ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הלוגס ןמז לצנל וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ ךירצ
שממ הטושפכ המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל הז

*

אראו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= אצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחיש
חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


טבש ח"ר - אראו תבשב דחוימה יוליעה

השמ ץוצינו ,רודבש וניבר השמש - הנשו הנש לכב טבש ח"ר לש ונינע
תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל םינכומש ,זירכמ ,לארשימ א"ואכבש
הלגתמ - רוביצב אראו תשרפ ןירוקשכ הנשו הנש לכב * המילשהו
לארשימ א"ואכבש השמ ץוצינו ,רודבש השמ לש ותנעט לע ה"בקה הנעמ
רתויב לגוסמו דחוימ ןמז אובב * תולגהמ י"נב תא לאוג דימו ףכיתש -
יכה הנכהה ,"'וג שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" - הלואגל רתויבו
- המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל ןורחא יכה ץקו הנורחא
איבהל הז הלוגס ןמז לצנל וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ ךירצ
,שממ הטושפכ המילשהו תיתימאה הלואגה תא
חישמה תאיבב הנומאה קוזיח י"ע

הגומ - נ"שת'ה ,טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ םיעטק

שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו" :1ארקב שרופמ - טבש ח"ר לש ונינע .א
הרותה תא ראב השמ ליאוה . . םהילא ותוא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב לכ לא השמ רבד
הנשמ" ,הרותבש ישימח רפס י"נבל רמול וניבר השמ ליחתה םויב ובש - "רמאל תאזה
.וינפלש םירפסה 'ד םג ללוכש ש"ע ,2"הרות

הנשב הנש ידימ "שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"ש - 3"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו"
הנשמש אלא דוע אלו ,הנושארה םעפב הז םויב ויהש םינינעה "םישענ" ז"יעו "םירכזנ"
.4"שדוקב ןילעמ" (חכ תניתנ םג אוהש) יוויצהכ - רתוי דוע ףסותינו ךלוה הנשל

הרותה ינינע םע תויחל ."ןמזה םע תויחל םיכירצ"ש 5ןקזה וניבר תארוהו םגתפ עודיכו
הרותב שרופמה(ב תאש רתיב - הברדאו) םג אלא ,עובשה תשרפ קר אל - הז ןמזל םיכיישה
דחאב שדוח רשע יתשעב" בותכה רביד אלמ ארקמש ,ד"ודנבכ ,6הז ןמז לש ונינע תודוא
."'וגו שדוחל

תוכיישהו רשקה ראבל םגו ,טבש ח"ר ד"ע ארקב שרופמהמ הארוההו דומילה ראבל שיו
.ןמקלדכ ,עובשה תשרפל

םכל בר רמאל ברוחב ונילא רבד וניקלא 'ה" - טבש ח"רב וניבר השמ לש ורוביד תלחתה .ב
רהנ לודגה רהנה דע ןונבלהו ינענכה ץרא 'וגו ירומאה רה ואבו םכל ועסו ונפ הזה רהב תבש
םכיתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה תא ושרו ואוב ץראה תא םכינפל יתתנ האר" ,"תרפ
.7"'וג םהל תתל בקעילו קחציל םהרבאל

םלשנו םייתסנ רבכש ןויכ ,ץראל סנכהל ןמזה עיגהש וניבר השמ זירכמ טבש ח"רב ,רמולכ
םעו ,הרות הנשמ ,ישימחה רפס םיליחתמו ,םירפסה 'ד לכ - ("ברוחב") הרות-ןתמד ןינעה
.ץראל םיסנכנ ומויס

לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא" - הרות הנשמ תלחתהב בותכה ןושל קוידב ףיסוהל שיו
:"לארשי

הלא" - ד"ודנבו ."הלא" רמואו עבצאב הארמש ,הלגנו הארנה רבד לע רבדמ - "הלא"
יוליגהו ;י"נב לכל יוליגב םה הרותה ירבד לכש - "לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה
ובש ,הרותבש טשפה קלח קר אל ,ונייה ,דוס שורד זמר טשפ ,הרותה יקלח לכל עגונב אוה
- דוסה קלחל דעו שורדהו זמרה קלח םג אלא ,8"ארקמל םינש שמח ןב"ד דומילה תלחתה
יקלח לכל תנווכמו המיאתמ (לארשימ א"ואכל הלגתמש) רקיעה אוהש השעמל הכלהה ,יכ
.הרותה

הדובעה רקיע ,רשא ,צ"מותה ינינע לכב י"נבד הדובעה תומילש יוליג םג ללכנ הזבו
9י"שרפב ראובמכ) "ערמ רוס"ד וקה םג זמרב םיריכזמו ,"בוט השע"ד וקב איה התומילשו
י"ע רבכ ונקתתנ רבעב ויהש םייוצר-יתלבה םינינעהש ,("זמרב ןריכזה(ש) . . תוחכותה ירבד"
."בוט השעו"ד הדובעב רתוי לודג יוליע ףסותינ ז"יעש ןויכ ,10הבושתה תדובע

א"ואכבש השמ ןוצינו ,11רודבש וניבר השמש - הנשו הנש לכב טבש ח"ר לש ונינעש ןבומ הזמו
הלואגב 13ץראל הסינכהל םינכומו ,צ"מותה ינינעב הדובעה המלשנ רבכש ,זירכמ ,12לארשימ
.המילשהו תיתימאה

:אראו - עובשה תשרפב םג שגדומ הז ןכותו .ג

תלצה אל לצהו" (14תומש תשרפ םויסב) השמ תנעט לע ה"בקה בישמ אראו תשרפ תלחתהב
ןכל" - י"נב תא לאוגו השמ לש תקדוצה ותנעט לבקמ ה"בקהש ,הנעמה ןכותו ,"ךמע תא
לא םכתא יתאבהו 'וג יתחקלו 'וג יתלאגו 'וג יתלצהו 'וג יתאצוהו 'יוה ינא לארשי ינבל רומא
השרומ םכל התוא יתתנו בקעילו קחציל םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה
.15"'וג

,16"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו ידש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" הזל םידקמו
,17"יתמייק אלו (לארשי ץרא תא תתל) יתחטבה . . ילש תיתימא תדמב םהל יתרכנ אל"
ץראל י"נב תא איבהל ותחטבה תא ה"בקה ףכית םייקי התעו ,"יתמייק אלו םהל יתרדנ"
:"'יוה ינא לארשי ינבל רומא"ד המדקהה ירחאל ,לארשי

'וג םהרבא תא אראו" והזו ,הרות ןתמד יוליגה אוה "'יוה ינא"ש 18תודיסח ישורדב ראובמ
יפכ ותתימאל 'יוה םש הלגתנ אל ת"מ ינפל ויהש תובאהלש ,"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו
."'יוה ינא לארשי ינבל רומא ןכל" בותכה ךשמהכ ,ת"מב י"נבל הלגתנש

אל "םהל יתעדונ אל 'יוה ימש"ש ןמז לכש) ץראל הסינכהל תוכיישה ראבל שי ז"פעו
הרות-ןתמב 'יוה םש יוליג ירחאל קרו ,לארשי ץרא תא םהל תתל החטבהה המייקתנ
םינוילעד הריזגה הלטב הרות-ןתמב ,יכ - ("ץראה לא םכתא יתאבהו" החטבהה תמייקתמ
"ןענכ ץרא"ל סנכהל י"נב םילוכי זאו ,19םינוילעל ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודרי אל
ולוכ םלועהש ,םלועה רוריבב וניתדובעו ונישעמ תוללכ םג ללוכ ,"לארשי ץרא" התושעלו
.20םינותחתב 'תי ול הריד - "לארשי ץרא" תניחבב 'יהי

השמ לש ותנעט לע ה"בקה הנעמ הלגתמ - 21רוביצב אראו תשרפ ןירוקשכ הנשו הנש לכבו
םימייקמ י"נב ,"ךמשב רבדל 'וג יתאב זאמ"ש ףאש ,לארשימ א"ואכבש השמ ץוצינו ,רודבש
רבכש ןויכש - (22ז"נפלש תודעוותהב רבודמכ) "ךמע תא תלצה אל לצה" מ"מ ,צ"מותה זאמ
24הנשו הנש לכב "ונתרות ןתמ ןמז"ב םימעפ יוביר 23הנשנו רזחו ,הרות-ןתמד יוליגה 'יה
ןפואבו ,תומילשב צ"מותה ינינע לכ י"נבל שי .(25םינש םימעפ תואמ 'גו םיפלא 'גמ רתוי)
'וג יתאצוהו" ,תולגהמ י"נב תא לאוג דימו ףכיתש ה"בקה חיטבמ ןכלו ,26"אראו" ,יולג
ןושל ,"ץראה לא םכתא יתאבהו" ,27הלואג לש תונושל 'ד ,"יתחקלו 'וג יתלאגו 'וג יתלצהו
.29תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,28המילשהו תיתימאה הלואגה לע זמורש ,תישימח

- אראו 'פ תבשב לח "שדוחל דחאב שדוח רשע יתשע"ש ,וז הנש תועיבקב הריתי השגדהבו
שגדומ המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל הנכההו (ת"מ) הדובעה תומילשו רמגש
.ל"נכ ,30םויה לש ונכותב ןהו עובשה תשרפב ןה

תומילשה תשגדומ (אראו 'פ תבשב לחשכ טרפבו) טבש ח"רבש ליעל רומאה . . .ד
הנכההו צ"מותה םויקב וניתדובעו ונישעמ תומילש ,ץראל הסינכהל הנכההו הרות-ןתמש
:וז הנשב רתויב שגדומ - המילשהו תיתימאה הלואגל

ר"ומדא ח"ומ ק"כד תואישנהל הנש םיעברא ואלמי אתשה "שדוח רשע יתשע"ל ירישעב . .
ללוכ ,צ"מותה ינינע לכב - יעישתה רודד הדובעה תומילש תישענ זאש ,31יעישתה אישנכ
םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב - הצוח תונייעמה תצפהב דחוימבו
."'יברד 'יתעדא שיניא יאק" ,"עומשל

ימי לכ ללוכש "שדוח 32שאר" ,"שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" ונדמעבו
,ונרודבש וניבר השמ זירכמ - (שדק 'יהי ירישעה) ובש ירישעה םוי טרפבו ללוכו ,33שדוחה
:לארשימ א"ואכבש השמ ץוצינ ז"דעו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ

לכ ומלשנ רבכ ,34"'וכ הרות םתלבק . . רכשו םכל הלודג הברה" ,"הזה רהב תבש םכל בר"
םינינעה ,ךדיאלו ,"םירבדה הלא" ,לכ ןיעל יולג ןפואבו ,גלפומ יובירבו וניתדובעו ונישעמ
תא ואש"ד הלועפה י"ע טרפבו ,הבושתה י"ע ונקתתנ יאדובש - רבעב ויהש םייוצר-יתלבה
ח"ומ ק"כ ונרוד אישנל דע (תואישנ ןושלמ אישנ) וניאישנ וניתובר י"ע "לארשי ינב שאר
.אכפהתאד יוליעה ליבשב ,דבלב זמרב םיריכזמ - 35ר"ומדא

ואוב 'וג םכל ועסו ונפ" - ותזרכהב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש וניבר השמ ךישממ - ןכלו
,המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכה - "'וג םכיתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה תא ושרו
- עובשה תשרפב בותכה ןושלבו ,"דח אוה תנא" ,36רשע דחא 'יחבד יוליגה תומילש 'יהי זאש
.תישימחה 'יחב םע רושקה ,הלואג לש תישימח ןושל ,"ץראה לא םכתא יתאבהו"

ליעל רומאה פ"ע ,רשא ,("םיסנ תנש אהת 'יה") נ"שת'ה תנשד הלעמה לע הפסוהב - הז לכו
העש וא ,37יששה םוי תוצח איה נ"שת תנשש ,אצמנ ,יששה ףלאל ק"תה תנשד ןובשחהב
.(39"תבש ולוכש םוי") 38תבשה תסינכל שממ תוכימסב ,תוצח רחא תישילש

* * *

:לעופב השעמל עגונב - תוטושפ תויתואבו .ה

םיפצמו ,חישמה תאיבב המילש הנומאב י"נב לכ םינימאמו ונימאה תולגה תונש לכ ךשמב
.40"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל

אלש פ"עא ,ירה - רתויבו רתויב ךראתנש (םודא תולג) ןורחאה הז תולג ךראתמש לככו
לכ ומייקתנ רבכש ירחאל ,הזה םויה דע 41תולגה תוכיראל הביסה ללכו ללכ םיניבמ
לכ 42ולכ" ארמגה ןמזב רבכו ,(ב"ויכו הטוס תכסמ םויסב) אחישמ תובקעד םינמיסה
ו"ח ערגנ אל - 44ז"חאלש תורודב לארשי ילודג י"ע ורמאנש םיציקה ןכו ,43"ןיציקה
הקעצהב הפיסומ תולגה תוכירא - הברדאו .חישמה תאיבב י"נבד הנומאה ףקותו תומילשב
לואגל השירדהו השקבהו ,"ךמע תא תלצה אל לצהו" ה"בקהל לוכיבכ העיבתהבו ,"יתמ דע"
.שממ דימו ףכית י"נב תא

שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" - הלואגל רתויבו רתויב לגוסמו דחוימ ןמז אובב כ"וכאעו
ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל ןורחא יכה ץקו הנורחא יכה הנכהה ,"'וג
תיתימאה הלואגה תא איבהל הז הלוגס ןמז לצנל וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ
השירדו השקבהו 'יפצה ,חישמה תאיבב הנומאה קוזיח י"ע ,45שממ הטושפכ המילשהו
םישנאה ,הצוח תונייעמה תצפהב טרפבו צ"מות ינינעב הפסוהה י"ע רקיעו דועו ,ותאיבל
.ונינע יפל תחאו דחא לכ ,ףטהו 46םישנהו

__________
,םש םירבד (1

.דועו ,אסר ג"חז האר (2

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו .חכ רתסא (3

.נ"שו ,חכ תוכרב (4

.מ"כבו .ןושח "םוי םויה" (5

שיש ,ל"צכע ,הז ןמזב הז ןינע דומלל הרות פ"ע עבקנש ןויכש ,עובשה תשרפב םג אוה ןכש אוה שודיחהו (6
.םהיניב תוכיישו רשק

.ח-ו ,םש םירבד (7

.ה"פס תובא (8

.םירבד פ"ר (9

יתחלס" נ"שמכ - (י"שרפבו םירבד פ"ר) "לגעה לע ןחיכוה" ,"בהז יד" - רומח יכה אטחה ןוקית םג ללוכ (10
.(נ"שו .10 הרעה 570 ד"כח ש"וקל הארו ,די חלש) "ךירבדכ

,גער ג"חז ,ו"נפ ר"ב .(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת האר (11

אינת האר) השמ לצא ומכ "יתרטוז אתלימ" ולצא תישענ האריה ןינעש לארשימ א"ואכ תדובעב לעופש (12
.(ב"מפ

םג הארו ,אכר ג"חז האר) תולג 'ירחא ןיאש ןפואב הנושארה םעפב ץראל הסינכה התיה - וכז וליאו (13
.(דועו .ב"לפר ר"ומש ,דנ ןיבוריע

.גכ (14

.ח-ו (15

,םש (16

.ד-ג ,םש י"שרפ (17

.מ"כבו .ךליאו א ,זפ םש ח"ות - הכוראבו .ךליאו א"עס ,ונ ונתשרפ א"ות (18

.דועו ,ב"יפ ר"ומש .וט ונתשרפ אמוחנת (19

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (20

תוכרב) םוגרת דחאו ארקמ םינש רוביצה םע ויתוישרפ םילשהל בייחש - דיחיב התאירק לע ףסונ (21
.(ה"ס םש) תירחש תבשב לכאיש םדוק פ"כעו ,(ו"ס םש) תבש ברעב .(הפר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש .א"עס

.241-2 'ע א"ח נ"שת'ה ש"הס - תומש פ"ש תחיש (22

."שדוקב ןילעמ" - רתוי הלענ ןפואבו (23

ךיניעב ויהי םוי לכב" (ב"ס וס ןמיס ח"וא ז"הדא ע"וש) ל"זראמכ ,םוי לכב ת"מד ןינעה לע ףסונ (24
.(דועו .זט ,וכ אובת י"שרפ) שממ "םישדח"ל דעו ,"םישדחכ

.נ"שו .ךליאו 280 א"ח ח"משת תוחישה האר (25

רושק "אראו"ד יוליגהש ,לארשימ א"ואכל תוכיישה תזמרנ הזבש - "תובאה לא ,אראו" :י"שר שוריפכו (26
,לארשימ א"ואכד "תובא" םתויה םע (אלא ,בקעיו קחצי םרבא לש תיטרפה םתדובעו םתלעמ םע כ"כ אל)
תובאה לצא 'יהש יוליגהש ,ונייה ,"םינבל ןמיס תובא השעמ" .םהירחא םהינבל םהלש םינינעה םיליחנמש
.ת"מבש 'יוה םש יוליג תפסותב - הזמ הריתיו .לארשימ א"ואכל ךשמנ

.ד"יס ב"עתס ח"וא ז"הדא ע"וש .א"ה י"פ םיחספ ימלשורי (27

.נ"שו .(איק 'ע) םשל םיאולימבו ,(ח"לקס) פ"הע ש"ות האר (28

.דועו ,וט חלשב אתליכמ (29

- שדוח שאר ;(תבש לכבו ח"ר לכב) תבשו ח"ר לש םנינע תוללכ דצמ םג שגדומ הלואגה ןינעש ,ריעהלו (30
- (דועו ,טכ הכוס האר) "הנבלל ןינומ" "הנבלל ןימודש" ,לארשיב ותמגודו ,הנבלה שודיח םע רושקש
תבש ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ אוהש - תבשו .הדיתעה הלואגב ,במ ןירדהנס) "התומכ שדחתהל םידיתע"ש
.דחי םהינש ףוריצב - הריתי השגדהבו .(הפוסב דימת) "םימלועה ייחל החונמו

ןיד אמלעב ותויח םייחב (הנש םישלש) ותואישנ ךשמב ותדובע ינינע לכב הנש םיעבראד תומילשה לע ףסונ (31
.ינימשה אישנכ

.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א ,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (32

לכ תגהנהו תוללכתהד "הכאלמ"ה םג ללוכ ,"'יושע ךתכאלמ לכ"ש ,תבשה םויב לחשכ - הריתי השגדהבו (33
.(תבשב לחשכ) ח"רב שדוחה ימי

.י"שרפבו ו םירבד (34

רמאנש "רחא"ש טרפבו ,"ןב" השענ "רחא"מש ,"רחא ןב יל ףסוי" ש"ע ,ףסוי - (ןושארה) ומשב שגדומו (35
ןותחת קידצ ןימינבו ,ןוילע קידצ ,ףסוי ךרעב ,השודקד "רחא" ,ונייה ,ןימינב לע יאק (לחר ירבדב) בותכב
.(ב ,גנק א"חז)

"רשע דחא" 'יחב יוליג לע זמרל - "שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" איה הז לע הזרכההש קתמוי ז"פעו (36
.הדיתעה הלואגב

הליחתמ (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה ירחאל) יעישתה רודד הדובעהש - רתוי דוע קיתמהלו ףיסוהל שיו
- (ןיד אמלעב ותויח תפוקתל ןיידע ךייש ומצע תוקלתסהה םוי יכ) תוקלתסהה םוי תרחמלש םויהמ (רקיעב)
ירחאל (רקיעב) ליחתמש - (הנש םיעברא) םינשל עגונב ותמגודו .רשע דחא שדוחל רשע דחא םוי ,טבש א"י
.א"ישת תנשב - תוקלתסהה תנש םויס

תנשד טבש ח"רב השמ תזרכה ירחאל - הנושארה םעפב ץראל הסינכהב םג ותמגוד וניצמש ריעהלו
ןדריה ןמ ולע םעהו" - (תיחצנ הלואג התיה וכז וליאש) "ץראה תא ושרו ואוב 'וג םכל ועסו ונפ" םיעבראה
ץראל הסינכהד הפוקתה רקיע הליחתמ ובש ןושארה םויה ,ז"פעו ,(אי עשוהי) "ןושארה שדוחל רושעב
.*ןושארה שדוחל א"י םוי אוה (ז"נפלש הפוקתל םג ךייש ןדריה ןמ ולעש םויה ירהש)
__________
םיאישנה תונברקב םרדסכ םיטבשה ןינמל ןווכמ םישדחה ןינמש תועדהל - טבש שדוחל ותוכיישמ ריעהל (*
.(נ"שו .316 'ע ו"כח ש"וקל האר)

ח"וא ע"וש .'ו ליל ןינע כ"העש .ג"פ תבשה רעש ח"עפ האר) תבשד יוליגה (םינינע המכב) ליחתמ זאש (37
.(דועו .םש ז"טבו א"נרס

ברע אוה (ט"שת תנשב) וישכעש ,(245 י"שת מ"הסב ספדנ) ט"שת ש"הגחד ליל תחישמ םג ריעהל (38
.טכאנראפ ,תורנה תקלדה ינפל תבש ברע :אלקת א"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגאבו .תוצח רחא תבש

.הפוסב דימת (39

.ךליאו 394 ג"כח ש"וקל האר (40

"דאמ ךראתנש הזה תולג ןינע ןיבהל" ןקזה וניבר לש ורמאמ עודיכ ,הזבש םירואיבה לכ ירחאל םג (41
.ב"ויכו ,(נ"שו .ךליאו בנת םירצקה ז"הדא ירמאמ)

,זצ ןירדהנס (42

,תומילשב ויה "ןיציק"ה םע םירושקה הדובעה ינינע לכש ,תומילשו לכ ןושלמ םג - "ולכ"ד שוריפה ל"יו (43
.אב אל ןיידע ,כ"פעאו

.(אכת שיר א"ח תוישרפ ז"הדא ירמאמ) ףלאה תאו ה"ד ןקזה וניבר לש עודיה ורמאמב - אמגודלו (44
ע"ס םירצקה ז"הדא ירמאמ) םיציקה תורחאתהו יוביר ןינעב ןקזה וניבר לש ורמאמב ראובמהמ םג ריעהלו
.(נ"שו .טלקת

תספדה י"ע םייקתנ ל"נה רמאמב רכזנש "ץק"הש צ"צה ירבדל ךשמהב - ש"רהמ ר"ומדא ירבדכ (45
.(דועו .70 הרעה 80 ו"ח ש"וקל) שממ וטושפכ חישמה תאיב םיכירצש - "הרות יטוקל"ה

רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב" ,אי הטוס) ל"זראמכ - לארשי ישנל עגונב הריתי השגדהו (46
תולגה לש ןורחאה רודש (דועו תומש ל"הסו ת"ל) ל"זיראה יבתכב ש"מ פ"עו ,"םירצממ לארשי ולאגנ
.ונרודבש תוינקדצ םישנ רכשב 'יהת המילשהו תיתימאה הלואגהש ,ןבומ ,םירצממ אציש רודה לש לוגלג אוה


הלואגה ןמז


!תואיצמה םע םילשהל אל

"אראו" - "הזה םעל התוערה המל"

בושחלו ,תולגה בצמ םע םילשהל ידוהיל ול ןיאש - תפסונ הארוה הנשי ליעל רומאהב . .
,"הזה םעל התוערה המל" :ה"בקהל קועצל וילע אלא - ו"ח תולגב ראשיהל לוכי אוהש
.הלואגה ןינע תוללכ לע שקבלו

ןמז לכ - ו"ח תולגב ראשהל םהל תפכיא אלו ,תולגב םהל בוטש םינעוטה ולא ומכ אלו
רשפא ללכב םא] הזכ ןפואב תויחל ךישמהל םהל וחיניש יאולהו ,הרות דומלל םילוכיש
בצמ והזש תרמוא "תמא תרות" - ![םמשל םייוארה םייח "םייח" םשב ולא םייחל אורקל
ה"בקהל קעוצ וניבר השמ ;יוצר-יתלב בצמ והזו ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" - תולג לש
,ול בוטש אוה רמוא - תאז תמועלו ;"הזה םעל התוערה המל" ורמאב תולגה ןינע תוללכ לע
!תולגב ראשהל ,ןלציל אנמחר

ונילגו ק"מהיב ברחש םוימ" םימכח ורמאש המ עודי ירה - הרותה דומילל עגונב וליפאו
לבלבמ תולגה ןינעש ,רמולכ , ,בי הליגמ) "'וכ ןודל םיעדוי ונא ןיאו ונממ הצע הלטינ ונצראמ
!םייק 'יה ק"מהיבש ןמזב ךייש 'יהש יפכ - תומילשב הרותה דומילל

ןמוא" ותויהב הנה - 'וכ תותסהו םייותיפב ליחתמו ר"הציה ברעתמ רשאכ ,כ"פעא לבא
תא תוטהל אוה לגוסמ ולש תוימומרעה י"ע ירה ,"םורע 'יה שחנה"ד ןפואבו ,"ותכאלמב
.ב"ויכו ,תולגב ול בוטש - תולכסו תוטש לש רבד ולכשב לבקתיש ךכ ,םדאה לש ולכש

תונכל רשפא דציכ :הומת הרואכלד - "ליסכו ןקז ךלמ" ארקנ ר"הציהש המ הביסה יהוזו
!?'וכ תולובחת לעבו ("םורע 'יה שחנהו") רתויב ימומרע אוה ירה ,"ליסכ" םשב ר"הציה תא
םדאה תא השוע אוהש - ולש הלועפה ש"ע ול ןתינ "ליסכ" םשה :הזב רואיבה אלא -
!"ליסכ"ל (וירבד תא לבקמו עמושה)

םעל התוערה המל" :ה"בקהל קעצש ,וניבר השמ לש ותגהנהמ םידמל הז ןינע - רומאכו
!"הזה

לש ויתודמ רחא ורהרה אלש תובאה תגהנה תודוא וניבר השמ עדי יאדובש פ"עא :רמולכ
וניבר השמ ךנחתנו דלונ תיב הזיאב םיננובתמ רשאכ - םיבותכה תוטשפב םג ןבומכו] ה"בקה
,ת"הע י"שרפב םג) מ"כב ארקנ וניבר השמש דעו ,"רודה לודג" 'יהש םרמע לש ותיבב -
- ['וכו תובאה תגהנה תודוא ול ורפיס יאדוב ,כ"או ,"םרמע ןב" םשב (ארקמ לש וטושפ
!"הזה םעל התוערה המל" :ה"בקהל וניבר השמ ןעט ,כ"פעא

םעל התוערה המל" ה"בקהל רמול ושפנב זוע ביהרה וניבר השמש ירחאלש תוטשפב ןבומו
תורירקב תאז רמא אל יאדוב - (ה"בקה לש ויתודמ רחא ורהרה אל תובאהש ועדיב) "הזה
םעל התוערה המל" :"םערוטשהקעצ לש ןפואב אלא ,("קיטולב-טלאק") תושידאבו
!?"הזה

ןינעב ו"ח ללכ העגנ אלו המואמ הערג אל יאדוב - השודקד המכח - וניבר השמ לש ותנעט
התיה השודקד המכח דצמ ,ךדיאל לבא ,(ד"וטמ הלעמלש הטושפ הנומא) ה"בקהב הנומאה
."הזה םעל התוערה המל" הנעטה


"הזה םעל התוערה המל" קועצל וילע ולכש דצמ

המל" קועצל וילע (השודקד לכש) ולכש דצמש ידוהיל הארוה רותב - הרותב בתכנ הז ןינעו
וניבר השמל רמא ה"בקהש הרותב םידמולש הז םע דחיב :רמולכ ."הזה םעל התוערה
ןנואתהל יל שי ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" ("הזה םעל התוערה המל" ותנעטל הנעמב)
שיר י"שרפ) "התוערה המל תרמא התאו ,יתודמ רחא ורהרה אל(ש) . . תובאה תתימ לע
התוערה המל" וניבר השמ לש ותנעט תא הרותב בותכל ה"בקה הוצ הז םע דחיב - (ונתשרפ
לש הנעמה ירחאל וליפא ,לארשימ א"ואכל תיחצנ הארוה הנשי הזב םגש ןויכמ ,"הזה םעל
."'וכ ןידבאד לע לבח" ה"בקה

םילשהל ול ןיא תולגב אצמנ ידוהי רשאכש - ולא םיקוספמ םידמלש הארוהה תוללכ יהוזו . .
לטבתיש שורדלו ,"הזה םעל התוערה המל" ה"בקהל קועצל וילע אלא ,'וכ תואיצמה םע
ילבמ םיאתמה ןפואב ותדובע דבוע אוה ירה - הז םע דחיב לבא ;תולגה ןינע תוללכ רבכ
הריתסב הניא ("הזה םעל התוערה המל") תילכשה הנעטהש ןויכמ ,תולגה תכשחמ לעפתהל
,רמולכ ,"אראו" - "הזה םעל התוערה המל" הנעטה לע הנעמה והזו ,הנומאה ןינעל ו"ח
תכשחמ לעפתמ וניא זאש ,תוקלא תייאר ,'יאר לש ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש
.םיאתמה ןפואב ותדובע דבועו תולגה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ)


"יתעדי אל"ד ןינעה תיתימא איה תולגה

,ןבומ וניא הרואכלו ."יתעדי אל" רמוא (הרותה לע ושוריפב) י"שרש םימעפ המכ םיאצומ
יפכ םגו ,םידמולש המ תא הגשהו הנבהב וניביו ודמליש ידכב הרותה תא ןתנ ירה ה"בקה
!?"יתעדי אל" רמוא י"שר הז ךיא כ"א - ןיבמ ארקמל שמח-ןבש

והזש) טשפה ד"ע קוספב שוריפל אוה "יתעדי אל"ש הזב ןווכתמ י"שר תנווכ ,הזב רואיבהו
ודומיל ךרד לע אל הזש ןויכמ קר) שוריפ ינא עדוי 'וכו שרדה ד"ע םלוא ,(הרותב ודומיל ךרד
.("יתעדי אל" ז"ע רמוא ןכל ושוריפב

:הארוהו דומיל דוע ףסותינ הזמו . .

הזל ןיא ,"יתעדי אל"ד ןינעה תיתימא והז תולגב ("ךיז טרעטאמ'מ") םיעגייתמש המ הז
לואשל םיכירצ אלו ,"'וכ ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" ,תמא םנמא .לכשב הרבסה םוש
המכ דעו רבדבש םירואיבה לכ ירחאל םלוא - 'וכ ןוחטבו הנומאל םיקוקזו ,'וכו תולאש
ןיאש הלאשה הניעב תמייק ונמצע תא המרנ אל םאבש ירה ,לכשה תויחטשב ןיבהל רשפאש
רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ רבכ"ש ןויכמ ,הלואגה העיגה אל ןיידע עודמ :רואיב םוש 'ילע
אדח אתעשב הבושת לש החנא חנאתה אלש ידוהי ףא דוע ןיאש יאדובו ,"הבושתב אלא יולת
ירה ה"בקה לבא - אוה ונמזב דחא לכ אלא ,דחי םלוכ ז"א ושע אלש פ"עאו ,אדח אעגרבו
!?דחי תאז ףרצל לוכי

רתוי השוע אל הז "יתעדי אל" םירמוא רשאכ ירה לבא ,"יתעדי אל" לש ןינע תמאב והזש
ףיורעד ןיא") ד"בח ירה תאטבתמ הזבש ,הגשהו הנבהב 'יהי הזש םיצור ירה ,בלה לע לק
,"ןובנו םכח םע" ויהיש ("ד"בח ךאד ךיז טכאק

תאש ,"ואנ"ד ןפואבו הלואגה 'יהתש - רקיעהו ,"יתעדי" 'יהי ןכאשו ,ד"בחל דרי הזש ר"היו
.שממ ןדיד אלגעב המילשהו תיתימאה הלואג - וניבי םילגנאה םג הז
(הגומ יתלב - א"משת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רבכ הנשי הלואגהש תעדל

הכירצ קר איהו ,התע רבכ הנשי ,הבש תילענ יכה אגרדל דע ,הלואגהש םיעדוי רשאכ
,ללכב ז"הועבש םירתסהו תומלעהה לכ תא רובעל לק רתוי הברה יזא ,לעופב תולגתהל
.תויטרפ יטרפב םינורחאה תורודבו ,טרפב תולגה ןמזבו

תואיצמ םניא ,צ"מות ינינע לע םנשיש םיבוכיעו תועינמה לכש עודי ירה ,תאז דבלמ
("תוחכ ערעפיט") רתוי םיימינפ תוחכ תולגל ידכב רתסהו םלעה קר םה אלא ,ו"ח תיתימא
,'ה תדובעב

תומלעהה םג ירה ,וישכע רבכ הנשי ירה ותימאל תמאבש ,הלואגה דצמ ,וזמ הריתיו
.התע ודרי רבכ םירתסהו

םע םיכלוה אלא םהמ םילעפתמ אלו ,דבלב ןוימד (םירתסהו תומלעהה) םהש םיעדוי רשאכו
וז םג יזאו "דיבע בטל" 'יהנ (םלעהה) הזו ,רשב יניעל םג לטבתמ םלעהה יזא ,השודקד ףקות
.הבוטל
(127 א"ח ש"וקלמ ישפח םוגרת .הגומ - ד"ישת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


רחא לוגלג לע ךומסל ןיא ונימיב

לוכיש ת"ת תוכלהב ראובמ - הלוכ הרותה לכ דומלל לארשימ א"ואכד בויחל עגונב . .
שממ תוכימסב ,תולגה ןמז ףוס ,הלא ונימיב ,םנמא ."רחא לוגלגב וא הז לוגלגב" תויהל
רשפא יא :הזמ הריתיו ...רחא לוגלג לע ךומסל רשפא-יא - המילשהו תיתימאה הלואגל
קר םיכירצ - !שממ הז עגרב אובי ונקדצ חישמש ןכתי ירהש ,ז"חאלש עגרה לע ךומסל
..."תולג יאלאד" קועצלו ןחלושה לע קופדל

,'וכ ןיצוצינה לכ וררבתנ רבכ - התע דע 'וכ תולגה תוכירא ירחאל - הלא ונימיבש ןויכמו . .
!"תולג יאלאד" - אלימבו ,תולגה תנווכ המלשנ רבכש יאדוב ירה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תחישמ)


בר ןמז ינפל רבכ התיה הבוטל ףכה תערכה

םיאבש דע ,"ךירצי ינשב ,ךבבל לכב" בוטה ךפיהד רציה לוטיב השענ חומהו בלה דובעש י"ע
."ךדאמ לכב"ד הדובעה תגרדל

,הלואגה תאבהו תולגה לוטיבל דע ,ז"ועלד תואיצמה לכ תא םילטבמ ז"יעש - רקיעו דועו
םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע" ם"במרה ד"ספכ
."הלצהו העושת םהלו ול

תווצמ לש גלפומ יוביר ופיסוה ,זאמו ,בר ןמז ינפל רבכ התיה הבוטל ףכה תערכהש - טרפבו
."ןילאגנ ןה דימ"ש יאדובו יאדוב ,כ"או .םיבוט םישעמו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ)


רקיעב םיקוסע ויהי ותאיבב ףכית
הלואגה תחמשב חומשל

,שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע זרזיו רהמי הז לכש - רקיעהו
.הז תבשה םויב

הזב םירבדה יטרפ לכ ץרתיו ראבי ונקדצ חישמ אובישכ - ןימוחת ןינעב ט"וקשל עגונבו
תחמשב חומשל רקיעב םיקוסע ויהי ותאיבב ףכיתש ןויכ ,ןמז ךשמ ירחאל וא ,דימו ףכית
.שממ דימו ףכית ,רומאכו ,הלואגה
(הגומ יתלב - נ"שת'ה טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!לודג יכה ןברוח הז ירה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:"ידוהי והימ" - ףסונ ןינע דימ אב ,ליעל רומאל ךשמהב . . .א

,ידוהיל ידוהי וניאש ימ ךופהל ןתינ אלש תויהו ,םידוהי דוע ופסוותיש לועפל ךירצש ןויכ
.העבצהל הז אשונ תולעהל שיש וטילחה ןכל ,ולא תולובג עבק ה"בקה ירהש

!?"ידוהי והימ"ל העבצה לש תוכיישה המ

?דגנ וא חותינה דעב עיבצהל לכירדאל ונתי םאה - והשימל חותינ תושעל םיקוקז רשאכ
.האופרה תמכחב המואמ ןיבמ וניא אוה ךא ,לודג םכח תויהל לוכי לכירדאה םנמא

ךפיהל וא ,אירב ראשהל לכוי םדאה דציכו ,שמתשהל האופר וזיאב תעדל םיצור רשאכ
עיבהל ידכ םיסדנהמה ילודג תא ופסאי אל ,םייחה ךפיה לש ןינע עונמל דציכ - ןלציל-אנמחר
תמכחבש ינפמ אלא ,םיבושח םישנא םניא םהש ללגב אל תאזו .הז-לע עיבצהלו העד
םניא םהש ןויכ ,כ"ע תונעטב םהילע אובל ןיאו ;גשומ לכ םהל ןיא תואירבהו האופרה
,םלועמ תאז ודמל אלו הזב וחמתה אל םה ,המשנהו ףוגה תואירב ןינעב םיאצמתמ

,בר ךניאש עדוי ירה התאו תויה :הנעטב אובל ןכ רשפא ("ידוהי והימ") ןדיד-ןודנב וליאו
,לידבהל ,תכ-ירבחל עגונב ל"נכו ?יוג והימו ידוהי והימ ןינעב העבצהב ףתתשמ התא דציכ
,ירצונ והימו ידוהי והימ טילחהל ךילע עודמ ,ירצונ התאש עדוי ךנהו תויה :םידוהי םניאש
ל"נכו ?ידוהיל עגונב העד עיבמ התא עודמ לבא ,העד עיבהל לוכי התא תורצנל עגונב ןכא
!םידוהיל תכיישה הטלחהב ברעתת לא ,ימלסומ התא םאב - ימלסומ יבגל

ופיסוהש הדבועב תאז םיאור ,"ידוהי והימ"ד הריזגה רמוח תא ריכהל ןויסנה לע לקהל .ב
."תובשה קוח" םע ז"א ורשיקו

?"תובשה קוח" והמ

...גשיה אוה תובשה קוח - ("ןגאז וצ תוכייש טינ") םהיפב םילימ ןיאש םלוכ וקעצ ותעשב -
:ךכ חסונמ הזה ירקיעה ןברוחהו !לודג יכה ןברוח הז ירה !?גשיה הזיא

סוחיה לע טבה אלל ירה ,ידוהי 'יה ובסש ימ םג אלא ,לארשי ץראל בושל לוכי ידוהי קר אל
!לארשי ץראל בושל לוכי (דכנה) אוה ,םייתניב

תאז לכבש ופיסוה םה ןכלו ,הקלח הרוצב הז קוח ריבעהל םילוכי ויה אל תאז תורמלש אלא
ידוהיה לצאש ז"יע ,ידוהי םנמא והימ (תוהזה תדועתב וא הזיוה לע) ןמיס אוהש-הזיא ושעי
.הנוש חסונב םושר 'יהי ידוהי-וניאה לצאו ,דחא חסונב םושר 'יהי

םיטרפ כ"וכ (ידוהי אוהש םושירב) הזב שיש דימ ובתכ ,לעופל עיגה הזשכ כ"מחאל
.ינולפ יזכרמ םוקמב לואשל שי קפס לש הרקמבו ,םיקודקדו

.הז לע םחלנ וניא דחא ףאו םש לאוש וניא דחא ףאש וילאמ ןבומ

?המצע הדועתב קוליחה תא ןמסל שי קוחה פ"ע ,קוחה ךפיה הז ירה ,ןכתיה - ולאששכ

ןכתיה :לואשל יתכשמה .ללכב הזל סנכהל םילוכי אלש ךבוסמ ךכ לכ רבדהש ,ונע םה
רתוי םירבד םנשי :יל ונע ?קוחה י"ע שקבתמש יפכ (תוהז תדועתב) םושרת אל הרטשמהש
..."תוהז תדועת"ב תאז בותכל ךיא לע רבדמ התאו ץאוס תלעתב םימחלנ םישנא - םיינויח

.הכלה פ"ע אלש םידוהי םיוגמ םישועש הזל ףסונבו ,ומויב םוי ידמ להנתמ הז ךכו

.תונוכנ םניא ידיבש תועידיה אמתסמש ,יל ונע םה ,הז ביבס שיערהל יתלחתהשכ דימ .ג

בטומ ...ןילקורבב םרוקמש "תונוכנ יתלב" תועידי רמול ילע המ םשל ,םינוע םה ךכ תויה
...אפוג לארשי ץרא ינותיעב ספדנה לע רוזחאש

קוח יפלכ ןעטו "םייתד"ה םשב רבדמש דחא המש םקו ,תסנכב הפיסא התיהש םש םיחוודמ
!ידוהיכ בשחיי יוגש ,ימרופר רויגב ריכהל םיצור ובש ,הז

תסנכ-רבח ךתוא ריהזה הז קוח לבקתה רשאכ :בשקה - ול הנעו ותמועל והשימ םק זאו
םיטפשמה רשש ךל ונע ?ךל ןינמ - תלאש רשאכו ,ימרופר רויג לע ןאכ רבודמש עדתש רחא
,ךכ לע תמכסה התאו ,ללכ םיקוליח אלל ,וב וריכי - ץראל ץוחמ עיגיש רויג לכ יכ עידוה
?וישכע ךתנעט המו

אל ןכלו ל"וחב רויג לע רביד םיטפשמה רש ,הריתס לכ יירבדב ןיא :הנע יתדה כ"חה ךכ לע
...י"אב ימרופר רויג לע רבדמ יננה וישכע לבא ,ךכל יתדגנתה

תורשפא ןיא אלימב ,תסנכה לש לכ-יטרפה ,ימשר ךמסמב ספדנה אוה הזל רוקמה ,ל"נכ
הבישי לש לכ-יטרפה תא לבקל דחא לכ לש ותלוכיב 'יהש ,תונוכנ םניא ייתועידיש ןועטל
.תסנכב תינולפ

תיתד הגלפמ םשב קר רבדמ וניא אוהש רמואו םדא דמענ :איה יתדה כ"חה ירבד תועמשמ
,ל"וחמ רויגל עגונבש רמואו ,הוצמו הרות ינב םהש לארשי לכ םשב ,תדה לכ םשב אלא
ותמכסה תא ןתנ ףאו ךכל דגנתה אל אוה ,הז ללכב אוה ימרופר רויגש ותוא וריהזהש תורמל
!!הזל

הזה םויה דע :וזמ הריתיו ,םהמ טרחתה אל אוה הזה םויה דעו לעופב וספדנ ולא וירבדו
!לארשי תד םשבו לארשי ללכ םשב רבדמ אוה

...!תונוכנ תועידי יל ןיאש יפלכ םינעוטהמ דחא אוהו

המו .יתעידיל עיגי אל הז ילוא הארנכ בשוח אוה !?תסנכה לכ-יטרפב ספדנ הז ירה - ןכתיה
.ספדנ הז ירהו ,תסנכה-ירבח םירשעו האמ לכ ז"א םיעדוי ירה ?ךכמ עדא אל םאב הרקי

תא ךכב ברעמ אל אוה תוחפה לכל יזא ,לאמשהמ דחא רבדמ רשאכש ,איה הרצה ללכבו]
ךא - ותגלפמ תעד לעו ומצע תעד לע קר רבדמ אוה יזא ,תמא רמוא וניא אוה רשאכ ;הרותה
השמ לש ומשב ,תדה םשב רבדמ אוהש םושמ דחוימ ףקות ול שי ,יתד םדא רבדמ רשאכ
,םינקזה ,םיאיבנה םשבו ,"עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ש - עשוהי לשו וניבר
.[*הז ונרודל דע יניס רה דמעממ תורודה לכ םשבו הלודגה תסנכ ישנא
(הגומ יתלב - א"לשת'ה טבש א"י ק"שצומ תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .םיבורקה תונוילגב ה"יא םסרופי החישה ךשמה (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


שדוח-שאר תבש

תהגהמ םוליצ הזב אבומ ,טבש ח"ר תבש ,וז תבש םע רשקב
,אראו פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שדוח שארו תבשד ןינעה תוללכל עגונב ו"משת'ה טבש ח"ר

(378 'ע ב"ח ו"משת תויודעוותהב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

,השודקד עבט פ"ע :וללה םינוקיתה תא יברה ףיסוה החישה ג"ע

.(הדידמ ילבו הדידמ) הזמ הז םיכפה -

.(ישדקמ - השודקד עבט) תבשד םינינעה 'ב רוביח

.הנשה לכב תכשמנ םתעפשהש . . רמול שי הרואכלו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish