ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ךותב אצמנש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש חילשה ונשי
םדרנ אוה םאבו ,ותוא ףחוד אוהו ,ולש דיסח לכ
תישע המ :ויפלכ ןעוטו ,םולחב וילא אב אוה זא
!תונייעמה תצפה ליבשב ,םושלשו לומתא ,םויה

*

להקיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= טצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ
תוכלמ רבד
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש
רדא ז"כ - שדוק תבש
וז תבשד תועיבקה ןינעב החיש
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


ןורחאה רודה לש ותוכז

לכ ךשמב וז הכאלמב עגייתה אוהש ,ןועטל ירה לוכי אוה הרואכל
רבד קר השע ירה ינשה ,תאז תמועל .המייס אל קר אוהו ,ןמזה
* !?רשויהו קדצה ןכיה !?ינשה לש ומש לע ארקי הזש עודמו - ןטק
אתבקעד רודה אקוד ,ןורחאה רודה לש ותוכז יהוזש ול םירמוא כ"ע
תוכזה הנשי םהל ,אתבקעד אתבקע - אפוג אתבקעבו ,אחישמד
הארוהה * !תולגב םיאצמנש הנש תואמ הרשע-עשתה תא םייסל
* ןכשמל םירתימהו תודתיה תא םג תושעל ושרדנ "בל ימכח"הש ךכמ

הגומ יתלב - ז"לשת'ה ידוקפ-להקיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

בל םכח לכו" :ןכשמה תא תונבל 'ה יוויצ תא לארשי ינבל השמ רמוא וניתשרפ תלחתב .א
2"בל ימכח"הש םירבדה תא םהינפב הנומו ,1"'וכ 'ה הוצ רשא לכ תא ושעיו ואבי םכב
תאו רצחה תדתי תאו ןכשמה תדתי תא" םג םיאצומ ונא םירבדה ןיבו ,םתושעל םיכירצ
.3"םהירתימ

!?"בל ימכח"ל םיקוקז םירתימהו תדתיה תא תושעל ידכ עודמ :הלאשה תלאשנ הרואכלו

תועיריה יפוס םהב רושקלו עוקתל" - "תודתי" הביתה לע ושוריפב י"שר רמוא הזב רואיבהו
ירהו ,"רושקל םילבח" םהש י"שר רמוא םירתימל עגונב ז"דעו ,"חורב ועוני אלש ,ץראב
אל תועיריה יזא םירתימהו תודתיה אלל תועיריה תא םיאיבמ ויה "בל ימכח"ה םאבש ןבומ
םשכש ,ןבומ כ"או ,םירתימהו תודתיה דע עיגהל תוחרכומ םהש ןויכ ,תומלשומ ויה
תודתיה תא תושעל םיכירצ ויה םה םג ךכ ,תועיריה תא תושעל םיכירצ ויה "בל ימכח"הש
.(תועיריב רסח םהידעלבש םושמ) םירתימו

:ןבומ וניא ז"פע

ראשל תושעל ראשנ המ - םירתימו תודתיה תא 'יפא תושעל וכרצוה "בל ימכח"הו תויה (א
?לארשי ינב

,לכה ושע םה ירה - ושע "בל ימכח"הש םירבדה לכ תא שוריפב טרפל ךירצ קוספה עודמ (ב
?ןכשמה ילכ לכ תא ושע "בל ימכח"הש םתס בותכל וילע 'יה כ"או

:הזב רואיבהו .ב

ויהש" י"שר ךכ לע שרפמו ,"ותדובע לכב ןכשמה ילכ לכל" קוספה עיפומ 4המורת 'פ םויסב
ינב לכ ואיבה ולא תובקמ ."םידומעו תודתי עוקתל תובקמ ןוגכ ותדרוהלו ותמקהל ןיכירצ
תודתיה תא ,ןכש .םירתימהו תודתיה לצא 'יהש יפכ ,"בל ימכח" ךכל ושרדיש ילבמ ,לארשי
,תועיריה תומילשב רסח םהידעלבש םושמ ,"בל ימכח"ה תושעל םיכירצ ויה םירתימהו
קלח ויה םירתימהו תודתיה אלימבו ,חורב ועוני תועיריה םירתימו תודתי אלל ירהש
םיקוקז ויה אל - ומצע ןכשמל תוכייש םהל התיה אלש ןויכ תובקמה כ"אשמ ,תועיריהמ
.םואשע לארשי ינב לכ אלא ,"בל ימכח"ל

'וג תודתי תא" בותכ ,"בל ימכח"ה ושעש םירבדה לכ תא להקיו 'פב הנומ אוה רשאכ ,ןכל
םניאש םירבדש ןויכ - "ותדובע לכב ןכשמה ילכ לכל" בותכ אל לבא ,"םהירתימ תאו
.םתוא ושעיש "בל ימכח"ל םיקוקז ויה אל ומצע ןכשמל םירושק

עיפומ ,וניבר השמל ןכשמה ילכ לכ תא ואיבהש רפוסמ רשאכ ,ידוקפ 'פב םיאור ןכאש יפכו
םשו תויה - (ל"נה תובקמה םג םיללכנ הזבש) "ןכשמה תדובע ילכ לכ" 5קוספה םג םש
תדובע ילכ לכ"ל וקקזנ ןכא זאו ,ןכשמה תמקה תעשב השמל ואיבהש םירבדה לע רבודמ
."ןכשמה

תשרפב תאז תמועלו ,"ןכשמה תדובע ילכ לכ" רכזומ אל להקיו 'פבש - וז הדוקנש ריעהלו]
בל םימש םניא םיבר רשא םירבדהמ הניה - "ןכשמה תדובע ילכ לכ" קוספה םג עיפומ ידוקפ
.[םהילא

:'ה תדובעב הארוה םג הנשי הזבו .ג

םהש ןויכ רשא ,םינעוטה ,'וכו תובישי ישאר ,תועיפשמו םיעיפשמ ,"בל ימכח" ולאכ םנשי
;םתמכחל םיקוקזש ולאכ םינינע םע ,"רואמל ןמש"ה םע קר קסעתהל םהילע - "בל ימכח"
;ב"ויכו השק ם"במר ץרתי ,6"השמ הב השקתנש הרונמ"ב קסעתי אוה

- ב ת"יב ץמקו א ף"לא ץמק ןטק דלי םע דומלל - ץראב "תודתי" תעיקתב קוסעל ךא
דע שיא יפמ שיא ךומס אוהו ,תונברל הכימס ול שיש ןויכו .ותמכחל םיקוקז אל הז ליבשב
קיסעיש וא ,'וכו םישמש ול שי הז ליבשב ,"ודובכ יפל וניאו ןקז" אוה יזא - וניבר השמ
...!םישדק-ישדק לש םינינעב קר קסעתי אוה לבא .ךכב קסעתיש תוריכשב ףסונ ידוהי

,םירתימהו תודתיה תא םג תושעל ושרדנ "בל ימכח"הש ךכמ הארוהה האב הז לע
.שרדנכ שמשל םילוכי םניא תועיריה םהידעלבו ,תועיריהמ דרפנ-יתלב קלח םהש םושמ
וכרצוה כ"פעא ,תדחוימ המכחל םיקוקז ויה אל םירתימו תודתיה תיישעלש יפ-לע-ףא
.ןכשמה ןמ קלח הזש ןויכמ ,תאז תושעל "בל ימכח"ה

!תומילשב רבד לכ תושעל לגרתהל ךילע :ול םירמואש הארוהה יהוזו

;םיפיקמל םגו םיימינפל םג םיקוקז ,ןכשמ תונבל םיכירצ רשאכש ,ול םירמואו םיפיסומו
תורמל ,לוחל שדוקה ןיבו ,שדוקל םישדקה שדוק ןיב ולידבה םהש ,ןכשמה תועיריל םיקוקז
תועיריל םיקוקז ןכלו ,ןילוח הז לעופב םלוא ,שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח וניה "לוח"הש
.םינותחתב 'תי ול הריד השענ דחי םהמו ,םהיניב ולידביש

ןושלבו ,תועינצ לש ןפואב תאז תושעל וילע ,ןכשמב הדובעה תא השוע ןהכה רשאכ ,ןכ-ומכ
,('ימתב) "ץוחבמ ותוא ןיאור םעה לכו ודיב הדובעו חבזמה ג"ע דמוע ןהכ רשפא" :7ארמגה
.ןכשמה תועיריל םיקוקז ךכ לשבו

תודתיה אללו ,"חורב (תועיריה) ועוני אלש" תודתיל םיקוקז ,'וכו ונגיו וסכי תועיריהש ידכבו
,ךכ לשבו - ןיגהל םיכירצ םהש ימ לע ונגי אלו ,םדיקפת תא תואלמל תועיריה ולכוי אל
.ןכשמהמ קלח םה תודתיה

אלא תארקנ הוצמה ןיא"ד 8ללכה ונשי ירהש ,תודתיה תא םג איבהל וילעש ,ול םירמוא ןכלו
.ןכשמה תא םילשהל םדי לעו תודתיה תא איבהל ךירצ אוה ,ןכ-םאו - "הרמוג ש"ע

אל קר אוהו ,ןמזה לכ ךשמב וז הכאלמב עגייתה אוהש ,ןועטל ירה לוכי אוה הרואכל .ד
לע ארקי הזש עודמו - ("טייקיניילק א") ןטק רבד קר השע ירה ינשה ,תאז תמועל .המייס
!?רשויהו קדצה ןכיה !?ינשה לש ומש

ינפלש פ"עא :ןורחאה רודה אוהש ,אחישמד אתבקעד רודה לש ותוכז יהוזש ,ול םירמוא כ"ע
םהש ולא - ןכל םדוקו ,"השודקד ןיכריו תועורז"ה ("ןושל הנעמ"ב םירמואש יפכ) ויה הז
,אתבקעד אתבקע - אפוג אתבקעבו ,אחישמד אתבקעד רודה אקוד ,כ"פעא ,שארה תגרדב
!תולגב םיאצמנש הנש תואמ הרשע-עשתה תא םייסל תוכזה הנשי םהל

?ומוקמב ק"מהיב הנביש הז רודב ןכתי דציכ ,ןבומ הז ןיא הרואכל ירהש

םלועה לכ תא עירכהל רשפא דחא השעמ י"עו ,לוקש אוה םלועהש 9רמוא ם"במרה אלא -
הלועפה 'יהי השעי אוהש "דחא השעמ"הש ןכתי אלימב ,הלצהו העושי איבהלו תוכז ףכל
.הלואגה תא איבתש הנורחאה

ירה ,םלועה תא עירכהש הלועפה תא השעש הז ,כ"פעא ,'וכו יואר אל רודהש בצמב 'יפאו
תא לעופ אוה ז"יע ,אלימב - רכשה תא עובתל ותלוכיבו ,הז לע רכש לבקל ךירצ
.הלואגה

'יהיש ,10"החמשב (וב) ןיברמ"ש רדא שדוח לש םתוחו םויסב םידמועו תויהש ,ר"היו .ה
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה - 11"הלואגל הלואג ךמסימ"ה

ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר" ירה הזש ,12"'וג ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא"ה םייוקיו
י"ע ,14ינשה ק"מהיבד ןוכשמהו ןושארה ק"מהיבד ןוכשמה תא ריזחי ה"בקהש - 13"ןינברוח
.ישילשה שדקמה תיב

ןינעה כ"וכאעו ,חספ ןברקל םירושקה םינינעה לכ םע 15םימי 'ד רוקיבד ןינעה 'יהי יזאו
,רדסה לילב חספ לכב ךשמנ הזש ,16"םלאגו ומצעבו ודובכב ה"בקה ה"ממ םהילע הלגנ"ד
ךכל הביסהש 17ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הרמיאה עודיכ ,הנשה לכ לע ךשמנ הז הזמו
חספד ןינעהש ןויכ איה "חספ רודיס לסח" םילימה תא ורודיסב סינכה אל ןקזה ר"ומדאש
.הנשה לכ לע ךשמנ

'י לטנו ,םויב וב ןכשמה םקוהש ,ןסינ ח"ר אוה" - 18"ינימשה םויב יהיו"ל םיעיגמש דע
דע ,20ןימינ הנומש לש רונכ ונשיו ,ןימינ העבש לש רונכד ןינעה ונשי םדוקש ,19"'וכ תורטע
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,תורטע רשעד ןינעה - ןימינ הרשע לש רונכל

.אוואקינ טעינ טעינ ןגנל ליחתה

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

,הל (1

.די םש י"שר (2

.חי םש (3

.טי ,זכ (4

,טל (5

,הכ המורת י"שרפ (6

,טנ םיחבז (7

,גי הטוס בקע י"שרפ (8

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (9

.א"עס ,טכ תינעת (10

םגו - חספ תלואגל םירופ תלואגד תוכיישה] הז ןינעש" :623 ז"טח ש"וקלמ ריעהלו .ב"עס הליגמ (11
הליגמה ןירוק "הלואגל הלואג ךמסמ"ל ידכ יכ - (וז הנשכ) תרבועמ הנשב דחוימב עגונ [הדיתעה הלואגל
."ןסינל ךומסה ,אקוד ינש רדאב

.ידוקפ שיר (12

.םש י"שרפ (13

.ךליאו 465 ז"טח ש"וקל האר (14

.16 'עהב םש הארו 108 ז"לח ש"וקל האר (15

.ונאיצויו אקסיפ ז"נפל םשו וז הצמ אקסיפ הדגהה חסונ (16

.75 ג"שת תוחישה רפס (17

.ינימש שיר (18

.םש י"שרפ (19

.ינימש שיר רקי ילכ הארו .דועו ,גי ןיכרע (20


הלואגה ןמז


ונתשרפב םישנהמ הארוהה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

הז בותכש ,"םיזיעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו" (וכ ,הל) רמאנ ונתשרפב
ויהש ףיסוהל בותכה אב ןכלש ,"ווט 'ידיב בל תמכח השא לכו" :הז ינפלש בותכל ךשמהב אב
,"המכחב הנתא ןבל אשנ" אלא ,"בל תמכח" םתס אל - "המכחב הנתוא ןבל אשנ"ש םישנ
'יווטה התיה ןכלש ,'יווטה תכאלמב ("בל תמכח" - תונושארהמ) רתוי תומכח ויה ןהש ןויכ
."םיזיעה תא ווט"ש ןפואב

יבג לעמש ,הריתי תונמוא התיה איה" - םיזיעה תא ווט הנווכה יהמ י"שר שרפמ הז תאו
."םתוא ןיווט ןיזיעה

ונל םירפסמ המ םשל ןבומ וניא הרואכל :איה םינינעה תוימינפב י"שר שוריפמ הארוהה . .
- תחא םעפ קר 'יה הזש ןויכ ,ונל עגונ הז ןיא הרואכל ירה ,'וכו םיזיע תועיריה תא ושע דציכ
אל ישילשה ק"מהיב תא ללכבו) ישילשה שדקמה תיבב אל םג ,'יהי אל הז רתויו ,ןכשמב
?תאז ונל םירפסמ המ םשלו ,('וכו ןכומ דמועו יונב אוהו תויה ,תונבל וכרטצי

ןורשכ 'יה ןלצאש ןויכו ,"המכחב הנתא ןבל אשנ"ש םישנ ויהש ,הארוה הנשי הזבש אלא
איה ,הז ןינע ןהל ןתנ ה"בקהש הזב תילכתהש וניבה ןה ,'יה אל תורחא םישנלש דחוימ
.ןכשמה ליבשב

המכח - דחוימ ןינע ןהל שיש ןעדיב ךא ,הריתי תונמוא תושעל ןתוא וויצ אלש י"פעא ןכלו
המ ושפיחו וכלה ןה ןכלש ,ןכשמהב והשמ ףסותיש ידכ איה הזב הנווכה יזא ,םלוכ לע הריתי
תא ווט" לש האצמהה ןהל הלפנש דע ,ןהבש הריתי המכחה י"ע ןכשמב ףסותהל לוכי
."םיזיעה

ןיאש יאדוב ,ינשל ןיאש דחוימ ןינע ול ןתנ ה"בקהש האור והשימ רשאכש ,הארוהה יהוזו
.'תי ול הריד םלועהמ תושעל - ןכשמהב ףסותיש ידכ אלא ,דבלב ומצע רובע הזב הנווכה

ןהינינעל תאז לצנל תולוכי ויה ירה ןה ,הריתי המכח ןהל התיהש םישנה לצא םיאורש םשכ
ע"וש פ"ע הלמש ןכא - רתויב הפי הלמש ןמצעל תונקל ,המיעט החורא לשבל :םייטרפה
תעדוי איהש וא ,הפי הלמש רוחבל הלוכי איה הריתי המכח הל שיש ןויכ ךא ,זנטעש אלל
לכל תוארהל לכות איה כ"חאו ,תיבב ז"א םישל דציכו תונקל המ ,תונקל חיטש הזיא
םישנ תמכח - ("ןגאז וצ תוכייש טינ זיא") ללכה ןמ אצוי והשמ אוה הלש תיבהש םינכשה
ףיסוהל ידכ ןהלש המכחב שמתשהל דציכ ושפיח םישנהש הארוהה האב כ"עו ,התיב התנב
תחורא וא רקוב תחוראל בלח םיזיעהמ וחקלש קר אל ,םיזיעה תא ווט ןה ןכלו ,ןכשמב
.ןכשמל תועירי ךכמ ושע ןה אלא ,("שטנאל רעדא גיטשירפ") םיירהצ

ולאכ םכותמ םנשי ,(ארקנש יפכ) לזרבה ךסמ רבעמ ועיגהש םידוהיל עגונב םג ז"דע
תוצראל ועיגה םהשכ כ"מחאל ,'וכו שפנ תוריסמב תונייעמה תצפהב וקסע םה םש םתויהבש
םה ,הבחרהב תווצמו הרות םייקל רשפאו תווצמו הרות לע ללכ תועינמ ןיאש ןכיה ,החוורה
,יאנפ םהל ןיאש ןויכ ,תונייעמה תצפהב םיקסוע אל רבכ

הזל - תונייעמה תצפהל עיגמ הזשכ ךא ,'וכו ןמז ול שי ןותיע תאירקל ,ןמז ול שי "סענזיב"ל
ישילשל רמאי ינשהשו ,ינשל ארקי אוהש קיפסמ וליבשבו לודג ריבג אוה ,ןמז ול ןיא
תצפהב קוסעי ומצע אוהש לבא ,קיפסמ הז וליבשב ...תונייעמה תצפהב קוסעל םיכירצש
.הנה עיגה אוה ךכ םשל אל - תונייעמה

ידכ - איה הזב הנווכה אלא ,וליבשב אל הז ,החוורה תוצראל ותוא ואיבהש הזש ,תעדל וילע
הרותה תא םייק אוה םש ותויהב םאש רמוחו-לק השעי אוהש ז"יע 'תי ול הרידב ףסותיש
הזב הנווכהש ,תעדל וילע אלימב ,רשועמ הרותה תא םייקל ךירצ אוהש כ"וכאע ירה ,ינועמ
קסע אוהש יפכמ רתוי דוע תונייעמה תצפהב הפ קוסעי אוהש ידכ איה םשמ והואיצוהש
.המש

עודיכו ,'תי ול הריד תושעל איה הזב הנווכה ,ול ןתונ ה"בקהש רבד לכש ,הארוהה יהוזו
,ליגרה ד"ע אלש חיורה אוה רשאכש ,(םימתהב ספדנש) ןקזה ר"ומדא לש דיסח םע רופיסה
תא ןתי אוהו ,יברה לש "חלושמ"ה אובי ףכית אלא ,וילא הנווכה ןיאש תואדווב עדי אוה
זא ,ליגר יתלב ןינע ולצא השענו תויהש ןויכ ,יברל תאז איבי אוהש ידכ "חלושמ"ל ףסכה
.יברל ז"א תתל ךירצ אוהש יאדוב

אוהו ,ולש דיסח אוהש דחא לכ ךותב אצמנ אוהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש חילשה ונשיש
המ :ויפלכ ןעוטו ,םולחב וילא אב אוה זא םדרנ אוה םאבו ,("םיא טעקרוט רע") ותוא ףחוד
!תונייעמה תצפה ליבשב ,םושלשו לומתא ,םויה תישע

תויה קר ,'תי ול הריד תושעל איה הזב הנווכה ןתונ ה"בקהש רבד לכש ,תעדל שי תאזו
ז"יע ,םייטרפה וינינעב םג "םייריש" הזמ לשלתשמ זא ,ביטהל בוטה עבט אוה ה"בקהו
'יהת תודיה עברא" 'יהנ ,ןירוהנ לכ ועירפתא 'יבד - "הערפל 'יהת תישימחהו" ןתונ אוהש
,'וכו ועירפתא אל הז םלועה ינינעב כ"אשמ ,ןירוהנ לכ ועירפתאד ןפואב והז השודקב - "םכל
שרדמב ראובמכו ,השודקל רסומ הזש המ ,אוה הזב רקיעה לבא ,תודיה עבראמ רתוי אל
.םלועה לכ םג הזב םישמתשמ 'וכו םיירישה תאש קר ,ק"מהיב ליבשב אלא בהזה ארבנ אלש

טרפבו ?רתוי תתל וילע עודמ ,הקדצל שמוח ןתונ אוהו תויה ןועטל לוכי אוה הרואכלש
ז"יע ירה לבא ,ןתיש םיכסמ אוהו ,ול תפכיא אל ודיצמ םנמאש ול רמואו אב ערה רציהש
םואתפ ןאכו ,ומצע תבוט ליבשב ותיב ינבל קיעמ אוה םירחא םירבדב - ותיב ינבל רסח 'יהי
,ותיב ינבל רסח 'יהיש - ול עירפמ ןכ המ ,ול עירפמ אל ומצעל רסח 'יהיש המש רמוא אוה
.'תי ול הריד תושעל אלא ,וליבשב אל איה הנווכהש ול םירמוא כ"ע יזא

הנממ םישועו ,הבבוש "זע" םיחקולש דע ,ןכשמב ז"יע ףסותי המ אוצמל שי רבד לכבו
.שדקמה תיבל םהב שמתשי חישמש ,תועירי
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה להקיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


יברל םירשוקמ תויהל םיכירצש עדיל ידוהי לכ לע

"שדוק תוחיש"ו "ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

ותמגודו - שפנבש הדיחיה תכשמהו ,םה םיוש לארשי לכ ירה שפנבש הדיחיה תגרדב . .
.המשנה םצע תא ךישממ אוה ירה יכ ,השמ י"ע אקוד אוה - ימצע תויחה תכשמה - תוימשגב
.ארד לכב השמד אתוטשפתא - רוד לכב ןכו

דח לכו ,לארשיו אתיירוא ה"בוק ,אדב אד ןארשקתמ ןוניא 2ןירשק תלת" 1רהזב אתיא
הרותד אילגב רשקתמ לארשיד אילגש 3תודיסחב ראובמו ,"אילגו םיתס אגרד לע אגרד
ז"יעו הרותד םיתסב רשקתמ לארשיד םיתסו ,ה"בוקד אילגב לארשיד אילג רשקתמ ז"יעו
.ה"בוקד םיתסב לארשיד םיתס רשקתמ

םיתסה ,שפנבש הדיחיה תניחב ,המשנה םצע תא רשקמ השמש ,השמ י"ע אוה הז לכו
תוימינפ - ה"בוקד םיתסה םע םג ז"יעו ,הרותה תוימינפ ,הרותד םיתסה םע ,המשנבש
.ה"ב ס"א תומצעו

,ארד לכב השמד אתוטשפתאש ,יברל רושק תויהל םיכירצ ןכלו

ןאכו תויהש איה תמאה לבא ,תוטשפתה קר - "השמד אתוטשפתא" אוה ןושלהש םגהו -
,4"ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעה" יזא ,"ימצע" אוהש דחא תודוא רבודמ

םעד ןיא סאוו השמ רעצנאג רעד") ונרודבש ותומילשב השמ אוהש ,יברל תורשקתהה י"עו
.ה"בוקד םיתסה םע המשנבש םיתסה תא רשקמ אוה יזא ,("רוד

תכשמנ ה"ב ס"א תוהמו תומצעב לארשי ינב לש הנומאהש רמאמהב רבודש המ םג והזו
לארשי ינב ןכלש ,וניבא םהרבאמ השוריב האב הנומאהש םגהש ,אקוד השמ י"ע תילגתמו
.אקוד השמ י"ע הכשמהה תויהל הכירצ םוקמ לכמו ,6"םינימאמ ינב 5םינימאמ" םיארקנ

םהרבא ןיב שרפה ונשי ,8והייווגב אמעט קיספ םהרבא םהרבאש ןויכ ,7הזב םעטה ראובמכו
,והייווגב אמעט קיספ אל השמ השמ כ"אשמ ,9ע"יבב אוהש ךיא יבגל תוליצאב אוהש יפכ
הנומאה תא ךישמהל השמ לוכי ןכלש ,ע"יבבש השמ ותוא קוידב אוה תוליצאבש השמ ותוא
.תוימינפב ה"ב ס"א תוהמו תומצעב

רעד") ותומילשב השמה אוהש ןויכ ,יברל םירשוקמ תויהל םיכירצש עדיל ידוהי לכ לע ןכלו
םיתס םע ,המשנה םצע תא ,המשנבש םיתסה תא רשקמ אוהו ,ונרודבש ("השמ רעצנאג
.ה"בוקד םיתס םע ז"יעו ,וליג םייברהש הרותה תוימינפ םע - הרותד

התלגתנש הרותה תוימינפ אללו ,יברל תורשקתה אלל דבל תווצמו הרות םימייקמ רשאכ
לש תורשקתהה הרסח לבא ,השודקב תולענ יכה תוגרדל עיגהל םנמא רשפא ,םייברה י"ע
אוה יזא ,רודבש השמל םירשוקמ רשאכ לבא ,ה"ב ס"א תוהמו תומצע םע המשנה םצע
םע ז"יעו ,הרותה תוימינפ - הרותד םיתסה םע ,המשנה םצע - לארשיד םיתסה תא רשקמ
.ה"בוקד םיתס


תיבה-לעב אוה יברה - ימצע תויחל עגונב

השמה אוהו תויה ,יברה י"ע קר איה המשנה םצעד תורשקתההש - תוינחורב הזש םשכו
:10רודבש השמה יבר י"ע קר תויהל הלוכי ימצע תויח תכשמהש ,תוימשגב םג ךכ ,רודבש

לובלב אלא ,תויחה םלעהב אל) לוקלק הזיא הב לח םא יזא ,תויחה תוטשפתהל עגונב
ירה ימצע תויחל עגונב לבא .רוזעי אפורהש ןכתיו אפורל תכלל רשפא (11תויחה תוטשפתהב
לש "ותומילשב" השמ אוה ירה יכ ,אקוד יברל תכלל םיחרכומו רוזעל לכוי אל אפור ףא
.ימצע תויח ךישמהל לוכי אוהש רודה

ינולפש רמוא אפורהש םגהו .תיב-לעב וניא ללכ אוה אפורה ימצע תויחל עגונבש ןבומ הזמש
רודבש השמה אוהש יברהו ,תיב-לעב אל ללכב אוה ימצע תויחל עגונב לבא ,תויחל לוכי ונניא
.ימצע תויחה תא ךישממ


חישמ תארקל ונכילוי א"טילש יברה

."וניתפש םירפ המלשנו" - תלעות הנשי הז לע רובידב םג יזא ,יברל תורשקתהה תודוא

ונכילוי 14א"טילש יברהו ,13"וניתפש םירפ 12המלשנו"ל עיגהל ךרטצנ אלש רוזעי ה"בקהש
.חישמ תארקל

אטק" :ולאשו רטוש ותוא שגפ תודעוותהמ ותרזחב דחא דיסחש ,15םעפ רפיס יברה
- ךלוה ימ :ושוריפ "טאידיא אטק"ו ,ךלוה השוריפ תיסורב "טאידיא" הלימה - ?"טאידיא
!ךלוה לוטיב - "טאידיא לוטיב" :דיסחה ול הנע

הלעפ תודעוותההו ,לוטיבו ןיאמ שי תודוא רבוד תודעוותהבו ,תודעוותהמ זא רזח דיסחה -
'יהנ ןכא אוהש דע וב רדח ךכ לכ שגרההו ,לטב לכהש אלא ,ולש תושיה תא שיגרי אלש וילע
."ךלוה לוטיב"ש "עמש" יוגה םגו ,ךלוה לוטיבש ,"טאידיא לוטיב" הנע אוה ןכלו ,ךכ
(הגומ יתלב - א"ישת'ה ש"דא ח"הבמ ,םילקש להקיו פ"ש תחישמ)

__________
,גע ג"חז (1

ג"פ ד"לשת ש"ר חתפ ה"ד .א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעהב 61 ת"ש'ה .ג"הושב חכ ז"נרת מ"הס האר (2
.(ךליאו גנק ג"ח טקולמ מ"הס) ךליאו

.ךליאו גלקת ע"ס ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא ,ומ םיבצנ ארקיו ת"וקל האר (3

32 א"שת תוחישה רפס הארו .אפ'א ב"ח .גנקת .וטת א"ח ב"רעת ךשמה .בכקת ו"סרת ךשמה (4
.19 הרעה

,זצ תבש (5

.ח"יפ אינת האר (6

מ"הס) ד"נרת .(ביק ל"רת מ"הס) ל"רת ל"נה ה"ד .(הרע ע"ס ת"רטע מ"הס) ת"רטע ל"נה אשת יכ ה"ד (7
.דועו .(הפק ד"נרת

.(ר"דאב) א ,חלק ג"חז (8

.ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעהו ,ימצע א ךאד זיא רע םוראוו :םידחא ןורכזב (9

.ח"ס .ז.ש טבש ג"י תחישב םג האר (10

.תויחה תוטשפתהב איהש תופלעתה וליפאו :םידחא ןורכזב (11

,די עשוה (12

.ןינעה ךשמה רסח (13

.הפוסב .ז.ש ת"חמש תחיש םג האר (14

.251 ת"ש'ה ףרוח-ו"צרת תוחישה רפס (15


רדא ז"כ - שדוק תבש


"םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" - רדא ז"כ

תיתימאה הלואג - יתימאה רכשה תא ףכית איבת ל"נהכב תובוט תוטלחה תלבקש ר"היו
.נ"שת'ה רדא 110ז"כ ,הז ק"שה םויב ,המילשהו

__________
הלואגה ןמזל עגונב ש"מכ ,ףוריצו רוריבו ךוכיז םג ללוכ ,"ךז" תויתוא - ז"כ םויד יוליעהמ ריעהל (110
תנווכ םילגמש ז"יע אוה ףוריצהו ךוכיזה תומילש ,רשא ,(ד"וי ,בי לאינד) "םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי"
.אפוג םיקלא םשד םלעההו םוצמצה

השענ הליחתש אוה הדובעה רדסש ,ונייה ,'יוה אירטמיגב ,ו"כ םוי ירחאל אב (ךז) ז"כ םויש - רתוי קתמויו
.םיקלא םשד םלעההו םוצמצה תנווכ םילגמ ז"חאלו ,(יוליגה ליבשב םוצמצ) 'יוה םש יוליג
(הגומ - נ"שת'ה ןסינ ח"הבמ ,שדוחה ,ידוקפ-להקיו פ"ש תחישמ)


:(הגומ יתלב) וז החישל תומלשההמ

ונינע ליחתמ ובש ,רדא ה"כל (תחא תואיצמל םיבשחנש) םימי 'ג ךות אוה רדא ז"כש ריעהלו
."הלואג לש שדוח" ,(רדא ה"כב לחה - םלועה ארבנ ןסינב) ןסינ לש

ןושארה םויב ותועיבקש טרפבו ,"חכ" ונמיסש - (רדא) ח"כ םויל םיאב (רדא) ז"כ םוימו
הזבש ,ג"י אירטמיגב "דחא"ש ריעהלו ,"ומלועב דיחי ה"בקה 'יהש" ,"דחא םוי" - עובשב
,"םידוהיה ולהקנ" זאש "וב םוי רשע השלשב" םתלחתהש םירופה ימיל רשקה זמרנ
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,חספ תלואגל םירופ תלואג ,"הלואגל הלואג ךמסימ"ו
."תואלפנ

לש שדוח שאר" ,ןסינ ח"ר - וירחאל דימו ,ןטק רופכ םוי ,ח"ר ברעל םיאב רדא ח"כ םוימו
."םיסנ יסנ"ד ןפואבו ,"הלואג

םישדח המכ ורבע רבכש ירחאל טרפבו ,םיסנ תנשב הריתי השגדהב אוה הז ןינע ,רומאכו
ללוכ ,ובש הכונחה ימיו ,ולסכ שדוח ירחאל ,ףרוחה תפוקת םויסב רבכ םידמועו ,םיסנ תנשב
ללוכ) טבש שדוח ירחאלו ,"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" ,תבט שדוחב אוהש הכונח תאז םג
ז"כל דע ,("חישמה ךלמ הז") "לארשימ טבש םקו" ש"מ לע זמרמש ,(ובש ירישעה דחוימבו
לע יאקד ,"עיקרה רהזכ וריהזי םיליכשמה"ש דע ,"םיבר ופרצי" ,ףוריצו ךוכיז ,"ךז" - רדא
ךליד ארוביח יאהב" ,הרותה תוימינפ תצפהו דומילב םיקסועש ,םידיסחה תוללכו דיסח לכ
.לארשי תוללכו לארשימ א"ואכ - םדי דעו ,"'וכ


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


םימשא םיקתושש ולא

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:"ידוהי והימ" לש הרצהמ עבונ לכה רבד לש ותימאל .א

'יעב אוה "ידוהי והימ" קוחש הנעטב ,םרדחב םירגתסמה תובישי ישארו םינבר כ"וכ םנשי
םה ןיאו ,הדמתהב הרות דומלל אוה םנינע אלא ,אד ןוגכב ברעתהל םנינע ןיאו תיטילופ
.הקיטילופב ברעתהל םיכירצ

,םימעל לארשי ןיבש הציחמה לכ תא בירחמ "ידוהי והימ"ד ןינעה רבד לש ותימאל ךא
.תולבגה אלל לארשי ץראל סנכהל ולכוי םיוגש ידכ בחר חתפ חתופו

,םיחטש תרזחהל עגונב המילש אירטו-אלקש הנשי הנורחאלש םושמ ,רתוי הלודג הרצהו
המ םיעדוי אלו םיברע ינוילמ םירג ולא םיחטשבו תויה :םינעוט ריזחהל םיצורה ולאש
לארשי תונב ןיב הלומעת םיכרועו םיבבותסמ העשב-הב !ריזחהל שי ןכל םמע תושעל
!םינש וא דחא דלי קר םלועל ואיביש תוחפה-לכל וא הדוליה תקספהל

עודמ לבא ,"'יטרקומד" וז ירהש ,וקקוחל םתיא רומגו יונמ רבכ ירה "הלפהה קוח"ל עגונב
!םידלי איבהל אל תוידרפס םישנ ענכשל ידכ תוכירדמ םיחלוש םה

.שדוקה ץראל סנכהל ולכוי םיוגש בחר חתפ חתופה ידוהי והימ קוח תא ושע הז לכ ירחאלו


םדוק - ?רועיש רוסמל ךנוצר
!םידוהי ויהי םיעמושהש אדוות

תריסמב םיקוסע םה ,ברעתהל םיכירצ םניא םהש תובישי ישאר המכ םינעוט כ"פעא .ב
.רועיש

ותוא רוטפל הלוכי הניא 'ודכו רועיש תרימאש תוטשפב ןבומה ןינעה םצעל ףסונב יזא
תריזג ירה - םימעל לארשי ןיבש הציחמה תא תצרופה "ידוהי והימ" תריזג תא לטבלמ
םאו ,םידוהי ינפב רמול םיכירצ הרותב רועיש :רועישה תרימאל םג תעגונ "ידוהי והימ"
!םידוהי ויהי םיעמושהש םדוק אדוול ךירצ התא רועיש רוסמל אוה ךנוצר

הרותהש הזמ היארה כ"ע תאבומש יפכ ,הרותל םג ,רבד לכל המדק לארשי לש םתבשחמ
םיכירצ הרותב רועיש רמול םיצור םא ,רמולכ ,"לארשי ינב לא רבד" תרמוא המצע
."לארשי" םה ולאש תוארל לכ-תישאר

"ידוהי והימ" לש ןינעה דציכ יולגב וארה ,תונויסנה תא ונילע לקהל הצור ה"בקהו תויה .ג
:הרותל םג עגונ

יכ םיזירכמו םיבבותסמש ,"ידוהי והימ" לש הרצה תא ואיבהש םישנא השמח-העברא םתוא
סינכהל םיכירצש הטלחהו העצה םיימוי ינפל ולביק ,םידרחה םידוהיה לכ לש םיגיצנה םה
...!אבצל וכליש תנמ-לע "רדסה תובישי"ל תובישיה ידימלת תא

אלא ,םיטסינומוקהמ אל וליפאו ם"פממ אל ,י"אפממ אל ,ךרעמהמ אל עיגה וז העצה
לע הבתכנ וז הטלחהו ,תדה םשב םירבדמ םה יכ םיזירכמו םיבבוסה םידדוב םתואמ אקווד
תרות י"פע לארשי םעל לארשי ץרא" :בתכנ ותרתוכבש ,םתגלפמ לש ימשר םיבתכמ ריינ
...!"לארשי

תדה םשב םירבדמה ולא אקודו ,סויגמ תובישיה ידימלת תא וררחש ןוירוג ןבו ןייד השמ
!!!אבצל הבישי ידימלת וחקיש םישרוד

?תאז םישוע ןכא םה המל :הלאשה תלאשנ


אל - רתוי הלק ךרד לע "ולע"
...!הדיקשב דומלל םירחאל תושרהל

תוארהל םיכירצ םה ןכל ,הרותה םשב םירבדמ םהש רמול םהילעש ןויכ :כ"ע הנעמהו
םלצאו ,'וכ הדמתהב םידמול תורחא תובישיבש םיאור םלוכש תויהו ,םלצא תאצמנ הרותהש
וא :םלצא תאצמנ הרותהש רמול דציכ םינפוא ינש םהל שי יזא ,הדמתהב כ"כ םידמול אל
הלק ךרד לע "ולע" םהו ,השק ךרד יהוזש אלא ,הדמתהו הדיקשב דומלל וליחתי םלצא םגש
...!הדיקשב דומלל תורחאה תובישיל תושרהל אל - רתוי

השמח-העברא םתוא ירהש ,הרותל םג עגונ "ידוהי והימ"ד ןינעה ךיא ל"נה לכמ םיאור פ"כע
.תובישיה תא בירחהל הרטמל הנורחאל םהל ומש "ידוהי והימ"ד הרצה תא ואיבהש םישנא

ןיאש ונעט םה הליחתב :"הריבע תררוג הריבעו הוצמ תררוג הוצמ" דציכ םיאור ןאכו .ד
תתל םיצור אל םהש אצי כ"מחאלו ,ועגריי םהש םושמ ,וקעציש "םינוציק" המכמ לעפתהל
.הרות דומלל

הלחתכל םידמוע ויה םה םאו תויה ,("סרעגייווש יד") םיקתושה ולא םה ךכב םימשאהו
.תובישיה ןינעל ללכב םיעיגמ ויה אל ,"ידוהי והימ" ןינעב ןוכנה ףקותב

השמ להקיו" ןינעב הרותב ונארק םויהש טרפבו ,לארשי לש םתונגב רבדל םוקמה ןאכ ןיאו
."'וכו לארשי תדע לכ תא
(הגומ יתלב - ג"לשת'ה םילקש ,ינש רדא ח"רעו ח"הבמ ,להקיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"שא לש" תישענ תימשג עבטמ

(ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,וז תבשב םיארוקש םילקש 'פ םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש 'אה ההגההמ םלש דומע לש
,םיטפשמ פ"שב הרמאנש ,"שא לש עבטמ" ןינעב העודיה החישה לע
(3072-3 'ע ה"ח ה"משת תויודעוותה) ה"משת'ה םילקש 'פ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

לש עבטמ (המצע איה) 'יהת םינתונ י"נבש (תימשגה) עבטמהש - ולא םיכפה ינשד רוביחהו
אוה - (דובכה אסכ תחתש שא - "הז" םא יכ ,ימשגה ז"הועבש שא קר אל - כ"וכאעו) שא
"לשלתשמ" ןותחתהש אוה "תולשלתשה"ה ןינע ירהש) תולשלתשהה רדס ןינע לכ ךפיה
.(ןוילעה ןמ הטמל אוה ןותחתהש ,ןוילעהמ

ינינעב וליפא הרדס ,(םלועמ הלעמל איהש) הרותד רדסהד וליפא ךפיה והזש אלא ,דוע אלו
לשלתשמ ('ישעה םלוע דגנכ) טשפה קלחש ,"תולשלתשה" - אוה הרותב רדסה ירהש ,הרות
.הברהבו ונממ הטמל אוהו (תוליצאה םלוע דגנכש) דוסה קלחמ (םיבלש 'ג)

וליפאו ,'וכ ךאלמ י"ע תושעהל לוכי רבדה ןיא - "שא" םע "עבטמ"ד רוביחה 'יהיש ידכ ,ןכלו
ודובכב ה"בקה י"ע קרו ךא םא יכ ,תולשלתשהד ןפואב םה הלא לכ יכ ,(*הרות י"ע אל -
ענמנ"ו "לוכי לכ" ותויהלד ,תולשלתשהה רדסב (חרכהב - ו"ח אל) ונוצרב רחבש ,ומצעבו
השעיתו הנתשת תימשג עבטמש ,תוינחורו תוימשגד םיכפה 'ב רבחל ותלכיב - "תוענמנה
."שא לש עבטמ" ז"הועב לעופב

ינחור תויח הכישממ הוצמה - תווצמה לכב :תווצמה לכב וניאש ש"החמד שודיחה והזו
ןינעב ומכ) ינחורהמ הטמל אוה ומצע ימשגהש ןפואב לבא ,תימשגה 'ישעב ("שא")
השענ ומצע ימשגהש - אוה ש"הצחמד שודיחהו ;(ןוילעהמ ריאמ ןותחתבש ,"תולשלתשה"ה
.שא (אוה)

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא .ז

22*םיכפה ינש רבחל 'תי ותלכיבש ("שא לש עבטמ" והארהש ינפל םג) וניבר השמ עדי יאדוב
לכוי המ" המת עודמו ,תוינחורה םע תימשגה עבטמה תא רבחל לוכי ה"בקהש ןבומ הזמו -
!?"ושפנ רפוכ ןתיל םדא

:ןהמו ,רבדב תובושת המכו

,('וכ רהרהת אלו איה הקוחש אלא) הומת הזכ רבד ל"צ - השמ - השודקד לכשו המכחב (א
22**תודע וא טפשמ והזש רמול אלו

הסנכנו ,'ימתהל הרבסה שיש יאדו כ"או - הקוח ש"החמל ארק אלו רידגה אל ה"בקה (ב
.צ"מותד "תולשלתשההל" ש"החמ תוצמ

__________
פ"הע (ב"ה א"פ תובותכ) ימלשוריבכ ,רבעה תא וליפאו ,התוא הנשמו האירבה לע תטלוש הרות ללכבש ףא (*
.ילע רמוג ל-אל (ג ,זנ םיליהת)

וניאש הלעמ לש שאב רעוב 'יה םש לבא - לכוא וניאו ס"דמב הטמל רעובה הנסה ןינעמ הרואכל ריעהלו (22*
ד"ודנל ךייש וניאו - ( . . ר"מש) לכוא

( . . תומבי) הבושת שי ןידל םאו לבקנ איה הלבק םא :ד"ע (22**"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish