ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םלועה לכש ךיא דימ וארי םיניעה תא וחתפי קר רשאכ
עבותו שרוד ומצע םלועהש ,ךכ ידכ דעו ,ןכומ ולוכ
!"הלואג"ד בצמו דמעמל הלעתיש ,ידוהי לכמ

*

שגיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= חפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה 'פ לש רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
םעה תומילש ןינעב החיש
הלואגה ינמיסמ
וז ונתפוקתב הלואגה ינמיסמ
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


תיללחה תסיטמ הארוהה

"םיעונמ" ול ויהיש י"ע אקוד הז ירה ,הובג סוטי בוטה-רציהש םיצור םא
ךכ ,רתוי םידבכו םיבר "םיעונמה"ש לככו ,דגנמ ,ערה-רצי ונייהד ,םיבר
ךניה רשאכ ,רתוי לודג ךלש ר"הציהש לככ ,רמולכ ,רתוי הובג םיסט
בוטה-רציה לש 'ילעה * תילענ רתוי הברה איה 'ילעה יזא 'וכ ולטבמ
תמגודב יהוזש ,הטמלמ ותוא ףחודה דגנמ י"ע ,ר"הציה י"ע תויהל הכירצ
וב שיש ,רזוח רואד ןינעה תמגודבו .ריואה תפיחד י"ע תישענש 'ילעה
ז"יעו ,םשה תדובעב םינינע דומלל שי אפוג הזמ * רשי רוא לע הלעמ
ובר המב תוננובתהה וישכעש ןויכ ,הנומאב קוזיח ולצא ףסותיהל ךירצ
* תאש רתיב תויהל הלוכי 'ה ךישעמ ולדג המו

הגומ יתלב - ט"כשת'ה שגיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:תאזכ םעפ עריא םאה םיעדוי אל וישכע דעש ,שדח ערואמ ,שדח רבד ףסותיה הז עובשב .א

,ראומה דצב ןהו הנבלה לש ךושחה דצב ןה הביבסמ וסטו ,הנבלל בורק דע וסט םישנא 'סמ
ויה םה ובש םיוסמה םוקמבו קיודמה ןמזב ץראל הטמל ורזח םה כ"מחאלו ,תונומת ומליצו
.תוחנל םירומא

,םוגרת דחאו ארקמ םינש אורקל םיבייוחמ ובש םוי ,הז שדוק תבש ברעב עריא הז לכ
שי רשפא םאבש קספנ ןכלש ,הגשהו הנבה הזב ול 'יהיש ידכ אוה םוגרתה תרימאל םעטהש
.רתוי בוט םיניבמ זאש ןויכ ,י"שר שוריפ תא םג אורקל

םינשד ןינעל םהל עירפה הזש דע ,ולבלבתנ ל"נה ערואמ תמחמש ולאכ ויה ,תאז תמועל
.י"שר שוריפ םע םוגרת דחאו ארקמ

םג אלימבו ,םשה תדובעב הארוה דומלל שי םיעמוש וא םיאורש ןינע לכמ ,ליעל רומאכ .ב
םיאור הזב ירה יכ ,ותדובעמ ועירפהל לולעה ןויסנ רותב קר הזל סחייתהל ןיאש ,הז ןינעמ
לש שגרה לועפל לולע הז כ"או ,הזכ םדקתמ ןינעל דע 'יפא עיגהל םדאה לכש לוכי ןכיהל דע
םינינעה לכ תא השוע אוהו ול עירפמ אל הז כ"פעא ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"
ותוא לבלבמ אל הזש ,הלפתה ןינעל דעו ,םוגרת דחאו ארקמ םינש ןה ,ונממ םישרדנה
תלעמ תא 'ואכל הזב האור אוהש פ"עאש ,"'וג דמוע התא ימ ינפל עד"ד תיללכה הנווכהמ
.ללכ ותוא לבלבמ הז ןיא ז"כב ,'וכו םדאה תולדגו

אלא ,ונממ לעפתי אל אוהש ידכ אבש ןויסנ רותב הזב שמתשהל קיפסמ אל תמאב לבא
קוזיח ולצא ףסותיהל ךירצ ז"יעו ,םשה תדובעב םינינע דומלל שי אפוג הזמ ,הברדא
.תאש רתיב תויהל הלוכי 'ה ךישעמ ולדג המו ובר המב תוננובתהה וישכעש ןויכ ,הנומאב
.ןמקלדכו

יוויצ הניהש תיציצ תוצמ תמגודב ,תויטרפ תווצמ םנשי :םיגוס המכ םנשי תווצמב . . .ג
.םינינעה לכל םיעגונה םייוויצ ,תויללכ תווצמ םנשיו ,יטרפ

לכב ללכ אוה הז יוויצש ,"ליח לא ליחמ וכלי"ד יוויצה אוה םייללכה םייוויצהמ דחא
."שדוקב ןילעמ" ,'ילע דימת תויהל הכירצש ,םלוכ תווצמה

רנ ןושארה הלילב קילדמ ןירדהמה ןמ ןירדהמהמ אוהש הז :הכונח תורנב םג םיאור הז ןינע
.'וכ ףיסומו ךלוה ךכו תורנ ינש ינשה הלילבו דחא

אוה וליא ,תורנ ינש קילדהלו ףיסוהל וילע ובש ינשה הלילה עיגמ רשאכש ירה םיאור ,הנהו
'יה אוה לומתאש פ"עא ,הדירי וז אלא ,'ילע וז ןיאש דבלב וז אלש ירה ,דחא רנ קר זא קילדי
.'וכ 'גו 'ב םויל עגונב ז"דעו ,הככ אל רבכ ('בה הלילב) וישכע לבא ,ןירדהמה ןמ ןירדהמ

כ"א עודמו ,ןירדהמה ןמ ןירדהמ הז 'יה תורנ ינש קילדה אוה רשאכ לומתאש ,אוה ןעוט
?ןירדהמה ןמ רדהמ 'יהי אל אוה םויה ךכ גהני רשאכ

והזו) תינחורה ותדובעב הלעמ תולעל דימת ךירצ ידוהיש ןויכ אוה הזל םעטהש ,ול םירמוא
,הוצמ לכב הזש יפכ ,םינינעה ראשל ףסונ ,הכונחה תורנמ דומלל ןתינש םיזמרהמ דחא
.(לעופל הארוה םהמ דומלל רשפאש םיזמר המכ םהב םנשיש

?םוי לכב תוינחורב ףיסוהל םיכירצ ללכב עודמ ,אישק אפוג אה :אוה ןעוט

:הזב רואיבהו

םלועה ז"דעו ,םויל םוימ הנתשמו לדג אוהש ףוגב םיאורש יפכ ,הלדג ולש תוימשגהו תויה
,לודגל הכירצ ולש תוינחורה םג ןכל ,תוירמוחבו תוימשגב אוה ןכש ןויכ אלימב ,הנתשמו לדג
.םויל םוימ םילדגה תוירמוחהו תוימשגה תא לטבל לכות איהו ,הפסוה ולצא 'יהת םוי לכבש

,וריבח לשמ 'וכ הבורמ םויו םוי לכבש ,טמ הטוס) תרמוא 'מגהש המ םג ןבומ ז"פע .ד
'למ איה הרותה ירה ,ןבומ וניא 'ואכלש .ומדוקמ רתוי עורג 'יהי םוי לכ תולגה ףוסבש
םירמוא קרש טרפבו ,הארוה םוש וב ןיא 'ואכלש רבד ונל רמול הרותה הכירצ עודמו ,הארוה
הרותמ קלח והזו ,ןושאר םוימ עורג רתוי 'יהי ינש םויש ועדייש - בוט אל ןינע םידוהיל הזב
?הפ-לעבש

םידוהיש תנמ-לע ,הפסוה ןמזה לכ הנשי בוט-אלה דצבש ועדייש הצור הרותהש ,ל"נכ אלא
.השודקה דצב םג ופיסוי

ןתינ אלש ןויכ ,הדירי וז אלא 'ילע וז ןיאש קר אל יזא ,הפסוה ןיא םאש ,ל"נכ אלימבו
.הפסוה ןמזה לכ הנשי יכפהה דצבו תויה ,דחא םוקמ לע דומעל

:(חריל הסיטד) ל"נה ערואמב םיטרפ ולא-יאמ דומלל םג ןתינ וז הארוהו .ה

םינינעה לכו ,("אירטקאבה") םיקדייחה םע ושעי המ ,אוה הזב 'יהש םיישקהמ דחא
.(ץראה רודכב) ןאכ םיאצמנש םייוצר-יתלבה

םה םא ירהש) םיאירב וראשנו ךכמ וקזוה אל םה כ"פעא ,ז"א םהל 'יה םג וישכע דעש םגה
םיעיגמ רשאכש ןויכ ל"נה 'יעבה הררועתה תאז לכב ,(םתוא םיחלוש ויה אל םיאירב ויה אל
קיזי הזש ןכתי אלימבו ,'וכו הזל ןכומ םוקמה םאה ,םש 'יהי המ תעדל ןתינ אל שדח םוקמל
םש ילוא כ"פעא ,רבג בוטה דצש ןויכ קיזה אל הז ןאכש םגה ,ול קיזי םוקמהש וא םוקמל
ידכ (התע דע וקיפסהש) בוטה תוחכ ול וקיפסי אל רבכ ,םייוניש ויהיו רחא בצמל עיגי אוהשכ
.הז בצמו דמעמב םג רבגתהל

קיפסה וישכע דעש הזו ,בוטה דצב םג 'ילע תויהל הכירצ םייוניש םנשיו תויהש ,ךכמ םיאור
.קיפסי אל םייקה בוטהש ןכתי יוניש ונשי רשאכ ירהש ,ללכ 'יאר וז ןיא - 'יהש בוטה ול

ולש החפשמה ,םייוניש םנשי ןמזה לכו תויהש ,"ליח לא ליחמ וכלי"ד ןינעל עגונב ןבומ הזמו
ןויכ ,התע דע הב זחאש השודקה תגרדב קפתסהל ןיא אלימב ,הנתשמ םלועה לכו תינתשמ
,ןמזה לכ תולעל םיכירצ אלא ,יכפהה דצה לע רבגתהל ידכ קיפסת איה םאה םיעדוי אלש
.חכ תופסות לבקל ידכב

:תפסונ הארוה דומלל ןתינש ל"נה ערואמב ףסונ טרפ ונשי .ו

תיללחש ידכ :התיה ולעש תויעבהמ דחא ,הזכש ןינע תיישע לע בושחל הלחתב ולחה רשאכ
ךדיאלו ,התוא וסיטיש המצוע יבר םיעונמל םיקוקז ,(הזכ הבוגל) סוטל לכות הלודג וזכ
בוחסל ידכ חכ תפסותל םיקוקזו רתוי 'ילע דיבכמ הז לקשמ ירה םיעונמ הל םיפרצמ רשאכ
לוכי ךיאו ,הלילח רזוחו ...חכ דועל םיקקזנ םיעונמ דוע םיפיסומשכו ,םמצע םיעונמה תא
?ינשה תא קיבדהל דחא

(יוצרה הבוגל עיגת תיללחהו) םתלועפ תא ומייסי םיעונמה רשאכש ,ארבס םהל התלע יזא
אלו רתוי לק 'יהי תיללחה לקשמ יזאו ,םהילאמ ולפי םה ,רתוי םהל םיקוקז ויהי אלו
.'וכו םיבר םיעונמב ךרוצ ןיא אלימבו ךכ-לכ בר חכל וקקדזי

:ךכמ הארוההו

ךירצ 'יה אוה עודמ 'ואכלו ,רמוחה לע הרוצה תורבגתה 'יהת ידוהי לצאש הצור ירה ה"בקה
?לק רתוי 'יה הז ערה-רצי אלל ירה ,ערה-רצי ול תתל

ןכלו ,הדובע י"ע אוביש אלא ,(םנח םחל) "אפוסכד אמהנ" 'יהי אלש ידכ :הזב רואיבה עודיו
.הדובעל ואובי ודי-לעש ר"הציל םיקוקז

לודגה לכש םירמואש דע ,קזחו לודג ר"הצי הזכ םיכירצ עודמ ,ךכ םשל קר םא ,הרואכלו
אמהנ" 'יה אל הז זא םגו ,ןטק ר"הצי אורבל 'יה לוכי ה"בקה ירה ,ונמיה לודג ורצי וריבחמ
?"אפוסכד

ול ויהיש י"ע אקוד הז ירה ,הובג סוטי בוטה-רציהש םיצור םא :איה ךכ לע הבושתהו
םיסט ךכ ,רתוי םידבכו םיבר "םיעונמה"ש לככו ,דגנמ ,ערה-רצי ונייהד ,םיבר "םיעונמ"
איה 'ילעה יזא 'וכ ולטבמ ךניה רשאכ ,רתוי לודג ךלש ר"הציהש לככ ,רמולכ ,רתוי הובג
.תילענ רתוי הברה

?השק כ"כ ןכא הז רשאכ ותיא רדתסהל ןתינ דציכ :הלאשה תלאשנ

ודבעש) קלח ותוא תא זא קורזל ,ר"הציה םע טעמ רבכ ודבע רשאכש ,איה הזל הצעהו
עצוממה ןינעה (ג .אכפהתא (ב .איפכתא (א :הדובעב םינפוא השלש םנשי ללכב ירהש ;(ותיא
.תינעתב וגרה -

םנמא ןכתיש ןויכ ,ר"הציה םע קסע ןמזה לכ ול שי ,דבל איפכתאד ןינעה דצמ ,הנהו
רשאכש בשוח אוה יכ ,תינמז וב קר הז לבא ,קפאתמ אוהו ר"הציל רתוומ אל אוה םייתניבש
.ר"הציל רתוויו תונמדזהה תא לצני אוה יזא ,יעיבשה עיקרב קוסע 'יהי ה"בקהש ןמז עיגי

קלח "קרוז" אוה יזא ,"תינעתב וגרה יכ ר"הצי ול ןיא" תגרדב זחוא אוה רשאכ לבא
.האלה ךישמהל ול לק רתוי רבכ אלימבו ,ר"הציהמ

ירחאל לבא ,תולעתהלו רתוי הובג סוטל ידכב ר"הציל םיקוקזש םגה :הארוהה יהוזו
קלחב ותיא דובעל כ"מחאלו ,ודבע ותיאש ןינעה תא קורזל שי טעמ ר"הציה םע םידבועש
.רתוי תולקב 'ילעה 'יהת יזאש ,'וכו רחא ןינעב ,ובש רחא

ר"הציה תא לבא ,דבלב ףוגה םע איה הנווכה ךא ,"ומע בוזעת בוזע" תויהל םנמא ךירצ
.'וכו קורזל םיכירצ

תאיבב 'יהי הזש ,יולגב ולצא 'יהת תוקלאש ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירואל םיעיגמש דע . .
.ונקדצ חישמ

הארוה םיאורש רבד לכמ דומלל שיו תויהש ובשחי אלש ,ריהבהל םג בושח אסיג ךדיאל .ז
םהמ דומלל ידכב ,ל"נה םינינעה לכ תא תעדלו םינותיע אורקל םיכירצ יזא ,'ה תדובעב
...'ה תדובעב הארוה

םיכירצש הזב הנווכה ןיא ,הדובעב הארוה דומלל שי רבד לכמש ט"שעבה רמאמ ירה
עגר לכ ירהש ,ותדובעב תוארוה דומלל לכוי אוהש ידכ םלועב םוקמו םוקמ לכב בבותסהל
.'וכ הרותה דומילל ולצנל ךירצ אוה ידוהיל שיש יונפ

ןיא לבא ,ותדובעב הארוה הזמ דומלל וילע יזא ,ךכמ עמש רבכ אוה םאש םירמוא קר
אל .םיארבנ ויה אל םהש יאולה ,ארבנ אלש ול בוטש ,'וכ םינותעה תא אורקל וילעש הנווכה
אלא ןינעה תוללכב קר אלו ,םהב םיטרפה לכב םיאיקבו םינותיעה תא םיארוקה ולא ומכ
'סמו םהיתושנ תומש ,(חריל ולעש ולא לש) םהיתומש תא םיעדוי םהש דע ,םיטרפה לכב םג
- ןותיע תונקל ץר ףכית אוה הז-ירחאלו ,וידרל דימ ןיזאמ אוה רקובב ןכלש ,'וכו םהידלי
וידרל בוש ןיזאמ אוה כ"מחאלו ,עמש אל םדוק אוהש םישדח םיטרפ דוע הזב םנשי ילוא
.םיטרפ המכ דוע עומשל

לכב ותואיקב תא םלוכל תוארהל ךירצ אוה ,תסנכה-תיבל שדוק תבשב עיגמ אוה רשאכו
ז"ע רבדמ אוה אלימבו ,ינרדומ םדא אוה אלא ,ןלטב וא רגפמ ונניא אוהשו ,טרפו טרפ
תא םג אלא ומצע תא קר אל לטבמ אוהו ,שדוק אוה וב עגר לכש שדוק תבשבו ס"נכהיבב
.'וכו ינשה

תוארוהה) ל"נה לכו ,הליחתכלמ הרוק 'יה אל הזש בוט רתוי ,ארבנ אלש ול בוט אלימבו
הלודג תונמחר וז ,הברדאו ,הזב םיאיקבה ולאל 'וכו חכ תניתנ הז ןיא (חריל תיללחה תסיטמ
.םהילע

תוארוה דומלל שי "וכרד"מש ,"וכרד פ"ע רענל ךונח" יזא ,הז-לע רבכ ועמש רשאכ לבא
.'ה תדובעב

,[םעפ ויח דציכ דומלל ןתינ הז רופיסמש] שטיוואבויל דיסח לע םירפסמש רופיס ונשי .ח
.םלועב הרוקש המב ןיינעתה אלו ,דמולו ס"נכהיבב וא ותיבב בשויה ןקז ידוהי 'יהש

ינשה יאלוקינ תא וריתכהש ול ורפיס רשאכו ,רסיקל ינשה יאלוקינ תא וריתכה ןמזה ותואב
םעפ תאז תושעל םיכירצ עודמו ,תחא םעפ רבכ ותוא וריתכה רבכ ירה :לאש אוה ,ךלמל
?'ינש

'יה ךלמל ותוא וריתכה רשאכו ,ןושארה יאלוקינ 'יה (קדצ חמצה ןמזב) ןכ-ינפל תובר םינש -
אלימב ,ודובכל תורנ קילדהל וגהנ ךלמה תא וריתכה רשאכש 'יה זא רדסהו ,דלי הז ידוהי
עדי אל ללכ אוה ינשה יאלוקינ תא וריתכה רשאכו ,תחא םעפ ותוא וריתכה רבכש רכז אוה
אלימבו ,'וכו וירחאל םיכלמ דוע ויהשו תמ ןושארה יאלוקינש עדי אל אוה ,רחא ךלמ והזש
...?םעפ בוש וריתכהל םיכירצ עודמו ,תחא םעפ ותוא וריתכה רבכ ירה :לאש אוה

אלל ,'וכו החונמ ךותמ תובוט םינשו םימי תוכיראב ויחו ,םעפ ויח דציכ םיאור ונא ןאכמש
אלל וליפאו םיעיגרמ םירודכ ,גולוכיספ ,רטאיכיספ אלל ,םויה םנשיש םינינעה לכ
.הקיטויביטנא

:הארוה דוע דומלל ןתינש ל"נה ןינעב ףסונ טרפ .ט

רבד י"ע 'יהי הזש :'א ןפוא - םינפוא ינש ויה ,ללחבש ריואב סוטל דציכ בושחל ולחה רשאכ
לק אוהש ץעל עגונב בתוכ ם"במרהש המל תמגודב ,ריואב ףחרי הז יזאו ריואהמ רתוי לקה
.ריואל עגונב ז"דעו ,םהילעמ טש אוה ןכלש ,םימהמ

,הלעמל ריואב חרופ ךכו הטמל ריואהמ ומצע תא ףחודה ףועל המגודב 'יהי הזש :'ב ןפוא
.םינושארה םינוריואה וסט ךכש עודיכו

יפלכ םמורתמ אוה הטמ יפלכ ריואה תפיחד י"עש ,ריוא וב שיש םוקמב רבודמ הז-לכש אלא
ןפואב סוטל רשפא-יא ,ריוא תוחפ וב שי פ"כע וא ,ללכ ריוא וב ןיאש םוקמב ךא ,הלעמ
.(ולא םינפואב סוטל 'יעבב ולקתנ יזא ריוא (קיפסמ) ןיא ןוציחה ללחבש תויהו) ל"נה

איה ודי-לעש הטמלמ חכ טולפת המצע תיללחהש ושע :'יבו 'ינימ 'יעבה תא ורתפ יזא
.הלעמל םמורתת

:הזמ הארוההו

ותוא ףחודה דגנמ י"ע ,ר"הציה י"ע תויהל הכירצ בוטה-רציה לש 'ילעה ,ליעל רומאכ
.ריואה תפיחד י"ע תישענש 'ילעה תמגודב יהוזש ,הטמלמ

ז"יעש ןויכ ,רתוי קזח רוא אוהש הזב רשי רוא לע הלעמ וב שיש ,רזוח רואד ןינעה תמגודבו
תודיסחב אבומה עודיה לשמכו .רתוי ףקותב אוה (רואה) יזא וילע רבגתמ אוהו דגנמ ונשיש
,ןוילעה ריואב רשאמ רתוי הקזח איה ןותחתה ריואב שמשה רוא תומימחש - שמשה רואמ
.רזוח רואד הלעמה הנשי ןאכש ןויכ אוה הזל םעטהו

חור תאו" םייוקי ל"על ירהש .'ילעה זא 'יהת דציכ ,ללכ דגנמ ןיא רשאכ :הלאשה תלאשנ
,אפוג השודקב "ליח לא ליחמ וכלי" זא 'יהיש תודיסחב אבומו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה
הרואכלו ,המצע השודקב תוילע םימעפל םנשי הזה ןמזב םג ז"דעו ,המצע השודקב תוילע
?דגנמ אלל 'ילע ןכתת דציכ

םנשיש ,איה הנווכה הדובעבו ;'יבו 'ינימ 'ילע תויהל הלוכיש - ל"נה ןינעמ םידמל ונא תאזו
ןינע והזש ,ולא םיוק 'בב הדובעה י"עש ,הרובגו דסח ןוגכ ,םייכפה תוחכ ינש הדובעב
.אפוג השודקב 'ילעה תלעפנ ,תראפתה

.'ילעה תלעפנ ,הזל הז םירתוסה םינינע 'ב י"עו ,קיתעד ן"בו ה"מד ןינעה םג והזש

תוילעה ויהישכ ל"על דע . . דח אלוכ ה"בוקו אתיירואל דע ,'ילעה תילכתל םיעיגמ ז"יעו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,ל"נכ אפוג השודקב


הלואגה ןמז


הלואגל ךיישה שדח ןמז ליחתמ

.(ונתשרפ תרטפהמ) "םלועל םהל אישנ ידבע דודו"

לצא ןה ,הכונח ימיד הרותה תאירק ללוכ ,הכונחד הדובעה ינינע לכ ,הכונח ימי םויס ירחאל
רתוי ןמא הנועה לודג" ,הברדאו ,1"הנועכ עמוש" ,םיעמושה לצא ןהו ,ךרבמו הרותל הלועה
כ"וכאעו ,שגיו 'פד 'א םוי אובב ,הנה - 2םירובגה י"ע המחלמה ןוחצנ תמגודב ,"ךרבמה ןמ
תילכתל דע ,(4פ"ב "בוט" וב רמאנש יששה םויב ז"דעו) 3בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב
,שדח (5םוקמה 'יחבב םג ךשמנ - אלימבו) ןמז ליחתמ יזא ,תבשה םויב שגיו 'פד תומילשה
אכלמ דוד ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" י"ע ,הדיתעה הלואגו דיתעה ק"מהיבל ךיישה
.אחישמ

תיעיבש תורודב" ,הטימשה תנש תמגודב) 6"ןיביבח ןיעיבשה לכ" ,יעיבשה רוד ,הז ונרודב . .
שדקמ" ,יחצנה ק"מהיב תא איבהלו 7דירוהל אלא רתונ אל ,(6"ביבח יעיבש םינשב . . ביבח
ונקדצ חישמ י"ע (9תולג 'ירחא ןיאש) המילשהו תיתימאה הלואגב ,8"ךידי וננוכ י-נדא
.(10ט"שעבהל חישמה ךלמ ירבדכ ,הצוח תונייעמה תצפהב 'יולת ותאיבש)

ללוכ ,הצוח תונייעמה תצפה הנכותש ,הכונח ימיד הדובעה ירחאלש - רומאה ןונגסבו
,"דוד תיב תמחלמ"ד ןוחצנה ע"והזש ,ןמא תיינעד ןינעה שגדומ הבש ,הכונח ימיד האירקה

רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה רקי ןוה" ,11הכולמה תורצוא זובזב ירחאל -
םיסומכ ויה םינשה לכ ךשמב ,רשא ,12"םדק ימימ ויתובא תורצואו ויתורצוא" ,"רוד
,תורצואה לכ תא םיחתופ המחלמה ןוחצנ ליבשב ,כ"פעאו ,'וכ האור לכ ןיעמ םימותחו
םצעב" 13ש"מכ ,דימתלו מ"יצי תעב י"נב וארקנש יפכ ,לארשימ א"ואכל ,םתוא םיזבזבמו
הלעמל ,14"םתואבצ לע" הזמ הרתיו) "םירצמ ץראמ 'יוה תואבצ לכ ואצי הזה םויה
- 16אלוליהה ךשמהב ראובמכ ,(15'יוה תואבצמ ,ןיצוצינהמ

וימיב תונבהל דיתעה ק"מהיב ,"םיתורב ונטיהר םיזרא ונתיב תורוק" ,שגיו 'פל םיאב יזא
."םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ,חישמה ךלמ לש

:ןכלו

אלא וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי
ןכה ודמע 18ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ,17ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןינע
.אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה ק"מהיב ןינבל ,םכלוכ

יונב"ש - דיתעה ק"מהיב תא תולגלו איבהל תוחילשה תלטומ ,לארשימ א"ואכ לע ,אלימבו
.שממ דימו ףכית - 19הטמל תולגתהלו דריל קר ךירצו ,םימשב "ללכושמו

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ א"ואכל ךייש הז ןינע ,רומאכו
תוגלפמו םיגוח תודע יקוליח לכ אלל ,םינטקבש ןטקל דע םילודגבש לודגהמ ,20"וניתונבבו
,לארשימ א"ואכל ךיישה ןינע ,םא יכ ,םיוסמ 'וכ חסונ וא גוסל ךיישה ןינע הז ןיא ,ןכש ,'וכ
,21"ךימימ באוש דעו ךיצע בטוחמ 'וג םכישנ םכפט 'וג םכיטבש םכישאר"ד םיגוס רשעה לכ
,פ"עבשותו כ"בשות ,הרותב שרופמהמ םיקתענו םידסוימ ליעל םירומאה םירבדה ירהש
.לארשימ א"ואכל ךיישו ןבומה ןפואב

םע" - 23תולגה תוריזג םע רושק הרטפהה ןינע תוללכ ,רשא ,תורטפהה 'אב - 22בותכה ןושלבו
םשב" רשא הז םג ללוכ) לארשימ א"ואכד ונינעש ,ונייה ,"ורפסי יתלהת (24ןעמל) יל יתרצי וז
יכ" - תירקיע הלהתל דע ,ה"בקה לש ויתולהת רפסל (ל"נה הרטפה ךשמהב ,25"הנוכי לארשי
.(ל"נה הרטפהה םתוחו םויסב) 26"'וג בקעי 'ה לאג

:שממ לארשימ א"ואכל תונבומו תוטושפ תויתואב - םירבדה תדוקנו

ךירצו ונשי האירבה עבט דצמ םגש אלא ,דוע אלו ,לכל טושפו ןבומ - "שדוקב ןילעמ"ד ןינעה
,םייח-ילעב לצא וליפאו ,ע"הוא לצא םג אלא ,לארשיב קר אל ,לודיגו החימצ לש ןינע תויהל
ןיבמ ,אלימבו ,(27םמודבש חמוצ 'יחב שי וב םגש םמודה גוסל דע) חמוצה גוסב וליפאו
ןילעמ" ,הפסוהו יוליע תויהל יאדוב ךירצ השודק ינינעבש ,28םינטקבש ןטק םג ,א"ואכ
."שדוקב

,ו"ח הדירי לש ןינע 'יהי הכונחה ימי ירחאלש ןכתי אלש א"ואכל תוטשפב ןבומ ,אלימבו
- תוטשפבו ,(. .הכונח ימימ השגדהבו םיחקולש הארוה) "שדוקב ןילעמ" ,הברדא אלא
ןוילע ןיאו ,רתוי הנוילע הכונחל םיאב הז ירחאלו ,ןכשמה תכונח םע רושק הכונחד ןינעהש
.ק"מהיב תכונח אלא הזמ

תורוק"ל שגיו 'פד תוכיישהו רשקה ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפב ראובמה פ"ע טרפבו
.הכוראב ל"נכ ,"'וג םיזרא וניתב

ןושאר תיבל הנווכה ןיא - ןורחאה הז ונתולגב ק"מהיב תודוא םירבדמ רשאכש ,אטישפו
,ינש תיבל סחיב וליפא ךורע-ןיאב 'יהיש חרכהב הז תיב ,רשא ,ישילש תיבל ,םא יכ ,ינש תיבו
התיה ,ינש תיבד יוליעה ליבשב ,ןכש ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג"
ןברוח רשא ,טושפ אלימבו ,הנש םיעבש ךשמב תולגו ןושאר תיב ןברוחד הדיריה "הקיפסמ"
יוליע ליבשב קרו ךא תויהל ירשפא ...הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל ךשמב תולגו ינש תיב
!29ירמגל ךורע-ןיאבש

אל ונחנאו ץיק הלכ ריצק 31רבע" זאמו ,30"ןיציקה לכ ולכ" רבכ - ארמגה ןמזב םאו
.אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוחה ירחאל כ"וכאע ..."ונעשונ

שוכר"ב האיציב רתוי דוע ףסותיש ידכ - איה תולגה תוכירא ךשמהל הביסהד ל"צ הרואכלו
רמאי אלש" ,(33םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ איה ונתלואגש) םירצמ תולגב וניצמש יפכ) 32"לודג
,(34"םהב םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא
יכה יוביר "לודג שוכר"ה םג רבכ ונשי ירהש - וז הביס דוע ךייש אל הלא ונימיב ,םנמא
.תורודה לכ ךשמב י"נב ומייקש תווצמו הרותד גלפומ

35ל"זחמכ ירה ,תעד (םגו) הניב המכחב ,הצפהד ןפואבו הרותה תוימינפ יוליג ירחאל טרפבו
."תרסח המ תינק העד"

ןפואב ,36"םי ינימ הבחרו הדמ ץראמ הכורא"ש ןויכמ ירה - רתוי דוע תויהל לוכיש הזו]
ירה - גישהל םילוכיש המ לכ וליאו ,ןינעה ףוסו תילכתל עיגהל םלועל ולכוי אל ,ףוס-ןיאד
לש םשוכרו םתדובעב רתוי דוע ףסותיש ידכב ,הברדאו ;רבכ וגישה ,י"נבד תורשכ תקזח פ"ע
לארשי לש םתדובע 'יהת זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה ףכית אובתש י"ע ז"ה - לארשי
.[37"ךנוצר תוצמכ" ,תומילשה תילכתב

לש ןתלפתל הואתמ ה"בקה"ש ינפמ - איה ,דחא עגר דוע תולגה ךשמהל הביסה ילואו
תוכירא לע ה"בקהמ ועבתיו ושרדיו ושקביו וללפתיש ,(39"םיקידצ םלוכ ךמעו") 38"םיקידצ
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,דימו ףכית הלואגה אובתש 40ועבתיו ושרדיו ..."יתמ דע" ,תולגה
ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו - םיבוט םימיו תותבשבו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת
!!אב אוה דימ ,זאו ,ב"ויכו ,"םימחרב
(הגומ - ז"משת'ה שגיו פ"ש תחישמ םיעטק)
__________
.מ"כבו ,חל הכוס (1

.הפוסב ריזנ ,גנ תוכרב (2

,ד"פ ר"במ - ז תישארב י"שרפ (3

.אל ,םש פ"הע ן"במרו ינוקזח הארו .אל ,םש .הכ תישארב (4

:(א ,חצ הכרב) ת"וקלבו .ןמז 'יחבו םוקמ 'יחב לע לפונ םלוע םש 'יחבו רדג :(א ,ב"פ) ז"פ א"הויהעש האר (5
.'א 'יחבב םיארבנ םה םהינש ןמזהו םוקמהש

.אי ,ט"כפ ר"קיו (6

.(םינפב ןמקל האר) רבכ ללכושמו יונב אוה יכ (7

,אכר ג"חז .י"שרפבו זי ,וט חלשב (8

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה ,וט חלשב אתליכמ (9

.(מ"כבו .ותלחתב ט"שכ) ט"שעבהד ק"הגא האר (10

,זמ ונתשרפ) "'וג ףסכה לכ תא ףסוי טקליו" רמאנ ובש - תבשה םויד רועישהו ,שגיו 'פל תוכיישהמ ריעהל (11
ב ,דמ ונתשרפ א"ותב ראבתנ) "'וכ ףסוי ןימטה תוינומטמ שלש" (נ"שו ,טיק םיחספ) ל"זח ורמאו ,(די
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודד ףסוי ןימטהו רצאש תורצואה לכ יוליג :יולג לבא זמרה ל"י - ד"ודנבו .(ךליאו
.םציפהלו םתולגל הוויצו ריצפהו שקיבו

,בכש תומש ח"ות (12

.אמ ,בי אב (13

.אנ ,םש (14

.אב פ"ר א"ותב - 'וג הזה םויה םצעב ה"ד (15

.ךליאו י"פ י"שת ינגל יתאב ה"ד (16

.נ"שו ,זמ תוכרב (17

.טער ד"ח ולש שדוק-תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ - ובתכמב (18

.דועו .א"עס ,אמ הכוס - 'סותו י"שרפ האר (19

אב (20

,בפ ב"חז הארו .םיבצנ פ"ר (21

.אכ ,גמ 'יעשי (22

.דועו .דפר ס"ר תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש האר (23

.פ"הע י"שרפ (24

,דמ (25

.גכ ,םש (26

.ךליאו א"עס ,אצ ונתשרפ ח"ות (27

םג ןבומ הזמו ,('וכו הדימעה ליגב כ"אשמ) וטושפכ לודיגהו החימצה עבט רתוי שגדומ ןטק לצא - הברדאו (28
לדוג תורמלש ,'וכ תוננובתהל קוקז - רומג קידצל דע ,םילודגבש לודג וליאו :תוינחורב לודיגו החימצל עגונב
תוכרב) "'וכ החונמ םהל ןיא"ד ןפואל דע ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,לודיגו החימצב ךרוצ ול שי ,ותדובע תלעמ
.(נ"שו .הפוסב

.ינש תיבב בצמה יבגל 'למה 'יפס בצמב יוליע וב שי לבב תולגד (ב"פ חריה טועימ רעש) ח"ע האר (29

,זצ ןירדהנס (30

'ימרי (31

ב"פ תוכרב ימלשורי האר) "לארשי לש ןעישומ דלונ" ןברוחה ירחאלש עגרב דימש - חישמל עגונב ז"דעו (32
תילכתל דע ,(תורודה ךשמב לארשי לש םתדובע י"ע טרפבו) 'וכ לדגו ךלוה הזה םויה דעו זאמו .(מ"כבו .ד"ה
.יוליעה

.וט הכימ (33

.ךליאו א"עס תוכרב (34

.נ"שו ,א"פ ר"קיו (35

.ה"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו ,אי בויא (36

ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו ב ,חכשתת ךרכ) םש ת"הוא .(ד-ג ,וצ ,הצ) יחיו פ"ר ח"ות האר (37
.ךליאו

.נ"שו .א"עס ,דס תומבי (38

.א"יפר ןירדהנס הארו .אכ 'יעשי (39

אבוהו .('ב לאומש ףוס ק"דרב אבוה) א"לפס לאומש שרדמ .זי רומזמ (רעבאב תאצוה) םילהת שרדמ האר (40
רבדמ הארו .ב"כשס הלפת 'לה חקור .(ןוזמה תכרב רדס ןיד טקלה ילבשמ) ח"פקס ח"ואטל י"ב - הכלהל
.מ"כבו .זט תוא תכרעמ א"דיחהל תומדק


הלואגה ינמיסמ


דימ וארי םיניעה תא וחתפישכ

לכ תא תושעל שרדנ א"ואכמש - הנורחאל םימעפ המכ וילע םיררועמש אלפ-רבדה והזו
תומילשבו ,המצע הלואגה ינינעב אלא ,הלואגה לא הנכהה ינינעב (קר) אל ,וב יולתה
תוירמוחל דעו םלועה תוימשגב ,הטמל תרכינ 'יהתש דע ךשמות הלואגהש - הלואגה
!םלועה

הכירצ תוימשגה םגו ,"הכרב ימשג"ד ןפואב תוימשג תושעל םיכירצ תוירמוחהמש פ"עאו
תומילש ירה ,"לפט םפוגו רקיע םשפנ"ש ןפואל דעו ,אקוד תוינחור םע הרושק תויהל
ןמ םייח תבאוש המשנה ,תוימשגה ןמ םייח תבאוש תוינחורהש ןפואב אקוד איה הלואגה
!ףוגה

אהת וז הדועסש ,רבה רושו ןתיוולה תדועסל עגונב תודיסחה תרות תשגדהמ םג ןבומכו
לש םנינעו םנכותב םיכוראה םירואיבה לכב הלעמה לדוג תורמלש ,ונייה ,אקוד תוימשגב
ל"תעל ,הברדאו ,אקוד תוימשגב הדועסה תלעמל ןיידע עיגמ הז ןיא ,רבה רושו ןתיוולה
הדועסה ןמ םייח ובאשי - רסומבו תודיסחה תרותב םיאבומה ל"נה םירואיבה לכש ךיא וארי
!תוימשגבו תוטשפב איהש יפכ

םגש ,ךכ ידכ דעו ,תומילשב רבכ ןנשי תונכהה לכ הז וננמזבש ,םימעפ המכ רבודמכו
ךיילג ןעמ טעוו") דימ וארי םיניעה תא וחתפי קר רשאכו ,רבכ םיחצחוצמ םירותפכה
("טנאמ") עבותו שרוד ומצע םלועהש ,ךכ ידכ דעו ,ןכומ ולוכ םלועה לכש ךיא ("ןעזרעד
!יולגבו תומילשב "הלואג"ד בצמו דמעמל הלעתיש ,ידוהי לכמ

זאמ םש תאצמנש ,ובש 'יתשה ןבא טרפבו ,ללכב שדקמה םוקמש - המכו המכ תחא לעו
תיבש ךיא םיאור דימש ךכ ,תומילשב הלואגל םינכומ - יוניש םוש אלל ,םלועה תאירב
...!הטמל ימשגה ומוקמב שבלתמו ,"םימשה ןמ הלגיו אבי ללכושמו יונב" שדקמה

:הז לכב ףיסוהל שיו

קר םאב וליפאש ,ןבומ ירה ,דיחי ןושל ,"םלועה ארבנ יליבשב" רמול בייוחמ א"ואכש ןויכמ
,וליבשב ארבנש ולוכ םלועה לכב לעופ הז ירה ,ליעל רומאכ םיניעה תא חתופ לארשימ דחא
אישנו ,הכרד סנכנ אחישמ אכלמ דודו תלדה תחתפנ דימו ףכיתש ךיא - האור םלועה לכש
...!ונשארב ונרוד
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה תבט ,שגיו פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


...!"דלאוועג דלאוועג"

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ןהו ןינעה םצע דצמ ןה ,המויא הריזג וזש יתרמא ,"ידוהי והימ" לע רבדל יתלחתה רשאכ .א
לואשל םילוכיש - ("טייקנלאפעג עקיד'ארומ א") המוצעה תותיחנה לע חיכומ רבדהש דצמ
אלו ,םעל ויהנ לארשי ינב זאש ,הרות ןתמ זאמ םינש יפלא רבכ ורבע .תאזכש הלאש 'יפא
תא ועדי םלוכש ןויכ ,תאז ולאש אל םיוג 'יפא ,"ידוהי והימ" - לואשל שיא לש ותעדב הלע
.הטושפה הבושתה

תא ונתנ דימ ,"ידוהי והימ" הלאשה תא ררועל ולחה רשאכ ,םינש עבש ינפל וליפאש דע
.הזב הדוה םג לאמשה 'יפאש דע ,ןינעה לכ תא ולטיבו הזל הבושתה

,הגלפמה התואמ םישנא םתוא ,הלאשה התוא תא וררוע בושש דע ךכ-לכ ולפנ וישכע לבא
ולא םירוביד אלימבו ,"הב בצע ןיא" תבשב] "ואצי ךממ ךיבירחמו ךייסרהמ" םתוא אלולו
ל"חר וקספו ,םויה רדס לע תאז ולעה לעופל ךא ;ןינעה לכ תא לטבל בוש 'יה ןתינ [וקיזי אל
!ידוהי אוה יוג רשא

רמול םיכמסומ םינבר םיזיעמ דציכ - !תדל ןוחצנ והזש םינעוט :רתוי הלודג הרצהו
!?לארשי תדל גשיהו ןוחצנ איה "ידוהי והימ"ד הקיקחהש

םיענכשמ ;ןודינב םולכ רמוא אל דחא ףא !ףצפצמו הפ הצופ ןיאש הזב רתוי הלודג הרצהו .ב
- יתד גשיה והז ,בוט לכה ,"הלואגד אתלחתא"ב םיאצמנ ונא יכ םיענכשמ ,להקה תא לכה
...!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

יכ רמאנ ולסכ ט"י תודעוותהבש ךכ לע הלאש ןאכל עיגה :"תובשה קוח"ל עגונב םג ךכו
םניה ויבאו ומא םגו ,'יוג ותשא ףאו יוג ומצעב אוהש ,יוג תויהל לוכיש בותכ תובשה קוחב
ולאש - "ידוהי" רותב ותוא םושרל םילוכי ('ידוהי אתבס וא) ידוהי אבס ול 'יה קר םאו ,םיוג
ותוא םימשורש בותכ אל "תובשה קוח"בש העשב הב תאז רמול רשפא ךיא :ךכ לע
?"ידוהי"כ

- "סילייב טפשמ" תודוא ,(מ"כבו .243 א"ח ל"שת שדוק תוחיש) םעפ רבכ רבודש יפכ יזא
הפטעמה לע קבדוהש (ראצה תנומת םע) לובה יכ ונעט ,ןועטל המ םהל 'יה אל רבכ רשאכש
הדירמ יהוזש ,("פארא פאק ןטימ") ךופה היה םיגרטקמה תולאשל תובושתה תא וחלש הב
...!'ץעגייש' גרה ןכא סילייבש היאר ךכמו ,תוכלמב

!וז הלאש לואשל וטילחה ,םירבדה תא ךורפל המב םהל 'יה אל רשאכ :ןדיד-ןודינב ז"דע

תא לבקמ הז יוגש םש בותכ ןכ לבא ,"ידוהי" אוה יוג ותואש בותכ אל תובשה קוחב ןכא -
רמא ה"בקהש ךכ לע יונב תובשה קוח ירה !ידוהי ומכ קוידב לארשי ץראב תויוכזה לכ
ץראש תרמוא-תאז ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"ש םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל
ללגב אלא ,ךכ רמא רחא והשימ וא "רופלב"ש תמחמ אל לארשי ינבל תכייש לארשי
תא ול םינתונ ,וניתובא ץראל רוזחל טילחמ ידוהי רשאכ ןכלו .םידוהיל התוא ןתנ ה"בקהש
.ולש ץראה וזש םושמ תויוכזה לכ

ומאו ויבאו 'יוג ותשאו יוג אוהש הזכ דחא םגש ,םש םיבתוכ (הזל ךשמהבו) ךכ רחא דימ ךא
תא ול םינתונ הז תוכזב ,םידוהי - ונקז ובס וא (אתבס וא) בס ול ויה קר םאב ,םיוג ויה כ"ג
םיבתוכש םוקמ ותואב :תרמוא-תאז !(םש תויחל ונוצר קר םא) לארשי ץראב תויוכזה לכ
ךפיה אוהש רבד והזש !י"אב קלח יוגל םירסומש םג םיבתוכ םידוהיל תכייש לארשי ץראש
!יוג לש לכשה ךפיה וליפאו םירתבה ןיב תירב ךפיה ,לכשה

לכ תא םיאורש יפכו ,"ידוהי" אוהש יוג לע םיבתוכ - "ידוהי והימ" לש ןינעב אוה ז"דע .ג
רעקידלאווג רעד") אלפומה ושודיח לע םימעפ המכ רבוד רבכ ;ךכמ תועבונש תורצה
ריסי יכ" בותכה ןושלב יוניש לע ססובמה הז ןינעב (ז"ה ב"יפ ב"וסיא 'לה) ם"במרה לש ("וטפוא
תויהלמ ותוא ריסמ ם"וכעה לע אבה לארשי"ש ם"במרה רמוא , ןנחתאו) "ירחאמ ךנב תא
ללכ ךרדבש ...!יוגל ותוא םיכפוהו ידוהי תויהל לוכי 'יהש םדא םיחקולש רמולכ ."'ה ירחא
לארשי" ,גהנתי קר אוהש ךיא ,ידוהי חצנל ראשנ ידוהי דלונש ימ ירהש ,וזכ תואיצמ ןיא
זא םג ךא ,ותוא גורהל ןתינ] תאז תונשל ןתינ אלו , ,דמ ןירדהנס) "אוה לארשי אטחש פ"עא
.יוג ראשנ יוג דלונש ימ םג ךכו ,[תידוהי המשנ תראשנ ותמשנו גרהנ ופוג קר

תויהלמ ותוא ריסמ ירחאמ ךנב תא ריסי"ש םרוג אוה ,'יוג השא םע קסע ול שיש ימ כ"אשמ
השע אוה ידוהי םוקמבו ,ידוהי לש ףוגב 'ידוהי המשנ םלועל תדרל הכירצ התיה - "'יוה ירחא
ןוחטבמ רומגה ךפיהה הז - !ולאכ םידלימ אצוי המ םירפסב ראובמכ ,לארשי ררוצ ,יוג ל"ר
!םידוהי לש

:תואיצמה ךפיה אוהש רבד והזש ,ידוהי אוהש יוג לע רמול םיצורש ז"יע ?הז לכ עיגמ דציכ
,עברא םה םיתש דועו םיתשש איה תואיצמהש םושמ שמח אל םה םיתש דועו םיתשש םשכ
אצוי ךכמו !ידוהי אלו יוג אוה יוגש ןויכ ,ידוהי אוהש יוג לע רמול ןתינ אל ךכ קוידב
,[בשייתמ דועו הלוע דוע אוביש - טהלב םיקסוע םה ירה הזבש] ףסונ ידוהי ףסותיש םוקמבש
!ל"ר יוג דוע ףסונ

ןקזה ר"ומדאש יפכו ,ךכ-לע הלימ רמוא אל דחא ףא !ףצפצמו הפ הצופ ןיא - ליעל רבודמכו
...!"דלאוועג דלאוועג" :שדוקה תרגא ףוסב בתוכ
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ א"כ ,בשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

[.ל"ומה .צק ןוילגב םייעובש דועב ה"יא ספדוי וז החיש לש ינשה הקלח]


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ט"ויב אלו תבשב הריתי המשנ

ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ םוליצ הזב אבומ ,שדוק תבש םע רשקב
יברה רמאש רואיבב םיחינמה תלאש לע א"טילש חישמה
ט"ויב כ"אשמ ,תבשב םדאל תנתינה הריתי המשנה ןינעב

(אשת 'פ א"לח ש"וקלב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

םשרנהכ ףיסוהל ?

ינפל - קיתעהל . . *בוטו :שפנ לכל הווש אוהש ורודיסב ז"הדא ןושל ןייעו :ףיסוהל דועו
.תבש תחנמ

__________
.תודועס ראשבמ רתוי וז הדועסב גד לוכאל בוטו (*"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish