ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

תוחטבומ תויהל תוכירצ תוינקדצה לארשי ישנ
האב שממ דימו ףכיתש ןה תוחטבומ יאדובו
ףכית תוליחתמש דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה
תולוחמבו םיפותבו הרישהב (םינורחאה תולגה יעגרב)

*

טבש ב"כ ,ורתי 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= דצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
"לארשי לכ ףוכיו"
הלואגה 'יהת ונרודבש תוינקדצה לארשי ישנ תוכזב
הז ןינעב תוחיש טקל
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


תופוקתה תשולש

םויס - (ד"וי ש"ת טבש ד"וי) רשע דחא שדוחל ירישע םוי :'א הפוקת
ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדובע לש הפוקתה
שדוחל רשע דחא םוי - ותרחמל םויה :'ב הפוקת * ןיד אמלעב
ליחתה רשאכ (א"ישת) רשע יתשע תנשב דחוימבו ,רשע דחא
לש "תורואמה ולתנ"ו השדח הפוקת לש שודיחהו ךשמהה
תוקלתסהה רחאל :'ג הפוקת * ןקזה ונברמ יעיבשה רודה
* רשע דחא שדוחל ב"כ םויב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותב לש

,םיטפשמ 'פ 'ב םויו לילו ,טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תוחישמ
תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה טבש ב"כ

רודהו תולגה לש ןורחאה רודה - ונרוד לש אלפנה יוליעהו שודיחה תודוא תובר םימעפ רבוד
י"נב לש 1"וניתדובעו ונישעמ" םויסו רמג תא וכותב ליכמ אוהש - הלואגה לש ןושארה
ח"ומ ק"כ ןושלבו ,תולגב םינורחאה םירוריבה תא רומגל ,הז ינפלש תורודה לכ ךשמב
ליבשב לעופב הלואגה תאבהב תאטבתמ ונלש הדובעה ;"םירותפכה תא חצחצל" - 2ר"ומדא
!הז ינפלש תורודה לכ ליבשבו הז רוד

,תורודה לכ ךשמב י"נב לש וניתדובעו ונישעמ תא םימייסמ הז ונרודבש ,תרמוא תאז
'יחב) םינותחתהש ,רשע ךותב רשע דחא 'יחבד יוליגה תא (ןותחתה תדובע י"ע) ךישמהל
.(רשע דחא) ךרבתי ותומצעד יוליגה תא לבקל םירשכומו םינכומ ויהי םה םרדג דצמ (רשע

ותרותו וישעמ לכ" זאש) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םויב זמורמ הזש רמול שיו
לש (3םוי) רוא יוליגה :רשע דחאה שדוחב ירישעה םוי - (תומילשבו יולגב םיאצמנ "ותדובעו
,(תולשלתשה רדסמ הלעמלש) רשע דחא לש 4שודיח (ןושלמ שדוח)ה םע דחי אבו רושק ירישע
.ירישע לש (םוי) רוא יוליגה ךותב ךשמנ רשע דחא לש שודיח (ןושלמ שדוח)ה

(א) :םיבלש השולש - תוללכבו ,תופוקתו םיבלש רפסמ םימייק אפוג ונרוד אישנ לש הז רודב
ח"ומ ק"כ תדובע לש הפוקתה םויס - (ד"ויש"ת טבש ד"וי) רשע דחא שדוחל ירישע םוי
דחא שדוחל רשע דחא םוי - ותרחמל םויה (ב) .ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא
רשאכ (5א"ישת) רשע יתשע תנשב דחוימבו ,(תוקלתסהה ירחאל ןושארה םלשה םויה) רשע
ןקזה ונברמ יעיבשה רודה לש 6"תורואמה ולתנ"ו השדח הפוקת לש שודיחהו ךשמהה ליחתה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותב לש תוקלתסהה רחאל הפוקתה (ג) .(ט"שעבהמ יעישתה רוד וא)
.(ח"משת טבש ב"כ) רשע דחא שדוחל ב"כ םויב

ול תושעלד הדובעה םויסב תוגרד שולש תוללכב תועיבמ ולא תופוקת שולשש ,רמול שיו
ירדגב 'יהי הזש ידכב יכ) רשע 'יחבב רשע דחא 'יחב תכשמה ,םינותחתב הריד ךרבתי
:(הלעמל הטמלמ אגרד רחא אגרד תויהל הדובעה הכירצ םינותחתה

םלועה תא ןיכהל ידכב ,"רשע" תגרדב ,םלועב - הדובעה תומילשו םויס דע - הדובעה (א)
יפכ) ותואיצממ לטבתי אל אוהשו ,(םלועמ הלעמלש תוקלא) "רשע דחא"ד יוליגה תא לבקל
"רשע"בש אלא ,"רשע"ה ןינע אוה יולגבו השגדהב רקיעב ירה הזב לבא .(הרות ןתמב 'יהש
דחא" ןיבל "רשע" ןיב לדבה רכינ ןיידעש ןפואבו ."רשע דחא"ל ילכ השענ אוהש יפכ - אפוג
ןיידע םניה םינותחתה ירהו ,םינותחתה ירדגב תויהל ךירצ הזש אפוג אמעט יאהמ ,"רשע
.("רשע דחא" אלו) "רשע" לש אגרדב

"רשע דחא"ש .א.ז ."רשע דחא"ל הלעתמ "רשע"ש דע ,ומצע "רשע דחא" לש יוליגה (ב)
דחא"מ קלח 'יהנו ללכנ "רשע"הו) "רשע דחא"ד יוליגה שגרנ רקיעב לבא ,"רשע"ב םג לעופ
.("רשע

,(אוה ונינע דצמ) "רשע דחא"ו (אוה ונינע דצמ) "רשע" לש דוחיהו רוביחה תומילש (ג)
הריד יהוזש הז םע דחיב .7'תי ותומצעל ,ךרבתי ול הריד םישענ םה םנינע דצמ םינותחתהש
איהש רשע תגרדב ראשנ אוה רשאכ ,ומצע ריידה לע לוכיבכ ףסונ רבדכ ןיידע לבא) ךרבתי ול
:8עודיה ןושלבו ,ריידה םע דחא רבדל םינותחתב הרידה תישענ - (רשע דחאה לע ףסונ רבד
.9יתימאה שיה (םע דחא רבד) אוה ארבנה שיה

אוהש רשע דחא :אפוג "רשע דחא"ב תוגרד יתש דגנכ םה םינורחאה םינינעה ינשש רמול שיו
ןפואב וא איה רשע תגרד לע "רשע דחא"ה לש הלועפה ןפוא ןכלו) רשעל ךיישו ךרעב ןיידע
;(רשע דחאמ תרחא תואיצמ ס"וס ראשנ ע"צמ רשעש ןפואב וא ,(ת"מב 'יהש יפכ) לוטיב לש
ירמגל ךרעב אלש אוהש - "ןבשוחב אלו דח אוה תנא" - 'תי ותומצע לע זמרמש רשע דחאו
.תומילשב םדחאלו םהינש תא רבחל וחכב שי ךכיפלו ,רשע דחאל ןהו רשעל ןה

:ל"נה תופוקתה תשולש ןיב קוליחה רמול שי ז"פעו

םינורחאה "םייריש"ה תא ררבל הדובעה רמגו םויס לע יאק רשע דחאה שדוחב ירישעה םוי
תורודה ךשמב הדובעה תומילשו רמג :רומאה ןונגסבו ,"םירותפכה תא חצחצל" ,תולגה לש
ירדג דצמ) םינוש םינינע ינש ןיידע םהש ןפואב לבא ,"רשע"ב "רשע דחא"ה תא ךישמהל
רבדיו") רשע דחאד אגרדהש ןויכ - םישדחה דצמ רשע דחאו םימיה דצמ ירישע :(םינותחתה
םנמא ונשי אלימב .(רשע) םלועה תא ירמגל הרדח אל ןיידע (םלועמ הלעמלש "'וג םיקלא
(3יוליגהו רואה ןינע ,םימיה דצמ) 'יולגה הדובעה לבא ,רשע דחא לש (שדוח) שודיחה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הדובעה ןכותש 10א"מב ראובמכ] רשעד אגרדהב ןיידע תאטבתמ
.[ירישע לש יוליגהב האטבתה ןיד אמלעב ותויח םייחב

םוי לש הדובעה ירחאלו ףסונש שיגדמ - רשע דחא שדוחל רשע דחא םוי - ותרחמלש םויה
יוליגהל םג (11"שדוקב ןילעמ"ד ללכה פ"ע) םילעתמו םיעיגמ ,רשע דחא שדוחב ירישעה
דחא" לש אגרדהל ירישעה םויד יוליגה תא םג םמורמ הזש הזכ ןפואבו ,רשע דחאד (םוי)
יוליגו םויה דצמ ןהו (רשע דחא שדוח) שדוחה דצמ ןה ,"רשע דחא"ה ונשי זאו .12"םוי רשע
דצמ אוהש יפכ ןהו ,(שדוח ,הנבל) לבקמה לא ךשמנ אוהש יפכ רשע דחא ןה ,13(רשע דחא םוי)
.רשעל ךרעבו תוכיישבש רשע דחאד אגרדה ןיידע אוה הז לכ לבא .14(םוי ,המח) עיפשמה

לכ לש הדובעה םויס ירחאל רבכ םיאצמנש - רתוי תילענ אגרדל ז"חאל םיעיגמ אפוג הזב
חישמ תא לבקל ןכה דומעל קר םיכירצו ,'וכו "םירותפכה תא וחצחצ" םג רבכו ,םירוריבה
רשעד דוחיאו רוביחה תא לעופש ,(רשעל ךרעב אלש ירמגלש) רשע דחאד תומילשה - ונקדצ
:טבש ב"כב זמורמכ - (אוה ונינע דצמ) רשע דחאו (אוה ונינע דצמ)

תאז .(רשע דחאה שדוחב רשע דחאה םויהמ םוי רשע דחא) םיילפכב רשע דחא אוה ב"כ
.(רשע דחאה שדוחב והזש כ"ע ףסונ) רשע דחא םימעפ 'ב םנשי - םמצע שדוחה ימיבש תרמוא
םגש ,(רשע דחא םע רשע תודחאתה) רשע דחא לש תומילשה תילכת תא עיבמ הזש רמול שיו
רשעה תא םמורמ אוהש ומכ רשע דחא ןה ונשי (םוי) עיפשמה תגרדבו םייוליגה תגרדב
דצמ ,שממ ותרהטב רשע דחא - עיפשמה םצע דצמ ,ומצע דצמ רשע דחא ןהו ,(םינותחת)
.דחי םהינש רוביח - םגו ,ךרבתי ותומצע

תומילש ,(רשע דחאה שדוחב) רשע דחאו רשעד תומילשה הנשיש ירחאלש ,תרמוא תאז
ןתמב הלעמלמ ונתינש) תורבדה תרשעב רשע דחא 'יחב ךישמהל הטמל י"נב לש הדובעה
תויתוא ב"כ דגנכ "ךב"ד יוליגה - 12"ברוחמ םוי רשע דחא" 'ינש םעפ דוע ףסונ ,(הרות
.15הרותה

דחאו ,רשע דחא םע הרושק איהש יפכ ,הרותבש הנוילעה אגרדה תא עיבמ הזש רמול שיו
לש ןפואב האבש יפכ הרותהמ הלעמלש ,(דבלב רשע דחאמ רתוי הלענ אוהש) םיילפכב רשע
ה"בוקו אתיירוא" ,ךרבתי ותומצע םע דחא רבד איהש ומכ הרותה - (תורבדה תרשע) הרשע
,(17"ה"בקהב ךב") ה"בקה לע יאקש - "ךב" תויתוא ב"כד רפסמהב זמורמכ ,16"דח אלוכ
,18ךתומצעב ךב ,'תי ותומצע

לכב ךשמנ הזו .19ה"ב ס"א תומצע ,"ךב" םע ידוהי דחאתמ הרותה תויתוא ב"כ י"עש
,"לארשי ךרבי ךב"ד ןפואב ('וכו שפנה תוחכ רשע ,רשע 'יחבב םהש) ולש םיטרפו םינינעה
.ךתומצעב ,"ךב"ד - תוכרבה לכב ךרבתמ (םידוהיה לכו ידוהי לכ) לארשיש

__________
.ז"לפר אינת (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש (2

."םוי רואל םיקלא ארקיו" תישארב) ש"מכ (3

.שדח ךרע ק"דרהלו חאנ'ג ןב אנוי 'רל םישרשה ,בי אב ע"באר האר (4

.99 הרעה 255 א"ח נ"שת ש"הס האר (5

.293-5 ב"נשת ש"הס האר (6

.32 הרעה אמר ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .טפת א"ח ה"סקת מ"הס האר (7

.(זצק 'ע) א"סרת םכל םתחקלו ה"ד הארו .ךליאו ג ,גמ חלשב (צ"מאהדאל) רהזה ירואיב (8

ירמגל ללוש "דוע ןיא"ש ,(טל ,םש ןנחתאו) "דוע ןיא" יבגל (הל ןנחתאו) "ודבלמ דוע ןיא"ד שודיחה ד"ע (9
,רשע דחא 'יחב יבגל םיארבנה לוטיב ,ונייה ,(םש םתחקלו ה"ד) "ללכ תואיצמ םוש" ןיאש ,םיארבנה תואיצמ

202 ה"כח ש"וקל םג האר) תואיצמ הנשי "ומע" לבא "דוע ןיא" ודעלב (קר)ש ושוריפ "ודבלמ דוע ןיא" כ"א
ונשי ןיידעש ונייה ,תואיצמ "דוע" (ומע) שיש הרומ "ודבלמ דוע ןיא" :רחא ןפואב םג רמול שי ילואו .(86 הרעה
(םלועה) תואיצמ ןיב הרומג תודחאתה לע הרומש "דוע ןיא" אוה הזמ הלעמלו ."רשע דחא"ו "רשע" ןיב קוליח
.("ומע" וליפא) תואיצמ "דוע ןיא"ש ךכ ,("רשע דחא"ו "רשע") 'תי ותומצעו

.ךליאו 235 א"ח נ"שת תוחישה (10

.נ"שו ,חכ תוכרב (11

םירבד - בותכה (12

אשנ) "רשא ינבל אישנ (ןושארה שדוחל) םוי רשע יתשע םויב"ל רשע דחאה שדוחד תוכיישהמ ריעהלו (13
ב"י ךרע ד"וי תוא ךרע י"הק) ןכשמה תכונחב םרדסכ איה הנשה ישדחל םיאישנהד תוכיישהש תועדהל] (בע
םויש ,רמול שיו .[(ופוסב רמאמ טבש שדוח ירמאמ רכששי ינב .טבש ךרע תואבו .םיטבש ב"יו םישדח
תבש תחיש הארו) רשע דחא 'יחב לש - "הדילה" - יוליגה תלחתה םע רושק (ןסינ) ןושארה שדוחב רשע דחא
האר) לארשי םע תדיל התיה ןסינ שדוחבש עודיכ ,((ךליאו 389 ב"ח ש"הס) ט"משת ןסינ א"י ברע לודגה
דחא םויו ;(דועו .ךליאו ב"עס ,זע צ"צהל צ"מהס .ךליאו ב ,וצ םש ח"ות .אראו פ"ר א"ות הארו .זט לאקזחי
.יולגב תואישנ לש ןפואב ,רשע דחא לש יוליגה תומילש םע רושק רשע דחא שדוחב רשע

.317-19 ב"נשת ש"הס האר (14

.ךב ירה ,ןירשע ןירת ,הרותב ונל תבתכש תויתוא ב"כב ךב :(ופוסל בורק) ד ,א"פ ר"שהש האר (15

ת"וקל .(א ,דס) ב"כת .(ב ,אכ) ו"ת ז"וקת ב"ח ,דכ א"ח רהז הארו .רהזה םשב ג"כפרו ד"פ אינת (16
.דועו ,ומ םיבצנ

.םש ר"שהש (17

.(250 'ע) הסק (ח"שת) ח"פרת .94 א"שת מ"הס .סשת'א תוכוסל םישורד ךרכ) ת"הוא האר (18
א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמ .(א ,צ) ו"נפס הנומאה רעש .ב"עס ,דס חלשב א"ות הארו .וטר ג"ח טקולמ
.דפש

.תמדוקה הרעהבש א"שתו (ח"שת) ח"פרת מ"הס האר (19


הלואגה ןמז


"ומש םחנמש ריעהל"

טרפבו ,הלואגל ןושארה רודהו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ןויכמ - הריתי השגדהבו
- לעופב הלואגל ןנוכתהל קר ךירצ תעכו לכה רבכ ומייסש פ"מכ רבודמכ ,ןורחאה ןמזב
,"דח אוה תנא" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םע דחי ,('וכו תירישעה הריש) ירישע 'יחבד יוליגה
השמ םע רושקה ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,הטמל ךרבתי ותומצע יוליג
."ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - וניבר

,(ט"שעבה) לארשי ,השמ - "דימ" לש רשפא ךרדב תובית-ישארה פ"מכ רבודמה פ"ע טרפבו
רודה םע רשקתמ (השמ לש ורוד) הרות-ןתמד ןושארה רודהש ונייה ,אחישמ-אכלמ דוד
וניאישנ וניתוברו ט"שעבהד תודיסחה יוליג י"ע ,(אחישמ אכלמ דוד י"ע הלואגהד) ןורחאה
.אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" הצוח ךיתוניעמ וצופישכל רשא ,ומוקמ יאלממ

םינמז 'ג םע אל םירושק תויתואה 'גש רמול ךירצ ,"דימ" תבית ןכותל םאתהבש ,רמול שיו
דחי םלוכ םיאב אלא ,(ורודב אחישמ אכלמ דודו ,ורודב ט"שעבה לארשי ,ורודב השמ) םינוש
ת"ר םג אוה "דימ"ש הזב םג זמורמכ .ןמזו ןמז לכבו רודו רוד לכב ("דימ") שממ תוכימסב
.דחא רודב ויה םתשלשש ,"םרוד ,עשוהי ,השמ"

'י ,(96חישמ ת"ר) 'מ - םתשלשד יוליגה ונשי רודה ותואבש - הז ונרודל עגונב רמול שי ןכו
ח"ומ ק"כ) ונרודבש השמה םע דחי :(םרוד) 'דו (ר"ומדא ח"ומ ק"כד ויתומש 'בד ת"ר)
תוניעמ) תודיסחה תרותד יוליגה םג ללוכ ,(טבשב ירישע) רשע 'יחב ,(ונרוד אישנ ר"ומדא
דוד ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םג ונשי ,ודי לע (ט"שעבה
.אחישמ אכלמ

__________
.(ב ,חצ ןירדהנס) ומש םחנמש ריעהל (96

(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תחישמ)


עזו ענ רבכ ולוכ םלועה
ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

םויקש ןויכ ,(הוצמ-רב ינפל) "ףט" לש בצמו דמעמב (םילודגה םג) י"נב לכ םיאצמנ הזה ןמזב
.אובל דיתעל תוצמה םויקד בויחה תומילשו רקיעל "םינויצ" תניחבב אוה הזה ןמזב תווצמה

בויחה תומילשו רקיע ,י"נב לכד "הוצמ רב"ה 'יהת שממ בורקבש - רקיעה אוהו - ר"היו
,השודקה ונצראב ,"ךנוצר תוצמכ" ,ץראב תויולתה תווצמה דחוימבו ללוכ ,תווצמה םויקד
וליפא ,"דימת" ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
עזו ענ רבכ ולוכ םלועהש ךכ ידכ דעו ,םייתסהל תדמוע תולגהשכ כ"וכאעו ,תולגה ןמזב
("ונקדצ חישמ ינפ ןייז לבקמ ףיוא ןיוש ךיז טלסיירט טלעוו יד") ונקדצ חישמ ינפ תלבקל
.חישמה תומיד םייוליגה תא לבקל תעייסמו חכ תנתונ הרותהש ןפואבו
(הגומ יתלב - "תודיחי"ה תעב - א"שנתה טבשב ו"ט ,ורתי ליל תחישמ)


הלואגה ינפל םג
חטבל י"אב י"נב םיבשוי

,"הנה ובושי לודג להק" - םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש י"נב לכ םע דחיב ,דחי םלוכו . .
הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת התוא שרוד ךיקלא 'ה רשא ץרא" ,השודקה ונצראל
,"הנש תירחא דעו

םישערתמ םלועה תומוא"ש הזמ דחפ אלל ,חטבל י"נב הב םיבשוי הלואגה ינפל םג ,ןכלש -
םהל רמוא" ה"בקהש ןויכ ,"הזב הז םירגתמ םלועה תומוא יכלמ"ש ללגב "םילהבתמו
לא (ןינעה לפוכו) .. םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ לכ וארייתת לא ,ינב ,(לארשיל)
םהל עימשמ אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע .. חישמה ךלמ" ."םכתלואג ןמז עיגה ,וארית
."םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל
(הגומ - א"שנת'ה ורתי פ"ש תחישמ)


ןכומו יואר רבכ לכה
חישמה ךלמ תדימעל

יוארש ןפואבו ,'וכ גגה םגו םילתכה ,ןכומו יונב רבכ ק"מהיבש שגדומ הז רמאמבש ,ריעהלו
םוקמ ל"צ ותלעמ לדוג דצמש ,חישמה ךלמ תדימעל יוארש - הזמ הריתיו ,םדא תדימעל
.'וכ דבוכמ

גגמ) חישמה ךלמ לש ותזרכהב ךרוצ שי ,ןכלש ,הלואגה ינפלש בצמו דמעמב - הז לכו
!"םכתלואג ןמז עיגה םיונע" (ק"מהיב

תאצמנ םישדקה שדקבש - םישדוקה שדוקל םלועה לכד תוכיישהמ ריעהלו ףיסוהל שיו
.םישדקה שדקב לולכ םלועה לכש ןבומ הזמו ,"םלועה תתשוה הנממ"ש ,"'יתש ןבא"

.["שדקמה תיב הנביש 'וכ ןוצר יהי" ןגנל 'יש ץ"שהל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


תוינקדצה לארשי ישנ תוכזב
הלואגה 'יהת ונרודבש

תדחוימה ןתוביבחו ןתלעמ תודוא יברה רביד תובר םימעפ
הדיתעה הלואגל רשקב דוחיבו ,לארשי תונבו ישנ לש
ונרודבש תוינקדצ םישנ תוכזב אובתש

לארשי תונבו ישנ לש ןנוחטב לע רפוסמ הבש חלשב 'פמ ונאובב
ןהש תולוחמו םיפותב אטבתה רבדהש יפכו ,םירצמ תלואגב
םוי - טבש ב"כ םויב הלחש וז תבשל ונסנכהבו ,שארמ וניכה
,א"עיז ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברה לש התוקלתסה
,א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ - א"טחלבי - לש ותשא
ןינעב יברה לש 'קה ויתוחישמ יתיצמת טקל הזב ונאבה
ונרודב לארשי תונבו ישנ לש םתוכזו םדיקפת

"ימלועה תוחולשה סוניכ" לגרל הזב אבומ
תנוכש ,770 - ונייח תיבב וז תבשב םייקתמש
"הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ" ,"סטייה ןוארק"

ןושאר םוסרפב הזב תאבומ הנושארה החישה
"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלב

"התומחב הלכו המאב המק תב"

,תדחוימ תוכזו דחוימ חכ ןהל םינתונו תויהש ,םישנה תדובעל עגונב ליעל רומאהל ךשמהב
ןפואב אוה ןהלש הרותה דומילש םושמ אקודו ;ערה-רציהמ תורצ תוחפ תולבוס ןה ,הברדאו
וקסעי יאדוש ןהמ םיפצמ ןכל ,(תווצמה םויק םשל) תדחוימ תילכתלו (תווצמ ןניא) רחא
,ןהב םייולתה םינינעה לכב ,הוצמ תררוג הוצמו ,ןיליפת עצבמב זע רתיבו תאש רתיב ולעפיו
.םירוהה לע 'יפאו םיחאה לע םג העפשהל דע ,םידליה לעו לעבה לע העפשהה םג ללוכ

םינקז ינפ םירענ"ו "התומחב הלכו המאב המק תב" ירה יזאש ,אחישמד אתבקעב טרפבו
רסח התומח לצא וא אמאה לצא םא םגש - אוהו ,הזבש בוטה דצה םג ונשיש עודיו ,"וניבלי
,"התומחב המק"ו ,"המאב המק"ו ךכמ תלהבנ הנניא איה יזא ,םימש תאריד הגהנהב והשמ
לש ןפואבו םעונ יכרדבו ,התומחמו המאמ רתוי ("רעמורפ טרעוו יז") הדיפקמ המצע איהש
.הומכ ויהיש התומח לע םגו המא לע םג לעופ הזו ,התומחלו המאל (םא דוביכ) דובכ

"םתואבצ לע" תולגהמ םיאצויש "םשה תואבצ"ה תא ("ףיוא ןעמ טלעטש") םידימעמ ךכו
.הז רודבש תוינקדצה םישנה תודימעמ ז"או ,םירצמ תאיציב 'יהש ד"ע ,"המר דיב"

ויה רודה ותואבש תוינקדצש רמוא י"שרש , ,וט חלשב) י"שרב שודיחו אלפ רבד ונשי ןאכו
םירמ ירחא הנאצתו" ש"מכ ,רמז ילכ וניכה ןה ןכלו ,םירצממ לארשי לש םתלואגב תוחוטב
."תולוחמבו םיפותב

י"שר רמוא כ"עו ,"םישנה לכ הניאצתו" אוה קוספב ןושלהש ,אוה רבדבש שודיחהו אלפהו
'יפא ,השא לכש ,ארקמ לש וטושפ פ"ע םיאור ןאכמו .'וכ תוחוטב ויה רודבש תוינקדצש
לכש ,"םישנה לכ" לע שרפמ י"שרש יפכ !תינקדצ התיה ,בותכה המסריפש ירבד תב תימולש
.תינקדצ התיה ןהמ תחא


ויה קוליח אלל םישנה לכ
הלואגהב תוחוטבו תוינקדצ

ןתמ ינפל ,זא םא ,הברדאו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ש החטבהה הנשיו
,דובעשה ישוק לע טבה אלל הלואגהב תוחוטבו תוינקדצ ויה קוליח אלל םישנה לכ ,הרות
ןפואב 'יהת הלואגהש ועדי ןה ירהש ,המילש הלואגב םשמ ואציש טלחומ ןוחטב םלצא 'יהו
ונירענבו הסרפ ראשת אלש ורמואב הליג השמש יפכו ,"לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו"ד
,אחישמד אתבקעד ארדבו הרות ןתמ ירחאל ,םויה כ"וכאע - וניתונבבו ונינבב ונינקזבו
אוה אחישמד אתבקעד רודהש ,םירופס תומוקמב תאז תראבמ תודיסחהו הלבקב אבומכו
המכב ראובמכו ,י"בשר לש ותרות הלגתת זאו תויה ,יאחוי רב ןועמש יבר לש רודה תמגודב
לש רודה תמגודב אוה ולש רודה לכ כ"ומכו ,וניבר השמ לש ץוצינ וניה י"בשרש תומוקמ
.וניבר השמ

ךלוה רודש ןויכ ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ש האוושהה םג איה ןכל ירהו
יאצוי לש רודהו אחישמד אתבקעד ארדל עגונהב טרפבו ,אב - ךלוהש רוד ותוא ,אב רודו
,םירצמ

,"המר די"ד ןפואב השרפב ש"מכו ,"לודג שוכרב ואצי"ה 'יהי שממ בורקבש

הרותה לכש ,תלהקב רמואש יפכו ,חישמ לש ותרות דומילל - ורתי 'פל םירבוע כ"מחאלו
,חישמ לש ותרות יבגל לבה איה הזה םלועב

וצופיד הנכהה י"ע ,"והיפ תוקישנמ ינקשי"ה םייוקיש ןויכ ,בבל בוטבו החמשב םיכלוהו
דימ" - הבושת 'להב ם"במרה ןושלכו ,שממ בורקב 'יהיש תולגה ןמז םויסב הצוח ךיתונייעמ
.ולוכ םעה לכ תא הרות דמליו ,אישנו בר ,יבר 'יהי ירה אוהש ,ונקדצ חישמ י"ע ,"םילאגנ ןה
(הגומ יתלב - ח"כשת'ה טבש ד"וי תחישמ)


ףכית תוליחתמ לארשי ישנ
תולוחמבו םיפותב הרישהב

ואיצוהו םיסנ םהל השוע ה"בקהש רודבש תוינקדצ ויה תוחטבומ" םירצמ תאיציבש םשכ
תויהל תוכירצ תוינקדצה לארשי ישנש ,ןורחאה הז תולגמ הלואגהב םג ךכ ,"םירצממ םיפות
דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ןה תוחטבומ יאדובו תוחטבומ
הלואגה אוב לע ,תולוחמבו םיפותבו הרישהב (םינורחאה תולגה יעגרב) ףכית תוליחתמש
!המילשהו תיתימאה


ןוחטבה לדוג דצמ הרישה
!אב רבכו ,"אב הז הנה"ש

דימו ףכית הלואגה תא איביש ה"בקהמ השירדהו השקבה ,הלפתה םע דחיב :רתוי תויטרפבו
האבש ,תולגה תוכירא לע ("רורימה םש לע םירמ") תורירמו רעצ לש שגר ךותמ איהש ,שממ
(רקיעבו םג) ןה תורודח ...!"יתמ דע ,יתמ דע ,יתמ דע" קומע בלו ברקמ הקעצהב יוטיב ידיל
הז הנה"ש ןוחטבה לדוג דצמ ,הרישהב יוטיב ידיל האבש רתויב הלודג החמשו ,החמשה שגרב
!אב רבכו ,"אב (חישמה ךלמה)

הרישה תא ,ףטהו םישנהו םישנאה ,י"נב לכ םירש שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
םשכ ,הבקנ ןושלב תואורק ןלוכ תורישה לכ") רכז ןושלב 'יהתש ,אובל דיתעלד תירישעה
ןיא תויהל הדיתעה העושתה לבא ,דובעש םהירחא 'יה ורבעש תועושתה ךכ תדלוי הבקנהש
."שדח ריש 'הל וריש" ,("רכז ןושלב האורק ךכל דובעש 'ירחא
(הגומ - ב"נשת'ה (טבש ג"י) חלשב פ"שו (טבש 'ו) אב פ"ש תוחישמ)


תוינקדצה לארשי ישנ תוכזב
הלואגה 'יהת ונרודבש

תיתימאה הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש פ"מכ רבוד
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

הלואגהש םשכש ל"זח ישרדמב ראובמכ - לארשי תונבו ישנל תדחוימ תוחילש שי הז ןינעבו
םישנ תוכזב הדיתעה הלואגה 'יהת ךכ .רודה ותואבש תוינקדצ םישנ תוכזב התיה םירצממ
רודו) תולגה לש ןורחאה רודש ל"זיראה יבתכב ראובמה פ"ע טרפבו .הז ונרודבש תוינקדצ
רתוי שגדומ הזבש - םירצממ אציש רודה לש לוגלגה אוה ,הז ונרוד ,(הלואגה לש ןושארה
לארשי ישנ םע ,םירצממ ואצי ןתוכזבש תוינקדצה לארשי ישנ ןיבש תוכיישהו רשקה
.המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהת ןתוכזבש הז ונרודבש תוינקדצה
(הגומ יתלב - א"שנת'ה ,ד"בח תונבו ישנל ,רייא ח"כ תחישמ)


ויהיש "םשה תואבצ" תודימעמ ןה
ונקדצ חישמ ינפ לבקל םייואר

"םיתב" ודימעה ןהש ,רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ תוכזב התיה םירצמ תאיציש םשכ
,(ןורחאה תולג) הז ונתולגמ הלואגל עגונב ןבומ ןכ ומכ - תוכלמו 'יול הנוהכ יתב ,לארשיב
"םשה תואבצ" תודימעמ ןהש ,ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתלועפ תוכזב אובת הלואגהש
ונירענב" - הלואגה לא תולגה ןמ תאצל םיכוז ז"יעו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םייואר ויהיש
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו

ולאשי אל ,תבשה םויב אובי ונקדצ חישמ רשאכש ,ןבומכו ,תבשה םויב וליפא - שממ בורקבו
!םדוק דחא עגר תולגה ןמ תאצל רקיעה - 'וכ תוישוק
(הגומ יתלב - ב"משת'ה פ"קיו פ"ש תחישמ)


ינוארה :רמאיו הנפי ונקדצ חישמ
!"םתלדגש םילודיג"ה תא אנ

לש רודהש ל"זיראה יבתכב ראובמכ - לארשי ישנ לש ןתלועפו ןתדובעב דחוימב יולת הז לכו
התיה םירצמ תאיציד הלואגהש םשכ ,ןכלו ,םירצממ אציש רוד ותוא אוה הדיתעה הלואגה
(לארשי ידלי) "םשה תואבצ" תא ודימעה םהש ,רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ תוכזב
,ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזב הדיתעה הלואגה 'יהת ןכ ומכ ,וניבר השמ םע דחי וכלהש
םע דחיב וכליש (לארשי ידלי) "םשה תואבצ" תא תודימעמ םהש ,אחישמד אתבקעד ארד
אנ ינוארה :רמאיו ,םירוההמ תחאו דחא לכל הנפיו ,שממ בורקב אובי רשא - ונקדצ חישמ
!"םתלדגש םילודיג"ה תא
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ,ד"בח תונבו ישנל ,ןושחרמ ח"רד תחישמ)


םינשהו םימיה תא םירפוס
...תולגב םיאצמנש תורודהו

ףיסוהל שי ,תיתימא תוימינפבו תיתימא החמשב הרותה תלבק 'יהתש ידכש ,ןבומ . .
ישנ טרפבו ,לארשימ א"ואכ לצא "עבט" השענש דע ,ז"נפלש םימיב תוימינפהבו החמשהב
לבקלו ןנוכתהל רתוי לקנ ,אלימבו ,ימינפ ןפואבו החמש ךותמ אוה וייח חרוא לכש ,לארשי
לכמ הלעמל דעו ,"'וג הדמ ץראמ הכורא" התויה םע ,רשא ,תוימינפבו החמשב הרותה תא
הרותה לבקל ,הזמ הריתיו ,הלוכ הרותה לכ לבקל לארשימ א"ואכ לש וחכב ,הלבגהו הדידמ
.תוימינפבו החמשב הלוכ

םימיה תא םירפוסש דע הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתה םע דחיבש - רקיע ז"גו דועו
תא םירפוסש ,הלואגהל םיעוגעגהו הקושתהב םג םיפיסומ ,וניתרות ןתמ ןמז רבכ 'יהי יתמ
ףכיתש ה"בקהמ םישקבמו ..."יתמ דע" םיקעוצו ,תולגב םיאצמנש תורודהו םינשהו םימיה
תולגהמ ,לארשי ללכו ,החפשמו החפשמ לכ ,לארשימ תחאו דחא לכ ,י"נב לכ תא איצוי דימו
יפכ ,הז םויב ,שממ דימו ףכית ,רומאכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה לא
הנומש תליפתב םישקבמש יפכו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" :לארשימ א"ואכ ךרבתמש
תולבגהה יפל "הרהמ" קר אלו ,אקייד "הרהמ" ."חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" :הרשע
.שממ דימו ףכית ה"בקהד "הרהמ" אלא ,םדו רשב לש

,רשא ,ק"מהיבו הלואגה ינינעב הרותה דומילב הפסוהה י"ע םג השענ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
םיאצוי דומילהמש ,ךכ ,שממ לעופב םמויק רתוי דוע זרזמו רהממ ולא םינינעב דומילה
תוכלה המכ דומלל ומייס התע הזש ול םירמואו ,ונקדצ חישמ תא שוגפל דימו ףכית
!ותאיב םע תורושקה
(הגומ - נ"שת'ה ,ד"בח תונבו ישנל ,רייא ה"כ תחישמ)


ונרוד אישנל תועמוש לארשי ישנ

יננע םע" - הלודג יכה תוזירזבו ,"ואנ חישמ" ,דימו ףכית ונקדצ חישמ תאיב - תוטשפבו
,"אימש

ידוהי וליפאש דע ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ י"נב לכ תא איצוי רשא
,"םעה תומילש" ,ו"ח תולגב ראשי אל דחא

תא תובבחמ ויהש אוהה רודב לארשי ישנ תמגודב - השודקה ונצראל םיכלוה וידחי םלוכו
רודב לארשי ילודג ,עשוהיו בלכ ירבדל םעמשב ,םירחא ורמאש הממ ללכ ועפשוה אלו ,ץראה
.ונרוד אישנ - הזה ןמזבו ,תורודה לכב לארשי ילודג - םתמגודו ,אוהה
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןויס ב"כ תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


ונקדצ חישמ לש ויתומש

"לדנעמ"ו ,"חמצ" אירטמיגב "םחנמ"ש - קדצ חמצה לש ויתומשל עגונב ריעהלו ףיסוהל שיו
.ונקדצ חישמ לש ויתומש 'ב - "קדצ" אירטמיגב
(הגומ יתלב - נ"שת'ה טבש ב"כ ורתי פ"ש תחישמ)


גלזמה תא ףרצל קר םיכירצ
הפה תא חותפלו לכאמה לא

תבש"ה לא ,"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"ה לא םיעיגמ הז לכ ידי לעש . .
,אמלע יוהד ןינש יפלא תיש ךשמב וניתדובעו ונישעמ י"ע הזש - אינתה ןושלבו ,"ותבשב

,"וכז םייח 'ימעוט"ה תא שי זאש ,תוצח רחאל ישישה םויד הדובעה ירחאל דחוימבו
,תבשה ילכאממ םימעוטש

תא ףרצל - "וחאלפ אד וראפאט" - ו ,תיפכו גלזמ קר םיכירצו ,םינכומ םיחנומ םילכאמהש
.לכאמה תא לוכאלו הכרב תושעל ,הפה תא חותפלו לכאמה לא תיפכה וא גלזמה
(הגומ יתלב - א"משת'ה ורתי פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רשפאש ןינע לכ ףוטחלו ץורל ךירצ
!םערוטש םע הזב קוסעלו ,תושעל

המ - שערו םערוטש םע תונייעמה תצפהו הרותה תצפהל ךליש ,ול םירמוא עודמ :אוה ןעוט
!?("םראיל") הקעזה םע שערה ןאכ השוע

וראשנו ,ונקדצ חישמ אב הנה הנהש ןויכ !ארבתסמ אכפיא :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול רמוא
ןינע לכ ףוטחלו ץורל ךירצ ,"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח" תויהל ךירצ - דבלב םירופס םיעגר
!םערוטשו שער םע הזב קוסעלו ,תושעל רשפאש
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ורתי פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


הנהש ומצעב טילחי דחא לכש
חישמ תאיבל ןכומ דמוע אוה

חישמ תאיבל ןכומ דמוע אוה הנהש ומצעב טילחי דחא לכש הטלחהה י"ע - רקיעו דועו
,השודקה ונצראב םיאצמנ ונלוכו ,המילשהו תיתימאה הלואגל שממ דימו ףכית הכזנ - ונקדצ
םישדקה שדקל דע ,שלושמהו ישילשה שדקמה תיבבו ,שדוקה רהבו ,ק"היע םילשוריבו
ויתוטלחהש המ לכ תא האור אוה יזאו) ,ולוכ םלועה לכ תתשוה הנממש ,ובש 'יתשה ןבאלו
,(ולעפ

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ונדעב םיברע ונינב

םוליצ הזב אבומ ,'וכ הרותה תלבק רופיסו ורתי 'פ ,עובשה 'פ םע רשקב
רשע העבש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ)
"ונתוא םיברוע ונינב" ןינעב א"משת'ה - החמשל ךפהי - זומתב

(ךליאו 294 'ע ג"כח ש"וקלב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

הרות טימ ךאז ןייא ןענייז ןדיא ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי זא דלאביוו .בי
,(ה"בקהו)

המ וליפא ,הרות ןופ םיטרפ עלא טצירקעגנייא ןעוועג ןענייז ד"השע יד ןיא יוו טקנופ זיא
,"הרותה תומילש" - שדחל דיתע קיתו דימלתש

ןדעי) ןופ טייקצנאג יד - "םעה תומילש" ןייז לאז סע זא תולדתשהו העיגי יד ןייז זומ ז"דע
םעה" - להקה תנש ,ראי ןקיטנייה ןיא ןכארטשעגרעטנוא יוו ,קלאפ ןשידיא (ןופ ןוא ןדיא
תוצמב ביוחמ טינ ןענייז עכלעוו רעדניק עלא טניימ אד ףט סאוו) "ףטהו םישנהו םישנאה
,(רעדניק עניילק ראג וליפא ללוכ ןוא ע"צמ

תומילש ,"תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל" - ןייז לאז סע ידכ זיא גנוקינייאראפ רעייז ןוא
.הרותה

עלא ןייז ברקמ ,הרות ךרוד ןוא ןיא ןדיא עלא ןקינייאראפ וצ תולדתשה א ןייז ףראד סע
,ךאז ןייא ייז ןופ ןכאמ ןוא ןדיא

- "רהה דגנ לארשי םש ןחיו" זא ,(ד"השעו) הרותה תלבק וצ הנכה יד ןעוועג זיא'ס יוו ד"ע
יד :"רהה דגנ" זיא "ןחיו" רעד ןוא ,ךאז ןייא ןראוועג ןענייז ןדיא עלא זא - דיחי ןושל ןחיו
.התומילשב הרות - (יניס) רה(ב הרות ןעמוקאב וצ ידכ ןוא) ךרוד ןעוועג זיא גנוקינייאראפ

ונינב" רעדניק יד ןופ תוברע יד ךרוד ןעמוקעג זיא סע זא - הרות ןתמ אב טניפעג ןעמ ןוא .גי
,ליוו הרות יוו ןריפ ךיז ןלעוו רעדניק ערעייז זא ןעוועג חיטבמ ןבאה ןדיא :"ונתוא םיברוע
,"תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל"

ךיוא ללוכ (ע"צמ תוצמב םבויח םדוקש עלא - ךאד) זיא ("ונתוא םיברוע ונינב") סאד סאוו
ךיוא ןבאה (םינטקה לכ - להקהד יוויצב ושוריפש) "ףט" יד ןופ תוכז םעד ןיא :הברדאו ,ףט
"ףט" ךרוד הרותה תעימש :להקה אב טניפעג ןעמ יוו ד"ע) הרות ןעמוקאב םישנו םישנא יד
- סלאמאד םישנו םישנא יד ןופ הרותה תעימש סיוא טלייט ןוא להקה תוצמ אב דחוימב זיא
.(56לאמעלא "ועמשי" רעייז ןופ

לארשי ידלי ןופ ,ל"נה הרות רפס רעד ןיא גנוקינייאראפ רעד ךרוד זא ר"הי ןוא ,ראפרעד ןוא
עלא ןופ גנוקינייאראפ יד ןרעוו םלשנ ןוא ןעקראטשראפ ךיז לאז - "אטח וב ןיאש לבה" -
."תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל 'וג ועמשי" ךיוא ןוא ןדיא

__________
.(ו"ה ג"פ הגיגח 'לה ם"במר) "הרובגה יפמו . . יניסב וב הנתינש םויכ . . עומשל" ךירצש (56"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish