ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ךירצ ידוהי - "הזה שדוחל רושעב" ,לודגה תבשב ונדמעב
!הדיתעה הלואגל רשכומו ןכומ ומצע דצמ םלועהש ,תעדל

*

ןסינ א"י ריהבה םוי לגרל תדחוימ האצוה

*

לודגה תבש ,ערוצמ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= הש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ב"כשת'ה פ"שחא תחישמ / ?הזכש םלועל חישמ אובי דציכ :םילאושל הנעמה

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / לעופב תאז תולגל ידוהיה לעו ,הלואגל ןכומ םלועה שממ םויה

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / ...רדחב ולצא דמוע חישמש הארי ותנשמ רקובב ררועתישכ

ןסינ א"יל דחוימו בחרומ רודמ - "לארשי לכ ףוכיו"
יכה השירדו הפצוחל דע ,ה"בקהמ שורדלו שקבל
הלואגה תא עובתל ךרוצה ןינעב תוחיש טקל / הלודג

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראה תומילש ןינעב החיש / י"אמ םיקלח תריסמ י"ע שאה ךות לא שממ םיצפוק

ןושאר םוסרפב ןמוי
ג"ישת'ה פ"שחא תודעוותהמ ןמוי / ...הכוסב חספב םיבשוי שטיוואבוילבש בושחל םילולע דוע

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"משת ערוצמ פ"ש תחישב םיחינמה תלאשל יברה לש רידנ הנעמ / "יינע ץראב םיקלא ינרפה"

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


דציכ :םילאושל הנעמה
?הזכש םלועל חישמ אובי

ךפיה רתוי רבוג רבוע ןמזהש לככו ,רדרדתמ םלועהש םיאור רשאכ
"הרוחש-הרמ" ילעב ולאכ םנשיש דע ,רשויהו קדצה ךפיה ,םלועב םולשה
רמאיו ,ףוגב המשנ ,חישמ אובי עתפלש םירמוא ןאכו * ...ש םידחופה
םלוע ןקתל" ןמזה עיגה ,רשויו קדצ וב תויהל ךירצש ןמזה עיגה רבכש
ותוא ריקויו ךירעי םלועה לכש ,לעופב תאז םייקי אוהו ,"יד-ש תוכלמב
ךכ-לע * ?לכשב ירמגל ןבומ וניאש ןינע הז ירה - ויתוארוהל תייציו
* םימלועל 'יה רבכש ןינע והז - "'וג דומעל בונב םויה דוע" ונל םירפסמ

הגומ יתלב - ב"כשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ירה םשש ,"דומעל בונב םויה דוע" 1קוספב הליחתמ חספ לש ןורחא םויד הרטפהה .א
קיפסי אוה םאש ומצעב חוטב 'יהש דע לודג כ"כ ףקותב דמעש בירחנס תודוא רבודמ
ינפב הלפמ לחנ אוה כ"פעאו ,התוא שובכי אוה זא "בונב םויה דוע"שכ םילשוריל עיגהל
.2ל"זח ירבדב הכוראב רפוסמכ ,'יקזח

ישי עזגמ רטוח אציו" - הרטפהה ךשמהב רבודמה חישמד ןינעל הז רופיס לש תוכיישה
ןבוי ,(חישמל ךייש פ"שחאש ןויכ ,פ"שחאב וז הרטפה תרימאל ירקיעה םעטה הזש) 3"'וגו
.5"גוגמו גוג בירחנסו חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב" 4ל"זח רמאמ פ"ע

הרותב וארקי אלש הריזגה ןמזב הדסונ הרטפה תרימאד הנקתה ירה :השק הרואכלד
םיכירצ ויה כ"או ,חישמ וניא 'יקזחש ואר רבכש ירחאל בר ןמז 'יה הזו ,ארמגב רפוסמכ
רופיסה לכ תא פ"שחאב ונל רפסל עגונ המו ,"ישי עזגמ רטוח אציו"מ הרטפהה תא ליחתהל
?"דומעל בונב םויה דוע"מ לחה ,'יקזח םע בירחנס לש

,6חישמה תאיבל הנכהל עגונב וניתדובעב הארוה אוה הז רופיסש רמול םיחרכומ אלא
.ןלהלדכו

יד") המיאתמה הנומאב חישמה תאיבב וישכע ןימאהל רשפא דציכ ,םילאושה םנשי .ב
?("הנומא עקיטכיר

לכב תרדוחה הנומאל אלא ,ףיקמ ךרדב םתס הנומאל הנווכה ןיא הנומאה ןינע ,הנהד
,חישמה תאיבב הנומאב םירודח םלועב וקלחו ףוגה םע תימהבה שפנה םגש דע ,וינינע
ואצי ןכ ירחאו"ד ןינעה 'יה זאש יפכו ,םירצמ תלואג תמגודב איה הדיתעה הלואגה ירהש
רודח תויהל ךירצ ,םלועב וקלח ,"לודג שוכר"ה םגש ,וישכע םג ךכ ,7"לודג שוכרב
.חישמה תאיבב הנומאב ("ןעמונעגכרוד")

,תיבב הזוזמ בויחד ןידב :8הרותד הלגנב םג אבומ ,הרותה תוימינפד םינינעה לככ ,הז ןינעו
רחאל קר הזוזמב ביוחמ ל"וחב תיבש ,ל"וחב תיבל לארשי ץראב תיב ןיב קוליח ונשי
םיסימ ןוגכ םינינע המכל עגונבש םגה) עבק אלו יארע תיב אוה תיבהש ןויכ ,םוי םישולש
.(רוטפ אוה הזוזמל עגונב כ"פעא ,עקתשהל ותעדש ןויכ דימ וילע םתוא םיליטמ 'וכו

דע וינינע לכב ("ןעמענכרוד") רודחל הכירצש חישמה תאיבב הנומאה דצמ ,אוה הזל םעטהו
הלואגד יוליגהש ,9"םילענב ךירדהו"ד דועיה םויק תא איבי הזש ,ותיב - םלועב וקלחל
.םילענל דע שגרוי הדיתעה

אלו וערי אל"ש דע ךכ לכ ("טלעדייאעגסיוא") ךכדזי םלועה הדיתעה הלואגב ,הנהד .ג
רקבכ 'יראו 'וג שבכ םע באז רגו" םייוקי םייח ילעבב 'יפאו ,10"ישדק רה לכב ותיחשי
איה ולא םיקוספב הנווכהש 13ם"במרה שוריפכ הז ןיאש 12תודיסחב ראובמכו ,11"ןבת לכאי
ףרוטו סרוד 'ירא וליפאש ,תוימשגב טושפ ומייוקי ולא םידועי אלא ,הצילמו לשמ ךרדב
ךכדזי ךכ לכ םלועה אובל דיתעל יזא ,רשב ףרוט אוהש הזמ איה ולש תויחה לכ וישכעש
אוה הז לכו ;"ןבת לכאי רקבכ" אלא ,ףרוט אוהש ךכמ אל 'יהת 'יראה לש תויחהש דע
.רבדמה ןימב 'יהיש ךוכיזה ןכש-לכמב ןבומו ,םייחה ילעבב 'יהיש ךוכיזה

:םילאושה תהימת יהוזו

ךפיה רתוי רבוג רבוע ןמזהש לככו ,רדרדתמ םלועד "רצימ"ה הנשל הנשמש םיאור רשאכ
...ש םידחופה "הרוחש-הרמ" ילעב ולאכ םנשיש דע ,רשויהו קדצה ךפיה ,םלועב םולשה

ולכויו תוירשב םידיב וששמל ולכויש ףוג ,ףוגב המשנ ,חישמ אובי עתפלש םירמוא ןאכו
עיגה ,רשויו קדצ וב תויהל ךירצש ןמזה עיגה רבכש רמאיו ,וירבד תא עומשלו ותוא תוארל
ותוא ריקויו ךירעי םלועה לכש ,לעופב תאז םייקי אוהו ,"יד-ש תוכלמב םלוע ןקתל" ןמזה
,דבלב רצק ןמז והז לבא ,המחלמ להנל ךרטצי אוה רצק ןמז ךשמ םנמא ;ויתוארוהל תייציו
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" ןכמ-רחאל לבא ,רהמ שממ תאז השעי אוה וכזי םאו
,(המחלמה רחאל) ותולגתה תליחתב 'יהי הזש ,14"דחא םכש ודבעלו 'יוה םשב םלוכ אורקל
15ם"במרה ד"ספש עודיכו ,"'וג שבכ םע באז רג"ש דע םלועה תא דוע ךכזי אוה ךכ-רחאו
תליחתב קר אוה 16"דבלב תויכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא"ש
הליכא אל וב ןיא"ש ב"הוע תגרדל ועיגיש דע רתוי תילענ אגרד 'יהת כ"מחאל לבא ,ותולגתה
םלוע ,םלועה ותוא הז 'יהי אלא ,רחא םלוע 'יהיש הנווכה ןיא זא 'יפאו ,17"'וכ 'יתש אלו
אקוד ימשג ףוגב 'יהי ומצע חישמ םגו ,םיימשגה םירדגה לכבו שושימה שוחב ספתנש ימשג
.יוליעהו ךוכיזה תילכתב 'יהי ימשגה םלועה כ"פעאו ,ל"נכ

םלוע כ"חא 'יהיו (חישמ תאיב םדוק) ברחי םלועהש םירמוא ויה םא :ךשפנ-הממ ירהו
רבוג ערהו הנשל הנשמ רדרדתמ םלועהש ךיא םיאורש תורמל ,ללכ אישוק ןיאש ירה ,שדח
.רחא םלוע 'יהי זאש םירמואש םושמ הריתס וז ןיא כ"פעא ,ןמזה לכ

ןמזה לכ רדרדתמש םלוע ותוא ,וישכע ומכ םלוע ותוא 'יהי םלועהש םירמוא רשאכ לבא
?לכשב ירמגל ןבומ וניאש ןינע הז ירה - ךוכיזה תילכתב עתפל אצמיי

:18םימלועל 'יה רבכש ןינע והז - "'וג דומעל בונב םויה דוע" ונל םירפסמ ךכ-לע .ד

ףסא אוה ,("ףקות ןקידלאוועג א") םוצע ףקותב דמע רושא ךלמ בירחנס ובש ןמז 'יה
כ"ומכו ,ודיצל 'יהש ץראה אבצ דצמ ,ףקותה תא ול 'יה הזמו ,תוכלממה לכ תא וביבסמ
ול ורמא םינינגטצאהש המ 19ל"זח ירבדב רפוסמכ ,"םימשה אבצ"ד ףקותה תא ול 'יה
ףקותה דצמ חצני יאדוב אוה ("דומעל בונב"ש) םויה ותואב םילשורי םע םחלי אוה םאש
,20צ"צהל 'הריכשה רעת' שורדב ראובמה יפל טרפבו ,תולזמהו םיבכוכה ,"םימשה אבצ"ד
.ךירא דגנכש הפילקה יהוזש ,הלעמל בירחנס לש שרשה ןינעב

,"ןויצ-תב רה ודי ףפוני" יזא םילשורי תא האר אוה רשאכש דע ,כ"כ לודג 'יה ולש ףקותהו
כ"כ ךכ םשל ץביקש כ"ע טרחתה אוהו לקנב םילשורי תא שובכל ותלוכיבש בשח אוהש
םילשהל ךירצש בשח ןירדהנסה שאר אנבש וליפאש ופקות לדג ךכ-ידכ דעו .תוליח הברה
.בירחנס םע

'יקזחש ןפואב אלו .'יקזח ינפב לפנ אוה ,הפילקה ףקות לע טבה אלל ,הז-לכ ירחאלו
לכמ ול וחינישו ותטמ לע בכשל הצר 'יקזחש 21ארמגב רפוסמכ אלא ,ותיא םוחלל ךרצוה
.בירחנס דגנכ םחל אל ללכ אוה ,םינינעה

םע ואצמ אלו עבש ראב דעו ןדמ וקדבש 22'מגה תרמוא ?תורסמתהב קסע ןכ אוה המבו
ןיאיקב ויה אלש השאו שיא תקוניתו קונית ואצמ אלו סרפיטנא דעו תבגמ וקדב ,ץראה
ל"זרב רפוסמכו ,23"'וג רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו" ז"יעו ,הרהטו האמוט תוכלהב
תריש תא ועמש בירחנס הנחמש אלא ,שערו םוסרפב םיסינ לש ןפואב 'יה אל הזש
.ירמגל ולטבתנ םה ז"יעו ,םיכאלמה

:"'וג ישי עזגמ רטוח אציו"ד ןמזב רדסה תויהל ךירצ דציכ הארוה םג יהוזו .ה

אל םג ,ותיא םחלהל אל איה וניתדובע - םויל םוימ רבגתמש ערה ףקות לע טבה אלל
ידלי תא ךנחל איה ונלש הדובעה אלא ,םינותיעב בותכלו ("ןעמערוטש") שיערהל םיכירצ
.םלועה לכ תא שובכל ז"יעו ,שדוקה תרהט לע לארשי

,םלועה לכ תא שובכל ידוהי לכ לש וחכב לבא ,רפסמ יתמ ונא התע-תעלש כ"ע טבה אללו
דחא 'יה אוה ,24"םהרבא 'יה דחא"ש ףא ,וניבא םהרבא - ןושארה ידוהיהמ הארוהה יהוזש
ונילע לטומה תא תושעל ונילע םג ךכו ,"ץראה לכ תא וערז שריו" ירה כ"פעא ,25דיחיו
.םלועה לכ תא שובכל ז"יעו

םהרבאל ןמדזנ "הליל" יורקה ךאלמש ,26"הליל םהילע קלחיו" בותכ םהרבא לצאש םשכו
עגונב םג ךכ ,"רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו"ש 'יקזח ימיב םג 'יהש םשכו ,ורובע םחלו
לע ךוניחב וניתדובע תא השענ ונאש ז"יעש ,"ישי עזגמ רטוח אציו"ד ןמזה ,הז וננמזל
המשנ ,"ישי עזגמ רטוח אציו"ש ,הלעמלמ םדבל ושעיי םינינעה לכ יזא ,שדוקה תרהט
."דחא םכש םלוכ ודבעל" םימעה לכב לעפיו ,ףוגב

__________
"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

.בל 'יעשי (1

,דצ ןירדהנס (2

,אי 'יעשי (3

.םש ןירדהנס (4

.14 'עה 385 ב"ח ח"משת ש"הס האר (5

.ךליאו ז"ס 1508 ג"ח מ"דשת תויודעוותהבו .274 ז"ח ש"וקל האר (6

.דועו .ךליאו 10 א"כח ש"וקלב הארו .די ,וט ךל (7

.3046 ה"ח ה"משת תויודעוותה הארו .ב"ס ו"פרס ד"וי ע"וש (8

.54 'עהב םש הארו .א"יס גלר ד"ח טקולמ מ"הס הארו .וט ,אי 'יעשי - פ"שחאד הרטפההמ (9

,םש 'יעשי (10

.ז-ו םש (11

.6 'עה המ ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנהב האר (12

.ב"יפר םיכלמ 'לה (13

'ינפצ (14

.א"ה ב"יפ םיכלמ 'לה (15

.נ"שו ,דל תוכרב (16

,זי םש (17

יאדוב הרותה תארוה פ"ע איה - התעימשו הרטפהה תרימאש ןויכש" :70 ג"ח נ"שת תויודעוותהב הארו (18
."המילשהו תיתימאה הלואגל עגונב הרטפהבש םידועיה לכ שממ לעופב זרזלו איבהלו רהמל התלועפ תלעופש

,הצ ןירדהנס (19

.(עדרפצה ןינעב) אראו א"כח ש"וקל האר .ב"ח ךיתוצמ ךרד (20

,חצק א"חז הארו ,טע םילהת שרדמ .וט ,ד"פ ר"כיא ר"כיאד אתחיתפ האר (21

,דצ ןירדהנס (22

.הל ,טי ב"מ (23

.דכ ,גל לאקזחי (24

.46 'עה 44 ה"לח ש"וקל האר (25

.םש י"שרפבו .וט ,די ךל ךל (26


הלואגה ןמז


,הלואגל ןכומ םלועה שממ םויה
לעופב תאז תולגל ידוהיה לעו

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ולא םינינע לכש ,תעדל ךירצ ידוהי - . . "הזה שדוחל רושעב" ,לודגה תבשב ונדמעב
!הדיתעה הלואגל רשכומו ןכומ ומצע דצמ םלועהש חכ םינתונו םישיגדמ

:וניבא בקעי ןמזב הז ןיעמ םימלועל 'יה רבכ תמאבש

ירוכב") רוכבה ושעש א"ז ,"הכלנו העסנ" בקעיל ושע רמא - ושע םע שגפנ בקעי רשאכ
רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו"ד דועיה םויקל ןכומ אוה ודצמש עידוה ("םירצמ
."ושע

הלהנתא ינא" ןכלו ,"'וג ילע תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה" ול רמא בקעי לעופב לבא
לבא ,הלואגל ןכומ ומצע דצמ בקעי םגש ,א"ז ."הריעש ינודא לא אובא רשא דע 'וג יטאל
."'וגו םיכר םידליה" - םלועב וקלחב תוצוצינה רוריב םע בשחתהל דוע ךירצ אוה

.םדאה תדובעב הארוה ךכמ תויהל הכירצש ןבומ ,הז תא תרפסמ הרותהש ןויכ

:םידקהבו

ירה בקעי - וניבא בקעיל ועריאש תוערואמה לכ תא תרפסמ הניא הרותהש תוטשפב ןבומ
,"הבכרמה ןה ןה תובאה" ירהש ,וימי לכב ה"בקה תא דבע אוה יאדובו ,הנש ז"מק יח
םתמשנו םתעד רשקלמ תחא העש 'יפא וקיספה אל םלועל םהימי לכ"ש אינתב ראובמכ
וניבא בקעי תודוא הרותב םנשיש םירופיסה לכ תא ופרצי רשאכ ךא ;"'וכ םימלועה ןוברל
ז"מקל ירמגל ךרעב אלש ,רצק ןמז ךשמ קר וספתי םה - (פ"עבשותב ןהו כ"בשותב ןה)
!יח בקעיש הנש

דע לארשי ינב לכל הארוה םיווהמ םהש םינינע לע קר תרפסמ הרותהש רמול םיחרכומ
האובנ"ש - האובנ ינינע לע ש"מ ד"עו ,("םינבל ןמיס תובא השעמ") תורודה לכ ףוס
אל תורודל הכרצוה אלש האובנ ,הבתכנ (הארוה וא הבושת דומלל) תורודל הכרצוהש
."הבתכנ

בקעיו "הכלנו העסנ" רמא ושעש םירבדה רופיסב תלעותה יהמ :הלאשה תררועתמ ז"פעו
!?לעופל אצי אל ךכ ןיב רבדה רשאכ - "יטאל הלהנתא ינא" רמא

(ושע) םלועב קלח ונשיש ,תעדל ךירצ ידוהי :לעופל עגונב הארוה ןאכ הנשי ,הזב רואיבהו
דבל אב (ושע) םלועב קלחהש ,ךכ ידכ דעו !הדיתעה הלואגל ןכומ רבכ אוה ומצע דצמש
!!הלואגל רבכ ךלנ אוב - "הכלנו העסנ" ידוהיל עידומו זירכמו

לכ ירחאל ,ולא ונימיבש חוטב רבד והז :בקעי לש ונמז יבגל יוליע ףסונ התעש אלא
םוקמ דוע ןיאש יאדוב - תולג תונש םייפלא ךשמב ולעפש וניתדובעו ונישעמ לש םינינעה
רקבהו ןאצהו םיכר םידליה" ,תוצוצינה רוריב תא ורמג אל דועש (בקעי ןמזבכ) העינמל
.םירוריבה לכ תא רבכ ומייס יאדובש ןויכ ,"ילע תולע

,םיבר ןושל "ןיציק" - השגדהבו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ורמא ס"שה ןמזב רבכש ךכמ ש"כמבו
ןושל "ןיציק" קר ,("םימיה ץק" וא) "ןימיה ץק" לאינדב ש"מכ ,דחא ץק קר אל ,א"ז
!"ןיציקה לכ" - אפוג הזבו ,םיבר

רואיבה עודיכ - השודקה יצוצינ לכ תא רבכ ורריב יאדובש ןבומ ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ןויכו
לכבש - "הנשיחא"ו "התעב"ד הלואגה ינפוא 'ב תודוא הרוא ירעשב יעצמאה ר"ומדא לש
אלו ,םירוריבה לכ תומילש ירחאל הזש - איה "התעב"ד הלעמה :הלעמ הנשי םהמ דחא
שיו השודק יצוצינ םג םה םידחא תוצוצינ 'יפאש ןויכ ,וררבתנ אלש תוצוצינ םוש םיראשנ
.םש ראבמ אוהש יפכ - "הנשיחא"ב הלעמ הנשי ז"דעו . . םהב בשחתהל

תוצוצינ וראשנש ללכ דשח ןיאש יאדוב זא ,"ןיציקה לכ ולכ"ש אוה בצמה רשאכ ךא
לכ אלימבו - םירוריבה לכ ירחאל רבכ הזש יאדוב אלא ,(בקעי ןמזב 'יהש יפכ) םידחא
!!הלואגל ןכומ ולוכ םלועה


דע" קועצל אל תונשקעה
ללכ תנבומ הניא "יתמ

,םישקעתמ םידוהי ...!תונשקע דצמ - ...איה תולגב ןיידע םיעוקת עודמ הדיחיה הביסהו
..."יתמ דע" קועצל םיצור אל הנושמו הנוש הביס וזיאמו ,השודקה ךפיה לש תונשקע

ומצע תא ענכשמש הזכ דחא 'יפאש ןויכ - לכשב 'יפא ללכ תנבומ אלש תונשקע יהוזש
הז ללגב ,אלימב - בוט רתוי ול תויהל לוכי דימתש ןימאמ אוה םג ירה ,תולגב ול בוטש
- כ"פעא !בוט רתוי ךל 'יהי זאש הלואגה תא הצור התאשו ,"יתמ דע" קועצל ךל שי דבל
...קועצל םיצור אלו םישקעתמ

עידומ ומצע םלועהש ,בקעיו ושע תודוא הרותב רופיסהמ הארוהה הנשי - לעופל עגונבו
.המילשהו תיתימאה הלואגל תכלל ןכומ אוהש זירכמו

םויהש :תוטשפבו . . "הזה שדוחל רושעב" ,לודגה תבשב יולגבו השגדהב תדמוע וז הארוהו
דירויו הלגי ידוהיהש םיכירצ קרו ,המילשהו תיתימאה הלואגל ןכומ םלועה לכ שממ
!לעופב תאז ("ןעגנערבפארא")
(הגומ יתלב - ו"משת'ה לודגה תבש ,ערוצמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


?"הלואגה שדוח" הזל אורקל רשפא דציכ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

תולג :הלאשה תלאשנ ןאכו . . "הלואגה שדוח" ארקנה ,ןסינ שדוחב ונא םיאצמנ . .
תויכלמה לכ" תרמוא הרותהש ךכ-ידכ-דעו ,תוילגה לכמ רתויב השקה התיה םירצמ
אוהש הזיאב םיאצומשכ - ,ז"טפ ר"ב) "לארשיל תוריצמ ויהש ש"ע םירצמ ש"ע וארקנ
קר הזש רטשמ הזיאמו תוכלמ הזיאמ יזא ,םיבוט אל םירבדו םיישק ול שיש ידוהי םוקמ
תולג - השקהו הנושארה תולגה לע ריכזמ הזש .א .ז ,"םירצמ ש"ע ארקנ" הז - עיגמ
ןסינ שדוח שאר קר 'יה ןיידעו ,הלואגה האבש םדוק דועש רמול רשפא דציכ כ"או ,םירצמ
,בצמו דמעמ ןימ זא 'יה ירה ,"הלואגה שדוח" רבכ ארקי - (םכל הזה שדוחה רמאנ זאש)
התיה ךכ ,"םירצממ חורבל לוכי דחא דבע"ש ךכל תורשפא התיה אלש הדיעמ הרותהש
חורבל 'יה לוכי אל דיחיו דחא דבע 'יפאש - המש רדסהו רטשמה לכ םע הנידמה תדסוימ
?"הלואגה שדוח" 'יהנ ןסינ ח"רמ רבכש רמול רשפא ךיאו ,םשמ

וררחשי אל םה ןפוא םושבש ,תושוחנ ורמא וירשו הערפש העשב ןיידע 'יה הז ,ךכל ףסונ
םימי העברא - םירופס םימי וראשנו "שדוחל רושעב" 'יה רבכשכ םגו ,לארשי ינב תא
הכמל"ש וארש תורמל ,הנכסב םהייח תא ודימעה (וירשו הערפ) םה ,םירצמ תאיציל דבלב
יאדכ וירשו הערפ תבוטלש ,םהמ ושרד םידליה ,םהמ שרד רחא יוגש ,"םהירוכבב םירצמ
.י"נב תא ררחשל אלש ופקותב דמע אוה הז-לכ-םעו ,תולגהמ לארשי ינב תא ררחשל םהל

תרמוא הרותה אלא ,("טייקראטש עטדערעגנייא") המודמ ישוק 'יה אל הז ,ליעל רבודמכו
"הזה םויה םצעב" "ןסינב רשע השמחב" 'יה הזש ,םירצממ לארשי ינבד האיציה עגרל דעש
חורבל 'יה לוכי אל דיחיו דחא דבעש - רדס ןימ הזכ םע הנידמ םירצמ התיה ,םויה עצמאב -
?"הלואגה שדוח" הזל אורקל רשפא דציכו ,םשמ


ירמגל לעפנ רבכ ןינעה םדצמ

'יהי הזו ,תולגהמ ואציו אובת הלואגהש עידומ וניבר השמשכ ,תולג וזכב :הזב רואיבהו
ארקנ ןכל - םירצמ ץראמ ,תחא תבב ,דחי ואצי םלוכ ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב"
."הלואגה שדוח" שדוחה

השענ הז - "ושעיו" - אוה קוספב ןושלה - וז הרושב ועמש לארשי ינבשכ דימ רמאנש ומכו
,השענ רבכ הזש הנווכה המ הרואכלד - שדוח שארב 'יה הזש ריבסמו ראבמ י"שרו ,רבכ
לארשי ינב לצא תואדווהו ןוחטבהש ,אוה ןינעה ךא ?ןסינב רשע השמחב הרק קר הז ירה
ןכלו ,וניבר השמ י"ע רשיב ה"בקהש יפכ קוידב םייוקיש אוה חוטב רבדש - הזכ ףקותב 'יה
ח"רב לעפנ רבכ הזש ,"ושעיו" רותב הרותב בתכנ הז ןכל ,ירמגל לעפנ רבכ ןינעה םדצמ
.(י"שרפב חכ ,בי אב) ןסינ


תיתימא תוריחב גהנתהל
האב רבכ הלואגהש ומכ

:הארוהו הרות יהוז אלא רופיס םשל רופיס אל הז םג ,ליעל רבודמכ

כ"בשות - הרותב החטבהה הנשיש ןויכ ,םויה וב םיאצמנ ונאש בצמו דמעמה לע טבה אלל
לארשיש (חוטב רבדש) הרות החיטבה" (ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר .ג-א םיבצנ) פ"עבשותו
("רעק א ךיז ןביג") םיבבותסמ םידוהי רשאכש חוטב רבד ,"ןילאגנ ןה דימו הבושת םישוע
תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחהמ ,הצקה לא הצקה ןמ דימ םתוא איצומ ה"בקה ,ה"בקהל
לכ לצא תויהל הכירצ ,אלימב - תולג 'ירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואגל השק יכה
רבכ רבדהש ומכ קוידב תואדווה [וניתונבב ןיבו ונינבב ןיב ,ונינקזב ןיב ,ונירענב ןיב] ידוהי
.לעופב לעפנ

ךתאצ ימיב הפוקת התואב 'יהש ומכו ,ולא םיעגר רפסמ רובעל ןיידע םיכירצש אלא
.המר דיב ואצי זאש ,ןסינב ו"טל דע ךשמנ הז לעופבו ןסינ ח"רב תאז ורשיבש ,צ"מראמ

,וניבר השממ ומצעב הז עמש אלש ידוהי לצא תאז לועפל םיכירצ ירה :הלאשה תלאשנ ז"כב
המ ש"כו ,תמא תרות אוה פ"עבשותב בותכש המ לכש המילש הנומאב ןימאמ אוהש אלא
החמשב 'יהיש תמא תרות ונממ תשרוד כ"פעאו ,פ"עבשותב רואיבה םע כ"בשותב רמאנש
אלש - הרותה תושירד לככ ,ונממ םישרודו ,לאגנ רבכ אוהש ומכ קוידב "הלואגה שדוח" לש
תרות :תיתימא החמש וז ןיא לבא ,חמש אוה וליאכ ("לעטשנא ןא ןכאמ") םינפ דימעי
.תמאה לכב םעצבל לוכי ידוהיהש םירבד תשרוד איה ,ידוהימ תשרוד איהשכ ,תמא

םדוק ןיידעש ,תואדווה לכב ,ונעדויבו ,תולגב םיאצמנש ונעדויב :תורחא םילימבו
ךכל אמגודה תאבומש יפכו ,'יהש יפכמ רתוי ףקותב תולגה ,הברדאו ,הלואגד אתלחתא
הזו ,רתוי קזחתמ ךשוחה ,םויה רוא ליחתמש ינפל םינורחאה םיעגרבש ,הלילה ךשוחמ
המכ יפ - לפוכמו לופכ ,םינורחאה ולא םימיב תולגה ךשוחש - עבטה דצמ םג ירה םיאור
רושקה רבדב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש ,תומדוקה םינשהו םימיה לש ךשוחהמ - ףקותב
.הלהבו רעצב

תויהו ,"הלואגה שדוח" והזש תעדל וילע ,ןסינ ח"ר רבכ לחהו תויהש ,ול םירמוא מ"מ
ודימעהש ,"תורודל והועבק" - (לת 'יס) ןקזה ר"ומדא ןושלב ,יזא ,לודגה תבש 'יה התע הזש
'יה לודג סנ" 'יהנ לודגה תבש עיגמשכ רוד לכבש ,רצובמ ןפואב - תועיבק לש ןפואב ז"א
,םירצמ תאיציד הלואגה תלחתל ( ףיעסב םש בתוכ ז"הדאש יפכ) הנכה יהוזו ,"םש

ידוהיל םירמוא ,וניתורח ןמזל ןנוכתהל ךירצ אוהו ,חספל םימי השלש קר וראשנש כ"וכאע
הלואגה העצבתנ רבכש ומכ קוידב ,תיתימא תוריחבו ,תוריחב גהנתהל ךירצ אוהש
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה ןסינ א"י תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


הארי ותנשמ רקובב ררועתישכ
...רדחב ולצא דמוע חישמש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

."אוביש םוי לכב ול הכחא"ד בצמו דמעמב אצמנו ,חישמה תאיבב ןימאמ ידוהי לכ ירה .א

רשאכש הצורו הוקמ אוהש - "ול הכחא"ש ומצעב טילחיש הזב יד אלש ,תעדל ידוהי לע
םנמא דמוע אוה ;("אד זיא חישמ") הפ חישמש הארי אוה ,ותנשמ רקובב רחמ ררועתי
אוה השעמה"ו ,לעופב השעמ לש ןינעל עיגמ אל הז לבא - ("ול הכחא") בוט בצמו דמעמב
."רקיעה

הנומאבו) המילש הנומאב ןימאמ" אוהו תויהש ,תעדל ךירצ ידוהי :לעופב השעמל עגונבו
ךלוה אוה רשאכ יזא - "אוביש םוי לכב ול הכחא"ד ןפואל דע ,"חישמה תאיבב (הטושפ
חישמש האריו ותנשמ רקובב ררועתי רשאכש ,הזכ ןפואב םדרהל וילע ,הלילב םויה ןושיל
בצמו דמעמב ותוא אצמי חישמש - רדחב ולצא דמוע (אלא ,"ונלתכ רחא דמוע" קר אל)
!ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םיאתמה

.וניתדובעו ונישעמ י"ע תושעהל ךירצ הז אלא ,הנתמ לש ןפואב עיגמש ןינע אל הז

בצמו דמעמב דומעל ךייש ךניא ךכ ןיבו תויה :ול רמואו וליהבהל ליחתמ ערה-רציה ךא .ב
תודוא בושחת לא !ךתנש תא לבלבת לא תוחפה-לכל - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םיאתמה
("פאק עראלק א") ךז שאר םע םוקת כ"חא ,טקש הליל ךל 'יהיו ,םיליהבמה םינינע
!"םולש םכילע" - ךז שאר םע - ול תונעל לכות ,"םכילע םולש" ךל רמאי חישמ רשאכו

ומכ "שבלתהל" םיכירצ ,אב חישמו תויהש - ךמצע תא ליהבהל ךירצ התא המ םשל
םיאתמה ןפואב תויהל םיכירצ ,השעמ כ"וכאעו רוביד הבשחמ ,םישובלהש ,רמולכ ,ךירצש
...!הז בצמו דמעמל ךייש ךניא ךכ ןיב ירה - "םכילע םולש" ול ןתונ חישמש ידוהיל

ידוהי לכ לש וחכבש ןבומ הזמש ,"ןחכ יפל אלא יחכ יפל שקבמ יניא"ש ידוהיל םירמוא .ג
.הז בצמו דמעמל עיגהל

דחאל וטקולת םתאו"ד ןינעה 'יהי ונקדצ חישמ ינפ תלבקל המדקה רותבש ,ול םירמואו
חקולו אב ומצעב ה"בקהש ,שמוח דמולה ןטק דליל רפסמ י"שרש יפכ - "לארשי ינב דחא
רורגלו ךושמל קקדזיש אלו) ותיא ךליי ידוהיה כ"חאש הצור ה"בקה לבא ;ודיב ידוהי לכ
.(ותוא

המ ול רמאי ימ" יזא "ורזוע ה"בקה"ש ןויכו ,"ורזוע ה"בקה"ש שוריפב ול םירמואו
!"השעת

קבאה תא ריסהל קר קוקז אוה - "שממ לעממ הקולא קלח" שי ידוהי לכלש טרפבו
שיערהל ולש "שממ לעממ הקולא קלח"ה ליחתי יזאו ,"ולאמשל ליסכ בל"ה י"ע ץבקתנש
."דחא דחאל" ידוהי לכ דחיב ףסואש ה"בקה םע דחאתי אוהש דע ,דובעלו ("ןעמערוטש")

ונקדצ חישמ ינפ לבקל ןנוכתהל ליחתמ אוהש ,בצמו דמעמב ומצע תא דימעמ אוה רשאכו
,הז ינפלש עגרב 'יה אוה בצמו דמעמ הזיאב םוקמ ספות אל ללכ יזא - תויהל ךירצש יפכ
יפכו ,"העשונו ךינפ ראה"ד ןינעה ולצא לעפנ "אדח אעגרבו אדח אתעשב"ש ןויכ
."םימלוע תעושת"ד ןפואב והזש םיראבמ םישרפמהש
(הגומ יתלב - א"משת'ה ןסינ ג"יל רוא תחישמ ישפח םוגרת)


תאיבו תולגתה לועפל דציכ
?דימו ףכית חישמה

:םוקמו םוקמ לכב ומסרפיו וררועי יאדובו - יתאב לעופ לש לעו

יבשוי ןה - םישנאה) לארשימ א"ואכ לע - דימו ףכית חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ
('יליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטהו םישנה ןכו ,(ןולובז) קסע ילעב ןהו (רכשי) להוא
.הלואגו חישמ ינינעב (דחוימב) הרותה דומילב ףיסוהל

םיקסועו םיבשויש הרשע"ד הלעמה לע ףסונ ,יכ ,הרשעב (םיברב) 'יהי דומילהש בוט המו
םיברב הלואגהו חישמ ינינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"םהיניב 'יורש הניכש הרותב
תאיבל 'יפצהו תוקקותשהה הלדגו תכלוה ז"יעש ,בלה שגרב החמשהו תולעפתהל עגונב
.חישמה

הקדצה תוצמב רודיההב דחוימבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל - טושפכ רקיעו דועו
."הלואגה תא תברקמ"ש (תווצמה לכ תוללכ)

ז"יע - הלואגהו חישמ ינינעב הרותב הפסוהה םע הקדצב הפסוהה רשקל ןוכנו יאדכו
איה המצעלשכ וז הנווכש ןויכ ,הלואגה תא זרזלו ברקל הנווכ ךותמ איה הקדצל הפסוההש
ל"זח רמאמד (ןמזל ןמזמ - הבשחמב) דומילה - הלואגה ינינעב הרותה דומילמ קלח
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"

תולגתה - ןווכמהו תילכתה תא דימו ףכית איבתו זרזתו רהמת ל"נהכב הטלחההש ר"היו
.שממ דימו ףכית ,שממ לעופב חישמה תאיבו

ערוצמה תרות 'יהת תאז" ,"רכז הדליו עירזת יכ השא" תשרפ ק"שה םויבש - תוטשפבו
יבד ארוויח") ונקדצ חישמ תולגתהו תדיל 'יהת ,( . . הרותב האירקה ינפל) "ותרהט םויב
רדס לכבו םלועה לכב) הזרכהה עומשל םיכוזש - ("ותרהט םויב" אוהש יפכ "יבר
ח"ומ ק"כ הז הנהו ,"אב חישמה ךלמ (הז רמואו ועבצאב הארמ) הז הנה"ש (תולשלתשהה
לכו ,(דימ 'יחתל םימק םיקידצו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ןויכ) אב ונרוד אישנ ר"ומדא
.םהמע ןרהאו השמו ,לארשי יאישנו יקידצ לכו ,וניאישנ וניתובר
(הגומ - א"שנת'ה ערוצמ-עירזת פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


דע ,ה"בקהמ שורדלו שקבל
הלודג יכה העיבתו הפצוחל

רסחש דיחיה רבדה" רשא רמוא א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
"הלואגה תא איביש ה"בקהמ עובתלו שורדל ,י"נב לש הפצוחה - אוה

לע ןה ,יברה לש 'קה ויתוחישב תובר םימעפ רבוד וז העיבתו השירד לע
הלואגה תא ףקותב עובתל שיש הזל תורוקמה לע ןהו השירדה ןפוא

ןינעב (תחא תודיחיו) תוחיש יעטק לש ידוחי טקל ונינפל
הז ןינע לע תודגנתהה תביסו הזל תורוקמה ,העיבתה ןפוא

,"הגומ" םהילע ןייוצש תוחישה דבלמ
דבלב םיעמושה תמישר פ"ע םה תוחישה בור

העיבתה ןפוא

הלודג יכה העיבתו הפצוח

שי ,ןכבו ,"אגסי הפצוח" - אוה "אחישמ תובקע"ד םינמיסה 'א :א"טילש ר"ומדא ק"כ
,הלודג יכה העיבתו הפצוחל דע ,ה"בקהמ שורדלו שקבל - בוטה דצל "הפצוח"ב שמתשהל
איביו ,וז העיבתו השירדמ ןוצר-עבש ה"בקה 'יהי יאדובו ,שממ לעופב אובי ונקדצ חישמש
.שממ לעופב ונקדצ חישמ תא

ברקי הז רבדש יאדוב ,ןפוא לכבו ,הז ןינעב וחרטו ועגי םיקידצה לכ :א"טילש אריפש ברה
.הלואגה תא פ"כע

המו ,"םיקידצ םלוכ ךמע" ירה - םיקידצ תודוא םתרכזהש המ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
,'וכ בוריק רחא בוריק ,םיבוריקה לכ ירחאל ירה - הלואגה בוריק תודוא םתרכזהש
!שממ לעופב הלואג 'יהתש םיכירצ

איביש ה"בקהמ עובתלו שורדל ,י"נב לש הפצוחה - אוה רסחש דיחיה רבדה ,הארנה יפכ
ברהו ,ונשארב ןהכה - םיישארה םינברה ליחתהל םיכירצ הז ןינעב םג - .הלואגה תא
!"לודג להק"ד ןפואבו ,"לודג לוק"ב - םהירחא םעה לכו ,וירחא ישארה

םויב התע-הז ונירקש השרפהמ דומילו הארוה שי ל"נה ןינעב :א"טילש ר"ומדא ק"כ
:ק"שה

לכ לא 'ה דובכ אריו םעה תא וכרביו ואציו דעומ להוא לא ןרהאו השמ אוביו" קוספה לע
השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי ,ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו ורמא" :י"שר שרפמ - "םעה
וב התרש אל . . וב שמשו ןכשמל השמ ודימעהש םיאולימה ימי תעבש לכש יפל ,םכידי
הרשתש ונחרטש חרוטה לכ ,וניבר השמ ,השמל םירמואו םימלכנ לארשי ויהו ,הניכש
. . םעה לכ לא 'ה דובכ אריו" - הניכשה תארשהו יוליג תא ולעפ ןכאו ,"'וכו וניניב הניכש
."םהינפ לע ולפיו ונוריו םעה לכ אריו


רשאכ ידוהיל "םעני"ש ןכתי דציכ
!?הניכש יוליג האור וניא

:הזמ הארוההו

'וכ השובו רעצ לש שגר ולצא לעופ הז ירה ,הניכש יוליג האור אל ידוהי רשאכ - שארל לכל
!הניכש יוליג האור וניא רשאכ ול "םעני"ש ןכתי אל יאדובו ,("םימלכנ לארשי ויה")

השמל לארשי ואבש םשכ - הניכשה יוליג לועפיש דע טוקשי אלו חוני אל ,ןכש ןויכמו
."'וכ ונחרטש חרוטה לכ" :העיבתו הנעטב

- דימו ףכיתו ,"דעומ להוא לא ןורהאו השמ אוביו" ,וב יולתה לכ תא השוע - וניבר השמו
אריו . . םעה לכ לא 'ה דובכ אריו"ש דע ,"םעה תא וכרביו ואציו" - רתוימ עגר בכעל אלש
."'וג םעה לכ

:וננינעב םג ןבומ הזמו

- "'וג וניאר אל וניתותוא" ,הניכש יוליג ןיאש בצמו דמעמב ,תולגב םיאצמנ י"נב רשאכ
יוליג האור וניא רשאכ ידוהיל "םעני"ש ןכתי דציכ !הבוט השגרה םהל תויהל הלוכי אל
שיגרמ" ידוהיש וזמ הלודג תולג ךל ןיא !ידוהי לש ועבט ךפיה אוה הזכ רבד - !?הניכש
ןינבו ונקדצ חישמ תאיב ינפל - לארשי ץראב ןכו ,ץראל ץוחב - תולגה ןמזב "בוט
!ק"מהיב

איה ןכיה" עבותו שרוד - הניכש יוליג האור וניא רשאכש ,ידוהי לש ועבט :הברדא
!?"ונקדצ חישמ אוה ןכיה" !?"הניכשה

. . םעה לכ לא 'ה דובכ אריו" ,לארשי לכל הניכשה יוליג לעפיש דע - טוקשי אלו חוני אלו
"הלוגס ידיחי"ל ךיישה ןינע וניא חישמה תאיב י"עש הניכשה יוליג ,רמולכ ,"םעה לכ אריו
."םעה לכ" ,י"נב לכל ,םא יכ ,דבלב
םינברה רוקיב תעב מ"המ ש"דא ק"כ ירבדמ עטק)
(הגומ - ו"משת'ה ינש רדא ז"כ ,ק"הראב םיישארה


ןחלושה לע הקיפד ןת

א ראפ סאד זיא סאוו") וזה תולגה הז המ :עובתל תוכזה אלמ תא שי לארשי-ינבל . .
הפוח ויהש העשב :תרמוא תאז המ - םיה תנידמל ךלה לעבהש שוריפה המ - ("תולג
'יקנ השאה הזל ףסונבו ,(ה"בקה) לעבהו (י"נב) השאה ןיב לארשיו השמ תד פ"ע ןישודיקו
!!?תולג ונשיש ןכתיה ,םיה תנידמל ךלה לעבהש ןכתיה כ"א - הרוהטו

ןויכ ,םשא לעבה אלא ,התמשאב אל םג הז - והשמ התשע השאהש ששח שי םאב וליפאו
!םוי לכב ךכ לע טרחתמ אוהו ,ר"הציה תא ארב אוהש

תאו ,םיה תנידמל ךלוה אוהש ,ךכ גהנתהל (ה"בקה ,לעבל) הנשי הקדצה וזיא כ"א
!!?תולגל חלוש אוה לארשי-ינב

םניא םה ןכל - תויהל רשפא יא םהמ םילודג םיונעש ,םיונע ולאכ םה לארשי ינבש ןויכ קר
!תאז םיעבות

!!דימו ףכית חישמ תא ואיביש דיגתו ןחלושה לע הקיפד ןת - וינע תויהל רועישה המכ לבא
(א"משת'ה ךתולעהב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"הפצוח" לש ןפואב ותוא עובתל

והזו ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש הרותב קספנ רבכ ,פ"מכ רבודמכ
איה הבושתה ירהו) תמאב הז תא הצור אוהש תוארהל ידוהי ךירצ ןכלו ,תועדה לכל
,("אדח אעגרבו אדח אתעשב אדח אמויב"

אימש יפלכ הפצוחש ,"הפצוח" לש ןפואב דע ותוא עובתלו חישמה תאיבל תופצל וילע ןכלו
,אינהמ

ומכ) הרותב רורב ד"ספ אוה ןכ לבא ,לוכיבכ אימש יפלכ הפצוח יהוז הרואכלש תורמל יכ
ןה תוטשפב ןבומה ןינע והזש ונייה ,א"דיחל דע םירפס המכו חקורה ,שרדמהמ אבוהש
ךירצ ידוהיש ,הלודג יכה תוכז הז םע דחיבו יחרכה ןינע והזש ,(םיזנכשאל ןהו םידרפסל
.שממ ונימיב הרהמב 'יהי - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" רשא 'וכו ללפתהל

וליפא וא ,ןיע ףרהכל תבכעתמ הלואגה םאבש ,חכ תניתנ םג אוהש הרותה יוויצ והזו
ןדיד אלגעב 'יהי הזש ותשקב תא אלממ ה"בקהו שורדל וחכבו עובתל וילע ,הזמ קלחל
.שממ ונימיב הרהמב - דע ,שממ
(ו"משת'ה תועובשה גח ברע תחישמ)


"תונובשח"ה לכ םיבשחנ המב
...!?הניכשה תלואג לע רבודמשכ

- הלואגה לע ה"בקהמ עובתלו שקבל ךרוצה תודוא הנורחאה הפוקתב פ"מכ רבודמכו
העיבתהו השקבה םצע ,רשא ,הכלהל םג אבוהו ,תומוקמ המכב ל"זח ישרדמב שרופמכ
,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ" הלפתה חסונ שוריפב א"דיחה ירבדכ ,הלואגה תא תזרזמ
."ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשב"ש ,ונייה ,םעט תניתנ אוה "יכ"

,לארשימ א"ואכל עגונש ןינע הז ירהש - רבדבש חרכהה לדוג תא ראבלו ךיראהל ךרוצ ןיאו
םג ירהש ,ומצעבו ודובכב ה"בקהל עגונש ע"והזש דעו ,תולגהמ םלוכ ואציש ,לארשי ללכל
ךיקלא 'ה בשו" ש"מכ ,לארשי לש םתלואגב 'יולת הניכשה תלואגו ,"אתולגב אתניכש"
וניתובר ,ךתובש תא בישהו בותכל ול 'יה" ,ארקמ לש וטושפ ,י"שר שרפמו ,"ךתובש תא
הלואג ביתכה ,ןילאגנשכו ,םתולג תרצב לארשי םע 'יורש הניכשהש לוכיבכ ןאכמ ודמל
,ומוקממ שיא שיא שממ וידיב זחוא תויהל ךירצ ומצע אוה . . םהמע בושי אוהש ,ומצעל
."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו רמאנש ןינעכ

ךרוצ םיאור אל ,ןכלש ,"ונידיב וניתובא גהנמ"ד הנעטל םוקמ לכ ןיאש םג ןבומ הזמו
םיבשחנ המב ,ןכש - םהיתובא לצא וזכ הגהנה ואר אלש ןויכמ ,הלואגה לע עובתלו שורדל
...!?הניכשה תלואג תודוא רבודמשכ "תונובשח"הו "תורבס"ה לכ

ז"דעו ..."ומצעב לבוח" תויהל ול תפכיא אלש רמול לוכי - ולש הלואגל עגונב אמלשב
אתניכש" תודוא ,רומאכ ,אוה רבודמה ,לבא ;לארשי ללכל עגונב וליפאו ,ותיב ינבל עגונב
..."אתולגב


תויתימאב שורדל

:םירבדה םוכיסלו

ועבתיו ושרדיו ושקבי י"נב לכש ךרוצה - אוה הלואגה תא ןיידע בכעמש דיחיה רבדה
!המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל ה"בקהמ

,'וכ םינפ תדמעה לש ןפואב אלו ,תויתימאב תויהל הכירצ וז העיבתו השירדש ,טושפו
אוהש ובשחי םיאורהש ידכ ("ןקאב יד ןפיינק") םייחלה תא טובצל :םלועה ןושלכ
איה העיבתהו השירדה םג ,זאו ,תמאב ול עגונ תויהל ךירצ הז ןינעש ,ונייה ...החמשב
.תויתימאב

אלממ יאדוב יכ ,'וכו הלעמ לש ד"בל תכלל ךרוצ ןיא - וזכ העיבתו השירדב םיאב רשאכו
,שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל לארשי לש םתעיבת תא ה"בקה
ונצראבו ,תוצראה לכב טשפתתש ,השודקה ונצראל דימו ףכית םיאבש ,ארמימכ עגרב
.לארשי ץרא לכב טשפתתש ,שדוקה ריע םילשוריל - אפוג השודקה

אוה ללכשומו יונב"ש ,ישילשה ק"מהיב תכונחל - הלא הכונח ימימ דימו ףכית םירבוע ,זאו
.שממ דימו ףכית ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,"םימשמ אוביו הלגי
(ז"משת'ה הכונח תאז ,ץקמ פ"ש תחישמ)


קספה תא םייקיש ה"בקהמ עובתל

הרות החיטבה" ם"במרה בתוכש יפכ ,"ןילאגנ ןה דימ"ש ותרותב קספ ה"בקהש ןויכמ
לכש הרותב ןיד קספ ירה והזש "ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש
ףקותה לכ הזב שיו ,לארשי תוצופת לכב ולבקתה ם"במרה יקספש - ומייקל בייוחמ ידוהי
רבדה ןמ רוסת אל" לש יוויצה לח הז-לעש דע ,ת"למו ע"מ לש ,פ"עבשותו כ"בשות לש
,"'וג ךל ודיגי רשא

תא םייקמ יאדו ה"בקה םג יזא - "לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ"ש ןויכמו
- הז

- ומצע וילא עגונב םג ז"א קספ אוה ירה - י"נבל עגונב ןידה תא קספ ה"בקהש םשכש
ןה דימ"ש - רמא ומצע אוהש ןיד-קספה תא םייקיש ה"בקהמ עובתל רשפא אלימב
!"ןילאגנ

ורקש תוערואמה לכ ירחאל טרפבו !"ןיציקה לכ ולכ" רבכש תרמוא המצע הרותהש טרפבו
ולכ"ש ארמגה תרמוא וילעש ןמזהמ רבכ תולגה תונש לכ ךשמב ,'יהת אל 'יה ,ידוהיה םעל
!"ןיציקה לכ

ךירצ ה"בקהש - םלועב אקיפס קפסו קפס םוש אלל - קדצ ןובשח והזש יאדו ירה ןכ םא
!"ןילאגנ ןה דימ" ,הלואגה תא איבהל דימ
(א"משת'ה אובת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"ףתוש" רותב הלואגה תא עובתל

לכ תא שורדלו עובתל לוכי יזא - "תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענ" ידוהי רשאכ . .
."ףתוש" רותב ויכרצ

טרפבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - ירקיע יכה ךרוצל עגונב כ"וכאעו
ונשיש המו ,"םיצפח ונאו ץפח התא" :ל"זח ןושלבו ,ךכב ץפח ומצע דצמ ה"בקה םגש
:תבש לילב םירמואש יפכ ,הטילש םוש ול ןיא תבשה םויב ירה - בכעמש "הסיעבש רואש"
."'וכ הנמ ןירבעתמ ןיניד לכו"

."ואנ חישמ" ,דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופש יאדוב ירה ,ןכש ןויכמו
(ו"משת'ה תישארב תבש תחישמ)


שיערהלו בותכל ,רבדל ,עובתל
ונקדצ חישמ תאיב תודוא

,ידבע דוד יתאצמ ,תירקיעה האיצמל דע ,תאצמו תעגי ,האיצמ ידיל םיאב העיגי י"עו . .
הריתס וז ןיאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראיב רבכו .תעדה חסיהב אבה ונקדצ חישמ לע יאקד
שיערהלו ותודוא בותכלו ותודוא רבדלו ונקדצ חישמ תאיב תא עובתל םיכירצש המל
וליפא ןבכיע אלד ןפואבו ,ונקדצ חישמ תא איבמה יתימאה תעדה חסיהה והזו ,ותודוא
.שממ דימו ףכית ,םיחפט הרשעמ הטמלו ,ןיע ףרהכ
(ח"משת'ה 'וג םייתפש בינ ארוב ה"ד רמאממ)


,תמאב םישקבמו םיקעוצ ויה וליא
!אב רבכ 'יה חישמש יאדוב

םיקעוצו םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ ז"ה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב 'יה רבכ חישמש יאדובו יאדוב ,תמאב

חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי י"נב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
דועו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,'יארהו ,ליעוה אל ,התע דע השענש המ לכש ירחאל ,לעופב
.םשה תדובע ינינעב ימינפ תולגב - רקיעו

םהש םינינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
דימו ףכית ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב
!שממ
(הגומ - א"שנת'ה ןסינ ח"כ תחישמ)


םיצורש וקעצי י"נב לכ םאב
דימ אובי אוה - אובי חישמש

,דימ אובי אוה יזא ,אובי חישמש םיצור םהש וקעציו םהיניב ורבדתי לארשי ינב לכ םאב
קספכ אלא ,'מגב םיאבומש םינינעה ראשו הלילב הזש ךכ לע טבה אלל ,ןיע ףרהכ
,ונשי רבכ חישמש םירפסב ראובמכו ,"ןילאגנ ןה דימו הבושת םישוע לארשי"ש ם"במרה
הרהמב המילשה הלואגה היהת ריאישכ ףכיתו ,י"חד ףיקמה ולצא ריאהל ךירצש קר
.ונימיב
(הגומ יתלב - ז"טשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת)


לכב הלואגה לש השירדהו השקבה םע רשקב
,דחוימו רידנ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,ףקותה
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ
.ח"משת'ה זומת 'ג ,חרק פ"ש תחיש לע
(510 'ע ב"ח ח"משת ש"הסב ספדנ)


:(השגדהב ואב) תוהגהה חונעפ ןלהל

,טושפ םגו ןבומ ,ירה ,"'תי ונכלמ וניבא" י"ע אלא "'וכ וניתוחכב אל" איה הלואגהש ןויכ
עגרל וליפא ,ו"חו ו"ח ,בכעל הביס וז ןיא ,"וניתדובעו ונישעמ"ב והשמ רסח רשאכ םגש
חישמ י"ע תויממוק ונכילויו 'וכ ונחדנ ץבקיו ונלאגי"ש ,ה"בקה לש ותלועפ תא ,דבלב דחא
."ןמא ונימיב הרהמב השודקה ונצראל קדצ לאוג

חוצחצ" םג ,הדובעה לכ המייתסנ רבכו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל כ"וכאעו
.שממ דימו ףכית אובל הכירצ הלואגהש יאדוב ירה ,"םירותפכה

הרותה תצפהב קוסעל א"ואכ לש ותוחילשו ודיקפת תודוא ליעל רומאה לכ ,אלימבו ןכלו
לכב הלואגה לש השירדהו השקבהמ ,ו"ח ,והשמ וליפאו ללכו ללכ שילחמ וניא ,תודהיהו
!"יתמ דע" - ףקותה

סנכנו הכזנ - זומת 'גב םיליחתמש הלואגה ימיב טרפבו ,הלואגה תודוא רובידהמש ר"היו
ףרהכ ןבכע אל" ,שממ דימו ףכית ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב שממ
."ןיע


תורוקמב הלואגה תשירד

...תורוקמ םישפחמ אלפה הברמל

ריכזהל םוקמה ןאכ ירה ,'וכ ול ןתיש ה"בקהמ עובתל לוכי ידוהיש ליעל רכזומהל ךשמהב
יפכ ,הלואגה ןינע לע ה"בקהמ י"נב תעיבתו תשירד תודוא ז"נפלש תודעוותהב רבודש המ
לובסל םילוכי םניא י"נבש - ונכותש ,"יתמ דע" ןושלה "תוצח-ןוקית"ד םיטויפב שגדומש
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןינע תא דוע

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

- שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל עגונב
שוריפהש ונממ ועמשי זאו ,ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה ןמ ,"יתית
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה "יתמ דע"ד

:וז תבשד הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו

רמאו י"נבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ הרטפהב
."'וגו וירחא וכל םיקלאה אוה 'ה םא םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל


!?"יתמ דע" :ובל תוריקמ קעצ

ועדיש י"נבמ כ"וכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
בירקהו חבזמ איבנה והילא הנב וז הרטמלו ,ו"ח לעבל ודבעי אלו ,"םיקלאה אוה 'ה"ש
והילא הנופ הז דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב ןברק
עיגי יאדוב - "'וגו םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו י"נבל איבנה
וא ,אמלעב רופיס רותב ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה אנקסמל א"ואכ
,םכל ריעהל ינוצרב ,("ןדיא ןייא ךיז טרעה") םידוהי ובישקה :דבלב העצה רותב
לע םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס ,"ןובנו םכח םע" םכתויהלש
יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ יאדוב אלא ..."םיפיעסה יתש
...!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא

ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי תבהאב אוהש-לכ גשומ ול שיש ימ לכ
והילא לש ובלל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל בושחיש
רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןויכמו ,י"נב לש םבצמ איבנה
רעטצהו באכ איבנה והילא ...ו"ח לייטל ךלה כ"חאו ,העצה וא רופיס רותב ולא םירבד
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו ובל תוריקמ קעצ ןכלו ,י"נב לש םבצמ לע רתויב
!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

ןושלד תועמשמהש - "תוצח-ןוקית"ד םיטויפב אבומש "יתמ דע" ןושלל עגונב ןבומ ז"דעו
לכ ירהש] ב"ויכו ,ל"נה קוספב "יתמ דע" ןושלה תועמשמ ומכ ןפוא ותואב איה הז
- ונכותו ,[ל"זח ישרדמבו ך"נתב בותכה ןושלל םאתהב םיטויפה תא ודסיי םינטייפה
!תולגה תא רתוי לובסל םילוכי םניאש ה"בקהמ י"נב לש םתעיבת

- "יתמ דע" רמואו ,ק"מהיב ןברוח לע הכובו רעטצמ ,"תוצח-ןוקית" ךרוע ידוהי רשאכ
...ןושיל ךלוה 'ירחאלו ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב ,םתס השקב וז ןיא

ירחאל ןושיל ךלוה וניא ,'וכ תמאב הכובו רעטצמש ,יעבדכ "תוצח-ןוקית" ךרועש ידוהי -
כ"חאו ,רקובה רוא דע (תודיסח וא הלגנ) הרותה דומילב קסוע אלא ,תוצח-ןוקית תכירע
'יהתש ה"בקהמ עבותו שקבמו ,"'ירמ ימק אדבעכ" ללפתהל דמענו ,הוקמב לובטל ךלוה
!"'ירמ ימק אדבע"ד העונת ךותמ - אפוג הז ןינעו ,הלואגה רבכ

,ארקמ לש זמר פ"ע ןכו ,ארקמ לש וטושפב "יתמ דע"ד טושפה שוריפה והז - רומאכו
.ארקמ לש דוס - כ"וכאעו ,ארקמ לש שורד
(מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ)


"ךנוצרכ ונוצר השע"

תולגב ויהי לארשי ינבש וישכע ה"בקה ןוצר והזש ןויכ - תוטשפבו ,תולגב םיאצמנש פ"עא
תועט תכייש אלש ןויכ ,רזוח הנשמ רבדב העוטהו - הארוה הנשמה ונל תרמוא כ"פעא -
לש ונוצרש ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועל ךירצ ידוהי :"ךנוצרכ ונוצר השע"ש - הנשמב
!דימו ףכית תולגהמ תאצל םיכירצש - לארשי ינב לש ךנוצרכ 'יהי ה"בקה

"יתמ דע" קועצלו ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועלו עובתל ולש ךרדה וז ןיאש - ןעוטש המו
,ה"בקה לש ןוצרה לע ךמוס אוהו ,[הלואגה רבכ אובתש =] "הלואג יד ןייז ןיוש לאז"ו
!?תולגהמ לארשי ינב תא איצוי אוה ,הצרי ה"בקה רשאכו

,ה"בקה לצא שדח ןוצר לעפת :"ךנוצרכ ונוצר השע" - הנשמב הארוה יהוזש ול םירמוא
,הלואגה תא רבכ םיצורש תמאב קעוצ התאש ז"יעו ,תולגהמ רבכ ואציש ,"ךנוצרכ"
,"םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ" ,בלה תא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבדבו
!תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ןוצרה ה"בקה לצא םילעופ - ןוילעה םדאה בלל ללוכ

תורבסהו תונובשח כ"וכ ול שי ..."ונלש ךרדה וז ןיא" רמואו ידוהי אב רשאכ :ןכלו . .
- ב"ויכו ,הלואגל ןכומ וניא ינולפ ידוהיש עדויש ורמאב ,הלואגל ןמזה עיגה אל ןיידעש
,ךלש תורבסההו תונובשחה ליבשב ...!("קאדליוו א טסיב") םדא-ארפ התא :ול םירמוא
...!ל"ר ,הניכשה םע דחיב תולשלתשה רדס לכ ,לארשי ללכ תא תולגב בכעל התא ןכומ

,הלעמל שדח ןוצר תושעל ךירצ ידוהיש - הנשמה ירבדמ םידמלש הארוהה אופיא יהוז
!שממ דימו ףכית "הלואג יד ןייז ןיוש לאז" שורדלו שקבל ,ונייה
(מ"דשת'ה יעסמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


?קעוצ התא המ :ןעוט ר"הציה

המ :הנעטב ("רעקניגולק רעד") ערה-רציה וילא שגינ - "תולג יאלאד" קעוצ ידוהי רשאכ
וחילצה אל םהו םירצמב םתויהב הככ וקעצ לארשי ינב !ךומדק רבכ - ?ךכ קעוצ התא
בשיל" שקיב בקעי ז"נפל - ז"דעו ,"לודג שוכר"ה תא לבקל ידכ תולגב וראשנו תאז לועפל
!?ךיתוקעצב לועפל חילצתש בשוח ךנה דציכו ,תאז לועפל חילצה אל אוה םגו "הולשב

'יהיש םורגלו ("ןציירפיוא") זיגרהל לוכי דוע התא ךתקעצ י"ע - רציה ןעוט - הברדא
רתוי בטומו !הולשב בשיל בקעי תשקב י"ע םרגנש יפכ "ףסוי לש וזגור וילע ץפק" תמגודב
...!(ו"ח) ה"בקה תא זיגרת ןפ ,קעצת לאו טקש ראשתש

םירצמב י"נב תנעט םג אלא ,לארשי ינב תנעט לע הנעמה קר אלש ,ול םירמוא הז לע
ןושלמ הרותב העבקנו הבתכנ (תולגהמ תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םה םירתוומש)
:הארוה וז הנעטמ םג םידמל אלימבו ,הארוה

תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םירתוומ םהשו "תולג יאלאד" לארשי ינב וקעצ זאש םשכ
.תולגהמ רבכ תאצל םנוצרש קועצל לארשי ינב םיכירצ םויה םג ךכ - םירצממ


וישכע התפתת אל התא

שוכר"ה ליבשבש ("ןדערנייא טזאלעג ךיז") ותוא ותפיש השרה (םירצמב) ךנקז :הברדאו
ינב ירה זאמש ןויכ ,וישכע תותפתהל ךמצעל ןתת אל התא לבא - תולגב ראשהל יאדכ "לודג
.תולגה ןמזב םתדובע י"ע "לודג שוכר"ה תא רבכ ולביק יאדוב לארשי

- ט"ויו תבשבו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" - עובשה תומי לכב לארשי ינב םיקעוצ ןכלו
םידמועשכ הדימעה תלפתב םירמוא הז תאש ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"
םישקבמ - תוטשפב םינווכתמו ,תמאב הזל םינווכתמש ןבומ אלימב ,"'ירמ 'ימק אדבעכ"
!"םימחרב ןויצל ךבושב" ולש רשב יניעב תוארל

אנא" ,המשנבש "ןויצ" ,תוינחורב "ןויצ" לע ךלוה הזש ,םיימינפ םישוריפ הזב םנשי חטב
אלו דבלב תונווכה תא םינווכמ םא לבא ,תויתימא תונווכ םה יאדובש ,"אמלעב אנמיס
שוריפה תא םינווכמ רשאכ כ"אשמ !תולמה שוריפב זא רסח ,טושפה שוריפה לע םיבשוח
לכל !תונווכה תא הזב ףיסוהל רשפא דימתו ,ונשי רקיעה יזא - "תונווכ"ה תא אלו טושפה
יניעב תוארל ,םימעפ המכו םויו םוי לכב םישקבמש - טושפה שוריפה תא בושחל שי שארל
,תומילשב ויהיש ידכ ,רשב יניעה וארבנ הז םשל - הברדאו ,"םימחרב ןויצל ךבושב" רשב
!"םימחרב ןויצל ךבושב" - תומילשה תילכת תא תוארל םילצונמ םה רשאכ אקוד והזשו

ךירצ ידוהיש - 'וכו חקורב ,טקלה ילבשב ,ק"דרב אבוהו ,םיליהת שרדמב בותכש ומכו
יתמ עבות אוהש ,עובתל - הכלהב ןושלה קוידכו ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא עובתל
!הלואגה אובת רבכ

!הלואגה תא םיאיבמ - הלואגל הקושתהו יוויקה םצע י"עש ,בתוכ א"דיחהש דעו

םירתוומ םהש םירצמב לארשי ינב תנעט תודוא הרותה רופיסמ םידמולש הארוהה יהוזו
:"הולשב בשיל בקעי שקיב"ש הזמ ןכו ,תולגהמ תאצל רקיעה "לודג שוכר"ה לע

הנעמה תא רקיעב שיגדמש הזב ארמגה רופיס תא לצנל הצור ("רעקניגולק"ה) ערה רציה
לעופבש ,בקעי לצא ז"דעו ."לודג שוכר"ה ליבשב תולגב דוע ראשהל יאדכש ,הנעטה לע
;"ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ו ותשקב האלמתנ אל

םיכירצש ,(הארוה ןושלמ הרותהמ קלח םג איהש) הנעטה םצעמ םג דמול ידוהי לבא
!הולשב בשיל רבכ םיצורש שקבלו "תולג יאלאד" קועצל

םיקיזחמש ,הנעמהמ םג כ"מחאל הארוה םידמל - וז הנעטמ םג הארוה םידמול רשאכו
הזמש - "לודג שוכר"ה תא ולבקיש ידכב םירצמ תולגב רתוי ךורא ןמז לארשי ינב תא
שוכרב ואצי ןכ ירחאו" ה"בקה תחטבה רבכ המייקתנ םירצמ תאיצי ירחאלש ,םידמל
תונש לכ ךשמב לארשי ינב תדובע דוע ףסותינ הזלו ,(תולגב םבכיע אוה ךכ םשלש) "לודג
!תולגב האלה לארשי ינב תא קיזחהל הביס ןיא אלימבו - תולגה

ללכב עודמ :הלאשה תלאשנ הרואכלד ,רופיסה תא תרפסמ הרותה עודמ ןבוי םג ז"פעו
התיה אל הרותה םא ?ה"בקה לש ץוריתה תאו לארשי ינב תנעט תא הרותה ונל תרפסמ
ןויכ קועצל התע םיכירצ אלש הנעטב אובל הרואכל לוכי 'יה אל רציה ירה ,תאז תרפסמ
!זא 'יהש יפכ ,רוזעי אל ךכ ןיב הזש

אב 'יה ,ץוריתהו הלאשה תא האיבמ התיה אל הרותה םא :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
!"תולג יאלאד" קועצלמ ותוא בכעלו ידוהי לבלבל ידכ הצרתמו הלאשה תא לאושו רציה
ועדישו רציה תנעט תא הליחתכלמ ("ןענעראוואב") לטבל ידכב ,הרותה תאז תבתוכ ןכל
!דחא עגרל וליפא "תולג יאלאד" קועצלמ קיספי אל ידוהיש ךכ ,ז"ע ץוריתה תא דימ
(ו"משת'ה בשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


:השמ תנעטמ דומילה
!"הזה םעל התוערה המל"

!"הזה םעל התוערה המל" :ה"בקהל קעצש ,וניבר השמ לש ותגהנהמ םידמל הז ןינע . .

לש ויתודמ רחא ורהרה אלש תובאה תגהנה תודוא וניבר השמ עדי יאדובש פ"עא :רמולכ
השמ ךנחתנו דלונ תיב הזיאב םיננובתמ רשאכ - םיבותכה תוטשפב םג ןבומכו] ה"בקה
י"שרפב םג) מ"כב ארקנ וניבר השמש דעו ,"רודה לודג" 'יהש םרמע לש ותיבב - וניבר
תובאה תגהנה תודוא ול ורפיס יאדוב ,כ"או ,"םרמע ןב" םשב (ארקמ לש וטושפ ,ת"הע
!"הזה םעל התוערה המל" :ה"בקהל וניבר השמ ןעט ,כ"פעא - ['וכו

םעל התוערה המל" ה"בקהל רמול ושפנב זוע ביהרה וניבר השמש ירחאלש תוטשפב ןבומו
תורירקב תאז רמא אל יאדוב - (ה"בקה לש ויתודמ רחא ורהרה אל תובאהש ועדיב) "הזה
םעל התוערה המל" :"םערוטשהקעצ לש ןפואב אלא ,("קיטולב-טלאק") תושידאבו
!?הזה

ןינעב ו"ח ללכ העגנ אלו המואמ הערג אל יאדוב - השודקד המכח - וניבר השמ לש ותנעט
התיה השודקד המכח דצמ ,ךדיאל לבא ,(ד"וטמ הלעמלש הטושפ הנומא) ה"בקהב הנומאה
."הזה םעל התוערה המל" הנעטה

המל" קועצל וילע (השודקד לכש) ולכש דצמש ידוהיל הארוה רותב - הרותב בתכנ הז ןינעו
וניבר השמל רמא ה"בקהש הרותב םידמולש הז םע דחיב :רמולכ ."הזה םעל התוערה
ןנואתהל יל שי ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" ("הזה םעל התוערה המל" ותנעטל הנעמב)
שיר י"שרפ) "התוערה המל תרמא התאו ,יתודמ רחא ורהרה אל(ש) . . תובאה תתימ לע
התוערה המל" וניבר השמ לש ותנעט תא הרותב בותכל ה"בקה הוצ הז םע דחיב - (ונתשרפ
לש הנעמה ירחאל וליפא ,לארשימ א"ואכל תיחצנ הארוה הנשי הזב םגש ןויכמ ,"הזה םעל
."'וכ ןידבאד לע לבח" ה"בקה

ול ןיא תולגב אצמנ ידוהי רשאכש - ולא םיקוספמ םידמלש הארוהה תוללכ יהוזו . .
שורדלו ,"הזה םעל התוערה המל" ה"בקהל קועצל וילע אלא ,'וכ תואיצמה םע םילשהל
םיאתמה ןפואב ותדובע דבוע אוה ירה - הז םע דחיב לבא ;תולגה ןינע תוללכ רבכ לטבתיש
הניא ("הזה םעל התוערה המל") תילכשה הנעטהש ןויכמ ,תולגה תכשחמ לעפתהל ילבמ
,"אראו" - "הזה םעל התוערה המל" הנעטה לע הנעמה והזו ,הנומאה ןינעל ו"ח הריתסב
לעפתמ וניא זאש ,תוקלא תייאר ,'יאר לש ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש ,רמולכ
.םיאתמה ןפואב ותדובע דבועו תולגה תכשחמ
(ג"משת'ה טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ)


תודגנתהל הביסה

ןורחאה ןמזב תודגנתהל הביסה

,"יתמ דע" קועצל ךרוצה תודוא םישיערמו םיכלוהש ,ןורחאה ןמזב אקודש - אלפי רתויבו
השיערמו תררועמש שפנ לע םירק םימ ןיכפושש ולאכ םיאב - הלואגה לע שורדלו שקבל
,(חבושמ ז"ה םידקמה לכו) ירשפא יכה םדקהב ונקדצ חישמ תא איבהל לדתשהל םיכירצש
םצעב (םג אלא ,"יתמ דע" השירדו הקעצב קר אל) תושילח כ"וכ לצא השענ הזמ האצותכו
.ונקדצ חישמ תאיבב הנומאה

עגונ ,תולגה םויסב ,אקוד ןורחאה ןמזבש ןויכמ :תנתונה איהש - הז בצמל ידיחיה רבסהה
דצמ הריתי תודגנתה הז לע שי ,ןכל ,הלואגה לע ושרדיו ושקביש ,"יתמ דע" וקעציש רתויב
.ז"ועלה

ל"צ ובש דחוימ יוצר-יתלב ןיינע שי ןמזו ןמז לכל אלא ,םיווש םיתעה לכ אלש עודיכו
.הז ןמזב 'וכ המחלמה רקיע
(הגומ יתלב - ח"משת'ה חספה גח תוליל תוחישמ)


תומלוע שיערהל םיכירצ

ןמזה עיגה רבכש יאדוב ירה - תולגב םיאצמנ י"נבש םינש הברה ךכ לכ ורבעש ירחאל
!יולג ןפואב 'יהת י"נבל ה"בקה תבהאש

("ןטלעוו ןעמערוטשפיוא") תומלוע שיערהל םיכירצ - תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכו
!!"ואנ חישמ טנאוו יוו" שקבלו זירכהלו

שקבל םהלש ךרדה וז ןיאש םירמואו ,"םימש תארי לש אלטצא"ב םישבלתמש ולאכ םנשי
השע תוצמ הנשי ירה - 'וכ םהלש ךרד וז ןיאש רמול ךייש דציכ - !'וכ ה"בקהמ שורדלו
ןורסח תודוא רבודמ רשאכ כ"וכאעו ,םייוסמ רבד ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש הרותב
םירמוא ל"נה םידוהי רשאכ ,כ"או ,ונורסח תא אלמיש ה"בקהמ שקבל אוה ךירצ ,הלואגה
!הרותב תשרופמ השע תוצממ יכפה ןפואב איה םתגהנה ירה - םהלש ךרד וז ןיאש
(הגומ יתלב - ה"משת'ה אשנ פ"ש תחישמ)


...םינעוטה "םדא יארפ" םנשי

:םינעוטה (ןשטנעמ עדליוו) "םדא יארפ" םנשי ,הלואגה ןינע תוללכ תודוא םירבדמ רשאכ
ןעווארפ םילוכי דציכ ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירמואש םערוטשהו שערה והמ
הרות דומלל םיכירצ - דימ חישמה תאיב םיצורש ףקותב עובתלו "טייקשיתבה-לעב"
םיצורש ףקותב עובתל אל לבא ,חישמה תאיב תודוא שקבל - רתויה לכלו ,תווצמ םייקלו
!דימו ףכית תאז

- 'וכו דובכה ךפיה והזו ,"ץרא ךרד" הז ןיא - 'וכ דימ חישמה תאיב עובתל :איה םתנעטו
!םנושלכ - םהלש ךרדה וז ןיא

הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הדימעה תלפתב םישקבמ םמצע םהש םהל םירמוא רשאכו
אדבעד בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ ,הלפתה תעב תרמאנ וז השקב :םה םינוע - "חימצת
ךיישה בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ כ"אשמ ;'וכו םלועה תואיצממ הלעמל ,'ירמ 'ימק
!'וכ םהלש ךרדה וז ןיא ,םלועל

ןהו ,םיבוט םימיו תותבשב ןהו ,לוחה תומיב ןה ,םויו םוי לכב :איה רבדב הבושתה הנה
לארשימ א"ואכ רמוא ,וילגר תריקע ירחאלו ,ע"ומש תלפת ירחאל הנה ,פ"כהויו ה"רב
רומאכו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש וניתובא יקולאו וניקולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי"
!םלועה תואיצמל תוכייש הנשיש בצמו דמעמב ,הלפתה ירחאל םיאצמנש תורמל -
(א"משת'ה לולא ח"רעו ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ)


הלואג ול עיגמ

תרהממ ,"רעבירא הליחתכלמ" - אישנה 'לבו ,"הבחרב הכלהתאו"ד ןפואב א"ואכ תגהנה
םדאב רבודמ רשאכ ,ןכש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא תזרזמו
,ול עיגמש רבד איה הלואגה ירה ,'וכו ט"וקשל םוקמ ןיא יזא ,תונובשח לכמ הלענש
בוכיע אלל וליפא - שממ עגרכ ,שממ דימו ףכית אלא ,עובתל ךירצ וניאש דעו ,תוטשפב
תולגהמ םיאצוי - "םירותפכה חוצחצ" תדובע תא םג רבכ ומייסש ןויכ ,"ןיע ףרהכ" לש
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה לא
(ח"משת'ה ירשת ג"י תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


י"ע שאה ךות לא שממ םיצפוק
!לארשי ץראמ םיקלח תריסמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

יתתנו הזוחאל םכל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואובת יכ" (דל ,די) וניתשרפב קוספה לע .א
,םהילע םיאב םיעגנהש םהל איה הרושב" :י"שר שרפמ ,"םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ
לארשי ויהש הנש םיעברא לכ םהיתב תוריקב בהז לש תוינומטמ םיירומא ונימטהש יפל
."ןאצומו תיבה ץתונ עגנה י"עו ,רבדמב

:י"שר שוריפבש "הרות לש הניי"ה

אוה "ירומא"ו ,(םיירקיעה) הערפ ירש 'גמ דחא 'יה ירומאש ,רוא הרותל תופסוהב ראובמ
,(םלועה ארבנ םהבש) תורמאמ הרשעמ ךפיהה ,ז"ועלד רוביד לבא ,רוביד - "רומא" ןושלמ
םע רושק ירה רוביד לש ןינעהש א"ותב םש ראבל ךישממו .'וכו תורבדה תרשעמ ךפיה
הנש ק"ת ךלה ה"בקהד ןינעה - השודקב ונשיש "בוט םש"ד ןינעה תרומתש ,ער םש איצומ
- "ירומא"ד ןינעה ונשי הז-תמועל יזא ,"בוט ןמשמ םש בוט" ש"מכ ,בוט םש ול תונקל
תוללכבש ,"םש ונל תושעל" ידכב לדגמ ונב םהש ,הגלפה רודב 'יהש המ ד"ע ,ער םש איצומ
."ירומא" - םייוצר יתלב רובידו הרימאד ןינעה והז

,השודק יצוצינ ,"בהז לש תוינומטמ" ונא םיאצומ (םיירומאה יתבב) ירומאה לצא אקודו
."רבדמב לארשי ויהש הנש 'מ לכ" ואיבחה םיירומאהש

וסנכי לארשי ינבש ידכב ,איה ירומאה לצא םיאצמנ ולא השודק יצוצינש הזב הנווכה לכו
כ"עו ,םהבש השודק יצוצינה תא םג אלימבו םיתבה לכ תא ושבכיו ,הושבכיו לארשי ץראל
תיבב תערצ עגנ יתתנו הזוחאל םכל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואובת יכ" קוספה רמוא
תא ,"בהז לש תוינומטמ"ה תא םהמ ואיצויו םיתבה תא ובירחיש ידכב - "םכתזוחא ץרא
.השודקה יצוצינ

:איה ךכמ הארוהה .ב

אוה - סומע) "והבג םיזרא הבוגכ"ש ירומא לש הרוצ האורו בוחרב ךלוה ידוהי רשאכ
ודי-לעש ידכב אוה ירומאה לש תואיצמה לכש תעדל וילע אלא ,ללכ ונממ דחפל ךירצ וניא
.לארשי ינבל "בהז לש תוינומטמ" ועיגי ונממו

,"דחפו התמיא םהילע לופת" ,ידוהימ ארי אוה ועבטבש הזכ ןפואב ארבנ ירומאה ןכלו
איבחמ אוה (ןענכ ץראל) ומוקמל םיעיגמ לארשי ינבש ינפל הנש םיעברא רבכש דחפ הזכו
אלו כ"חא םהמ תונהל ותלוכיב ןיא םאיבחמ אוה רשאכש ,"בהז לש תוינומטמ"ה תא
אוה כ"פעאו - 'וכו םירחאל םתוארהל וא ב"ויכו ותשאל םיטישכת רובע םהב שמתשהל
"יזח והיילזמ" - שיגרה אוה !לארשי ינבמ ודחפ דצמ ,םדוק הנש םיעברא רבכ םתוא איבחמ
.לארשי ץראל םיאב לארשי ינבש -

:תורודה לכל ידוהיל הארוה הנשי ךכמו

וילע - "הפיכב לשומ"ל דע ,םיוגה ןוטלש תחת יוצמ אוהשכ וליפא ,אצמנ קר ידוהיש ןכיה
תא ררבי אוהש ידכ - איה םש םיוגהש הזבו םש אצמנ אוהש הזב הנווכה לכש ,תעדל
.םוקמה ותואב םיוגה לצא םיאצמנש השודק יצוצינה

רשא" - איה םיכלוה םה 'ילאש "ןענכ ץרא"ש ךכמ לארשי ינב םילבקמ הזל חכהו . . .ג
ןתונו ,"ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ"ו ,לארשי ינבל התוא ןתונ ה"בקה ,"םכל ןתונ ינא
ודמעמ עגונ אל יזא שרויב רבודמשכו ,השורי רותב םלוע תזוחא ,"הזוחאל" םהל התוא
תא שרוי םג ןטק וליפא ,לכה תא שרוי אוה יזא שרוי אוה םא אלא ,ב"ויכו ולכש ,ובצמו
.לכה

ןתנ ה"בקהש ירחאל לבא ,"ןענכ ץרא" ןכא וז התיה לארשי ינבל י"א תא ןתנ ה"בקהש ינפל
י"נבל עיגת איהש הצר קר ה"בקהש אלא ;םהל תכייש הנניא איהש רמול ו"ח ,י"נבל התוא
הנתנו םהמ הלטנ ונוצרב"ו םיוגל ךייש 'יהי הז םדוקש - "םיוג תלחנ םהל תתל"ד ןפואב
."ונל

ךייש ןענכ ץראב תיבהש םיאורשכ וליפא םיעדוי (ץראה תא "םכל ןתונ ינא"ש) הז ןינעו
ינבש כ"חא םיקוקז אלא תעדל קיפסמ אל ךא ,"'וכ םהל איה הרושב" ןכלש ,ירומאל
םא וליפאש ,"תיבה תא ץתנו"ה 'יהיש כ"מחאלו ,לעופב תיבב ובשייתיו ואובי לארשי
.תאז םישוע - השודקה יצוצינ תא ררבל ידכב תיבה תא סורהל םיכירצ


הלודג יכה תוטש וז ירה

םידוהי לצא הנשיש [תויארפ =] "טייקדליוו"ל עגונב ריכזהל םוקמה ןאכ ,הזל ךשמהב .ד
,"הזוחאל םכל ןתונ ינא" 'ילע רמא ה"בקהש ץראה ,לארשי ץראמ קלח רוסמל םימייוסמ
וב םידומ םיוג םגו ,וב םידומ םיקודצה וליפאש בתכבש הרותב עיפומה קוספ ירה והזש
.םעו םע ןושלב ,ןושל םיעבשל והומגרתש יפכ 'יפא ,"לבייב"ב אבומ הז ירהש

לארשי ץראמ קלח לעופב רוסמלו קוספה דגנ ךליל םיצורה םימייוסמ םידוהי םנשי ןאכו
!תונדחפ דצמ ,םיוגל

תילכשה שפנ ךפיה וליפאו ,לכשה ךפיה אלא ,תדה ךפיה קר אל ,הלודג יכה תוטש ירה וזש
ךייש אל תונדחפ דצמ וליפא ירהש - 'וכו תימהבה שפנ לש תודמהו לכשה ךפיהו המהב לש
...!ל"ר ןמוזמו ןכומ יננה רמולו ברחה ינפב ראוצה תא דימעהל וא שאה ךותב דוקרל

!לארשי ץראמ םיקלח תריסמ י"ע שאה ךות לא שממ םיצפוק ןאכ וליאו


תונבלו ,"תיבה תא ץתנו"ל םיכירצ
יתימא תיב 'יהיש שדח תיב

ינא"ש פ"עא ,םיוגל לארשי ץראמ םיקלח תריסמ דעב םתעבצה י"עש םירובסה ולאו .ה
:"תיבה ץתנו"ל םיכירצש תעדל םהילע - תסנכ ירבחל םתוא ונמי ,"הזוחאל םכל ןתונ
,םיטסינומוק םיבשוי הז תיבבש ןויכ ,יתימאה תיבה הנניא וישכע איהש יפכ תסנכה
םיעדוי אל םהילעש לארשי ץראמ םיקלח רוסמל םיצורש ולאכל דע ,םירצונו םימלסומ
םיקעוצ םמצעב םהש םושמ ,ראות םהילע רמול םיקוקז אל ללכבו ,רמול ראות הזיא
וליפא םסרופמו עודיכ) לארשי ץרא לכ תא רוסמל וליפא ,יאדכ לכה םולשה ליבשבש
!(("ס'רעפייפ") םינותיעב

.יתימא תיב 'יהיש שדח תיב תונבלו ,"תיבה תא ץתנו"ל םיכירצ ןכלו

.רתוי םירבוג םיעוזעזה םויל םוימו ,עזעדזמ םלועהש ,פ"מכ רבודמכו .ו

ללמואה הזוחה לע רמולו תועטל ,םמצע תא תומרל וקיספה רבכ םויהש םיאורש יפכו
אוהש - םינש 'סמ ינפל וילע ומתחש ,"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" ש"ע ,"דיווייד פמעק"ד
.'וכו הז לע חומשל םיכירצו בוט רבד

םכשה לע םמצעל םיחפוט אל ,("ןטעקנאב") תוגיגח םוש הז דובכל םישוע אל רבכ תעכ
.'וכו "בוט לזמ" ינשל דחא םילחאמ אלו

- "בוט םוי"כ (םכסהה תמיתח לש) הז םוי עובקל שיש םיבתכמ חולשל םוקמב ,תמאבו
.ליהבמו רעצ רמ ,ארונו רמ םוי והזש םיבתכמ חולשל םיכירצ ויה

תורודל רמול הצור ינניא ;'יכב אוה ,ל"נה ללמואה הזוחה לע המיתחה י"ע ולעפש המ
דציכ םיאור הז לע ומתחש זאמ "םימי םייתנש ץקמ" לבא - דימו ףכית אב חישמש םושמ
!רבוגו ךלוה םידוהיה לע ץחלה

רמו רואל ךשוח םימשה ולאכ םנשיש ("בצמ ערעטיב א") רמו ךושח כ"כ אוה בצמהו
לארשי םע לש 'ירוטסיהב הרק אל םלועמ :אילת אהב אהש ,ךשוחל רוא ןכו ,קותמל
תכיישש לארשי ץראמ םיקלח תריסמכ ליהבמה רבד תיישע י"ע םמצעב ועגפי םידוהיש
!םיוגל - םהל

!רבד הזכ םלועמ 'יה אל םייתנש ינפל דע ךא ,תורצ המכו-המכ םידוהיל ויה תורודה ךשמב

שדקמה תיב רובע בהזב ושמתשישו ,ולגתי י"נב לצאש "בהז לש תוינומטמ"הש ר"היו
.שממ בורקב המילשהו תיתימאה הלואגב ,ישילשה
(הגומ יתלב - א"משת'ה ןסינ ,ערוצמ פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפב ןמוי


שטיוואבוילבש בושחל םילולע דוע
...הכוסב חספב םיבשוי

תא הרצקב ראתמה רידנ ןמוי םכינפל
ג"ישת'ה חספ לש ןורחא םויד תודעוותהה

תוירחא ילב ,םיבתוכה תמישר פ"ע - הנושארל ןאכ םסרפתמ ןמויה

,תסנכ-יתבהב םואנל גרובסמאיליוול םירוחב 30-כ וכלה דקתשאבכ חספ לש יעיבשב
רמאו ,ןוגינב םג 770-ל וסנכנו (בוחרב) םירגנוהה לצא ורקב םג ,םינוגינב רוזחו ךולה וכלהו
.הדועסה תעב 'ילעה לע 'יה ש"דא ק"כ .גרובסמאיליוו ןופ סאד ייז ןעמוק אמתסמ ש"דא

גגה לע וחינהו ,(רצחב) הכוסל דעוותהל ש"דא ק"כ אצי ךרעב 4 העשב חספ לש ןורחאב
.םימשגה ינפמ (יוסיכ) טנעזערב

המכ דוע םע דחי המיבה לע בשיו (םהידי ולטנ "םלוע"ה ןכו) וידי תא לטנ ש"דא ק"כ
."םייחל" רמול הוצו "םייחל" רמא ,ש"נא ינקזמ

התוא ארקו החנמ רחא תפסונ הדועס השוע 'יה ט"שעבהש כ"ע ש"דא ק"כ רביד 1הליחתב
דועו ,חישמ תודוא תרבדמ פ"שחאד הרטפההש יפל אוה הזל םעטהו ,"הדועס ס'חישמ"
ןכ-לעו ,ינש ט"וי גהונ אל י"אבו ,ל"וחב קר גהונו תויולג לש ינש ט"וי אוה פ"שחאש יפל
םג רבודו .ט"ויל ותוא םישועו רומג לוח לש םוי םיחקולש - חישמ לש יוליגל תוכייש ול שי
.חספה רמג םדוק הצמ תכיתח תוכאל גהנמה לע

:רמאו ?הסכמ תחת םיבשוי אלה ,םשגהמ םידרטומ "םלוע"ה עודמ ש"דא ק"כ לאש כ"חא
לבקמה רבדמ אוה הסכמה יזא ...הכוסב חספב םיבשוי שטיוואבוילבש בושחל םילולע דוע
.האמוט

.ןוגינ ונגניו "םייחל" ורמאיש ?[כ"כ םידורט עודמ =] "ןגארטוצ ןעמ זיא סאוו" -

.תוקד 50-כ ךרא רמאמה .2'וג 'ה םירחהו ה"ד רמאמ כ"מחאלו ,החיש דוע התיה כ"חא

"פאק ןראפ ןפאכ ךיז ןעמ טעוו" חישמ אובישכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ רפיס ש"דא ק"כ
םהב לועפל לוכי 'יהש ולאכ םימי ויהש כ"ע [הטרחו לודג רעצ שגרב ושאר לע וידי םישי =]
.(דואמ הכב ש"דא ק"כ) המואמ השע אלו

ןמז דע הנמזש ש"דא ק"כ 4רמאו ,3המחה תכרב תודוא השקו הכורא החיש התיה כ"חא
ה"בקהשו ,'תוירחא ילב' לבא ךרבל םילוכי תוצח דע םגש ףוסבל ףיסוהו ,עמש-תאירק
.רחמ ןנועמ 'יהי אלש רוזעי

םגה) םילהת קרפ רמאיש ש"דא ק"כ הנעו ,'וכ םירפסמ םימשה רמול םיכירצ םא לאש 'א
ול 'יהיש הצורש ימ :ש"דא ק"כ רמא "דוחי םשל" תרימאל עגונב .(חרכומ וניאש
.רמאש ךורב םדוק קר םירמוא לבא ,תואירבל

הדשה ירעל םיעסונה ש"נאמ הברהל ןיי קליחו םייטרפ םישנאל ש"דא ק"כ רביד עצמאב
:5רמא כ"חאו ,זיראפד ש"נאל קלחל ןיי קובקב ןתנ ג"ברהל .(ש"דא ק"כ תוחילשב)

ינפמ :'ב ,שנועה תארי ינפמ הוצמה םייקמש :'א - תווצמה םויקב םיגוס הברה םנשי
קר אוה הלענ רתויה םויקה לבא .ז"יע וילע ךשמנש יוליגה ינפמ :'ג גוס ,הב שיש הלוגסה
וא בוט אוה םאה ומצעל בשוח וניא יזא ךכ אוה ע"הצרש ןויכו ,ןוילעה ןוצר אוה ךכש ינפמ
.תאז השוע אוה - ךכ ע"הצרש ןויכ אלא ,רבד םוש םע בשחתמ ונניא אוה ,אל

טרפבו ,ןורחא רתויה תולגב םיאצמנ ונחנאש פ"עאש ,ונרודב אוה ןכו :ש"דא ק"כ ךישמהו
ךירצ ךכש אוה ע"הצרש ןויכ לבא ,(דואמ הכב ש"דא ק"כ) יברה לש תוקלתסהה ירחאל
.אל וא ונרובע בוט הז םאה בושחל ןיא יזא תויהל

:רמא כ"חאו ,"ןימאמ ינא"ה תא ןגנל הוצ עצמאב .חמש ןוגינ ןגנל הוצ ש"דא ק"כ

רפסמ תועשה תא ףוטחל םיכירצו ,רקי רתויה ןמזה אוה תולגה ןמזש וארי חישמ אובישכ
.חישמ אובל לוכי רבכ רחמ יכ ורתונש

ול ןיאש ול רמאו תודיחיל סנכנש 'אל צ"צה ר"ומדא רמאש המ 6כ"ג ראיב ש"דא ק"כ
קשח שי ילש השעא המ !"חאטעפ ,חאטעפ" :צ"צה ר"ומדא ול הנעו ,דומלל קשח
,א"טס איפכתא אוה זאש ,רעצ ךותמ םימייקמ וא םידמולשכ אוה רקיעה ירהש ...!?דומלל
.ללכ הז ןינע 'יהי אל ל"על לבא

אצי זאו ,לאזב דחי ולכא םירוחבה לכש הנושארה םעפה 'יה ו"סרת תנשבש ,7רמא עצמאב
הוצו ,תוסוכ עברא 'לתה לכ ותשיש הוצו פ"שחאב דעותהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.ושע ןכו ,הבישיה ןובשח לע תוסוכ 'ד 'לתה לכ ותשי וישכע םגש ש"דא ק"כ

רמא ש"דא ק"כל ורסמשכו ,םיקזח םייניש יבאכ ול ויהש דחא 'יה תודעוותהה עצמאב
.ול לקוה לביקשכ ףכיתו הנבלה תא שדקל ומצע לע לבקיש

דומלל הצור ונניא אוהש וברל רמאיש ול רמאו הצמ תכיתח ש"דא ק"כ ןתנ הדנקמ 'א רענל
.תילגנא

פאה ןגנל הוצ כ"חא ,(תובב 'ד) ז"הדא ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ הוצ ןוזמה תכרב םדוק
סוכ ומצעב קליחו הלדבה השע כ"מחאל ,בירעמ ,ז"מהרב ,"ט"וי ןטוג א" רמא ,קאזאק
."יצפאלכ יצירושז עינ" ןגנל הוצו הכרב לש

.ךרעל 11 העשב המייתסה תודעוותהה

.חמשו אירב ץיק :ש"דא ק"כ רמא הכרב לש סוכ רחא

.6:45 העשב לאזב ללפתהל ש"דא ק"כ סנכנ תרחמל

אל ךא המחה התארנ עצמאב ,תוקד רשעכ דמעו הצוחה ש"דא ק"כ אצי הלפתה רחא
לוקב הכרבה רמאו ,"'וכ וללה" רמאו רתוי בוט התארנ כ"חאו ,ךכ לכ הרורב התיה
(הנבל שודיקד רדסהכ) 'יוללה ,תולעמל ריש ,חצנמל ,חכב אנא הארנכ רמא כ"חא ,תויחבו
םיכירצ אלש רמאש ףא) ןנבר ונת םג רמאש המודמכו םירפסמ םימשה רמא ונילע םדוקו
זמרו ,ונתלאג םירצממ ומצעב ליחתה כ"חא ,שידק ורמאיש רמאו ,ונילע כ"חא ,(תאז רמול
.ודקריש 'קה ודיב

__________
.ךליאו 233 ג"ישת "שדוק תוחיש"ב וספדנ תוחישה (1

.386 ג"ישת מ"הסב ספדנ (2

.ךליאו ו"ס םש "שדוק תוחיש" (3

.ב"יסוס םש (4

.ז"טס םש (5

.ו"טס םש (6

.ט"יס םש (7


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"יינע ץראב םיקלא ינרפה"

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ רידנ (ןטקומ) םוליצ ונינפל
א"משת'ה ןסינ 'ז ,ערוצמ פ"ש תחישב (הארנה יפכ) םיחינמה תלאשל

(ךליאו ה"ס 67 'ע ג"ח א"משת "שדוק תוחיש"ב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

וליפא ןינמ החוורב אלא יל ןיא אמוחנתבו חילצמ שיא יהיו ףסוי תא 'יוה יהיו נ"שמכו
.'וכ רעצב

.א"ה ומשב ופיסוה ז"חאלש טרפבו

- (םירפאבו השנמבו) םיקלא ןאכ רמאנש רואיב ךירצ ז"פע הרואכל הנהו

השמ קרו 'יוה תא יתעדי אל יכ םיקלא - ץראה תורע םירצמב יוליג :םינשב ל"יו
.'וכ תוכמה י"עו

.(םראב) ןבוארב כ"אשמ

תנסא י"ע םג םמש תאירק - אלימבו ל"נה תדיל"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish