ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םיעבותו ןחלושה לע םיקפודו םישקבמ ויה י"נב םא
םילעופ ויה - "ואנ" ,דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש
תבשה םויב וליפאו ,"ואנ" ונקדצ חישמ תאיב רבכ

*

עירזת 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= שד ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ח"משת'ה ןסינ תחישמ / "ךלמה יחי" םיזירכמש םעה תלועפ ל"צ

הלואגה ןמז
רבכ םילעופ ויה - "ואנ" חישמ :םיעבותו ןחלושה לע םיקפוד ויה י"נב םא
הלואגה רואב ןמזה / !"ואנ" חישמ תאיב

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / עבטהמ הלעמלש הליגר יתלב הגהנהב תוליגרב גהנתהל

"חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / שפנ-חוקיפ לע רבדל וקיספה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"לשת'ה 'וג הזה שדוחה ה"ד רמאמה יכרועל יברה תרעה / דמולה לע ךומסל םיחרכומ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


:םיזירכמש םעה תלועפ ל"צ
"ךלמה יחי"

םג * "ךלמה יחי" םיזירכמ םעהש - ךלמה תרתכהב םג שגדומכ
ליעל רומאכ ,רודה אישנ לצא םייחה ןינעב הפסוה םילעופ רודה ישנא
ןכות) "םע אלב ךלמ ןיא"ד ןינעה * "ךלמה יחי" הזרכהה ןינעב
* חישמה ךלמ לצא הריתי השגדהב אוה ("ךלמה יחי" םעה תזרכה

הגומ - ח"משת'ה ןסינ תחישמ םיעטק רחבמ

:תווצק - ךלמו אישנל םעה ןיבש סחיב

,אקייד "םע" ,1"םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ" ,הלדבהו תוממור לש העונת - אסיג דחמ
ןינעב שגדומכו .2"ךלמה תלעממ םיקוחרו םירזו םידרפנ םירבד םהש ,תוממוע ןושלמ"
.3"ךילע ותמיא אהתש ,ךלמ ךילע םישת םוש" - לוטיבהו האריה

ךל ןיא ירהו ,"לארשי להק לכ בל" אוה ךלמהש ,רומאכ ,בוריקה תילכת - אסיג ךדיאלו
לכב תודימתב אצמנ ומצע בלבש םדהש ,רומאכ ,ףוגה ירבאל 4בלה בוריקמ רתוי לודג בוריק
לכ(ש) . . ורדסכ ידימת ותכלהכ . . םירבאה לכ לא בלהמ תויחה ךוליהו תוטשפתה" ,םירבאה
."בלהמ . . םתויח םילבקמו דחי םירשוקמ םירבאה

:הזמ הרתיו

םתויח םילבקמש ,םעה לכד תויחה תכשמהל סחיב קר אל אוה םעהל ךלמה ןיבש בוריקה
,5"םע אלב ךלמ ןיא" םעהב 'יולת ךלמה לש ותואיצמש - אסיג ךדיאל םג אלא ,ךלמהמ
הז םע דחיב ,ירה ,"ךלמה תלעממ םיקוחר . . תוממוע ןושלמ ,םע" םיארקנש פ"עא ,רמולכ
.ךלמה - תוכלמה תא םה םילעופ (6הז ללגב - הברדאו)

תיב 7תוכלמב םג וניצמש יפכ) "ךלמה יחי" םיזירכמ םעהש - ךלמה תרתכהב םג שגדומכו
.9ךלמ לש םייח ,ךלמה ייחב איה םעה תלועפש םג שגדומ הזבש ,(8דוד

י"ע רודה ישנא לכל ( . . הנשב הנש ידימ) םייחה ןינעב הפסוהה ד"ע ליעל רומאה לע ףסונ . .
ליעל רומאכ ,רודה אישנ לצא םייחה ןינעב הפסוה םילעופ רודה ישנא םג ,ירה - רודה אישנ
."ךלמה יחי" הזרכהה ןינעב

:תוטושפ תויתואבו

הנכותש ,"ךלמה יחי" םיזירכמש םעה תלועפ י"ע (םג) םייחה ןינעב תירקיע הפסוה ל"צ . .
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - רפע ינכוש וננרו וציקהד ןמזה עיגה רבכש - וז הזרכה לש
!אחישמ אכלמ דוד וננרו וציקהד דעו

םיברקמ ז"יעש ,"יתמ דע" זירכהל ךרוצה ד"ע אחישמד אתבקעב םישיערמש המ םג והזו
הלואגה לע השירדהו השקבה ,'יפצה תשגדה לע ףסונש ,ל"יד - 10הלואגה תא םיזרזמו
,חישמה ךלמה הנה ,11הז רמואו ועבצאב הארמד ןפואב ,שממ לעופב ונקדצ חישמ אוביש]
וז הזרכהב שי ,["לארשי יחדנ ץבקיו 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" 12ם"במרה ד"ספכ ,םדו רשב
.אחישמ אכלמ דוד תאיב םילעופ ז"יעש ,"ךלמה יחי" - הרתכהה ןינעד ןכותה םג

ךלמ לכש ךכל ףסונ) לארשימ א"ואכל ותוכייש רתוי תשגדומ חישמה ךלמ לצאש ףיסוהל שיו
יחי"ד ןינעה לועפל לארשימ א"ואכד ותלכיבו וחכב ,ןכלש - ("לארשי להק לכ בל" אוה
:"ךלמה

א"ואכ לע יאק "בכוכ" (א) :ל"זחב תושרד וניצמ "בקעימ בכוכ ךרד" 13קוספה לע
.15חישמה ךלמ לע יאק "בכוכ" (ב) ,14לארשימ

פ"ע - (הזל הז םיעייסמ םירמאמה ,הברדאו) 17רבדב הריתס ןיאש 16א"קמב ראבתנו
איהש ,א"ואכ שפנבש הדיחיה 'יחב איה ,חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש 18עודיה
.19ונקדצ חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחיהמ ץוצינ

,םתמשנ םצעש - לארשי לכל תוכיישהו רשקה רתויב שגדומ חישמה ךלמל עגונבש ,אצמנו
ןכות) "םע אלב ךלמ ןיא"ד ןינעה םג ,ןכלו ,חישמ לש ותמשנמ ץוצינ איה ,20הדיחיה 'יחב
בכוכ ,"בקעימ בכוכ ךרד" - חישמה ךלמ לצא הריתי השגדהב אוה ("ךלמה יחי" םעה תזרכה
'יחב תולגתה ,לארשימ א"ואכ לצא "בקעימ בכוכ ךרד" יוליג םע רושקה ,לארשי תוללכד
.ולש הדיחיה

:21רקיעה אוה השעמהו . .

,"יתמ דע" השירדהו השקבה םג ללוכ - 22"וניתדובעו ונישעמ" תא םילשהלו םייסל שי
. . תויחו החמש םע הרושקה ,הלודג יכה תוזירזב - אחישמ אכלמ דוד "ךלמה יחי" הזרכההו
,25"אוה ןהכ םכיקלא" - 24ה"בקה לצא תוזירזהד 23"הנשיחא"ה לוכיבכ םילעופ ז"יעש
ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,הלודג יכה תוזירזב י"נב תא לואגל - 26"םה ןיזירז םינהכ"ו
.27"ןיע ףרהכ םוקמה

:דועו תאז

אלא רתונ אלו ,הדובעה המייתסנ רבכש - זא ותעשב - 28קספ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םיחצחצמ םהבש (הנש ח"למ רתוי) םינש תורשע ורבע רבכש ןויכמו ."םירותפכה תא חצחצל"
.םירותפכה חוצחצד הדובעה םג המייתסנ ולא ונימיבש יאדוב ירה - םירותפכה תא

רתי חוצחצש שחומב םיאורש יפכ - 29הדמה לע רתי םירותפכה תא חצחצל ןיאש ,ריעהלו
!ויפי לקלקמו רותפכה ןמ רסחמ

ה"בקה לש תוזירזה לוכיבכ תחרכומו תויהל הכירצ וישכעש יאדובו יאדוב ירה ,ןכש ןויכמו
.שממ דימו ףכית הלואגה תא איבהל

לכ חבזמה לע הדקומ לע הלועה איה הלועה תרות 30תאז" יוויצה םיימייקמ - דימו ףכיתו
שדקמ" ותויהל ,רשא ,ישילשה ק"מהיבב ,31"רקובב רקובב םיצע ןהכה 'ילע רעבו 'וג הלילה
לוכי ,34"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש ,33"ה"בקד אנינב" ,32"ךידי וננוכ י-נדא
!שממ הז הלילב ,34הלילב וליפא הטמל תולגתהלו דריל (ךירצ אלימבו)

החטבהה םויק) םג ללוכ ,םיפוגב תומשנ ,רשב לש ףוגב רשב יניע - "וניניע הניזחת"ש ןפואבו
.35"השדח חורו שדח בל" ,36"רשב בל םכל 35יתתנו" (הרורב

__________
.דועו .וטת-דית ב ךרכ ש"הש ,דסשת ד ךרכ אריו ת"הואב ראבתנ א לאומש (1

.(ב ,אפ) ז"פ א"הויהעש (2

.(הנשמב) א ,בכ ןירדהנס .וט ,זי םיטפוש (3

.(בוריקה תעונת ךפיה) 'וכ הדוקפו יוויצ לש ךרדב איה ףוגה ירבא ותגהנה םגו ,תויחה שאר ,חומהמ רתוי (4

.ב"פ הלואג םייחה רפס .(ב) ה"ר חמקה דכ .קלב פ"ר םש ,חל בשיו ייחב הארו .םש א"הויהעש (5
.א"פר ךלמה יעושעש רעש מ"המע

בורב קר ,םדבל םירש לע וליפא ןכו ,םהילע הכולמ םש ךייש אל ,דאמ םיבר םינב ול ויה וליפא וליא יכ" (6
.(םש א"הויהעש) "ךלמ תרדה אקוד םע

.המלשל עגונב - טל-דל א"מ האר (7

.הרתכהה ןינעל עגונב אל לבא - (אל םש) דודב ז"דעו (8

.(דל ,םש פ"הע ק"דר) "החלצההו םייחה לע הלפתה יכ .. אכלמ חלצי" - אפוג הזבו (9

ןושחרמ תחיש הארו .(65 ז"משת ןסינ - "ד"בח םרכ" תרבוחב הקתעוה) ט"צרת פ"שחא תחיש האר (10
.מ"כבו .ופוסב ז"משת בשיו ש"וקל .ו"משת

,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש - ל"זחאמ ד"ע (11

.א"יפס םיכלמ 'לה (12

.זי ,דכ קלב (13

.ו"ה ד"פ ינש רשעמ ימלשורי (14

.דועו .פ"הע ן"במר .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (15

.מ"כבו .הרעהב 692 םש .599 ב"ח ש"וקל (16

.(מ"כבו .782 ג"ח ש"וקל האר) ז"לז םיכייש דחא קוספב םישוריפה לכש עודיה פ"ע טרפבו (17

ג"מרת מ"הס םג הארו .סחניפ פ"ס םיניע רואמ (18

.207 ט"צרת מ"הס .ץ"חרת ףינהו ה"ד .זט ז"כרת מ"הס .וער'א םיבצנ ת"הוא ,סר ג"חזל ז"מר (19
.דועו

תוללכב ותמגוד ל"יד ,(טנ א"ח ב"רעת ךשמה האר) בלב אוה הדיחיה 'יחב ןכשמ םוקמש ,ריעהל (20
."לארשי להק לכ בל" ,חישמה ךלמ - חישמד תיללכה הדיחי ,לארשי

.ז"ימ א"פ תובא (21

.ז"לפר אינת האר (22

,חצ ןירדהנס .בכ 'יעשי (23

"תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" - אברדאו (24
.לארשי לש ןתוזירז םדוקו ינפל ל"צ ה"בקהד תוזירזהש ,ונייה ,(ט ,ל"פ ר"ומש .טי ,זמק םילהת)

.א"עס ,טל ןירדהנס (25

תבש (26

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (27

.ט"פרת ת"חמש תחיש (28

,(די ,ד"יפ ר"בדמב) "וריתוה אלו ותחפ אל"ש ןינעה שגדומ ןסינ שדוחב חבזמה תכונחב םגש ,ריעהל (29
.(אשנ פ"ס י"שרפ) "טעימ אלו הביר אל"

ונתשרפ (30

ונשפנ ןובצעמ ונמחנל וב ונאש ןורחאה תולג לע השרפה לכ זומרת זמר ךרדבו" :פ"הע ח"הוא 'יפמ ריעהל (31
ולא םירבד רדגב לארשי ויהי יתמ דע ראיבו . . תולגה ךרוא תוארב ושפנ םחנה הנאמ לארשי שיא לכ יכ
ונילע קיריש ןמז אוהש רקובה דע . . הלילל לשמנה תולגה ןמז איהש ,הלילה לכ - (חבזמה לע הדקומ לע)
'יה הלואגה ןמז יכ . . רקובב רקובב ורמואו . . ישישה ףלאל ק"ת רובע רחא אוה ןמזהו ,רקוב אתאו ודובכ
ש"ייע ,"'וכ 'בה רקוב דע בכעתמ ןועה תביסלו ,ישימחה ףלאל ק"תה תנש לש ןושאר רקובב תויהל יואר
.הכוראב

.י"שרפבו זי ,וט חלשב (32

,חכ א"חז ,אכר ג"חז (33

.דועו ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (34

.וכ ,ול לאקזחי (35

וניתדובעו ונישעמ י"ע רבכ התשענ 'וכ הרסההש ,ל"יד - (םש) "םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו"ש ירחאל (36
.'וכ םירותפכה חוצחצל עגונב רומאה ד"ע ,(ןסינ 'במ לחה) ר"ומדא ח"ומ ק"כד תואישנה ךשמב


הלואגה ןמז


ןחלושה לע םיקפוד ויה י"נב םא
ויה - "ואנ" חישמ :םיעבותו
!"ואנ" חישמ תאיב רבכ םילעופ

ןסינ 'ג ,שדוק תבשה םוי

."לאגהל ןידיתע ןסינב" דועיה שממ בורקב םייוקיש ר"הי - ןסינ שדוחב ונדמעב ,הנהו

קר אל ,ונייה ,תולגה תונש לכ ךשמב תונויסנ יגוס יוביר רבכ ורבע י"נבש ירחאל טרפבו
'דמ לכב אלא ,"אבהדד אשיר" תארקנה ,לבב תולגמ לחה ,תולגבש םייללכ םיגוס
.ןורחאה הז תולגב - דחוימבו ,תונויסנ לש םיגוס יוביר י"נב ורבע תויולגה

תודמשו תוריזגה לכ ירחאלש (ה"פס) יעצמאה ר"ומדאל הבושת ירעשב ראובמה פ"ע טרפבו
ר"ומדא לש ונמזב רמאנ הז ןינע ירהו - הכוראב םש ראובמכ ,ולאכ םינינע דוע ויהי אל 'וכ
!יעצמאה

!"ונעשונ אל ונחנאו" ,(שדוחה לכד "שאר"ה) ןסינ ח"ר רבע רבכ ירה - ל"נה לכ תורמל ,הנהו

הז םויבש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כד אלוליהה םוי ,ןסינ םוי םג רבע רבכ :וזמ הריתיו
ראובמה ד"ע - הנשו הנש לכב אוה ןכו ,וייח ימי לכ ךשמב ותדובע תוללכב יוליע לעפנ
הבש הנשו הנש לכב ,י"בשרד אלוליהה םוי ,רמועב ג"לד יוליעה לדוג תודוא תודיסח ישורדב
ר"ומדא לש ותגהנה ןפוא תודוא רפוסמה עודיכו] וניאישנ וניתובר י"ע רמאמה רמאנ
- [אמייקו אייח אערזל עגונב םייולג םיתפומ ולצא םיאור ויהש - רמועב ג"לב יעצמאה
!"ונעשונ אל ונחנאו" הז םוי רבכ רבע ,ןסינ 'בד אלוליהה םויד יוליעה לדוג תורמלו

כ"פעאו ןסינ 'בו ןסינ ח"רד םינינעה םילוע ובש ,ןסינ ,תבשה םויב ונא םיאצמנ רבכו
!"ונעשונ אל ונחנא"

!!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש - רקיעהו

- "ואנ" ,דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש םיעבותו ןחלושה לע םיקפודו םישקבמ ויה י"נב םא
- ונקדצ חישמ אובי רשאכו ,תבשה םויב וליפאו ,"ואנ" ונקדצ חישמ תאיב רבכ םילעופ ויה
"תישילש הדועס" תנכהל עגונב אישוקהו ,ןימוחתה ןינעל עגונב אישוקה תא רבכ ץרתי
!"הכלמ הולמ" תדועסו

אוה ירה ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש םידליהש האור רשאכש דבלב וז אל :תרמוא תאז
!"ואנ" אובי ונקדצ חישמש תמאב שקביו הצרי אוהש הנווכה אלא - םהלש הרישל ףרטצמ

יפכ םייסנו (:ךויחב ריטפה ,עגרל קיספהש ירחאלו ,דאמ וניצרה א"טילש ר"ומדא ק"כ ינפ)
תיב הנביש ךינפלמ ןוצר יהי" ,"ןמא רמאנו לאוג ןויצל אבו" :םייסל םיליגר "םידיגמ"הש
."ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה
(הגומ יתלב - ב"משת'ה ארקיו פ"ש תחישמ)


!רתויב עורגה רבדה איה תולגה

. ,בי ונתשרפ י"שרפ) "האמט 'יורק"

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

אלא יוויצ רותב אל רהוזב ראובמ ,"שמשה ינתפזשש תרוחרחש ינאש ינוארת לא" קוספה
:םירבד רופיסכ

אל - אוה הזב שוריפהש ,"ינוארת לא הרמא איה - אתולגב איסכתא ארהיסד אתעשב"
אלש תשקבמ ןכלו ("ןלאפראפ") ו"ח "הדובא" איהש ,"הל ימחמל אלד תדיקפ יהיאד"
לא :תרמא איה ,ארוהנ ימחמל הבגל לארשיד אתבואית תמח יהיאד ןיגב" - אלא ,הב וטיבי
ינבש האור הנבלהשכ :הזב שוריפהש ,"יאדו ינוארת לא ,יל ימחמל ןולכית אל - ינוארת
םידוהיל תרמוא איה ,ןכלו - הב טיבהלמ ושאייתי םהש תדחופ איה ,התוא םיאור אל לארשי
המש ,תעדל םכילע - "יאדו ינוארת לא ,יל ימחמל ןולכית אל - ינוארת לא" :םתוא תמחנמו
ןויכ ,"תרוחרחש ינאש ןיגב" קרו ,תולגה ןמז אוה התעש םושמ קר אוה יתוא םיאור םכניאש
אובת ףכיתו ,תומילשב ,התע םג ינא תמייק תמאב ךא .ינממ תיסכתמ שמשה (תולגה ןמזב)ש
.יב טיבהלמ שאייתהל םכל לא ןכלו .תומילשב יתוא וארת זאש הלואגה

,התוא ואריו הב וטיבי זא םגש הצור איה ,םלעהב הנבלה תולגה ןמזבש פ"עאש ,א"ז

תמחנמ המצע הנבלה יזא - התוארל םיפצמו התוא םישפחמו םילכתסמ םידוהיה רשאכו
ינאש ןיגב" - תידדצ הביס דצמ קר והז ,יתוא םיאור םכניא התעש םגה יכ ,םתוא
וזכ םכל שיש ,אפוג הזו ,יתוארל הפיאשו הקושת םע ראשיהל םכילע אלימבו ,"תרוחרחש
,הוארי ףוס-לכ-ףוסש החיטבמ הנבלה ;תומילשב יתוא וארתו הלואגה אובתש לעפי ,הקושת
!התוארל וכחיש י"ע 'יהי אפוג הזו

:תוטשפב הארוה דימ הנשי הזמו . .

אצמנ ידוהישכו .טושפ םגו ןבומכ ,("טינ גיוט תולג") םיאתמה רבד אלו בוט רבד הניא תולגה
עגעגתהלו קקותשהל וילעו ,תידדצ הביס דצמ קר אוה תולגה ךשוחש ,תעדל וילע תולגב
דעו ,התומילשב הנבלה יוליגל ,אוביש םוי לכב ול הכחא ,המילשהו תיתימאה הלואגל
הז ירה יכ ,תולגה ךשוחמ שאייתי אלש ול תרמואו תולגה ןמזב ותוא תמחנמ המצע הנבלהש
ז"יע - הברדאו ,הלואגה האב הנה הנהש ןויכ ,הלואגל עגעגתהל ךישמיש אלא ,ידדצ ןינע
.הלואגה תא רתוי ברקי אפוג הז - הלואגל עגעגתיו הפצי אוהש

תולגש םירמואו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" עובתלו קועצל םכרד וז ןיאש םירמואה םתואכ אלו
- תולגל ונתוא חלש ה"בקה אלא ,תולגל ונכלה וננוצרב אלש ןויכ ירהש ,"בוט" רבד איה
!בוט רבד והזש רמול םיחרכומ

המצע תולגה לבא ,תולגב תווצמ םייקלו הרות דומלל ידכב איה ,םה םירמוא ,תולגה תנווכ
.!(ל"ר) בוט רבד איה

!"תומואה ןיב ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" ל"זראממ ,ךכל 'יארהו

!תויהל לוכי אל רבכ הנממ עורגש ,ער רבד איה תולג !אל - םירמוא ז"עו

לש תואיצמה םצעב ("ןא טינ טריר") עגונ אל הזו ,תידדצ הביס דצמ אוה תולגה ןינע לכ
.םידוהי


,ךכ-ידכ-דע לפוכמו לופכ תולגה ךשוח
ורמאיו ושייבתי אל םידוהיש ןכתיש
!בוט רבד איה תולגש

תאו ונקדצ חישמ תא איביש ה"בקהמ עובתל ךירצ !תולגה לע ה"בקהל תודוהל ,ו"ח ,רוסא
םה ולאש םינעוטה םתואכ אלו !רהמ רתויש המכו תוזירזב המילשהו תיתימאה הלואגה
ונחנא ;וילע םיכמוס םהו ,ונקדצ חישמ תא איבי אוה ןמזה םעש יאדובו ,ה"בקה לש ויקסע
ברעתהל אלו ה"בקה לע ךומסלו ,תווצמ םייקלו הרות דומלל קר םיכירצ (םה םינעוט)
."ואנ חישמ טנאוו יוו" שקבל רוסא ןכלו ,בוט רבדו ילמרונ רבד אוה תולג .ולש םיקסעב

וניניע הניזחתו" - תולפת 'גה לכב םימעפ םישקבמ לוחה תומימ םוי לכבש - םהל םירמוא
,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ" ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"ו ,"םימחרב ןויצל ךבושב
,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ו ,םייוטיבו םיקוספ המכ דועו

בורק אוה תולגה שנועש םירפסב אבומש דע ,("ךאז עכעלקילגמוא ןא") ארונ רבד אוה תולגו
תולגה ךשוח !ל"ר ,עורג רתויו רתוי 'יהנו ךשמנו ךלוה הז ירהש - עורג רתוי ףאו !ל"ר התימל
רבד איה תולגש ורמאיו םמצעמ ושייבתי אלש םידוהי ויהיש ןכתיש ,ךכ-ידכ-דע לפוכמו לופכ
!בוט

דחי תויהל הצור אבאה םג - "םהיבא ןחלושמ ולגש םינבל םהל יוא" :רמאנ הז בצמ לע . .
,ל"ר ,אצמנ אוהש העשב ;ויבא םע תויהל ,העות אל קר אוה םאב ,הצור ןבה םגו ןבה םע
,יקסרוב לש קושב אצמנ אוהש וליאכ !והומכ ןיאש ארונ רבד והז !ול "יוא" יזא - תולגב
.ליגרה ומוקמב אל ,תולגב

הביס דצמ קר אוה תולגה ןמזב םלעהב איהש המש םידוהיל תרמוא הנבלהש ,רהזב אבומכו
יל ארהנאל אשמש ינמ קלתסאד שמשה ינתפזשש" ,"תרוחרחש ינאש ןיגב" ,תידדצ
.תולגה ןמזב םג תמייק הנבלה תמאב לבא ,"יב ורחנ ימא ינבד דחו יב אלכתסאלו


!ומוקמ אל הז ,ול תעגונ אל תולגה ,םצעב

"האמט 'יורק" קר אוה ,ו"ח ,אמט אל ומצעב אוה ,תולג לש בצמב אצמנ ידוהי רשאכ ז"דעו
!ומוקמ אל והז .("ןא טינ םיא טריר") ול תעגונ אל תולגה ,םצעב ירהש ,(י"שר לש ןושלב)
."האמט 'יורק" 'יהי אוהש וילע תלעופ קר תולגה

,"האמט 'יורק" ןושלה אבומ אל 'מגב עודמ ,"הרות לש הניי"ב םעטהל םג םיאב הזמו
:ל"נה ןושלה בותכ י"שרב כ"אשמ

םש אבומ אל ןכלו ,"האמט 'יורק" קר אוה ,תולג לש בצמב ,ידוהיש ריהבהל ךרוצ ןיא 'מגב
,ריהבהל ךירצ - תודהיב דליה לש ךוניחה תליחתב זחואש ,י"שר שוריפ לבא ;הז ןושל
קר אוהש תעדל ךירצ ,תולג לש בצמב אצמנה ידוהי ,יעבדכ וניאש ידוהי םיאור רשאכש
.שממ אמט אל ,ו"ח ,אוה ,"האמט 'יורק"

םהש לארשי ינב כ"וכאע - "שאכ ירבד הכ אלה" ירהש ,האמוט תלבקמ הניא הרות וליפא
רמאנש הרותל ומדק לארשי"ש "רמוא ינא"ש ,והילא יבד אנתב כ"שמכ ,הרותהמ הלעמל
,האמוט םוש תכייש אל ,םצעב ,םלצאש - "'וכו י"נב תא וצ לארשי ינב לא רבד (אפוג הרותב)
ורחנ ימא ינב"ו "שמשה ינתפזש"ד בצמ רשאמ רתוי אל ,"םיאמט םייורק" רשאמ רתוי אל
."יב

ףכיתש יאדוב - "שמשה ינתפזש" רשאמ רתוי אל ,ידדצו ינוציח רבד קר איה תולגש ןויכו
םג ךכו ,התומילשב יולגב הנבלה דומעת יזאו ,הלואגה אובתו לטבתת איה ("טא טא") דימו
.םתומילשב יולגב ודמעי םידוהיה

."לאגהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב"ו . .
(הגומ יתלב - א"משת'ה עירזת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


תולגה תכשחל 'יאר דוע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

יפכו ,תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוח והז וישכעש כ"ע תורבסהו תויארל םיקוקז אל ,תעכ
.("ךיז טלסיירט") עזעדזמ םלועהש ךכב ףרה אלל טהלב םיקסועש

המ טרפבו ,םיליהבמ םירבד םישחרתמש ךיא ארוקו ,םינותיעה תא ארוק דחא לכש ןויכ
.םינורחאה םימיב ןוטגנישוב השענש

ימיב התע םיאצמנש ןויכ :ז"ע טושפה םעטה ונשי לבא ,'וכו םימעטו תורבסה כ"ע םישפחמו
רוא תליחת ינפל שממש - (רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ) עודי יזא ,םינורחאה תולגה
.הלילה ראשבמ רתוי ףקותב אוה ךשוחה ,רקובה

י"נבמו ,ויה אל םלועמש לארשי ינב לצא םיליהבמ םינינע םנשי םינורחאה תולגה ימיב ןכלו
.םיוגבו םלועל םג "ןהמ ולשלתשנ" הז

.םלועב הרוק המ האור אוה םשו ,םינותיעה תא םויה ארוק דחא לכ ירה ,רומאכו

לצא ונשיש לפוכמו לופכ ךשוחה לע הארמ כ"ג םינותיע םויה ארוק דחא לכש המ ,אפוג הזש
.םידוהיה

!("ס'רעפייפ") םינותיע ארוק דחא לכ

רבכ ולו הזל לגרתה ינשהו ,םתוא הארי אל ודכנש ידכ אבחהב םתוא ארוק דחאש קר
הז ןיאש םיעדוי םלוכש ךכל עדומ אוהש תורמל ,ודכנ לש םיניעה לומ םתוא אורקל םיאתמ
."םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןינע

ואציש ובשחי וא ,לייטל וכלי ןכמ-רחאלו םירבדה תא ועמשיש ידכ הניא ירבדב הנווכהו
...תודעותהב ("טשטעווקעג ןוא טרעטאמעג") ופחדנו ולבסש הזב הבוח-ידי

וילע ורבידש י"שר שוריפב םיחנומ ויהיש ,רבודש המב םיחנומ ויהיש ידכ איה הנווכה אלא
.("םעד ןיא ןגיל לאז'מ")
(הגומ יתלב - א"משת'ה שדוחה ,עירזת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


הגהנהב תוליגרב גהנתהל
עבטהמ הלעמלש הליגר יתלב

אתבקעב כ"וכאעו ,תולגה ןמזב אקוד ידוהיל םינתונש םיאלפנה תוחוכה ןבומ הזמ . .
רבכ (אמלע הוהד ןינש יפלא אתישד ןמזה עבט) עבטה דצמ םג רשאכ ,אחישמד אתבקעד
תולגה תנווכ לכש הזל ףסונ] הלואגה ינפל שממ רצק ןמזב םיאצמנו ,"ןיציקה לכ ולכ"
.["הלואג" 'יהי הזמשו ,םלוע לש ופולאד ף"לאה תא וב תולגל ידכב איה (הלוג)

תורודה לכ ךשמב י"נבד הדובעה יוביר ירחאל (הז ירה ,ומצע ןמזהל ףסונש) כ"וכאע
תוריסמ ךותמו ,(העיגיהל ךרעב אלש האיצמ ,"תאצמו" איבמ ומצע הזש ,העיגיד ןפואבו)
,הנשב הנש ידמ ןסינ שדוחב שודיח ףסותינ - אפוג הזבו ,םלועה עבט ךרדמ הלעמלש שפנ
וככיז רבכ הדובעה י"עש - "םכל הזה שדוחה" הנושארה םעפב רמאנש זאמ םינש יפלא
לע הרוצה תרבגה י"ע ,םלועה תוירמוח תא ולטיבש כ"וכאעו) תוימשגה תא ורריבו
תושעל ידוהיל רתוי לקנב וישכעש יאדובו יאדוב ירה - תוינחור תוימשגמ ושעו ,(רמוחה
.ז"נפלש תורודה לכמ רתוי הלענ ןפואבו ,עבטה ךרדמ הלעמל ותדובע

:תוטושפ תויתואב

םידה הל ויהיש לעופב ותגהנהב 'יח אמגוד י"ע ,ולוכ םלועה לכב זירכהל ךירצ ידוהי לכ
- [ולש רובידה חכב הקעצב זירכמש הז לע ףסונ] ולוכ םלועה לכב תרכינ 'יהת איהו
תגהנהד) עבטה ךרדמ הלעמלש הליגר יתלב הגהנהב תוליגרב גהנתמ ,ידוהי ותויהלש
רתוי דוע לעופ (שדחה ןסינ שדוחמ) אבהלו ןאכמ ירה - התע דע לעפש המכו ,(םלועה
!םיליגר םניאש םינינע

תא ול ןיאש ובשחב ומצע לע לבקל הצר אל התע דעש םירבד םנשי א"ואכל :תוטשפבו
וא רשעמ) הקדצ ירועישב ןה ,הרותה דומילב םירועישב ןה .םתושעל עבטה ךרדב תוחכה
לכבו םימש םשל ךישעמ לכד ותדובעב ז"דעו ,הלפתה תדובעב ןה ,(הזמ רתוי וא שמוח
.והעד ךיכרד

יכה ןמזה אוה התעש ,ותוא תדמלמו (הנשה ישדחל ןושארו שאר) השדח הנש וישכע האב
ידכ סנל ךירצ 'יהו) וחכב ויה אלש רשפא התע דעש םישדח םירבד ומצע לע לבקל םיאתמ
!עבטה ךרדבו הזב חילציש יאדובו ,(םתושעל
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ט"משת'ה ןסינ ,עירזת פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


שפנ-חוקיפ לע רבדל וקיספה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

:ללכ ןבומ וניאש ,הנושמ בצמ ונשי שדוקה-ץראבש םימעפ המכ רבוד

יכה החמומל םיקוקז אל .תושפנ תנכס איה תיברעמה הדגהמ םיחטש תרזחהש םיעדוי םלוכ
םיאורו ,םיהמ םהלש קחרמה תא םיאורו ,ולא םיחטש לע םילכתסמשכ - תאז רמאיש לודג
,שממ תושפנ תנכס לש ןינע הזש םיאור - תוינאה לע אצמנ ימו יחרזמה דצב דמוע ימ
.ןלציל-אנמחר

רורבה ןידה לע רבדל וקיספה ;שפנ-חוקיפ לש ןינעה לע רבדל וקיספה ,תאז תורמלו
אמש" םעטה ךורע-ןחלושב אבומש יפכ) "ןייז-ילכב םהילע םיאצוי" הזכ בצמו דמעמבש
לע םיחכוותמ הז-תרומתו - (םולשו-סח ,"םהינפב שבכיל החונ ץראה אהת םשמו ריעה ודכלי
םהש ולאו) "ךלמה תונידמ לכ" לש הפיסאב םתחנש (""לריפאפ" א אד זיא'ס") ךמסמ
שוריפ םאה - ך'אלטשפו םיטשפ דומילב םיקסועו ,(וילע ומתח םג "בבלה ךרו אריה"
.יכפה ןפואב וא ,ךכ אוה ךמסמה

שפנ-חוקיפו תושפנ-תנכס לש ןינע לע רבודמ ירה - ךמסמה לש טשפה אוה המ מ"קפנ יאמל
ןאמ תיל"ו ,םינותיעה לכב ספדנ רבכש יפכ) לארשימ אוביר םישיש םימעפ המכ לש שממ
טשפה םא ,אל וא ךמסמה לע ומתח םא הנימ-אקפנ יאמל - (נ"וקפ לש ןינע והזש "גילפד
!שפנ-חוקיפ תודוא רבודמ - רחא ןפואב וא הזכ ןפואב אוה ךמסמב

ללגב תאז השע אוהו ,ךמסמה לע םותחל ותושרב 'יה אל הליחתכלש ,םימעפ המכ רבודמכו
יפכ ,הז-לע ץחל םוש 'יה אל זאש תויה) "ףדינ הלע לוק"מ דחפו "בבלה ךרו אריה" 'יה אוהש
"ףדינ הלע לוק"מ דחופ אוה עבטב יזא ,"בבלה ךרו אריה" אוהש ןויכו ;(םיעדוי םלוכ רבכש
לכ השועו ךלוה אוה - ול תייצל םיחרכומ םלוכו ,לארשיב גיהנמ אוהש בשוח אוהשכ טרפבו -
."ובבלכ ויחא בבל תא סמי" 'יהיש ידכ וב יולתה

אוהש םיעדוי םלוכ ירה - םולש 'יהי תיברעמה הדגהמ םיחטש וריזחי םאש םירמואש המ
םאבש הווקמ קר אוה ;תיחרזמה הדגב םיאצמנה ולא לע 'תיבה-לעב' אל אוהש רמוא ומצעב
םגו ,ןדריה לש תיחרזמה הדגב םיאצמנה ולא יניעב ןח-אצמיו ,אסכה לע תבשל ראשי אוה
"ותד תחא"ש וילע םיקעוצ םהו ,ךפיהל םיקעוצ םהש תורמל) םולש לע רבדל םיכסי ף"שא
!םולשה יאנת לע רבדל רשפאתי זא - ('וכו

ןינע תושעל יאדכ 'םולש' ליבשב םאה םיחכוותמ אלא ,םיריכזמ םניא םה וללה םיטרפה תא
םיעדוי םלוכו ,ומצעב רמוא)ש דחא םע רבדל םיכלוהש ,שיגדהל םידחפמ לבא ;אל וא ינולפ
םלוכש םהבש 'הושה-דצ'ה ךא ,םהיניב םימחלנש ולאב אלא ,ללכו ללכ וב יולת רבדה ןיא(ש
.(ק"האב םיאצמנה םידוהיה דגנ כ"וכאעו ,םהש םוקמ לכב) םידוהיה דגנ םיכלוה

,ויניעב ןח-אוצמל ידכ ,"הווחתשי"ו "ערכי" ,וינפל לופיל םינכומ הז ליבשבש ,ךכ-ידכ דע
,ןורמושו הדוהי תריסמ םג ללוכ ,יניסב ול ורסמיש המ לכ תא תחקל םיכסיש וילע לועפלו
.לארשימ אוביר םישיש םימעפ המכ לש נ"וקפ יולת ובש ןינע וידיב רוסמל םג ללוכ

,דבלב הלאש לאוש אוה ירה ,ןבומ וניא 'ואכלו ."הבושת יצח םכח תלאש"ש רמול םעפ וגהנ
.הלאשה תא םילאוש ךיא יולת - אוה רבסהה ךא ?"הבושת יצח" ןאכ שי עודמ כ"או

המ רבכ ןיא - (שפנ-חוקיפ הזש) ותתימאל אוהש יפכ ןינעה תא ורמאי םא ירה :וננינעבו
(שפנ-חוקיפ לש ןינע הזש) "רובידה םלוע"מ הז-תא ואיצוה ,ןכש ןויכמו ;הזב חכוותהל
.'242' ארקנה ךמסמה לש שוריפה המ חכוותהלו רבדל וליחתהו

ולאו ,םימלסומו םירצונ םג םנשי םיעיבצמה ןיבש ,העבצהל הז-תא ושיגה ךכ-רחאו
רמוא אוהו 'תסנכ'ב חכ-אב םהל שיש דוס הז ןיא) ף"שאב ריכהל שיש ךכב טהלב םיקסועש
!גוהנל םיכירצ דציכ וטילחי םהו - (!םהמ קיזחמ אוהש יולגב

הזש יולגב םיאור םויה ךא ,אל וא שפנ-חוקיפל רושק הז םאה (יולגב פ"כע) וחכוותה םעפ
,הפמ וז הנידמ אישנל וארה ,רבעש ץיקב [ב"הראב =] ןאכ ויה רשאכ :שפנ-חוקיפ םע רושק
- םולשו-סח ,םיחטשה לכ תא תוצחל םילוכי דציכו ,םיל םיחטשה ןיב קחרמה תא ול וארהו
.נ"וקפ לש ןינע הזש םינותיעה לכב וסיפדהו ,ז"א וליג רבכו .ךכ-לע םיכסה אוהו

רבכש יפכ) םיעדויש תורמל ,ךמסמ לע םיחוכיוב תונורשכו ןמז םיזבזבמ ,ליעל רומאכ . .
.שממ שפנ-חוקיפ לש ןינע הזש (םינותיעה לכב ספדנ

דחא-ףא ,רומאכ זא - ?םולש תרומת םיחטש רוסמל םימיכסמ אלש ןכתיה :םינעוטש המו
תושרב אל ,ןוטגנישוו תושרב אל הז ;ותושרב אל הזש ןויכמ ,םולש םוש עיצהל לוכי אל
ולאמ תורורצ-תורצ םנשי תישיא ולש ןויכמ ,ומש-חמי תאפרע תושרב אל וליפאו ,םירצמ
עיצהל קר םילוכי ,יתימא םולש עיצהל לוכי אל דחא-ףא וישכע .ולאמשמו ונימימ םיאצמנש
!ריינ לע םותחל

,בוט חור-בצמב 'יהי ינולפ ןב ינולפו ,'ביחרי' רשאכש ,ךמסמב םתוח אוהש ,דימ םירמואו
םתוא ולאשיו ,םולש לע רבדל וליחתי - 'וכו 'וכו (עירפת אל םינפ-לכ-לע) םיכסת הבקסומו
.םהלש םיאנתה המ ורמא רבכ םהש - םהלש םיאנתה המ

תרומת םיחטש ריזחהל םימיכסמ אלש ןכתיה :"ויחא בבל תא סמי" רבכ םה הז ךמס לעו
,'םתס' םולש אל וליפא ,יתימא םולש םוש עיצהל לוכי וניא דחא-ףאש ןמזב-וב - !?םולש
םכסהה תא םייקי אוהש רמוא אוה םעפ ;הרעשב יולת לכה - המחול-יא םכסה אל וליפאו
!ךופה רמוא אוה םעפו

לכב ספדנו) ןוטגנישווב 'לודגה ןודא'ל ורמאש המ תא םויה-רדסמ ודירוה . . ליעל רומאכו
לע ולכתסי קר םאש ,הטושפ יכה הרבסהב תאז וריבסהו ,שממ שפנ-חוקיפ הזש (םינותיעה
- בצמה תא וארי הפמה

לע םירמוש אל םויהש קר אלו ,ךכ וא ךכ אוה שוריפה םאה - ךמסמה שוריפב םיחכוותמו
!ורמשי אל רחמ םגש םיחיטבמ אלא ,יחרזמה לובגה
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה ןסינ ח"הבמ ,ינימש פ"ש יאצומ תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


דמולה לע ךומסל םיחרכומ

ק"כ תרעהמ רידנ םוליצ הזב אבומ ,ןסינ שדוח םע רשקבו ןסינ ח"רמ ונאובב
ז"לשת'ה 'וג הזה שדוחה ה"ד רמאמה יכרועל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא

(177 ז"לשת מ"הסב ספדנ (הז הנעממ קלחו) רמאמה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

- 'וכו רוערע ןענעראואב ךירצו - תחא הלועפבו 'א השעמבו 'א שיאב רבודמהש טגב
.םיקוידהו 'וכו םייוטיב 'גה לכ לע םעפ לכב םירזוח

הטמל) 'יוה םשד יוליע - ד"כר דעו ד"כוסמ אוה ןסינ ח"ר יוליעד ונכותש רמאמב -
.(אליעלד 'יוהד ד"וי לש וצוק) רתכ - דעו (אתתלד 'יוהד הנורחא א"המ

םיחרכומו 'וכו תוטרפב וא תוללכב ,תרחא אגרדב - וקלחבו 'פ אגרדב רבודמ וקלחב
.הצרי םאב [?] - דמולה לע ךומסל

.הברה םירבד [?] דחא [?] רבודמו - (גי ,הל) וניתשרפד י"שרפמ ריעהל"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish