןייעמ"ה רשאכ ;"ןייעמ"ב "הצפה" לש ןינע השענ יזא
רשאכ ,םנמא ."ןייעמ"ל ץוחמ אלא ךייש וניא "הצפה" לש גשומה לכ ירהש ,"הצפה"
."הצפה" לש ןינע "ןייעמ"ב ףסונ יזא - "הצוח"ה םוקמל "ןייעמ"ה תא םיאיבמ

ךכ ידכ דע ,"הצוח"ד תואיצמה תא ךופהל שיש - "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןינעה תדוקנו
."ןייעמ"ה תעיבנ 'יהי ונממש

"ןייעמ"ו "הצוח" ירהש ,עבטה תלבגהמ הלעמל אוה - "ןייעמ"ל "הצוח" ךופהל - הז ןינעו
.םיכפה ינש םה
(א"שנת ןויס ח"כ תחיש םג הארו .הגומ יתלב - ה"משת'ה ארקיו פ"ש תחישמ)


:"הצוח"

אובל לוכי - הצוח תונייעמהו הרותה תצפהב קוסעל חרכההו ךרוצה תודוא םירבדמשכ
הז ןיא יכ םא) 'וכ בצמה לפשב ,"הצוח"ד בצמו םוקמב אצמנש ידוהי :ןועטלו והשימ
תודוא כ"וכאעו ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינע תודוא ומע רבדל םילוכי דציכ ('וכ ותמשאב
!?ללכ 'וכ הדובעו השודק ינינעל ךייש וניאש הזכ בצמב אצמנש העשב הב ,תונייעמ

:םויו םוי לכב המוד בצמ ונשי ולצא םגש - הזל הנעמהו

לש ןינעל ךייש וניאש בצמו דמעמב - אוה םג - א"ואכ אצמנ ,םויה תדובע תלחתה ינפל
וז ןיאש ךכב קפס םוש ול ןיא ,כ"פעאו ,ותנשמ רועיש םדוק ,הנישה תעב ,רומאכ ,ללכ הדובע
לש ןינעל ךייש 'יה אל ןכל םדוקמ 'א עגרש פ"עא ,הדובעה ינינע לכב ותוקסעתהל הריתסב
...ללכ הדובע

הדובע לש ןינעל ןיידע ךייש וניאש בצמ דיתעב 'יהיו רבעב 'יה ולצאש עדויש תורמלש אצמנו
יכה םינינעל דע ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעב ותוקסעתהל ללכ הריתסב הז ןיא ,מ"מ ,ללכ
.ותנשמ רועינש ירחאל - םילענ

...!?"הצוח"ד בצמו םוקמב אצמנש ידוהיה ערגי המב ,ןכש ןויכמו

,ללכ הדובע לש ןינעל ןיידע ךייש וניאש בצמו דמעמב םנמא אצמנ םייוסמ עגרבש תמא ןה
ידוהי לע םג לועפל התא ךירצו לוכי אלימבו . . המוד בצמב תייה התא םג !?ךכב המ לבא
לכ ול עיפשהל ,זאו ,ותנשמ וררועל - ונמיה ץוחמ ןיאש הצוחל דע "הצוח"ה םוקמב אצמנש
,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבהד "ךיתונייעמ" ,תונייעמה תצפהל דע ,תודהיו הרות ינינע
.ונרוד אישנל דע ,םמוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר לכו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה האר פ"ש תחישמ)


הב רודחלו הצוחב הגרד אוצמל

ץרמנ יכה רוציקב יכ ףא בתוכ וב ,טבש 'המ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל
הצוחל םירדוחו שדקב ןילעמ רשא בוט רשבי רשא ןוצר יהיו .תוניעמה תצפהב ויתולועפמ
ויהיו תוימינפב וסנכי התעד םיפיקמהד אובל דיתעל עגונהב ראובמה ד"עו אגרד רחא אגרד
אבש םדוק ירה ,םינפל הצוחה םיכפהמשכ ז"ועלב םג הנה ,הנוילע רתוי הניחבמ םיפיקמ
.ל"קו ,הכותל רודחלו םש לועפל שיש הצוחב אגרד דוע ןיידע םיאצומ דימת חישמ
(זער ז"טח ק"גא)


שפנל "הצוח"

הנשי ,תומוקמה לכבו םיגוחה לכל ,וטושפכ "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןינעה לע ףסונ
ראשי אל הרותבש ןיזרד ןיזר דומילש ונייה ,ומצע םדאל סחיב - "הצוח"ב תפסונ תועמשמ
המכחב הגשהו הנבהל סחיב ןה - "הצוח"ל םג רודחי הז דומילש אלא ,דבלב שפנה תוימינפב
.לעופב השעמ לש ןינעל סחיב ןהו ,שפנבש תעד הניב
(הגומ יתלב - מ"דשת ולסכ ט"י תחישמ)


"הצוח"ל ואובי םמצע תונייעמהש

םמצע תונייעמהש הנווכהש "הצוח ךיתונייעמ וצופי" ןושלה קוידב תובר םימעפ רבכ רבוד
םמצע םהו "הצוח"ה לע ועיפשי תונייעמהש קיפסמ אל רמולכ ;"הצוח"ל אובל םיכירצ
."הצוח" ואובי םמצע םה אלא ,םמוקמב וראשי
(282 'מע ו"טח ש"וקלמ)


ונרודב שודיחה

ז"נפל תורודל ךרעב אלש הפסוה

דע ,ףסותינ הז ונרודב :רודה תדובעב לעופב םיאור - הז ינפלש תורודה יבגל ונרוד לש ושודיח
ןה ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב ז"נפלש תורודה יבגל ,ךרעב אלש
,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,םלועה לכ תיישעב ןהו ,('וכו םיספדנה םירפסה) עפשה יובירב
ןהו ,תווצמ ג"ירתה י"ע - י"נבל עגונב ןה ,םילודגה תורואה ("ןעמענפיוא וצ") תלבקל ילכל
הוצמ רנ" םע םלועה לכ תא םיריאמש ךכ ,חנ ינב תווצמ עבשה תצפה י"ע - ע"הואל עגונב
האירב המשנכ רואה תא לבקל לוכי דחא לכש ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד ןפואב "רוא הרותו
.אירב ףוגב
(הגומ - ב"נשת'ה טבש ,אב פ"שו ,טבש ,אב םוי תוחישמ)


ונרוד לש דחוימה ודיקפת והז

,רשא ,הז ונרודל דעו ,וניאישנ וניתובר י"ע הצוח תונייעמה תצפהב ףסותינו ךלוה רודל רודמו
ךורע ןיאבש ןפואב הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה ליחתה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע
הצוח ןיאש הצוחל דע ,לבת יוצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םמצע תונייעמה ץיפהל - ירמגל
('וכ םיקומעה םינינעה םג) תודיסחה ינינע תקתעהו םוגרת י"ע דחוימבו ללוכ ,ונמיה ץוחמ
תודיסחה ירבד ורמאנ הבש) תרבודמה הפשה ,שידיא ןושלב קר אל ,םלועה תומואד תונושלב
.ע"הואד ןושל םיעבשב םג אלא ,(ונרוד אישנל דע 'וכו ט"שעבה י"ע

רקיע התיה (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמז תלחתהב םג) תורודה לכ ךשמב ,םנמא
תוללכבש ףא - חישמה תאבה לע (ךכ לכ) אלו ,הצוח תונייעמה תצפהד הלועפה לע השגדהה
תויודעוותהב טרפבו) ןמזל ןמזמו ,חישמה תאיב תלעופ הצוח תונייעמה תצפהש עודי 'יה
.הז ןינע לע םירבדמו םיריכזמ ויה (ב"ויכו ,ולסכ ט"יד

הבושתל רתלאל" הזרכהב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי ובש ןמזה עיגהשכ כ"אשמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו יוויצ פ"ע ,הזה םויה םצע דעו ךלוהו ףיסומו - "הלואגל רתלאל
דעו ,הלואגה תאבה לע השגדהה - "'וכ ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" ,רשא ,ונרוד אישנ
- הנווכב הרודח (הצוח תונייעמה תצפהל עגונב ללוכ) "וניתדובעו ונישעמ"ד הלועפ לכש
תא איבהל - הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת והזש העידי ךותמ ,ונקדצ חישמ תא איבהל
.הלואגה
(הגומ - ח"משת'ה אצת תבש תוחישמ)


ונימיב "דוד תיב תמחלמ" יהוז

,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא לטבל - ולא ונימיב "דוד תיב תמחלמ" אופיא יהוז
ויתומא 'ד רשאכ וליפא ,ולש תומא 'דמ אצויש ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפה י"ע - תאזו
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םיאצמנ םשש ,"הצוח"ה םוקמל ךלוהו ..."שטיוואבויל"ב
!תודיסחה תונייעמ תא ץיפמ םשו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ)


ןייעמה רוקמ

ןותחתה רודכ יצחמ אקוד

ונשיו ,הלואגל םדוקו בורק ,תולגה ןמזב הדובעה ףוסב זחוא (הלואגה לעבד) רודהש ןויכמ
ךלי הלואגה לעבש תוביסה תא ה"בקה בביס ,ןכל - . . הלואגה ינינעב "המיעט"ה רבכ
רשעב) ותדובע םוקמו ותריד םוקמ םש עבקיו ,ןותחתה רודכ יצחל עיגיו ויתובא םוקממ
תנשמ) 'יהי (ןותחתה רודכ יצחב) הז םוקמב אקודש ךכ - (ןיד אמלעב ולש תונורחאה םינש
,הצוח תוניעמה תצפהד - םייח םימ רוקמ - תוניעמה רוקמ (תולגה ןמז ףוס דע ,אבהלו ש"ת
וניאישנ וניתוברד הדובעה םג ,ולוכ םלועה לכל - הלעמל הטמלמ - הרוא האצוי הנממו
.םלועה לכב - הטמל הלעמלמ - עיגה ןוילעה רודכ יצחמש - וינפלש

הלואגה לעב תאיבש פ"עאש - הז רמואו ועבצאב הארמ - רשב יניעב תוטשפב םיאורש יפכו
ותאיב י"ע אקוד ירה - ('וכ שטיוואבויל ריעל ךרעב) תולג ךותב תולג 'יה ןותחתה רודכ יצחב
הדובעה ,שדח ןפואב דע ,ךרעב אלש דעו הבחרתנו הקזחתנ ,ןאכ ומוקמ תעיבקו
תודחאו תבהאב דחוימבו ללוכ ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיה תצפה ,"שטיוואבויל"ד
וינפלש וניאישנ וניתובר י"ע 'יה הזש יפכ יבגל ,("שטיוואבויל"ד (הדובעהו) שוריפה) לארשי
,("שטיוואבויל" ריעהב םג ללוכ) ןוילעה רודכ יצחב

,ולוכ םלועה לכב ,הצוח תוניעמה םיטשפתמ ןותחתה רודכ יצחב ומוקממ אקודש הזכ ןפואבו
דע 'יהש יפכמ הריתי הבחרהב - "הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו" - ןוילעה רודכ יצחב םג
,זא

דבעש (י"שת דע) םינש רשעה ךשמב כ"חאו ,ןאכל עיגה הלואגה לעבש ,ש"ת תנשב לחה
י"ע ,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב טשפתמו ךלוהו תכשמנ הלועפד ןפואב - כ"חא םגו ,ותדובע
תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ,י"שת זאמ םיעבראה תנשב םיזחוא רבכש טרפב ,ויחולשו וידימלת
.רוא ףיסומו ךלוהו ,'יברד אתעדא שיניא יאקו ,"עומשל םיינזאו תוארל םייניעו
(הגומ - ט"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תחישמ)


הז םוקמב אקוד

שדוקה רה לע ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב [אוה ק"מהיב לש] ומוקמש יפ-לע-ףא . .
ןמז לש םויסב טרפבו ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע לעפנ הזש ןויכ ירה -
,הזה םוקמב אקודו ,הז םוקמב רבכ שי - "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הדובעה י"ע תולגה
,"ךידי וננוכ 'דא שדקמ"הל התומילשב הנכהה

ק"כ לוכי הז תאש - "ךידי וננוכ 'דא שדקמ" לש יוליגה הז םוקמב השענ דימו ףכיתש דע
'דא שדקמ"ד יוליגה השענ שארל לכלש ,לעופל איבהל עובתל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
םינש רשע ךשמב ותדובע לעפו יח אוה ובש ("םיעבשו תואמ עבש") הז םוקמב "ךידי וננוכ
.(ל"נכ) ותדובע לכד לכה-ךסה ,ולש תונורחאה

שדקמ" לש ןינבה לכ תא ןילגמו "ןילעמ" - ןותחתה רודכ יצחב הדובעה םויס ידי-לע אקודו
אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ" רשא ,ןינבה לש גגה םג ללוכ ,"ךידי וננוכ 'דא
ידי-לע (לעפנ) "הלעתמ" הז לכ - "םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ
.רתויב ןותחתה לש (ההבגה) הדובעה
(הגומ - א"שנת'ה ןויס ח"כ סרטנוקמ)


הדובעה ןפוא

הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנ

וא ,סרטנוקב הז תודוא םידמולש קיפסמ אל - ונרוד אישנ לש ותוחילשב םיכלוה רשאכ
האור אהי"ש ךממ םיעבות אלא ,("טוג ןוא ןייפ") הפיו בוט דואמ הז םנמאש ,תוחיש יטוקלב
'יארה חכב ךמצעל רייצת - "םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ
םכינפל ןתונ יכנא" ,("ןייא ךיז רעה") בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנש ךיא ךלש
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה

תונומת ירה שי - ותוארל וכז אלש ולא םגו ,תוימשגב ותוארל וכזש ולא הפ םנשי ירה
.(הנומת לע תאז רמול ךיישש המכ דע) תוקייודמ

רתוי ונממ םיעבות אלא ,הז לע רזוחו תוחיש יטוקלה תא דמול אוהש קר אל :הארוהה הנשי
ךתוא חלושו ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ" הארתו ךמצעל רייצת ,"האר" 'יהיש -
וא ,בבל בוטבו החמשב תוחילשה םויקל םיעירפמש םילובלבה תא ריסי הז יזאו .וז תוחילשל
.תוחילשה םויקל ללכב םיעירפמש
(הגומ יתלב - ו"משת'ה האר פ"ש תחישמ)


הדובעל חכה

םיכאלמ םע בירל ידכב תוחוכ קיפסמ ךל שי

[הדובעב] קפתסא אלש ינממ םיעבות המ ,ינא המו ינא ימ םינעוטה םתוא לכל הנעמה והזו
ינממ םיעבות ,המינפ ושפנב תיבמ תושקו תולודג תומחלמ יל שי הז לע םג תמאבש ,ימצע םע
םש ץיפא ינאש ,ןוילעה םדא בשומל ץוח אוהש םוקמבש ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" 'יהיש דוע
.ה"בקה הז - םייח םימ רוקמ ןייעמה תא

לכמ הלעמלש דחאכ 'יהיו הוה היה) 'יוה" ,רועיש ילב תוחוכ ךל שיש עדתש ,ול םיבישמ
,ושע לש ורש ,םיכאלמ םע םחלהל תוחוכ קיפסמ ךל שי אלימבו ,"וילע בצנ (תולבגהה
,"ושע לש ורש"מ הרוקמש םודא תולג לש רתסהו םלעההמ לעפתהל המ ךל ןיא אלימבו
.קזח רתוי התאו תויה

תוחנ ךנה יולגב ,םלעהב םה ךל שיש תוחוכהש ןויכמ ,ךכ לע טעמ עגייתהל םנמא ךירצ ךנה
אלו םולחב ויה םינינעה ראשו "וילע בצנ 'יוה"ה ןכלש ,םלוכמ קזח ךנה םלעהבש אלא
קר אלו ,תוקלאל םילכ לכהמ תושעל ךתלוכיב יזא ךלש תוחוכה תא לצנת התאשכו ,יוליגב
תיב 'יהי ןבאה וליפאש "הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו" ,םמודמ םג אלא חמוצו יחמ
הלעמל םע עבטה תא םידחאמ ,"םיקלאל יל 'יוה 'יהו"ה תא םילעופ הז לכ י"עש םיקולא
.עבטהמ

שגנ ,וכותב רצוא אוהש תוחוכה תודוא ןנובתמו ("ךיז טפאכ") ריכמ ידוהי רשאכ ,כ"מחאלו
ןא") השדח תויח םע תאז השועו ,תולגה ןמז לש ןטקה עגרב תושעל ול ראשנש ותדובעל אוה
.םיחמש ונייה - תולגבש טק-עגרבש ,"וילגר בקעי אשיו" ,("טייקידעבעל רעדנא

ךנוצר השע" הנשמב כ"שמכ ,םירתסהו תומלעהה לכ תא לטבמ אוה החמשב הדובעה י"עו
לע ךלוה "םירחא ןוצר"ש םישרפמב 'יאו ,"ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ ונוצרכ
י"ע שממ בורקב המילשה הלואגה 'יהתש - םירזוג םידוהיהש המ םייקמ ה"בקהש ,ה"בקה
.ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ז"טשת ש"הבש תחישמ ישפח םוגרת)


םיכירצ םיבוכיעו תועינמ שישכ
תוניעמה תצפהב רתוי דוע ףיסוהל

,ללכו ללכ הזמ לעפתהל ןיא - הצוח תונייעמה תצפה לע םיבוכיעו תועינמ םנשי רשאכ . .
תובקע"ב םיאצמנ רשאכש ,ונייה ...!"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה והזש תעדל םיכירצו
םיכירצ :הברדאו ,םהמ לעפתהל המ ןיא ,ןכלו ,"ופרח רשא" ולאכ םנשי יזא ,"ךחישמ
ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תחישב ראובמו עודיכ ,הצוח תונייעמה תצפהב רתוי דוע ףיסוהל
."דוד תיב תמחלמ" ןינעב

ןינעהש טרפבו ,הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ...!םהל יובאו יוא - "'וג ופרח רשא" ולאו
.ל"נה החישב רבכ ראבתנ

ףוסה הז ןיאש ,ונייה ,"ךחישמ תובקע"ב תדחוימה הלעמה תא תעדל םיכירצ - הז םע דחיבו
האב הלואגהש יאדוב ירה ,ןכש ןויכמו ,"ךחישמ תובקע" אלא ,דבלב תולגה ןינעד בקעהו
,רבדה חקי ןמז המכ תעדל רשפא יא - "סיפ ענעגייא יד טימ" םיכלוה רשאכ :יכ ,דימו ףכית
הלואגהש יאדוב - חישמה ךלמ לש וילגר םע ,ונייה ,"ךחישמ תובקע" םע םיכלוה רשאכ לבא
,וז תבשד הרטפהה ןושלבו ,(ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר) "ןילאגנ ןה דימ" ,שממ דימו ףכית האב
."הנשיחא התעב 'ה ינא" :המתוחו המויסב
(הגומ יתלב - ג"משת'ה אובת פ"ש תחישמ)


!?"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ל רועישה רבכ המכ

םע תוכיישב הטוס תכסמ ףוסב םיאבומה םינינעה לכ םנשי ובש ןמזב םיאצמנ וישכע . .
,(הריפסה ימיל תוכיישה תותכסמהמ תחא איה הטוס 'סמש) אחישמד אתבקע

רשאכש ,ט"שעבהמ ול םדוקו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ החלצה תכרבו החטבהה הנשיש טרפבו
ירהו ,יובירב הצפהב ולעפ רבכש ,אחישמ אכלמ ,"רמ יתא" 'יהי "הצוח ךיתונייעמ וצופי"
הדידממ הלעמל ,בויחהמ הלעמל ושע רבכ יאדובו - רועיש תויהל ךירצ ןכ םג "וצופי" ןינעב
!?"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ל רועישה רבכ המכ ;הלבגהו


תחא הבשחמ וא דחא רוביד וא תחא הלועפ דוע

םיעדוי אלו ,תחא הבשחמ וא דחא רוביד וא תחא הלועפ דוע תויהל הכירצש הארנכ ,המ קר
- המו ימ ןכיה

תא ("ןאטפא וצ") רומגל לדתשי דחא לכש י"עש ,ם"במרה קספ תא תעדל א"ואכ ךירצ
תא איבי ,"הלצהו העושת" ואיבי אוה - תחא הבשחמ וא דחא רוביד וא תחא הלועפ התוא
.בבל בוטבו החמשב ,ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - א"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ)


הדובעה המייתסנ

ראשנש דיחיה רבדה

הרותה תצפהב תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמ
תא ומייס רבכש דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו
הלואגה שממ לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה
.לעופב הלואגה תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה

,"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
יפ-לעו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א"
,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה
לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא ומייס רבכש
לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תא
!תולגהמ לארשי

לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל . .
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב תאטבתמ ידוהי לכ

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח תויהל םיכירצ


!יתוחילש תא יתישע :עידומו חלשמה לא אב חילש לכ

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו . .
תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
ירה - תוריפסה רשע םע דחיבו ,("'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש) ךתוחילש
תא ונל חלש - "חלשת דיב אנ חלש" :(ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו ותומצע
!שממ לעופב ונקדצ חישמ
(הגומ - ב"נשת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


הפסוה

!"ןדיא דלאוועג" :קועצלו בוחרל תאצל

,תודיסחה תרות הנשי !"ןדיא דלאוועג" :קועצלו תובוחרל תאצל םיכירצ ויהש איה תמאה
!אובי חישמש ידכ ודמלי י"נבש הצור ה"בקהש
(הגומ יתלב - י"שת'ה רייא ליל תחישמ)


תופיסאל ןמז ןיא

,הפיסא ןגראל םיכירצ שארל לכלש רדס השענ ,םייוסמ ןינעב קוסעל שיש םיררועמ רשאכ . .
ונקדצ חישמ" ,תופיסאל ןמז ןיא - ...'וכו הפיסא דוע ןגראל םיכירצש וטילחי וז הפיסאבו
הדובעה תא םילשהל םיכירצ ,אלימבו ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ..."טנאוו ןרעטניה טייטש
םישוע - הז םוקמבו ,"'יתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,שממ לעופב הצוח תונייעמה תצפהד
..."תופיסא"
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ ח"רעו ח"הבמ תודלות פ"ש תחישמ)


ןינעה לע ועמש םידיסחשכ
!וכב - םה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד

םירפסמ ךכ ךא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תאז יתעמש אל ינא - םירפסמ םידיסחש המ עודי
:םידיסח

לש תועמד אל !וכב - םה "הצוח ךיתונייעמ וצופי" לש ןינעה תודוא םידיסח ועמש רשאכ
ןפואב דועו "הצוח"ל םתוא ואיביו "תונייעמ"ה תא וחקיש ןכתיה :הזמ ךפיהל אלא ,החמש
!"וצופי" לש
(הגומ יתלב - ט"לשת תבט ד"כ תחישמ)


?יברה לש ויתוחיש םידעוימ ימ רובע

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ץיפמ םתיאש תוירקיעה םיכרדה תחא
,םיברב םירמאמו תוחיש תרימא - איה ,הצוח תוניעמה תא םינשה לכ ךשמ
היגה םהבש תונורחאה םינשב דחוימבו ,לבת יבחר לכב םתצפהו םתספדה
םיסרטנוקב רואל-ואצי כ"מחאלש ,'קה ויתוחיש תא תבש ידימ יברה
ולוכ םלועה לכל וחלשנש םידחוימ

רידנ ק"יתכמ םוליצ ,ןושאר םוסרפב ונא םיאיבמ ולסכ ט"י הלואגה גח דובכל
'וכו תומוקמ-יארמה תכירעל עגונב ,ש"וקלה יכרועל בתכש יברה לש

ז"משת'ה ןושחרמ ף"כ ,אריו פ"ש תחיש לש ההגהה-ילע לע בתכנ עטקה

תבט שדוחמ ,ש"וקלה יכרועל יברה לש ףסונ הנעממ םוליצ הזב אבומ הנעמל המדקהכ
:א"משת'ה


רבד אמע ליבשב א"כ ל"ומה ליבשב אל םיספדנ תורעההו ש"וקלהרקיעה אוה השעמה


םוקמ לכב תויתודיסח תויודעוותה

ימיל דע ז"חאלש םימיב םכשמהו ,ולסכ ף"כו ט"י הלואגה ימיב . . :26רקיעה אוה השעמהו
םוקמ לכב ("ןשינעגניירבראפ עשידיסח") 27תויתודיסח תויודעוותה ךורעל שי - הכונח
םייזכרמ תומוקמב תולודג תויודעוותה קר אלו ,'וכ הנוכש לכבו ריע לכב ,הנידמ לכב ,םוקמו
תודעוותהה 'יהת יטרפ םוקמ לכבש םג ללוכ ,וטושפכ םוקמו םוקמ לכב אלא ,םיירקיעו
,"לפט" אוה ינולפ םוקמו ,עיפשמ ,"רקיע" אוה ינולפ םוקמש ןפואב אלו) "רקיע" לש ןפואב
ףסותינ ז"יעש ,הברדא אלא ,ינש םוקמבש "רקיע"הב ערוג הז ןיאש דבלב וז אלו ,(לבקמ
תניחבב םישענ םלוכש דעו ,28"המכח הברת םירפוס תאנק" תניחבב ,תומוקמה ראשב רתוי
ןויכ ,ירקיעו יזכרמ םוקממ העפשה לבקל ךירצ וניאש - "רקיעבש רקיע"ל דעו ,"רקיע"
קר אל) איהש הנבלה תומילש תמגודבו ד"ע ,ירקיעהו יזכרמה םוקמה ומכ ומצעב השענש
.המחה ומכ (אלא ,לבקמ 'יחבב

יוה ינמיז תלתב" ,29תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי א"ואכש ןוכנו יאדכו
ידכ - ב"ויכו וידידיו וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(30ושפנ תוחכ רשע לכב) ומצע םע - ("הקזח
,(המחה ומכ תישענש הנבלה תומילש ד"ע) עיפשמ םג אוה א"ואכש רתוי דוע שיגדהל
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב) 31ש"מכו

הרותד ןיוקה 'גב ףיסוהל (33"ורוזעי והער תא שיא") 32וררועתיו וררועי ולא תויודעוותהבו
תולימגבו הרותב קסועה לכ" ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע 34ל"זח תשרדכ ,ח"מגו הדובע
אל ,רקיעה אוהו דועו ,"'וכ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו םידסח
.יולגבו לעופב "ינבלו יל ינאדפ" אלא ,"ינבלו יל ינאדפ וליאכ" קר

תמייקתמ (החנמה תלפת ינפל דוע ,וז תודעוותה לש הכשמהב) שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
ןירוקש) "הולשב בשיל" (לארשימ א"ואכד לוכיבכ תוחילשבו רובעו םשב) בקעי תשקב
תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייקתנ ז"נפל רבכש ןויכ) יולגבו לעופב (החנמב
ק"מהיבב ,35"ךינפ תא םירשי ובשי 'וג םיקידצ ךא" םייקתנו ,("הכולמה 'הל התיהו ושע רה
לכ") י"נב לכ דמעמב ישילשה ק"מהיב תכונחד הלודגה תודעוותהה ךרעת םשו ,ישילשה
תומילשב ("ךלוהו ףיסומ") רתוי דוע ףסותי הכונח ימיבו ,הכונח ימי ינפל דוע ,(36"'ילע 'יבשוי
.37"ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב הלואגה
(הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ)

__________
.ז"ימ א"פ תובא (26

ק"גא) לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי תידיסח תודעוותהד הלועפה לדוג ד"ע הלואגה לעב םגתפמ ריעהל (27
.(נ"שו .גית ג"ח ולש

.ךליאו ב ,חיר אציו ת"הוא הארו .א"ער ,בכ .א"עס ,אכ ב"ב (28

ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש ןויכ ןתשלשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש י"ע םיתשו ומצעב תחא (29
.ולסכ לילב םג ךשמויש ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ

.ךליאו 497 ב"ח ש"וקל .ךליאו המ ע"ס ב"ח "םימתה" האר (30

.ופוסב יכאלמ (31

הדובעו הבושתל לארשיב תובבל יפלא וררועתי . . וב רשא . . םויה הז" :הלואגה לעב אוה ברה ןושלבו (32
.(ב ,טי א"ח ד"וקל) "'וכ בלבש

,אמ 'יעשי (33

.א"ער תוכרב (34

.די ,מק םילהת (35

.ב"עס ,בל ןיכרע (36

,דפ םילהת (37


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!םידוהיכ םשרהל םיוג םיענכשמו םיכלוה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לע לקהל ידכבו ,לפוכמו לופכ ךשוחב ונא םיאצמנ ,*ליעל רבודמכ [:"ידוהי והימ"ל עגונב]
ןינעה יבגל רומח ךרעב אלש אוהש ,ןינע םש ףסותיה ,הניוב השענה ןברוחה תא תעדלו ןויסנה
:םדוקה

וא םש בשוי אוה ןיידע םאה עדוי ינניא) "הטילקה דרשמ" לש םיימשר םיגיצנ םש םיבשוי
םיידוהי לש תוגוז - הניו ךרד - םיעיגמ רשאכש אוה םנינעש (םשמ ותוא וחקל רבכש
,(ךכמ םיעדוי םלוכ) יאשחב אל ,םהל םיארוק ,הינמורמו ןילופמ ,היסורמ םייוג םע םיאושנה
תאו יוג אוהש ומשרי המשו י"אל עוסנל םכילע המ םשל ,ובישקה :'יוגל וא יוגל םירמואו
םע קסעתהל םכילע המ ליבשב ,רויג לש המילש הרודצורפ ליחתת יזאו ,ךפיהל וא 'ידוהי
וכרטצתו תולאש יוביר םע םכתא ורייגי םהו ,"ןיד תיב" םשה תא םהל ונתנש םידוהי השלש
ורמאת םתא אלא ,םכלש אבאהו אמאה ויה ימ םכתא לאשי אל דחא ףא - 'וכו לובטל
!!םידוהיכ םכתא ומשריו ,םידוהי םתאש

תיסורב ארקנ הזש יפכו ,שדוקה ץראל עסונ ינא ירה !?רקש רבד רמאי ינאש :םדא ותוא הנע
!?רקש ךותמ םשל סנכאו - "אילמיז עיאנעשטשאיווס"

תפכיא המ :םינוש םיכרצו תועידי קפסל "הטילקה דרשמ" םעטמ יארחאה גיצנה ול הנוע
םאש - ךל רמוא ינאו 'וכו םידרשמהו םירשה לשו לארשי ץרא לש גיצנ ינאו ןאכ בשוי ינא ,ךל
םיישק ויהי אל ךל םגו ,םילובלבו תוגאד ויהי אל ונל םגשו םיטקש םייח תויחל הצור התא
"הדיל תדועת" ,תודע ךממ ושקבי אל !ידוהי ךניהש רמאת - םיישק ךל םירעי אל דחא ףאו
!ךתוא ומשרי הככ דיגתש ךיא - 'וכו

- !אל וא תמא םירמוא ץראל ץוחב םא קודבל ונינע ןיאש (!) יבמופב רמא ומצעב רשה -
עיגמ ,הפ שחרתמ המ עדוי וניא אוה ,היסורמ עיגה התע הזש יוגה םע 'יעבה אל וז םלוא
ידכש ול רמואה הז אוהו - האלה עוסנל הסיט סיטרכ לבקמ אוה ונממ - ימשר םדא וילא
!ידוהיכ םשרי אל ןכא אוהש עודמ כ"א ,ידוהי אוהש רמול וילע םיעוגר םייח תויחל

.הניוב םיפוצר םישדוח המכ רבכ להנתמש רבד הז - ולסכ ט"י ,וישכע ליחתהש ןינע אל הז

המכ שי המוא לכב - םיצור םתא המ ,ונ :ךכ לע יל ונע !ןכתיה :יאשחב ךכ לע רבוד רשאכ
.["םילכונ" ,"םירערועמ" =] "ןפראווסיוא"

ךכל 'יארה] ילמרונ םע אל הז אל םא .."ףראווסיוא" וב היהיש ךירצ ילמרונ םע ,דאמ הפי
םידי םייניע רבכ ול שיש דבלמ רשא אוה "וישדח ורמגנ" רבכ רבועהש ךכל ןמיסה :ףוגמ
,(א"יס ו"סרס ד"וי ע"וש תומבי) הכלהב קספנ ךכ ,םיינרפצו תורעש רבכ ול שי ירה ,םילגרו
יתינע .[ילמרונ רבוע וניא - תורקוד םינרופצ ול ןיא :רמולכ - וינרופצו ויתורעש ורמגנ אל םא
?הניוב ךלש גיצנכ ותוא תונמל המ ליבשב לבא ,"ףראווסיוא" ךירצש חיננ ול ,ןכא :ךכ לע
ולאכ לע הנוממל ותוא תושעל המ םשל ;דיקפל םש ותוא ונמת ,םילשוריב ותוא וקיזחה
!?הנממ ואצי ישוקב הב ץראמ ועיגהש


ןובשח לע קוחש תושעל הז ירה
!ל"ר ,םימעל לארשי ןיב העימט

- תמא םע עוסנל ךל המ םשל עמשו תכסה :אוה םהל םירמואש ןושארה ,"אבה ךורב"ה
םיעוגר םייח ךל ויהי ךכו רקש םע םשל עסת

ךכ לעו - ךכו ךכ חיורמ אוהש רמול םוקמב :אמגודל - תונוממל עגונב אל :רקש הזיאו -
רקש הזכ לע .תוחפ תוריל האמ חיורמ אוהש רמאיש - הסנכה סמ ךכו ךכ םלשל וילע היהי
ותוא ירה העשב ובו .םירוסאה תיבל ךל ,רקש הז ירה ,תרמוא תאז המ :דיקפ ותוא רמאי
!ידוהי אוהש יוג לע רמולו רקשל םהל הרומ דיקפ

!ןלציל אנמחר ,םימעל לארשי ןיב העימט ןובשח לע קוחש תושעל הז ירה

וליפא] אל ימו ידוהי והימ ןיחבהל תורשפאה לע השקמ שדוח לכו עובש לכ ,רבועש םוי לכו
םגו ,םתוא ונתי אלש ולאכ םידי ידיב תואצמנ תומישרה ,רומאכ ירהש ,[רבדב ןיחבהל הצורה
.םימלועל 'יה רבכש יפכו ,םקלחב קר וא תומלשומ םה םא תעדל היהי רשפא יא ונתי םא


ןטק תילט םע ידוהי אקוד םש ובישוה

:ןיידע קיפסמ אל הז לכו

ובישוה םה ךא ,ןוקית ךכל היהו ילוא ןכתי ,ןטק תילט אלל ידוהי םש בשוי היה םא אלימ
עסונ התא :רמואו םכשה לע חפוט אוה םישועש רבד לכו ,ןטק תילט םע ידוהי אקוד םש
תיח ךילע הברת אלו" םש היהי ךתוכזב ;לארשי ץרא תביח ;לארשי ץרא בושי ,שדוקה ץראל
םע תורצ קיפסמ ונל שי :ףיסומו .(טכ ,גכ םיטפשמ האר) הממש היהת אל ץראהש םושמ "הדשה
המכ ,םש ("לבארט") תומוהמ תוחפש המכ ויהיש םיכירצ ,םלועה תומוא םיעבש םעו םירצמ
,רויג םע ךמצע תא ךבסת לא .קלח רובעי רבדהש רקיעה - םיכוסכסו תוישוק ,תורצ תוחפש
ותוא םכלוכ ובתכת :רחא גוס השאלו ,טרופספ לש הזכ גוס היהי לעבלש ,הניו ירויג וליפא
!'וכו םידוהי ,רבד

,ףסוותה הניובש אלא ,םינינעה םילהנתמ ךכ תומוקמ המכב אלא ,הניוב קר אל רומאכו
רבד ימ עדוי ףא אוה - הטילקה דרשממ ל"נכ ורבד םתאש ורפיסש 'יאר ידע ,ליעל רומאכ
אל אוהש ןכיה תורורצ תורצ ול ויהיש םושמ ,ומש תא תולגל הצור אל דעה אוה ךא ,ומע
- !'יהי

ךכ לע וריהזה 'ימחנו ארזעש ןמזב וב ,םידוהי קזחלו שדוקה ץרא תא תונבל םיצור וזכ ךרדבו
!םינינעה לכ ךפיה ,ןוחטבה ךפיה ,ןינבה ךפיהל ל"ר ךרדה יהוזש

[.ל"ומה .אבה ןוילגב הז רודמב עיפוי החישה ךשמה]
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .םדוקה ןוילגב הז רודמב םסרופ וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


לכו ז"ע "ל"הצ"ה ולצינ רבכ
!"םויה רדסל" ורבע תוגלפמה

תורגאמ םירידנ םימוליצ 'ב הזב םיאבומ ,ק"האב הנורחאל בצמה םע רשקב
ץראה תומילשל עגונב םינוש םישיאל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ


.א"משת'ה לולא ד"כ
.י .נ ןילקורב


. . דובכל:םולשו הכרב

.בר ןמז רוחיאב ינעיגהש ,בא-םחנמ ח"ימ הבתכמ תלבק ינא רשאמ

םתוא תטרפמש תומוקמב בשייתהל ילוקל םיעמשנה לע עיפשאש העצהה - ומויסב ליחתאו
.'כמב

תויהל תולוכישכ תוירשפא ב"ויכו יתוינפ יכ ,שיגדהל ינחרכומ ,ןמקל אבהל םדקהבו
חוויר םשלו תיטילופ תילכתכ אלו ,אמייק-תב 'יהת תובשייתההש הקזח הוקת לע תודסוימ
ינינע ןיא ירהש .םיבשייתמה וקלוסי ,ךורא אל ןמז ירחא ,םאב םג רובצה תעד תוררועתהב
.הכלהב םא יכ ,הקיטילופב

םיתשו םישלשה לכ ךשמב הלאכ םינינעב העפשה םהל שיו התיהש הלא לש הטישה יפלו
תרזחה - לידגה ןורחאהו .'וכו הגיסנו רותיו לש ןינע :דחא ןוויכב איהש תעדל יתחכונ ,הנש
תלהנהל ונצראב ךרוצה לש ,3/4 םירמוא שיו ,תיצחממ רתוי םיקפסמ ויהש טפנה תורוקמ
,ונצרא יבשותמ - המשל 'יואר הבוגת לכ אללו ,לעופב םתוא וריזחהו ;הנגהה ךרוצלו קשמה
.הלש הלכלכה םויקל םגו ץראה ןוחטבל ינויחו ליעפ יכה קשנה והזש עדוי א"ואכש תורמל
דחא םוקממ םיבשייתמ קוליס םהיניעב בשחנ המב ,הז יבגלו .ןבומה רבדב ךיראהל ןיאו
הז ושע רבכש טרפבו .'וכו רבגתמו ךלוה ץוחבמ ץחלה רשא טרפבו .רתוי וליפאו םינשו
!"םויה רדס"ל ורבע תוגלפמה לכו ,ז"ע "ל"הצ"ה ולצינש ,לעופב

הז ןיא - תינמז הנגפה רותב והזש םיבשייתמהל זומרלו ובשייתיש יולגב רמול ,רומאכו
.םהב ינא שמתשמש םיכרדהמ

אלש ידכב ,תנבומ הביסהו ,רומאה ןינעב יתגהנה םעט הלגמ ינאש הנושארה םעפה יהוז
םיעבוקה לש סחיה תטישב ,בורקבו ,ירקע יוניש 'יהיש הנומא םהל שיש הלא תא שילחהל
הנגפה םג אוה םנינעש הלא תא שילחהל אלש ןכו ,ץוחבמ ץחלה יפלכ ונצראב הגהנהה
'ילעו .יוצר םהלש השעמה םג אלא "'יוצר םתנווכ" קר אל ירה םהמ המכל עגונבש ,אדירג
לצנל אלש יקומינו ימעטו יתדמע הלש העידל םירבחה ןיב וליפא םסרפל יאדכ םאה טילחהל
.תורומאה תוביסה ינפמ הרומאה תובשייתהל יתעפשה


חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תרגאמ קלח ונינפל
:א"משת'ה טבש ד"כ ךיראתמ א"טילש


ןוגרא ותדוקנ רשא ,ןגראל םיצור 'יש וירבחו אוהש לעפמה תודוא ובתכמ ןכותל עגונב . .
הז רשא ,'ילע םירדה םעלו ק"האל םיסחיל עגונב ,םלועה תומוא ןיב טרפבו ,רובצה תעד
תירקיעה הביסהו .תורומאה תודוקנב רבדל םידידי ידי לעו ימצעב יתיסנש ןמז המכו המכמ
םיאצומו םיססובמ םלוככ םבור וא 'וכו תוגיסנהו םיצחלה לכש התיה הזב החלצה רסוחל
תגהנהב תטלחמ העפשה םימעפלו ,העפשה םהל שי רשא ,'קה ונצראב םיעודי םיגוחמ דודיע
םימעפ המכ רבודמכו .ןיפיקעב וא תורישי םא ץחל םינימזמש דעו ,םיימואלניבה םיסחיה
םימיה תשש תמחלמ ןוחצנ רחאל ףכית רשא הזב תחכומ 'יאר ,תונותעב םג םסרפתנ רבכו
העצהב איהה תעב רשא הלשממה חכ יאב לש ,םוסרפב אל יכ ףא ,תימשר תחלשמ החלשנ
.לוכיבכ "םולש" תרומת י"נב תושרל ורבעש םיחטשה לכ ריזחהל

רשא אוה ,םינש כ"וכ ירחאל םג הזב םיתיעה ונתשנ אלש הארמה אדבוע ,רומאהל ךשמהב
תולשממה חכ יאב ופתתשה הבש ,הזל הנכהה תובישיב ,דיוייד פמעקב מ"ומהל המדקהב
לש רטשמל רובעת תיברעמה הדגה לכש ילארשיה דצמ העצה האב ,םשארב הלשממה ישארו
יתלאשו וז העידי ילא העיגהשכו .ק"האל רסמת "פישיטסורט"הש אלא ,"פישיטסורט"
(םירחאמ םילבקמש) תוסופורטופא ושוריפ פישיטסורט ןינע לכ ירה ,הפיסאה יפתתשממ
אל יסנ ןפואב .הנעמ לכ יתלבק אל - םהיניבש קוליחהמ תואצותה לכ םע ,תולעב אלו
תולגל ןוכנל אצמיש הלוגס ידיחיל דבלמ ,דוסה לע רומשי 'כ םג יאדובו ,רבדה םסרפתנ
.ז"דע םהל עודי יאדוב - םה הלוגס ידיחי םאש ףא ,םהל

יאדו רבדה לבא .םיכסהל הצר אל הזל םגש ןויכ ,ינשה דצה ידי לע הלבקתנ אל הרומא העצה
.הזמ תואצותה לכ םע ,ןוידהב םיפתתשמה לכ ןורכזב רמשנ

יניאש םעפה דוע המדקהבו ,בתוכ ויתודוא לעפמהל הלילשו תוכייש רומאהב ןיא הרואכל
יתופתתשהל עגונב לבא ,בוטהו יוצרהל ךילומה ןוויכב הלועפ לכ שילחהל ללכו ללכ הצור
,הרשפ לש אחסונב רבדל (א ,םינושארה וידעצב טרפבו הז לעפמ עבטמ ירה ,'וכו יתמכסהלו
םימרוגהו םיטילחמה התע דע ויה םהש ולאל אל רבדל (ב ,הרשפכ שרפתהל לכויש פ"כע
םימעט ינפמ ,םירחאל קרו ,םירחאל םא יכ ,לעופב השעמל עגונב בצמה תורדרדתהל
ולא לש םתושרב איה בצמה רופישב דבוכה תדוקנ וליאכ שיגדמ אפוג הז לבא .םינבומ
ל"וחב םינוגרא כ"וכ ,ותחילס תשקב ירחאלו (ג ,ךפיהל בצמהש העשב הב ,םהילא םירבדמש
ימואלניבה בצמהו ינוחטבה בצמה לע תופירחבו שיגדהל יאדוב םילוכיו םתבוחש ץראב םגו
רבדל רשפא יא לבא ,לודג רבד ןכ םג ומצעשכל לעפמהש ףא ירה הזמ עורגו םיקתושו .ללכב
בצמל עגונב ,הפירח יכה האחמ אוה התע רקיעה יתעדלו .תואחסונה יתשב תחא תבב
ןיאש דחא םשוריפש ,ינוחטבה בצמב םיעגופה םיצחלה לכל םירותיוה דגנ ,וטושפכ ינוחטבה
,ידמ רתוי יטסימיטפא ינאש ינפמ ילוא ,יתעדל הבושח הדוקנ דועו .ת"לה םירותיול לובג
התיה ,בצמה תשירדכ הלודג יכה תופירחבו קסופ יתלב ןפואב האב וז האחמ התיה םאבש
עבט ,עבטה ךרדב הגהנה לע םג תססובמ וז יתפקשהו .בורקה דיתעבו ,החילצמ ףוס ףוס
'יה התע דעש ומכש הטושפ הנומאב ינא ןימאמ טושפ םגו ןבומכש ףא .םיימואלניבה םיסחיה
,התע םג אוה ןכ ,ייסנ ןפואב ,ק"האב רקיעהו םג ללוכ ,םוקמ לכב לארשי םע לש ומויק
ךשוחהו תולגה לש הנורחא הפוקתבש אלא ,םיבאז םיעבש ןיב תחא השבכ עודיה ןושלכו
וחק ,לארשי הרוזפ הש ,השבכה םשב םיננחתמ י"נבמ המכו המכש ףסותנ לפוכמו לופכ
'יהיש קדצה ךפיה אוהש - וא ,ותא דדומתהל ונחוכב ןיאש םושמ 'קה ונצראמ קלח ונתאמ
.'וכו הלואגה ךפיה וא ,רשויה ךפיה וא ,לארשי ינב תושרב

הדמע תחלצהב םינימאמ םניא וירבחו אוה רשא ילצא םשורה 'כ בתכמב תורושה ןיבמ
ףקותה םומיסקמב פ"כע - ןבומו) אוה יוצרו רומאה םלעפמל םוקמ ןכלו .הרומאה הפיקת
ותחילס תשקב ירחאו ,רומאה לכמ תנבומ וז ירה יתדמעל עגונב לבא ,(הזכ לעפמב ירשפאה
.'וכו


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"םכלוכ ןכה ודמע" ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב

(ןטקומ) םוליצ (א :םירידנ םימוליצ 'ב הזב ונאבה ולסכ 'כ-ט"י הלואגה גח לגרל
א"שנת'ה חלשיו פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ
ןושארה רמאמה ,ח"לשת'ה םולשב הדפ ה"ד רמאמה תהגהמ (ןטקומ) םוליצ (ב
ח"לשת ת"חמש ירחאל הטמל ס"נכהיבב (ולסכ ט"י) תודעוותהב יברה רמאש
377 'ע א"ח א"שנת תויודעוותהב הספדנ החישה)
(אי 'ע ב"ח טקולמ םירמאמה רפסב ספדנ רמאמהו

'א ק"יתכ םוליצ

'ב ק"יתכ םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל


."םכלוכ ןכה ודמע" ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ןייז ראנ ףראד סע" :'א םוליצ

אל ברחו 'וג ץראב םולש יתתנו פ"הע ל"זרמכ אוה םולשה ןינע תיתימא הנהו :'ב םוליצ
."םג"ו "םוי" תוביתה תא יברה ףיסוה כ"מחאל .םולש לש ברח וליפא םכצראב רובעת"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish