ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ןיתמהל ךירצ ידוהי :שדוחה 'פמ הארוהה
העידיה אובת ובש עגרל חור רצוקב תופצלו
!הלואגה לא תולגהמ דימ אצי זאו ...אב חישמש

*

שדוחה 'פ ,ינימש 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= גש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ח"משת'ה ירשת ו"או תחישמ / !ףצפצמו הפ הצופ ןיא

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הלואגל חור רצוקב תופצלו ןיתמהל

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / תחאו דחא לכד הדובעה יהוז - חישמה תא איבהל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םימגתפ / תוישוק ולאשי אל ,תבשה םויב אובי ונקדצ חישמ רשאכ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ה"משת'ה פ"קיו פ"ש תחיש לע יברה תהגה / רדא ה"כ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


!ףצפצמו הפ הצופ ןיא

וכלה ,לארשי ללכ םשב רבדל םירמייתמה ולאמ המכ :ליהבמ רבד עריא
אלו * ל"ר הרז הדובעל םיכיישה םינינע ,שממ םיליהבמ םירבד ושעו
ז"יע ...ש השגדהב ,םיעידומו רתויב לודג םוסריפ הזמ םישועש אלא ,דוע
התיה םנמא * !תורודה לכ ףוס דע י"נבל הבוט ואיביו לארשי דובכ וליצה
רבדה תא וקיתשה ,"השולח תונע לוק"ב התיהש ןויכמ לבא ,האחמ וזיא
עונמל הדיחיה הצעה * 'יוטנ םדי דוע - התעו ,הז לע וחכשיש ולדתשהו
,הרותה ןכותבו הרותה ןושלב רבדל םילוכיה ולאש איה ,אבהלו ןאכמ תאז
* ךופהה ןוויכב יעבדכ ושיעריו "םיגיעלמה ינפמ שובי לא" םמצעב ומייקי

*הגומ יתלב - ח"משת'ה ירשת ו"או תחישמ

ןויכ ,הארוה דומלל ךירצ ,עמוש וא האור ידוהיש רבד לכמ רשא 1ט"שעבה תרות העודי .א
ה"בקה ארבש המ לכ" - 2(אתיירבו) הנשמב שרופמ ירהש ,הנווכו תילכת אלל הז ןיא יאדובש
ינולפ שיאש לעפ ,תיטרפ החגשהב ,ה"בקהש המ - הז ללכבו ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב
,ה"בקה לש "ודובכל" ,הז תא לצנל ךירצ םדאה ןכלו ,ינולפ ערואמ עמשי וא הארי
'יהת ז"יעש ונייה ,3"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ותאירב תנווכ תא אלמל וב שמתשהלו
תא שמשל ותדובעב (תומילשל דע) הפסוה - לעופב השעמב אובתש הרכהו העידי תפסות ול
.ונוק

וא םיאור רשאכ - דחוימבו ,יללכ ןינעב כ"וכאע ,יטרפ ערואמ לכל עגונב אוה ןכ םאו
םיאילפמ - םהינשו ,ילילש ןינע - ינשהו בוט ןינעב דחאהו ,םייללכ םינינע ינש םיעמוש
טרפבו] ,הז ד"ע האורו עמושש ולאמ דחא לכש יאדוב ירה ,(ןמקלדכ) ןויערה תא םיליהבמו
"להקה"ב הרותבש תוישרפה ארוק 'יהש ךלמה תמגודב םהש םייללכ םינינעב העפשהה ילעב
אבוהש לארשי גהנמל דעו ,(4םעבש לודגה אלא ,אקוד ואל ךלמ תועד המכלש דחוימבו)
הארוהו דומיל שפחל ךירצ ,["'ה תא האריל"ד םינינעב רבדל וגהנ ת"חמשבש ,5לאנאברבאב
.לעופב השעמל דעו ,רבדב

,רדסה ןכלו) ארוסיאמ ישורפאל ל"צ שארל לכל םגו םדוק עריא ילילשה ערואמהש ןויכ .ב
:הז ןינעב חתפנ ,ןכל - ("בוט השעו" כ"חאו "ערמ רוס" אוה ,תוללכב

,לארשי ללכ םשב רבדל םירמייתמה ולאמ המכש אוהו ליהבמ רבד עריא הנורחאה הנשב
,לארשיב םיגיהנמ רותב אקוד אלא םייטרפ םישנא רותב םניא םהישעמש תאז םישיגדמו
םהילע םירבדהמ איהש ,ל"ר הרז הדובעל םיכיישה םינינע ,שממ םיליהבמ םירבד ושעו וכלה
!םייחה ךפיה תויהל לולע ז"יעש וליפא 6"רובעי לא" רמאנ

דובכ וליצה ז"יע ...ש השגדהב ,םיעידומו רתויב לודג םוסריפ הזמ םישועש אלא ,דוע אל
לע "הלהת 'ימוד ול"ו תורודה לכ ףוס דע םימיה לכ דימת י"נבל הבוט ואיבי ז"יעו לארשי
םידיה תקישנ - ללוכ] !תמסרופמה השיגפה איבתש האצותה וז - םתעדלו ,תאז ולעפש
,שממ ז"ע וז םאה ןודל רשפאש קר !ז"ע ינינע - 'וכ םיעודיה םיראותה תרכזה םע תועבצאהו
םהישעמב םיראפתמו םיכלוה - הז לע ףסונו .[והיירזיבא פ"מכ וא ז"עד והיירזיבא
!והומכ 'יה אל םלועמש ךכ ידכ דע ,לארשי ללכ רובע גשיהל תאז םיבישחמו

וא םימלסומהש וניאר אל - (תאז וררועש ויה רבכש יפכ) רשא העשב הב - תאז לכו
לכ וירחא םיצרו םיכלוה םניא ותטישבש םירצונה וליפאו ,ךכ לכ וירחא ופדרי םיטסיהדובה
.ךכ

!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

רבדה תא וקיתשה ,"השולח תונע לוק"ב התיהש ןויכמ לבא ,האחמ וזיא התיה םנמא
הצור הנמ ול שיש ימ" 7ל"זר רמאמ ,ןכש ,'יוטנ םדי דוע - התעו ,הז לע וחכשיש ולדתשהו
,םיבוט םינינעל איבהל לוכיש הזכ גוסמ דובכ וא ןוממל עגונב אקוד רמאנ אל ,"םייתאמ
ול שישכו ,"םייתאמ" - לופכ גישהל הצור ,"הנמ" - והשמ גישמשכ רשא םדאה עבט והז אלא
שיש הממ םיילפכ הצור אלא ,ףסונ דחא הנמ ונייה ,תואמ שלשב קפתסמ ונניא - םייתאמ
.השעת המ םהל רמאי ימו ,הז ןוויכב ךישמהל 'יוטנ םדי דוע - וננינעב ךכו ,ןמוזמ ודיב

השעמה רחאל דע ןיתמהל אלו ,ולא ןיעמ תולועפב וכישמי אלש התע לדתשהל חרכהב ,ןכלו
ןכתי - 8"אעדומ תריסמ" יבגל 'מגב אבומה ששחה ונשי הזכ ןפואב ןכש ,האחמב תאצל יזאו
קר םיאור םה כ"או ,'יתודוא םיעדוי םניאו אעדומה תעב ויהי אלש ולאכ ויהי השעמ תעשבש
ז"דעו ,וישעמ לע ץורית שי פ"בפלש המ ליעומ אל םהיבגלו ,יוצר יתלבהו רוסאה רבדה תא
,הרבסהו ץורית םהל 'יהיש ןויכ ,ללכ ליעות אל האחמהו ןכתי השעמה רחאל - ד'"ודנב
שרפמ םלועה לכש פ"עאו ,'וכו ובשח ךכ אלו ,ונווכתנ ךכל אלש - אל תמא - אלתמא פ"כעו
לע םג ירה - 'וכ ותודוא ובתכי ךכו הזכ ןפואב ושרפיש לדתשמ ומצע אוה םגו רחא ןפואב
...רחא והשמל ןיוכתהש ןעוט כ"חאו אעדומ רסומ אוה ולא וירבד

הרותה ןושלב רבדל םילוכיה ולאש איה ,אבהלו ןאכמ תאז עונמל הדיחיה הצעהש ןבומ ,ןכלו
;ךופהה ןוויכב יעבדכ ושיעריו 9"םיגיעלמה ינפמ שובי לא" םמצעב ומייקי ,הרותה ןכותבו
םתא"ש פ"עאו ,לעפתהל ילב ,תיתימא תודהי יהמ ומסרפיו יבויחה דצב וליחתי ,שארל לכלו
רזופמ" םה י"נבש פ"עאו ,םימשבש וניבא ,"ןקז בא ונל שי" ירה 10"םימעה לכמ טעמה
ולצינ "דחא םע" םהש ז"יע אקוד - הברדאו ,"'וג דחא םע" הז ירה ,"םימעה ןיב דרופמו
.11"םע לכמ תונוש םהיתד" רשא ,י"נב לש םתובישח יהוזו ,םייוצר יתלבה םינינעה לכמ

תעדל םהילע ירה ,םיוגה תא םימרמ םהש םהיניעב םימדמו ךפיהל םירמואה ולא יבגלו
ימ לש "ץנוק"ה תודוא 12ש"רהמ ר"ומדא ק"כ םגתפ עודיו ,םמצע תא אלא םימרמ םניאש
...ומצע תא המרמש

ל"נה ערואמל תוכייש ול שיו ,קרוי וינ ,וז ריעב םייקתמ "אתוילעמל" ינשה ערואמה .ג
.(ןמקלדכ) רבעה ןוקיתו

:םידקהבו]

,"ארקמל שמח ןב"ל עידוהו רמא רבכ י"שר לבא ,תומואה םיעבשל םנמא ךייש הז ןינע
הרותה ליבשבו תישאר וארקנש לארשי ליבשב ,תישאר ליבשב ונייה ,"תישארב"ד
םיטרפה ראש - כ"וכאעו ,םהיאבצ לכו ץראהו םימשה תאירב תנווכ יהוזו ,תישאר תארקנש
ראבתיש יפכ ,י"נב םע םירבדה תא רשקלו הז לע םג רבדל םוקמ שיש ןבומ ןכלו ,הבש
.[ןמקל

הפיסאל תומואה םיעבש חכ יאב םיפסאתמ ובש םוקמה ('יהתש הביס וזיאמ) עבקנ וז ריעב
.םייללכו םייטרפ םינינע המכב ןודל תיזכרמו הלודג

םהמש תומואה םיעבשב םיללכנ םלוכ לבא ,םיעבשמ רתוי הברהל ושענ הגלפהה ינפמו -
אוה תומואה רפסמש ,"י"נב רפסמל םימע תולובג בצי"ד (ה"ס) ל"נכו ,תומואה לכ םיאב
.בקעי ךרי יאצוי שפנ םיעבש רפסמ דגנכ

לכב ס"הגח תפוקתב רשאמ רתויו ,ז"נפלש םינשב רשאמ רתוי הלודג איה הפיסאה וז הנשבו
ךותמו ארוק לוק ךותמ - הז לכו ,תומדוקה םינשב ופתתשה אלש םיפתתשמ םג םנשיש ,הנש
.תחא הטלחה ידיל אובל 'יטנ

"רעוואפ רעפוס" תוארקנה תונידמה יתש ןיב התיה התע דע :וז הנשב אלפנ יוניש דועו
המחלמב םויא ידכ דע ,דחיב רבדתהל םילוכי ויה אלו הלודג תקולחמ ("לעה-תומצעמ")
תיחכונה תומואה תפיסאבש יאדול בורק - וישכעו ('וכ הפ חתפת לאו ת"ליה) 'וכ םלועב
.הרות פ"ע םדיקפת - "הרצי תבשל"ל דע ,תובבלה בוריק ידיל ואוביו ורבדתי

וז ירה - תומואה ןיב םג ,אליממו ,ה"בקה אוה יתימאה "רעוואפ רעפוס"ה רשא ,ףיסוהלו]
םדא יחולש םהו ,13ןוילעל המדא ש"ע "םדא" ארקנה ,לארשי םע ,ה"בקה רחב הבש המואה
לכ לע םיתב ילעב םישענ םה יזא ,יעבדכ םיגהנתמ י"נב רשאכ ,ןכלו ,14שממ ותומכ ,ןוילעה
.תואיצמה לכ לעו ,ולוכ םלועה

הנידמו ינולפ אישנד לזמה הטמל ךשמנ תויהל לוכי ,עבטה ישובלו םינושה תולזמה י"עש קרו
.['וכ תינולפ

:תוערואמה ינש ןיב תפתושמה הדוקנה יהוזו

וז הפיסאב גצייל תוצרל םילולע השיגפ התואל וכלהש ולאו ,ברעתהל דגנכש דצה לולע ,התע
ורבדש ולא םה ירה ,לארשי םע םשב רבדל םיאכזה םה אלש םהל רמאי ימו ,לארשי םע תא
...תופי םינפ רבסב םתוא לביקו ,ךכו ךכ םהל רמאו ,שיאה ותוא לש וחכ אב םע

עדוי ימ ,בוט רבד ורמאי םא וליפא יזא ,םירבדמה ויהי ולא םא ,יכ ,רתויב רומח רבד הזו
...ועיגי ןאל

ורבדי ם"ואה תפיסאבש (ןכ תושעל יאדכ יכה ואלבו) איה הדיחיה הצעה ,הזל עגונב םג ,ןכלו
,הרותה תנווכל םינווכמו לארשי תרות םשב םירבדמה יארי םינבר אקוד לארשי םע םשב
ושידקה - ז"ע ףסונו ,הרותה פ"ע םה םהייח יכ ,ולא םיחולש תויהל םיאכז םה קרש ןוויכמ
דוחי"ב - 15אינתה 'לב - הרותב ודחאתהש דעו הרותה דומילב הגשהו הנבהל םלכש לכ תא
."והומכ דוחי ןיאש אלפנ

וניא הרואכלד .16"ומש לע תארקנ ותרות"ש ימ אוה יתימא םכח דימלת ,פ"מכ רבודמכו
ש"ע - תמא 'ירבד לכש תמא תרותב - תארקנ ךיאו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח וז ירה :ןבומ
?דמולה

,םינוש םירבד ינש םניא הרותהו אוהש דע ,הרותב דחאתמ דומילה י"עש ןויכ ,ןבוי ל"נה פ"עו
.שממ דחא רבד אלא ,ע"פב תואיצמ אוה ןיא ,הרותל סחיבש אלא

ותואיצמ לכש ךכ ידכ דע ,ע"וש פ"ע םה וישעמ לכש ונייה ,לעופב גהנתמ ןכש - רקיעהו
םידומ יטמ הוה דכד ישארל וביט קזחמ אנא" (18'סותב אבוהו) 17ימלשוריה 'לבו ,הזב הרודח
ערוכ דימ ,רודיסב "םידומ" האורשכ ףכית אלא ,תדחוימ הנווכ לכ אלל - "'ימרגמ ערכ אוה
."ערכ 'ישפנמ" - םיימשגה ופוגו ושארב

הממ ןלציל אנמחר ,ןכש ,ארוסיאמ ישורפאלד רדגב הז ירה ,הוהה בצמבש שיגדהל שיו .ד
!לארשי םע יגציימ ויהי ולא םא תויהל לולעש

ינפב ורמאי אל ולא םיגיצנש רמול בורק ירה - םיל רבעמ םיימשר םיגיצנ ויהי יאדובש ףאו
ושעש ולאל עגונב - ךדיאלו ,לארשי יגהנמו לארשי תרות ,לארשי תד תודוא "תועד" םיוגה
,לארשיב םייתד םיגיהנמ רותב אקוד ורבדיש רמול בורק ,ןושארה ליהבמה רבדה תא

,השולח תונע לוק דבלמ ,ףצפצמו הפ הצופ ןיאו טקשב רבע םדוקה רבדהש םתוארב טרפבו -
,'יוטנ םדי דוע - אליממו ,םינותיעב םתטילש ינפמ ,יעבדכ עמשנ אל הז םגו

תד םשב רובידה לע "םיתב-ילעב" ושענ ללכב המב ,הלאשל םוקמ שיש העשב הב הז לכו
ייחב םתגהנהל דעו םשובלו םהיגהנמ ,םהייח ןפוא והמ םה םיעדוי םמצעלשכ ירהו ,לארשי
םישולש ינפל דמל ולצאש הבישי-שארה תגהנהמ הנוש ,ובס תגהנהמ הנוש הגהנה - םוי םויה
- "הכימס"ל קוקז וניאו הבישי שאר ךירצ וניא ותעדל ,ללכבו ..."הכימס" לביק ולצאו הנש
...'וכו 19"ול דיגי ולקמ"

לש ןחבשב קר רבדל שי ללכב ירהש ,םייוצר יתלב םירבדב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו .ה
,'יהיש ימ 'יהי לארשימ א"ואכ ,לארשי

ודמלש המל םאתהב וגהנתי ןכלו םינימאמ ינב םינימאמ םהש הלגתי םלצא םגש ןוצר יהיו
ןירדהנסה תמגודב - 20"םהה םימיב 'יהי רשא טפושה לא" ועמשי - ודמל אל םאבו ,תובישיב
ייחבש - רקיעו דועו ,המשל 'יוארה "הכימס" ולביקו תובישיב ודמל רשא ונרודבש םינברה -
- ללוכ] הרותה תווצמ תא םימייקמו הזל םאתהב םיגהנתמ ,התע דעו םתודלימ םוי םויה
הטימשה תנש התיה תמדוקה הנשהש פ"עאו ,הנשל הנשמ ףיסוהלו ,שדוקב תולעהל יוויצה
הלועפה - "להקה" תנש לש הנינעב םיפיסומ וז הנשבו ליח לא ליחמ םיכלוה ז"כב ,'וכ
.["םימיה לכ דימת . . תא האריל"ד

םא כ"וכאעו ,אלמתת םתשקבש יאדול בורק ,ולא םינברמ השירד אובת םא רשא ,ףיסוהלו
אישוקה ראשתש קרו) םתשקב תא אלמל אלש הביס םוש 'יהת אלו םיאתמה ףקותב ושקבי
לארשי םע םשב רמולו אובל - ("רבעה לע ןיקעוצ ןיא" לבא ,"תיתא אל יאמא אתשה דע"
:לארשי תרותב ש"מ תא

תא םייקל םהילע ןכלו "הרצי תבשל" אוה םדיקפתש ,םלועה תומואל עגונב ,שארל לכל
השענ ה"אלבש ,21"'וגו ברח יוג לא יוג אשי אל"ד ןינעה - תוללכבו ,חנ ינב תווצמ עבש
ונייה ,לעופב השעמל אוביש ידכ וראבלו ושרפלו רבדה תא שדחל שיש קרו הז דסומ תמסיסל
תא םיטרפה וייחב םייקיש ז"יע ,"ברח אשי אל"ש םלוכ םינשה לכ ךשמב יוגה תא ןיכהל
.נ"ב תווצמ

לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד ןכש ,וחילציש יאדול בורק ,לעופב תאז ושעי רשאכ .ו
תעדל םיצור םא רשא ועדי לכהו רדג רודגל וחילצי ףוס ףוס ילואו ,םתלועפ םילעופו 22בלה
לכמ טעמה םתא"ש פ"עא םהל עיגמ המו י"נב לש םתשירד יהמ ,תודהי יהמ ,םידוהי םה המ
הרות םידמולש ולא םה ,ךכ םשל םהילא תונפל שיש םידיחיה םישנאה ירה - "םימעה
,לארשי יקלאו לארשי םע ,לארשי תרות םע אלפנ דוחיב םידחואמ םה יכ ,תווצמ םימייקמו
.םתואיצמ לכ וז ירה 23"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי"ש ןוויכמו

:הזב ןינע דועו .ז

םילעופ יזאש ,בלה ןמ םיאצויה םירבדב ורבדיש ךכב 'יולת ןינעה תחלצהש ל"נה לע ףסונ
דצה םאש ןויכ ,"םדוק תחא העש הפי"ש דע ,הזב תוזירזה תובישח תא שיגדהל שי םתלועפ
ולכוי ךיא תעדל ןיא ,"ובירב ןושארה קדוצ" ללכב וסנכיו םדוק ונפי (לארשי ינב ןיבמ) ינשה
.'וכו תונעטל ופרוציש 'וכו םירבסהה תורמל ,ליעוי ןוקיתה המכ דעו רבדה תא ןקתל

הדיקעה תלעמ לכד 24ק"הגאב ראובמכ ,הרותה ינינע לכב תוזירזה ןינע לדוג דבלמ - הז לכו
םצעל עגונב וליאד ,"רקובב םהרבא םכשיו" 25ש"מכ ,"וניבא םהרבאד 'יתוזירז" איה
ומצעב ה"בקהש יוויצ םייקי יאדוב לארשימ א"ואכ ירה ,תולעפתהה יהמ ןבומ וניא הדיקעה
דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד 'יתוזירז אלא ?שרופמב ול רמאי
.(ת"מ םדוק רבודמש טרפבו) הווטצנ אל תוזירזה לעש ןויכ ,"םלוע

םוקמב רובצה קחצי לש ורפא לע יאקד 27ל"זח שוריפכו ,26"הארי רהב" רשא ךכ ידכ דעו
,שדקמה תיב ,ז"חאל ,הנבנ ובו קחצי דקענ ובש םוקמה אוה 'ירומה רה ירהש) םלועל חבזמה
תיב תוכלה שירב ם"במרה ש"מכ ,'יתשה ןבא תחנומ ובש םוקמב ק"הדקב - אפוג םשו
.(28הריחבה

הדיקעה רובע רכשה כ"פעא ,קחצי לש ומדמ הפיט 'יפא הכפשנ אל לעופבש פ"עא - הז לכו
ןיא ןכלו ,ז"ע ריכזהל ךרוצ ןיאש ךכ לכ ידימת ןפואב "חנומ ורפא"ש דעו תומילשב אוה
תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו ,"בקעי יתירב תא יתרכזו" 29נ"שמכו) קחציב הריכז םירמוא
ןורכזב ךרוצ ןיא םייניעה דגנל חנומה רבדבש ןויכ - רבדה םעטו ("רוכזא םהרבא יתירב
.ידימת ןפואב ,חבזמה ג"ע חנומ אוהש ומכ ,קחצי לש ורפא תא ,לוכיבכ ,האור וליאכו

אוה ןינעהש ןויכ ,םדוק תחא העש הפי - ל"נכו ,ירשפאה יפכ רומאה לכב ולעפיש ןוצר יהיו .ח
,ע"צמ רבדה תובישח לע ףסונ ,"ארוסיאמ ישורפאל"ד רדגב

םידחפמ ויהש ,םיל רבעמ 'יהש ומכ יתולגה שגרה ראשנ ןיידע 'יהתש הביס וזיאמש תורמל
המכמ טרפבו ...לשומהמ - רתוי דועו ,הרטשמה דקפממ - רתוי דועו ,הרייעה רטושמ
לש ומע ונא ז"כב ,תומכב "טעמה םתא"ש פ"עא רשא ,י"נב וחיכוי ףוס ףוסו ...דחיב םילשומ
רבד" תא םיאיבמה ולאב - טרפבו ,ונתאמ א"ואכב רחב אוהו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ
רוס"ל עגונב ןה ,נ"ב תווצמ - םלועה תומואל עגונב םג הכלהה םוסריפל דעו ,30"הכלה וז
."בוט השעו"ל עגונב ןהו "ערמ

,וחילצי יאדוב יזאו ,יתימאה בקעי ןואג ךותמ ,םיאתמה םוקמבו םיאתמה ןמזב הז לכ ושעיו
ףכיתש םעדיב ,ולא ןיעמ םישעמ תושעלו רבדל ןוצר אוהה דצל 'יהי אל הליחתכלמש דעו
,הרותה ךפיה אוהש רבד לכ לע לודג ףקותב הלילשו האחמ 'יהת דימו

תנשב דחוימבו ,תוכוסה גח לש ונינעל םאתהב ,ולוכ םלועה לכב םולש 'יהי אבהלו ןאכמו
יוג לא יוג אשי אל"ש דעו ,םייוצר יתלב םינינע לכמ התיבשו הטימשה תנש רחאלש להקה
,"ברח

תיתימא תודחא 'יהתו "םימע תולובג" לכמ ףטהו םישנה םישנאה י"נב לכ תא וצבקיש ז"יעו
םיעבש לכבש דע ,"י"נב רפסמל םימע תולובג בצי"ב םג לועפי הז ירה ,"ותלחנ לבח בקעי"ב
ם"במרה ירבדכ ,'וכ הערה לכו המחלמהו תורחתהו האנקה ןינע לכ ירמגל ולטבתי תומואה
ותוא"ל עגונב ם"במרה םייסמ ובש דועיה םג םייוקיו ,הקזחה דיה ,הרות הנשמ רפס םויסב
- י"נבל עגונבו - תא העד - ץראה לכ - ץראה האלמ יכ" - הזה ןמזב ונל 'יהת ןכו - "ןמזה
ירמגל םיעוקש ויהיש (תואווקמ 'לה םויסב ם"במרה ש"מכ) ונייהו ,31"םיסכמ םיל םימכ
,"רוהטה תעדה ימ"ב

.שממ דימו ףכית ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב

__________
.ל"ומה .ס"שת'ה םירופה ימי תפוקתב ,שדוקה ץראב םינורחאה תוערואמה םע רשקב הזב תאבומ וז החיש (*

.נ"שו .טכק-ז"כקס תופסוה ט"שכ .רייא "םוי םויה" (1

.ו"פס תובא (2

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (3

.20 הרעה ז"משת י"וצנ ש"וקלב ןמסנ (4

.ךליו (5

.ב"ה ה"פ ת"הוסי 'לה ם"במר ,דע ןירדהנס (6

.דועו .הרש ייח פ"ס ייחבו ן"במר .ד"וי ,ג"פ .גי ,א"פ ר"הק האר (7

,גל ןיטיג האר (8

.ותלחתב ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (9

ןנחתאו (10

רתסא (11

.100 א"שת ש"הס האר (12

.דועו ,א"ער ה"לש האר (13

.מ"כבו ארקיו ת"וקל האר (14

.(ב ,ט) ה"פ (15

.ךליאו א"עס ,בל ןישודיק הארו ,טי ז"ע (16

.ד"הס ב"פ תוכרב (17

.ב"עס ,דסק ב"ב ,זט ה"ר .ב"עס ,חיק תבש (18

.בי עשוה (19

.טי ,זי םיטפוש (20

הכימ 'יעשי (21

,טס ה"לשב אבוה .ג"יש ת"רל רשיה רפס האר (22

,גע ג"חז האר (23

.אכ ןמיס (24

,בכ אריו (25

.די ,םש (26

.דועו .במ ,וכ תוקוחב י"שרפו כ"ות .א"ה ב"פ תינעת ימלשורי (27

.ד"פרו ב"פר (28

.םש יתוקוחב (29

,חלק תבש (30

,אי 'יעשי (31


הלואגה ןמז


חור רצוקב תופצלו ןיתמהל
המילשהו תיתימאה הלואגל

ותוא םתלכאו םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ םירוגח םכינתמ ותוא ולכאת הככו"
(שדוחה 'פ) "ןוזפחב

םירוגח םכינתמ ותוא ולכאת הככו" :חספה תליכאד םינינעה יטרפ וראבתנ שדוחה תשרפב
,רמולכ ,"ךרדל םינמוזמ" ,"ןוזפחב ותוא םתלכאו םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ
םכילענ םירוגח םכינתמ"ש דע ,םירצממ לאגהל םינכומ םידמועש ןפואב איה חספה תליכאש
ולבקי ובש עגר ותואב דימו ףכית םירצממ תאצל םינכומש ךכ ,"םכדיב םכלקמו םכילגרב
םה םדצמש יאדובו ,"ןיע ףרהכ (וליפא) םוקמה ןבכיע אל" זאש ,"ץקה עיגה"ש העידיה תא
.הלואגל םינכומ ודמע ןכל םדוקמ דוע ,ןכש ,"ןיע ףרהכ" ובכעתי אל

:תוטשפב - הזמ הארוההו

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו ,ה"בקה לש ונוצרב קר 'יהת הלואגהש ןויכמש בושחל לוכי ידוהי
אל" :(ומוקמ אלממו ודיחי ונב 'יהש) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ונרוד אישנ
ונלאגי ךרבתי אוה 'וכ ונכלמ וניבא 'וכ בושנ ונא וניתוחכב אלו ,לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ
בוטה הרקמבו ...ןושיל לוכי םייתניבש ךכ ,תולגהמ האיציל רשקב תושעל המ ול ןיא - "'וכ
םג המו ,הזמ רתוי לודג רבד ךל ןיא ירהש ,תווצמה םויקו הרותה דומילב קוסעל - רתויב
.תינחור הלואג לש בצמב זא אצמנ ,'יתווצמו הרות ,השודק ינינעב וקסע תעבש

ה"בקה יוויצ תא ומייק י"נב רשאכש - חספ ןברק תליכא ןפואמ הארוהה האב הז לעו
ןפואב תאז ומייק ,"והולכאי םירורמ לע תוצמו שא ילצ הזה הלילב רשבה תא ולכאו"
יוויצ םויקב וקפתסה אלש ,רמולכ ,"םכידיב םכלקמו םכילגרב םכילענ םירוגח םכינתמ"ד
אלא ,("שא ילצ"ד ןפואבו חספ ןברק תליכא) תוריח לש ןינע םע רושקה יוויצ טרפבו ,ה"בקה
- םינכומ ודמעש דע ,םירצממ ואציו ולאגי ובש ףסכנה עגרל חור רצוקב וניתמהו ופיצ
.םירצממ תאצלו לאגהל - "םכדיב םכלקמו 'וג םירוגח םכינתמ"

:"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - הז ונתולגמ האיציל עגונב םג ןבומ הזמו

ךירצ אלא ,ךכב קפתסהל לוכי וניא - תומילשב תווצמ םייקמו הרות דמול ידוהי רשאכ םג
תא לעונו וינתמ רגוחש ,ךכ ידכ דע ,המילשהו תיתימאה הלואגל חור רצוקב תופצלו ןיתמהל
העידיה אובת ובש עגרל - "םכלוכ ןכה ודמע" - ןכומ דמועו ,ודיב ולקמ תא לטונו וילגר
!הלואגה לא תולגהמ דימ אצי זאו ...אב חישמש

לכב תווצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצ םינורחאה תולגה יעגרב םגש טושפ םגו ןבומ
ה"בקהש דע הוולשב תבשלו טוקשל רשפא-יא ,הז םע דחיב לבא ,'וכו ףקותהו תוריסמה
תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ תא תושעל ךירצ ידוהי אלא ,הלואגה תא איבהל הצרי
תיתימאה הלואגה לא ,תולגהמ תאצל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,ןכומ דמועש דעו ,הלואגה
.המילשהו

וליפאש דע ךכ לכ יולגב ולצא רכינ - הלואגל ןכומ אוהש העונתב הדימע - הז ןינעו
ךרד טיבה ידוהי-וניא רשאכש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב 'יהש יפכ ,ךכב ןיחבמ ידוהי-וניא
רשאכ ,"ןוזפחב" חספ ןברק םילכוא ותיב ינבו ידוהיהש האר ,ידוהי לש ותיב ךותל ןולחה
תאצל ,"ךרדל םינמוזמ" םידמועש ןויכמ ,םדיב םלקמו םהילגרב םהילענ םירוגח םהינתמ
- ולא ונימיב ןכ ומכו ,(םירצממ תאצל םיננוכתמ י"נבש םיירצמה םג ועדיש יפכ) םירצממ
.הלואגל ןכומ דמוע ידוהיש ךכב םיניחבמ םידוהי-םניא וליפאש

,"ל-א טוקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקלא" :םילהתב ג"פ לטיפאקב - בותכה ןושלבו
,תולגהמ תאצל ה"בקהמ םישרודו םישקבמ אלא ,צ"מותה םויקב םיקפתסמ אלש ,ונייה
םג יולגב רכינ הז ןינעש ,רומאכו ,תולגהמ תאצל רבכ וכזי ובש עגרל םינכומ םידמוע ,אלימבו
."ץראה לכ לע ןוילע ךדבל ךמש התא יכ ועדיו" :לטיפאקה םויסכ - ץראה ימע לכ יניעל

:תווצק 'בב איה שדוחה 'פמ םידמלש הארוההש ,אצמנו

לש שדוח שאר" ,הלואג לש בצמב ידוהי אצמנ םינורחאה תולגה יעגרב םג - דחא דצמ
קקותשמו ץפח - הז םע דחיבו ;תוריח ךרד - ותליכאב וליפא רכינ רבדהש דעו ,"הלואג
דימ תאצל ...ודיב ולקמו ןכומ דמועש דע ,הטושפכ הלואגל חור רצוקב ןיתממו רתויב
.הלואגה לא תולגהמ

המשייל - רקיעהו ,הלוכ הנשה לכ לע שדוחה 'פב הרותב האירקהמ תחקל שי - וז הארוהו
לדתשא שנ רב אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בק" :עודיה ןושלבו ,שממ לעופב
ירהש - םלועה תוללכל עגונב ןהו ,ובש יטרפה םלועל עגונב ןה ,"אמלע םייקמו אתיירואב
לש שגרל אוביש הזב הנווכה ןיאש ,טושפו ,"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ"
ןינע לועפל וחכבו ותלכיבש ,וילע תלטומה תוירחאה לדוג תא עדיש - הברדא אלא ,ו"ח הואג
לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע" :ם"במרה ד"ספכ ,ולוכ םלועב הלואג לש
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה

םוקמה ןבכיע אל" - ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית םיכוז ז"יעו
.שממ ונימיב הרהמב ,"ןילאגנ ןה דימ" :ם"במרה ןושלבו ,"ןיע ףרהכ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןסינ ח"ר ,שדוחה ,ארקיו פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


יהוז - חישמה תא איבהל
תחאו דחא לכד הדובעה

הלואגה תא איבהל - אמרג ןמזהש ןינעבו ,י"נב תדובעל עגונב הארוה םג הנשי הזמו
:המילשהו תיתימאה

קלחו ,םלועה עבטד תולבגהה דצמ ללוכ ,לבגומו דודמ אוהש ןויכ :ןועטל ירה לוכי ידוהי
תולגה ןמזב טרפבו ,הניש 'יתש הליכא תושר ירבדב (הרות פ"ע) קוסע אוה םויהמ בושח
הרואכל ול ןיא - 'וכו 'וכו תומילשב תדובע לע תומלעהו תולבגהו תודידמ המכ םנשישכ
תיתימאה הלואגה תא איבהל חכ ול ןיא כ"וכאע ,רתוי הנטק הדובע תושעל חכ וליפא
!?המילשהו

ןויכו ,אקוד "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב יולת חישמה תאיבש - ול םירמוא
.הז ונרודד "וניתדובעו ונישעמ"ב יולת רבדהש 'יאר אפוג ז"ה ,העיגה אל ןיידע הלואגהש

אקוד - (הרובגמ האבש) רתסהו םלעהבו תולבגהו תודידמב וז הדובע י"ע אקוד :הברדאו
הוצמ י"עש ם"במרה ד"ספכו .הלואגה תא איבהל םחכב שיש - םיאלפנ תוחכ םינומט הזב
םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה"ל ידוהי לש וחכב שי תחא
."הלצהו העושת

אלא 'וכ שקבמ יניא"ו ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכ - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש ןויכו
ה"בקה"ו וז הדובעב עייסמ םג ה"בקהש אלא "ןחכ יפל 'וכ שקבמ"ש קר אלו] "ןחכ יפל
,ונוק תא שמשל "וניתדובעו ונישעמ" תא תושעל תוחכ שי ידוהי לכלש ןבומ - ["ורזוע

,הדובעה תא השוע ומצעב אוהש אלא ,תלוזל רזועו עייסמכ קר אל - תומילשב תאז תושעלו
וניא יתימא ףתושו ,וז הדובעב "ה"בקהל ףתוש" השענש דע ;תומילשב ,'יליד ארועיש םופל
.'וכו רבדה תוירחאבו םינינעו םיטרפה לכב ףתוש אוהש אלא ,ב"ויכו עייסמ קר

"ומע 'יוה קלח" ,"שממ לעממ הקולא קלח" ותויהב ,ידוהיש ךכ לע הפסוהב אוה הז לכו -
םישודק" יוויצה ול שיש דע .רתויב םילודגה םינינעה תא לועפל רתויב םילודגה תוחכה ול שי
.אתוחינב "ינומכ לוכי"ש הזב שוריפה עודיכו ,"ינא שודק יכ ויהת

:תוטשפבו . .

ונקדצ חישמ תא איבהל ותדובעב ףיסוהל תוירחא ול שי ,ףט וליפאו םישנ םישנא ,ידוהי לכ
!שממ לעופב

הדובעה תא וליטי וא םירחא לע וכמסי םמצעב לועפל םוקמבש ללכ םוקמ ןיאש ,ןבומ הזמו
הדובעה תא ומצעב תושעל ךירצ א"ואכ ,תחאו דחא לכד הדובעה איה וזש אלא - םירחא לע
שקבמ יניא"ש ןויכ) ז"ע תוחכה ול שיש יאדובו ,("יתארבנ ינא" המשלש) "ינוק תא שמשל"
.(ל"נכ "ןחכ יפל אלא 'וכ

- הרותה דומילב ,תווצמבו הרותב הפסוהב :תוטשפב כ"ג הז ירה - וז הדובע תאטבתמ המבו
.רודיהב תווצמה םויקבו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ

ולצא םא טרפבו] ופיסויש םירחא לע םג עיפשהל םיכירצ - הזב ומצע תפסוה לע ףסונו . .
םיילפכ הזב ףיסוהל ירה אוה ךירצ ,ותדובע םויקב תומילשב םדוק רסח 'יה ומצעב (עיפשמה)
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה תוללכבו ,[הזב םירחא לע העפשה י"ע ללוכ ,'ישותל
.אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" דחוימב האיבמש הצוח תונייעמה

יפכ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - הלואגהל הקזח 'וכו הקושתהו 'יפצה ךותמ - הז לכו
תא" - (לוחה ימיב)ו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :הלפתב םוי לכב םירמואש
.פ"מכ רבודמכו ."חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ

י"ע כ"וכאעו ,םתדובעב ףיסוהל םהש םוקמ לכב י"נבד ולא תובוט תוטלחה לכ י"עש ר"היו
תיתימאה הלואגה תא איביו ,דימו ותלועפ תא רבכ לעפי הזש - לעופב תוטלחהה םויק
,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

.שממ דימו ףכית - רקיעו דועו
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה ינימש פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


םויב אובי ונקדצ חישמ רשאכ
תוישוק ולאשי אל ,תבשה

"םיתב" ודימעה ןהש ,רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ תוכזב התיה םירצמ תאיציש םשכ
,(ןורחאה תולג) הז ונתולגמ הלואגל עגונב ןבומ ןכ ומכ - תוכלמו 'יול הנוהכ יתב ,לארשיב
"םשה תואבצ" תודימעמ ןהש ,ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתלועפ תוכזב אובת הלואגהש
ונירענב" - הלואגה לא תולגה ןמ תאצל םיכוז ז"יעו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םייואר ויהיש
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו

ולאשי אל ,תבשה םויב אובי ונקדצ חישמ רשאכש ,ןבומכו ,תבשה םויב וליפא - שממ בורקבו
!םדוק דחא עגר תולגה ןמ תאצל רקיעה - 'וכ תוישוק
(הגומ יתלב - ב"משת'ה שדוחה ,פ"קיו פ"ש תחישמ)


קוספב אקוד תונמל וגהנ עודמ
"'וג ךמע תא העישוה"

ןמזמ רבכש ירחאל ,תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוח ,אחישמד אתבקעד םינורחאה תורודב
תארשהד ןינעה שגדומ זאש - וידחי םיפסאתמ לארשימ הרשע רשאכ יזא - "ןיציקה לכ ולכ"
ףא ,לארשימ הרשע דמעמב הניכשה תארשהד יוליעה לדוג (ג"כס) ק"הגאב ראובמכ ,הניכשה
ללפתהל ידכ תסנכה-תיבל םיפסאתמ רשאכ כ"וכאעו ,הרות ירבדב םירבדמ םניאש
דע םאשנו םערו ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה" :םה םישקבמ שארל לכל הנה ,ה"בקהל
!"םלועה

ןינע תוללכ לע י"נב לש םתשקב תאטבתמ ובש ןויכמ - אקוד הז קוספב תונמל וגהנ ןכלו
!"'וג ךמע תא העישוה" :הלואגה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה שדוחה ,פ"קיו פ"ש תחישמ)


יננע םולטי - םינשויש ולא
...םהיתוטימ םע אימש

יננע םע ורא" - ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז שממ דימו ףכית . .
."אימש

ולכויש ,ךכ ...םהיתוטימ םע אימש יננע םולטי - םירחא םינינע לע םימלוחו םינשויש ולאו
רחא ןינעב םיקסועש וספתי ,םתנשמ וררועתישכו ..."אימש יננע" לע החונמב ןושילו ךישמהל
ריע םילשוריב ,השודקה ונצראב םידמועש - (...םתודוא םימלוחש םינינעב אל) ירמגל
!שדקמה תיבבו ,שדוקה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ןסינ ח"הבמ ,הרפ ,פ"קיו פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


רדא ה"כ

םיאבומ ,(עשוהי תעדל) םלועה ארבנ ובש םויה ,רדא ה"כ - וז תבש םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש 'בהו 'אה ההגההמ םירידנ םימוליצ הזב
ה"משת'ה הרפ ,פ"קיו פ"ש תחישמ עטק לע

(1529 ג"ח ה"משת תויודעוותהב (ק"הלב) ספדנ)


:(השגדהב ואב) תוהגהה חונעפ ןלהל

יד ,ןימוי והלוכ ןיכרבתמ 'ינימ זא ,תבש םעד ללוכ ,תבש רעדעי וצ עגונב ןבומ זיא אלימבו
,אבה תבש רעד ללוכ ,םימי תעבש

ןעמ [?] סנעכלעוו ןיא ,ל"עבה ןסינ ח"ר טשנעב תבש רעד ,ה"אלב רבתסמ סאד זיא ד"ודנבו
.תבשה םויב ,טגאז

"ךישעמ תלחת םויה הז" ןוא ,"םלועה ארבנ ירשתב" זא א"ר תעדכ זיא הכלה קספ רעד]
תועיד עדייב ןוא "םייח םיקלא ירבד ולאו ולא" רעבא - ירשתב דחא ,הנשה שאר ףיוא טייג
['וכו תופוקתל - הכלהל ךיוא ז"ודנבו ,תמא ןענייז"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish