ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

."רבחמ עצוממ" םא יכ "קיספמ עצוממ" וניא יברה
דח אלוכ - ה"בקהו יברהו אוה ,דיסח לצא ,אלימבו

*

הוצת 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
ארד לכבש השמ ןינעב תוחיש טקל

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


!ךב רחב יברה - "ךילא ברקה התאו"

בריקו ךב רחב יברהש ,"ךילא ברקה"ש העידיה ךינזאל עיגהו תויה
'סמ ךתיא רבדל דמענ יברה םא יזא ,"לארשי ינב ךותמ" ךתוא
ךרובע אחריט וזש המו * ןושיל אלו ול בישקהל ךל רתומ ,םילימ
ושפנ תא רסומ אוה ,רתוי הלודג אחריט וז יברה לצאש עדת -
יכמותב תדמל * ךתיא רבדל ידכ - ולש 'ה תדובעמ "ערקנ"ו
עיגהש ןויכ * ...!"ריאהל תורנ" ,והשמ השעת ...?ונ - םימימת
* ךתריחבב יולת הז ןיא יזא ,ךב רחב יברהש העידיה ךילא

הגומ יתלב - ז"כשת'ה ר"דא 'ח ,הוצת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ


ןינעש ,"ךילא ברקה התאו" : ,חכ ונתשרפ) השמל ה"בקה רמאש המ תודוא 1ליעל רבוד .א
םג ונשיש הנוהכה ןינע םצעל אלא ,2"תראפתלו דובכל"ד ןינעלו הנוהכה ידגבל רושק וניא הז
.הנוהכה ידגב אלל

:הזמ הארוההו

שניא עדי" ירה ,3"ותלחנ אוה 'יוה" 'יחבב 'יהיש ונממ תופצל רשפא דציכ ,םינעוטה םנשי
אלימבו ,זחוא אוה הבש אגרדה תאו ימצעה ותוהמ תא ריכמ אוה ,ובצמו ודמעמ תא "'ישפנב
.הנוהכה ןינעל ךייש וניאש ןעוט אוה

:"ךילא ברקה התאו" - אוה כ"ע הנעמהו .ב

ךרודבש השמ - 4"ארד לכבש השמד 'יתוטשפתא"ש ןויכ ;תולענ תוגרד םושל רושק אל הז
דובכל"ו םידגבה ןינעל ךייש ךניאש ללכ עגונ אל יזא ,"תרשלו דומעל" 'יהתש ךב רחב
.ךל עגונ אל הז וישכע לבא ,רחמ בושחת 'ילעו תילענ אגרד וז ירהש ,"תראפתלו

בריקו ךב רחב יברהש ,"ךילא ברקה"ש העידיה ךינזאל עיגהו תויה - אוה ךל עגונ ןכש המ
בישקהל ךל רתומ ,םילימ 'סמ ךתיא רבדל םיאתה יברל םא יזא ,"לארשי ינב ךותמ" ךתוא
.ןושיל אלו ול

שלותו ושפנ רסומ אוה ,רתוי הלודג אחריט וז יברה לצאש עדת - ךרובע אחריט וזש המו
רבדל ידכ - ןקזה ר"ומדא לצא 'יה הזש יפכ קוידב - ולש 'ה תדובעמ ("פא ךיז טסייר") ומצע
םולחלו ןושיל אל ,חורטלו ("ןגיילקעווא ךיז") דצב ךמצע תא חינהל ךל רתומ כ"או ,ךתיא
.והשמ תושעל אלא ,תומולח

עובתל אב התא כ"מחאלו ,ינשל לבלבמ ,שארה תא ("ךיז טסיירדראפ") ךמצעל לבלבמ התא
...!ךיכרצ לכ תא ךל ןיא עודמ ה"בקהמ

ש"רהמה ר"ומדאש יפכו .ךכב םשא ךמצע התאש העשב-הב ה"בקהמ תאז עבות התא דציכ
- 6"ובל ףעזי 'ה לעו וכרד ףלסת םדא תלוא" פ"הע 5ותלחתב םיבר םימ ךשמהב רמוא
אב התא ,"ובל ףעזי 'ה לעו" כ"מחאלו ,הזל םרוג ךמצעב התא ,"וכרד ףלסת םדא תלוא"ש
...ה"בקהל תונעטב

רשפא-יא ה"בקה תאש ש"רהמה ר"ומדא לש ותרמא עודיכו ,ךמצע תא המרמ התא ירה
"ץנוק"ה המו ,ומצע תא - םימרמ ימ תא כ"או ,תומרל רשפא-יא םג ירה םלועה תא ,תומרל
?שפט תומרל

...!7"ריאהל תורנ" ,("סעפע וט") והשמ השעת ...?ונ - םימימת יכמותב תדמל

ךב ועיקשהו וכניח הז ליבשב םאה ?ו"ח דוביאל וכליש הצור התא ,תוריפה ןכיה
,ינשלו ךמצעל שארה תא לבלבתש ידכ ,םימימת יכמותב ךכ-לכ תובר םינש ("טעוועדאהעג")
?"תוישעמ-עבאב" הב בושחתש 'יונפ העש יצח ךל שי םאבו

לכ תא אלממו ("סושזד") ץימ התוש ,םוי ידימ ןותיע ארוקו ןילקורבב בשוי התאש רקיעה
...אמלעב קשח קר הז םא וליפא ,ךבל תוואת

רז ל-אל דע ,םיוג םע ("ןאטוצ טאה רע") קסע ול שי ירה ,ונממ םיעבות המ ,אוה ןעוט .ג
?תושירדב וילא אובל רשפא ךיאו ,ךברקב רשא

:"ךילא ברקה התאו" - אוה כ"ע הנעמהו

קוידב גהנתמ ינשהש פ"עא ;זחוא התא םהבש תוגרדה ןאכ עגונ אלו ,ךב רחב אישנה - יברה
תאז םיעבות אל כ"פעא ,'יתווצמו הרותה לכ תא רמושו ןיליפתה תוגוז לכ תא חינמ ,ותומכ
.8"אנחיש אלמג םופל"ו ,"ךילא ברקה התאו"ל הכז אל אוהש ןויכ ,ונממ

יזא ,ךב רחב יברהש העידיה ךילא עיגהש ןויכו ,ךב רחבי אישנה יברהש תיכז התא כ"אשמ
.םלוע לש ואישנב ו"ח דורמל וא תייצל םא קר הרירב ךל שי ,ךתריחבב יולת הז ןיא

:9"ןכשמה תכאלמ רומגתש רחאל" רבכ התע םיאצמנ - וזמ הריתיו .ד

םתדובעבו ,ךינפל 'יה םג יברה 'יפאו ןקזה ר"ומדא ,ט"שעבה רבכ ויה ךינפל - ןכומ רבכ לכה
קר הז וישכע ךירצ התאש המ לכ ,שפנ תוריסמב ךרדה תא ("ןטארטעגכרוד") וללס םה
!תושעל

וחכב אל הזש רמול לוכי 'יה אוה ,ןכשמה תיינבב וישכע ליחתיש ונממ םיעבות ויה םאב
ןיוש") ןכומ דמוע ןכשמה ,"ןכשמה תכאלמ רומגתש רחאל" רבכ םידמוע לבא ,ותלוכיו
,א"ואכ לש בלה ךותב ,11"דחאו דחא לכ ךותב" - 10"םכותב יתנכשו"ה רבכ ונשי ,("קיטראפ
.ךבל תא חותפלו רתסהו םלעהה תא ךמצעמ ריסהל קר ךירצ התאו

חרכומו ערמ רוסב יד אל ירהש ,הבוח-ידי אצוי אוה ןיא ךפיהה השוע אל קר אוהש הזב
אל דבלב ערמ רוס ליבשבו ,תומלועה תאירב םדוק םג 'יה ערמ רוס .בוט השע םג תויהל
.בוט השעה 'יהיש איה הנווכה אלא ,תומלועה תאירבל ויה םיקוקז

תא ומצע לע תופכל םיכירצ - 'יפכ ןושלמ אוה "השע"ש ,12הזב וניאישנ וניתובר שוריפ עודיו
הז ןיא ןיידע ,םדרנ אלו ןוצרב תאז השוע אוהש ןמז לכש ןויכ ,הצור וניאש םגה 'ישעה
."השע" ארקנ הז זא ומצע לע הפוכ אוהו הצור וניא אוה רשאכ אקוד אלא ,"השע"

הז יכ ,ו"ח םיוגהמ אל ,"לארשי ינב ךותמ . . ךילא ברקה התאו"ה 'יהש תעדל ךילע .ה
ךב רחב יברה לבא ,13"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" 'יה זאש יניס רה דמעמב 'יה (םיוגהמ)
.תושעלו ("ןגיילקעווא ךיז") ךמצע תא חינהל ךירצ התא ןכ-לע ,"לארשי ינב ךותמ"

- ,'וכ ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז ,"תראפתלו דובכל" 'יהיש ךירצ אוהש המו
ול שישכ קר אל ;"ךילא ברקה התאו"ה תויהל ךירצ םדוק לבא ,'יהי ןכא הז ,ימנ-יכה-ןיא
ךיראמו רחא ידוהיל הבוט השוע אוה יזא ,תושעל רתוי בוט והשמ ול ןיאו בוט חור בצמ
ןצנאגניא ךיז לאז רע") ירמגל ומצע תא רוסמל וילע אלא ,העש יצח דוע ותלפתב
.("ןבעגקעווא

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

.ךליאו 170 ו"ח ש"וקל האר וז החיש תוללכל .ךליאו ה"ס 368 א"ח ז"כשת "שדוק תוחיש" (1

םש (2

,חי םירבד (3

.דועו .ט"סת ז"וקת ,גער ג"חז (4

ו"לרת "לאומש תרות" מ"הס (5

,טי ילשמ (6

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל - א"סרת ת"חמש תחיש האר (7

,זס תובותכ (8

.םש הוצת י"שר (9

,הכ המורת (10

.33 'עהב םש הארו .ךליאו ה"ס 906 ג"ח ש"וקל האר (11

.דועו .191 ט"צרת .אכק ח"ערת .טפר ב"ח ו"לרת מ"הס .אסשת ב"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמ (12

.םלוע תבהא תכרב (13


הלואגה ןמז


וטושפכ "תיתכ"ב ךרוצ ןיא הלא ונימיב

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

חכ תניתנ וב שיו רתויב לגוסמ ןמז אוה - ןטק םירופ ברע ,"הוצת התאו" תשרפ תבש
יפכ (ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה) נ"סמהו הנומאה ןינעב קזחתהל תדחוימ
,שממ לעופב צ"מותה םויקד הדובעה יטרפ לכב תרדוחש

לעש ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ דומילב הפסוהה י"ע - דחוימבו ללוכ
,"םלש בלב והדבעו (ז"יעו) ךיבא יקלא תא עד" רמאנ הז

השמד אתוטשפתא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש תודיסחה תרות - טרפבו
ןינעב לארשי תא סנרפמו העורש ז"יע ,"הוצת התאו"ד ןינעה השענ ודי לעש ,ונרודבש
השמ 'יחבב תורשקתהה י"ע אוה הזל עויסה" ,רשא ,תוימינפב ךשמותש נ"סמהו הנומאה
.'וכ ותרות דומיל י"ע טרפבו ,"השמד אתוטשפתא לארשי יפלא ישאר םהש

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ורמאמ דומיל תודוא דחוימב ררועל שי - ןטק םירופ ברעב ונדמעבו
התאו"ד ןינעה הכוראב ראבתנ ובש ,(ת"זרפ) ז"פרת תנשד םידוהיה לבקו ה"ד ונרוד אישנ
ומכ ,תולגה ןמזב טרפבו ,לארשיבש נ"סמהו הנומאה תא סנרפל השמ לש ותלועפ ,"הוצת
ומצע רואמל םיעיגמ ז"יעש ,100"תיתכ"ד בצמב ,רתסאו יכדרמ ימיב (ןמה תריזג ןמז ד"עו)
ןטק םירופב רמאמה תרימא תעב בצמו דמעמה םג 'יהש יפכ - (הכוראב םש ראובמכ)
,רבדבש תונכסהב בשחתהל ילבמ רמאמה תרימאד םירבדה תשרפ םסרופמו עודיכ ,ז"פרת
דעו) 'וכ וירבד תא םיעמושש םילגרמ םיאצמנש ועדיבו ,'וכ הליחת והוריהזהש ירחאל
תובהלתהב םיעמושה להק לכ תא ררוע ,כ"פעאו ,(איהה הנשב רסאמה אב הז תובקעבש
.נ"סמה ףקות לכב צ"מותה םויק לע דומעל המוצע

__________
"תיתכ" ,םא יכ ,ו"ח ,וטושפכ "תיתכ"ב ךרוצ ןיא (ז"נפלש תורודב ורבעש המ לכ ירחאל) הלא ונימיבו (100
.החמש ךותמו ,םעונ יכרדב אלא ,הריבש לש ןפואב ו"ח אל ,לבא ,"'יהת לכל רפעכ ישפנ"ד לוטיבה י"ע ,הרותב
(הגומ - ט"משת'ה ןטק םירופ ברע ,הוצת פ"ש תוחישמ)


םינומעפה תויהל םיכירצ ליעמה ילושב

םכותב בהז ינומעפו ביבס וילוש-לע ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינומר וילוש-לע תישעו"
(הל-גל ,חכ וניתשרפ) "שדוקה לא ואובב ולוק עמשנו . . ביבס

הממד לוק"ד הדובעהמ התוחנ "ולוק עמשנו"ד ןפואב הדובעה ,תוינוציחבו תוטשפבש פ"עא
:לוטיבב הדובעה יבגל הלעמ ,שערב הדובעב ,הב שי כ"פעא - "הקד

רוא לש ןפואב ךא ,לוטיבב דמוע דבועה ,תמא .הלבגהב איה "הקד הממד לוק"ב הדובעה
.תובשייתהב ,ילכב

תולבגההמ אצי אוהש 'יאר וניה אפוג לודגה שערה יזא ,"ולוק עמשנו"ד הדובעה כ"אשמ
דחא והזו .לוקו הקעצב אטבתמ הז ןכלו תולעפתהה תא ליבגהל לוכי וניא אוה ,"םילכ"ד
ןויכ - "וב דומעל ןילוכי םירומג םיקידצ ןיא ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ"ש ךכל םימעטהמ
.המשנה לש לובג-ילבה אטבתמ הבושתה תדובע לש "שער"ב אקודש

:אחישמד אתבקעד ארד - הז ונרודל תדחוימ הארוה הנשי ל"נה לכמ

הרותה תצברהב קוסעל םיחרכומ ונרוד לש בצמה לפש דצמש ,תמא ןה :םינעוטה םנשי
(הרות לש תומא 'דב וליפא) ויתומא 'דב הבישיב קפתסהל רשפא יאו ;'וכו תודהיה תקזחהו
אוצמלו "הצוח"ל תאצל ךירצ אלא ,'וכו ותרות תא ץיפיש ושקביו וילא ואוביש דע תוכחלו
- "הבושת ילעב תושעל" םהמו "םיחדנ" םידוהי םש

זירכהלו בוחרל תאצל כ"כ ץוחנ המ-םשל ?לודג שער לוקב וז הדובע תושעל חרכהה והמ לבא
הגהנה - ב"ויכו הקדצ ונתי ,םיחתפה לע תוזוזמ ועבקי ,ןיליפת וחיני םידוהיש ,םר לוקב םש
!?םימדוקה תורודב "םערוטש" הב וניצמ אלש

ארדב התע םיאצמנ ונאש םיאור הטוס 'סמ ףוסבש םינמיסה לכ י"פע :כ"ע הנעמהו
ליעמה ילושבש ,תעדל םיכירצו ;"ליעמה ילוש" - הנותחת רתויה אגרדב - אחישמד אתבקעד
יפנכ תחת ,"שדוקה לא" םידוהי לש הז גוס לש הסינכהש - "םינומעפ"ה תויהל םיכירצ
תדובע לש "שער"ב אקוד - אברדאו ;"ולוק עמשנו"ד ןפואב תדסוימ היהת ,הניכשה
.ל"נכ ,יוליעה תילכת תמייק הבושתה

:הזב ןינע דוע

אל הז-תמועלד םינינעה לכ - "ימור לש הנומה לוק" שי "ונוצר ירבוע" לצאש םיאור רשאכ
- לודג יכה שערו םוסרפב אלא ,םירדח ירדחב םישענ

אבא 'יבו 'ינימ . . התמגודו הנימב" - איה ארחא ארטסה לש םערוטשה תא לטבל ךרדה יזא
"ולוק עמשנו"ד ןפואב איה "ונוצר ישוע" לש הדובעה םגש ז"יע ,רמולכ ,"אגרנ 'יב 'ידשל
;"ימור לש הנומה לוק" אצמנש םוקמב אקודו

חטב ןיבשוי" 'יהי םידוהיה לצאש - "כ"וכאע ונוצר ישועל ךכ ונוצר ירבועל המ"ל איבי הזו
- "רמואו רשבמ רשבמ לוק"ה י"ע ,אקוד "לודג רפושב עקתי" י"ע ,םתמדא לע "טקשהו
.שממ בורקב ,הלואגה רשבמ
(340-1 ז"טח ש"וקל - ה"לשת'ה הוצת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


...ךלש םילגרהו םידיה ליבשב םיכירצ ךתוא

:הז לכמ הארוהה

.הבש םצעה הלגתי הלצא םגש ,תולגה לע םג לועפל ז"דעו ,ובש םצעה תא ומצעב תולגל וילע

טמוק טא טא"ו ,ןמז יוביר חקול הזש ןויכ ךא ,ובש םצעה תא תולגל הליחת שרדנ ,ךכלש
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לע ךומסיש - הגשהו הנבה לש םינינעבו םילענ םינינעב ,אלימב - "חישמ
ק"כ לש תוחילש םע ומצע רשקמ אוהש תויהו ,ולא םינינע םנשי ירה ולצאש ,ונרוד אישנ
,חלשמל שיש הממ םג לבקמ אוה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

לע לועפל ךלת התאש - ךיפבש רובידה חכלו ,ךלש םילגרה ,ךלש םידיה ליבשב םיכירצ ךתוא
- ינש ידוהי

.חלשמה לצא םנשי םה - םילענ םינינעל עגונבו

."עמשנ" כ"חא קרו ,"השענ" םישרוד שארל לכלש ,אוה רדסהש

רשאכ ךא ;"עמשנ"ל ךכ-רחא םיעיגמ - "השענ"ה ונשי הלחתש ,הז רדסב םילעופ רשאכו
."השענ"הל ועיגי םא תעדל רשפא יא - "עמשנ"מ םיליחתמ
(הגומ יתלב - א"משת'ה הוצת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לודג םירופל ןטק םירופמ "גלדנ"ש

.חספ תלואגל - םירופ תלואגמו ,לודג םירופל "גלדנ" ןטק םירופ-ןשושו םירופמש ר"היו

םירופ-ןשושו םירופ ירחאלש עגרב דימו ףכית אובי ונקדצ חישמ רשאכ םגש ,ןבומו
ד"ספכ ,"לודג םירופ"ד םירופה ימי תא וגגחי זא םג הנה - ומצע הז עגרב וליפא וא ,ןטק
תליגממ ץוח ,חישמה תומיל לטביל ןידיתע םיבותכה לכו םיאיבנה ירפס לכ" :ם"במרה
םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו רמאנש ,ולטבי אל םירופה ימי . . רתסא
."םערזמ ףוסי אל
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


רבחמה עצוממ רודה אישנ - "הוצת התאו"

אוהש "הוצת התאו" פ"הע וניאישנ וניתובר ישורדב אבומש רואיבה עודי
םע לארשי ינב תא רבחמו רשקמ אוה השמש - רוביחו אתווצ ןושלמ
ןטק םירופ סרטנוקב תוכיראב יברה ראבמש יפכו ,ףוס-ןיא-רוא
לכבש השמד אתוטשפתאב (רתוי ףאו) םג אוה הז ןינעש ב"נשת'ה
ס"אוא תומצע םע לארשי ינב תא רבחמו רשקמה אוהש ,ארדו ארד

:םהבש הושה דצה רשא ,םיטביה המכמ הז ןינע יברה ראיב םינשה ךשמ
רודה אישנ) םירבחתמש םירבד ינשב רבודמ ןיאש הדוקנה תשגדה
לכ" :(ןלהל ספדנ) 'קה ונושלבו ,תחא תואיצמב אלא (ה"בקהו
,"'ה תואיצמ" אוה אלימבו ,'ה דבע ,דבע אוהש איה ותואיצמ
הזב ןיאש ןויכ ,"םכיקלא 'ה ןיבו םכיניב דמוע יכנא" ןכלש
"!ה"בקה איה ותואיצמ לכ - קספה םוש

ק"כמ םירצק םירמאמו תוחיש יעטק לש רידנ טקל םכינפל
הז ןינע םיריהבמו םיראבמה א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא
רתויב הרורבהו תשרופמה הרוצב

ומצעב תוהמו תומצע והז

אתיירואב ןירשקתמ לארשיש קר אל ,ונייה ,"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי"ש םשכ
ינשכ הניאש ,יברל םידיסח ןיב תורשקתהה םג ךכ ,שממ "דח" אלא ,ה"בוקב אתיירואו
םא יכ "קיספמ עצוממ" וניא יברהו .שממ "דח אלוכ" םישענ אלא ,םידחאתמה םירבד
.דח אלוכ - ה"בקהו יברהו אוה ,דיסח לצא ,אלימבו ."רבחמ עצוממ"

הצורש ימ ,אלימבו ,"שגרה" והז אלא ,תודיסחה תרותב שוריפב ךכ רמאיש יתיאר אל -
- .ול רשא ול יהי ,ומע חכוותהל הצור יניא - אלש ימו ,שיגרי - ךכ שיגרהל

יפכ ,ומצעב תוהמו תומצע והזש רחאמ - "עצוממ" תודוא אישוקל םוקמ ןיא אלימבו
.ףוגב ("טלעטשעגניירא ךיז טאה רע יוו") ומצע דימעהש

ארקנ תוחילשה תעבש וניצמש יפכ וא ,17"י"בשר אד 'יוה ןודאה ינפ ןאמ" רהזה רמאמ ד"עו
."בשע יתתנו" :וניבר השמ רמאש יפכ וא ,'יוה םשב ךאלמ וליפא

רשקה ,יכ ,המודכו הטמ לש םינינעל סחיב אוה הנוע דציכ אישוקל םוקמ םג ןיא ןכ ומכו
לכב :יבר רמא ןכלו .("דנובראפ רעקיד'תוימצע א") יתומצע רשק אוה םידיסחל יברה ןיבש
.ךירצ ינא ינבל - אצמא וב םוקמ

__________
אוהו ,אתיירואד הלגנב םג הז ןיעכ שרופמ לבא 'וכו 'וכו ןכתיה :לודג שערבו ,ז"ע ןישקמ הלגנ ילעב יתיאר (17
.ןירסיקד אשרדמ אתשינכב רזעלא 'רב קחצי אד ושדק לכיהב 'יוהו :ג"ה ג"פ םירוכב ימלשוריב
(הגומ - ת"יש'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


ה"בקה איה ותואיצמ לכ

דבעל עגונב םירמואש םשכ אלימבו "ידבע" 'יה השמש ןויכ - "השמ תרות" רמאנ עודמ . .
אוהש ,דבעה הנוק םדוקש הנווכה ןיאש א"בשרה שרפמו ,"ובר הנק דבע הנקש המ"ש
.ללכ ע"פב תואיצמ דבעל ןיא הליחתכלמ אלא - ובר הנוק ןכמ רחאלו ,ע"פב תואיצמ

הרסמו יניסמ הרות לביקש ךכ ידכ דע ,רתויב הלודג תואיצמו ,תואיצמ הנשי :השמ ז"דעו
אוה אלימבו ,'ה דבע ,דבע אוהש איה ותואיצמ לכ - ולש תואיצמה יהמ לבא ,'וכו עשוהיל
."'ה תואיצמ"

איה ותואיצמ לכ - קספה םוש הזב ןיאש ןויכ ,"םכיקלא 'ה ןיבו םכיניב דמוע יכנא" ןכלש
!("רעטשרעביוא רעד זיא תואיצמ עצנאג ןייז") ה"בקה
(הגומ יתלב - א"לשת'ה םירופ תחישמ)


הניכשה תואיצמ איה ותואיצמ

,"ונורג ךותמ תרבדמ הניכש" ירהש ,לוכיבכ ,הניכשה תואיצמ איה ,וניבר השמ לש ותואיצמ
,ותואיצמ לכל עגונב אוה ןכ אלא ,הניכשה םע דחוימ "ונורג" קרש הנווכה ןיאש ,טושפו
.הניכשה תואיצמ איה ותואיצמש ,ונייה
(ט"משת'ה ר"דא ,אשת פ"ש תחישמ)


ה"בקה ןתונש הנעמה םילבקמ

דבע"ו "טושפ דבע" לש ןפואב איה םתדובעש - םילודגה םיקידצב יולגב שגדומ הז ןינע
,ךכ ידכ דעו ,ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ לכו ,ללכ תואיצמ וניא ומצעל אוהש ,"ןמאנ
ללגב ,לודג רתויה גונעתב ותדובע השוע כ"פעאו ,ירמגל ותדובעב גונעת ול ןיא ומצע דצמש
.ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ לכו ,ןודאה גונעת אוה ולש גונעתהש ,ונייה ,ןודאה גונעת והזש

הדוהי 'רו ,"אמלעב אנמיס אנא" ומצע לע י"בשר רמאש המ תודיסחב ראובמ הז יפ לעו
רשפא ךיא ,ארבנ אוה י"בשרש ןויכ ,הרואכלד - "י"בשר אד 'יוה ןודאה ינפ ןאמ" וילע רמא
'יה אל ומצעלש ,"טושפ דבע"הו "ןמאנ דבע"ה 'יה י"בשרש םושמ - "'יוה ןודאה" וילע רמול
גונעת אוה ולש גונעתה ,אלימבו ,ןודאה תואיצמ אלא התיה אל ותואיצמ לכו ,ללכ תואיצמ
!"'יוה ןודאה" - ןודאה די י"ע תושענש תולועפ םה ויתולועפ לכו ,ןודאה

תייחתו םימשג 'יח םע םירושקה םינינעה 'ג לכב ולעפי םיקידצש ןכתי ךיא ןבומ הז יפ לע
:תחא תבב םיתמה

עצוממ ,"םכיניבו 'יוה ןיב דמוע יכנא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש םיקידצ תודוא אוה רבודמה
סאוו רעפטנע רעד") ה"בקה ןתונש הנעמה םילבקמ ,"תודיחי"ל םהילא םיסנכנשכו ,רבחמה
תודיחיב הנעמהש םעפ רמא יברהש יפכו ,קידצה לש ותמשנב ("ןיירא טיג רעטשרעביוא רעד
אוה הנעמהש ןויכ ,"תודיחי" םשב יברל הסינכה תארקנ הז םש לעו - שפנבש הדיחימ אוה
ודיחיל התקושת קר איה יכ ,דיחימ תלבקמש" םש לע "הדיחי" תארקנש - הדיחיה תניחבמ
.'תי ותומצעב ,"ךב הקובדו הקובח" ,"דבלב םלוע לש
(א"ישת'ה זומת ב"י תחישמ)


דיגמהו ט"שעבה לצא םג 'יה ז"דע

אנמיס אנא ומצע לע רמא י"בשרו ,י"בשר אד 'יוה ןודאה ינפ ןאמ רהזב אתיאד המ םג והזו
םג 'יה הז ךרד לעו .ךלמ ךלמ דבעד וז הניחבב 'יה יכ ,ה"בקה לא דבלב ןמיס אוהש ,אמלעב
'יה דיגמה ברהו ט"שעבה לצאש ןקזה וניבר רמאמב ראובמכו ,דיגמה ברהו ט"שעבה לצא
תוקלא םלצא 'יהש ונייה ,לעפנב לעופה חכ תא םיאור ויה אלימבו ,תוימשגה תוטשפתה
ףלא ינמ 'א וליפא םיגישמ ונא ןיא לבא" םש ךישממש ףאו .(אמלעב אנמיס אנא) יולגב
ראובמה תמגודבו ,'וכו תווינע לש ןינע הז ירה ,םוקמ לכמ ,"םש וגישהש הגשהה התואמ
ינפ לע רשא םדאה לכמ וינע 'יה ולש תווינעה דצמש ,(ןושארה אישנה) וניבר השמ יבג ליעל
אמעט קיספ אל השמ השמד וזמ הריתיו ,ונורג ךותמ תרבדמ הניכש התיה כ"פעאו המדאה
המשנ 'יהש ,הלעמל ותואיצממ רחא רבד התיה אל הטמל ותואיצמש םושמ ,והייווגב
עצוממ השמ 'יה הז םעטמו .ה"בקה תואיצמ התיה ותואיצמ לכש דעו ,הטמל ןאכ תוליצאד
'יהש רחא םוקמב ראובמכ ,'וג םכיניבו 'יוה ןיב דמוע יכנא ש"מכ ה"בקהו לארשי ןיב
ויהיש ךירצ םינינע 'ב רבחמה עצוממד ,(קיספמה עצוממ אלו) אקוד רבחמה עצוממ תניחבב
.ולא םינינע 'ב ומצעב וב
(מ"דשת'ה ה"רע ,לולא ט"כ ,'ד םויל רוא ,"רפוש שדוחב ועקת" ה"ד רמאממ)


ותומכ םישנא

ד"עו ,תומצעהב םישרשומ םהש יפל אוה ס"א רוא תומצעמ ךישמהל לארשי לש םחוכבש הזו
ותוהמו ותומצעמ 'תי ותוכלמ תולגתה ררועל לארשי לש םתלכיבש הזד ,ת"וקלב ראובמה
.ותומכ םישנא ,ךלמהל םימוד ויהיש ,םעל ול תויהל ונמע 'ה תרכ רשא תירבה דצמ אוה
(ט"משת'ה הנשה שאר סרטנוקמ)


ללכ אישוק ךייש ןיא

וא ע"מלטמלמ רדסה ןינעמ תושקהל ךייש ןיא מ"כה ר"ומדא ק"כ לע תמאב הנה
דובכ הלגנו 'יהי זאש חישמה תאיבל הנכה אוה ם"ירומדאה לש ןינעהד עודיד ט"מלעמלמ
המ אוה הזל הנכההו .ימשגה ןיעל תוקלא הארנ 'יהיש ונייה אקוד רשב לכ וארו 'יוה
הנוע 'יהו רשב יניעל הארנו ימשג ףוגב 'יבכ שבלתה תוענמנה ענמנו לוכי לכ רשא תומצעהש
םימעפל םג ברעמ 'יהו בור פ"ע ןאגראשז ןושלב רבדמ 'יהו .םינפ לא םינפ דחאו דחא לכל
ךייש ןיא ירה תוענמנה ענמנד ןינעה דצמד .המודהו תיסור וא תילגנא הפש לש הבית הזיא
.ללכ אישוק
(הגומ - ת"יש'ה ינימש תשרפ תבש תחיש)


"תומצע" תא םג םיפרצמ

,הרות ירבדב םיקסוע םניאשכ וליפא הניכשה הרוש זאש לארשימ הרשע םיפסאתמ רשאכ . .
טרפבו ,תידיסח תודעוותה ךותמ הזשכ טרפבו ,הרות ירבדב םיקסוע ןכ רשאכ טרפבו
כ"או ,"םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכנא"ה ירה אוה יברש ,יברהמ ("טראוו") הרמיא םירזוחשכ
דומעיו שפנ תוריסמב ררועתי רחא ידוהי םגש ,קוספל םחכב שי - "תומצע" תא םג םיפרצמ
יהוזש ,לארשי תבהא לש ךרדב םיכלוה רשאכש ןויכ ונמצעל םילחאמש יפכ ,תודהיב ףקותב
המ םג לועפל חכ ונשי יזאו ,ה"בקה לש ותוחילשב ירה םיכלוה ,ה"בקה לש ותווצמ ירה
.לועפל לוכי אל לאכימ ךאלמש
(הגומ יתלב - ו"טשת'ה םירבד פ"ש תחישמ)


םיאישנה לכב אוה ןכ

יתיאר רמאש (וניבר השמ ץוצינ 'יהש) י"בשרל עגונב םג אוה ןכו ,וניבר השמל עגונב אוה ןכ
וירחאלש םיאישנהב אוה ןכו ,ךלמה דודב םג ןכו ,אוה אנא דח םא 'וכ םיטעומ םהו 'ילע ינב
ר"ומדא ק"כ ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ ,ןקזה ר"ומדא ק"כו דיגמה ברהו ט"שעבהמ לחה
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,צ"צה
,'יב אנרטקתא אריטק דחבש המ קר אוה םתואיצמ לכו ללכ םמצע ינפב תואיצמ םניאש
.'ה ןודאה קר אוה יולגב תיתימאה ותואיצמש ,ונייה ,י"בשר אד 'יוה ןודאה ינפ ןאמ רמאמכו
.וירחאלשו וינפלש םיאישנהב אוה ז"דעו
(ט"לשת'ה תולעמה ריש ה"ד רמאממ)


"הניכשה לע קלוח וליאכ"

וליאכ וברמ עמש אלש רבד רמואה"ש םירמוא ז"כב ,הרות-ןתמ ירחאל רבכ הזש םגה . .
םכיניבו םכיקלא 'ה ןיב דמוע יכנא"ה תויהל ךירצ ת"מ ירחאלו תויה ,"הניכשה לע קלוח
קלוח וליאכ" הז-ירה אל םאבו ,יבר ,עצוממ י"ע תויהל חרכומ הז - "'ה רבד תא םכל דיגהל
.ה"בקהמ ,הניכשהמ דרפנ אוה - "קלוח" אלא ,ולצא רסחש קר אל ,"הניכשה לע

!?יבר אלל הרות ול 'יהתש ןכתי דציכ

וליאכ וברמ עמש אלש רבד רמואה"ש םויו םוי לכבו הנשו הנש לכבו רודו רוד לכב הז ךכו
- טינ ן'יבר ןייק טאה רע ביוא") הניכש ול 'יהתש לוכי אל אוה ,יבר ול ןיא םאש ןויכ ,"'וכ
!("הניכש ןבאה טינ רע ןעק
(ו"כשת'ה ינימש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"ודבע השמבו 'הב ונימאיו"

הז ןיא - ה"בקהו אוה קר אלא עצוממ םיכירצ אלש םירמואש םיעוטהכ אל - ונילא עגונב . .
,"'הב ונימאיו" ז"יע "ודבע השמב ונימאיו"ש י"ע ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו" אלא ,ךכ
יזא "ודבע השמבו"ה י"עו ,"'הב ונימאיו"הב םג רסח "השמב ונימאיו"הב רסח רשאכו
.רתוי הלענ ןפואבו תפסותב אוה "'הב ונימאיו"ה

ואציו ורמאנש תוארוהה לכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע רודו רוד לכבש השמב רבדה ןכו . .
י"ע אקוד יכ ,םיירקיע םינינע םה ,רבחמה עצוממ י"ע ("ןבעגעגסיורא ןוא טגאזעגסיוא")
אלא ,דבל ז"א לועפלו איצוהל לוכי אוהש המדי אלשו ,"'הב ונימאיו" זא "ודבע השמב"ה
אקוד ונרודבש השמהמ םילבקמ ונאש תוארוהה י"עו ,אקוד השמל יניסמ ונתינש םינינע ולא
."'הב ונימאיו"ה תא ונב שי

ןינע והז אלא ,םוקמ םוש הזל ןיא לכשבש יתרזג הריזג יתקקח הקח םתס לש ןינע הז ןיאו
רבד תא םכל דיגהל"ה וילא עיגמ "םכיניבו 'יוה ןיב דמוע יכנא"ה י"עש ,שחומב םיאורש
."'יוה
(ז"טשת'ה מ"וטמ תחישמ ישפח םוגרת)


,ומצעב ותוהמו ותומצע ירה
ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו
תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
ירה - תוריפסה רשע םע דחיבו ,("'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש) ךתוחילש
תא ונל חלש - "חלשת דיב אנ חלש" :(ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו ותומצע
!שממ לעופב ונקדצ חישמ
(הגומ - ב"נשת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


ונרודבש חישמ אוה ונרוד אישנ

דועו "חילש" לש אירטמיגה) "חישמ"ד ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכ
השענ אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיא הלגתמ ,((תוחכ) רשע
םישוריפה לכ םע ,חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד
טושפה שוריפה אוה חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ (ג ,רחבנ (ב ,חושמ ןושלמ (א :חישמבש
אישנש ושרפי םא ("ןבאה טינ לביאראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו ,אישנב
ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד
.ונרודב חישמ אוהו

,ורודב אישנ לכל עגונב אוה ןכש ,תוטשפב הרבסהה ז"ע הנשי - 'וכו תולאש םילאושש ולאו
לכש ,וזמ הריתיו] הז רוד לש וניבר השמ אוה רודה אישנש ןויכ - ורודבש חישמה אוהש
,ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה השמו ,["תרמאק ריפש השמ" ,"השמ" ארקנ םכח דימלת
ראובמכ .(ןורחא לאוג) ונקדצ חישמ אוה רוד לכבש השמהש אצוי אלימבו ,ונקדצ חישמ
הדיחיש ,רודה לש תיללכה הדיחי 'יחב אוה ,הז ונרודב ונרוד אישנל דע ,רודה אישנש מ"כב
.חישמ לש אגרדה איה
(ו"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ ישפח םוגרת)


ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפ

וררבתנ רבכ םלועה תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התעש ,ןבומ ירה
ורוא - רקיעבו ללוכ ,םיינחורה םינינעהו תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו
לש תומצעה תוטישפ יוליגל םג דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה רוא ,ונקדצ חישמ לש
תניחבמ הלעמלש) ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפב הלגתמ הזש יפכ ,'תי תוהמו תומצע
,ידוהי לכ לש תוטישפב םג רבדה הלגתמ - ז"יעו ,('וכ תועפשהו תוגרדהו תומשה לכמו הדיחי

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדהו
םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
חישמ םע דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) "םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ
,("חישמ" תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א ונשי רודו רוד לכבש םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ
ח"ומ ק"כ תוקלתסה זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא
(הגומ - ב"נשת'ה אציו פ"ש תחישמ)


ןדיד אלגעבו ונימיב הרהמב

אכודמ וניעשפמ ללוחמ אוהו ,םלבס וניבואכמו אשנ אוה ונילח תא רשא ר"ומדא ח"ומ ק"כו
ותיערמ ןאצ לאגי ןדיד אלגעבו ונימיב הרהמב הנה ,ונתרצב הארש םשכ ירה ,וניתונועמ
קר ןיידע אוה הז לכ לבא .הרוא ןרקב ונדימעיו ,וידחי םג ימשגה תולגו ינחורה תולגמ
.ה"ב ס"א תומצעו תוהמב ונתוא דחאיו רשקיש - רתוי דועו ,םיוליג
(הגומ - א"שית'ה טבש ד"וי ,ינגל יתאב ה"ד רמאממ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תרוטקה השעמל םתס תונברק ןיב קוליחה

הזב אבומ ,תונברקהו תרוטקה ,ןכשמה תדובע - עובשה 'פ םע רשקב
רמאמ לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ
ח"כשת'ה רדא ז"ט ,אשת פ"ש תודעוותהב רמאנש 'וג אשת יכ ה"ד

(ךליאו זע 'ע טקולמ םירמאמה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

.התנוכתמב השועהל :םילימה תא יברה ףיסוה ןושארה עטקה ףוסב

אלוליהה םויד רמאמב ת"נשכו ,ןכשמה תדובע ז"ה תרטקה השעמו תונברקה ןינע הנהו
'יה ןכלו ,(תרטקה השעמ םג ללוכש) תונברקה תדובע ע"וה שדקמו ןכשמב הדובעה רקיעש
ןינע תוללכ הנהד ,םכותב יתנכשוה השענ ז"כיעו (םש ראובמכ) 'וכו אקוד םיטש יצעמ ןכשמה
ךא ,ס"אד אזר דע הלוע אנברוקד אזר רשא בוריקהל דעו תוחכה לכ בוריק ע"וה תונברקה
ינברק תא ש"מכו הליכא םיארקנ תונברקד ,תרטקה השעמל םתס תונברק ןיב קוליח ונשי
אתיאדכו 'וכ ןידימת ינשב יתסנרפ יתיער 'יפד ,יתיער לארשי םיארקנ ןכלו ,'וג ישאל ימחל
חיר ש"מכו ,חירה ע"וה תרטקה השעמ כ"אשמ ,םימשבש ןהיבאל ןיסנרפמ לארשי שרדמב
רקיעב ךא (א ,טפר .ב ,לק ג"חז .ךליאו ת"עדר חנ ןביו .ב ,ול שאר תרטע) 'הל חוחינ
אקשדרפל תינמיה אקשדרפד אבקונ ןיב םיקלחמ ןכיה כ"עו ,הליכאה ןינע םה תונברקה
חכב הנה כ"עו ,חירה אוה הנינע רקיע הנה תרטקב אקודש ןויכ ,אקוד תרטק יבג ,תילאמשה
כ"אשמ ,אקוד ךיפב רתומה ןמ ל"צ תונברקה הנהד ,ז"ועלה ךפהל אוה אקוד תרטקה
ןמשב םישדח השש ןינעב ז"הומדא ראבמש ומכו ז"ועלה ע"והזש רומה ןינע םג ונשי תרטקב
ינממסמ דחאו דחא לכש אלא ,ז"ועלמ אוה רומהש קר אלו ,איכד ארימ יכדרמו רומה
ונייה ,('וכ 'א רסח םאו) םינממס א"י אקוד תרטקב ירהש ,ז"ועלה ןינע םע רושק תרטקה
השודקב ומכ) וניאש ז"ועלה ןינע אוה א"יש ,א"י ןמ דחא אוה תרטקה ינממסמ דחא לכש
ונייהד ,ושע יפולא א"י דגנכ םה ולא םינממס א"י ירהש דועו ,רשע דחא אלו רשע (אוה םשש
םינממס א"יה ןמ דחא לכ כ"או ,ושע יפולאמ דחא דגנכ אוה תרטקה ינממסמ דחא לכש
רחאמ אוה הזל חכהו ,השודקל ז"ועלה תא ךפהל אוה תרטקה ןינעש ,ז"ועלה ןינע םע רושק
.תונברקמ רתוי הלעמל עיגמש חירה ע"וה תרטקש"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish