ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ומצעב ןנובתיו ,רוגס רדחב ,ודבל בשייתיש דחא לכ
הנורחאה םעפה התיה יתמ :קדצ ןובשחב 'ישפנד אבילא
,תולגהמ ותוא איצומ ה"בקהש תמאב בשח ןכא אוהש
!המילשה הלואגל חישמ םע דחי ךלוה אוהו

*

םיטפשמ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= הצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
החמשה ןינעב תוחיש טקל

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


לבלבתמ קינ'ד"בחה אקוד

תא כ"חא ארוק ,םירבדמ המ עמוש ,תויודעוותהל עיגמ אוה
יבג-לע התוא חינמ אוה כ"מחאל ,התוא ךרוכ ,'ילע רזוח ,"המישר"ה
ונניא קינ'ד"בחה םא * ...!ותוא זיזמ אל הז ...!רמגנ הז ךכבו - ףדמה
תאיב תא עובתלו תוכחל ךירצ דימת ידוהיש הז לע רמול המ עדוי
- תויודעוותהה לכב הז תודוא רבכ םישיערמש ירחאל ,ונקדצ חישמ
רבכ המ :הלאשה תלאשנ * ...??םירחאמ עובתל רשפא רבכ המ ,ונ
* ...?התע דע םינשה שולשו םישלש ךשמב םירובידה ולעפ

מ"דשת'ה ר"דא ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :(הגומ יתלב) החנה

אוה שדוח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב" :(ךליאו ז ,א) 'ירכזב אבומ טבש ד"כל עגונב .א
ורמאש וז האובנב רפסמ אוה םירבדה ןיבו ,"'וג 'ירכז לא 'ה רבד 'יה 'וג טבש שדוח
רעצב לארשיו ם"וכעה תולש וניאר" ,"תטקושו תבשוי ץראה לכ הנהו ץראב ונכלהתה"
םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע תואבצ 'ה רמאיו 'ה ךאלמ ןעיו" ןכלו . . "(תולגהמ)
."'וג הדוהי ירע תאו

רמא הכ רמאל ארק ('ירכזב) יב רבודה ךאלמה ילא רמאיו" איבנה 'ירכז רמוא הזל ךשמהבו
תבשוי"ש רמאנ םדוקש יפכ) םיננאשה םיוגה לע ףצוק ינא לודג ףצק 'וג תואבצ 'ה
לע יתפצק ינא" [:םש ק"דרה שרפמו] ,"הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא רשא ,("תטקושו
,"םתולג רחא לארשיל םה וערהש המ דגנכ אוה טעמו ,םצראמ םתולגהל טעמ לארשי
."ופיסוה (םיוגה) םהו לארשי לע טעמ יתפצק" ,"יאדמ רתוי םהל ערהל - הערל ורזע המהו"

- ("םיוגה לע ףצוק ינא לודג ףצק") םיוגה לע 'ה ףא ןורח תא הלעהש המ ,תרמוא-תאז
טקשב םיבשוי םה ,"םיננאש" םיוגה הז לכ םע תולגב רעצב םניה לארשי ינבש תורמלש
ורזע" םיוגהו ,("םיננאש" לש שוריפה והזש) תוגאד םוש אלל החונמה תילכתבו ,החונמבו
.י"נב לע (ה"בקה לש) "טעמ יתפצק"המ רתוי ,לארשי ינבל ערהלו רעצל ופיסוה םה ,"הערל

יתבש (תולגב לארשי ינב תא הברה כ"כ םירעצמ םיוגהש ןויכ) 'ה רמא הכ ןכל"
ירע הניצופת דוע ,'וג םילשורי לע הטני וקו תואבצ 'ה םואנ הב הנבי יתיב םימחרב םילשוריל
."םילשוריב דוע רחבו ןויצ תא דוע 'ה םחנו בוטמ

םיאיבנ הברה" ירהש ,תורודל הכרצנש האובנ יהוזש ןמיס הז ירה ,הבתכנ 'ירכז תאובנש ןויכו
הבתכנ תורודל הכרצנש האובנ[ש ןויכ ,םלוכ תא ובתכ אל כ"פעאו] . . לארשיל םהל ודמע
."הבתכנ אל הכרצוה אלשו

:וננמזב הזמ אובל הכירצש הארוהה .ב

ינא" רשא ,"םיננאשה םיוג"ל הנעט וישכע םג הנשי - תולגב וישכע םג םיאצמנ י"נבש ןויכ
."הערל ורזע המהו טעמ יתפצק

הז ךכש ןויכ ?"הערל ורזע המה"ו "םיננאשה םיוג" לש תואיצמ 'יהתש ןכתת םנמא דציכ . .
לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב - "תישארב"ש ןויכ - לארשי ינב לצא
:תישאר וארקנש

ןחלוש לעמ ולג" ,תולגב םיאצמנ םהש פ"עאש ,"םיננאש"ד בצמב םיאצמנ לארשי ינב רשאכ
םיאצמנ םהש ל"ר םהל עירפמ אל הז ,ללכ תוגאד אלל ,החונמבו טקשב םה ז"כב - "םהיבא
!"םיננאש" םניה םיוגה םגש אצוי הזמ - תולגב

שמח לבא ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" (לוחה תומימ) םוי לכב הלפתב רמוא םנמא ידוהיה
םירבד ראשו תוצמו הרות ינינע םנמא ,םייטרפה וינינעב קוסעל אוה ךלוה כ"מחאל תוקד
אצמנ אוהש ללכ ול עירפמ אל הז ,תוגאד םוש אלל ,החונמבו טקשב אוה לבא - םיבוט
...תולגב

הזש ןכתי דציכ כ"או - ויבא ןחלוש לעמ הלוגה ןבכ אוהש ידוהיל עירפהל ךירצ 'יה ,הרואכל
?ול עירפמ אל

חירסמ גדה" עודיה ןושלבו ,"םכישארב םמישאו"ש ולא לצא בצמה והזש ךכמ עבונ רבדה .ג
:"םיננאש"ד בצמב םיאצמנ םהש - "ושארמ

,תוכחל עגרו עגר לכב םיכירצש הזל רוקמה ןכיה - ותוא ולאשו קינ'ד"בחל ושגינ רשאכ
?שממ הז עגרב רבכ אובי חישמש עובתלו תווקל ,שקבל

!ךכ לע תונעל המ ול ןיאש ןויכ לבלובמ אוהש ,הז תודוא יל בתכ אוה יזא

רבכו ,"תולג יאלאד"ש ףרה אלל םהב םישיערמש תויודעוותהל אבה ,קינ'ד"בח ךנה םאב
- הזל םירבסה רבכ ורמא םגו ,תאז תעבות תודהיהו הרותה לכש ךיא ,הזל תורוקמ וארה
םידוהימ עובתל ןתינ רבכ המ כ"א - ךכ לע ךתוא לאושש דחאל תונעל המ עדוי ךניא כ"פעאו
...!?םירחא

'יה אוהש פ"עא תונעל המ עדוי וניא קינ'ד"בחהש ,הזבש הלהבהה םצע לע רבכ םירבדמ אל
:ותוא לאושש ידוהיל ךכמ תמרגנש האצותה לע םירבדמ אלא ,תויודעוותה הברה כ"כב

ותוא קזחיו ול הנעי אוהש ידכב ,הלאשה תא ותוא לאש אוהה תיטרפ החגשהבש הז תרומת
ונממ דרפנ לאושה אלא ,ול הנע אל אוהש דבלב וז אל יזא - חישמה תאיבב הנומאבו תודהיב
רבכ תויודעוותה "םתוא"ל ךלוהש קינ'ד"בח דחא ינפל הנה ירהש !קדוצ ינא - אהא :ובשחב
כ"פעאו - ולא םירבד לע םירבדמ [םיעמוש ךכ] המשש ,'ג םימעפ 'גמ רתויו םימעפ 'גמ רתוי
...!"'יל הדומ - קיתשדמ" יזא ,יל תונעל המ ול ןיא

,ול תונעל חרכומ אוה - וזכ הלאש לואשל ידכ קינ'ד"בחל שגנ רחא גוחמ ידוהי רשאכ .ד
םאו .הנעמה תא תעדל ךירצ קינ'ד"בחהש הפצמ אוההש ןויכ ,"בישתש המ עד" תויהל ךירצ
!קדוצ ןכא אוהש בשוח אוהה - ול הנוע אל אוה

,םירבדמ המ עמוש ,תויודעוותהל עיגמ אוה :"ןנאש"ד בצמב דמוע קינ'ד"בחה - המ אלא
ףדמה יבג-לע התוא חינמ אוה כ"מחאל ,התוא ךרוכ ,'ילע רזוח ,"המישר"ה תא כ"חא ארוק
,ןיזרד ןיזרו הרות יזר ,הרותד הלגנ ,םירחא םירבד כ"מחאל דמול אוה ...!רמגנ הז ךכבו -
- בושח ןינעכ הזמ םג זחוא אוהש ןויכ - (תודעוותהב) רבודש המ םג דמול אוה ראשה ןיבו
...!("טרירעגנא טינ םיא טאה'ס") ותוא זיזמ אל הז ...לבא

בצמב ודמעיש םירחא םידוהי לע לעופ הזש כ"וכאע - "ןנאש"ד בצמב דמוע התא םאבו
תוכחל ךירצ דימת ידוהיש הז לע רמול המ עדוי ונניא קינ'ד"בחה םאו תויה - "םיננאש"ד
המ ,ונ - תויודעוותהה לכב הז תודוא רבכ םישיערמש ירחאל ,ונקדצ חישמ תאיב תא עובתלו
...??םירחאמ עובתל רשפא רבכ

אל רשאכ ,התע דע םינשה שולשו םישלש ךשמב םירובידה ולעפ רבכ המ :הלאשה תלאשנ
...?תאז ועדיש 'יפא ולעפ

:וזמ הריתיו .ה

ספדנ - םירודיס יובירבו ןידמע בקעי 'ר רודיס ,ז"הדא רודיס - שפנ לכל הושה רודיסב
םיליחתמה םיטויפ המכ םנשי םשו . . [ךורע ןחלושה לכ ליחתמ הז רבדבש] "תוצח ןוקית"
"יתמ דע" םילימה םע

ןוקיתה חסונבש ןויכ :םעטה הארנכו ,אבומ אל הז ןקזה ר"ומדאל תוצח ןוקית חסונב]
,[םיטויפה לכ רבכ םיללכנ םהבש ,םיליהת ירומזמ יוביר םירמוא ןקזה ר"ומדאל

:אוה שוריפה תורחא םילימבש ...!?תולגה ךשמית יתמ דע :אוה "יתמ דע"ב שוריפהש
!"תולג יאלאד"

כ"מחאלו ,תוצח ןוקיתב םילימה תא םירמואש הנווכה ןיא "יתמ דע" םירמוא רשאכו
,הברה כ"כ תכשמנ תולגהש הז ול עירפמש שיגדמ תולימה שוריפ םצע אלא - ןושיל םיכלוה
!ןמזה לכ אלא ,םילימה תא רמוא אוה רשאכ קר ול קיצמ אל הז אלימב

ירומזמ לע םידסוימ םה ,הברדא ,אלא - תירבה תוצראב ושדחתנש םיטויפ םניא ולאו
!רהזה ירמאמו םיליהת

יתמ דע - םתדוקנש ,תוצח ןוקיתב םתוא םירמואש םיליהתה ירומזמ לכ לש ןכותה םג ךכו
...!?תולגב דוע וראשי

"םויה לכ וניוק ךתעושיל" - םויב םימעפ שולש רמוא ידוהי לכש תוליפתה ןכות והז ,םצעבו
- וטושפכ םינווכתמ "םויה לכ"ש ,["םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - ט"ויו תבשבו]
!(תאז רמוא אוהש עגרב קר אל) םויה לכ

,לעופב השעמב הדובעל תועירפמ אל - חישמ לע תוידימתה תושקבהו "יתמ דע" הלאשה .ו
תא עבותו הכחמ אוה הז םע דחיב לבא - עמשנל םדוק השענש אוה ידוהי לצא רדסהש ןויכ
.ונקדצ חישמ תאיב

תא עובתלו תוכחל דימת ךירצש עדוי אוה ןכיהמ קינ'ד"בח לואשל שגינ דחא רשאכ כ"פעא
םיכירצ המ :("ןפיול וצ טמוק") הלאשב ילא ץרו לבלבתמ (קינ'ד"בחה) אוה - ונקדצ חישמ
!תונעל

יזא ,םירבדמש המ עמושו תויודעוותהל עיגמש הזכ דחא אוהש - וילע םילכתסמ םירחא
!קדוצ אוהש דוע בשוח אוההש :הזמ האצותה ןבומ ירה תונעל המ ול ןיא רשאכ

:אוה ןעוט .ז

עגרב אובי חישמש עבותו הכחמו הווקמ אוהש רמולו רקשל הצור ונניא ,אוה יתימאש ךותמ
...!הזב זחוא ונניא רשאכ - שממ הז

הלועפו םשור הזיא - רקיעו דועו - םג ,הזב זוחאי אל אוהש ןכתי תמאב ךיאש הזל ףסונ ירה
עיגמש דחאכ וילע לכתסמ ירה אוהש ,תויודעוותהל אב ונניאש ינש ידוהי לע הזל שי
חישמש עובתלו שקבל םיכירצש ,"תולג יאלאד" תודוא םירבדמש המ עמושו תויודעוותהל
קזחיו וילע לעפי אוהש ידכב וילע לכתסמ אוה תיטרפ החגשהבו ?שממ הז עגרב אובל ךירצ
אוהש ובשוחב ונממ ךלוה אוהה :ךפיהה קוידב הרוק לעופבו - חישמה תאיבב ותנומא תא
!תונעל המ 'יה אל קינ'ד"בחלש ןויכ קדוצ ןכא

ז"ע הנעמהש - ד"ודנב טרפבו .תונעל המ תעדל םיכירצ - "בישתש המ עד" תויהל ךירצ ירה
.םימעפ יוביר רבכ רבוד

אל והשמש עדוי ונניא ללכ אוהש אלא ,ול הנע אל אוהש קר אל - איה הלהבהה רקיעו
ונניא ללכ אוה ,("קיאור ןוא ליטש זיא'ס") החונמו טקש - "ןנאש" לש תילכתה ...!רדסב
...ול קיצהל ךירצ והשמש עדוי

.םירחא םידוהי לצא תוננאש לעופ הז דציכ ןבומ ירהו

:ןינעה לכמ זחוא ונניא םנמא אוה ,ומצעל עגונב .ח

םה עודמו רמוא הז המ ןיבמ ונניא אוה - "ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש ודכנ וא ונב רשאכ
עמש (דליה) אוהש ול רמאי דליהש עדוי אוהו תויה ,םולכ רמוא אל אוה לבא ;תאז םירש
...!("ןעפעשטראפ רימ טימ") יתיא ךבתסהל דחפמ אוה אלימבו ,ינממ תאז

ומשב בוקנאו תודעוותהב הזל עגונב ריכזא ינאש ו"ח לבא !ונ - דיסח ונניא אוהש עדוי ינאש
!"ןיציקה לכ ולכ" רבכ זא -

;"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש וידכנו וידלי רשאכ המואמ ביגמ אלו קתושו דמוע אוה אלימב
לכה ולצא ...ןינעה לכ תא ןיבמ ונניא אוה ,הפ הרוק המ בשוחו דצב דמוע ומצע אוה לבא
...(ל"ר) חישמ ול רסח המ ...בוט

ירה "ןימאמ ינא" - ןכ רמוא אוה - חישמה תאיבב ןימאמ אוה םאה ותוא םילאוש רשאכ .ט
הז עגרב חישמה תאיב לבא ;םיאתמה ןמזב אובי חישמ - םויה אל לבא .םירקיעהמ דחא הז
.[..."ךייש אל"] !ענ - שממ

.תושעל המ זא בושחי אוה ?חישמ אובי םא השעי אוה המ ייא

ןייז") ולש םימוכחתה לכ םע בשחנ 'יהי אוה המבו - לארשי ילודג לכ זא ויהי ירה ייא
עגונ 'יהי הז לכ יזא - דובכה לכו חרזמה לתוכב הלענה ותבישי םוקמ םע ,("יירעיירד רעצנאג
...?ול רסח המ ,ול בוט - אוה ןעוט - וישכע לבא ,אובי חישמ רשאכ

ןאכמו . . ןינעה תא ןקתל ידכ וקיפסיו םיעמושה לע ולעפי ולא תורופס םילימש ר"היו . . .י
דחוימבו .םילאוש םירחאש תולאש לע לעופב תונעלו ,תונעל המ שארל לכל ועדייש אבהלו
עגונ אלו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" ,"תולג יאלאד" קועצל חרכומו ךירצ ידוהיש - ל"נה ןינעב
."יתמ דע" - שדוקה ןושלב וא ,תילגנאב וא תיסורב קעוצ אוה םא

,תוימינפב ךכ שיגרהל ךירצ אוהש כ"וכאע אלא ,הפב רובידב תאז קועזל ךירצ אוהש קר אלו
'ישע) לוכיבכ חירכמ אוהש דע ,ולש צ"מותה םויק י"ע - לעופב השעמב ז"א איבהל כ"וכאעו
.אובי חישמש ('יפכ ןושלמ

םיכחמש קר אל :"ותושעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק" 'יהיש ז"יעש ר"היו
דע" הפב םיקעוצש - "ךיפב" םג אטבתמ הזו ,"דאמ"ו ,"ךילא בורק" אוה אלא ,חישמל
- "ותושעל" כ"וכאעו ,הבשחמב ,"ךבבלב" כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ תא רבכ םיצורשו "יתמ
- אובי חישמש םיפוכ לוכיבכ

תיתימאה הלואגה לש "הנשיחא"ה - "דאמ"ו ,"רבדה ךילא בורק"ה תא רהמי רתוי דוע הז
.הלגנהו הארנה בוטבו שממ ונימיב הרהמב ,"םשאר לע םלוע תחמשו" ,המילשהו


הלואגה ןמז


הלואגה לע הבשחמה ןפוא

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

תיתימאה הלואגהש ("קיטולב טלאק") רק םדב םירבדמו םיבשוי :אלפ רבד והז הרואכל . .
פ"ע שדוחה שודיק 'יהי יזאו) דלומה םדוק דוע ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי המילשהו
יפל - םהיתוינכת תא תבש ינפל רבכ וננכת םיעמושה כ"וכאעו רבדמהש העשב הב ,( . . 'יארה
!?הז ירחאלש םימילו ינש םויל ,ןושאר םויל ,תולגה בצמו דמעמ

וחיורי המו ,הזכש רבד לע ידוהיב םידשוח אל - הלואגה תודוא םתס םירבדמש רמול ןיאו
.(רוביד םתסמ) הזמ

ינבש םיאורשכ ,שממ דימו ףכית האב הלואגהש רמול ןכתי ךיא ,הזב הרבסה וזיאל םיקוקז
.תולגה ןמזב םתדובעל םיננוכתמ לארשי

הרורב ןושלב ,םיקסופ לש לעופב הכלה םע רושק הז רשאכ ,איה הזב הבוט יכה הרבסהה יזא
לכב הלבקתהש םיקסופמ הכלהש ןויכ ,חכוותהל רשפא יא הכלה םע ירהש ,הרצק ךרדו
אל תוצמו (ךורוי רשא הרותה יפ לע) השע תוצמ לש ףקותה לכ תא הב שי ,לארשי תוצופת
.(ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל) השעת

:אוה ןינעהו

לש רורב ןיד קספכ - ןמז קספה םוש ילב ,שממ דימו ףכית אובל הלואגה הלוכי הכלה פ"ע
ןבומ םש תוכלהה ךשמהמו ,"ןילאגנ ןה דימ" יזא הבושת םישוע לארשי רשאכש ,ם"במרה
.שממ "דימ" איה הנווכהש

הכלהב ןיד קספהמ ןבומכ ,אדח אעגרבו אדח אתעשב תויהל לוכי הבושתה ןינע םגו
הבושת רהרה אמש ,קפסמ תשדוקמ וז ירה [רומג] קידצ ינאש תנמ לע השאה תא שדקמהש
- הבושת רוהרה י"ע ז"כב ,קידצמ רומגה ךפיהה 'יה אוה זא דעש פ"עאש ,תרמוא-תאז .ובלב
קפס איה - הטמ לש ד"בל עגונבש אלא .רומג קידצ תויהל ךפוה אוה - לק עגר חקולש
"ןילאגנ ןה דימ"ל עגונב כ"אשמ ,הבושת השע אוה םאה תואדווב םיעדוי אלש ןויכ ,תשדוקמ
'יהנ אלימב ,הבושת השע אוהש אילג אימש יפלכו ,ה"בקהב יולת הז ירה (הבושת י"ע אבש)
."ןילאגנ ןה דימ"

השע רבכ יאדוב דחא ידוהי תוחפל ,ולוכ םלועה לכבש םידוהיה לכ ןיבש ,רורב רבד ירה הזו
וליפא ןיא לארשי ללכ ןיבש דושחי אל רתויב לודגה "קינ'הרוחש-הרמ"ה וליפא .הבושת
ץראה םע וליפא זאש ,תבשה םויב םידמועשכ טרפבו !הבושת השע אלש דיחיו דחא ידוהי
אוהש - הבושתה ןינע םע םג רושק הזש ,תמאה הריאמ תבשבש ,תרמוא-תאז ,רקשמ וניא
.הבושת השועו תמאה תא האור

,"ןתולג ףוסב הבושת ןישוע לארשיש הרות החיטבה"ש בותכ ם"במרב וז הכלהבש טרפבו
."ןילאגנ ןה דימ" יזאו

עירכה ירה תחא הוצמ השע" דחא םדא ןב רשאכש ,ם"במרב תרחא הכלה הנשי ,הזל ףסונ
,ןבומ םג הזמש ."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
.תחא הוצמ השעיש דיחיב יולת הזו תויה ,ארמימכ עגרב אובל הלוכי הלואגהש

קספה םוש ילב ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי הלואגה הכלה פ"עש ,ל"נה תוכלההמ םיאור
.ןמז

לכל טושפה רבד הז ירה - הרותב תורורב תוכלה םלוכ םהש - ל"נה תונובשחה לכ ירחאל . .
העשב (ךרעב) רחמ לוחיש דלומה ינפל דוע ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי הלואגהש ,ידוהי
אוה ידוהי לכ ירהש ,'יארה פ"ע שדוחה שודיק לש ןינעה 'יהי יזאו ,םיירהצב הרשע-םיתש
םע ,םייתימא םיקסופמ םיניד יקספ םהש ל"נה תוכלהבו הרותבו ה"בקהב ןימאמ ןב ןימאמ
.ל"נכ ,ת"למו ע"מ לש ףקותה לכ

,ארמימכ עגרב האב הלואגהש רמול הומת רבד אל ירמגל הז ידוהי לצאש ,ןבומ אלימב
.תולגב םיאצמנ םייתניבש פ"עא

יכה 'ימת םלצא םרוג הזו ,ולא םירבד םירבדמ רשאכ םילהבנה םידוהי םנשיש םיאורש המו
תודוא בושחל םיליגר םניא םהש ןויכ אלא ,הומת אוה רבדה םצעש ללגב הז ןיא - הלודג
םיהומת םניאש םינינע םנשיש ,לעופב םיאורש יפכ !הומת רבד םליבשב הז אלימב ,הלואגה
.הומת רבדל ולצא 'יהנ הז הזל ליגר אל דחאש הז דצמ אלא ,םמצע דצמ

רשפא ,הומת רבד אל אוה ארמימכ עגרב אובל הלוכי הלואגהש רבדה םצע :הז ןינעב םג ךכ
אל אוהש בר ןמז ךשמ רבכ הזש תויה קר .תימהבה שפנ לש לכשב וליפא ,לכשב תאז ריבסהל
לבא ,"רשכ טאלג"ו םירשכ םינינע - םירחא םינינע לע בשוח אוה ,הלואגה תודוא ללכ בשוח
אוהו ,הזמ עורג רתוי וא ,ינש עבט השענ לגרה יזא - הלואגהל תוכייש םוש םהל ןיאש םינינע
("ןיירא םיא טראפ'מ") םואתפ "ול םיסנכנ" רשאכש ,הלואגה לע בושחל ליגר אל ךכ ידכ דע
!הלודג יכה 'ימת ולצא הז - חישמ אב הנהש

,יתימא םכחו ,"םכח" אוה - רקיעהו ,םיבוט םירבדב קסועו תווצמו הרות םייקמ אוה
םוש ולצא הזל ןיא לבא - 'וכו ןושיל ותכילהבו ותגהנהב ,ותייתשב ,ולכאמב תרכינ ותמכחש
...!הלואגה םע תוכייש

:הטושפ הניחב ךכ לע הנשיו

ןנובתיו ,(וינפב הרוקש המ וארי אל םירחאש ידכב) רוגס רדחב ,ודבל בשייתיש דחא לכ
"םהינפל םישת רשא" ,קדצ טפשמ - "םיטפשמה הלאו"] קדצ ןובשחב 'ישפנד אבילא ומצעב
- ותוא חקול ה"בקהש תמאב בשח ןכא אוהש הנורחאה םעפה התיה יתמ ["םתוימינפל" -
םע דחי ךלוה אוהו ,הזה תולגמ ןכא - ןורחאה הז תולגמ ותוא איצומו - ומצעב ותוא ןכא
!המילשהו תיתימאה הלואגל חישמ

ודי-לעש ,הבושת רוהרהל ול םורגי דבל הז - תמאד אבילא הזב ומצעב ןנובתי קר אוה רשאכ
דימ םיאיבמו ,"ןילאגנ ןה דימ" יזא "הבושת ןישוע לארשי" רשאכו ,רומג קידצ דימ 'יהנ אוה
!ולוכ םלועה לכל הלצהו העושת
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ןושאר רדא ח"רעו ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


"לארשי לכ ףוכיו"


"החמשב םיברמ"

עבת תואישנה סכ לע ותולע זאמ ,החמשה ןינע לע יברה םש דחוימ שגד
הלעמלש החמש ,החמשב תויהל םימעפ רופס ןיא םידיסחהמ יברה
םיבוכיעהו תועינמה לכ תא תלטבמו רדג תצרופה הלבגהו הדידממ

,הלואגה בוריק תדובעל החמשה ןינע ןיב יברה רשיק רפסמ םימעפ
תא איבהל ךרדהש יברה אטבתה םהבש תונורחאה םינשב דחוימבו
התרהטב החמש ,החמשה י"ע איה הלואגה

שדוחד םוי םישישב החמשב הפסוהה ד"ע דחוימב ררוע ב"נשת תנשב
םייוצר-יתלבה םינינעה לכ תא לטבל תנמ-לע ינשו ןושאר רדא

,ןושאר רדא שדוח (שאר ברעו) םיכרבמ תבש - וז תבש לגרל
לש טקל תאזב םישיגמ ונא ,"החמשב םיברמ"ד שדוחה
טרפב רדא שדוחבו ,ללכב החמשה ןינעב תוחיש יעטק

תומוקמ דבלמ ,הגומ יתלב החנה םה תוחישה בור
"הגומ" ןייוצ םהבש םירופס

החמשה ןפוא

...דוקירב אצויש דע

לש וחולש ,וחולש וילא אוביש ת"ישה והכיזש זאמש שיגרמו עדוי םיטושפבש טושפ ידוהי םג
סינכה - "דיסח" השענש דע ,תודיסחה תרות תודוא ול רפסיו ,וחולש חילש וא ,ונרוד אישנ
אב רבדהש יפכו ,"טייקשידיא טימ ןבעל ןביוהעגנא טאה רע" ,וינינע לכב החמשו תויח רבדה
...דוקירב אצויש דע ,החמש לש ןוגינ ןגנמש ךכב םג יוטיב ידיל

אעיקת הודח"ש ןויכמ - ובצמו ודמעמ 'ישפנב שיניא עדיש ךכל הריתסב הז ןיא ,רומאכו
רשאכש - םיימוי-םויה וייחמ םיטושפבש טושפ םג עדויש יפכו ."'וכו אד ארטסמ יאבילב
השענ אל רשאכ םג ,שממ לעופב חמש אוה ירה ,החמש ידיל םיאיבמה םינינע ולצא םנשי
םינינעב וליפא ולצא רסחש אלא ,דוע אלו ,(תוינחורב כ"וכאעו) תוימשגב גלפומ רישע ןיידע
..."ול רסחי רשא ורוסחמ" תניחבב םהש
(ו"משת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


...עש'םלועה ומכ אל

ר"ומדא ק"כ) םהיפכ םיחומ ;"עש'םלוע" לצא החמשה ןינע תא ראית ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הקשמל בלח בשחנ ןיד פ"ע ירהש) ...בלח םיתוש ,(םישוע םהש ךיא 'קה וידיב הארה א"טילש
...החמשל ןמיס ,םהינפ לע ךויח האריש דע םייחלה תא םיטבוצו ,(רכשמה
(ב"ישת'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


"ןיחומ ילעב" םתואכ אל

םילוכי םניאו ,("ןזאלבעגנא") םיחפונמ ,תוניתמב םיבשויש "ןיחומ ילעב" םתואכ אלו
הנבה הנינע הרותהש ,םה םינעוטו ,דוקירב תאצל אל כ"וכאע ,החמש לש העונת תוארהל
עמשי אל - "םיקירה דחא"כ ,"רכרכמו זזפמ" 'יהיש ןכתיהו ,תוניתמב ל"צו ,'וכו הגשהו
!לארשי לובגב תאזכ

אוה ,ןכלו ,"וברקב גאוד ובלש ימל אלא הרות יזר ןירסומ ןיא" ל"זראמ ונשיש עדוי אוה
,"גאוד" אוהש וריבחל תוארהל םג חרכומו ."הרות יזר" לבקל הכזיש ידכ ,גואדל ליחתמ
!"הרות יזר" לבקל ןנוכתמ אוהש עדי וריבח םגש ידכ

קוספ ונשיו - הרותד הלגנ פ"ע גהנתת שארל לכל - "הרות יזר" שפחל התא ךירצ עודמ
איה החמשב 'ה תדובעש הכלהל קסופ ם"במרהו ,"החמשב 'ה תא ודבע" רמואש שרופמ
."'וג רכרכמו זזפמ" קוספהמ 'יאר איבמו ,"הלודג הדובע"
(א"משת'ה ןויס ח"הבמ ,רבדמב פ"ש תחישמ)


דוקירב תאצל שייבתהל אל

תאז האורו הארי דחא לכש ןויכ ,םיסנה לע ינשל דחא רפסלו רבדל וכרטצי אלש ר"היו
,םיסנה לע 'הל הדומו ריכמו ,הז רמואו ועבצאב הארמ ,יולגב

!םייולג םיסנה ללגב דוקירב תאצל שייבתמ אל אוהש דע

ה"בקהש םיסנה לע ("ןעמערוטש") שיערהלו דוקרל המ ןיאש ומצע תא הלשמ אל אוהש ןויכ
םייולג םיסנ הארמ ה"בקהש (א ,ותימאל תמאה תרכה ידיל אב אוה :אברדא אלא ,הארמ
.הלודג החמשב ךכ לע תויהל ךירצש (ב-ו
(א"שנת'ה ,"תודיחי"ה תעב ,ןסינ ו"כ תחישמ)


רדג תצרופ החמש

תולגה רדג תא החמש י"ע ץורפל

תיברמל יזא ,םלועב "םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" לש ןינעה תא ןקתל תוצעה לכ ןיב
אל תאז ושע - תולגה רדג תא הדי-לע ץורפל החמשה ךרד תאו ,םיכרד ינימ לכ וסינ ,אלפה
.'וכו ןמזל ןמזמ וא ,יאשחב ושעש וא ,םידיחי רשאמ רתוי

,ותולגמ םלועה תא איצוהלו ("טלעוו יד ןעמערוטשפיוא") םלועה תא שיערהל ירה ךירצ לבא
'יהיש י"ע איה הזל הצעהש - תימינפה ותולגמ ומצע תא איצומ ידוהיש הזב רושק הזש
.תולגה ירדג םג םירדגה לכ תא תצרופ החמשש ,החמשב
(א"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ ישפח םוגרת)


דבל תולבגהה לטבל בטומ

.רדג תצרופ החמשש עודיכ ,החמשה ןינע י"ע תולבגהה לטבל - תפסונ הצע הנשי

,תולבגהה תא רובשי ומצעב ךלמהש דע ןיתמהל יאדכ אל לבא "רדג ץרופ ךלמ"ש םג וניצמ -
החמש י"ע ,רומאכ ,דבל תולבגהה לטבל בטומו ,יוצרה רבד הז ןיא רבוש ומצעב ךלמהשכ ,יכ
.רדג תצרופש
(א"ישת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


?החמשל םיעיגמ ךיא

רשאו ,אקוד הזה םלועבו ,תוצמהו הרותה תלעמ לדוגב ותבשחמב םדאה קימעי רשאכו"
וקלחב הלודג החמשל אובי אוב - הווקמה תילכתל עיגהל ידיחיה ךרדה אוה תוצמהו הרותה
לכוי זא קר זאו ,הז ומלועב רשא ,ץוחמו תיבמ ,םירתסההו תומלעהה יובר תורמל - ולרוגו
הניפ ןבא אוהש הדובע ךרד .החמשב 'ה תא ודבע :יוויצה תא תוימינפבו תמאב םייקל
,החמשה לעב ,ןקזה ר"ומדא הרוהש ומכו ,ד"בח תודיסח תרותב ראובמכו ,ט"שעבה תטישב
."הבורמה תא תוקיזחמה תוטעומ תורושב ,ךליאו 'אל קרפ ,ךליאו 'וכ קרפ ,אינתה רפסב
(ד"ישת'ה ולסכ ד"וי - יללכ בתכממ)


הלואגה תחמש

איבהל ידכ ושע אל דועש רבדה
!החמשה תדובע :אוה חישמה תא

...!?ןיידע ושע אלש תושעל דוע המ :הלאשה תלאשנ . .

'יוצרה החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו
:חישמה תא איבהל ליבשב

תא איבהל תדחוימ הלוגס החמשב שי ,תולגה ירדג םג ,םירדגה לכ תצרופ החמשש ךכל ףסונ
'בהו 'אה ק"מהיב ןינבב התיהש "ובל תחמש"ש ל"נה חמשת חמש ךשמהב ראובמכ - הלואגה
'יהת זא"ש ,הדיתעה הלואגב דיתעה ק"מהיבב 'יהת החמשה רקיעו ,המילש החמש התיה אל
החמשש ,ראבל ךישממו ,"שממ תימצע החמש 'יחבב ותוהמו ותומצע ס"א 'יחבב החמשה
הוצמהמ רתוי הלעמל תעגמ הוצמה לש החמשהש ,הוצמ לש החמש י"ע םיררועמ וז תימצעה
.אובל דיתעלד תימצעה החמשה םיררועמ אקוד הדי לעו ,המצע

ירקיע ע"וה הוצמ לש החמש ירהש ,ז"נפלש תורודה לכב הוצמ לש החמש התיה יאדובש ףאו
טרפבו ,"בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע" ,"החמשב 'ה תא ודבע" ש"מכ ,הדובעב
,הדובעה (ןפוא) לע איה השגדהה רקיע הוצמ לש החמשב ,מ"מ - ל"נה ק"מהיב ןינבב
- אוה חישמה תא איבהל החמשה תודוא ןאכ רבודמה וליאו ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש
תאיבד תילכתו הרטמ םשל החמש לש הדובע ,התרהטב החמש ,המצעלשכ החמשה לע
.חישמה

י"ע חישמה תא איבהל אלא הרירב הרתונ אל - חישמה תא איבהל םיחרכומ ס"כוסש ןויכ . .
.התרהטב החמש ,החמשה

םיחרכומש ןויכמ ,ירה - תולגה תכשחב התרהטב החמש לש שגר לועפל ישוקהל עגונבו
לכויש םידחוימ תוחכ םינתונ - שממ תולגה ןמז ףוסבש ,ל"צכע ,ונקדצ חישמ תא איבהל
שממ דימו ףכיתש תוננובתה י"ע תישענ וז החמשש - רואיבהו ,התרהטב החמשה ןינע תויהל
החמש לש שגר רבכ ונשי ,ןכלש ,החמשה תומילש םלועה לכב 'יהת זאש ,ונקדצ חישמ אב
.(הלואגה תחמש תמגודו ןיעמ) התרהטב

האירקב תאצל :לעופב השעמב וליחתי ,'וכ ט"וקשהו רובידה תוכירא םוקמבש - רקיעהו
תא ואיבי ז"יעש יאדובו ,חישמה תא איבהל ידכ החמשב תדחוימ הפסוה ד"ע הזרכהו
,"ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,הלודג יכה תוזירזבו ,שממ לעופב חישמה

!!וחכוויו וסני - הברדאו
(הגומ - ח"משת'ה ,לולא ד"י ,אצת פ"ש תוחישמ)


"הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי"

רמאנש הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" ירה ןכתיה - ןועטל םיליחתמש המו . .
ומצעב זירכה אוהו ,ינימשה רוד ,"זא" ונינע ונרוד אישנ ירה - ?"וניפ קוחש אלמי זא
ועבצאב הארמ" ,"אב הז הנה"ש םסרפל הרוהו ,ךכ לע רזחו ,הויצו ,"הלואגל רתלאל"
ףיסוהל קר ךירצו ,(לתוכב קדסמ ותוארל רשפאש ,"ונלתכ רחא" קר אל) "הז רמואו
קוספב ירה - קוחש ךייש אל ז"הועבש המו ,םיחצחוצמ רבכ םירותפכהש ןויכ ,"ןכה ודמע"ב
ןויכמ לבא ,ונקדצ חישמ יוליג םדוק עגר רבודמשכ - םירומא םירבד המבש ,שרופמ
תושר קר אל שי ,אליממ ,ףקותה לכב הלגתנ אוהו ונרוד לש חישמה היה ונרוד-אישנש
!"קחצי"ו "ףסוי"ד םינינעה לכ םנשי אלא ,"הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ל

ילב הלודג החמש לש העונתב ודמעיש ורודב םידיסחהמ שרד ונרוד-אישנש הז ןבומ ז"פעו
התוא ךישממ אוהו .[. .םייחה תלילש םע רושק 'יהש רסאמ רבע ומצע אוהש פ"עא] תולבגה
תרזעבו םישנה-תרזעב ןאכ םיאצמנש ולאמ לחה - ףטו םישנ םישנאל ,וירחא ורודל העונת
.ולוכ םלועה לכבש ףטו םישנ םישנאה תא םתיא םיחקול םהו ,םינטקה םידליה ןכו ,םישנאה
(א"שנת'ה ,לולא א"י םויל רוא תחישמ ד"רמ עטק)


רתוי רהמ ואצי החמש י"ע

יאשכש רמוא םלועה :ש"רהמ יברה - ויבסמ הרמא ,בתכמב 'אל בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלעמלמ רובעל הליחתכל םיכירצש רמוא ינאו הלעמלמ רובעל םיכירצ הטמלמ תכלל רשפא
.("רעבירא הליחתכל")

וכליש רוזעי ה"בקהש .תובצעב וכלהש ןויכ הזמ תאצל רשפא יאש ,בר ןמז ךראתמ תולגה
,דוקירבו החמשב 'יהי הזשכו ,שממ ונימיב בורקב תולגהמ דוקירב ואציו ,החמשב ,ינשה דצב
.רתוי רהמ 'יהי הז
(ד"ישת'ה ש"היב תחמש תחישמ ישפח םוגרת)


החמש םע "ךלמה יחי" הזרכהה

:רקיעה אוה השעמהו . .

,"יתמ דע" השירדהו השקבה םג ללוכ - "וניתדובעו ונישעמ" תא םילשהלו םייסל שי
. . תויחו החמש םע הרושקה ,הלודג יכה תוזירזב - אחישמ אכלמ דוד "ךלמה יחי" הזרכההו

םינהכ"ו ,"אוה ןהכ םכיקלא" - ה"בקה לצא תוזירזהד "הנשיחא"ה לוכיבכ םילעופ ז"יעש
ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,הלודג יכה תוזירזב י"נב תא לואגל - "םה ןיזירז
."ןיע
(הגומ - ח"משת'ה ןסינ תחישמ)


האיבהל רתוי רהמי ה"בקהש םורגת הלואגה תחמש

"עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב"ד - שממ ותונטקב 'יה דוע רשאכ ןילופ יקידצמ דחא לע םירפסמ
.חופתה תא ול תתל חירכה ז"יעו "ץעה ירפ ארוב" ךרבמ 'יה ,חופת ותיאמ וענמש ןמזבש -

ה"בקהש ןוחטבה דצמ ,הלואגה תחמשב וחמשי םידוהיש אפוג הז ידי לע :וננינעל עגונבו
,ה"בקהש (הנשיחא) רתוי רהמיו םורגי ,לוכיבכ ,אפוג הז ירה - שממ בורקב חישמה תא איבי
.וידלי לש םבל תולאשמ תא אלמי ,םימשבש וניבא
(א"משת'ה ח"מ ,ךל ךל פ"ש תחישמ)


האב הלואגהש הזמ החמשה שגר

הלפתהל עגונב דחוימבו . . הלפתה תדובעל עגונב הרישה ןינעב תירקיע כ"גו תפסונ הארוהו
ינינע לכ ומלשנו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל טרפבו) המילשהו תיתימאה הלואגה לע
םיעוגעגהו הקושתהו ףסוכה שגר לע ףסונש - (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הדובעה
שממ לעופב האב הלואגהש הזמ החמשה שגר רקיעבו םג וישכע ל"צ ,(התע דע) הלואגהל
.שממ הז עגרב
(הגומ - ב"נשת'ה הריש תבש ,טבש ג"י ,חלשב פ"שו טבש א"י ,חלשב םוי תוחישמ)


!םירופה ימיל דע םיניתממ המל

,מ"מ ,אב אל ןיידעו "ןיציקה לכ ולכ" רבכו ,תולגה תכשחב ןיידע םיאצמנש פ"עא . .
םימייקמש ז"יע ,הברדאו ,"החמשב םיברמ" (חכ-תניתנ םג אוהש) הרותה יוויצ םימייקמ
החמשה 'יהתש ה"בקהל (לוכיבכ) העיבתו השירדב םיאב ,"החמשב םיברמ" יוויצה
החמש 'יהת זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה אובת דימו ףכיתש ןויכ - "תקדצומ"
החמשהב םיניתממ המל :הלאשה ררועתתש דע ,"םשאר לע םלוע תחמש" ,תיתימא
!םירופה ימיל דע ("עדי אלד דע") הלבגהו הדידממ הלעמלש
(הגומ - נ"שת'ה םיטפשמ פ"ש תחישמ)


!החמשב ילש םינינעב לועפל ךילע

ךל רמוא ינא ?הביסה המ ?ינבצע ךניה עודמ ?החמשל עגונב המ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
תא ךינינעב השוע ךניאש אצמנו .יתשקב אלממ ךניא ,תאז םשיימ ךניא םאבו .החמשב תויהל
דיקפ ךממ תושעל ינוצרו .הפיח לע (יתינימ) ךתואו ,םיחולש חלוש יננה . . ילש םינינע םתוא
.הוצמה יפכ תויהל ךירצ הווצמה ןכש ךכמ החמשב תויהל התא ךירצו - לרנג - הובג

!החמשב ילש םינינעב לועפל ךילע - ?ךלצא יתלעפ אל דוע םאה ?החמשה םע המ
('ב ךרכ "ךלמ שדקמ" רפסה ךותמ - ד"כשת'ה ןושחרמ ,ןינוד 'יש ןבואר תודיחימ)


!החמשב תויהל הכירצ 'ישעה לבא ,תולגה דצמ 'יכב

ףלח אל דוע וישכעו .הנשה לכל החמש תחקל םיכירצ הרות תחמשמ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.יתגהנהמ דומלל ךילע ...רבכו הרות תחמשמ עובש

.הכב א"טילש ר"ומדא ק"כש יתיאר :ןינוד 'יש ןבואר 'ר

םוי לכב זאו .תולגב םיאצמנש םושמ אוה יכבה - הריתס הז ןיא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
לעופב 'ישעה ךא ,אד ארטסמ יאבילב אעיקת איכבו אד ארטסמ יאבילב העיקת החמש
.החמשב לבא תויהל הכירצ

.החמשב היהת זא דע םגו ,ךל רמואו ןנובתא ינא
('ב ךרכ "ךלמ שדקמ" רפסה ךותמ - א"כשת'ה ירשת ו"כ ,ןינוד 'יש ןבואר תודיחימ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ה"בקה איצוה שא לש עבטמ

החישה לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ ונינפל
ה"משת'ה םילקש 'פ ,םיטפשמ פ"שב הרמאנש ,"שא לש עבטמ" ןינעב העודיה

(3074 'ע ה"ח ה"משת תויודעוותהב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ה"בקה - "ה"בקה איצוה שא לש עבטמ" (א) :שרדמה ןושל קוידבו שרדמב הבושתה ז"עו
:אקייד הרימא - "ונתי הז ול רמאו" (ג) ,אקייד 'יאר לש ןפואב "השמל והארה" (ב) ,אקייד

:"ה"בקה איצוה"

,א"בב לעופב םהינשו - ("שא לש עבטמ" 'יהת תימשג עבטמש) תוינחורו תוימשגד דוחיאה
ה"בקה י"ע םא יכ ,הרות י"ע אל וליפאו ,"ךאלמ" י"ע תושעהל לוכי וניא - שפנ רפוכו ףסכ
הלטבל לוכיו ,הב לבגומ וניאש אטישפו ,תולשלתשהד רדסב רחב אוהש ,(ל"נכ) ומצעב
.'וכו

[('יצאמ 'ישע) !?ז"מז לשלתשנ ךיא כ"א :םיחינמל יברה בתכ ןאכ]

אוה ותואיצמש ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ אלא וניאש ,ןיאמ שי שודיח ד"עו
שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה ,ו"ח ול המדקש 22***הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ
."'וכ ןיאמ

:"ונתי הז ול רמא"

,אקוד רובידו הרימא י"ע התיה תישארב השעמד תווהתההש םשכ - (ל"נה) ןיאמ שיד ד"ע
,וז "תווהתה"ל עגונב םג אוה ןכ ,"ושענ םימש 'יוה רבדב" ,"םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב"
."ונתי הז" ה"בקה רוביד י"ע לעפנ הז ןינעש - שא 'יהת תימשג עבטמש

'יהת ("ונתי") לארשי םינתונש תימשגה עבטמהש - "ונתי הז" ה"בקה רוביד י"ע :רמולכ
לש ורמאמו ורוביד י"ע ב"ישב םיארבנה תווהתה תמגודב ,הז שודיח הווהתנ - ("הז") "שא"
.ה"בקה

:"השמל והארה"

יוליגב אב רבדהש ,'יאר לש ןפואב איה ("שא לש עבטמ" 'יהת תימשג עבטמש) וז הלועפ
.עבצאב וילע תוארהל םילוכיש ,"ונתי הז" ,שממ

__________
.תולשלתשה (22***"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish