ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םייקי ונרודב דלי לכש תוארלו תאצל וילע
חישמ הצור אוהש קעציו תוצמו הרות

*

המורת 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= וצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ
תוכלמ רבד
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
םעה תומילש ןינעב החיש

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


דליה לצא לועפל דציכ
חישמ הצור אוהש קעציש

םירמוא כ"ע * !?חישמ תודוא דליה תא ריעסהל אוה ךירצ המ םשל
ךנחלו דליל וריבסהל םיכירצ אלימבו ,םירקיע ג"יהמ דחא והזש ,ול
רקיעמ ךפיה הז ירה ,דליל תאז םידמלמ ןיא םאבו * ךכל ותוא
קעציש דליה לצא לועפל ךוניחה ןפוא * !הרותה ךפיה ,הנומאב
* 'וכ םיסרפו 'ירכוס ול םינתונש י"ע הז ירה ,חישמ תא הצור אוהש

הגומ יתלב - א"משת'ה ןושאר רדא 'ג ,המורת פ"ש תחישמ םיעטק

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

דעו ,הלענ ןינע אוה חישמ ירה !?םידלי םע חישמ תודוא םירבדמ דציכ :םינעוטה םנשי
דליל הלענ הכ ןינע םידירומ ךיא ,כ"או - תולעמה לילכ ,ישונאה ןימה רחבמ אוה חישמש
!?'וכו םיעוצעצו םיסרפ םע תאז םירשקמו

ירמגל אוה ,לפוכמו לופכ ךשוחה דצמ ,הלחתבש ירה - יד"בח חילש תאז םילאוששכ
ולאש ירהש - ןינעב תושילח ולצא השענ כ"חאו !("טלמוטוצ ןצנאגניא") "שערנ"ו לבלבתמ
!תושילח ולצא םג לעופו ,ינשל תאז רפסל שגינ אוה אלימב !הלאש ותוא

חישמה תלעמ תא עדוי םג ותוא לאשש דחא ותואש ןוכנ ;יד"בח חילש אוה אולה :רתוי דועו
ונינעש ךכ ידכ דע איה חישמ לש ותלעמש אוה עדויו ,תודיסח דמל ,חילשה ,אוה ירה לבא -
תודיסחהש םיפסונ םינינע דוע עדוי אוהו ,תורודה לכב לארשי ללכ לש הדיחיה ,הדיחי
,םיעבר-השלש ןיבמ אוהש וא ,תודיסחב בותכש המ לכ ןיבמ אוה םא ןיבו ,חישמ לע תרמוא
- ותוא לאשש אוההמ ךורע-ןיאבו רתוי חישמה תלעמ תא עדוי אוה פ"כע ,יצח וא

אוה רשאכו !?םטושפכ םידליל תאז ולגי ,חישמכ הלענ הכ ןינעש ןכתי תמאב דציכ ,כ"או
!תושילח וילע םג לעופ הז - 'וכו םייוליעה לכ תא ול ריבסמו ינשה םע רבדמ

תאצמו תעגי" ,העיגיבו ,ןנובתהו עגר בשייתה - להבנו לבלבתמ ךנה המ - הלאש ךתוא ולאש
,!"ןימאת

יכ רבדה טושפ ירה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחילשב ךלוה ךניהש ןויכמד - בושחתו
!תמא יאדוב והז

קוסעל ךירצ אוה םג - אלימבו ,תמא וזש םולש יכרדבו םעונ יכרדב ינשל םג ריבסת - ןכ םאו
.הזב

:ל"נה הנעט לע רואיבהו

השרומ השמ ונל הוצ הרות" ירהש ,םידליל םג ,לארשי-ינב לכל הנתינ הלוכ הרותה אולה
,"בקעי תלהק

ירקיעל עגונב כ"וכאעו ,'יתווצמו הרותה ינינע לכב דליה תא ךנחל שיש ,תרמוא-תאז
םוי לכב ול הכחא"ד רקיעה אוה םהמ דחאש ,םירקיע ג"י םה הנומאה ירקיע ירהו ,הנומאה
.חישמה תאיבד ןינעה והזש ,"אוביש

קר ולצא ויהי - ןכ אל םאש ןויכ) ,חישמד ןינעה ,הז רקיעל םג דלי ךנחל םיכירצש ,ןבומ הזמו
.(!ג"י םנשי ירהו ,םירקיע ב"י

,דלי לכ םע ךכ לע רבדל םיכירצו

תודוא ותיא רובידב קפתסי יזא ,תירבה-תוצראב אצמנ ירה דליה :ןועטל רשפא הרואכלש
םיאתי - דסח לש תוכלמ וז ,הבחרהב לכה הבש הנידמ איה ב"הצראש תויהו ,תווצמו הרות
תודוא דליה תא ("ןעלמוט") ריעסהל אוה ךירצ המ םשל ;הנידמה תוגהנהל ךוניחה תא
!?חישמ

ףדמ לע ותוא םיחינמש בהז ילכ תמגודב) רתויב הלענ רבד אוה חישמש דליל רמאי קר אוה
;'וכו תוכיראב רתוי תאז ול ריבסי - רגבתישכו ,(הובג

- הירכוס לבקתו ,תילגנאב ןוגינ רישת ,חישמ הצור התאש קעצ :ול רמולו דליל תשגל לבא
!?דליל ודירוהלו הלענ הכ ןינע תחקל רשפא דציכ :אוה ןעוט ,תאז לע

ותוא ךנחלו דליל וריבסהל םיכירצ אלימבו ,םירקיע ג"יהמ דחא והז :ול םירמוא ךכ לעו
.ךכל

!הרותה ךפיה ,הנומאב רקיעמ ךפיה הז ירה ,דליל תאז םידמלמ ןיא םאבו

:אוה ןעוט ןיידע ,לכה ירחאל ,לבא

הכ םינינע ,תוירכוסו םיקחשמ ,םיסרפ םע ז"א רשקלו ,חישמכ הלענ כ"כ ןינע תחקל ןכתיה
!?םיטושפ

:הזב רואיבהו

ךירצ דליה ךוניחש ,ם"במרהל הבושת תוכלהמ ןבומ ז"דעו ,תוינשמה שוריפב בתוכ ם"במרה
דובכו ,ב"ויכו םיקתממ ,וילא םיכיישה םינינעב וכנחל םיליחתמ םדוקש ,ןפואב תויהל
ליחתהל םיכירצש ,תרמוא-תאז ;"המשל הב המשל אלש ךותמ"ד ןינעה והזש - 'וכו המודמה
.םיטושפ םינינע ,"המשל אלש" םע

ןיידע והז ,אבה םלועו ןדע-ןגד ןינעה ליבשב 'יפאו ,המשל הרותה תא דומלל םיכירצש פ"עאו
ןמז לכ ,םייתניב לבא - "סרפ לבקל תנמ לע אלש" ירמגל תויהל ךירצש ןויכ ,המשל אלש
,םיסרפ הז םא ןיב ,וילא םיכיישה םינינעב וכנחל םיקוקז ,"המשל"ב זחוא אל ןיידע אוהש
- וילע לועפל ידכב ןכל - םילענ םינינעל ןיידע ךייש וניאש ןויכמד .ב"ויכו הירכוס וא ,ףסכ וא
.םיטושפ םינינע ,וכרע יפל ותיא רבדל םיחרכומ

'יהי אובי חישמ רשאכש םהל ריבסהל םגו ,חישמה ןינע תא םידליל וריבסיש םישקבמ ןכלו
.םהילע לועפל רשפא ךכב אקוד יכ ,ב"ויכו םיקתממ יוביר םהל

:אלפנ שרדמ םיאצומ דחוימב תוקוניתל עגונב . .

המכ הרכזאה לע גלדמ קוניתה וליפא" :שרדמה רמוא ,"הבהא ילע ולגדו" קוספה לע
,"הבהא ילע וגולידו ה"בקה רמא . . םימעפ

תוקוניתה ךרדכ) םיצפוק וא םידקור ,ןבר תיב לש תוקונית ,םידלי םא וליפאש ,תרמוא-תאז
לע - וננמזב וא ,ףלק לש "תומש" לע (דומילה רחא וא דומילה םדוק םיצפקמו םידקור םהש
םניא םה - םיעדוי ןכ םה םאב וליפאו ,ןינעה תשודק תא םיניבמ אל םהש ןויכ] םירפס
- [הזמ רמשהל םילוכי

קר אל - "הבהא (ילע וגוליד)" והז הז םע דחיב לבא ,"ילע" םנמא הזש ,ה"בקה רמוא
תוקוניתש ןויכמ - "הבהא" וז ויבגלש ךכ לע רמוא ה"בקה אלא ,תאז תושעל םהל רתומש
."והבהואו לארשי רענ יכ" ,תאז םישוע ןבר תיב לש

:בתכבש הרותה תא תנקתמו האב הפ-לעבש הרותש ,ךכ ידכ דע איה הזב השגדההו
!"וגולידו" וארקיש פ"עבשותה תרמוא - "ולגדו" בותכ כ"בשותב

וליפאש דע ,תוקוניתל ומצע תא דירוהל בושח המכ דע ,רתוי דוע םיאור הז שרדממש -
!הבהא לש ןינע הזש רמוא אוהו ,ויתומש לע ודקריו וצפקיש - םהילא ומצע דירומ ה"בקה

הלאש ולצא םילאוש רשאכ ,כ"פעאו ,םהיתושרדב וב םישמתשמ םינשרדו ,שרופמ שרדמ והז
!ירמגל לבלבתמ - םידליל חישמכ הלענ ןינע דירוהל ןכתיה -

!תמא אוה ןינעהש תעדל וילע - שארל לכל

!ותימאל תמא והזש תעדל וילע - שארל לכל

רודד םידליל תוכייש הזל שי - ונרוד אישנ לש תוחילש יהוזש ןויכש תעדל וילע - שארל לכל
,ם"במרה קספ ךכש הארי אוה ,הזב ןנובתהל קימעי אלא ,דימ לבלבתי אל קר םאבו !הז
ךירצ "רענל ךונח" םאה הלאשל םוקמ תניתנ התיה דוע זאש ,ךלמה המלש - וינפל דועו
,"וכרד פ"ע" תויהל ךירצש וקספו - רחא ןפואב וא "וכרד פ"ע" תויהל

ידכ םידליה תא ול ורסמש תויה !ךוניחה ןינעל ותוחילשב לעומ אוה - ןכ השוע אל אוה םאבו
ג"יה תא דירפהל רשפא-יאש כ"וכאעו ,"תחא הרות" איהש ,הרותה ינינע לכב םכנחל
.םירקיע

י"ע הז ירה ,חישמ תא הצור אוהש קעציש ,"ול הכחא"ה דליה לצא לועפל ךוניחה ןפואו
.םילענ םינינעל כ"אשמ ,תוכייש דליל שי ולא םינינעל יכ ,'וכו םיסרפו 'ירכוס ול םינתונש

הרות םייקי ונרודב דלי לכש תוארלו תאצל וילע - ונרוד אישנ לש תוחילש יהוזש ןויכמו
,חישמ הצור אוהש קעציו תוצמו

. . עבש ראב דעו ןדמ וקדב" וימיבש ,והיקזח לש ורודב ויהש ומכ םידלי תודוא םירבדמ אל -
ןכא והיקזח לצא - "הרהטו האמוט תוכלהב ןיאיקב ויה אלש . . תקוניתו קונית ואצמ אלו
- ןתינ אל הז לעופב לבא ,"חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב" 'יה

'ףוטחל' םיכירצ אלימבו ,חישמ םדוק רודה - הז ונרודב םיאצמנה םידליה תודוא םירבדמ
.חישמ תודוא םידליל רפסלו ("ןפאכניירא")


הלואגה ןמז


תוטשפב ק"מהיב תא תונבל

,הכ ונתשרפ) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"

תויהל הכירצו ,לכה ומייסש ירחאל - הלואג לש ןושאר רודו תולגב ןורחאה רודה - הז ונרודב
תוימשגב בהזב תורישעב ידוהי לכ ךרבמ ה"בקהש יאדו - לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבק קר
ונארא" התע םג אוה ןכ "םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב 'יהש יפכ) ןפואב דע ,תוינחורבו
םינועט םיבול םירומח םיעשת ומע ויה אלש לארשימ דחאו דחא לכ ךל ןיא"ש - ("תואלפנ
..."םירצמ לש הבהזו הפסכמ

'הל שדקמו ןכשמ יטרפה ותיבמ 'ישעל ("'וגו תשוחנו ףסכ בהז") תורישעה תא לצנל . . ידכב
תיבו תסנכה תיב תונבל הקדצל הניתנ י"ע םג - ללוכ ,(דחאו דחא לכ ךותב םכותב יתנכשו)
."טעמ שדקמ" ,וטושפכ שרדמה

:שממ תוטשפב ישילשה שדקמה תיב תיינב - אמרג ןמזהש ןינעב - רקיעה אוהו דועו

'א לכ ךותב" שוריפה ללוכ ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספב םישוריפה לכ ירחאל
- השעמל הכלהל עגונב הזב שוריפה שארל לכל ,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא ירה - "'או
.שדקמה תיב תא תונבל בויחה ונשי לארשי ינבלש

ם"במרה ד"ספכ ,שממ תוטשפב ,ישילשה שדקמה תיב תא תונבל - הנווכה ונילא עגונבו
תונבל םיבייח לכה" ם"במרה ירבד פ"עו ,"ומוקמב שדקמ הנבו" ,ונקדצ חישמ י"ע הנביש
תיבל עגונב םג אוה ךכש ןבומ ,"רבדמה שדקמכ םישנו םישנא ,םנוממבו ןמצעב דעסלו
'יהש םשכ) ףט םג - רמול שיו ,םישנ םישנא ,ויתובדנ י"ע הזב ףתתשי ידוהי לכש ,ישילשה
.(ןכשמה תבדנב
(*תידיאמ םוגרת .הגומ - ב"נשת'ה המורת'פ שדוק תבשו ,'ה ,'ד תוליל תוחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


"אמוחנת יבר שריפ"

שדוקה חורב הפצ וניבא בקעי ,אמוחנת יבר שריפ ,רבדמב םהל ויה ןיאמו :םיטיש יצע
םלטיל וינבל הוצו ,םעטנו םירצמל םיזרא איבהו ,רבדמב ןכשמ תונבל לארשי ןידיתעש
.םירצמ ואצישכ םהמע
(ה-ג ,הכ ונתשרפב י"שרפ)

:"חלוממ דימלת" לצא הלאשה תלאשנ ןיידע ,םנמא . .

ךרוצל םירצמב םיזרא תעיטנו תאבהב וניבא בקעי לש ותלועפב חרכהה לדוג םנמא והמ
!?ןכשמה תיישעד יוויצה ינפל םינש רשעו םייתאמ ןכשמה תיישע

יבר" ,רמאמה לעב לש ומש תא וריכזהב ("הרות לש הניי"ב) י"שר זמרמ - הזב רואיבהו
:"אמוחנת

שדוקה חורב הפצ וניבא בקעי"ש "אמוחנת יבר שריפ" ,ןכלו .ןימוחנת ןושלמ אוה "אמוחנת"
:לארשי לש ןתמחנ הוהמ הז ןינעש ןויכמ ,"'וכו

הרואיה דוליה ןבה לכ" תריזגל דע ,דובעשה ישוקד בצמב ,םירצמ תולגב םיאצמנ י"נב רשאכ
דודיע םה םיבאוש ,"הלע םג ךלעא יכנאו"ד החטבהה דבלמ ,ירה - 'וכו 'וכו ,"והוכילשת
הפצ"ש ןויכמ ,םירצמב עטנו בקעי איבהש םיזראה יצע תא שממ םהיניעב םתוארב המחנו
(האלה ןכו ,םהירחא םהינבל וינבו) וינבל הוצו" ,"רבדמב ןכשמ תונבל ןידיתעש שדוקה חורב
!"םירצממ ואצישכ םהמע םלטיל

,רחא ןפואב םג גישהל םנמא םילוכי ויה - אפוג ןכשמה תיישע ךרוצל םיטש יצע :רמולכ
איבהל וניבא בקעי ךרצוה - (אמוחנת יבר לש ונינע) לארשי לש ןתמחנ 'יהתש ידכ ,לבא
ןמז לכ ךשמבש ידכ ,םירצממ ואצישכ םהמע םולטיש וינבל תווצלו ,םירצמב םעטנלו םיזרא
םולטיש תנמ לע וניבא בקעי עטנש םיזראה יצע םהיניע דגנל ויהי םירצמ דובעשו תולג
.לארשי לש ןתלואג תא םישיחממו םילמסמ הלא םיזרא יצעש ,ונייה ,םירצממ ואצישכ

:ןורחאה הז ונתולגל עגונב םג המחנ לש ןינעל םיאב ןאכמו

ףרש שחנ" ,"םימעה רבדמ"ב ,"םירצמ ש"ע וארקנ תויולגה לכ" ,תולגה תכשחב םיאצמנשכ
לש םמחנמ ,אמוחנת יבר רמוא - אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוח ,"'וג ןואמצו ברקעו
ןכשמ תונבל" איה הרטמהו תילכתהש םיעדויש ןויכמ ,תולגה תכשחמ לעפתהל ןיאש ,לארשי
,םינותחתב 'תי ול הריד ,'תי ול שדקמו ןכשמ "רבדמ"ה תואיצממ תושעל ,ונייה ,"רבדמב

השעש ןכשמה םג הלגתי ובש ,ישילשה ק"מהיבב ,וטושפכ "שדקמ יל ושעו" יוויצה םויקל דע
.רבדמה ןכשמ ,השמ

:המדקהב - הזב ףיסוהל שיו

ןכתי דציכ - 'וכ ןכשמ ושעיו םירצממ ואציש "שדוקה חורב הפצ וניבא בקעי"ש ירחאל
!?"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" ,תולגו ןברוח לש ןינע 'יהי ז"חאלש

ול חיטבהש תוחטבהה לכ תודוא ועדיב םג ,רשא ,וניבא בקעי לש וירבד פ"ע - הזל הנעמהו
ורמאב ,ה"בקהמ שקבלו ללפתהל ךרצוה ,"'וגו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו" ,ה"בקה
."אטחב יתכלכלתנ ינתחטבהשמ אמש"

ששחל םוקמ ןיאש םיעדוי יזא - ויתוחטבה תא םייק ה"בקהש לעופב םיאורש ירחאל ,םנמא
הבוט רבד לכ" ם"במרה ד"ספכו ,ויתוחטבה תא םייקמ ה"בקהש אוה רורב רבד ,רמולכ ,'וכ
."רזוח וניא . . ל-אה רוזגיש

:וננינעל עגונבו

ןמזב דוע ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש הדיעמ הרותהו ,לארשי תא לואגל חיטבה ה"בקה
...ארמגה

ת"הגאב ןקזה וניבר ירבדכ - רבכ ונשי ("הבושתב אלא יולת רבדה ןיא") הבושתה ןינע םגו
ללכ קפס םוש ןאכ ןיא"ש ,"חולסל הברמה ןונח 'ה התא ךורב 'וכ ונל חלס" תכרבל עגונב
ןילאגנ ונייה םיאטוחו םירזוח ונייה אל וליאו" ,ףיסומו ,"ונל לחמ ונל חלס ונשקבש רחאמ
ךייש אל זאש ,פ"כהויד הבושתל עגונב כ"וכאעו ,"לארשי לאוג י"אב ןיכרבמ ונאש ומכ ,דימ
ןטשה . . ינוטסאל אתושר 'יל תיל ירופיכד אמויב ןטש"ש יפל ,"םיאטוחו םירזוח"ד ששחה
תיל ירופיכד אמויב 'וכ אתושר יל תיא ימוי ד"סש ,יוה העבראו ןיתישו האמ תלת אירטמיגב
אובל הכירצ פ"כהויד הבושתה ירחאל דימו ףכיתש יאדובו יאדוב ירה - "'וכ אתושר 'יל
.הלואגה

לש תיתימאה הקעצהו השירדהו הלאשה תררועתמ - אב אל ןיידע הז לכ ירחאלש ןויכמו
...!?"יתמ דע" :י"נב

לש םתשירדו םתשקב תא אלממ ה"בקהש - אוה וז הקעצו השירדו הלאשל ידיחיה הנעמהו
!שממ לעופב הטושפכ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא דימו ףכית איבמו ,לארשי

ןפואב אוה ("אמוחנת") המחנה ןינעש - "אמוחנת יבר שריפ" י"שר לש ונושל קוידב זמורמכו
הלואגו המחנה ,ונייה ,ןינעה תוטשפ ,םא יכ ,הפי ל'טשפו שורד ,שרד אל (א) :"שריפ"ד
לש ןפואב - המחנה וליאו ,תוטשפבו לעופב 'יהי "תולג"הש ןכתי אל ירהש ,שממ הטושפכ
שריפ" ןושלב רואיבה עודיכ ,ןינעה תבחרהו רואיב לע הרומ "שריפ" (ב) ...דבלב "שרד"
הטושפכ איה הלואגהש רתוי דוע שגדומ הזבש ,"טיירפשעג-רעדנאנאפ" ןושלמ ,"ט"שעבה
.שממ

:הטושפכ הלואגב ךרוצה ד"ע צ"צה ויבאל ש"רהמ ר"ומדא הנעמ עודיכו

ירה ,ול בישהו ,אב אל חישמש ןכתיה ,ג"רת תנשד "ץק"ה ד"ע צ"צה לצא ש"רהמה לאששכ
:רמאו ש"רהמה הנענ - (חישמ לש ותרות ,הרותה תוימינפ יוליג) "הרות-יטוקל"ה ספדנ
הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,וטושפכ חישמ םיכירצו םיצור י"נב ,לבא ,הפיו בוט לוכה
!םיחפט

תויהל הכירצש עבוקו הלגמש הז אוה ימו ,'וכ תועדה 'בל םוקמ שי הרות פ"ע ,רמולכ
עודיה ומגתפב תאטבתמ תדחוימה וכרדש ,ש"רהמ ר"ומדא - שממ הטושפכ הלואגה
ךליל שיש רובס םלועה" ,רחא ןפואב הגהנהה תלילש תשגדהבו ,"רעבירא הליחתכל"
הליחתכלמ ךליל םיכירצש ,רובס ינא וליאו ,'רעבירא' םיכלוה ,םילוכי אלשכו ,'רעטנורא'
הגהנהו רדסל אוה ךייש ,"רעבירא הליחתכל"ד ךרדב ךלוה וניאש ימש ,ונייה ,"רעבירא
!םלועד

המחנ ,לארשי לש ןתמחנל דימו ףכית הכזנ "אמוחנת יבר שריפ" תודוא רובידהמש ר"היו
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,שממ הטושפכ
."יב תפנא יכ 'ה ךדוא" ,תולגה לע המחנה תומילש םג 'יהת ,זאש ,ונקדצ

אורקל םיכלוהש יפכ) "דימת רנ תולעהל 'וג לארשי ינב תא הוצת התאו" - דימו ףכיתו
ונימיב הרהמב הנביש ,ישילשה ק"מהיבב הרונמה תקלדה תא תוארל םיכוזש ,(החנמ תלפתב
.(*שממ
(הגומ יתלב - ז"משת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)

__________
טעינ טעינ" ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה כ"חא ."יתמ דע" (ןגינ כ"חאו) קעצ להקה לכ החישה םויסב (*
.הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזה כ"חאו ,"אוואקינ


רקיעה אוה השעמה


ידוהי לכב תאש רתיב ררועל
הלואגל םיעוגעגו תוקקותשה

:הז ונרודב טרפבו ,ליעל רבודמהמ התע דומילה ןבומ הזמ . .

הזש ל"יו] "אוביש םוי לכב ול הכחא" - הלואגל המוצע תוקקותשהב וואתנו וכיח לארשי ינב
הזש דע .[חישמה תאיבב םיאבש םינינעה לכו ישילשה ק"מהיב ןינבד "הכחא"ה תא ללוכ
םירושקה םינידה דומיל ,"םינהכ תרות" דומלל המכ לש (הארוהו) הגהנהב לעופב אטבתה
"םינכומ" ויהיש ידכב ,(ולא תועובשד תוישרפה ללוכ) 'וכ תונברק תברקהו ק"מהיב םע
םינהכ"ה רובע לעופל תועגונ ויהיש תוכלהה תעידי י"ע - דימו ףכית אובל הלוכיש הלואגל
."םדמעמב לארשיו םנכודב םייול םתדובעב

ל"זח ישרדמו ארמגב םינמיסה לכ י"פעו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,הז ונרודב כ"וכאע
ןורחאה רודה וניה ונרודש אוה רורב רבדו ,אחישמד אתבקעד אתבקעב רבכ םיאצמנ
.הלואגהד ןושארה רודהו ,תולגהד

םיליחתמש תועובשהכ ,הלואגהל רתויב םילגוסמ םימי ,הלוגס ימיב םיאצמנשכ טרפבו
םיטרפה לכ םע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תודוא הרותב םיארוקשכ ,וז תבשמ
יל ושעו"ד םויקהל ףסונ] ידוהי לכב זוע רתיבו תאש רתיב ררועל ךירצ ז"ה - ליעל םירומאה
תוקקותשה ['וכו יטרפה ותיבב ,ינחורה ונכשמב ,א"ואכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ
תקלדה ,שדקמה תדובעו ,ישילשה שדקמה תיבלו המילשהו תיתימאה הלואגל םיעוגעגו
.'וכו תונברקה תברקהו הרונמה

ונישעמ"ב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - ,לעופב השעמל עיגהל ךירצ הז :רקיעו דועו
דוע םירהממו - ןיעמ םהש ('ה תדובעב) םינינע - דחוימבו ,הלואגה תא םיאיבמש "וניתדובעו
תוישרפב ראובמכ) םינהכ תרותו שדקמה תיב 'לה דומילמ ליחתמו ללוכ ,הלואגה תא - רתוי
- השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו ,(פ"עבשותב - הנתינ השוריפב הרותו ,בתכבש הרותב ולא
שדקמו ,'הל שדקמו ןכשמ םלועב רבד לכמ תושעל :תוללכבו .הלואגה ןיעמ לעופב הדובעה
הלעמל רשא דוחיב רבדה דחאתמ ז"יעש ,(הוצמ ישימשת וא) הוצמל רבדה לוצינ י"ע - יחצנ
.ה"בקה םע רוביחו אתווצ ןושלמ הוצמב ,הטמל םג הז עיגמש דע ,"דעו םלועל יחצנ" אוה
תימשגה עבטמהמ םישוע ,הקדצל יטרפה ןוממהמ הניתנ י"ע :הקדצה תוצמ י"ע - אמגודל
השענ הזו .(ל"נכ) "ודובכ אסכ תחתמש שא לש עבטמ" (םג) 'יהנש ,ה"בקה לש הוצמ (ב"ויכו)
הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהתש ,תיחצנ הריד ,םינותחתב הרידהל - הנכה ןיעמ
.יחצנ ק"מהיבו ,(תולג 'ירחא ןיאש) תיחצנ
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


חישמ לש תוצוצינ


"לדנעמ םגו ,ומש םחנמ"

לש ומש עגונב עודיכ] "קדצ" אירטמיגב ,לדנעמ םגו ,ומש םחנמ - חישמ רשא ל"זרמ עודי
ומש אוה ("חמצ" םגו) "קדצ"ש ,["לדנעמ םחנמ" ומשד אירטמיג - "קדצ חמצה" ר"ומדא
.חישמ לש
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)


"דוד תיב ילייח"
בצמה תא וליצי

,תולגה ןמז ףוסב (ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא י"ע) הדסייתנש םימימת יכמות תבישי כ"וכאע . .
אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחה תא ריאהל ,"ריאהל תורנ" ויהי הבישיה ידימלתש ידכב
,"'וכ תורואמה לש דימת רנב" ,אחישמד

תמחלמל אצויה לכ" ןינעב הבישיה ידימלתל ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא תחיש העודיש יפכו
"לארשי ללכ בצמ תלצה" תא ושע רשא "דוד תיב ילייח" םה הבישיה ידימלתש - "דוד תיב
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" םתואמ

.הלואגה תא איבתש (וניאישנ וניתובר י"ע) "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הנווכה תא ואלמיו
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


"דבלב ןויסנ אלא וניא - עריאש ערואמה"

חישמ תארקל ונכילוי יברהש ונתאמ א"ואכ לצא ("טגיילעגפא") חנומ 'יה התע דעש םשכ
.התע םג ןכ חנומ תויהל ךירצ - ונקדצ

ילבחד תונויסנה 'א) דבלב ןויסנ אלא וניאו ,ונלש רשב יניעל אלא וניא - 'וכ עריאש ערואמהו
,תמאה לע ריתסמו םילעמש אוה ונינע לכש ,(קדצ לאוג תאיב םדוק תויהל םיכירצש חישמ

םלעהה םילטבמו םיחוד ז"יעש ,ןויסנב הדימעהו תורבגתהה ליבשב איה ןויסנה תנווכו . .
.(תודיסח ישורדב ראובמכ) תמאה הלגתמו רתסההו
(הגומ יתלב - ת"יש'ה רוכז ,המורת פ"ש תחישמ)


רבכ םיאצמנ ולא ונימיב
תונויסנה לכ ירחאל

פ"ע) עודיה ןושלבו ,'וכ תונויסנה לכ ירחאל רבכ םיאצמנ ולא ונימיבש - הזב ףיסוהל שיו . .
אלימבו ,"םירותפכה חצחצל" וליפא ומייס רבכש - (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד
ינינעב הדובעה לכ 'יהת ,זאש ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועיה םויק רבכ ל"צ
."ןויצב םיקלא לא הארי" דע ,"ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב ,השודק
(הגומ יתלב - ט"משת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)


הלואגה ןינעל "'ילזמ אירבד" שדוח

- "'ילזמ אירב" 'יהיש עגונ םינינעה לכב םא ,רשא ,"'ילזמ אירבד" שדוחב ונדמעב דחוימבו
("עגונ קראטש ראג") דחוימ ןפואב עגונ הזבש ,המילשהו תיתימאה הלואגה ןינעב כ"וכאע
הלואגה תמדקה י"ע וליפא ,ןכש ,רתוי םדקומ אובת הלואגהש ידכב ,"'ילזמ אירב" 'יהיש
עגר" אוה עגרהשכ וליפאו ,דבלב דחא עגרב וליפא וא ,תחא העשב וליפא וא ,דחא םויב
- ףטהו םישנה םישנאה לארשימ תחאו דחא לכו "אתניכש" םיאצמנ ובש עגר הז ירה - "ןטק
!םדוק דחא עגרב וליפא אובת הלואגהש עגונ המכ דע ,ןבומ אליממו ,תולגב
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה ןושאר רדא יאצומ תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


והימ"ש םינעוטל הנעמה
הקיטילופ םע רושק "ידוהי

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

והימ" תודוא רבדל שי תונמדזה לכב יכ יתעבת ירה :ימצעל יתבשח תועובש המכ ינפל
םירבד םתוא לע בוש רוזחל םעט ןיא ירה ,שדחמ םעפ לכב ורבדי המ לע הרואכלו ,"ידוהי
?רבדל המ לע 'יהי אלו ןינעה לכמ ודרי תועובש המכ ורבעי רשאכ כ"או ,םינשי

םישדח םינינע וב םיפסונ אלש םוי ךל ןיא - אווש-תגאד וז התיה יכ ררבתה הנורחאל ךא
:תושדח תונעטו

םע ומייסש רחאל .תישארה תונברהמ ןיד קספ ףא ןודינב 'יה אל יכ הנעט התיה הליחתב
ןמזו ךיראת םשרנ אל תישארה תונברה הבתכש קספה לע :השדח הנעט םע ועיגה וז הנעט
!עובק

תועיבק ןאכ ךייש המו הכלהכ רויג ןינעב ןיד קספ לע ןאכ רבודמ ירה ,ללכב וז הנעט וזיא ךא
קר אל ,רויגה ינינע לע יארחאה הז רשא שרופמב בתכנ ('ג ףיעסב) קספ ותואב ירה ?ןמז
תא בותכל רוסאו ,אקוד הכלהכ רויג היהיש גואדל ךירצ ,ויבג לע דמועש הז אלא ,דיקפה
.ןמז תועיבקל ללכ רושק וניא הז ןינע ירהו .רחא רויג לע "ידוהי" הלימה

תונברה קספמ ךפיהה תא םישוע ,הכלהכ אלש רויג רשאמה קתפ לע םימתוחש םעפ לכב
ןאכ ךייש אלו .ולאכ םיקתפ לע תורידתב םימתוח םה - הזב היוטנ םדי דועו .תישארה
תונברה לש ןיד-קספה דגנ םיכלוה הז ןינע לע םימתוחש םעפ לכב ל"נכו ,ןמז תועיבק
.תישארה

אל הזב םגו ,הלשממהמ תאצל שי יכ םיבתוכ םה ובש ל"נה קספב 'ד ףיעסל עגונב ז"דעו
.ןמז תועיבק לש ןינע ךייש

אל" הרותה יוויצ לע םג ירה :ןמז תועיבק בתכנ אל ןידה קספבש םינעוטהמ דחא יתלאש
ותעדב הלעי םאהו ,תאז תושעל רוסא יתמ ןמז תועיבק בתכנ אל "םירחא םיקלא ךל היהי
אנמחר ,הרז הדובע דובעי אוה התע תעל יזא ןמז םש בצקומ אלו תויה :רמול והשימ לש
ףכיתש ןויכ הזב רהזהל ליחתי אוה יזא הנש הרשע עשתו האמ ליגל עיגי אוה רשאכו ,ןלציל
לבא ,תפסונ תונמדזה ול הרתונ אלו ןובשחו ןיד תתל וילע 'יהי (הלעמ לש ד"בל שקבתישכ)
...!רוסא רבדה ובש ןמז בותכ אל ירה ?רהזהל וילע עודמ זא דע

!ןמז תועיבקב רושק וניאו ,ןיד אוה ןידש איה תמאה לבא


המיאתמ הניא םירצמ תאיצי
...הקיטילופה יללכל

ןינע איה הכלהכ אלש וא הכלהכ רויג לע הטלחהה ירה :תפסונ הנעט םהל שי הז לכ ירחאל
.ךכב ברעתהל ללכב רשפא יא כ"או ,הקיטילופ םע רושקה

ןתנו םירצממ לארשי םע תא איצוה ה"בקה ךיא :הרות ןתמ לש ןינעה לכ השק הז יפל ךא
רתויב תמלשומה הרוצב הרז הדובע ודבע ובש םוקמ ,םירצמב ויה םה ירה !?הרותה תא םהל
הלודג הנידמ התיה םירצמ ירהו ,("ןפוא ןעטסנעש םעד ןיא ןוא ןפוא ןעטסעב םעד ןיא")
םהל תתלו םשמ םידוהיה תא איצוהל 'יה לוכי ה"בקה דציכ כ"או ,באומו ןומע ויה הביבסו
...!?הקיטילופה יללכ םע םיאתמ אל ירה הז - הרותה תא

!הקיטילופ םע רושק "ידוהי והימ"ש םינעוט רשאכ םירבדה ינפ םה ךכ -


התוא תא םינעוט םה םצעב
עשרה ןמה ןעטש הנעטה

אוה אל םא הקיטילופב ןיבמה הז אוה ימ הקיטילופל רושק הזו תויה :ןועטל םיפיסומ םהו
עיבהל לוכי התא ךיא ,רבדב עגונ התא ירה ברעתמ ךנה דציכ :ותוא םילאוש רשאכו ?ומצע
ןויכ ,ברל ללכב עגונ אל הזש רמואו ףיסומו ותעד תא עיבמ ןכ אוה לעופל יזא ?הזב העיד
ךייש אלו רגובמו ןקז אוה ,"אוה ונשי" ,("לטעטש ןיילק א) הנטק הרייעמ אוה ברהש
!רבעל ךייש אוה ירהש ,הפוקתה ינינעב ברעתהל ול לא אלימב ,ונלש הפוקתל

- (די ,ז"פ ר"תסא) "אוה ןשי םכיקלא" :עשרה ןמה ןעטש הנעט התוא תא םינעוט םה השעמל
!םויהל ךייש וניאש ןשי רבד והז

אוהש ,םייוסמ ןינע רמאש ינולפ בר לע ורמאש המ ןותיעב םסרפתה הנורחאלש ךכ ידכ דע
ללכב אוה אלא שממ וירבדב ןיאש קר אלש - איה "ףצפצמ" תועמשמה !"ףצפצמ" לכה ךסב
תוזע םהל שי ןבל ןקז םע ברב רבודמש ךכב בשחתהל ילבמו !!ףוצפצ םתס והז ,רביד אל
!!וילע תאז רמול

.םידוהי המכ לש הסנרפה 'יולת םדיבש הזב קר - ?ולא םישנא לש "םתולדג" לכ המ הרואכל
.םתואיצמ לכ תאטבתמ ךכבש ןיבמ דחא לכ

תא וריסי ףוס-לכ-ףוס ,ה"בקה לש ותורמ תא םמצעמ וריסי םה רשאכש תעדל םהילע
.*הז ןינע וליפא םהל 'יהי אלו םה םתורמ
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה הרפ ,אשת-יכ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .צחר ןוילגב ה"יא עיפוי וז החיש לש ינשה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"

,"'וג שדקמ יל ושעו" יוויצהו ןכשמה תיינב ,המורת 'פ עובשה 'פ םע רשקב
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ עטק לש (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ
,ס"נכהיבב - ויחיש תודימלתהלו םידימלתהל החיש לע א"טילש
מ"שת'ה ןויס ג"י ,ךתולעהב 'פ 'ד םוי - החנמ תלפת ירחא

(ךליאו 263 'ע ג"כח ש"וקלב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

רעכילגעט גאט ןייז ןיא ,ןדיא ןדעי ראפ גנוזייוונא ןא אד (*רעכיז זיא ףיורעד ןיא .ז
ןוא םילשורי ןיא טינ ךיז טניפעג רע זא וליפא ,ןהכ א טינ זיא רע זא וליפא - גנוריפיוא
.םייק טינ זיא ק"מהיב רעד סאוו טייצ רעד ןיא וליפא

םעד ןוא ןהכה ןרהא ןופ "תורנה תא ךתולעהב" םעד ןשיווצ) דיישרעטנוא רעד . . .
(רבדמ ןיא) ןכשמ םעד ןיא זא ,םעד ןיא טייטשאב (ןדיא ןדעי ןופ "תורנה תא ךתולעהב"
ןיא ק"מהיב םעד ןיא ךאנרעד יוזא ןוא ,ןיז ענייז רעדא ןהכה ןרהא ןאט טפראדעג סאד טאה
,םילשורי

ןצנאג םעד ןופ (ק"מהיב ןוא) ןכשמו הרונמ עקיד'תוללכ יד זיא סאד זא דלאביוו - רמול שיו
סאוו ,"םינהכ תכלממ" ןצנאג םעד ןופ ןהכ ןקיד'תוללכ םעד ןבאה ןעמ ףראד ,קלאפ ןשידיא
;רעדניק ענייז ןוא ןרהא ןעוועג ןענייז סאד

,"םכותב יתנכשו" רעטשרעביוא רעד טגאז ריא ףיוא סאוו ,זיוה רעשידיא רעדעי ןיא כ"אשמ
יד ןאט סאד ןפראד - שדקמ ןוא ןכשמ א ןופרעד ןכאמ ,ןייז ןכוש ,ןעהור ןטראד טעוו רע זא
ןהכ םעד וצ אמגודב זיא ןוא ,"םינהכ תכלממ" םוצ טרעהעג ייז ןופ רערעדעי סאוו ןדיא
ק"מהיב ןקיד'תוללכ םעד ןיא הרונמ יד ןדניצנא רעד ןראוועג טיורטראפנא זיא םיא סאוו
.קלאפ ןשידיא ןצנאג םעד ןופ

(םג) לארשימ תחאו דחא לכל הנתינ הלוכו תיחצנ איה (הארוה ןושל) הרותהש ןויכ (*
.'יהיש הזיא הרותבש ןינע לכ לע הרותה תכרב ךרבמ ןכלש ,ע"פב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish