ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

שרדמה-תיבו תסנכה-תיב לש תלדה תחתפנ דימו ףכית
...!הדעב סנכנ ונקדצ חישמו ,הז םיבוט-םישעמ תיבו

*

הכונח תאז ,ץקמ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
םילשוריב םיחטש תריסמ ןינעב תוחיש טקלתוכלמ רבד


םכרד וז ןיאש םינעוטל הנעמה
חישמ תא רהמל ה"בקה תא חירכהל

תסנכ לש ךרדה וז !ךורע ןחלושה לש ךרדה וז - םהלש ךרדה אל ןכא וז
םיכירצ * !תולמה שוריפ םע ללפתמש ידוהי לכ לש ךרדה וזו !הלודגה
,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םירמואשכ תולמה שוריפ תא ןווכל
ךתעושיל" ךישממ דימ אוהש יפכו ,םייחה לכלו םויה לכ לע ןווכל םיכירצו
* ...םידליל ךייש הז "ואנ חישמ" רישלש םינעוטה ולאל הנעמה * "םויה לכ וניוק

הגומ יתלב - א"משת'ה הכונח תבש ,ץקמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

םיאור ,תבשה םויב ףכ םיאחומ 'יפא םהו תודעוותהב םינגנמה ולא לע טבמ םינתונ רשאכ .א
םישנ תכאלמ"ב םתוא וחירכה - ךרפ תדובע םישוע םה ירהש ןויכמ ,תובוצע םינפ םע םהש
,"םישנאל

!("ענטומעלאק") בוצע חור בצמ השענ םהילע םיטיבמ רשאכש

םיצור םהש רישל םיכירצ (םידליה) םה ,םידליל ,םישנל הדובע וז ףכ תאיחמש םינעוט םה
לש ותוהמב בושחלו קמעתהל לוכי אוה - אוה לבא ;'וכו תוכחל םיצור אלו "ואנ" חישמ
!תולענ תוגרד ,"דואמ הבגו אשנו םורי . . ידבע ליכשי" ,חישמ

העשב יזא ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש ט"שעבה תרות פ"ע טרפבו
ךירצ אוה עודמו !חישמה תלעמב "םש" אצמנ אוה ,חישמה תלעמב הקוסע ותבשחמש
!?רישל

אוה - ודכנ יפלכ ("ןייז אצוי") תאצל ךירצ אוהו ,"רובצה ןמ שורפל" רוסאש תויה לבא
.דיל די ("וצ רע טריר") "קיבדמ"

:םיעבות וניאישנ וניתוברש םינינעה לכב אוה גהונ ז"דע .ב

ןתונ םג אוה ז"דעו תחא עבצא (םע קר די) ןתונו אצוי אוה ,הצוח תונייעמה תצפהל עיגמשכ
!ץוחלו דיה ןמ (םג אלא ,ץוחלו הפשה ןמ קר אל) ז"א ןתונו ,די ןתמ

םייתלצעב וא תויח םע תאז ןתונ אוה םאה ללכ הנימ-אקפנ ןיא לבקמל םנמא
;וילע לודג יכה תוכז דומיל והזש ,ותוא וחירכה שממש םושמ וא ,("טייהרענעפאלשראפ")

,הצוח תונייעמה תצפהב קסועה דחא ותוא אצומו ,עלס דבאמ אוה רשאכ 'יפא :וזמ הריתיו
ירה - והאצומ ינעו עלס דבאמ דחא רשאכש ירפסב אבומש יפכ ,הוצמ םייקמ ארקנ כ"ג אוה
;הקדצ תניתנ תוצמ הזב םייקמ (דבאמה) אוה

,דובאה ףסכה לע רעטצמ אוה םא 'יפא ,וזמ הריתיו

לש ןנוממ לע הסח הרותה"ש ןויכ ,כ"ע רעטצהל םנמא ךירצ אוה הרות פ"ע - הברדאו]
ןכ אוה םא 'יפאו ,ףסכה עיגי ימל עדוי וניא אוהש םושמ כ"ע רעטצמ אוה יזא ,"לארשי
ןוצר םע ,תילענ הנווכ םע הקדצל תאז תתל 'יה לוכי אוהש ןויכ ,רעטצהל וילע ןיידע - עדוי
['וכו גונעתו

- תאז לביק ירה לבקמהש ןויכ ,ירפסב רמואש יפכ ,הקדצ תוצמ הזב םייקמ אוה ,כ"פעא

,הנשי תיקולאה ושפנש העשב ז"א ןתנ אוהש םושמ ,הניתנהב תויחה הרסח ירה ולצא לבא
- ונממ זא וחקלש חלצומ אצי הז ,זא הנשי ןכ םג 'ינשה שפנהש ןויכ לבא

.םיימינפה ויתוחוכ לכבו ,הנווכבו ןוצרב ןתיש םיעבות ירה לבא

,תבשב ףכ החומ אוהש הזב קפתסהל ול ןיאש - ףכ-תאיחמו הניגנה ןינעב ל"נכו .ג

אירטו-אלקש שיש םינעוט םידגנמה :הלודג שפנ תוריסמ ("עקידלאוועג א") ןכא יהוז
רדהמ רותב ובצמו ודמעמ תא הזב ןכסמ אוה יזא - תבשב ףכ-אוחמל רתומ םאה םינורחאב
...תבשב םייפכ החומו ,תווצמב

.שפנ תוריסמב רתוי תילענ אגרדל עיגהל ךירצ אוה אלא ,הזב קפתסהל ול לא כ"פעא

:הכונחה ימיב האירקה ןינעב הזש יפכו

ידכ) שפנ תוריסמ ול התיהש ,בדנימע ןב ןושחנ - אוה בירקמה אישנה יזא ןושארה םויב
;(םיה עקבנ ז"יעש ,םיל ץופקל

תילענ אגרד ףסוותהל הכירצ - ןבואר 'יה בירקמה אישנה רשאכ ,יעיברה םויב כ"מחאל לבא
.שפנ תוריסמב רתוי

:(לארשי לש םתוכזב םינינע רבדל שי תבש םויהש ןויכ) רתוי תוקדבו .ד

...תודעוותהב םינשיה ולאכ םנשי ןכל ,"גונעת תבשב הניש" ירה

;הדועסב םינשי ז"דעו ,דומילה תעשב םינשי ,הלפתה תעשב םינשי :םינינעה ראשב םג ךכו
.תוכרבה תיישע תעשב םינשיו הרותל םילוע םה הרותה תאירקבו

תאז םישוע םה לבא - 'וכו הליכאו הרותל 'ילע ,הליפתד תוצמה תא םימייקמ םהש םגהו
!"גונעת תבשב הניש" ירהש ,("טייהרעקידנפאלש") הניש ךותמ

אל הנישה ןינע לכ ,"םיאנ אלד אחיקפ אניע" הבש ,קיתע 'יחב הנשי תבשבש ,םהל םירמוא
.גונעת ונינע קיתעו ,הנממ הלענ ירמגל ,הב ךייש

אוה חישמש ,חישמ תא םיצורשכ התע טרפבו ,תויח םע תויהל םינינעה ולא לכ םיכירצ .ה
;ינמיה ללחה לש שקובמה

חירכהל ונכרד וז ןיא !ונלש ךרדה אל וז :רמואו "ךורא ליעמ"ב שבלתמ ילאמשה ללחה לבא
רשויה לע ךמתסהלו ,תוצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצ אלא ,חישמ תא רהמל ה"בקה תא
.םיאתמה ןמזב ותוא איבי אוהו ,חישמ תא איבי יאדוב אוהש ,ה"בקה לש

לש ךרדה וזו !הלודגה תסנכ לש ךרדה וז !ךורע ןחלושה לש ךרדה וז - םהלש ךרדה אל ןכא וז
!תולמה שוריפ םע ללפתמש ידוהי לכ

,םיללפתמ רשאכ תולמה שוריפ תא ןווכל םיכירצש ,ךורע ןחלושב שרופמ ד"ספ והז

שוריפ תא ןווכל תאז לכב אוה ךירצ ,ץרתל ךירצ אוהש ם"במרב אישוק ול שישכ 'יפאו
!תולמה

ותנווכ אלא ,הלפתה תעשב קר 'יהי הזש ןווכתמ וניא אוה "ןנוח התא" תכרבבש םשכו . .
.םייחה לכו םויה לכ לע איה

הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םירמואשכ תולמה שוריפ תא ןווכל םיכירצש וננינעב ז"דע
וניוק ךתעושיל" ךישממ דימ אוהש יפכו ,םייחה לכלו םויה לכ לע ןווכל םיכירצו ,"חימצת
."םויה לכ

!ךורע ןחלושה ךפיה ,הלפתה תוצמ ךפיה והז - תאז ןווכמ וניא אוה םאבו

לכ לש ךרדהמ ךפיהה ("ראג זיא'ס") ןכא איה וז הנעט - ונלש ךרדה אל וזש ןעוטש המו
ןתמ ינפלמ ךפיהה - םג דע ,וניבר השמ לש ךרדה ךפיה ;ע"וש פ"ע וגהנתהש י"נב תורוד
ןקז וניבא םהרבא"ש ,םהרבא לשו קחצי לש םג דע ,וניבא בקעי לש ךרדהמ ךפיה :הרות
םג ,תורודה לכ ךשמב הז ירחאל ןכו ,בקעי ז"דעו ,קחצי ז"דעו ,"'יה הבישיב בשויו
הבישי םירצמב ויה ,םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ" - םירצמב ויה םידוהיהשכ
."'וכ םהמע


הלואגה ןמז


חישמה תאיב לע עידוהל ןותע לש תדחוימ האצוה

השקבה תא אלמי ה"בקהש ,ךכל ףסונ םעט הז ירה ,תולגב אצמנ ומצע ה"בקהש ןויכמ . .
ותחימצש ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - החנמה תליפתב התע-הז ונממ ונשקבש
,"חימצת הרהמ"ד ןפואב 'יהת ,ונקדצ חישמ ,"ךדבע דוד" לש ("גנוצארפש ןייז") ותאיבו
,שממ דימו ףכית ךכל הכזנש דעו

- "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" תרימאב ונכשמה ,וז השקבל ךשמהב דימו
ןוא טייהרעצנאג ןוא טייהרעטנוזעג") יחו םלש ,אירב ןפואבו ,הארנ "וניניע"בש
."םימחרב ןויצל ךבושב" - ("טייהרעקידעבעל

ה"בקה ,התע-תעל םייפקשמל םיקוקזה הלא וליפאש - תומילשה תילכתב 'יאר לש ןפואבו
ךכ ,תומילשה תילכתל דעו ,תואירב םיניע םה םילבקמ עתפלו ,וז הלבגהמ םג םררחשמ
ידכ הזל קוקז וניאש כ"וכאעו ,ןטק בתכ אורקל ידכ תלדגמ-תיכוכזל וליפא ךרוצ םוש ןיאש
.ליגר בתכ ,לודג בתכ אורקל

.שממ דימו ףכיתו - חישמה תאיב תודוא אורקל ידכב תאז םילצנמש - רקיעה אוהו דועו

כ"וכאעו ,הלודג העידי ןכש לכו ,תמייוסמ העידי תשדחתמ רשאכש ,וננמזב םלועה גהנמכו
ונמזב ןותעה תעפוהל דע םיניתממ אל ;דימו ףכית סופדב תאז םימסרפמ - תחמשמ העידי
העידיה העיגה התע-הזש - עידומ אוה הב ,תדחוימ האצוה רואל-איצומ ןותע לכ אלא ,ליגרה
;ןותעה יארוק לכ תא תניינעמו תעגונש העידי ,תחמשמה

לע העידיה - לבת יווצק לכב לארשי ינב לכ םע הרושקה ,תחמשמ העידי וז ירה - וננינעבו
אוהו ,לארשי תא לואגל "ךרדב רבכ אצמנ" אוהש קר אלש ,ונייה ,דימו ףכית חישמה תאיב
ףכיתש ,תאז דוע אלא - ונתאמ א"ואכלו םיאצמנ ונא וב תסנכה-תיבל "דואמ בורק" רבכ
סנכנ ונקדצ חישמו ,הז םיבוט-םישעמ תיבו שרדמה-תיבו תסנכה-תיב לש תלדה תחתפנ דימו
...!הדעב

תוליפת ללפתמ ,הרות דמול 'יה אוה ובש ,ונרוד אישנ ,וניבר לש תסנכה תיבה והזש ,דחוימבו
םגש - הז תסנכה תיבל ואבש הלא לכ תא םג דמיל אוה ךכו .םיבוט-םישעמ השועו ה"בקהל
ךותמ לבא ,ול דחוימה ןפואבו ,ומוקמב א"ואכ - הלא םינינע םויקב ןכמ-רחאל וכישמי םה
.הושב םלוכב - בבל בוטו החמש
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה "םישנ תומכח"ו "םינקז תראפת"ל - הכונחד םוי תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


?ס'רעשטיוואבוילה םה ימ

ועדי םלוכש דע ,דואמ לודג םוסרפב 'יה הז ,"הלואגל רתלאל" לש האירקב אצי יברה רשאכ
.חישמ תודוא דואמ רבדמ יבר רעשטיוואבוילהש

דחא ידוהי רמא .יברה לש ותיבל םידרוי הב הנחתב ורבעו ,תבכרב םידוהי ינש ועסנ םעפ
ול הנוע ,רעשטיוואבוילה םה המ ינשה ידוהיה ותוא לאש ,יבר רעשטיוואבוילה רג הפ ,ינשל
.חישמב םינימאמש םידוהיה םה ולא - תוטישפב ידוהיה
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה ץקמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


תא הרותה תאירקב עמוש ידוהישכ
...אוה ררועתמ - "ץקמ" הלמה

לע זמרמ הז !אהא :אוה ררועתמ - "ץקמ" הלמה תא הרותה תאירקב עמוש ידוהישכ דימ
!הלואגה ץק ,ןימיה ץקו םימיה ץקו ,תולגה ץק

אוה - "'וג הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר" - הרטפהה תא עמושו ארוק אוה רשאכ כ"מחאל
!הדיתעה הלואגל עגונב רבודמש דימ עמוש
(הגומ - א"שנת'ה הכונח תבש ,ץקמ פ"ש תחישמ)


!"תולג יאלאד"ש דע ןאכמ זז יניא

לע ש"מל אמגודכ אבוהש - הנש םיעבש ןשיש לגעמה ינוח תודוא ל"זח רופיסמ ריעהלו
ןצנאג םעד ןפאלשראפ") תולגה לכ ךשמל םדרנ - "םימלוחכ ונייה" לבב תולג תונש םיעבש
.("תולג

ומכ גהנתמש ז"יע ,הנישה תעב םולחכ ולצא תבשחנ תולגהש - לארשימ א"ואכב ותמגודו
- ותשקב אלמתתש דע "'וכ ןאכמ זז יניא" רמאו "הכותב דמעו הגוע גע"ש ,"לגעמה ינוח"
!"תולג יאלאד"
(הגומ יתלב - א"שנת'ה הכונח תבש ,ץקמ פ"ש תחישמ)


יעבדכ ותוא םירתופו תולגה םולח תא "םירתופ"

תא "םירתופ"ש - "הפה רחא םיכלוה תומולחה לכ"ש ,איה תולגה םולחב הנשיש ןווכמה לכ
ורתפו ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיצקה לכ ולכ" רבכש - יעבדכ ותוא םירתופו תולגה
.המילשהו תיתימאה הלואגה י"ע תולגה ןורתפ קר רסח - הבושתה ןינע רבכ 'יה םגש

אוהש] שדוק תבשב 'יפאו ,לעופב הלגתיש אלא חכב קר אלו ,"ןילאגנ ןה דימ"ד ןפואבו . .
,[תבשב אובל לוכי אוה ךיא תולאשהו תוישוקה לכ תא ץרתי רבכ

הרשעמ הטמל חישמ תא םיכירצ" רמא ש"רהמ יברהש יפכ ,וטושפכ הלגתי חישמש
!"םיחפט
(הגומ יתלב - מ"שת'ה הכונח תאז ,ץקמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


חישמה תאיבל הקושתה קוזיח

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ תוארוההמ

לש ןושארה רודו ,תולגה ףוס ,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש ךכל ףסונש ןויכ
,הלואגהל םיכיישה הלוגס ימיב ונא םיאצמנ ,הלואגה תלחתה ,הלואגה

הכונח ימי דצמ ןהו ,"ןימיה ץק"ו "םימיה ץק" ,"ץקמ" תשרפ ,עובשה תשרפ דצמ ןה -
. . "ויתחשמ ישדק ןמשב" ע"והש ,ןמשה סנ לע ועבקנש

םינינעהב ("ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ"ש הכונח ימי תארוהכ) םויל םוימ ףיסוהל שי
.יולגבו לעופב הלואגה תא םיאיבמה

ןמז לכש ולצא שגרנש ,ךכ ידכ דע ,חישמה תאיבל 'יפצהו הקושתה הנומאה קוזיח :םהמו
םישולשו האמ וליפאש בקעי ירבדכ ,םירסח וימי ,יולגבו לעופב אב אל ןיידע ונקדצ חישמש
.לעופב הלואגה האב אל ןיידעש ןויכ ,"טעמ" םה הנש

ןמש ,(בקעי לש ונינע - ללכב הרותו) הרותה תוימינפ תצפהו דומילב ףיסוהל :רקיעו דועו
דע" ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי" ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאמש ןפואב ,הרותבש (ןיזרד ןיזר)
."יאדומרתד אלגר אילכד

תעדכ ,החמש לש תויודעוותה תכירע םג ללוכ ,וטושפכ הכונח עצבמב הפסוהה - טושפכו
הכונח תועמ תניתנד גהנמה םויקב הפסוהו ,"ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה
.ב"ויכו

קר אלו) "הכונח תועמ" ה"בקה ןתי לעופב השעמב הכונח ינינעב הפסוהה ינפל דועש ר"היו
ץוחנ יכה ןינעהב "והבהואו לארשי רענ"ל (בוח םולשת לש ןפואב םג אלא ,הנתמ לש ןפואב
ישדק ןמשב"ש) אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - חרכומו
אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש) ישילשה ק"מהיב תכונח 'יהת ודי לעו ,שממ לעופב ("ויתחשמ
.שממ לעופב ("םימשה ןמ

הנכותש ,שגיו תשרפב הרותב האירקהו החנמ תלפת ינפל דוע ,שממ ןמז תוכימסב - רקיעהו
לע תולפתה ירחאל כ"וכאעו) הלפתה ינפל דוע האב הלואגהש ןפואב ,הלפתל הלואג תכימס
."ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,(הז ק"ש םויב םג הלואגה

,בוט םוי שדוחב ירישעה 'יהי ,תבט ח"רד ןושאר םויב ,דימו ףכית אובת הלואגהש ןויכו
םימי תויהל םידיתע הלאה תומוצה לכ" תוינעת תוכלה םתוחו םויסב ם"במרה ד"ספכ
ןוששל הדוהי תיבל 'יהי ירישעה םוצ 'וג תואבצ 'ה רמא הכ רמאנש ,החמשו ןושש ימיו םיבוט
."םיבוט םידעומלו החמשלו
(הגומ - ב"נשת'ה תבט ח"רדא ,הכונח ('ו) תבש ,ץקמ פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


!הקיתעה םילשורי תא רוסמל םיצור

- 'א קלח -

חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ קעז הנש תחאו םישלש ינפל רבכ
םילשוריל עגונב ןתמו-אשמ םילהנמש ךכ-לע א"טילש
םיברעל הרסומל תנמ-לע הקיתעה

םע לבק עידוהו ,תובר םימעפ יברה כ"ע עירתה ,םויה דעו זאמ
קרשו ,םיברעל הקיתעה םילשורי תא רוסמל םינכומש הדעו
"םייניעה תא רקני" אלש חסונ םישפחמ

םתלועפ תא ולעפ יאדוב יברה לש ולא ויתוחיש
תאז עצבל וחילצה אל התע דע ה"בו

ונא ,םינוידה ןחלושל הז אשונ הלע בוש ולא םימיבו תויה
יפל הז ןינעב יברה לש 'קה ויתוחישמ טקל הזב םיאיבמ
ק"הלב ןושאר םוסרפב םקלח ,(ישפח םוגרתב) םינשה רדס

ה"זעבו ,םינשה רדס יפל הז טקלמ ןושאר קלח ונאבה הז ןוילגב
!וצימחת לא - הז טקלמ ינש קלח איבנ ט"פר ןוילגב םייעובש דועב

!םילשוריב רוגל רוסא יוגל

,םירצונל תכיישש ריע היהתש ,ונייה :םיקלח השלשל םילשורי תא קלחל םיצור םה
.םידוהיל - לידבהלו ,םימלסומל

,םהרבא ,םלש ךלמ קדצ-יכלמ ,חנ ןב םשמ ליחתמ :םידוהיל דימתמו זאמ תכייש םילשורי -
םינש יפלא המכ ינפלש ובתכ םמצע םיוגה ףאו ,יסוביהמ התוא שבכ ךלמה דוד ןכמ-רחאלו
!םילשורי תא שבכ ךלמה דוד

?םילשורי םע יוגל שי המ - !םילשוריל יוג סינכהל םיצור

!ךכ לע תרמוא הרותה המ לכתסת

!םילשוריב רוגל רוסא יוגלש ןיד ונשי

הפיקת לארשי די ןיאש ןמזב כ"אשמ ,"הפיקת לארשי די"ש ןמזב קר אוה הז ןיד םנמא
בוט אלש רמוא יוגה רשאכ :םש רוגל םדדועל ךירצש רמוא הז ןיא ךא .םשרגל רשפא-יאש
רמולו ,ראשיש ונממ שקבל וירחא ףודרל םיכירצ אל - ומצעמ תאצל הצור אוהו םילשוריב ול
רבכ םלוכש הברוח וזכו ,הברוח לע 'הלפית תיב' וליבשב ונביו ףסכ ול ונתי ,הריד ול ונביש
.הנממ וחכש רבכ םיוגה 'יפאו ,הנממ וחכש

!ותואיצמ ךפיה הז ,םילשוריב רוגיש בוט אל יוגל - ?יוגל הבוט תושעל ךנוצר . .

סנכהל רוסא ידוהיל וליפאש הזכ םוקמ ,שדקמה םוקמל ,ןלציל-אנמחר ,ותוא םיסינכמ
;םשל

םיכירצ המש אקוד ...!דוד רבקב אקוד !ןויצ רה לע אקוד 'הלפית-תיב' תונבל םילדתשמ
!?'הלפית-תיב' תונבל לדתשהל
(הגומ יתלב - ט"כשת'ה יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ)


םילשורי תודוא קועצל וליחתיש

הזב - ?ןורבח תא ושבכש אטבתמ המב !ןורבח תא ושבכ - 'ןוחצנ' הזמ ושע ,רומאכו . .
תא ושבכש אוה 'לוק'ה לבא ,תונעט שי יל םנמא ?םש בשייתהל קוח יפ לע םידוהי לע ורסאש
.ןורבח

לכונ ילוא ,םילשורי תודוא קועצל תעכ וליחתיש תוחפה-לכל ךא - ןורבח אלימ ,רומאכו
!םילשורי תא חיטבהל

.םידוהי חיטבי הזש - עגונ הז הזמ רתוי לבא
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


ריעה תא בוזעל הצור יברע רשאכ
!ותוא ריאשהל םיסנמ הקיתעה

ררוגתהל סנכהל םידוהי תואמ המכ וחילצה בר ישוקבו ,המחלמהמ םינש שש רבכ ורבע . .
לש ןינעה ונשי ,השדחה םילשוריל רשקב) ונשדק ריע איהש - תומוחה ןיב הקיתעה םילשוריב
.(ונשדק ריע םילשורי איה - תומוחה ןיב הקיתעה ריעה לבא ,"הארנו ךומס"

,םש לגר תסירד םידוהיל םינתונ אלש ןויכמ ,'וכו תושר ילב רוגל וסנכנש םידוהי םנשיו
תא בוזעל אל םתוא םילדשמו ,םיברע (הזמ הלעמל ףאו) 60,000 םש םיקיזחמ העשב-הבו
ןודל הדעו יבג-לע הדעו םימיקמ יזא - הקיתעה ריעה תא בוזעל הצור יברע רשאכו ;םוקמה
.ריעה תא בוזעי אל יברעהש ךרד אוצמלו

לכ םימיהדמ םירבדהו .ןוטגנישווב ינולפ יוג יניעב וא ,ןקיתווה יניעב ןח-אוצמל ידכב הז לכו
הלפמה ירחאש בושחל !םייוגה ינפל ךכ ולפי םידוהיהש לליפ אל ןקיתווה וליפאש ,ךכ
'יהת - וז המחלמב וארש םילודגה םיסנה ירחאו ,המחלמב לארשי יבייוא ולחנש הלודגה
!?יוגה ינפל הלודג הכ הליפנ

ודימעי ,ידוהיל הקיתעה ריעבש ותיב תא רוכמל הצור יוג םאש ,םש עזעזמ בצמה ךכ-ידכ דעו
!הקיתעה ריעב ידוהיל תיב רוכמל 'ותזעה' לע טפשמל ותוא


תונייוע םיידיל ריזחהל םיצור
יברעמה לתוכה תא

תויולדתשהה לכ תא םישועו ,הקיתעה םילשורי לע םיברעה ןוטלש תא םיקזחמ ךכו
ריעה תא ובזעש םיברע המכ וליפאש ,דעו ;האנה-תבוט תניתנ ידי-לע ,םש וררוגתי םיברעהש
!םש בצמה לע ועמשש רחאל ,הילא רוזחל םיצור -

לש הקיתעה ריעב םיברעה לש ןוטלשהו חכה תא ,לודג ףקותבו ,םיקזחמ וזכ הרוצבו
םישודקה תומוקמה ראשו ,יברעמה לתוכה תא תונייוע םיידיל ריזחהל םיצורש דעו ,םילשורי
.'וכו 'וכו "םיתיזה רה" :לארשי םעל
(הגומ יתלב - ג"לשת'ה ןויס 'טו 'ב ,אשנ פ"שו רבדמב פ"ש תוחישמ)


!םכוס רבכ לכה

;'סדור-ובא' תא םיריזחמ ;וריזחה רבכ 'הלתימ'ה תא :םיחטש רוסמל םיצורו םיאב תעכ
םילשורי תא רוסמל םירבדמו ;ןורבח תריסמל עגונב םירבדמ ;ןלוגב םירטמוליק םירסומ
!יברעמה לתוכהו ידוהיה עבורה םע ,םש תאצמנש רדסהה תבישי םע ,הקיתעה

!םייניעה תא רקני אלש םיאתמה חסונה תא אוצמל ידכ םיעגייתמ קר םה -

,טלחומ לכה רבכ םלצא .הז לע םירבדמש ,איה תמאה לבא ,תאז םישיחכמ םנמא םה
קר ןיידע וא ,םותח םכסה רבכ שי םא עדוי ינניא ,'וכו ריזחהל םיכלוה המ קוידב םיעדויו
!םכוס רבכ לכה ךא - 'וכו תובית-ישארב
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה הרש-ייח פ"ש תחישמ)


!םיקתוש םלוכש איה הרצה

קרו) הקיתעה םילשורי תא ריזחהל וטילחהש ךכ לע 'יתשערה'ש זאמ םינש שמח ורבע רבכ . .
םיבוטה ,םנמא - (תואסכהמ םתוא ודירוי אלש ידכ ,םיניעה תא רקני אלש חסונ םישפחמ
לע םיבשוח אל ,ןוכנ הז ןיאש רמולו שיחכהל םיצור םירחא ךא ,תוחפה-לכל םיקתוש םהבש
.'וכו רבד הזכ

,תישיאה ותעד תא םסריפ דחא זא .הז ןינעב "להקה תעד" המ תוארל וסינ םה הנורחאלו
ידכ ואצמש חסונה והז) תותד שלשל ריע םילשורי תא תושעל ךירצש ,הלשממה םשב אל
וזש ימשר ןפואב םסריפ הלשממה ירבחמ דחא ןכמ-רחאל ;(הקיתעה םילשורי תא ריזחהל
תא דימ ומסרפי ,שער הזמ ושעי םאש ידכ - הז תא רמא אל אוהש השחכה וניכהו ,ותעד
!הז תא רמא אל םעפ ףא אוהש השחכהה

תויה ,ארונ אל הזש וארו - הזכ רבד ומסרפיש העשב להקה תבוגת היהת המ תוארל וצר םה
היה הז ,החמ דחא םא וליפאו ,הז לע וחמ אלו ,םלש עובש רבע רבכ !ףצפצמו הפ הצופ ןיאו
.הקד הממד לוקב קר

הב םייח םייוגו םידוהיש "םולשה ריע" איה םילשוריש האגתמ ,םידוהיכ םייוג םשורש הזו
אלו ,םיברע 70,000 םש םירג (אמתסמ םויהו ,םיברע 65,000 הב ורג םעפ)ש העשב-הב ,דחי
םיצור אל םידוהיש ללגב אוה הז בצמש םירמוא דועו !םידוהי תוחפשמ 200-300-מ רתוי
!םש בשייתהל םידוהיל םירשפאמ אלש ,איה תמאה ךא ;םש בשייתהל

!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו םיקתוש םלוכש איה הרצה ,רומאכו . .
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה אב פ"ש תחישמ)


החגשהה תדרוהש ענכשל םיצור
ןוחטבב ףיסות םיברעהמ

היהיש ידכ ,ןוחטבו םולש היהיש ידכש ,תונושמו תונוש ,תושדח תורבס םישדחתמ םויל םוימ
!םיברעה לע (םידוהיה לש) החגשהה תא שילחהל ךירצ - "דירחמ ןיאו םתבכשו"

תודוא וא (הזל םיארוקש יפכ - 'יניס יאה יצח' וא) יניס רבדמ תודוא קר ןאכ רבודמ אל
וא בושיב םש תוריל םילוכי םה םאה בושחל ךירצ זאש ,בושיהמ רטמוליק 50 אוהש םוקמ
לש תומא 'דב תואצמנה םירע ,הלאמארו םכש ,ןורבח ,הקיתעה םילשורי תודוא רבודמ - אל
,("תיארנו הכומס" לש ןפואב) הקיתעה םילשורי דיל איהש השדחה םילשורי

החגשהה תא ודירוי םאש . . . והשימ ענכשל הצורו (ידוהי אל וא) ידוהי אב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!םולש רתויו ןוחטב רתוי היהי - (קשנ רובצל םהל ורשפאיו) םש םיאצמנש םיברעהמ

קשנ םש ואצמ ,הקיתעה םילשוריב הרומח יכה החגשה התיהשכ ,םינש המכ ינפל םא -
םהל ונתיו הרומחה החגשהה תא םהמ ודירוי רשאכש המכו-המכ-תחא-לע . . 'וכו םינוגראו
םתבתכש 'יארהו ,ונל ךייש חטשהש םידומ םכמצעב םתא :ונעטיו רחמל ואובי - תולעב םש
חיגשהל ירשפא הז 'יהי אלש וילאמ ןבומו - רשויו קדצ והזש םתרמא םגו ,הז-לע םתמתחו
ראשיש דיחיה רבדהו .םילבחמה לע חיגשהל תורשפא 'יהת אל ,קשנ-ילכ םוש םהל ויהי אלש
לע וצחליו ומייאיש ןתי אל אוהש חיטבה (תאדאס) ינולפ-ןב-ינולפש וילע בותכש ריינ - אוה
"רעצריק פאק א טימ" - חיטבהש דחא ותואל ושעי המ ורמא ירה םילבחמ םתואו) והשימ
([!ושאר תא וריסי =]


לכש פ"ע הרבסה הזל ןיא

דירוהל שיש םירמוא םהו ,דחא ידוהימ רתוי םנשי ונרעצלש טרפבו ,ידוהי אב ןכ-יפ-לע-ףאו
וניא אוהש םירמוא םלוכש) והשימש ךכ לע ךומסלו ,םיברעהמ הקזחה החגשהה תא
!הרומחה החגשהה תא דירוהל ךירצ ןושאר רבד לבא - ריינ לע םותחי (אכמס-רב

םוקמ ףא הזל ןיא ,לכש פ"ע הריבסהל א"א וז הגהנהש תויה ,ליהבמה רבדב ךיראהל ןיאו
.הרבסהו הנבהב
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה האר פ"ש תחישמ)


הנותחת יכה הדוקנל ונעגה רבכ

רזוחה לגלג" םה הכפהו תורישעש תרמוא ארמגהש המ לע םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תבייח ,תויהל לוכי אל הנממ ךומנש ,לגלגב הנותחת יכה הדוקנל םיעיגמ רשאכש - "םלועב
.'ילעה ליחתהל

:ןדיד-ןודנב םג הז-ךרד-לעו

הזמ רתויו ,םייוצר-יתלבה םינינעה תא םישועש הלא דצמ ןה ,רתויב הליהבמ הדירי רבכ יהוז
.םיקתושש ולא דצמ -

- שפנ-חוקיפ ליבשב םיחטש ריזחהל ךירצש םירמואו ,הכלהכ אלש הרותב םינפ םילגמש דעו
"לודג יוג"ה יכ ,הקיתעה םילשורי תא םג ללוכ הז ,םיחטש תרזחה תודוא םירבדמ רשאכש
םהל ונתי אל םאו ,הקיתעה םילשורי תא םג םיצור םהש רורב ןפואב םירמוא "ןטק יוג"הו
.'זגורב' ויהי םה
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה הרות-תחמש םוי תחישמ)


לכה לע ורבידש איה תמאה

ויה וישכע דע] דוע םישקבמ םה דימ ,םהל םירתוומ רשאכש - לעופב תעכ םיאורש יפכו
וא רתוי ושקבי - םהל ורסמישכ םאה ,םיאנידמהו םיטמולפידה תכרעה לע ךמתסהל םיכירצ
,ץחל וליעפיו רתוי ושקבי םהש ורמא םייוגה םיטמולפידה :תועד יקוליח ויה הזבו ,ךפיהל
אל םה ורתווי םאש - תוגלפמו תויתגלפמ הזמ ושעו - וקעז "םסנא םרצי"ש םידוהיה ךא
.[רתוי םישקבמ םג םה ךכ רתוי םירתוומש לככש ,לעופב וארה התע ךא ;רתוי ושקבי

םילשורי תא םישקבמ םהש וליג רבכו ,דוע ושקבי םה ומתחיש םדוקש ,ורמא רבכ םהו
!הקיתעה

לכה לע ורבידש ,איה תמאה - םילשורי לע ורביד אל התע דעש םירמואש יפ-לע-ףאו
תא וחלש רשאכ ,םימיה-תשש תמחלמ רחאל דימ דעו ;הז ינפל דועו ,'דיוייד-פמעק'ב
!ושבכ זאש המ לכ שדוקה ץראמ רוסמל םיצורש וצחליש םיחולשה

,ץחלל םיענכנש םיאור םה רשאכ יכ ,רתוי םיצור םה ךכ - רתוי םירתוומו םירבדמש לככו
ךכמ ודיספי םה המ יכ - הוקתה תא םידבאמ םניא םה ,עיברלו שילשל הצחמל םינפ-לכ-לע
!?האלה ץוחלל וכישמי ךכ-רחאו ,עיברהו שילשה תא ולבקיש

ודמע םהילעש םירבדהש התע דע וארש יפכ - קשנו ףסכ םג 'יהי ,ףקותב ודמעי םא אקודו
.(ךורא ןמזל אל ךא רצק ןמזל קר עירפה הז) קשנהו ףסכה תניתנב ועגפ אל ףקותב
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תרגאמ םוליצ ונינפל
,םילשורי ןינעב א"לשת'ה ןושח א"כ ךיראתמ ןיוז ברל
אכר ו"כח ק"גאב הספדנ תרגאהןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ולסכ ט"יל הכונח ןיב רשקה

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (םינטקומ) םימוליצ 'ג ונינפל
.ו"משת'ה הכונחד 'הל רוא ,ולסכ ח"כ ץקמ 'פ 'ד םוי *תחיש לע
ויחיש - "םישנ תומכח"ו "קחצי יול ,םינקז תראפת" ללוכה ירבחל
ויחיש - "םשה-תואבצ" - תודלילו םידלילו
- הכונחד 'ה רנ תקלדהו ,החנמ תלפת ירחאל ,ס"נכהיבב -
__________
.תידיאמ םוגרת (*

ןייצל יברה דיפקמ המכ דע תוארל ןתינ םינושארה םימוליצה ינשב
החישה ההגוהו הרמאנ ובש ןפואהו םוקמה ,ןמזה תא קיודמב
(18 'ע חק ןוילג "ךלמה יחי"ב הז ןינעמ םג הארו)

[יברה ףיסוהש םילימה תא הנשמה תרתוכב ונשגדה םידמולה תלעותל]

(129-130 ;124 'ע ב"ח ו"משת תויודעוותהב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ורסאממ) ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח םע תוכיישהו רשקה - הכונח ימיב ףסונ ןינע ונשי
שגדומו ,הכונח ימיב התיה ולסכ ט"יד הלואגה לש התומילשש עודיכ ,ולסכ ט"יב (ןושארה
.הכונחד ישימח רנב (וא ישילש רנב) תוריחל אציש - ינשה ורסאממ הלואגב רתויב רשקה

ןיב ,ןכש ,םידלי םע םינקזד רוביחה שגדומ ןקזה ר"ומדא תולועפב םגש - המדקהבו
םהבש םינינע םנשי - (םידיסחה ינקז י"ע ונמינש יפכ) ןקזה ר"ומדא לש תודחוימה "תויכז"ה
:"לודגלו ןטקל" תוכיישה תשגדומ

רודיסה תלחתהב דימ שגדומו ."לודגלו ןטקל" ,שפנ לכל הושה - רודיס - "הלפתה חסונ" (א
,"ותנשמ רועינשכ") םויה תא ליחתמ ,הושב לודגו ןטק ,לארשימ א"ואכ ,ןכש ,"ינא הדומ" -
יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" תרימאב ('ה תדובעב תונטקה תילכת לש בצמב ותויהב
ןטקהמו ,(ובקע דעו ושארמ) םדאה לש ותואיצמ לכ לע ב"העבה איה וז המשנ ,רשא ,"יתמשנ
.םילודגבש לודגל דע םינטקבש"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish