ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

לכל ,תודהיו צ"מות תודוא ידוהי םע םירבדמשכ
ךכ ידכ דעו ,"ואנ חישמ" :ול קועצל םיכירצ שארל
!"ואנ חישמ" קועצל ליחתי אוה םגש דע ,קועצל

*

הרפ 'פ ,וצ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= בש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ד"ישת'ה םירופ ןשוש ,וצ פ"ש תחישמ / דיסח 'יה יכדרמ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה / !"ואנ חישמ" :קעצת לכה ינפל

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / "ידוהי והימ"מ האצותכ האב תובישיה 'לת תא סייגל העצהה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
יברה הנעממ רידנ ק"יתכמ םוליצ / החמשב תויהל הכירצ תדובע

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


דיסח 'יה יכדרמ

הלוכי ימל ירהו ,עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייחש ןקית יכדרמ
* !דיסחל אל םא ,תורודל "עדי אלד דע"ד הנקת ןקתל ארבס וזכ לופיל
עצמאב םתס "םייחל" םירמואש ךכמ םילעפתמ אל - ידיסח תיבב
קר ,ונשי רבכ חישמ * םירופב ןכש לכו ,הכלמ הולמב טרפבו ,עובשה
רובשל קר ךירצ .ונישע ונחנאש לתוכה ירחא ,ונילתכ רחא דמוע אוהש
* חישמ תא ונל שיו - קיספמה לתוכה תא

*הגומ יתלב - ד"ישת'ה ,הדועסב ,םירופ ןשוש ,וצ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"שדוק תוחיש"ו "ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלב ןושאר םוסרפ

תונמדזהב ןכל ,"םירפסב האירקו 'יארל רסומ ירבד תעימש המוד הניא"ש 1אינתב בותכ .א
.בתכמב ויתודוא יתבתכ רבכש ןינע לע הפ לעב םעפה דוע רוזחא וז

םג םירופו הכונח ,חספד םידעומב לבא ,2אמרג ןמזהש השע תוצממ תורוטפ םישנש םגה
.ןהילא םג תוכייש הנשי ולא םידעומלש ןויכ ,3תובייוחמ םישנ

ומכ ,תולפט ןה םישנה הכונחו חספבש ,הכונחו חספל םירופ ןיב קוליח ונשי םוקמ-לכמ ךא
לכו ,5רתסא י"ע 'יה סנה רקיעש םירופב כ"אשמ ,"סנה ותואב ויה ןה ףא" 4ןושלה אבומש
.6רתסא תליגמ - המש לע תארקנ הליגמה

'יה םירופב ,7"תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לבקו" ירה םירופבש ןויכ ,אוה הזל םעטהו
- "בקעי תיבל רמאת הכ" 9בותכ הרות ןתמ םדוקש םשכ יזא ,8הרות ןתמד רבדה םויקו רמג
רבדה םויקו רמג אוה ובש ,םירופב םג ךכ ,"לארשי ינבל דיגתו" ןכמ-רחאלו ,10"םישנה ולא"
.רתסא י"ע התיה הלצהה תוימשגב םג ןכלו ,םישנה םה רקיעהש ,הרות ןתמד

הנשיש העמש רתסא רשאכ ,שפנ תוריסמב הכלה רתסא - םידוהיה תא הליצה רתסא דציכ .ב
תיבב התיה איהש ןויכ הל העגנ אל הריזגהש םגה ,11"הכלמה לחלחתתו" יזא י"נב לע הריזג
הנשיש העמש רתסאשכ כ"פעא ,'ידוהי איהש עדי אל ללכ שורושחא ינשה התשמה דעו ךלמה
הריזגה תא לטבל הכלה איהו התוא "ספת" הז ,"הכלמה לחלחתתו" זא םידוהיה לע הריזג
.שפנ תריסמב

יתארקנ אל ינאו" ירהש ,תושפנ תנכסב הכורכ התיה ירה שורושחאל רתסא לש התכילה
הל 'יה רוסא ןיד פ"עו ,הנכס וז התיהש יאדוב כ"או ,12"םוי םישלש הז ךלמה לא אובל
,ינשה ליבשב שפנה תא רוסמל רוסא ןיד פ"עש ןויכ ,הזכ בצמב המצע תא דימעהל

ע"וש פ"עו תויה ,רוסאש קסופ 'יה חטב ,ךליל םאה "דגנתמ" בר לצא תלאוש התיה םאב]
דואמ םתרמשנו" תוצמ יהוז ;13םידיג ה"סשו םירבא ח"מרה לע רומשל םיכירצ
,[...לואשל הכלה אל איהש 'יה לזמה קר ,14"םכיתושפנל

רתסא הכלה - םידוהיה לע הריזגל עגונב רבוד רשאכ ,רוסא וא רתומ םאה הבשח אל איה
.שפנ תוריסמב

יכדרמש ,יכדרמ תיבב ("טעוועדאהעג ךיז") הלביקש ךוניחהמ - ?תאז החקל רתסא ןכיהמ .ג
.("דיא נ"סמ א") נ"סמ לש ידוהי 'יה

הלוכי ימל ירהו ,עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייחש ןקית יכדרמ .דיסח 'יה יכדרמ -]
םוש 'יה אל ,ןכ ינפל !דיסחל אל םא ,תורודל "עדי אלד דע"ד הנקת ןקתל ארבס וזכ לופיל
,15הלבגהו הדידמב תויהל הכירצ ט"וי תחמש וליפא ,"עדי אלד דע"ד ןינעל ע"וש פ"ע םוקמ
דע"ד ןינעה תא תורודל ןקית אוה ןכלו ,הלבגהו הדידממ האיצי לש ןינע ונשי דיסח לצא קרו
תא םייקל 16ע"ושב הצע הנשי יזא ,םידגנתמל םג םוקמ תניתנ תתל ירה םיכירצ) "עדי אלד
.(תולבגההמ האיציה אוה ןינעה תיתימא לבא ...ןושיל םיכלוהש י"ע "עדי אלד דע"ה

ן'טושפ א ןיא") עובשה עצמאב םתס "םייחל" םירמואש ךכמ םילעפתמ אל - ידיסח תיבב
.םירופב ןכש לכו ,הכלמ הולמב טרפבו ,("ךאווטימ

ללגבו ,תודיסח רוזחל גהנ אוהש ללגב םיבר םידגנמ ויה ,ברכ ןהיכ אבאש ןכיה ריעב -
.ריעב גיהנה אוהש םינושה םירודיההו תורמוחה

רכתשמש םדא ,ברב ורחבו ופסאתה םידוהי המכש ורמואב ,לשומל וידגנממ דחא ןישלה םעפ
!םישנאה ידגב תא ערוקו

דחא תא חלש אוה יזא ,בר לש גוס הזכב ורחב םידוהיה בורש כ"ע דואמ אלפתה לשומה
שגפ אוה ,אבא תיבל עיגה דיקפה רשאכ .םש הרוק המ תוארל ידכ אבא לש ותיבל וידיקפמ
דוע דיקפה אלפתה .רדסב 'יה לכהו ,הקשמ 'יה אל ןחלושה לע ,דמולו בשוי אוהשכ ותוא
עדוי וניא אוהש ול רמא אבא יזא .הנשלהה לכ תא אבאל רפיסו ,ןאכ הרוקש המ לע רתוי
.רופיס םושמ

דואמ ודעוותהו ,ודעוותה ולסכ ט"יב :הוה ךכש ואצמו כ"חא ורקח ?רופיסה תמאב 'יה המ
ךכו ,("טגיילעגפיוא") םמורמ דואמ חור-בצמב ויה םלוכו ,תודיסח הברה רזח אבא ,בוט
.הלילב רחואמ דע ודעוותה

,םהידעלב דוקרלו םיקוטריסה תא דירוהל רקוב תונפל תודעוותהה ףוסב םידיסח וגהנ םעפ
.ךכ ושע םג ולסכ ט"י ותואבו

אל עיגהש אבאש תויהו ,וקוטריס תא דירוהל רהמ ךכ-לכ הצר אל המ םושמש דחא המש 'יה
רעייז") םמורמ חור-בצמב 'יהו ,הסנרפה תגאד זא ול התיה אל שטיוואבוילמ ןמזמ
ראשנ לוורשהש הז הרקש המו ,קוטריסה תא דירוהל ול "רזע" אוה יזא - ("טגיילעגפיוא
- [17...ולצא קוטריסהו אבא לצא

ללכ תונובשח תושעל ןיא םידוהי לע הריזג תודוא רבודמ רשאכש רתסא תא ךניח יכדרמ יזא
ןויכ 18!חספב ומוצ ,םידוהי - רתסאו יכדרמ ורמא הריזגה הרזגנ רשאכ .נ"סמב ךליל שיו
הנכסב ה'ייח תא הדימעה ,המצע רתסא םג ךכו ,חספ לש ןידב ובשחתה אל הריזגה תעשבש
.שורושחאל הכלהו

ןבר תיב לש תוקונית ףלא ב"כ ופסא םג אלא ,נ"סמב ודמעו םמצע לע ובשח אל םה קר אלו
לכב נ"סמה חכ תא וליג םה ןבר תיב לש תוקוניתה י"עו ,נ"סמב הרות ודמליש םהב ולעפו
אבומש יפכו - 19"עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנ"ו "םלצל ווחתשה"ש ולאב םג ,לארשי ינב
תא ולטיב ז"יע אקודו ,20הנשה לכ ךשמב םהמ דחא בל לע ו"ח ץוח תבשחמ הלע אלש
.הריזגה

:טרפב ד"בח תונבו ,ללכב לארשי תונבו ישנל הזמ דומילה .ד

חורב םכנחל שי אלא ,םהלש "תילכת"ה לע בושחל ןיא ,םידליה ךוניחב רבודמ רשאכ
ינשה ,רוטקוד 'יהי דחאה ,םירדוסמ םידליה ולדגי םלצאש תורבחה לע טיבהל אל .הרותה
("רעצופ ךוש א") םיילענ חצחצמ תוחפה-לכל ישילשהו ןיד-ךרוע 'יהי

םעפ 'יה 21רעלעפעקאר ירהש ,והשמ םג הז םיילענ חצחצמש הרמיא הנשי הקירמאב -
- לודג ריבג 'יהנ כ"מחאלו ,םיילענ חצחצמ

,םיילענ חצחצל עדיי אל 'יפאו ןלטב 'יהי אוה ,הבישיל הלש דליה תא חלשת איה םא לבא
ירהש ,הבישיל וחלושל תדחפמ איה אלימב ...דיב תשרבמ םיקיזחמ ךיא עדיי אל ללכ אוה
?סנרפתי אוה ןכיהמ

סנרפמו ןז אוה ה"בקהש עדיל שי ,וללה תונובשחה לכ תא תושעל ןיאש ,תעדל םיכירצ
תא ךנחל הז - תושעל שורדש המ ,וליבשב הדובע ךוסחל וא ול רוזעל םיכירצ אלו ,22לכל
.תוימשגב םג רשועו רשוא םהל 'יהי ז"יעו ,הרותה ךרדב םידליה

ינשלו ,הריד 'יהת ולש דלילש ךכב אנקלו ("ראד טסקענ") ןכשה תלד לע טיבהל המ ןיא
תא רוסמל שי אלא ,("ראי-ץראווש רעדנא ןא") םירחא תוחור ינימ לכ ישילשלו תינוכמ
אישנה לש ומש המ עדוי ונניא וליפא אוהו ,הנידמה תפש תא ריכמ וניאש דמלמל דליה
אקודו ...ךורא ןקז םע ךלוה םג אוה הזל ףסונו ,וינפלש אישנה 'יה ימו וישכע (ב"הראב)
,םידליה תא םיליצמ אקוד ז"יעו ,תווצמהו הרותה ךרדב םידליה תא ךנחי הזכ דמלמ
.ידוהיה םעה לכ תא םיליצמו

רובע םהיתוחוכ לכ תא רוסמלו לדתשהל םהילעש ,םינקסעל ל"נהמ הארוהה םג יהוזו .ה
,הל העגנ אל הריזגהש ףאש ,רתסאמ דומלל וילע ,ללכ ול עגונ אל הזש םגהו .רשכה ךוניח
התיה לארשי ינב לע הריזגהש ןויכ ,נ"סמב הכלה איהו "הכלמה לחלחתתו" םוקמ-לכמ
.הלש יטרפ רבד הלצא

הבוחה א"ואכ לע תחנומ ,ךנחתמ ריעצה רודה דציכ םיאור רשאכ :א"ואכ לש בוחה םג הזו
.רשכה ךוניחב ויתוחוכ לכב םתיא קוסעל

ת"יב-ף"לא םידלי דמלל םאה ,אל וא ודובכ יפל הז םאה ללכ תונובשח תושעל םיכירצ אל
בוט ןובשח אוה הז לכ - 'וכו םילענ םירבדב קוסעל ךירצ אוהו ,ונממ טושפ םדא םג לוכי
,התוא הבכי ימ טילחהל ידכ תופיסא םיסנכמ אל הפירש תרעוב רשאכ ךא ,םנוקיתכ םינשב
.הפירשה תא תובכל ידכ ותלוכי לככ השוע א"ואכ אלא

וישכעו רשכה ךוניח לע קיפסמ ("טעוועראהעג") עגייתהו דבע רבכ אוהש הנעטה כ"ומכ
ךירצ םדא - 24"דלוי למעל 23םדא" ירהש ,ללכ הנעט הנניא - הזב קוסעי רחא והשימש
וילע ףוגב התדירי י"ע המשנל דימת שיש םירוסיה תא קידצהל ידכו תויה ,דימת לומעל
עגונב הזש םשכו ;אושל תרסייתמ המשנה ירה למע וניא אוהש עגרבו ,עגייתהלו לומעל
לומעל שיש ,ךוניחה ןינעב טרפבו ,תלוזה םע הדובעל עגונב םג אוה ןכ ,ומצע םע הדובעל
.("ןעוועראה קידנעטש ףראד ןעמ") ןמזה לכ עגייתהלו

* * *

יזא 26"'וכ עומשל םינזאו תוארל םייניע"ה םנשי רשאכש ,25רבוד הרבעש הנשב םירופב .ו
,הלולס ךרד לע קר תכלל םיחרכומ הזב רסח רשאכ לבא ,תושדח םיכרדב םג תכלל רשפא
.םינשיה םיגהנמה תא קזחל שי אלימבו

לכ אלא ,ןאכ השעא אל תיבגמ יזא ,27וינינעל םיפסכ ףוסאל ע"נ יברה גהונ םירופבו תויה
.החלצהב 'יהי הז םירופד תודעוותהב תאז ושעי רשאכו ,ןתי אוה המכ ותבשחמב טילחי דחא

.(רעיב לוק ןוגינה תא ןגנל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ)

* * *

,לכש פ"ע אלש גהנתמ םלועה ,"ךופה םלוע" ללכב אוה וישכע ירה ,ל"נהכ דבלמ . . .ז
.תודיסח ץיפהל לק רתוי הברה הז אלימבו

אל םינמרגלו םיקזח םירצבמ םש ויה .םינמרגה םע המחלמה הלהנתה רשאכ תפרצב יתייה
?המחלמל םיאצוי םכנה דציכ םתוא ולאש רשאכו ,המחלמל וכלה םה כ"פעאו ,המואמ 'יה
'יה פ"כע לבא ,28קלמע לש ומש החמיש ןויכ וילע רוזחל הצור ינניאש הנעמ בישהל וגהנ םה
.המחלמב וחצינ םה לעופלו ,ללכ לכשב םוקמ ול ןיאש ףקות לש ןינע הז

'יה אל לכשב ,לכש פ"ע אלש 'יה הז םגו ,םינמרגהמ אתרופ הלצהה התיה רשאכ ןכמ-רחאל
.ותוא ושרגי דציכ םוקמ תניתנ םוש

המ ןהו ובזע םילגנאה המ ןה ,לכש פ"ע אלש םג 'יה לארשי ץרא םע רופיסה ךכ-רחא
ולאכ ויה אפוג םהיניבש ךכמ רבדל 'יארו - התוא םיגיהנמו לארשי ץרא תא וספת םידוהיהש
פ"עש) םינש שלשמ רתוי רבכו - הב קיזחהל ולכוי אלש ןויכ התוא תחקל יאדכ אלש ונעטש
.סנ ךרדב אלא ,לכש פ"ע אלש להנתמ הזש (29הקזח הז ןיד

םא עדוי ינניא .םוקמ םוש םהל ןיא םישענש םירבדה לכו ,וישכע ךופה םלועה ירה כ"או
,הלודג הלעמ יאדוב וז ירה תודיסחה תרות תצפה רובע פ"כע לבא ,הלעמ איה וז הגהנה
.םעפ ויהש םיחוכיוה לככ תודיסח תודוא םיחוכיו םושב ךרוצ ןיא וישכעש

פ"ע להנתמ וניא םלועהש האור ךנה ירה !?תורבסה לכ םירזוע המ :ןועטל םיכירצ וישכע
,יעבדכ תויהל םילוכי ויה ורבע םינשב םא - הלעפ תודיסחהש תואיצמה לע לכתסת ,לכש
תרותל עיגהל םיחרכומש הארמ תואיצמה םויהש ירה ,תודיסח אלל - תולענ תוגרדמב 'יפאו
םניא םילופלפהו תורבסה לכ ןכ-םאו ,ךכ-לע םישחומ םיתפומ המכ םנשיש יפכ ,תודיסחה
.תואיצמה תא םיאורש העשב דוע םיפקת

שי רשאכ .תואיצמה תא תונשמ תועדה ןיאו תועדה תא הנשמ תואיצמהש 30רמוא ם"במרה
אלו תואיצמה יפל ותעד תא תונשל וילע ,הנוש תואיצמהש האור אוהו העודי הטיש והשימל
.ותעד יפל תואיצמה תא ךותחל

אלא ,אל וא לכשב םוקמ םהל שי םא עגונ אלש םינינעה לכב ונא םיאורש םשכ ,תאז דבלמו
וקסעי רשאכ םג ךכ ,ל"נה תואמגודה לככ ,םילעופ - שפנ תוריסמ םעו ףקותב םיכלוה רשאכ
אליממ איבי הזו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ה 'יהיש ולעפי ,תודיסחה תרותד תוניעמה תצפהב
.31"רמ יתאק"ה תא

,ז"הומדאו מ"הה ט"שעבה לש תובבה 'ג לש ןוגינה תא ןגנל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ) .ח
(:רמא כ"חאו ,ינוניבה ןוגינ

דמוע הז הנה"ד ןמזה ףוסב רבכ םיזחוא וישכעש ,32םימעפ המכ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,34"םילידבמ םכיתונווע"מ רצונש לתוכל הנווכה לתוכ .חישמ לע רמאנ הזש ,33"ונילתכ רחא
.םימשבש םהיבאל לארשי ןיב קיספמה לתוכ והזש

רובשל קר ךירצ .ונישע ונחנאש לתוכה ירחא ,ונילתכ רחא דמוע אוהש קר ,ונשי רבכ חישמ
.חישמ תא ונל שיו - קיספמה לתוכה תא

לש ןעישומ דלונ ןברוחה תעשבש 35תרמוא 'מגהש יפכ ,ןברוחהמ רבכ לחה חישמ לש ןינעה
לכב ךכ .וב הלגתי אוהש הכז אל רודהש אלא ,36חישמ ונשי רודו רוד לכב טעמכו .לארשי
.רוד

37י"שר לש ץקה 'יה .םיציק ןהילע ורמאנש םינשה ןה ולאש ,תומייוסמ םינש ןנשי תויטרפבו
.39'וכו הזל וכז אלו ח"ת תנשב 38רהזה לש ץקה 'יה ;הזל וכז אלו

תובא יבא" םע חכוותהל ידכ ושפנ תא רסמו לודג לבוקמ 'יהש 40וכלומ המלשד ןינעה םג 'יה
לע ףרשהל הכז אוהו הזל הכז אל רודהש אלא .הלואגה תא איבהל הצרו ,ימורב "האמוטה
יולתש לגד םע רפס ראשנ ונממו ,(41הזל תוכזל שקיב וימי לכ ףסוי תיבהש) םשה שודיק
.[הלואגב הנומאהל :ש"דא ק"כ רמאש וא] הלואגב קוזיח ףיסומ הזש ,גארפב תסנכה תיבב

תא רבכ תיצה ה"בקה וישכעש 43רמא יברהו ,42םיציקה לכ ולכ ,םינינעה לכ ורבע רבכ התע
.תולגה ילתוכ

עדיל א"ואכ לעו ,םררבל םיכירצש םינטק-םיכפ םנשי .וב יולת הזש תעדל א"ואכ לע
תונייעמ תא ץיפהל ךירצ אוהו םינטק םיכפה תא ררבל ךירצ אוהש ,וילא הזב םינווכתמש
.תודיסחה תרות

.םיחפט הרשעמ הטמל ,יולגב חישמ תא איביו ,לתוכה תא רובשי הזו

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

."טקלמה תמדקה"ב (1

,טכ ןישודיק (2

הליגמ ,גכ תבש ,חק ,גמ םיחספ (3

.םש תבש ,חק םיחספ (4

.םש הליגמ - ןה ףאש ה"דות (5

,די ארתב אבב (6

.גכ רתסא (7

.ךליאו יק ז"פרת מ"הס ,וצ א"גמ א"ות האר (8

,טי ורתי (9

,ח"כפ ר"ומש .פ"הע י"שרפו אתליכמ (10

רתסא (11

.אי ,םש (12

.שפנו ףוגה תרימש 'לה ז"הדא ע"וש .א"ה ד"פ תועד 'לה ם"במר (13

,בל תוכרב א"שרהמ ג"אדח הארו .וט ןנחתאו (14

.ג"יס ט"כקתס ח"וא ז"הדא ע"וש .א"כה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר האר (15

.ב"ס ב"צרתס ח"וא א"מר (16

.ה"משת אשת פ"ש תחיש םג האר (17

.נ"פ א"רד יקרפ ,ח"פ ר"תסא ,וט הליגמ האר (18

,בי הליגמ (19

.דועו ,טצ ,זצ א"גמ א"ות (20

.ב"הראב םילודג יכה םירישעהמ (21

.ןוזמה תכרבד הנושאר הכרב חסונ (22

בויא (23

,טצ ןירדהנס האר (24

.(212 ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת םירופ תחיש (25

,טכ אובת פ"ע (26

.דועו .248 םולש תרות תוחישה רפס האר (27

.זט ,זי י"שרפ (28

.ח"ס מ"קס ע"ושוט .ד"ה א"יפ ןעטנו ןעוט 'לה ם"במר ,חכ ב"ב (29

הנווכה הז ןיא הארנכ ךא "עדונש המ תלוז רבד לעופב העדה ןיאש יפל" ח"ספ א"ח נ"וממ ריעהל (30
.החישהב

.מ"כבו .ותליחתב (ת"הק תאצוה) בוט םש רתכב (םג) ספדנ - ט"שעבהד עודיה ק"הגא (31

.דועו .316 ת"ש'ה-ו"צרת תוחישה רפס (32

ש"הש (33

,טנ 'יעשי פ"ע (34

,א"פ ר"כיא .ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי (35

תכרעמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש הארו .תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (36
.דועו ללכ ף"לאה

.ומקשתו ה"ד - ,זצ ןירדהנס י"שרפ .די לאינד י"שרפ האר (37

ז"וקת ,בנר .(מ"ערב) א ,טמר ג"ח .א"ער ב"ח .(ע"נהמב) ב ,טלק ,טיק ,זיק א"ח רהוז האר (38
.דועו .(ב ,ד) המדקהב

.234 כ"ח ש"וקל םג האר (39

.ד"צר א"ה ד"הדס .ג"צר א"ה דוד חמצ (40

.נ"שו .176 א"כח ש"וקל האר (41

, זצ ןירדהנס (42

.ותליחתב "םוי םויה"ב קתעוה .בעש ו"ח שדוק-תורגא (43


הלואגה ןמז


!"ואנ חישמ" :קעצת לכה ינפל

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

רסח אלו ,וישכע םהל בוטש םיבשוחש םידוהי םנשי ,תולגב םיאצמנש כ"ע טבה אלל . . .א
.המואמ םהל

תווצמ םייקלו הרות דומלל לוכי אוה - םיינחורה ויכרצ תא ול שיו ,םיימשגה ויכרצ תא ול שי
חישמ" שיעריו קעציש ונממ םיעבות המ ,אלימב - (ותעדל) ףוגה תחונמבו שפנה תחונמב
,המילשהו תיתימאה הלואגה ול רסחת עודמו ,יושכעה ובצמב בוט לכה וליבשב ?"ואנ
!?ןלציל-אנמחר

,תווצמ םייקלו הרות דומלל םילוכי םהו תויהש ,םירמואה לארשי ץראב םידוהי םנשיש דע
דוע תולגב ויהיש ול עירפמ אל - הנש 1900-מ הלעמל תולגב רבכ םיאצמנ לארשי ינבש ןויכו
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ...!'יהת אל 'יה ,ל"ר הנש 1900

וקעציש םהמ םיעבותש םידוהיה לצאש ךכמ לשלתשמ רבדה ?וזכ תואיצמ ןכתת דציכ .ב
קעציש ידוהי לש תואיצמ ןכתתש לשלתשמ הזמו ,הקעצהב רסח - "ואנ חישמ" ושיעריו
!תולגב תבשל וכישמיש ול עירפמ אלו תולגב ול בוטש

םהש ןויכ ?"ואנ חישמ" הקעצהב (וקעציש םהמ םיעבותש) םידוהיה לצא רסח עודמ
:תולגב םהל בוטש ("ןייא ךיז ןדער ייז") םמצע תא םיענכשמ

דמול אוה םאש טרפב דועו .םילובלב םוש אלל תווצמ םייקלו הרות דומלל לוכי אוה
תדובע קר אלו ."םונקת תונברק םוקמב"ש ,הלפתה תדובע לע לעופ הז ,יעבדכ תודיסח
,החנמ םתסב וליפא ,עובשה ימיב םג אלא ,תבשה םויב הלפתה

,הרירב םוש ןיא ז"ע לבא ,"ךינוצר תוצמכ" וטושפכ תונברקה תברקה אל יהוזש םנמא תמא
,התומילשב המהב 'יהתשכ קר ןכתי "ךינוצר תוצמכ"ש ראבמ יעצמאה ר"ומדאש ןויכ
ללוכ) םלועהשכ הדיתעה הלואגב קר 'יהי הזו ,התומילשב תימהבה ושפנ - םדאה תדובעבו
יפכ ,וב 'יולת אל ירה - ןועטל ךישממ אוה - הלואגהו .תילכתב ךכוזמ 'יהי (ב"הנהו תומהבה
- תולגהמ ונתוא איצוי ה"בקה אלא ,תולגהמ אצנ וננוצרב אלש רמא ע"נ (ב"שרוהמ) יברהש
לוכי אל אוהש ןויכו ,ולש םידיב יולת אל תונברק בירקהל וישכע לוכי אל אוהש הז ,אלימב
,ול רוסא - וישכע בירקהל

הזש ,הדובעב ללפתהלו תווצמ םייקל ,הרות דומלל - תולגה ןמזב תושעל לוכי ןכ אוה המ
!?"ואנ חישמ" קעצי םג הזל ףסונש ,הזמ רתוי ונממ םיעבות המו - תונברק םוקמב

ה"בקהב אלא ,וב יולת אל הז לבא - "ךנוצר תוצמכ" אל איה וישכע ותדובעש םנמא תמא
ןויכ לבא - ןנירמא אל דיבעד ןאמכ םנמא ,'ירטפ אנמחר סנואו ,סונא אוה אלימבו ,(ל"נכ)
תווצמ םייקל לוכי אל אוהש כ"ע ומצע תא רעצלו זגרתהל וילע עודמ זא ,ודיב אל הזש
קסופ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,ןודנב םולכ תושעל לוכי אל ךכ ןיב אוה רשאכ ,"ךנוצר תווצמכ"
!תלעות םוש וב ןיאש רבד לע ומצע תא רעצל רוסא ידוהילש

אל ךכ ןיב הזש) אל וא תולגהמ אצי אוה םא אל (ותעדל) אוה רקיעה :אוה ןעוט - הברדאו
השוע ןכא אוה תאזו ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש הז אוה רקיעה אלא ,(וב יולת
,"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" ,(תולגה ןמזב ודצמ תושעל לוכי אוהש המכ) תומילשב
הדובעה ןהו ,הלפתה תדובעו רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומיל ,ומצע םע הדובעה ןה
םיעבות עודמו ;"םערוטש"ה לכ םע הזב קסוע אוהו ,"ךנוממ - ךדאמ לכב" ,םלועב וקלחב
קועצל וילע אלימבו ,תולגב אצמנ אוהש ןויכ ,תומילשב אל ןיידע איה ותדובעש שיגריש ונממ
!?"ואנ חישמ"

תא השוע אוהו ,תולגהמ ומצעב תאצל וחכב ןיאו תולגב אצמנ אוה - ונממ םיצור המ . .
הרות דמול אוה ,(תולגה ןמזב ותלכי יפכ) תומילשב ינוק תא שמשל יתארבנ ינא לש ותדובע
השוע אוה ,"םימש םשל" השוע אוה ולש תוימשגה תא םגו ,הדובעב ללפתמו תווצמ םייקמו
!?הלואגה תא הצור אוהש ,"ואנ חישמ" קעצי דועש ונממ םיעבות המו - תוינחור תוימשגמ

!?"ואנ חישמ" עודמ לבא ,"לארשי עמש" קעצי אוה

הרותה דומילב םיחנומ תויהל םנמא םיכירצ ךלש גונעתהו ןוצרה ,לכשה :ול םירמוא .ג
לכה הזש תוינחור וא תוימשג אל תויהל ךירצ ימינפה ךצפח לבא - 'וכו תווצמה םויקו
הלואגב "ןיילא ךיד" לש יוליגה ,"ואנ חישמ"ב ץפח אוה ,"ןיילא ךיד" קר אלא ,"ךמע"
!המילשהו תיתימאה

לבא - הטמה לעש עמש תאירק וא םויב עמש תאירק תעשב אוה "לארשי עמש" קועצל ןמזה
!"ואנ חישמ" קועצל וילע ובש ןמז ונשי

דע ,("ןיילא ךיד" לש יוליגה) "ואנ חישמ" םיצורש שגרהב םירודח תויהל דבל םיכירצש םשכו
הרות תודוא ינש ידוהי םע םירבדמשכ םג ךכ - ("סיורא םע ןופ ךיז טיירש") וכותמ קעוז הזש
אוה םגש דע ,קועצל ךכ ידכ דעו ,"ואנ חישמ" :ול קועצל םיכירצ שארל לכל ,תודהיו תווצמו
!"ואנ חישמ" קועצל ליחתי

רדוסמ רדסב - איה תודהי לע תלוזה םע רבדל השיגהש ,בושחל לוכי והשימ .ד
תוציר םוש אלל ,"םיעמשנ תחנב םימכח ירבד"ש ןויכ ,תוקעצ םוש אלל ,("ענשטעטאטס")
(תועד 'להב) ם"במרהש יפכ הזכ ןפואב אל םנמא] "לדוג דצב בקע" ךלי אוה ,("יירעפיול")
.[שממ "לדוג דצב בקע"מ רתוי רהמ הפיט ,"תחנב" ,ללוש

וי וד ואה") ?"ךמולש המ" ותוא לאשי אוה כ"חא ,"םכילע םולש" ול רמאי אוה שארל לכלו
סאוו" :שידיאב םוגרתהו ,(...הנידמה תפש תא עדוי אוה ירהש ,הנידמה תפשב - "וד
םולש המ - םלועה ךרדכ ותוא לאשי אוה כ"חאו ,(תואירבה ךיא) "טנוזעג ןיא וטסכאמ
כ"חא קרו ,'וכו 'וכו השוע התא המו ,הסנרפה תכלוה ךיאו ,וינב ינבו וינב ,ותיב ינבו ותשא
ומע רבדי ילוא אוה ,הזב קיזחי ינשהשכ ,ןכמ רחאלו ,תודהי תודוא ותא רבדל ליחתי אוה
.חישמ י"ע הלואגה תודוא

.ךכ גהנ ומצעב ט"שעבהש ,ט"שעבה תגהנהמ דמל אוה הז רדסש ,ןעוט אוהו

ירה אוהו ,"ןמלטנ'ג" לש ךרדה אל הז - "ואנ חישמ" ינשל קעציו ךלי אוהש לבא
...!"ןמלטנ'ג"

םג ךכ ,"ואנ חישמ" קועצל ךירצ ךמצעב התאש יפכ קוידב :ל"נה הארוהה תא ול םירמוא
!"ואנ חישמ" :ול קועצל ךירצ התא שארל לכל - תודהי לע ינש ידוהי םע רבדל ךלוה התאשכ
רבדמש הזש הארי אוהש ןויכ ,וילע לעפתש ךרדה יהוז :הברדא אלא ,קיזי אל הזש קר אלו
,חגנ רוש ומכ גהנתמ אל אוהו ותוא הכמ אל אוה ,םירבדה ראש לכב ילמרונ אוה ותיא
ןווכתמ אוהש הארי אוה - "ואנ חישמ" ול קעוצ אוה - תודהיל עיגמשכ ךא ,ילמרונ שבלתמ
!וילע לעפי הז אקוודו ,תמאב

,"ואנ חישמ" קועצל הצור םג ושפנ תוימינפב (רבדל םיכלוה וילאש הז) ינשה ידוהיהש ןויכ
הסוכמ הפילקהו ,הפילקב הסוכמ ותוימינפש ןויכ ,תאז קועצל הצור אוהש עדוי וניאש קר
.("טסאר") הדולח ,ץובב

תויה - (ל"נכ) סומינ יכרדבו ,םיידדצ םינינע לע ותיא רבדלו תשגל אל - הזל הצעה ,ןכלו
"ואנ חישמ" תמאב תלוזל קועצל :איה הזל הצעה אלא !ונממ וריסי אל ץובה תא 'יפא ז"יעו
דירויש דע ,הפילקהמ ץובה תא ונממ ריסי אלימבו ,וכותל רודחי הזו - (תילמרונ הרוצב לבא)
."ואנ חישמ" קעצי אוה םגש דע ,תודהיל ברקתי אוהש וילע לעפיו - המצע הפילקה תא

.תלוזה לע תלעופש ךרדה וז אקוודש שחומב הארנכו .ה

:םיחולשה 'א םע עריאש לעופב השעממ כ"ג תאז םיאורש יפכ

ךייתשה ידוהי ותוא .תווצמו הרות רמוש תויהל ךופהיש ידוהי םע רבדל םעפ ךלה חילש
יפל) ,תוינחורבו תוימשגב חלצומ שיא 'יהו ,'ודכו "דנוב"ה םע הרושק התיהש החפשמל
.(לכש ינינעב - תוינחורב ולש הגשהה

- אוההו ,צ"מות רמוש תויהל יאדכ עודמ תוילכש תונעטב ותיא חחושל בשייתה חילשה יזא
םיקוקזו ,ונידיב וניתובא גהנמש ,תוילכש תורבסב ותיא חכוותה - לכש ינינעב חלצומ 'יהש
.ולאכ םינינעב ט"וקש ךיישש המכ דע ,ןאכלו ןאכל ט"וקש הלהנתה ךכו ,'וכו לכשב הרבסהל

אוה רשאכו ,ט"וקש םע רושקה רפסב לכתסהל ידכ עגרל ידוהי ותוא הנפ ,ןמז רחאל
ללפתמו ריקל םינפה םע דמוע חילשה דציכ ?האור אוה המ ,חילשה לש ונוויכל בוש בבותסה
!החנמ

?וילע לעפ ןכ המ ,וילע הלעפ אל תועש המכ ךשמב לכשב ט"וקשה לכש ,כ"חא ידוהיה רפיס
אוהש ןויכ החנמ ללפתהל דמענ חילשה ,לכשב הכורא ט"וקש עצמאבש ,הארש המ אקוד
(עקשת שמשה םייתניבש ןויכ) ב"ויכו תושר ונממ שקיב אל 'יפא אוהו ,תעקוש שמשהש האר
!לעופב תווצמו הרות רמוש 'יהנ אוהש דע ,ולש הכיפהמה תליחת תא ולצא איבה הז -

חילשהש ןיבה אוה לבא ,זא עדי אל אוה החנמ תלפת לש הלעמה תאו החנמ תלפת יהמ
- לכש ינינעב תוכורא תועש חחוש אוה התע הזש כ"ע טבה אלל תאז השועו ,ה"בקהל ללפתמ
.צ"מות רמוש 'יהנ ןמזה ךשמבש ולצא לעפ הז

ללגב לכה - םידוהי תואמו תורשע דוע הבושתב ריזחהו ,ותיב ינב תא כ"חא לדיג אוה ךכו
!החנמ ללפתהל דמענ חילשהש ךיא האר אוהש

תואמו תורשע דוע םנשיש טושפו ןבומ לבא ,ונממ יתעמש הרקמב ינאש דחא רופיס והז
.ולאכ םירופיס יפלא אמתסמו

!חילצמ הז םא וארתו וזה ךרדה תא וסנ - "וארו ומעט" :רקיעו דועו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה וצ פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


תובישיה 'לת תא סייגל העצהה
"ידוהי והימ"מ האצותכ האב

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

קר אל) רמול םיצורש ,ליהבמה רבדה לע - רוציקב פ"כע - בוש ריכזהל םוקמה ןאכ .א
תא םילשמ הזה יוגהש ,ונייהד ,ידוהי אוהש יוג לע (םושרל - השעמב םג אלא רובידב
!תונוילעה תוריפסה רשע תאו הנוילעה הבכרמה

'יפא אוהו ,חנ ינב תוצמ עבש לע רמוש אוה ,חנ ןב ,םדא-ןב לש תולעמה לכ תא ול שיש 'יפא
!?הנוילעה הבכרמל עיגמ אוה ךיא לבא ,םלועה תומוא ידיסחמ

םשרנש ריינ תסיפ לע רלוד השמחו םירשע םליש לכה-ךסבש יוג הזכ לע רבודמ ןאכש טרפבו
ותוהשל הנושאר הנש יצח ךשמב םיסממ ותוא ורטפיש "םיכסה"ש הזכ וא ,ידוהי אוהש הב
,"ידוהי" אקוד אלא 'ודכו "לארשי" אל ,"ידוהי" אוהש םיבתוכ וילעו ,לארשי ץראב
ומש תא דחייל םיצור הז יוג םעש ,רמולכ ,"ידיחי שיא" הנווכה "ידוהי שיא" ליעל רומאכש
;"ידוהי ארקנ ז"עב רפוכה לכ"ש - "ידוהי" םשה תא תשרפמ ארמגהש יפכו !ה"בקה לש
...!יוגל אורקל םיצור הז ראותב אקוד

גשיה אוה "ידוהי והימ" קוחש םיקעוצו םיבבותסמ :לפוכמו לופכ אוה ךשוחה ,הזל ףסונ .ב
קר גשיה אוה קוחה םנמאש ורמאו םתנעט תא ושילחה םה ץחל לש םייתנש ירחא קרו ,יתד
והימ"ד קוחה תא ונקתי אל םאש וזירכה םישדוח 'סמ ינפל ,וזמ הריתיו .םגפ הזיא וב שי
תאז תורמלו ,(...ללכב םתוא וסינכיש יאנתב ןבומכ תאז) הלשממהמ ואצי םה "ידוהי
רוסאש טילחה בורהו העבצה התיה ןכאש םרמואב ,םתעד תא וניש םה שממ הנורחאל
אוה לעופל עגונבו ,'וכו ןינעה לע קר התיה העבצהה לכש וזירכה םה ךא ,הלשממל סנכהל
!ואסכ לע תבשל ראשי שוריפב

המ ןיידע םהל שי םא יולת רבדה ,הלשממב "אסכ" םהל ונתי ללכב םא איה הלאשה
רבודמכ) ורכמ רבכ םה הרותה תא :רוכמל המ םולכ םהל ראשנ אל רבכ ירה יכ ,"רוכמל"
והימ"ל עגונב רבודמכ) ורכמ רבכ םג םה לארשי םע םויק תא ,(תונברה ןינעל עגונב פ"מכ
!הזל עגונב םג םינתונו םיאשונ םה הנורחאל ןכאו ,ה"בקה הז רתונש דיחיה רבדה ,("ידוהי
.ךכ לע רבדל םוקמה ןאכ ןיאו

םינכומ םהש םיעדוישכ ,םישנא 4-5 םתואל םישחור דובכ הזיא ןיבהל רשפא רבכ ללכבו
."ילזא והיירגואא ירקש ידהס"ש ,"אסכ"המ תדרל אל רקיעה לכה לע רתוול

,תואסכה לע תבשל ראשהל םהל ונתיש םהינודא תא תוצרל ידכ קר םישוע םה תאז לכו . .
ינפל עריאש המ עודיכו .ךכ לע ובשח אל םהינודא וליפאש תונויער םילעמ םה וזמ הריתיו
,אבצל הבישי ידימלת תחקל העצה ולעה םידבע השמח-העברא םתוא לש םידבעהש ,עובשכ
העצהה תא ולעה םה ןכלו ןח אצמי רבדה (םידבעה) םהינודא יניעבש ועדי םהש םושמ תאזו
.םמוקמב םירחא םידבע וחקי אל םהשו ,םידבע 4-5 םתואל םידבע ראשהל ולכויש ידכ

"הימיאד וא הובאד וא אקושב אקוניד אתוש" (הכוס 'סמ םויסב) ארמגה ירבדב רבסהה והז
םיקוקז המ םשל הרואכלד .[י"שר .עמש ומאמ וא ויבאמ קושב רבדמ קוניתהש המ = ]
?םמצעב ומאו ויבאמ תאז עומשל ןתינ ירה ,"אקוניד אתוש"ל

,םכותב שחרתמש המ תא ועדיש םיצור םניא םה לכש שי םירוהלש ןויכ :טושפ רבסהה אלא
.תמאה לכ תא םילגמ - תאז םילעהל לכש םהל ןיאש םידליה לבא .תאז םימילעמ םה ןכל

התואנה תונמדזהל וכיח םהו ,ז"א םילעהל םייתניב וצר שיא 4-5 םתוא :ןדיד-ןודנב ז"דעו
ןיא ירה לכשש ,4-5 םתוא לש "יטיקלו יריכש" םתוא ואב זא ךא ,העצהה םע תאצל ידכ
.םיברב םנולק תא וליגו ,םהל


תדה םשב םירבדמש ולא אקוד
...!!הרותהמ םירוחב קתנל םיצור

ןוחטב םע רושק הזש םירמוא םה יזא ,כ"ע הרבסה איהש-וזיא תתל ירה םיכירצש ןויכ .ג
,תאז ורמא אל ץראה ןוחטבל שורדש המ בטיה םיעדויש הלשממהו ןוחטבה רש - !ץראה
םירבדמה ולא אקוד - תובישיה ידימלתב ועגת לא ,"יחישמב ועגת לא" וזירכה םה הברדאו
...!!הרותהמ םירוחב קתנל םיצור םה ,לארשי תרות םשב 'וכו תדה םשב

דצמ ל"נה העצהה תא לבקל ןיאש ורמא םה יזא ,'וכו ןכתיה - לודג שער ךכמ 'יהנ רשאכו
.םהב שי תמא לש בוטרוק ירהש ,הגלפמה לש התומדל קיזהל לוכי הזש

הבישי ידימלת תא סייגל שיש םירבוס םה םגש םושמ ודגנתה אל םה העצהה םצע לע ,רמולכ
םה ןכל ,תולוק ודיספי םה הז ללגבש םידחפמ םה חתפב תודמוע תוריחבהו תויה ךא ,אבצל
.וז העצה תולעהל וישכע ןמזה אל הז הגלפמה לש התומד רובעש ונעט

("ייוו-ןוא-ךא") יובאו יוא ...הלואגד אתלחתא וזש םיקעוצו םיכלוה םה הז-לכ ירחאלו .ד
לכ אלל סנכהל לוכי לארשי ץראל סנכהל הצורש יוג לכ רשא ,וזכש 'הלואגד אתלחתא'ל
תויוכזה לכ תא ול םינתונו ידוהיכ ותוא םימשור - ידוהי אוהש קתפ ודיב שי קר םא ,תולבגה
.'וכו

רבודמכו . . יביטברטסנוק וא ימרופר קר אלו ,יוג 'יפא םושרל לוכי קתפה תא :וזמ הריתיו
גולוכיספ וא ימלסומ ,ירצונ ,יוג :קתפה לע םותחל ךירצ ימ ללכ ליבגמ וניא קוחהש פ"מכ
חרכומ הרקמ לכב - ידוהיכ גהנתמ אוה לפוטמה בצמ תא ןיבמ אוהש ךיא יפלש םושריש
."ידוהי" רותב ותוא םושרל ,םינפה רש לש חילשה ,דיקפה

ידוהיש רמול עודמ ירהש ,םידוהיכ םיוג םמצעב םימשורה םיוג םנשיש דואמ ןכתי םנמאו
בשויה דחא ותואש ןכתי ירה .תאז השוע יוגש רמול רשפאשכ לארשי םעב ןברוח השוע
,כ"ע ולעי אלש ידכ תאז םילעמ אוה קרו ,יוג ומצעב אוה םידוהיכ םיוג םשורו 'ינרופילקב
.תאז םילעמ אל ללכ אוהש ןכתי ףאו


...!תובשה קוחמ הנהנש יצאנ יוג ונשי

רלוד ףלא השמחו םירשע וב םיעיקשמ ,לארשי ץראל עיגמ יוג ותוא רשאכ תאז לכ רחאל .ה
(ירדנ לכ ינפל) ןוצר תע לש ןמזב םידוהימ וחקלש ףסכמ הז-לכ ,םניחב הריד ול םינתונו
אוהש יוג לארשי ץראל םיאיבמ הזה ףסכה םעו ,ה"בקל הבכרמ לש העונתב ודמע םה רשאכ
!לארשי אנוש

- יצאנ אוה התע םגש - יצאנ יוג ונשיש תונותיעב םסרפתה הנורחאל ,םימלועל 'יה רבכו
!תובשה קוחמ הנהנש

. . ומש תא םג םיעדויו) רנויסמ ונשי :"ידוהי והימ"ל רתוי רושקה ןינע דוע םסרפתה ז"דעו
ץראל אב אוה יזא ידוהי ויבאו תויה ךא ,'יוג ומא רשא ([ל"ומה .ומשב בקנ ש"דא ק"כ]
!רנויסמכ ותדובע תא ךישממ אוה לארשי ץראב ותויהבו ,ידוהיכ ותוא ומשרו לארשי

אל יאוולהו תואמ ,תורשע דוע םימייקש ןיבהל ןתינ ךכמו ,ומסרפתהש םירקמ םה ולא לכו
4-5 םתואל קיזי הזש םושמ םמסרפל תונותיעל םיחינמ אלש אלא ,ולאכ םירקמ לש םיפלא
.הלשממב "תואסכ" םהל תתלו ךישמהל םיצורש ,םישנא

:עובשה תשרפ לע ל"זח ירמאמו עובשה תשרפ םע תאז לכ רשקל ידכ . . .ו

,תולגהמ םידוהיה תא איצוי ה"בקהש הזש ונייהד ,"תודפמ ידי הרצק רצקת"ש רהוזב רמאנ
רז ל-אה (לצא תולגה לע אלא ול הצוחמש יוגה לצא תולגה לע כ"כ אל) רקיעב איה הנווכה
,ר"הציה לצא םינותנ םה הב תולגהמ םתוא ("ןפעלשסיורא") ףולשי ה"בקהש ,ךברקב רשא
עגונ הזש םושמ השעיי ןינעהש רקיעה ,אוהש ןפוא הזיאב ,םנוצר ךפיה 'יהי הז םא וליפאו
.לארשי םע םויקל

,המילשהו תיתימאה הלואגל אובנ ז"יעו ,"ישפנ םולשב הדפ" לש ןפואב 'יהי הזש ר"היו
הלואגל םתוא ליבויו ,הכלהכ ורייגתנש םירגה םע דחיב ,תולגהמ ידוהי לכ איצוי ה"בקהש
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" ש"מכ ,יעבדכ ויהי םיוגה םג יזאש - ונקדצ חישמ י"ע
.שממ בורקבו ,"דחא םכש םלוכ ודבעל
(הגומ יתלב - ג"לשת'ה רוכז ,ארקיו פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


החמשב תויהל הכירצ תדובע

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ ק"יתכ לש רידנ םוליצ ונינפל


:ק"יתכה חונעיפ ןלהל

- רקיעו .השעי ןכו ע"וש פ"ע ד"ספ ,ברל לאשי - רתויב ךורא ןמז תחקולש ותלפתל עגונב
.החמשב ל"צ 'ה תדובע - אברדאו .הזמ וחורב ללכ לופי אלש

םע ץעייתיו .וידומיל םוקמ ףוליח ד"ע ןודל ןיא םידומילה תנש עצמאב - 'יש ונבל עגונב
.ץעוי בורב העושתו רמאנו .ל"נה ףוליח ילבמ ל"נה תא רפשל ךיא ונבד םירומה"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish