ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

יאדובו ,הלואגה אובתש םדוק לבא !תואירבל - תוישוק םנשי
תוישוקה תא ול ץרתיו איבנה והילא וילע םחרי זאש

*

תומש 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= צר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה 'פ לש רשקה
תוכלמ רבד
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
"םכתא יתדקפ דקפ"
!תולגהמ ואצ - םידוהי
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
םעה תומילש ןינעב החיש
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


תולגהמ תאצל םיצור םניאש ולאל ונתשרפמ הארוהה

הב ללפתהלו דומלל ול םישרמש תיטרקומד הנידמב יח אוה ירה
העשב-הב לארשי ץרא תא ךירצ אוה המו ,ול עירפמ אל דחא ףאו
ץרא לכ ומכ םימעפ המכ החטשב הלודג ססקט ומכ תחא הנידמש
שי - בוט זופתב ונוצר ,ןטהנמב ול שי - בשחמב ונוצר םא * לארשי
* ...!ןילקורבב םימימת יכמות תבישי ול שי 'יפאו ,סל'גנא-סאלב ול
אוה - לארשי ץראל ולש דרשמהמ ותוא תחקל םיכירצ המ ליבשב
שממ וזש ,ול םירמוא ךכ-לע * ...ולש הכולמה לכ םע ןאכ ראשי
לארשי ץראל (רלוד ןוילמהמו) דרשמהמ ותוא וחקישו ,תולג

הגומ יתלב - ה"כשת'ה תומש פ"ש תחישמ דבועמו ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

שרפמ ,"וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" וניתשרפב ןורחאה קוספה לע .א
הקזח דיב" וליאו ,הערפ לע ה"בקה לש הקזחה ודי לע יאק "םחלשי הקזח דיב"ש י"שר
תושעל וקיפסי אלו ,לארשי לש םחרכ לע" םחלשיש הערפ לש הקזחה ודי לע יאק "םשרגי
םימייסמש המ והזש) "'וגו םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו רמוא אוה ןכו ,הדיצ םהל
.('וכ בוט רבדב

בותכל קיפסמ 'יהו ,"הקזח דיב" םימעפ 'ב בותכש הז דצמ ךכ שרפל חרכומ י"שרש ןבומו
.תחא םעפ קר

הזש ,הדיצ ןיכהל וקיפסה אלש ,הדיצה ןינעמ אקוד ךכל 'יאר איבמ י"שר עודמ ,ןיבהל ךירצו
שחנ" רבדמל וכלהש 'וכ הנקמו ףטו םישנ ,שיא אובר םישש לע רבודמ ירה - ןוזפחה לע הרומ
,בר ןמז תכרוא וזכ ךרדל הנכההש ןבומו ,'וכ "םימ םש ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש
אוה קצבה ץומיח ןמזש ,ץימחהל קצבה קיפסה אלש ךכמ 'יאר איבהל י"שרל 'יה הרואכלו
רתוי תוריהמ וז ירה ןפוא לכב ךא ,העש יצח וא תוקד ד"כ וא תוקד ח"י - לימ רועיש ידכ
?הדיצה ןינעמ הלודג

וירחאלש קוספב דימו ,(גל ,בי) "'וכ םירצמ קזחתו" אוה איבמ י"שרש קוספהש ,אוה אלפהו
?הז קוספ איבהל וילע 'יה 'ואכלו ,"ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו" בותכ

:ולא םיקוספב תפסונ אישוק םידקהב ןבויו .ב

ול רמוא ה"בקהש ,"'וג התוערה המל" ותנעט לע השמל ה"בקה הנוע המ ןבומ וניא הרואכל
,'וכ םחלשי הערפו תאצל וצרי אל לארשי ינבש ,"וצראמ םשרגי הקזח דיב 'וג הארת התע"
תותואה לכ ירחאלש העשב-הב הלואגה תויהל הלוכי דציכ :התיה ה"בקהל השמ תנעט אלה
ךלי ךיא םגו ,תאצל םיצור םניאשו עורג רתוי קר םהל 'יהנש ונעט לארשי ינב 'וכ םיתפומהו
ול הנע המ ןבומ וניא ,כ"או ?םש ללפתהל רוסאש ץראה תורע - םירצממ םאיצוהל ה"בקה
?ויתונעט תא קזחמ קר הז ,הברדא ירה ,"'וג הקזח דיב"ש הזב ה"בקה

ללגב אוה תאצל וצרי אל לארשי ינבש אפוג הזש ךל עד ,השמל רמא ה"בקה :הזב רואיבהו
.תאצל םיצור ויה אל לארשי ינבש לשלתשה הזמו ,"'וג התוערה המל" אישוקה הנשי ךלצאש

תווצמ םייקמ ינא ירה ,רודיהב הוצמ םייקל ילע עודמ :רמאי אלש ,א"ואכל הארוהה יהוזו
?רדהל ךירצ עודמו - רקיעה אוה השעמה ירהו ,השוע ינא םיגהנמ םגו ,ןנברדמו אתיירואדמ
ושעי 'וכו ודכנש הזמ לשלתשי ,תווצמה םויקב רדהמ ונניא אוהש ז"יעש ,ול םירמוא ז"עו
תורוד המכ ירה םהש ןויכ אלימב ,תויח אללו רודיהב אל תאז השע אבסהו תויהש ןובשח
.השע תווצמ םייקל ללכב םיכירצ םה ןיא ,וירחאל

,בוטה ךפיה אוה 'ואכל ןאכו ,בוט רבדב אלא ןימייסמ ןיאש עודי ירה :ןבומ אל ןיידע ךא .ג
ךא ,'וכ ה"בקה לע ורהרה אל תובאהש י"שר בתוכ םשש 'וכ אראו 'פב תאז בותכל ךירצ 'יהו
?ןאכ אל

םירצממ תאצל הצור ונניא אוה רשאכ םגש ,ונייהד ,"לארשי לש םחרכ לע" י"שר בתוכ ןכלו
דומלל ול םישרמש תיטרקומד הנידמב יח אוה ירה ;הלואגל קוקז ינא המ םשל ןעוטו
תחא הנידמש העשב-הב לארשי ץרא תא ךירצ אוה המו ,ול עירפמ אל דחא ףאו הב ללפתהלו
ונוצר םא ;לארשי ץרא לכ ומכ םימעפ המכ ("ןקאפנייא ןעק") החטשב הלודג ססקט ומכ
יכמות תבישי ול שי 'יפאו ,סל'גנא-סאלב ול שי - בוט זופתב ונוצר ,ןטהנמב ול שי - בשחמב
דלונ םג אוה םאו רוטנס תויהל תורשפא ול שי (ב"הראב) ןאכ ...!ןילקורבב םימימת
ןכש-לכ שמש יוג הזיא וא רלוד םוקמ ספת ובס לצא םאו ,אישנ תויהל לוכי אוה הקירמאב
המ ליבשב ...רלוד ןוילמ םגו אישנה ,טנסה ,ירחסמה זכרמה ,תיבה םוקמ סופתי ולצאש
...ולש הכולמה לכ םע ןאכ ראשי אוה - לארשי ץראל ולש דרשמהמ ותוא תחקל םיכירצ

,לארשי ץראל (רלוד ןוילמהמו) דרשמהמ ותוא וחקישו ,תולג שממ וזש ,ול םירמוא ךכ-לע
תולגל ותוא תחקל ולכי ירהש ,הפ ול בוטש כ"ע ה"בקהל תודוהל תמאב וילע םייתניבש אלא
ויה םה ירה ז"כב "ץראה בטימ" הז 'יהש םגהש םירצמב 'יהש יפכו ,לזרב לש תואלשלש םע
רפסה יתבב תוליפתה תא לעפי אוהש ידכב הז-ירה אישנל ותוא ונימש הזו ,םירצמ תולגב
.ודיקפת והזו ,ופסכב תובישיב ךומתיו

("שטעווק א טיג ןעמ") םיצחול רשאכש ,רמולכ ,"לארשי לש םחרכ לע" י"שר רמוא ןכלו .ד
בוט םלועל אוה תוימינפב (ידוהיה) אוהש ןויכ ,תולגהמ תאצל הצור אוה יזא ערה-רציה תא
רבדמב ירחא ךתכל" ,הדיצ ול 'יהי אלש עדוי אוה םא םגו ,הלגתמ הז ותוא םיצחול רשאכו
.תאצל הצור אוה םוקמ-לכמ ,"העורז אל ץראב

רמול ידכ אלא תוריהמה תא תוארהל אל ,הדיצה ןינע תא אקוד 'יארל י"שר איבמ ןכלו
.ל"נכ 'וכ הדיצ אלל ךליש

המ הרואכלד ,לארשי ינב ואצי יזא "םיתמ ונלוכ" םירצמ ורמאשכ עודמ ןבוי הזבו .ה
ןויכ אלא ,'וכ הערפ לש ויתורצב םיליגר ויה רבכ (לארשי ינב) םה ירה ,הזמ ולעפתה
לארשי ינב לע םג אליממ ךרדב לעפ הז ,תוקולאה תא ואר םמצעב (הפילקה) םיירצמהש
.ואציש

םירצמ קזחתו" י"שר בתוכ ןכל ?לארשי ינב ינפל תאז ועדיי םירצמש ןכתי הז ךיא 'ואכלו
.'יהי ןכש הרותב ("טלעטשעגנייא") ססובמ הז ךכש - "'וג

הסונמבו ןוזפחב הז 'יהי אל זאש אלא ,"'וכ םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ל"על 'יהי ז"דעו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,"ןוכלת תחנו הבושב" אלא


הלואגה ןמז


הלואגה רפס - תומש רפס

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

,םירשי ויהש תובאה לע וב רבודמש ןויכ ,רשיה רפס ארקנה תישארב רפס תא התע םימייסמ
לבא ,תולגה ןינע לע רבודמ ותליחתבש םגה ,הלואגה רפס אוהש תומש רפס תלחתל םיסנכנו
.ןכשמה ןינב תודוא רבודמ ובש רפסה ףוסל דע ,הלואגה ןינע לעפנ כ"מחאל

שיש יפכ םייוניש םהב ןיאש "םיבכוכל ולשמנ" לארשי ינבש י"שר רמוא תומש רפס תלחתב
םהו ,הלילב ןהו םויב ןה ,בצמו דמעמ ותואב ןמזה לכ םיאצמנ םה אלא ,חריהו שמשה לצא
.לוטיבה ןינע - םינטק

עגר"הש ,הלואגה ןינע תא םילעופ ,"םימעה לכמ טעמה םתא"ש כ"ע טבה אללש ןינעה והזו
חיטבה ףסויש ןכיה ,תישארב רפס םויסב רבודמ הז לעש - הלואגה אובתו ,םייתסי "ןטק
."'וגו םכתא םיקלא דקפי דקפ"

.'וכ ונלאגיו אובי ונקדצ חישמ תאיבב - תומש רפסד ותלחת םע תישארב רפסד ופוס ץוענו
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה יחיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


הז ונרודל - ונתשרפבש הלואגה תרושבמ הארוהה

(די ונתשרפב י"שרפ) 'וכ הרצב םמע 'יהא "'יהא רשא 'יהא"

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:('וכו הרותבש הכלהה קלחל קר אל) םינינעה לכל תעגונה - ונתשרפב םיקוספהמ הארוהה . .

ךכ ,םירצמ תולגמ האיציה רדס 'יה דציכ תרפסמ הרותהש םשכ יזא ,"תיחצנ איה הרותה"
:תיחכונה תולגהמ האיציב רדסה תויהל ךירצ םג

ינבל אב השמ רשאכו .תולגהמ ואציי םהש לארשי ינבל רוסמל וניבר השמ תא חלש ה"בקה
הזו ."ומש המ" לואשל םיכירצ לארשי ינבש אוה רדסה יזא ה"בקהמ תוחילשב לארשי
רמוא ה"בקהו ,"'יהא רשא 'יהא"ש ה"בקה לש הנעמה תא ("סיורא טפור") הלגמו ךישממ
."'וגו םכילא ינחלש 'יהא לארשי ינב לא רמאת הכ" השמל

םידוהיה ןהו ץראל ץוחב םידוהיה ןה ,םיאצמנ ונא הבש תיחכונה וז תולגב תויהל ךירצ םג ךכ
םייולו םדמעמב לארשיש בצמו דמעמה וניאו שדקמה תיב ברחנש ןויכ - לארשי ץראב
,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש ןויכ ,םתדובעב םינהכו םנכודב

הניאש ץראל ץוחב רשאמ תעגונ רתוי תולגה ,ךלמ לש ןירטלפ ,לארשי ץראב - הברדאו
.ךלמ לש ןירטלפ

רשיב ה"בקהש םשכש ןויכ ,("ןלאפעגפארא ןייז") חורב לופיל ו"ח רוסאש תעדל םיכירצ
המירצמ ךמע דרא יכנא ,םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא" וניבא בקעיל
כ"מחאלו תולגב לארשי ינב םע דחי אצמנ ה"בקהש ,וז תולגב םג ךכ ,"הלע םג ךלעא יכנאו
."הלע םג ךלעא יכנא"

תא םיקלא עמשיו" יזאו ,תולגה לע וקעזי םידוהיש ,לארשי ינב לש "וקעזיו"ל קר םיקוקז
.תולגהמ םתוא איצומ ה"בקהו ,"םיקלא עדיו"ש דע "'וגו םתקאנ


תולגהמ תאצל םיצורש ידוהי לש ותקעצל םיקוקז

:םירצמ תולגב 'יהש יפכמ רתוי ףקותב רבדה תיחכונה וז תולגבו

השק הדובעב םהייח תא וררמיו" 'יה םירצמ תולגבש ,רוא הרותב ראובמו רהזב רמאנ
תאיבל תונכה םיכרוע רשאכ ,וישכע כ"אשמ ,וטושפכ "'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב
אד םינבלבו ,רמוחו לק אד רמוחב" - הרותה דומילב העיגיו הדובע וז ירה ,ונקדצ חישמ
.ו"ח וטושפכ ךרפ תדובע אלו ,"אתיירב אד הדשב הדובע לכבו ,אתכלה ןוביל

ןמ םיקלאה לא םתעוש לעתו וקעזיו"ה תויהל ךירצ ,תולגב ןיידע וישכע םיאצמנ רשאכ יזא
תווצמה םויקו הרותה דומילד הדובעה תא ושע רבכש קועזל םיכירצ לארשי ינב - "הדובעה
םינינע לכ ,'וכו "אתכלה ןוביל אד םינבל"הו "רמוחו לק אד רמוח"ה רבכ ונשי ,תולגה ןמזב
!!?תולגב ןיידע ז"כ ירחאל ונתוא םיקיזחמ עודמ כ"או - םנשי רבכ ולא

יזאו ,תולגהמ תאצל םיצורש ידוהי לש ותקעצל קר םיקוקז לבא ,הנשי רבכ ןכא הדובעה
.תולגהמ לארשי ינב תא דימ איצומ אוהו "םיקלא עדיו" דימ םייקתמ

םג ךכ ,ל"ר םירצממ תאצל וצר אלו וקעז אלש לארשי ינבמ ולאכ ויה םירצמ תולגבש םשכו
!תולגהמ תאצל םיצור אלו םיקעוז אלש םידוהי ל"ר םנשי וישכע

ןכלו ,תולגהמ תאצל םיצור ןכ ,"םיקידצ םלוכ ךמעו" :וזמ הריתיו ,לארשי ינב לש םבור לבא
,תולגהמ האיציה תא רהמל ידכב תווצמהו הרותה םויקב זוע רתיו תאש רתיב םיפיסומ
,םהלש תווצמו הרותה תדובעב םיפיסומ לארשי ינב רשאכש ה"בקה לש ותחטבה תא ונעדויב
.הלואגה תא רתוי דוע םירהממ םה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה תומש פ"ש תחישמ)


חישמ תאיב תא ובכעי אל םידגנמה םינינעה לכ

:תומש תשרפ ףוסב הארוה הנשי - הזל רשקבו . .

- םירצמ תולגב םתויהב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ תודוא תרפסמ תומש תשרפ תוללכ
םירצמ תולגש עודיכ] "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" :השרפה תלחתהמ לחה
םש-לע וארקנ תויכלמה לכ" ל"זר רמאמכ ,הז-ירחאלש תויולגה לכד שרושהו הלחתהה איה
ה"בקה איבהש םדוק דוע ,'וכ תולגה ישוק רופיס - המויסו ,["לארשיל תוריצמ ןהש םירצמ
.(אראו תשרפב רפוסמ הזש) םירצמ לע הנושארה הכמה תא

לש םחרכ לע") "וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" - רמאנ תומש תשרפ ףוסבו
הז לעו ,םירצמ תולגמ תאצל וצר אלש םידוהי ויה :תרמוא תאז ,(י"שר ."םשרגי לארשי
!!תולגה ןמ לארשי-ינב תא ושרגי םיוג :"וצראמ םשרגי הקזח דיב" - ה"בקה רמא

,רודיהב תווצמה םויקלו יעבדכ הרותה דומילל םידגנמה םינינעה לכש ןבומ הז-יפ-לע
,ונקדצ חישמ תאיב תא ובכעי אל - שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיב דגנ . . םירובידו
דוד חמצ תא" ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,דימו ףכית 'יהת ונקדצ חישמ תאיב :תוטשפבו
!!"םוקת איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר" יכ - רבדה םעטו ,"חימצת הרהמ ךדבע
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תבט ד"כ תחישמ)


...ונרוד אישנמ םיעמוששכ טרפב

ךרעב אלש) הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ךשמב ןורחאה תולגה תוכיראו ישוק ירחאל םג
הלעמל םצעב איה "לארשי ינב" לש םתואיצמ - (הנש רשעו םייתאמ ךשמב םירצמ תולגל
םוי ותוא וליאכ" ,"המירצמ םיאבה"ד ןפואב ז"ה תולגב םיאצמנש ףסונ עגר לכו ,תולגמ
ותחטבה ה"בקה םייקי דימו ףכיתש ןוחטבהו הנומאה ףקותב םה םידמועו ,"םירצמל וסנכנ
,ונרודבש וניבר השממ םיעמוששכ טרפבו ,המילשהו תיתימאה הלואגב "םכתא יתדקפ דקפ"
ינפ תלבקל םינכומ םידמועו הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תעדל בל םכל 'ה ןתנ" ,הנש םיעבראד תומילשה םג הנשיש ירחאל כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ
(תנש אהתה) ת"ר ,(א"נשת'ה) א"נה תנשב םידמועו ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו
.ונארא תואלפנ

שדחד ןפואב םוי לכב רמוא ה"בקהש הזרכהה י"ע י"נב לש םחור תא קזחלו דדועל שי ,ןכלו
ןנוכתהל שיו ,"אב הז הנה"ו ,"ונלתכ רחא דמוע" ונקדצ חישמו ,"םכתא יתדקפ דקפ" שממ
,תבט ף"כד אלוליהה םוי לעב) ם"במרה ד"ספכ ,צ"מותה םויקב הפסוהה י"ע וינפ תא לבקל
ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה תחא הוצמ" י"עש (הז ק"שצומ
."הלצהו העושת םהלו
(הגומ - א"שנת'ה תבט ט"י ,תומש פ"ש תחישמ)


"םכתא יתדקפ דקפ"


!תולגהמ ואצ - םידוהי

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

- תאז עבות ידוהיה רשאכו !תובוט םינשו םימי תוכירא ול 'יהיש עובתל וחוכב שי ידוהי לכ
!לעופב 'יהנ ןכא ךכו ,תאז לועפל חילצמש יאדוב

יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןויכ ,הלואגה רבכ אובתש עבות ידוהי רשאכ כ"וכאע
,"הבושתל רתלאל" - הבושת רבכ ושע םידוהיה לכש רבכ קספ ונרוד אישנו ,"הבושתב אלא
!?"יתמ דע" :םיקעוצ אלימב - "הלואגל רתלאל"ה תויהל רבכ ךירצ וישכעו

המכ ("ןדיא טרעטאמ רע") םידוהי עגיימו םדא-ןב בשויש ןכתי דציכ :םינעוטה ולא םנשי
"תולג יאלאד" עתפל אוה קעוצ כ"חאו ("ןיהא ןוא רעהא") אה לעו אד לע רבדמו ,תועש
תבשב תועש המכ רבכ ופלחו ישיש םוי רבע רבכו תויה "יתמ דע" וקעצי םה םגש םהמ עבותו
!אב אל ןיידעו ,ןאכ םירבדמש תועש המכ ירחאל םירהצה-רחא רבכ םידמועו

םיכירצ ךכ םשלש ,תולגה רעצ תודוא תבשה םויב םהל ריכזהל םיכירצ המ םשל :םה םינעוט
,ה"בקה םע בירל םיצור ונניא - ה"בקהל תועד רמולו (לוכיבכ) ה"בקהל תונעטב דוע אובל
!םולשב ותא תויחל םיצור

רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ארמגב כ"שמ עדויו ,תושעל ךירצ אוה המ עדוי ה"בקהש טרפבו
עיגמ דציכו - הבושת רבכ ושע םידוהיש קספ ונרוד אישנש םג עדויו ,"הבושתב אלא יולת
!?הלואגה תא רבכ םיכירצש עבותו "םאד-עיביט-אי"

,לעופב הלואגה רבכ אובתש - הז ןינע קר עגונ ,תונובשח ינינע םוש ןאכ עגונ אלש ,םהל םינוע
!!"הנשיחא"בש "הנשיחא"ו "הנשיחא"ד ןפואבו

,"אימש יננע" לע הנישה עצמאב םובישוי - םינשיו תודעוותהב םידוהי םיבשוי יא
,שדוקה ריע םילשוריב םה םיאצמנ עתפלש ואריו םהיניע תא וחקפי ,םתנשמ וררועתישכו
הזיא םהל ורמאיו םידי-תליטנ ולטיי םהו ,םהל ורפסי - םיאצמנ ןכיה וניבי אל םה םאבו
!ךורע-ןחלוש פ"ע תושעל הכרב

והילא וילע םחרי זאש יאדובו ,הלואגה אובתש םדוק לבא !תואירבל - תוישוק םנשי יא
ול ץרתי יאדוב והילאו אישוק ול שיש ךכמ רעצ ול שיו ןושיל לוכי וניא אוהש ותוארב ,איבנה
.התוא

א"טילש ר"ומדא ק"כ] ("!תולג ןופ סיורא טייג - ןדיא רעבא") !תולגהמ ואצ - םידוהי ,לבא
.['קה ודיב העונת השעו] הכרבלו םייחל ,םייחל [:רמאו ,ךייחו עגרכ קיספה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תומש תבש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שי
"חישמ תקזחב" אוהש "דוד

לצא היהש ומכ) "חישמה תומי"ו "ךייח ימי לכ" ןיב ו"ח קספהל םיקוקז אלש - תוטשפב . .
םיימשגה וייח ,י"נבמ דחא לכד "ךייח ימי לכ" אלא ,(הז ונרוד ינפלש תורודה לכב י"נב
ףכית האב הלואגהש ןויכמ ,קספה ילב "חישמה תומי" (םג) תוטשפב םיללוכ ,ףוגב המשנכ
עגרהש ךכ ,("המירצמ םיאבה" ,הלילד בצמב הזשכ םג וליפא) הז םוקמו הז עגרב שממ דימו
,הלואגד הנושאר הדוקנו ןושארה עגרה םישענ תולגהד הנורחאה הדוקנהו תולגהד ןורחאה

רתוי רגובמ רבכ אוה םא םג) ו"ח ללכ קספה םוש ילב ,הזה םוקמבו הזה ןמזב "ךייח ימי"מו
ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,תומילשה תילכתב - דימ ידוהי לכ רבוע ,(ב"ויכו הנש םיעבשמ
.זא ויהיש םייחצנ םייחו ,חישמה תומיב "ךייח ימי לכ"ד ךשמהב ,"ןיקלס ןועמשו

תולגל ,"חישמה תומיל איבהל" תויהל הכירצ התע י"נבד הדובעהש ,הנווכה לעופל עגונבו
תלואג"ד בצמ תמאב אוה תולגב "המירצמ םיאבה"ד בצמהש ךיא לעופב ףכית ("ןיוש") דימ
."חישמה תומי"ד בצמל םירחא םיניכמו םמצעב םיננוכתמש ז"יע ,"לארשי

רפס דומילב םיפיסומו םיקזחמש י"ע - ם"במרהד אלוליהה םוי םע רשקב - דחוימבו ללוכ
(רבכ ףתתשמ םא הזב קוזיח ףיסוהל וא) תופתתשהה י"ע - ללוכ ,ם"במרהל הרות הנשמ
,תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ וא ,םויל םיקרפ 'ג ,י"נבמ כ"וכד ם"במרה דומילב

םיכלמ תוכלהד םינורחאה םיקרפה ינשב ,חישמה ךלמ תוכלה ומצע ם"במרה רפסב - טרפבו
.הרות הנשמ רפס םויסב

,ףטו םישנ םישנא ,ותביבסמ י"נבמ דוע לע םג עיפשהל לדתשהל ,הזב ומצעב ודומילל ףסונו
.םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,"הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואב

ירבד לש לעופב םויקה ,רכשה תא דימו ףכית ולבקי רבדב הטלחהה םצע י"עש ,ןוצר יהיו
קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שיש ירחאלש ,ורפס םויסב ם"במרה
אוהש - "'ה תמחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא דודכ תוצמב
הנבו חילצהו השע"ש ז"יע ,"יאדוב חישמ" דימו ףכית היהי אוהש - "חישמ אוהש תקזחב"
,"'וכ דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה לכ תא ןקתיו . . לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ

."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמ" ם"במרה םויסכ - דע
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה תבט א"כ ,תומש פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


חישמ לש תוצוצינ


ףוגבש תומשנה לכ ולכ יאדוב

רבכ ארמגה ןמזבש רמול חרכהב ,ירה ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ ארמגה ןמזבש ןויכמש ,ריעהלו
תורודה ךשמבש ןויכמ (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) יאמ אלא ,ףוגבש תומשנ לכ ולכ
ןינעמ םג ריעהלו) ףוג ומשש רצואב תומשנ דוע ופסותינש ,ןבומ ,י"נב יוביר דוע ודלונ
,ולא ונימיל דע םייתניבש תורודה לכ ךשמב י"נב לכ ודלונש ירחאל ,םנמא ;('וכ םילוגלגה
ךירצ ,ןכש ןויכמו ,ףוגבש תומשנה לכ ולכ רבכ יאדוב - םויהו לומתא ודלונש ולא םג ללוכ
!תבשה םוי לש ומוציעב ,דימו ףכית אובל ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ט"משת'ה טבש ח"הבמ ,תבט ג"כ ,תומש פ"ש תחישמ)


תילכתבו רוריבב רבכ םיעדוי
..."ןיציקה לכ ולכ"ש תואדווה

ןינעל עגונב כ"אשמ ,'וכ רוריב ןיידע שורד םהבש םינינעב אלא םניא ל"נה תוריקח ,הנהו . .
,םידע האמ אלא ,םידע ינש פ"ע קר אל ,תואדווה תילכתבו רוריבב רבכ םיעדוי - הלואגה
..."ןיציקה לכ ולכ"ש - הרותב רורב ד"ספל דע ,'וכו 'וכו הבברו ףלא
(הגומ יתלב - ז"משת'ה טבש ח"הבמ ,תבט ג"כ ,תומש פ"ש תחישמ)


...!םלועה תוימשגלו ול המ

םשו ,ךלמה ויבא ןחלוש לע - אוה ומוקמו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ונב אוה ידוהי לכ
תבשחנ הלק יכה אחריט ,ןכש ,אחריט לכ אלל ,"לוכאל ןכומו ךורע ןחלוש" ול ןתיל םיכירצ
!"ךרפ תדובע"ל ורובע

איה - (...ירמוחה ז"הוע קר אל) ימשגה ז"הוע ינינעב קוסעל ךירצ ידוהיש הדבועה םצע
...!םלועה תוימשגלו ול המו ,הרות - אוה ידוהי לש ונינע ,ןכש ,"ךרפ תדובע" תניחבב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תומש פ"ש תחישמ)


"םויה" אובי ונקדצ חישמש תמאב הוקמ יאדו

תווקל ךירצו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ה"בקהמ שקבלו ללפתהל ךירצ ידוהי . .
לכב ול הכחא" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ" - ותשקב תא שממ בורקב אלמי ה"בקהש
."אוביש םוי

םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל דמוע התא ימ ינפל עד" ,ה"בקהל ללפתמ רשאכש תוטשפב ןבומו
יכ" רמוא ויפבש ,ונייה ,"'וכ הפב דחא"ד ןפואב איה ותלפתש ו"ח דשחנ ידוהי ןיא - "ה"בקה
,תרחמל 'יהי הזש בשוח ותבשחמבו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל
ןה דימו ,"םויה" אובי ונקדצ חישמש תמאב הוקמ יאדו אלא - !ו"ח ןמז רחאל רחמ שיו
."ןילאגנ
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תבט ד"כ תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


םילעופ םניא םינקסעה עודמ
?"ידוהי והימ" ןינעב המואמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:*ףסונ ןינע ונשי ["ידוהי והימ"ל עגונב]

עודמו ,םינקסע שי םלועב ,שטיוואבוילב םינקסע םנשי ,"ידוהי והימ" לע רבדל ינינע הז ןיא
?"ידוהי והימ" לע רבדל ךירצש הז אוה ינא

אמתסמ תאז אלול ;םיחכונה לש םנמז תא לטבל ךכבו ,תידיסח תודעוותהב ,תבשב אקודו
,םירחא םיברע םילכאמ וא ,"לגוק" ,"טנלו'צ"ה תא םילכוא וא ,םילהת םירמוא ויה םה
עודמ כ"או - "ןמש רשבו ןשי ןיי" י"ע הזש "גנוע תבשל תארקו" ש"מכ תבש גנוע לש םינינע
?"ידוהי והימ" לע רבדל ידכ ןמזה תא לצנל ךירצ ינא

"שאר-בשוי" םיארקנ קר םה ,הזב המואמ םילעופ םניא םינקסעהש האור ינאו תויה אלא
ךירצש המ קר םישוע םה ,המואמ םילעופ םניא ךא ,"להנמ" וא "אישנ" ,("ןאמרעשט")
ןתונ אוה חרזמל םיטיבמ ב"העבה רשאכ אליממו ,"םיתב-ילעב"ה תבוח ידי תאצל ידכ
םהל ןתונ אוה ברעמל םיטיבמ ב"העבה רשאכו ,חרזמל טיבמ אוה ףאו "חכ-רשיי" םהל
לע רבדל ךירצ ינא ןכל - םולכ השוע אל אוה הזמ רתויו ,ברעמל טיבמ אוה םגו "חכ-רשיי"
.ךכ


?"ידוהי והימ"מ םיבושח רתוי םירבד םנשי םאה

?"ידוהי והימ" לע רבדל ידכ אל םא ןקסעל םיקוקז המ םשל

!"ידוהי והימ" תודוא רבדל ותעד לע הלעמ אל שיאו ,תושיגפו תופיסא םימייקמ

קוסע אוהש ,יל הנע אוה יזא ?"ידוהי והימ" תריזג ןינעב שיערמ ךניא המל והשימ יתלאש
םנשי םאה :ותוא יתלאש .םיבושח רתוי םירבדב - אוה הנוע ?קוסע התא המב - !("יזיב")
םיבושח רתוי םירבד ןיא ןכאש ומצעב הדוה אוה יזא ?"ידוהי והימ"מ םיבושח רתוי םירבד
חסונב וא ,"ילאוטקא" אל הז - אוה הנוע !?ז"ע רבדמ ךניא עודמ כ"או - "ידוהי והימ"מ
לועפל רשפא יא ךכ ןיבש ןינע לע רבדל עודמ :ןעוט אוה כ"חאו ...!"ירלופופ" אל הז :רחא
אלו םיבר םישדח "ידוהי והימ" לע רבדמ רבכ ירה ינאש - ינממ 'יאר איבמ אוהו ?המואמ וב
...!ינמז תא זבזבמ ינאש קיפסמ ,ז"ע רובידב ונמז תא זבזבל וילע עודמ כ"או ,המואמ יתלעפ

,אל מ"ב) "םימעפ האמ וליפא" - (זי ,טי םישודק) "ךתימע תא חיכות חכוה" ןיד ונשי הרותב לבא
,םימעפ השלש אל 'יפאו תחא םעפ אל - םימעפ האמ חיכוהל םיכירצ הרות ינינע לעש
אל חיכוהל םיכירצש אוה ןידה כ"פעא ,קזח רבד הז - הרות פ"ע ,הקזח הוה םימעפ 'גב רשא
תורמל אלא - 'ג םימעפ םישלש אל םגו 'ג םימעפ רשע אל ףאו 'ג םימעפ 'ג אל םגו םימעפ 'ג
.חיכוהלו ךישמהל וילע ,םימעפ 99 רבכ חיכוה אוהש

,ןורסח הב 'יה םא ירהש] המואמ רסח היה אל הנושארה ותחכותב רשאכ 'יפא :וזמ הריתיו
דע 'יה הזו ,תומילשב םימעפ 99 חיכוה אוהו ,['א םעפ 'יפא חיכוה אוהש ארקנ אל הז ירה
וילע לטומ תאז-לכב - "בלה ןמ םיאצויה םירבד" הלא ויהו ,םינינעה לכ םע 'וכ האכה ידכ
."םימעפ האמ" - האמה םעפב חיכוהל הרות פ"ע בויחה


...ךכ לע יתרביד םהבש תותבשה תא רפוס ינניא

ידכ אל םא יתרביד המ םשל - ראשנ הז הזב ךא . . תאז ומשרו ,םימעפ המכ ךכ לע יתרביד
...!?"םימעפ האמ וליפא ךתימע תא חיכות חכוה"ה לעופב םייקתיש

הנווכה וא ,רתוי אלו "םימעפ האמ" דע איה ארמגה תנווכ םאה הריקח ילצא התיהש אלא
רבכ יתמו ךכ לע יתרביד םהבש תותבשה תא רפוס ינניא לעופל - ?"םימעפ האמ"מ רתוי םג
הנווכה םאה הלגנב הריקח טושפ יהוז אלא - ("תבש רעטרעדנוה רעד") האמה תבשה עיגת
אל וזש חטב "םימעפ האמ"מ תוחפ] "םימעפ האמ"ל קר איה "םימעפ האמ וליפא"ב
ןושיל תכלל רבכ לוכי "םימעפ האמ" חיכוה רבכש דחא םאה [:איה הלאשה אלא ,הנווכה
?"םימעפ האמ"מ רתויל וליפא הנווכהש וא ,(דומלל תבשל - "דימתמ" אוה םאו)

אל ןינעהש ןמז לכש רורב םינינעה תוימינפב ךא ,הלגנ פ"ע קר איה ל"נה הריקחה לכ לבא
.ןינעה תא לעפיש דע האלה ךישמהל וילע ,לעפנ אל ןיידע ןינעהש עדוי אוהו ,לעפנ
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ א"כ ,בשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .חמר ןוילגב ספדנ וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ם"במרהד הנורחא הנשמ

תהגהמ רידנ םוליצ הזב אבומ ,ם"במרה לש אלוליהה םוי ,תבט 'כ םע רשקב
ו"משת'ה זומת ו"ט ,סחנפ 'פ 'ג םוי תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(94-95 'ע ד"ח ו"משת תויודעוותהב הספדנ) ם"במרהל ד"יה רפסד תורודהמה ד"ע


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

,רתוי הנורחא הרודהממ ם"במרה רוביחד די-יבתכ םילגתמו ולגתנ הנורחאה הפוקתבו
,ם"במרה םע קודה רשק ןמית ידוהי ומייק ,ןמיתב לבוקמה פ"ע ,רשא ,ןמית י"תכ טרפבו
תומלשההו םינוקיתה פ"ע םהירפס תא 'יגהלו ןכדעל וחלש םעפל םעפמו ,'וכ םיחולש י"ע
איה םדיבש הרודהמה םהירבדלש ךכ ,ם"במרה לש ,םינורחאה ינורחאל דע ,םינורחאה
.רתויב תקייודמהו תנקותמה

דוסי לע וקספש ם"במרה ירחאלש תורודב םיקסופה לש םינידה-יקספל עגונב ע"צ ,ז"פעו .ב
:ד"יה רפסב ם"במרה ירבד

יבגל 'וכ םייונישו םינוקית המכ םהבו (ןמיתד טרפבו) ם"במרה י"תכ ז"חאל ולגתנש ןויכמ
וב רזח תוכלה רפסמבש ,ונייה ,לארשי תוצופת לכב טשפתנש ם"במרה רפסד םיניד-יקספה
.ם"במרהד הנורחא הנשמכ קוספל שי ולא תוכלהבש ,הרואכל ,רמול םוקמ שי - ם"במרה

תורודב םיקסופה ילודג לש םיניד-יקספ המכבש - ההומת יכה הנקסמה הרואכל הזמו
!ו"ח ,תועטב םדוסי ,ונינפלש

ד"ב םהירחא דמעו ,ןיד ונדו 'וכ תודמה ןמ תחאב ושרדש לודג ד"ב"ד ןידהל המוד הז ןיאו]
לא רמאנש ,ויניעב הארנש המ יפכ ןדו רתוס הז ירה ,ותוא רותסל רחא םעט ול הארנו רחא
הרות הרמא ,יכ - "ךרודבש ד"ב רחא אלא תכלל בייח ךניא םהה םימיב 'יהי רשא טפושה
התיה םיברה תעד רשא ,הז ינפלש רודבו ,"ךרודבש ד"ב"כ אוה רוד לכב הכלהה קספש
רבד םלעה רפ םיאיבמ ןיאו ,ו"ח תועט אלו (הנתינ - הכותח אלש) הרותה ד"ספ ז"ה - תיכפה
ד"ספהש ,אצמנ ,וב רזח ומצעב ם"במרהש העידיה ןורסח קר 'יהש ,ד"ודנב כ"אשמ ,'וכו
.[תועט אלא הארוה וניא - ם"במרהב דסוימ 'יהש םהלש

:הזב רואיבה רמול שיו . .

,םהיתובר ירבד לע םהיתודוסי וכמת ללכבש ףא - םיקסופה ילודגד תוכלהה יקספל עגונב
(ז"חאל) םא יכ ,הלבקתנו איה הלבק רותב קר אל ולא תוכלה ודמלש ,טושפ םגו ןבומ ,ירה
- םה םלכשב - אנקסמל ועיגהש דעו ,'וכ אייגוסה יטרפ לכ ןובילו רוריבב ועגייתהו וננובתה
אלד איה הכלההש םהל הארנ 'יה תומוקמ רפסמבש הזמ םג חכומדכו .ךכו ךכ אוה ד"ספהש
.םהילע וקלחו - םהיתובר וקספש ומכ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish