ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ןמזהו רשכומ יכה ןמזה והזש שחומב םיאור
"דחא השעמ" י"ע הלואגה תא איבהל ןורחא יכה

*

רוכז 'פ ,ארקיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= אש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ב"לשת'ה רוכז ,הוצת פ"ש תחישמ / קלמעב המחלמה ןפוא

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / לודגה אישנה לש לודגה תיבה

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / םיברה תדובע איה הלואגה תא איבהל תולדתשהה התעמ

חישמ לש תוצוצינ
הלואג ינינעב םימגתפ / !!"ייווקראפ ןרעטסיא 770"-ב התע חישמ תאיב לועפל וחכב

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / ?םיקתוש םינברה עודמ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
הז ןינעב ךרבאל יברה הנעמ / םוגרת 'או ארקמ םינשל עגונב ותלאש הומת

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


קלמעב המחלמה ןפוא

םיוג תישאר"ה םע םחלנ אוהש ז"יע ,ותדובעב יולת רבדהש תעדל וילע
תדובעב תוינחורב םה ולא םינינעש יפכ "ביבסמ ךביוא לכ" םעו "קלמע
המחלמה * ונקדצ חישמ י"ע הלואגה תא איביו רהמי ,םידקי הז ,'ה
ךרק רשא"ה תא וב לעפי אלש ,איה קלמע דגנכ להנל ידוהי לעש תינחורה
ךמצע דצמש ךל עדת :ידוהיל םירמוא * וררקל קלמעל ןתי אלש ,"ךרדב
תוימינפבש ןויכ ,תוינוציחב הארנ התאש ךיא עגונ אלו ,םח ידוהי ךנה
םע וישכע םחלנ ידוהיש ז"יע * חתור ידוהי ,םח ידוהי ךנהש םיעדוי
וטושפכ קלמעב םחלהל תורשפאה תא איבי הז תינחורה ותדובעב קלמע
* תוימשגב "קלמע רכז תא החמת"ד הוצמה תא םייקלו

הגומ יתלב - ב"לשת'ה רדא א"י ,רוכז 'פ ,הוצת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:1רוכז 'פמ הארוהה .א

לועפל ותלוכיב ןיאו ,הלואגה אובת ובש םייוסמ ץקב רחב ה"בקהש בושחל ידוהיל ול לא
תישאר"ה םע םחלנ אוהש ז"יע ,ותדובעב יולת רבדהש תעדל וילע אלא - "הנשיחא" 'יהיש
הז ,'ה תדובעב תוינחורב םה ולא םינינעש יפכ 3"ביבסמ ךביוא לכ" םעו 2"קלמע םיוג
ואצי לארשי ינבו םיוגה לכ תא וחצני יזאש ,ונקדצ חישמ י"ע הלואגה תא איביו רהמי ,םידקי
."ביבסמ ךיביוא לכמ ךל ךיקלא 'ה חינהב" קוספה םייוקיו ,הלואגל תולגמ

ךל השע רשא תא רוכז" (רוכז 'פד) ןינעה תליחתמ רבכ ןתינ (הז ןינע תלחתהו) הז לע חכה
אוהו ,לארשי ינבל השע קלמעש המב רכזנ ידוהי רשאכ :5קלמע תריכז תוצמ - 4"קלמע
תימינפ תוננובתה אלא ,ןינעה תוללכב "ףיקמ"ב תוננובתה קר אל ,ולכשב הזב ןנובתמ
התאו" ,זא ויה לארשי ינב בצמו דמעמ הזיאב ,עריא הז דציכ ,'יה הז יתמ - םינינעה יטרפב
.7"'וכ םיקלא ארי אלו" - קלמע זא 'יה בצמו דמעמ הזיאבו ,6"עגיו ףיע

אלא ,ה"בקהמ עדי אל אוהש הנווכה ןיא :"םיקלא ארי אלו" 'יה קלמעש הזב קוידה .ב
אל" רמא הערפ ;ונממ דחפ אל אוה - "םיקלא ארי אלו" לבא "םיקלא" שיש עדי ןכא אוהש
עדוי וניא אוה םאו ,ונממ עדי אל אוה אלא ה"בקהמ דחפ אל אוהש אל ,8"'יוה תא יתעדי
ארוב שיש עדי אוה :הזמ הטמל דוע 'יה קלמע לצא כ"אשמ ,ונממ דחפיש ךייש אל ה"בקהמ
ע"ושב שרפמש יפכ אוה "םיקלא"ב טושפה שוריפהש ,םיקלא אוה ומשש עדי אוה ,םלוע
,"םיקלא ארי אלו" כ"פעאו ,לכה תושעל ותלוכיבש ,תוחכה לעבו תלוכיה לעב 9תולמה 'יפב
.ונממ דחפ אל אוה

וז אל - "ונובר תא עדוי" אוה ,10"וב דורמל ןיוכתמו ונובר תא עדוי" :קלמע לש ונינע והזו
ןובר ,ונובר והזש עדוי אוה אלא ,אוהש-ןכיה םיקלא ונשיש ךכל עדומ אוהש דבלב
השוע אל אוה ,רמולכ ,"וב דורמל ןיוכתמ" אוה ירה ונובר והזש ועדויבו ,וילע תיבה-לעבו
לוכי וניאש דע הזל הקזח הואת ול שיש ןויכ) ןובאיתל וא ה"בקה לש ונוצר ךפיה דיזמב םתס
,דיזמב אל - ה"בקהב דורמל קר איה ותנווכ לכ ,"וב דורמל ןיוכתמ" אוה אלא ,(קפאתהל
ךפיהה השוע אוה הללגבש הדיחיו תחא הנווכ ול שי ,גגושב אלש כ"וכאעו ותואת תמחמ אל
!וב דורמל - איהו ,ה"בקה לש ונוצרמ

,תינחורה ותדובעב קלמעב םחלהל ידכ ובבל םחי יזא ,הז לכב ומצעב ןנובתמ ידוהי רשאכו
םחלהל תורשפאה תא איבי הז תינחורה ותדובעב קלמע םע וישכע םחלנ ידוהיש ז"יעו
.תוימשגב 11"קלמע רכז תא החמת"ד הוצמה תא םייקלו וטושפכ קלמעב

?תינחורה הדובעב קלמעב המחלמה תאטבתמ המב .ג

אב ערה רציה ,ונייהד ,ידוהיה תא ררקל הסנמ קלמע :12"ךרדב ךרק רשא"ד ןינעה והז -
אל ללכ הז ה"בקה לצא ירה ,סנ ללוח ה"בקהש ךכמ לעפתמ התא המ :ויפלכ ןעוטו ידוהיל
אוהש המ םלועה םע תושעל ותלוכיבו וילע ב"העב אוהו ,םלועה לכ תא ארב ה"בקה !אלפ
המו ,ללכ אלפ הז ןיא ורובע ירה ,13ףוס-םי תא עקב ה"בקהש ךכמ תולעפתהה המו ,הצור
?("דלאוועג רעד") לודגה שערה

םלועל" ,עגרו עגר לכב ולוכ םלועה תא הוהמ ה"בקהש תויהל חרכומש רמוא 14ט"שעבה ירה
תאז אלולו ,שדחמ םלועה לכ תא הוהמ 'ה רבד עגרו עגר לכבש ,15"םימשב בצנ ךרבד 'יוה
,16"תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמה" םירמואש יפכו ,םייקתהל לוכי וניא םלועה
לעפ ה"בקהש הזב לודגה אלפה המו ,עגרו עגר לכב שדחמ ולוכ םלועה תא הוהמ ה"בקהש
ןייק טינ") שודיח אל ללכב הז !?עבטה ךרדב וכרדכ ךישמי אלו הז עגרב עקבי ףוס-םיש
לש תואיצמה לכ ,השדח תויח ךישמהל קיספמ ה"בקה 'יה דחא עגרל םא ירה ,("דלאוועג
יד אלא ,השדחה תויחה תא קיספהל קוקז וניא אוה ,וזמ הריתיו ,תלטבתמ התיה ףוס-םי
יהמו ;ףוס-םי ימ לש תואיצמה לכ תלטבתמ אליממ ךרדב יזא ,ףוס-םיב הצרי אלש הזב
,אלפ אל ללכב הז ירה ,הנתשי ףוס-םי רצק עגרלש לעפ ה"בקהש ךכמ הלודגה תולעפתהה
?תולעפתהב בבותסמ ךנה עודמו

,"ךרדב ךרק רשא"ה תא וב לעפי אלש ,קלמע דגנכ להנל ידוהי לעש תינחורה המחלמה יהוזו
.וררקל קלמעל ןתי אלש

ידוהיה עדוי ,סנ ול השע ה"בקהש ךכמ לעפתהל המ ןיאש קלמע לש ותנעט לע טבה אללו
דורמל שפחמ קר קלמעש ,"וב דורמל ןיוכתמו ונובר תא עדוי"ש ךכמ איה קלמע תנעטש
.שורדה יפכ ה"בקה תא דבועו ךכמ לעפתמ ונניא אוה תאז ועדויבו ,ה"בקהב

ירהש ,וב ןורסח לע הרומ רבכ הז ירה קלמע לש ותנעט תא עמוש ידוהיש אפוג הזש םגה .ד
לוכי אוה ךיאו ,לעממ הקלא קלח אוה ירה ?קלמע לש ותנעט תא עמשי ידוהיש ןכתי דציכ
17םגתפה עודיכו ,תורשקתהב ולצא רסחש ןמיס והז כ"א ?ומע רבדמ קלמע תא עומשל
עמוש הז ידוהיש ןויכו ,"הטמל (הרוק המ םיעמוש וא) םילפונ אל הלעמל םירושק רשאכ"ש
ומכו ;תויהל ךירצש יפכ הלעמל רושק ונניא אוהש ןמיס הז ירה ,ויתונעט תא ןעוט קלמע תא
םילשחנ"ד בצמב ויהש ולא םע םחלנ קלמעש ,וטושפכ קלמע תמחלמב תאז םיאורש
תשגל 'יה לוכי אל קלמע םהילא ,ןנעה ךותב ויהש םידוהיה כ"אשמ ,דבלב 18"ךירחא
.18םש שרפמ י"שרש יפכ ,הליחתכלמ

ןיאש ןועטלו וילא אובל לוכי קלמעש בצמ הזכב אצמנ ידוהיש ז"ע טבה אללש ,םירמוא כ"עו
וניא ידוהיה כ"פעא ,ויתונעט תא עמוש ףא אוהו ,סנ תושעל לוכי ה"בקהש ךכמ לעפתהל המ
.ולש 'ה תדובעמ וררקל ול חינמ אלו קלמעב םחלנו ךכמ לעפתמ

ידוהיהש חכומ ,"ךרדב ךרק רשא" ,ידוהי ררקל שפחמ קלמעש םירמואש אפוג הזמ ,הברדאו
,םח ומצע רבדהשכ אקוד ?ררקל ךייש יתמ ירהש ,("דיא רעמיראוו א") םח אוה ומצע דצמ
קלמעש םירמואש ןויכ ,כ"או ,ותוא ררקל ךייש אל יזא רק רבדב רבודמ הליחתב םא לבא
,המשנה הריאמ ולצאש ןויכ םח אוה ומצע דצמ ידוהיהש ךכמ ןבומ ,ידוהי ררקל שפחמ
.19"ה-י תבהלש שא יפשר 'יפשר" איהש

"ךרדב ךרק רשא" וב לועפל קלמע לש ןוצרהש ועדויב ,קלמעב םחלהל וחכב שי הז דצמו
ולכשב ןנובתה קלמעש אל ,תרמוא-תאז ,"וב דורמל ןיוכתמו ונובר תא עדוי"ש ךכמ עבונ
לעפתהל המ ןיא אלימבו אלפ הז ןיא סנ ללוחל לוכי ה"בקהש הזש תילכש אנקסמל עיגהו
ןיוכתמו ונובר תא עדוי"ד ןינע והז אלא ,רחא סנ ללוח וא ףוס-םי תא עקב ה"בקהש ךכמ
ה"בקה תא דבועו ךכמ לעפתמ ונניא ידוהי ןכלש ,ה"בקהב דורמל הצור אוהש ,"וב דורמל
.("טייקמיראוו א טימ") תובהלתהו םוחב

:רוכז 'פמ הארוהה יהוזו .ה

,תוינוציחב הארנ התאש ךיא עגונ אלו ,םח ידוהי ךנה ךמצע דצמש ךל עדת :ידוהיל םירמוא
רעמיראוו א") חתור ידוהי ,םח ידוהי ךנהש םיעדוי תוימינפבש ןויכ ,20"והארמ לא טבת לא"
ךיא עמושש ידוהי ותוא וליפאו ,טהלב קסוע ךנה השודק לש םינינעבו ,("דיא רעסייה א ,דיא
ןפואב לארשי ינב םע םחלהל הצור קלמעש קר אלא ,םח ידוהי אוה םג ומע חכוותמ קלמע
לועפל הצור אוה ,תורירק 'למו תושילח 'למ - הזבש םישוריפה 'בכ ,"ךרדב ךרק רשא"ד
.השודק לש םינינעל "םח" 'יהי אל ידוהיש

הרותה דומלב ה"בקה תא דבועו ,וחצנמו תינחורה ותדובעב קלמעב וישכע םחלנ ידוהיש י"עו
'ה חינהב 'יהו" 'יהנו ,םיוגה ראש לכ תא חצנמ אוה ז"יע ,תומימחו תויח םע תווצמה םויקו
'יהו"ה תא לעופב דירומו ךישממ הזו ,תינחורה ותמחלמב "ביבסמ ךיביוא לכמ ךל ךיקלא
לכוי אוה יזאש ,םיחפט הרשעמ הטמל וטושפכ "ביבסמ ךיביוא לכמ ךל ךיקלא 'ה חינהב
,"קלמע רכז תא החמת"ד ןפואל דע ,וטושפכ קלמעב םחלהל

,"החמת החמ"ה תא םייקי ה"בקה םג יזא ,"החמת החמ"ה תא ומייקי לארשי ינב רשאכו
ואסכ ןיאו םלש ומש ןיא" ירהש ,(ה"בקה לצא) הלעמל תעגונ קלמע תמחלמש 21ראובמכו
רודמ קלמעב 'הל המחלמ ה-י סכ לע די יכ" 23ש"מכו ,22"קלמע לש ומש החמיש דע םלש
,"אחישמד ארד" - "רוד רודמ" םילימה לע 24םוגרתב שרפמ אוהש יפכ ,"רוד

.שממ בורקב ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

.ךליאו 190 .ךליאו 89 א"כח ש"וקל האר וז החיש תוללכל (1

,דכ קלב (2

.(טי ,הכ) אצת פ"ס (3

.זי ,םש אצת (4

.טפק ע"מ ם"במר (5

.חי ,םש אצת (6

.םש אצת (7

תומש (8

.ה"ס ח"וא ע"וש (9

.38 'עה 193 םש ש"וקלב ןמסנ (10

.טי ,םש אצת (11

.83 'עה 202 ז"טח ש"וקל הארו .רוק אוהש י"שרפו (ט) םש אמוחנת הארו .חי ,םש אצת (12

.202 ז"טח ש"וקל .76-7 א"יח ש"וקל האר - קלמע תמחלמל ס"ירק ןיבש רשקה ןינעב (13

.א"פ א"הויהעש האר (14

.טפ ,טיק םיליהת (15

.רוא רצוי תכרב (16

.בער ב"ח ד"וקל (17

.חי ,םש אצת (18

.ג"ס ב"ישת הז ה"ד .ב"ס י"שת ינגל יתאב ה"ד הארו ש"הש (19

,זט לאומש (20

.62 'עהב םש הארו .195 םש ש"וקל האר (21

םילהת שרדמ .רוכז יתבר אתקיספו כ"רד אתקיספ .אצת פ"ס אמוחנת .זט ,זי חלשב י"שרפ (22

.םש חלשב (23

.לאיזוע ןב ןתנוי (24


הלואגה ןמז


לודגה אישנה לש לודגה תיבה

ןמז תוללכ לע יאק הזד ,(לארשי לש םהינפ תא ריחשה) "רחש" ןושלמ אוה "שורושחא" הנהו
ינאש ינוארת לא" :םירמוא הז לע לבא ."םימעה ןיב דרופמו רזופמ" םה ירה י"נבש ,תולגה
'יוה ןגמו שמש - ה"בקה י"ע השענ (ךשוחה) תורחשה ןינע לכ יכ ."שמשה ינתפזשש תרוחרחש
דחא 'יחב ולגיו וכישמי ,"דחא םע" םתויהל םתדובע י"ע י"נבש ,הזב הנווכהו ,םיקלא
ראשנ אלו .רואל ךשוחה תא םיכפהמש דע ,וז תורחשבש תוקלאה תא םילגמש ךכ ,םלועב
השענ ז"יע אקוד ךא ,הרותבש תוישוקה - הרותבש "תורחש" 'יחב קר ,םלועב תורחש םוש
לע ץוריתהל דע .תומילשב ןינעה רוריבל םיאב תוישוקהמש דע ,הרותב הגשהה תומילש
,"הנעא ינאו וארקי םרט"ו ,המילשהו תיתימאה הלואגב !?"יתמ דע" - תירקיעה אישוקה

אישנה לש ('וכו הרות וב ןילדגמש) לודגה תיבה אוהש הז תיבבו .רוביצה חכ הזב שיש טרפבו
.הריבה ןשושבש ,ונרוד אישנ - לודגה

ק"מהיב הלגתמו דרוי םשו .םילשוריב הריבה ריעל ,אימש יננע םע ,םיכלוה הז תיבמו
הדירי וז ןיא רבד לש ותימאלש ,ל"י ילואו ,(שדקמ יל ושעוד יללכ יוויצהב ללכנש) ישילשה
ףאד ,ןותחתה ז"הועל דע תומלועה לכ תווהתה תמגודב א"כ ,הלעמ לש ק"מהיב רובע ו"ח
.הלודג יכה 'ילעה תישענ ןותחתה ז"הוע י"ע אקוד ירה ,'תי וינפ רואמ הדירי םהש

תדובע ינינע לכש ,"חלמ בירקת ךנברק לכ לע"ו ,הז םוי לש דימת ןברקה תא םיבירקמ םשו
'למ חלמ םג ללוכו ,ולא םירבד לכב יחצנ םויק השענ ז"יעש ,("ןצלאזעג") 'וכ םיחולמ םה 'ה
תואירב ךותמ אוה ז"כש ,תואירב ,(חישמ ותושעל ה"בקה שקיבש 'יקזחב ש"מכ) המלחה
.שממ דימו ףכיתו ,("טייהרעכעליירפ ןוא טייהרעטנוזעג") החמשו

חולשמ" :ם"מ תואב םירושק םירופ ינינעמ הברהש ,(ספדנ רבכש יפכ) ריעהלו ףיסוהל שיו . .
;("תונתמ"(ד ם"מה)ל רקיעב קוקז ןכלו ,רבד לכל באת אוהש ,"םינויבאל) תונתמ" ;"תונמ
ןושלכו ,המילשהו תיתימאה הלואגל דחוימב ךייש ם"מ תוא ירהו . . 'וכו ,"(החמשו) התשמ"
עצמאב אוה המותס ם"מש ,אוה הזב שודיחהש .הלואגה לע יאקד ,"הרשמה הברםל" בותכה
ךותב - םלוע לש ופולא - ף"לאה תא םיסינכמש הלואגה ןינע תוללכ לע הרומה ,הביתה
,ו"ח ץוח תבשחמ םהמ דחא ףא תעד לע התלע אלש ,םירופ סנ ןמזב - הז תמגודו .םלועה
.(ם"מ תואב םג אוה יכדרמש) ידוהיה יכדרמ י"ע התיה וז תוררועתהו

אכלמ י"ע ,(ם"מ תואב םיליחתמ םהינשש) הלואגה לש בצמו דמעמ השענש - תוטשפבו
,ונרוד אישנ תיב ,הז ס"נכהיבמ (ם"מב ליחתמ "הרשמ" םגו ,ם"מ תואב - םהינש) אחישמ

םיראובמה תונברקה תא םיבירקמו ,ישילשה ק"מהיבלו ,שדוקה ץראל ונלוכ םיכלוהו
שיש םוקמב . . זוריז ןושל אלא וצ ןיא" :"וצ" ליחתמש ,וצ 'פב וכשמהו ,ארקיו ונתשרפב
םגתפכ ,סיכב תחנומש הלואגה תא םילגמו םיאיצומ הלודג תוזירז ךותמש ,"סיכ ןורסח
.םינינעה לכ הנממ איצוהלו ,המותסה אספוקה תא חותפל חתפמה ןתינ ידוהי לכלש עודיה
דע) 'וכו ימשג ןוזמו ינחור ןוזמ ,יחיור ינוזמו ייח ינבב ,םינינעה לכ לארשימ 'א לכל םיכשמנו
.(השודגה - םגו) הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ ,(ףוגה ןמ תינוזינ המשנהש

דימו ףכיתו . . (ם"מב איה וז הבית תלחתה םגש) לעופב השעמב 'יהי ל"נה לכש - רקיעהו
ינאו וארקי םרט" - החנמה תלפת ינפל דוע ,("דימ" אוה רקיעה ירהש ,ם"מב - םהינש) שממ
!שממ דימ ,'וג תעדל בל םכל 'ה ןתנו ,הלואגה 'יהי - "הנעא
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ינש רדא א"י ,ארקיו פ"ש תחישמ)


ןיבמ לודג יכה הטושה םג
םוקמ סופתי אל אוהש

התיה אל םייחב ויה םאש ןויכ ,םייחב םניא םהש כ"ע וניתובאל תודוהל ונילעש 'מגב בותכ
.םוקמ תסיפת םוש ונל

ונל עגונש המו ,םיארומאהו םיאנתה ,תובאה ומוקי ,םיתמה תייחת 'יהתו אובי חישמ רשאכ
,רתויב לודגה םיטושבש הטושה וליפא ,א"ואכ ןיבמ יאדובו ,'קה וניתובר וניתובא - טרפב
ראשנש טעומה ןמזה תא ("ןפאכניירא") לצנל םיכירצ ,ןכלו .ללכ םוקמ תסיפת ול 'יהת אלש
ןמזב תודיסחה תרות יוליג - איהו ,ונילע וליטה תוביס המכ דצמש ,הדובעה תא עצבל ידכב
תכפוה איה - תוחילשל םילטבו םילעופ רשאכש םדוק רבודש יפכו .לפוכמו לופכ ךשוח לש
.ובצמו ודמעמ תא הנשמו ,ותואיצמ לכ תויהל

,דיגמה ברה ,ט"שעבה ,וניבר השמ ושעש הדובעה תא לעופ ידיל איבמ ינולפ ןב ינולפ רשאכ
אילגה י"ע שפנבש אילגה תא קר אל ריאהל הדובעה ,וירחאש םיאישנהו ןקזה ר"ומדא
ונל ןיאו םותי רוד ונרודש םגהד] - הרותד םיתסה י"ע שפנבש םיתסה תא םג אלא ,הרותד
םגהו - הדובעה תא םילשנ ונחנאש ונתוא וכיז םנח דסח דצמ ,תאז לכב ,וז הדובעל תוכייש
תא חקול אוה - הרמוג םש לע אלא תארקנ הוצמה ןיא [כ"פעא ,הנטק הדובע וז םצעבש
.םלוכמ רכשה

הכאלמה לכ ירהש ,המואמ השוע וניאש םגה ,שיטפב הכמהש ,אוה ןידה תבש תכאלמב
ןינעב םג ךכו .תוכאלמה לככ הבושח הכאלמ יהוז ,כ"פעא ,שיטפב הכמ קר אוהו רבכ התשענ
,דיגמהו ט"שעבה ,רמג אלו וניבר השמ ליחתהש הכאלמה תא לעופב ומייקי רשאכ :ל"נה
תא ךישמיו הכאלמה תא םייסיש הז 'יהי אוהו ,ומייס אלו - וירחא םיאבהו ןקזה ר"ומדא
תנווכ - הטמל הניכשה תכשמה יהוזש ,תודיסחה תרות תולגתה י"ע םינותחתב הניכשה רקיע
הוצמה ןיאו הכאלמ יהוז םוקמ לכמ ,שיטפב הכמ קר אוהש םגה יזא - תולשלתשהה לכ
.הרמוג םש לע אלא תארקנ

,הלק 'א העונת י"ע ,וניתלוכיבש ךכב תוכזה לדוג תא - ונל ונתנש המ תעדל ונילע ,ןכלו
םיירקיעה םינינעה לכ תא ירה יכ ;וליחתה םימדוקה תורודהש המ לכ תא לעופ ידיל איבהל
תא םיחיוורמ ונא ,ונלש הלק תחא העונתב - הבר העיגיל םיקוקז ונניאש ךכ ,םדוק רבכ ולעפ
.הרמוג םש לע אלא תארקנ הוצמה ןיאש ןויכ ,הבר העיגי י"ע םעפ ושעש המ לכ
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה םירופ תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


תא איבהל תולדתשהה התעמ
םיברה תדובע איה הלואגה

א"ואכ לש ותעידיל עיגי ןינעהש דע ,זוע רתיו תאש רתיב ,םסרפל שי - לעופל עגונבו
ותלכיב ,הדיחי תחא הבשחמ וא ,דיחיו דחא רוביד ,דיחיו דחא השעמ י"ע רשא ,לארשימ
!ם"במרה ד"ספכ ,םלועל הלצהו העושי איבהל

אתבקעד אתבקע - אפוג הזבו ,"אחישמד אתבקע"ד ןמזב םידמועש שיגדהלו ףיסוהלו
וליפאש) ונרוד אישנ לש ותדובעב ח"י תאצל לוכי 'יה םויה דע םא וליפא ,ןכלו ,אחישמד
רורב רבד הז ירה ,םינש תורשע ורבע רבכ זאמש רחאל הנה - (ל"נכ ,'וכו "ץק" םסריפ
וז הכלה םויקש לארשימ א"ואכ לש ותעידיל איבהל ,אוה השענ אל ןיידעש דיחיה רבדהש
!יטרפה ונינע אוה ם"במרב

תודוא ףרה אלל שיערהלו םעפ רחא םעפ רבדל םיחרכומו הרירב ןיא עודמ ןבומ ז"פעו
קר הנווכה ןיא רשא ,רקיעה תא ועדיש ידכ ,הזבש םיטרפה לכו חישמה תומי תודוא ,ןיציקה
םלוכו ףטו םישנ םישנא א"ואכל תעגונה תשרופמ הכלהב אלא ,'וכ םירפסב רבודמה תודוא
.דיחי ןושל "לודג להק"ד ןפואב ("דחא םויב" הליגמה 'לבו) דחי

הנכסה לוטיב םושמ יאד) ןורחאה ןמזב אקוד חנ ינב תווצמ 'ז תודוא רובידל םעטה םג והזו
:(םינש כ"וכ ינפל רבכ שדחתנ הז םג ירה ,ל"נכ ,דבלב

יוניש לעפנ רבכש םיאורש ןויכמו ,םלועה בצמב יונישב ,ןבומכ ,הרושק ונקדצ חישמ תאיב
הלועפה התעמש ,ל"נה תא קזחמו חיכומ אפוג הז ירה ,אב אל ןיידע כ"פעאו (ל"נכ) םלועב
!תחאו דחא לכ לש יטרפה םנינע התשענ הלואגה זוריזב


!םידוהי ובישקה

וריכזי לארשימ כ"וכ תפיסא לכבש ןוכנו יאדכ ,ןינעה תובישח לדוגל רשא ררועל שיו
:וררועיו

!םידוהי ובישקה

השעמה תויהל הלוכי - דחיב םידוהי השלש י"ע טרפבו - םכמ א"ואכ י"ע דחא השעמ תפסוה
.המילשהו תיתימאה הלואגה ינפל "שיטפב הכמ"ה אוהש

תוכלהב ,הכלהל מ"קפנו] ,ארמימכ עגרב תויהל לוכי "שיטפב הכמ" הכלה פ"עד - הפסוהבו
ןינעב (שרדמב - רתוי תוכיראבו) תישארב השעמל עגונב י"שרפב (זמרב) םג אבומכו תבש
.["יעיבשה םויב םיקלא לכיו"

אישוקל קיפסמ רואיב ,העיגיבו ,שופיח רחאל ,הז ןינעב דיחיה רואיבה והז ,ליעל רומאכ
...!?"יתמ דע"ו !?"ןכתיה" :ל"נה הלודגה


!לעופב הכלהה םויק ל"צ - "תונובשח גונעג"

:רתוי תויטרפבו

.ףטו םישנ ,םישנא ,וטושפכ םיבר ,םיברה תדובע איה הלואגה תא איבהל תולדתשהה התעמ

םירשע ליג לעמ ל"צ םירחא םינינעב ,הוצמ-רב ליג ירחאל ל"צ םהיבגלש םינינע םנשי ,הנהד
םינינע םנשי ז"דעו ,("הלעמו הנש םירשע ןבמ" . . בותכב שרופמכ ,לקשה תיצחמ - אמגודלו)
ןב" ,"םישימח ןב"ו ,(םיניד קסופ תויהל ,ונייהד) "הניבל םיעברא ןב"ל אקוד םיכיישה
- 'וכו 'וכו "םיעבש ןב" וא "םישיש

.ףטו םישנ םישנא ,שממ א"ואכל םיכיישש ולאכ םירבד םנשי ,אסיג ךדיאל ,לבא

;שממ א"ואכל עגונ ל"נה ם"במרה ןיד-קספ . . ד"ודנבו

תעכ םלועה ךלהמ יפל הנה ,דבלב הכלהה דומילב הבוח ידי תאצל רשפא 'יה התע דע םא םגו
השעמ ידיל איבמה דומיל אהיש דע ,לודג יכה םערוטשב דומיל ,הכלהה תא דומללו בושל שי
!"םלועל הלצהו העושי" איביש "דחא השעמ" -

ותלכיבש ימ ןיא רבכו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע רמאנש ץקה םג רבכ רבעש רחאל
"ןיציקה לכ ולכ"ו ,"תונובשח גונעג" ,ןיציק בושיחב ךרוצ ןיא ,וזמ הריתיו - ןיציק בשחל
!לעופב הכלהה םויק ל"צ - תוטשפב

הלואגה השעמ - (ינולפ ןינעב וא ינולפ ןינעב רובידה אלו) "רקיעה אוה השעמה"ו . .
יכה ןמזהו רשכומ יכה ןמזה והזש שחומב םיאורו ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
."דחא השעמ" י"ע הלואגה תא איבהל ןורחא

םייקמ שארל לכל ,הנה ,םיבר םישעמל דע ,'וכ "דחא השעמ" דועו "דחא השעמ" תיישע י"עו
אתווצ" ןושל ,הוצמה י"עש דעו ,ב"הועב וקלחלו ז"הועב וקלחל הכוזו ,םלוע לש וכלמ תוצמ
.'תי ה"מוצעב רבחתהל הכוז ,"רוביחו

העושי" איבי ז"יעש הבשחמ וא רוביד ,השעמ ותוא תא אוצמל ה"בקה והכזי ףוס ףוסו
!ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - תוטשפבו ,"ולוכ םלועה לכלו ול הלצהו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה םירופ תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


התע חישמ תאיב לועפל וחכב
!!"ייווקראפ ןרעטסיא 770"-ב

ול םירמואו ,"ןבל ןקז" רבכ ול שיש "דלי" םע םירבדמשכ ןכו ,"דלי" םע םירבדמ רשאכ
- איה ותואיצמש ,ונייה ,וילא םנמא םינווכמ םירבדהש תעדל ךירצ - "וילע בצינ 'ה"ש
!תוהמו תומצעל "הבכרמ"

,התע ונקדצ חישמ תאיב לועפל - ז"יעו ,תחא הבוט הבשחמ בושחל ותלכיו וחכב ,ןכלו
ןכ - !!"ייווקראפ ןרעטסיא 770"-ב ,ב"משת תנשד (םירופ ןשוש תלחתהו) םירופ יאצומב
!ם"במרה ד"ספ אוה
(הגומ יתלב - ב"משת'ה םירופ תחישמ)


םיכירצ תולפתה ןיב םג
חישמ תאיב ד"ע רבדל

תיתימאה הלואגה תודוא "בושחי" ,לודג דעו ןטקמ ,לארשימ א"ואכש ,בייחמ העשה חרכה
הבשחמה י"עש - "אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמ"בו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו
,ומצעב ןה ,וב יולתה לכ השעיש איבמו ,הלואגה ןינע שיגריש לעופ אפוג ז"ה ,הלואגה ינינעב
ןבומו .ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא ךישמהל ,ותלוז לע עיפשהל ןהו
תאיב תודוא רובידה םג ל"צ אלא ,דוחל הבוט הבשחמ םע ח"י תאצל רשפא יאש ,כ"ג
הלפתה תעב םוי לכב םימעפ 'ג חישמה תאיב לע השקבהו רובידה לע ףסונד - חישמה
,התרבחל תחא הלפת ןיבש תועשב םג הנה ,("חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" תכרבב)
.חישמ תאיב ד"ע רבדל םיכירצ
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ,"תודיחי"ה תעב ,רדא ז"ט תחישמ)


והילא אצמנ ןכיה ללכ מ"קפנ ןיא

םויה אובי ונקדצ חישמש ןכתי דציכ :םילאושו "םישקבמ םה הנאות"ש ולאל הנעמה םג והזו
תכסמ ארמגב רורב ד"ספ ונשי הז לע הנה - !?'וכו 'וכו "לומתאמ והילא אתא אל" ירה -
השענ ,יעבדכ "ןירדהנס" דמולש ידוהיו ,םיניד קוספל - "ןירדהנס"ה לש םנינעש) "ןירדהנס"
ולוקב םא םויה" ,וטושפכ - "םויה" אב אוהש חיטבה ונקדצ חישמש (!"דיא ןירדהנס א" אוה
ולוקב"ד ןינעה ונשיש אוה רקיעה - 'וכו והילא אצמנ ןכיה ללכ מ"קפנ ןיא ,ןכלו !"ועמשת
!שממ "םויה" אב ונקדצ חישמש חטבומ זאו ,"ועמשת
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ארקיו פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


?םיקתוש םינברה עודמ
!םיידוהי םייח םיבירחמ ירה -

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לכב םיידוהי םייח הב תויחל ןתינש הנידמב אקוד רשא הזכ רבד הרק אל דוע םלועמ .א
.ךשוח רואלו רוא ךשוחל וארקיש ןכתי הב אקודש ,"םערוטש"ה לכ םעו תוישפוחה

,תוינוציק ,תויטנאפ איהש תיתימא תודהי לע םירמוא רשאכ :םירומא םירבדה המ יפלכ
רשאכ - רוא ךשוחלו .ךשוח רואל םיארוק ירה ,לבוקמ אלו יטרקומד אל ידמ רתוי הזש
יאושינל ל"ר דע ,ראשה לכו תורשפה םה ולאש ,תודהיה םויק לש דוסיה תחת ל"ר םירתוח
.תבורעת

תדה יפל - דלוויש "ץעגייש"ה תא וכנחיש םיחיטבמש הזב עשפ לע אטח םיפיסומ םהו
םעה תא הנוב אוה ךכבש ברברתמ תאז השועש הזו .רוסיא דוע םיפיסומ תאזבש !תידוהיה
תבורעתה יאושינ תא ךרעש הז אוהו ,ידוהיכ םשריו "ץעגייש" דוע ףסוותיש הזב ,ידוהיה
םיכירצ ומצע ותואש העשב-הב ,תודהיה ךרדב םידליה תא וכנחיש גוזהמ תוחטבה איצוהו
יורקה ןינע תושעל שרודש הז אוהו ,תודהי לש ת"יב-ף"לאה לע ול רפסלו ךנחל ליחתהל
תוחטבה םע ('יוגל אשינ אוהש הזב לארשי םע ןב לש וייח בירחמ אוה הזבש) "הנותח" ולצא
.ןברוח לש ןינע הז םמייקי אוה םאש ולאכ תוחטבה ,שממ םהב ןיאש


לפוכמו לופכ ךשוח הזכ
!'יה אל דוע םלועמ

:"הרידק ילושכ" - ("טייקרעטצניפ ןימ אזא") ךשוח הזכ - "תורחש" וזכ התיה אל םלועמ
תחנ םהמ תוורלו תיתימאה תודהיה ךרדב םידליה תא ךנחל ןתינ הבש תישפוח הנידמ
לאושטיריפס" :ז"עלב] "םיינחור םיכירדמ" םמצע תא םינכמה ולאכ הב םנשי ,יתימא
וניא םע ידוהי םינתחמה ולא םהש ברברתהלו סיפדהל ,רמול םישייבתמ םניאו ,["רעדיל
וכנחתי ולא םיאושינמ םידליהש החטבהה תא איצוהש הז אוהש ךכב האגתמ אוהו ,ידוהי
...!ןהכ םג אוה - ןהכה ןרהא ערזמ וניהש ברברתמ ףא אוהו ,תודהיה חורב

ףא 'וכו בלצה תועסמ לש רתויב תושקה תוריזגב !'יה אל דוע םלועמ לפוכמו לופכ ךשוח הזכ
תאו תודהיה תא ,ידוהיה םעה תא הנוב אוה ךכבש קועצל דועו ,הזכ רבד רמול זיעה אל דחא
.םידוהיה דובכ

!רוא ךשוחל םיארוקש המ הז ירה -

יד") םיקתושה ולאל רתוי הלודג הנעטה ,וילא קר אל איה הנעטה ,םימעפ המכ רבודמכ .ב
רשאכש ולאכ םידוהי םג םיכייש םהילאש םינוגרא המכו המכל רושק אוה ;("סרעגייווש
ךל שי ירה ?המואמ השוע ךניא עודמ :ותוא םילאוש רשאכו ,ועזעדזי םה תאז םהל ורמאי
לוכיש הז אוה התא ,ןוגראהמ ותוא וקרזיש טילחהל ךחוכבו ,("רעואפ-אטיוו") "וטו תוכז"
ןיאש םירבד םה ולאש - ברברתמ אוהש "םערוטש"ה ותואב - תונותיעב סיפדהל טילחהל
הטושפ תוטש יהוז אלא ,ידוהיה םעה דגנו הרותה דגנ ,ה"בקה דגנ םהש קר אל !רחש םהל
.שממ הב ןיאש

"ןהכ" ותוא עיגמ זאו ;ינינע הז ןיא ,ולאכ םינינעב עוקש ינניא ,ןקתש םדא ינא :אוה ןעוט
םנשי - ...!והל אחינד הנימ-עמש ןנבר יקתשדמו ,"אימד האדוהכ הקיתש"ש ןעוטו ל"ר
!םיקתוש םהו ,םינבר ןכא ,"ןנבר"

וייחב וליפא רבודמש חיננ !םיידוהי םייח םיבירחמ ירה ?("וטסגייווש סאוו") קתוש התא המ
."אלמ םלוע" אוה םדא לכ ירה - דבלב דחא ידוהי דלי לש

אלא דיחי הרקמב קר רבודמ אלש האגתמ ,("רעמיראב רעד") ןברברה "ןהכ"ה כ"מחאלו
תא םישועש םנשי ולאכ המכ עדוי ימו ,תאז רפסמש דחא דוע אוהו ;ולאכ תורשע רבכ םנשי
,ותרוכשמ תא ול ומלשיו ,"ייבאר" ול וארקיש ידכ ,הקיתשבו טקשב םיכשחמב םהישעמ
!ידוהיה םעה לש ןברוחה ןובשח לע תאז השעי אוהו


הלילה לש םינורחאה םיעגרב
לודג יכה ךשוחה אוה

כ"פעא ,"םימעה ןיב דרופמו רזופמ" ןכא אוהש תאז תורמלש ,הליגמה ונתוא תדמלמ . . .ג
לכ ףוס דע יניס רה דמעממ ,םידוהיה לכ ךותמ דחא ,"דחא םע" אוה אלא ,דבל ונניא אוה
.תורודה

תווצמב ,םיגהנמב ,תותדב םיקיזחמ םהש ןויכ ,"םע לכמ תונוש םהיתד"ש ידי לע תאזו
.ץראבו םימשב דחא אוהש ,"דחא 'ה"מ םהל הנתינש הרותבו

שיש םיאטחהמ והשמ ןיידע ראשנו ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש בצמב 'יפא תאז לכו
רבודמכ לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנ ,הברדאו ,תולגה המייתסה אל דוע אלימבו ,ןקתל
לש ןורחאה וקלחבש עבטב םיאור :רבדל אמגוד םימעפ המכ רמא אישנה יברהש יפכו ,ליעל
הנישה איה יזא הנישהמ םיררועתמש ינפל וא ,הכישחה תרבגתמ םויה תלחת םדוק הלילה
.לפוכמו לופכ ךשוחה ונשי אחישמד אתבקעד אתבקעב אקודש ,אוה לשמנהו ,רתויב הקומעה

ולאכ םנשיו ,ףקותבו יולגב םהב רכינ ףוגה תויחש םירביא םנשיש ,םדאה ףוגב םיאורש יפכו
קלחב אפוג בקעבו לגרבש בקעב םיאור תויח תוחפ יכהו ,כ"כ תרכינ הניא תויחה םהבש
ובקע והז - םדאבש תומה ךאלמ"ש ןתנ יברד תובאב רמוא אוהש ךכ ידכ דע ,ובש ןותחתה
.ולש ("עטאיפ"ה) בקעה הז ,"םדאה לש

שאר תמגודב םה םינושארה תורודהש - המילש המוק וז ירהש - תורודה תוללכב םג ז"דעו
אלא "ףוס" ארקנ וניא הנווכבו ,ןורחאה ,בקע ארקנה אחישמד אתבקעד רודל דע ,םידיו בלו
אתבקעד אתבקעב וזמ הריתיו ,תטעומ יכה תויחה איה ובש לגרבש בקע ד"ע "בקע" אקוד
.לפוכמו לופכ ךשוחה ונשי ןכלש ,ללכ תויח םש ןיאש ענכתשהל רשפאש דע ,אחישמד

,"םע לכמ תונוש םהיתד"ש רמואו ףקותב ומצע דימעמ ידוהי רשאכ :הליגמה תרפסמ .ד
םיוחתשמו םיערוכ ךלמה ידבע לכ"ו ךלמה רעשב דמוע אוה רשאכו ,ךכב שייבתמ וניאו
ז"יע ,הברדאו ,תוריזגה לכ תא לטבמ הז ירה - "הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמ" יזא "ןמהל
ןתינש בושח יכה בצמו דמעמהו רתויב ההובגה הגרדה ,שורושחא ךלמל הנשמל השענ אוה
.הכולמה לכב ןושארה ירחאל ינשה אוה ,"ךממ לדגא אסכה קר" רשא ,עיגהל

ינינעב םיננובתמו םינייעמ ,םיארוק רשאכש ,"הלואגל הלואג ךמסימ"ל הנכה הווהמ הזו
ולא רקיו"ל דע "הרות וז הרוא"ה ונשי ירה ,םוי םויה ייחב כ"חא תאז םייחו םירופה
םימיו ,םיאירבו םיחמש םימי ,םוי םויה ייחב רקיו ןוששו החמשו הרוא :וטושפכ דע ,"ןיליפת
ךתאצ ימיכ"ו ,המילשהו תיתימאה הלואגל ךלנ שממ בורקבו ,("געט עשידיא") םיידוהי
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ
(הגומ יתלב - ג"לשת'ה םירופ תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


עגונב ותלאש הומת
םוגרת 'או ארקמ םינשל

"הרדס"ה תא תבש לכב אורקל םסרופמה גהנמהו ןידה םע רשקב
ר"ומדא ק"כ הנעממ רידנ םוליצ הזב אבומ ,םוגרת 'או ארקמ םינשד
הז ןינעב לאשש ךרבאל א"טילש חישמה ךלמ


:ק"יתכה חונעפ ןלהל

.ע"ושב אוה שרופמ ןיד ירהו - םוגרת 'או ארקמ םינשל עגונב ותלאש הומת

.וקדבנ אל םאב ןיליפתה תקידב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish