ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ידיחיה רבדה ,"םיצנוק" םושמ עדוי וניא דלי
,הטושפכ הלואג םיכירצש - הז ןיבמ אוהש
!םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ תוטשפב

*

חספ דעומה לוח ,שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= וש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
מ"שת'ה חספ לש ןורחא תחישמ / םידליה לש םחוכ

ק"הלב ןושאר םוסרפ - הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה / "הלחת והוריכה םה"

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ןינעב / "עקרקב םהינפ ושבכ" רדגב םה העבצהמ םיענמנה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
םיחינמה תולאשל יברה תונעממ םימוליצ / ?"איצוה ונתוא" רמאנ המל עגונב

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םידליה לש םחוכ

אוה - ונקדצ חישמ תא איביש הלודג החמשב ה"בקהמ שקבמ דליש ז"יע
עדוי וניא דלי ירה * שממ תוטשפב ,שממ לעופב אובי חישמש לעופ
עדוי וניא אוה - ת"וקלה ספדנש ול םירמוא רשאכו ,"םיצנוק" םושמ
תא ןיבמ ונניא אלימבו ,"ומוי ןב קונית" אוהש ןויכ ,ללכב הז רפס הזיא
םיכירצש - הז ןיבמ ןכ אוהש ידיחיה רבדה ;םילענ יכה םינינעה לכ
* !םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ תוטשפב ,הטושפכ הלואג

הגומ יתלב - מ"שת'ה חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

.2"חספ (תלואג)ל םירופ (תלואג)" ,"הלואגל הלואג ךמסמ"ש 1תרמוא 'מגה .א

ירהש ,ןסינ שדוח ךותל הסנכנו הכשמנ םירופ תלואגש ןויכ ,ךכ לע םעטה פ"מכ רבוד
תא סונכ ךל"ד ןינעב לחה הזש ,חספ לש םינושארה םימיב התיה ןמה לש ותלפמ (תלחתה)
כ"מחאלו ,ןסינב ז"טו ו"ט ,ד"י - םימי 'גב עריא הזש 4שרפמ י"שרש יפכו ,3"םידוהיה לכ
.ןמה תא ולת ןסינב ז"טב

הזיא תושעל בוט"ש ,5ע"ושב הכלהב הזה םויה דע עיפומ (חספב ןמה תלפמד) הז ןינעש דע
."ןמה הלתנ םויב ובש הז םויב התיהש רתסא תדועס רכזל (חספד) 'ב םויב הדועסב רבד

תומילשש םושמ ,ןסינ שדוחב חספד הלואגל רדא שדוחב םירופד הלואגה "ךמסמ" ןכלו
,["ןנא שורושחא ידבע יתכא" 6ל"זראממ םג ןבומכ] רדא שדוחב 'יה אל םירופד הלואגה
.ןמה תא ולת ןסינב ז"טבש דע ,ןסינ שדוחל ךשמנ םירופד הלואגה ךשמה אלא

,לעופב הכלהל דע כ"חא דרוי הז ןכל ,םינינעה תוינחורב "הלואגל הלואג ךמסמ"ש תויהו
,ןסינל ךומסה רדא שדוחב םירופ תא םישוע תרבועמ הנשבש - תוטשפב אוה ןינעהש יפכו
."הלואגל הלואג ךמסמ"ש ןויכ

:םידלי םע דחוימב הרושק ירה םירופ תלואג . . .ב

,"תוקונית ףלא ב"כ" דחי ףסא יכדרמש ז"יע העיגה איהש םירופ תלואגל עגונב ונא םיאצומ
.7הלעמל הריזגה לוטיב תא לעפ תוקוניתה לש "אידג לוק"הו

אוה ידוהי לכש ,ידוהי לכל סחייתמ הז ?תוינחורב אוהש יפכ "אידג לוק" ןאכ שוריפה המ
;הלעמ יפלכ "אידג" 'יחבב

םע תורושקה תוכלה םידמולה ,תוטשפב תוקונית לש "אידג לוק"ה תודוא רבודמ ןאכ ךא
.[רמועה תריפס לש יחכונה ןמזה םע תורושקש] 8"רמועה תוצמ תוכלה" ק"מהיב

.9"ל-א ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפותו הצע וצוע"ה 'יהיש לעפ הזו

שקיבו ,"רפסה תיבמ םיאב ויהש תוקונית השלש" שגפ יכדרמש 10שרדמב םג רפוסמכו
יכ םיעשר תאושמו םואתפ דחפמ ארית לא" רמא ןושארה יזא ,"ךיקוספ יל קוספ" :םהמ
רמא ישילשהו ,"ל-א ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפותו הצע וצוע" רמא ינשה ,11"אובת
.12"טלמאו לובסא ינאו אשא ינאו יתישע ינא לובסא ינא הביש דעו אוה ינא הנקז דעו"

תא ורמא תוקוניתהש ז"יעש ןויכ ,"הלודג החמש חמש 'יהו קחש ךכ יכדרמ עמשש ןויכ"ו
.םלועב לעופב כ"חא ולהנתי םינינעה דציכ ול וליג םה הרותב םיקוספה

ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב"ש ,םירצמ תלואגב עריאש המל אמגודב אוה הז ןינע .ג
,תוקונית ,14"'ה תואבצ" תא ודימעה תוינקדצ םישנהש ןויכ ,13"םירצממ לארשי ולאגנ רודה
."הלחת והוריכה םה"ה 'יהי םלצאש ןפואב

םתדילו םתרוהב תוטשפב יולת הז ירה "הלחת והוריכה םה"ה 'יהי תוקוניתה לצאש ידכבו
הנווכה 16"לוענ לג"ו "לוענ ןג"ש 15םישרדמב ש"מ לע פ"מכ רבודמכ ,הרות פ"ע יעבדכ 'יהתש
.החפשמה תרהט לע

תלואג האב - "הלחת והוריכה םה"ש "'ה תואבצ" תא ומיקה תוינקדצ םישנהש ז"יעו
.םירצמ

ןמזב תוקוניתה לש "אידג לוק"ה י"ע האבש ,רדא שדוחב םירופ תלואגב ז"נפל 'יהש יפכו
.הלואגה תא ואיבה תוקוניתה "ןנא שורושחא ידבע יתכא"ד בצמו דמעמב 'יפאש ,אוהה

"הלחת והוריכה"ש ולא םה תוקוניתה יזא ,ןסינ שדוח ,אבה שדוחה עיגמשכ כ"חא םג ךכו
שבד והקניו" ,םליכאה אוה רשאכ ,ןכל םדוק דוע ה"בקה תא וריכה םהש ןויכ ,ס"ירקב
.תולגב םתויהב דוע םלדיגו ,"'וג עלסמ

ונתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכבש אלא וניתולכל ונילע דמע דבלב דחא אל" ירה .ד
י"ע ואב םירצמ תלואגו םירופ תלואגש םשכ יזא - 17"םדימ ונליצמ אוה ךורב שודקהו
.רודו רוד לכב ,"אידג לוק"ה ,תוקוניתה םילעופ ז"דע - תוקוניתה

וניבא) אבאה רשאכש - חישמ לש ותדועסב טרפבו ,"החמשל םידעומ"ד ןמזב טרפבו
.החמש ולצא םג לעופ הז ,חמש ונבש ןיחבמ (םימשבש

,החמשב דליהש יתמל המוד אל הז לבא ,ול ןתונ ויבא הכוב ןבה רשאכ םגש םנמא תמא
,ברו םוצע לודג ןפואב ול ךרטצמה לכ תא דליל ןתונ אוה אלימבו ,החמשב באה םג יזאש
,ל"מיג םע "השודגה" - ט"שעבה רודיסב ש"מכו ,"הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ"
.םהידליל עגונב םילדתשמ םירוהש ךיא - "בר השעמ" ,שחומב תאז םיאורש יפכו

ידכב ונב לש תונטקל ומצע ליפשמו ,לדתשמ אבאהש 18וירפס תלחתב בתוכ דיגמהש יפכו
.החמשב 'יהי ונבש

רשא לכ תא םימשבש ויבא ול ןתונ - חמש הלחתכל אוהש רמוא ןבה רשאכש ןבומ הזמו
.ץופחי

.ויתושקב תא ולבקיש רתוי חוטב זאש - הכרב ךרבמ םג דליהש טרפבו

וצר אלו חופת הצר אוה םעפש ,דלי 'יה אוה רשאכ ןילופ יקידצמ דחא לע רופיסה עודיכו
.19לכאיש ידכב ותוא ול תתל םיחרכומ ויהו חופתה לע הכרב השע אוה יזא - ול תתל

,ןבומ - 20"ןיצוב ןיצוב" ןיידע 'יה אוה רשאכ קידצ םע עריאש רופיס ונל םירפסמש ןויכו
.א"ואכל תוכייש הזל שיש

וז אלש - בויח ןושלב איה וז הכרבש ,הדגהב םיסנה תכרב תא ךרבמ דלי רשאכ ,םויכ ןכלו
יקלאו וניקלא 'ה ןכ" םיפיסומ אלא ,רבעב "םירצממ וניתובא תא לאגו ונלאג"ש דבלב
םימייסמ כ"חאו ,21"םולשל ונתארקל םיאבה םירחא םילגרלו םידעומל ונעיגי וניתובא
םע רושק "חופת"ש ,דליל "חופת"ה תא איביש ה"בקה תא ,לוכיבכ ,חירכמ הז ירה - הכרבב
וחירהו" 24קוספה םע דחי 23אבומ הז קוספש ,"םיחופתכ ךפא חירו" 22ש"מכ ,ונקדצ חישמ
.25"ןיאדו חרומ" 'יהיש חישמל עגונב "'ה תאריב

הלואגהו ונקדצ חישמ תא איביש ה"בקהמ שקבמ דליש ז"יעש ,ךכמ אצוי ןכ-םאו .ה
אוה ז"יע - חישמ לש ותדועס םע תאז םירשקמ ירהש ,הלודג החמשב תאז שקבמו ,הדיתעה
.שממ תוטשפב ,שממ לעופב אובי חישמש לעופ

עודיה הנעמכ) ת"וקלה ספדנש ול םירמוא רשאכו ,"םיצנוק" םושמ עדוי וניא דלי ירהו
ןב קונית" אוהש ןויכ ,ללכב הז רפס הזיא עדוי וניא אוה - (26ש"רהמה ר"ומדא ונבל צ"צהד
- הז ןיבמ ןכ אוהש ידיחיה רבדה ;םילענ יכה םינינעה לכ תא ןיבמ ונניא אלימבו ,"ומוי
!םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ תוטשפב ,הטושפכ הלואג םיכירצש

'יה ("הלחת והוריכה םה"ל כ"חא איבהש) "רוצ שימלחמ ןמשו עלסמ שבד והקניו"ש יפכו
'יהש ק"האב קייודמה םוקמה תא 27רמוא ירפסהש ךכ ידכ דע ,םיימשג םיפוגל ימשג לכוא
לעופב אב הזש ,תרמוא-תאז ,(םירצמב 'יהש) "'וג עלסמ שבד והקניו"ד ןינעה ד"ע וב
.תוימשגבו

ונניא אוה םא וליפאו ,28"הבהא ילע ולגידו"ה םייוקמ - תומימתב תאז שקבמ דליהש ןויכו
.29"הבהא ילע וגולידו" זא םג יזא ,קיודמב תאז רמוא

לארשי רענ יכ" ,הבהאה ןינע םע הרושקה הלואג ,הדיתעה הלואגה אובתש לעופ הזו
."םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב 'יהש יפכ ,"והבהואו

"ונתולכל ונילע םידמוע"ש בצמו דמעמ הזכב םיאצמנשכ וליפאש ,םידליה םילעופ ז"דע .ו
ןינעב וא ,30"אגלפ אלטק יל המ הלוכ אלטק יל המ"ש ,םיימשג םינינעב וא םיינחור םינינעב
דיחי לש תומילשב וליפא וא ,הרותה תומילשב וא ,םעה תומילשב וא ,ץראה תומילשד
- דחא רבד קר ול רסח םא 'יפא דע ,לארשיב

דחפמ ארית לא" יכדרמל ורמא תוקוניתהש יפכ ,םהלש "אידג לוק"ה י"ע םידליה םילעופ
,"'וג רפותו הצע וצוע"ו ,"'וג םואתפ

,"ןטקה אוה בקעי"ש וליפא - 31"בקעי ידבע ארית לא"ו תויה ,דחפל המ ןיא הלחתכלמש דע
ירטש" ,ה"בקה לש "ידבע" והז ךא - "בקעי ידבע" ,תודבעד בצמו דמעמב אצמנ בקעיו
ירהש ,ףסונ רטש 'יה כ"חאש ףא ןכל ,תולגל ונתוא חלשש הז אוה ה"בקהש ןויכ ,32"םדוק
."םדוק ירטש" כ"פעא ,33תולגל וכלה ןכ םיפוגה

חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהתו ,תולגהמ ונתוא איצוי ה"בקהש לעופ הזש דע
.ונקדצ

םעו ותחפשמ לכו ותנקזו ונקז ,ומאו ויבא ,ויתויחאו ויחא םע ,דלי לכ חקי ונקדצ חישמו
תולגהמ םכילויו ,טרפב תחאו דחא לכו ,לארשי םע לכ םע ,ןהיתורבח םע - תודליהו ,וירבח
.שדוקה ץראל

הצור וניא םגו רחא רבד םוש ןיבמ וניא אוה הז דבלמו ,ןיבמ דליהש דיחיה רבדה והזו
."רקיעה אוה השעמה"ש ,רקיעב ץפח אוהו תויה ,ןיבהל

ורבד רפותו הצע וצוע"ד לעופב השעמל םג רושק ונקדצ חישמ תאיב לש לעופב השעמהו .ז
השועל"ד ןפואל דע ,"םדימ ונליצמ ה"בקהו" םייוקי דימו ףכיתש - "'וג םוקי אלו רבד
.35"וסנב ריכמ וניא סנה לעב וליפא"ש דע ,34"ודבל תולודג תואלפנ

("ךיז ןעלקאש רעד") םיעוזעזה ןה ,םתודוא םיעדויש םייוצר יתלב םינינע רתוהו יד םנשי
ליעל רבודמכו ,ץראה תומילשב םיעוזעזה ןהו םעה תומילשב םיעוזעזה ןה ,הרותה תומילשב
.'וכו הלכלכהו ןוחטבה ינינעב םג םיעוזעז םנשיש ,36רוציקב

!רתוהו יד םה ולא םינינע לכש

םידחא קרש םינינע םג םנשי ,לכל םיעודיה םייוצר-יתלבה םינינעה לכ לע ףסונש אלא
וניא דחא ףאש רמולכ ,"וסנב ריכמ וניא סנה לעב וליפא"ש םינינע םנשיש דע ,םהמ םיעדוי
ןפואב ךשמנה 38ה"בקה לש ודסח והזש ,37"ודסח םלועל יכ" ידיל עיגהל םיקוקזו ,םהמ עדוי
"יכ") תוליצאד םילכ 'לה לע ךלוה הזש 39ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ ,"יכ" לש
והיא"ה ךשמוי ע"יבד םילכבש איה הזב הנווכהו ,ע"יבל םידרויו םיכשמנה ('ל אירטמיגב
.תוליצאד םילכבש 40"דח יהומרגו

ראובמכ "תואבצ" םשד ןינעה םג (ע"יבב תוליצאמ "דח יהומרגו והיא" תכשמה) הזש
בתוכ ןקזה ר"ומדא כ"פעא לבא ,"הז וניצמ אל ח"עב"ש 42צ"צה בתוכ ךכ-לעש] 41רוא-הרותב
.[44תואבצ 'יוהד ןינעב ז"הדא לש ("וטפיוא רעד") ושודיח והזש 43עמשמ ךכמש ,ךכ

.םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב השעמבו םיימשגה םירבדב ךשמנ הז לכו

.חישמ לש ותדועסב םתופתתשה י"ע םידליה םילעופ תאזו .ח

םתיא וחקיו ורכזיש ידכ - וז הדועסב הנווכה יהמ כ"חא םהל םיריבסמ הזל ףסונו
.ז"חאלש םימיה לכל דע ,ט"וי יאצומל םג הדועסהמ

םג הז ךכמו ,"הנשיחא התעב"ד ןפואבו ,ליעל םירומאה םינינעה לכ הלעמל םילעפנ יזאו
,הטמל דימ ךשמנ

,המילשהו תיתימאה הלואגל ,דחי תונטקהו םינטקה םע שממ בורקב םיכלוהו

ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפותו הצע וצוע" םיקעוצ םהו ,"הלחת והוריכה םה" - הברדאו
םיקוספה םע 'יהש יפכ ,"בקעי ידבע ארית לא" קעוצ וינפל אבש קוניתהש דע ,תוטשפב "ל-א
קוספה כ"מחאלו "םואתפ דחפמ ארית לא" קוספה 'יה םדוקש ,יכדרמל ורמא תוקוניתהש
."רפותו הצע וצוע"

םימיב דועש ,"הלחת והוריכה םה"ד ןפואבו ,םיחפט הרשעמ הטמל ז"כ תא םיכישממו
ןה דימ"ה לעפנ כ"מחאלו ,45"םתובשומב רוא 'יה י"נב לכל" השענ תולגב םינורחאה
.47"המר דיב םיאצוי י"נבו" ,46"ןילאגנ

.שממ בורקבו ,48תואלפ 'נד ןפואל דע ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו

רמול ידכ ןיי םהל ונתי ןכל םדוקו ,"רפותו הצע וצוע" ןוגינה תא התע ונגני םינטקה .ט
התא ךורב"ד הכרבהמו ,(וכרב אל ןיידע םה םאב) הכרבה תא ושעי םה הז לעש ,"םייחל"
יפכ) 49"הכולמה 'הל התיהו" ,"הלשמ לכב ותוכלמ"ל דע ,"םלועה ךלמ"ב ךשמי "וניקלא 'ה
,(םיה תרישד הלפתב םיפיסומש

.הנשיחא התעבד ןפואב 'יהי הזשו

__________
.ב"עס הליגמ (1

.הלואג ה"ד םש י"שרפ (2

.זט רתסא (3

.זי ,םש פ"הע (4

.א"קס םש א"גממ .ב"ס צ"תס ח"וא ז"הדא (5

,די הליגמ (6

רתסא פ"הע ינש םוגרת םג הארו .זנרתת זמר רתסא ש"לי ,ט"פ ר"תסא (7

.חנרתת זמר םש ש"לי ,י"פ ר"תסא ,זט הליגמ (8

'יעשי (9

.זנרתת זמר םש ש"לי .גי ,ז"פ ר"תסא (10

.הכ ילשמ (11

,ומ 'יעשי (12

.בי ,א"פ ר"ומש ,אי הטוס (13

.אמ ,בי אב - בותכה (14

.דועו ,םש אב פ"הע אתליכמ .בי ,ד"פ ר"שהש ,ב"לפ ר"קיו (15

.בי ש"הש - בותכה (16

.חספ לש הדגה (17

.ת"ואו ת"וקל (18

.7 חעק ןוילג "ךלמה יחי" האר (19

.א"ער ,חמ תוכרב האר (20

,זטק םיחספמ .פ"שגהב "ונלאג רשא" תכרב (21

ש"הש (22

.במת חלש ת"הוא ,טפ יעסמ ת"וקל האר (23

,אי 'יעשי (24

,גצ ןירדהנס (25

.דועו .7 ועק ןוילגו ,8 זלק ןוילג "ךלמה יחי"ב הארו .70 'עה 80 ו"ח ש"וקל האר (26

.גי ,בל וניזאה פ"הע (27

ש"הש (28

,ב"פ ר"שהש האר (29

.דועו ,הס ק"ב (30

.דועו 'ימרי ,דמ 'יעשי - בותכה (31

.הנ ,םש י"שרפ .במ ,הכ רהב פ"הע י"שרפו כ"ות (32

,בצרת ד ךרכ ד"וקל האר (33

,ולק םש םג הארו .חי ,בע םילהת (34

,אל הדנ (35

.218 ב"כח ש"וקל - ו"טס פ"הגחד םינורחאה םימי ברע תחיש (36

.(ד ,ולק) םש םילהת (37

.מ"כבו ,דס חלשב א"ות הארו ,חיק םיחספ האר (38

.(54 ד"שת מ"הס) ד"שת תואלפנ השועל ה"דסב (39

.המדקהב ז"וקת (40

אב (41

.חכש ע"ס אב ת"הוא (42

.בפק ב"ח "ינגל יתאב" מ"הס - ז"סר טבש ד"ויד "ינגל יתאב" ה"ד האר (43

,םש א"ות (44

.גכ אב (45

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (46

,די חלשב (47

.נ"שו .ךליאו ופת ך"נ ת"הוא האר (48

.אכ 'ידבוע (49


הלואגה ןמז


"הלחת והוריכה םה"

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ןתקדצו ,"םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב"ש 1תרמוא ארמגה
."הלחת והוריכה םה"ש םידליה ,ולדיגו ודימעה ןהש רודב האטבתה

:רודו רוד לכב הארוה הנשי ךכמו

םוי לכב ול הכחא" - "ןימאמ ינא"ב םירמואש יפכו ,םוי לכב אובי חישמש םיוקמ ירה
םישנה י"ע םגש ,2"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ש עדיל שי כ"או ,"אוביש
רוד דימעהל - ןדיקפת רקיע תא ואלמי ןהש ז"יע ,חישמ אובי רודו רוד לכבש תוינקדצ
."הלחת והוריכה"ש

םג ןבומכ) ןכל םדוק דוע ה"בקה תא וריכה םהש ,3"הלחת והוריכה"ב שוריפה עודיכו
דוע וריכהל םהילע 'יה ףוס-םי תעירק תעשב וריכהל ידכ ירהש ,הזבש טושפה שוריפהמ
ואר רבכ לארשי ידלי ירה ,ףוס-םי תעירק לש שודיחה המ םישקמה םנשיש דע .(ןכל םדוק
.םירצמב םתויהב דוע ה"בקה תא

בצמו דמעמה לע טבה אללש ,תוינקדצ םישנהמ ולביקש ךוניחה י"ע הזל וכז וללה םידליהו
.ס"ירקב 'יהש המ ןיעמ ,תוקלא יוליג םלצא 'יהיש ןהידלי תא וכניח ןה ,זא ררשש

."הלחת והוריכה"ה 'יהי םלצאש רוד דימעהל ,רודו רוד לכב םג תויהל ךירצ ךכו

.הדובעב םג יולת הזש תעדל ךירצ תאז לכב לבא ,הזל חכ-תניתנה תא םינתונ םנמא

החיטבמו חכ תנתונ הרותה ןאכ םג ךכ ,החטבהו חכ תניתנ םה הרותה ירופיס לכש םשכו
םגו ,ןמצע לע עיפשהלו םידליה תא ךנחל ןהילעש ,הז רודבש תונבהו םישנה ידיב יולת הזש
,תוקלא וארי - ("ןאט רעק א ךיז טעוו'מ ואוו") וטיבי ובש םוקמ לכבש ,תיבה שארו באה לע
.'יחמ תוקלאהש ימשגה רבדה תא םג וארי כ"מחאל קרו

ןקז ידוהיש יאולה - תוקלא ואריש םידלי לדגל ןהמ שורדל ןתינ דציכ :ןועטל רשפא םנמא
...הזל עיגי

םה" 'יה זאש ,ףוס-םי תעירקמ איה החכוההו ,םימלועל 'יה רבכ - אוה כ"ע הנעמהו
והוריכה" אל םה תאז לכב ,'וכו 'וכו תוארדהנס ישאר המש ויהש ףא-לע ,"הלחת והוריכה
.ינוע ךותמ וכנחתנש ולא לצא - םידלי הזיאו ,'יה הז םידליה לצא אקודו ,"הלחת

לע ובחסי אל םירוההש יאולהו) הבחרה ךותמ םידליה תא ךנחל רשפאש ,םויכ כ"וכאע
אד םינבלבו רמוחו-לק אד רמוח"ש ,תוינחורב םינבלבו רמוחב וקפתסיו תודרט דוע םמצע
השקה הדובעה י"ע םעפ ושענש םירוריבה לכ תא וררבי הרותב העיגיה י"עו ,4"אתכלה ןוביל
תא ךישממו ךרבמש רוד הזכ ,5"'יוה ךרב ערז" לש רוד דימעהל םיכירצ םירוההש ,(לעופב
םע םינטקה . . ךרבי" 'יהיש ,םירגובמל םג םדי-לעו ,6"םלועה דעו םלועהמ 'יוה"ה
,7"םילודגה

וכלי שממ בורקבו ,ןהידלימ תחנ בור ווריו ,ןתדובעב החלצה 'יהת םישנלש שארל לכלו
.9"המר דיב"ו 8"הזה םויה םצעב" ונקדצ חישמ ינפ לבקל
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת)

__________
,אי הטוס (1

.וט הכימ (2

.ךליאו ה"ס 176 ב"כח ש"וקל האר (3

,טמ רוא הרות (4

,אס 'יעשי (5

.די ,אמ םיליהת (6

.גי ,וטק םיליהת (7

.אמ ,בי אב (8

,די חלשב (9


ףתתשמו רבכ אצמנ חישמ
...ונמע דחי דקורו

םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :בותכה שוריפב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ש"מ ליעל רומאה פ"ע . .
הדיתעה הלואגהש ,ונייה ,הדיתעה הלואגהל חכהו הלחתהה איה מ"יציש "תואלפנ ונארא
.הלואגה ןינע ונשי ,תולגה ןמזב ,התע םגש ,ןבומ ,מ"יציב רבכ הליחתמ

'ינש םעפ התעגשכו ,ק"מהיב ברחנש ורמא ותרפ התעגשכש - ל"זח ישרדמב רבדה שרופמו
.לארשי לש ןעישומ רבכ דלונ ןברוחה תעשבש ,ונייה ,לארשי לש ןעישומ דלונ ורמא

יבד . . ומש הליש ירמא הליש יבר יבד" ,חישמ לש ומשל עגונב ארמגה ירבד ראבל שי ז"פעו
'יקזח ןב םחנמ םירמוא שיו . . ומש הנינח ירמא הנינח יבר יבד . . ומש ןוני ירמא יאני יבר
הליש םחנמ ת"ר ,"חישמ"ב (ובר לש) ומש סינכהל שפיחו לדתשה דחא לכש ,ונייה ,"ומש
.חישמ ונשי תולגה ןמזב םגש ןויכ - הנינח ןוני

.("ץנאט ס'חישמ") חישמ לש דוקיר חספ לש ןורחאב דוקרל גיהנה ר"ומדא ח"ומ ק"כ

הנכה הוהמו ךיישש דוקיר (א) :םינפוא יתשב שרפל רשפא - "ץנאט ס'חישמ" - הז רמאמ
.וב ףתתשמ ומצע חישמש דוקיר (ב) ,חישמל

'בה שוריפכ - ("זדנוא טניול סע יוו") ונל יאדכש יפכ שרפנ ,שרפל ךיא ונב יולת רבדהש ןויכו
...ולש דוקירה ונמע דחי דקורו ףתתשמו רבכ אצמנ חישמש -

ןקזה ר"ומדא לש ןוגינה ונגני הליחתו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" - חמש ןוגינ התע ונגני ,ןכלו
הליחת םינגנמ םימעפל ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאש עודיכ] "יצפאלכ יצירושז עינ" וירחאלו
הליחת "יצפאלכ יצירושז עינ" םימעפלו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" וירחאלו ןקזה ר"ומדא ןוגינ
ס'חישמ" - "יצפאלכ יצירושז עינ" - הז ןוגינ םע ודקריו ,[ןקזה ר"ומדא ןוגינ וירחאלו
."ץנאט

,ןקזה ר"ומדא ןוגינל המדקה רותב "ןוגינ ןגיצראה א" ןגנל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]
[:רמא כ"חאו .םימעפ 'ח תיעיברה אבב לופכלו ,ןקזה ר"ומדא ןוגינ כ"חאו

."ץנאט ס'חישמ" - דוקיר ךותמו ,הבר החמשב ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ונגני התע

הבגו אשנו םורי" וב רמאנש - חישמש ומצעל א"ואכ רייצי - ל"נה םישוריפה 'בל םאתהבו
דוקירש ,םגו ,ונמע דחי דקור - (אטחה םדוק 'יהש יפכ וליפאו) ר"הדאמ םג הלעמל ,"דאמ
.חישמל תוכייש ול שיו המדקה אוה הז

,ומוקמב דוקרי א"ואכש 'קה ודיב זמר א"טילש ר"ומדא ק"כו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ונגינ]
.[המוצע החמשב ומוקמ לע דקר א"טילש ר"ומדא ק"כ םגו

:א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא תיברע תלפת ירחאל .ןוזמה תכרב ךרב א"טילש ר"ומדא ק"כ
.הלוכ הנשה לכ לע החמשה וכישמיש
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


חישמש תמאב וצרי רשאכ
תאז ולעפי - אובי

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

,"םיסכמ םיל םימכ 'יוה תא העד ץראה האלמו" 'יהיש ,דחא רבד קר תוצרל םיכירצ . .
.םינותחתב 'יתניכשו ה"בוק אדחייל 'יהיש רקיעה ,דצה לע לכה חינהל שי הז רובעו

ארומכ םכילע םימש ארומ אהי ורמאש ד"עו - אובי חישמש וצפחי ,תמאב תאז וצרי רשאכו
."השעי ויארי ןוצר" ש"מכ ,תאז ולעפי - םדו רשב

חנויש םדוק דוע 'יפאו ,בלה שגרהל ולצא אובי ןינעהש ינפלש - אוה "ןוצר" הלימב קוידה
רוביד הבשחמד םישובלב הלגתיש םדוק ןכש-לכו ,ןיחומבש ד"בחב ("טגיילעגפא") ולצא
ךכ לע טבה ילב ,אובי חישמש תמאב ץופחיש ,דבלב ןוצרב תאז לעפיש קיפסמ - השעמו
ראשו ולש תושיה ,תואיצמה ,דובכה םע ,ל"וחב םילודגה ויקסע לכ תא בוזעל ךרטצי אוהש
אוהו אובי חישמש הצורו ןכומ אוה ,םוקמ לכמ ,ולש ("םיתוטש עקירעביא יד") תויוטשה
,ודימלת 'יהי

ש"כו ,וידימלת ויהי םה םג - תובאה םע 'יפא ,םידוהיה לכ םע הרות דמלי ירה חישמ -
- ("דימלת א ס'חישמ") חישמ לש ודימלת תויהל ול םיאתמש יאדוב ,תובאהמ תוחנש ,אוה

אוביש ,תוימשגב טושפ אלא ךאל'טעשפ םוש אלל תוטשפב טושפ ךכל ןווכתמ םנמא אוהו
לכ ףוכיו הרותב הגוה ידוהי היהי חישמש רמוא ם"במרהש יפכ ,ףוגב המשנ ,ידוהי - חישמ
.'וכ הרותה ךרדב קזחל לארשי

הבשחמל ןכש לכו תודימו ןיחומל ןיידע עיגה אל הזש ףא ,יזא ,תמאב ךכב ץופחי אוה רשאכ
.תאז לעפי אוה - "השעי ויארי ןוצר" תאז לכב ,דבלב ןוצרב אלא ,השעמו רוביד

,דימ אובי אוה יזא ,אובי חישמש םיצור םהש וקעציו םהיניב ורבדתי לארשי ינב לכ םאב
ם"במרה קספכ אלא ,'מגב םיאבומה םינינעה ראשו הלילב הזש ךכ לע טבה אלל ,ןיע ףרהכ
ךירצש קר ,ונשי רבכ חישמש םירפסב ראובמכו ,"ןילאגנ ןה דימו הבושת םישוע לארשי"ש
.ונימיב הרהמב המילשה הלואגה 'יהת ריאישכ ףכיתו ,י"חד ףיקמה ולצא ריאהל
(הגומ יתלב - ז"טשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


רדגב םה העבצהמ םיענמנה
"עקרקב םהינפ ושבכ"

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

םניה 117 םכותמש ,םילשוריב םיפסאתמה שיא 120 םתוא [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
אוה רשאכו ,ןדע-ןגמ ךפיה ןכו ,ןדע ןג שי ידוהי לכ ביבסש עודיכו .םייוג השלשו םידוהי
יפכ דע ,'ה ןוצר ךפיה לש ןינע וביבסמש ריואב קקחנ יזא 'ה ןוצרמ ךפיהה תא השוע
םינינע ודימעה םידוהיש הפוקת התיה םילשוריב רשא חספד 'ב םוי תרטפהב רפוסמש
ודימעה"ש דע ,םילשורי ךותב וטושפכ הרז הדובע לש םינינע - הרשאו לעב םע םירושקה
."'יוה לכיהב םלצ

,'יוה לכיה" רמוא קוספה [:ידוהי לכב תורקל לוכי םג אלא ק"מהיבב קר וניא הז ןינעו]
הריחבד ןינעה דצמו ,"'יוה לכיה" אוה ירה ידוהי לכ לש בלה ,ונייהד ,"המה 'יוה לכיה
!"'יוה לכיה"ב םלצ תדמעהד ןינעה ולצא ןכתי תישפח

קותשל םהל רוסא ,(120 םתוא לש) םתביבסב םיאצמנה םידוהי םתוא לכ :וננינעל עגונבו
אלא ,ול יאדכש המ יפל ושרפל לכוי אוה כ"חאש "םותס רמאמ" רמול וא םירתיה שפחלו
וז 'ה רבד" - איהש יפכ 'ה תמכח תא ץוחב רמולו תאצל שי - "ץוחב תומכח" תויהל ךירצ
."הכלה

תמכח תא זירכהלו דומעל וילע ,"הכלה וז 'ה רבד" דגנ םיעיבצמו םיפסאתמ רשאכ דחוימבו
אלו ,"הנורת ץוחב תומכח" בותכה ךשמהכ - החמש ךותמ תאז תושעלו ,יולגב איהש ומכ 'ה
ךירצ אוה אלא ,הזמ האצותכ ("זאנ ןיא לענש א ןפאכ טעוו רע") "ףאב ול וטנסי" אמש דחפל
זירכהל תונמדזהה ול ןתנתש ידכ ,"ץוח" ארקנה הזכ םוקמב ותוא ודימעהש ךכ-לע חומשל
רמול וילע אלא ,העבצהמ ענמיהל ול רוסא ,אלימב !"תפלחומ אהת אל תאזה הרותה" :יולגב
.ןלהלד 'מגה רופיסבכ ,"עקרקב םהינפ ושבכ"ד ןפואב גהנתהל אלו ,יולגב תאז

לש ודבע תא ןודל ואבשכ ןירדהנסהו חטש ןב ןועמש לע (א"עס ,טי ןירדהנס) תרפסמ ארמגה .ב
."עקרקב םהינפ ושבכ" ןירדהנסה יזא דומעל ךלמל רמול םיכירצ ויהו ,וינפב ךלמה יאני
ויה םהש יאדובו ,וניבר השמ דע שיא יפמ שיא ןיכומסה ןירדהנסה ישנאב רבודמש םגה
"עקרקב םהינפ ושבכ"ד ןפואב וז םתגהנהש 'מגה תרמוא ,כ"פעא ,ןירדהנס תויהל םייואר
ילעב") םהל רמא חטש ןב ןועמשש המ םש רפוסמכו ,המיאתמ הניאש הגהנה התיה
יוצר-יתלבה ןינעה לע תמייסמ 'מגהש יפכו ("םכמ ערפיו תובשחמ לעב אובי םתא תובשחמ
.("ותמו עקרקב ןטבחו לאירבג אב") ףוסבל עריאש

"עקרקב םהינפ ושבכ"ד הגהנה רשא ועדי י"נבש ידכ ?תאז ונל תרפסמ ארמגה המ םשל
.יולגב 'ה רבד תא רמולמ ענמיהל רוסאו ,"הכלה וז 'ה רבד"מ ךפיה אוהש ןינעל די תנתונ

לטב הזש יאדובו ,ללכ ץורית הז ןיא - 'וכ ינולפ לצא וז הלאש ולאשש ריבסהל םיצורש המו
"עקרקב םהינפ ושבכ"ש חטש ןב ןועמש תודוא ל"נה ארמגל עדומ אוה םג ירהש ,לטובמו
אל ;'וכ העבצההמ ענמהלו קותשל הרוי אוהש ןכתי אל כ"או ,כ"ע הרמא 'מגהש המל עדומו
קותשל רשפאש ורמאי ,ל"ר ,העירק םהילע עורקל שיש םינינע תודוא רבודמ רשאכש ןכתי
!"הכלה וז 'יוה רבד"ה דגנ םימחולה ולאל די םינתונ ז"יע ירהש ,'וכו

יפכ אל ,ירמגל רחא ןפואב תאז שרפיו ינשה אובי כ"מחאלו דחא רבד ורמאיש ןכתי . .
ךפיה םהש םינינעל עגונב העבצה הנשי רשאכש ללכ ןכתי אל לבא ,הלחתכלמ ונווכתהש
ןפואב גהנתאו קותשא ינא - "יעמ ינב ושיש" רמול ןוישר ונתי ,"הכלה וז 'יוה רבד
הז ןמזה ךשמב אמתסמו ,אוהש ומכ יולגב 'ה רבד תא רמוא אלו "עקרקב םהינפ ושבכ"ד
!ררבתי

ןינע דגנ העבצהב ענמהל רוסאש שוריפב רמול דחפל הביס לכ האור ינניא ,ןכ לע רשא .ג
ושבכ"ש ולאל רמא חטש ןב ןועמש המ ונל עדונ רבכש ירחאל דחוימבו ,הרותה ךפיה אוהש
רשפאו ,ךכ-לע רוזחל שייבתהל המ ןיאו (םש ןירדהנס) תשרופמ 'מג ירה וזש ,"עקרקב םהינפ
שיא יפמ שיא םיכומס םניא (םויה רבודמ םתודואש) ולא רשאכ כ"וכאעו .יולגב תאז רמול
.רבדב םיעגונ םה דואמ ןכתיו ,וניבר השמ דע

וסנכי אל םהש עודמ הביס לכ האור ינניא ,כ"ע םיחומ םניאו וישכע םיקתושש ולא לכו
!"עקרקב םהינפ ושבכ"ד גוסל

,ץורית לכ ךכב ןיא ירה ,אל וא (האחמה לוקל) ותייצי םה םא תעדל ןיאש םינעוטש המו
,ליעות אל האחמהש רורב 'יה רשאכ םגש ,ןבומ ,הנ) תבש תכסמב ארמגה רופיסמ ירהש
לעפת אל האחמהש) "יולג ךינפל"ש פ"עאש םושמ ,וחמ אלש ולא לע השק הנעט התיה ןיידע
ובש הז ןינעב טרפבו ,תוחמל בויח הרקמ לכב לח ,אלימב ?"יולג ימ םהל" לבא (המואמ
.ליעות ןכ שוריפב האחמהש יאדול בורק

תאזו ,(םיחומ םניאש) םימכח ידימלת םתוא לש םדובכב העיגפ לכ ךכב ןיא :שיגדהל שיו
תא רמולמ ענמהל תושר ןתנ אוהש ןימאמ ינניא םכח דימלת ותוא םע יתורכיה יפלש םושמ
םהינפ ושבכ"ד ןינעמ האצותה התיה המ ל"נה 'מגה תא עדוי אוה יאדובו ,יולגב 'ה רבד
הז ירה (הלאשל) הזיחא איהש-וזיא תאז לכב הנשי םאו ,לטב ןינעה לכ אלימבו ,"עקרקב
ולביק אלימבו ,[ןינעה ןמ אלש =] "אנואד ארדב אלש" הלאש ותוא ולאש הלחתמש םושמ
."הזה לגעה אציו" - כ"מחאלו ,הלאשה יפל הנעמ

תתל אלו םינינעה לכב 'ה רבד תא יולגב רמול םיכירצ :הז רופיסמ תיללכה הארוהה םוכיסל
סויג" לש ןינעב ןה ,"ידוהי והימ"ד ןינעב ןה ,"הכלה וז 'ה רבד"מ ךפיה אוהש ןינעל די םוש
תמאה תא רמול שי - 'וכו "םיתמ יחותינ" יבגל ןהו "תבשב הדובע ירתיה" יבגל ןה ,"םישנ
.איהש יפכ

אוה ךא ונידיל עיגה אלש שרדמ והז) "חלושה ימ שרדמ"ב תאבומה הניחב דוע הנשי . . .ד
:חטש ןב ןועמש לש ותפוקתמ רופיס ונשי םשו ,(אכמס ירב םירפסב אבומ

ונממ שקיבו ,ויתוואת םעו ולש ר"הציה םע רדתסה אלש ךרבא חטש ןב ןועמשל םעפ עיגה
רקש רבד ךיפמ איצות לא :הלק הצע ךל ןתא - חטש ןב ןועמש ול רמא .ךכל הצע ול ןתיש
אלא ותמכסהב יד אלש חטש ןב ןועמש ול רמא ,םיכסה הלהשכ .תמאה תא רמאת דימתו
.וכרדל ךלהו ךרבאה עבשנ .ךכ השעי ןכא אוהש עבשהל וילע

אוה ,שיא ןיא ונכש תיבבש ל"נה האר דחא םוי :ויתולועפב לחהו ר"הציה עיפוה ןמז רחאל
"ספת" אוה רצק ןמז-רחאל .רותסמ םוקמב תאז איבחהו ותלוכת תא ןקור ,תיבל סנכנ
םא ותוא לואשל אובתו שער השעת איה ירמגל קיר התיבש הארתו רוזחת הנכשהשכ דימש
אוהש רמול לכוי אל אוה יזא רקש רבד רמול אלש עבשנ אוהש תויהו ,ןאכ הרק המ ול עודי
אוה עדוי אוה המ ותוא לאשת איהשכו ,עדוי ןכ אוהש רמול חרכומ 'יהי אלא ,עדוי וניא
ךלה אוה ,ןכל ...'וכו תונויזב גופסי אוה יזאו ,לכה הל ריזחהלו תמאה תא רמול חרכומ 'יהי
.התיבל הרזח םילכה לכ תא ריזחהו דימ

:וננינעל הארוה םג דומלל ןתינ הז רופיסמ

ראתל םיכירצ ,"הכלה וז 'יוה רבד" דגנ די ומירהש הלאו "עקרקב םהינפ ושבכ"ש הלא
התיה העבצהב םתנווכ םאה םתוא םילאושו ,הלעמ לש ןיד תיבל םיאב םה דציכ םמצעל
שרפל ןתינש תורמל תאזו ,ןינעה רמוחל םיעדומ ויהש ילבמ "יתד גשיה" גישהל ידכ (קר)
,"'יל 'ידוא"ש 'יאר וז ירה "קתשדמ" - "'ה רבד"מ ךפיה אוהש ןינעב האדוהכ םתקיתש תא
רמאמ ובתכי םה כ"מחאלש םבשוחב קפאתהל ולכי אלש אלא לכהמ ועדי םה אמש וא
תורמל ,(העבצהב וענמנש י"ע) לארשי ללכ תא וליצה םה דציכ ריבסהל ידכ ןותיעב ךורא
םהל 'יהת העש יפלש רקיעה ,"הכלה וז 'יוה רבד"מ ךפיה אוה הז השעמש םיעדוי םהש
...!"הנפוטת תפונ"ה

תא וספתי םה ,חטש ןב ןועמש לש ולא םירופיס ינשב וננובתיו ןובשח וכרעי םה רשאכו
רבדל ידכ חספ-לש-ןורחאב םידוהי לש םנמזמ תחקל ךרוצ 'יהי אל אלימבו 'וכו דבל םמצע
.'וכו ולא םינינע תודוא

,הלגתת תמאה - "חמצת ץראמ תמא"ש אוה רורב רבדו ,עיגמ חישמש רורב רבד ירה והז
...השוב ואלמתי םה יזאו

,םהמ דחא לכ ,םה בצמו דמעמ הזיאב וישכע סופתל חילצהל םהל רוזעי ה"בקהש ר"היו .ה
לע - החמש ךותמ - םיניגמה ולאל ופרטציו וררועתי םה תולגה לש םינורחאה םיעגרבשו
םידוהיה לכלו ,תורומחבש תורומח לע כ"וכאעו ,תווצמ ג"ירתה לכב ,"הכלה וז 'ה רבד"
,םימי תוכירא 'יהת

ונצראל תויממוק ונכילויו ,שממ בורקב אובי ונקדצ חישמשו ,"ךשוחל םש ץק" םייוקיו
.האלפנו הבר החמש ךותמו ,ילג שירב ,"המר דיב"
(הגומ יתלב - ד"לשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ םיעטק)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?"איצוה ונתוא" רמאנ המל עגונב

הזב םיאבומ ,ללכב חספה גח םעו ,חספ דעומה לוח תבש ,וז תבש םע רשקב
םיחינמה תולאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תונעממ םימוליצ 'ב

:םירבד 'פ תלחתד י"שרפב יברה רואיב לע םיחינמה תלאש :'א םוליצ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

הבתכנש הבושתל ,גועו ןוחיס שוביכל עגונב דומעה תליחתבש "הלאש"המ וק חתמ יברה
.דומעה ףוסבש הלאשל עגונב הטמל

עגונב אל לבא ,מ"יציל עגונב קר רמאנ "איצוה ונתוא" ןינעה תוטשפב :הנעמה ןלהל
הרמבש םימה תקתמה

וניא בוש - ז"ע הדוה הבוטה לבקמו הלודג יכה הבוטד - תוטשפב - קוליחהד הרבסההו
תיילע םויבש תובוטה קר י"שר בישח ןכלו .(וירחא םיאבה - אלד אטישפו) הבוט יופכ
תוטשפבכו - הלבגה ילב) "ןמז רחאל"ד ןויכו .לעופב וז הבוטה כ"ג ולבק - רהל השמ
ונתואו ונעי(שו רבדמב םידלונהל םג השמ רמא ךלאשי יכד (ןמז רחאד 'יפה אלול םג)
.הז גוסב מ"יצי םגש ירה ,איצוה


ו"משת'ה רייא ח"הבמ ,ירחא פ"ש תחיש לע - 'ב םוליצ
:(186 'ע ףוס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

,דודל רומזמ ,םכילע םולש תרימאב ט"וקשה ומכ :יברה בתכ "'וכ ריעהלו" ובתכש המ לע
.ב"ויכו אתדועס איה אד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish