ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

לכ ושע :םכילא ןינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םינינע - םכתלכיב רשא
!שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל - ןוקיתד

*

ירחא 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ה"כשת'ה פ"שחא פ"ש תחישמ / אובי חישמש הצורו ןלטב אוהש 500-מ 1 ונשי ילוא

ק"הלב ןושאר םוסרפ - הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה / תירחש לש ןמז עיגה - וניתובר

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל םכתלכיב רשא לכ ושע

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / "חישמ לש טבמ"

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / !ףצפצמו הפ הצופ ןיאש איה הלודגה הרצה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ט"משת'ה רייא א"י ,םיישארה םינברה רוקיב תעב וירבד לע יברה תהגה / ן"ונה רעשל עיגהל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


אוהש 500 דחא שי ילוא
...אובי חישמש הצורו ןלטב

םה ראשה לכש ףא ,תולגהמ תאצל הצרי 500-מ דחא קרש ןמז עיגמ
רשיב וניבר השמש כ"ג ועמש םלוכו ,בקעיו קחצי םהרבא ינב כ"ג
'יהנ םיקעוצ כ"פעאו ,"יתדקפ דקפ"ד ןמזה עיגהש ,ה"בקה לש ומשב
דחא קר 'יהיש לועפל ותלוכיבש ,דחא ותואל םיעידומ יזא * םיוגכ
השק רתוי דובעי םאבו ,5-מ דחא קר 'יהיש לעפי שקעתי םאבו ,50
אקוד אובת הלואגה * ואצי םלוכש "םישומחו"ב ינשה שוריפכ לעפי -
,ותוא וזבי םייתניבש המו ,םוסרפב 'יהי הזשו ,"ןאצ םכל וחק"ה י"ע
* דבלב 4-ל ךפוה הזש דע ,49 'יהנ 499-מ יזא - ודגנ 499 םנשי ירהש

הגומ יתלב - ה"כשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלמ דבועמו ישפח םוגרת

.חישמ תלואג אוה חספ לש ןורחא לש ונינע .א

םודא תולגמ 'יהת הדיתעה הלואגה ירה ,חספ םע חישמל שי תוכיישו רשק הזיא הרואכלו
?םירצמ תולגמ אלו

.םירצמ תלואג תא ןיא ןיידע ,חישמ י"ע הלואגה האב אלש ןמז לכש ,אוה רואיבהו

:התע וניתלואגל םירצמ תלואגמ הארוה הנשי הזבו .ב

הביבסה לע רבגתישו יטרפה ערה רציה תא רעביש עובתל רשפא דציכ ,ןועטל םילוכי ירה
ךרד-לע ,ןכ םניא הקוחרה םגו הבורקה ותביבסש ,"'יתנעט 'ימדקא"ה ונשי רשאכ ,'וכ
ונשריש תושוריה ראש םע דחיב אב הזש) ינשה ורבעמ 'יה םלועה לכו "םהרבא 'יה דחא"
לע ולצא הארי םלועהש םג אלא ,לעפתי אלש קר אל ונממ םיעבותו (וניבא םהרבאמ
דוע אוהשו ,הרותה תא לבקל ךל אנא - ול רמאיו אובי ומצע הערפש דע ...םדה תא ףוקשמה
...!בהזו ףסכ ול ןתי

אל לארשי ינבמ (יצחל בורק תוחפה-לכל וא) "יצח" קר אלש ,םירצמ תאיציב םיאור הנה
"םישומח"ש - "לארשי ינב ולע םישומחו" קוספה לע שרדמה רמוא ,לעופל אלא ,ואצי
'ינש העד שי כ"חאו ,םירצממ אצי י"נבמ השמחמ דחא קרש ,רמולכ ,שמחמ דחא הנווכה
וצר ראשהו ,תואמ שמחמ 'א קרש תרמוא תישילש העדו ,אצי םישימחמ 'א קרש תרמואה
.םירצמב ראשהל

:תיחכונה תולגהמ המילשהו תיתימאה הלואגב םג אוה ז"דעו

תואמ עבראו ,ןושארה 'יהי אוהש ,אברדא אלא ,ןורחאה 'יהי אוהש דע ןיתמהל ול לא
תאיציב 'יהש ד"ע) שמחמ דחאל דע םישימחמ 'א 'יהי כ"חאו ,ודגנכ שיא עשתו םיעשת
.ןמקלדכו ,(םירצמ

אב ,שמחמ 'א ואציש רמוא דחאש - ל"נה שרדמב תקולחמה יהמ רואיב שורד הרואכל .ג
'א 'יה הזש "חבש" רמוא ישילש אנתו ,םישימחמ 'א קרש י"נב לע "חבש" רמואו ינש אנת
...?תואמ שמחמ

לכש ףא ,תולגהמ תאצל הצרי תואמ שמחמ דחא קרש ןמז עיגמש ,אוה ךכמ דומילה ךא
לש ומשב רשיב וניבר השמש ועמש םג םלוכו ,בקעיו קחצי םהרבא ינב ןכ םג םה ראשה
...!םיוגכ 'יהנ םיקעוצ כ"פעאו ,"יתדקפ דקפ"ד ןמזה עיגהש ה"בקה

םוקמב תוצמ ג"ירת םהל ויהי המשו ,םימעה רבדמב םכילוי אוהש וניבר השממ םיעמוש
'דו ,"םערוטש"ב אלא יאשחב 'יהת אל האיציהו ,(םירצמב) הפ םהל שיש דבלב תוצמ 'זה
יערכל והורשקו תויה - ותוא ואר ונפ קרש ןכיהש הזכ ןפואב הלטה תא וחקל םדוק םימי
,ךכמ לעפתה אל 500-מ דחא קרו ,ראשהל םלוכ וצר ןורחאה םויה עיגהשכ כ"פעאו ,תוטמה
!הדיצ םוש ןיכה אל םגו

תלואג םתוחו םויס איהש ,התע הלואגה 'יהת ןפוא הזיאב ונל תורוהל שרדמה אב ךכ-לעו .ד
,םירצמ

איבמ ןושארהו ,פ"החד ןושארה םוי תא ("פא טסילש") םייסמ ירה חספ לש ןורחאש]
תויהל הכירצ ןפוא הזיאב ונדמלמ חספ לש ןושארה םויש ,ונייה ,פ"שחא(ל כ"חאו פ"שש)ל
.[חישמד הלואגהל הנכהה

ינבמ "םיוג"ה ללוכ ,םיוגה ירחא הפידר י"ע אובת אל הדיתעה הלואגה [:איה הארוההו]
הזש י"עו ,"ןאצ םכל וחק"ה י"ע אקוד אלא ,ךברקב רשא יוגהו ,("םיוג עשידיא יד") לארשי
.םוסרפב 'יהי

ותדימע י"ע ,הנה - ותוא וזבי ירה םייתניבו ,ודגנ עשתו םיעשת תואמ עברא םנשיש המו
...דבלב עבראל ךפוה הזש דע ,49 'יהנ 499-מ יזא ,ףקותב

;ארובה ןוצר והז - ןמז חקול הזש המו

םינורחאה םימיב ונייחהש םיכרבמ ןיא עודמ םעטה) רמא צ"צהש הזב רבסהה םג והזו
דציכ הארוהו ךרד הרומ חספד ןושארה םויהש ,(תודעוותהב הכוראב ראובמ - פ"החד
חישמד הלואגהל םיאב - חספ לש 'א םויד הדובעה י"עש ,ונייה ,חספ לש ןורחאל עיגהל
.פ"שחאב

תא ואיבי ז"יע קרש ינפמ ,'וכ וישכע גהנתהל םיכירצ ךכ 'וכו ףקותב וגהנ זאש םשכו
.הלואגה

ערא הזש ,בירחנס תלפמ תודוא רבודמ פ"שחא לש הרטפהבש ךכל םעטה םג והזו . . ה
?פ"שחאב אלו חספה גחד 'א לילב הרק הז-ירה הרואכלש ,(הכוראב םעפ רבודש יפכ) חספב

ןושיל ךלה אוהו ,םחלהל חכ ול ןיאש ןעט 'יקזח :יעבט לע ןפואב התיה ותלפמש ,אלא
.בירחנס ןינע לכ לטבתנ הליל ןיבו ,ה"בקה לע וכמסב

ול שיש הדיחיה הנקתהו - הרות פ"ע הז ךכו - חכ ול ןיאש הזכ דחאל 'יפא הארוהה יהוזו
.בירחנסמ וליצי ה"בקהש הוקמ אוהו ,ןושיל תכלל איה

ותושעל ה"בקה הצרש 'יקזח לע ןירדהנסב ל"זראמכו ,התע הלואגל איה הארוהה הזב םגו
:חישמ

תביתכ תא ,תונברה תא ,("באשזד םעד") הדובעה תא לקלקי אוה ,אובי חישמשכש פ"עא
("תוהמ סיוא ןצנאגניא") ותואיצממ ירמגל לטבתי אוהו ,רוביחה תריכמ תאו רוביחה
,יזא ,אובי חישמש הצור אוהו ,ןלטב אוהש תואמ שמחמ דחא ונשי ילוא לבא - לבלבתיו
'יהיש לעפי - שקעתי םאבו ,םישימחמ דחא קר 'יהיש לועפל ותלוכיבש דחא ותואל םיעידומ
ואצי םינייוזמש ,"םישומחו"ב ינשה שוריפכ לעפי - השק רתוי דובעי םאבו ,שמחמ דחא קר
םייתאמ םירצמב םידורמ םידבע ויה םהש ךכ לע טבה אלל ,לארשי ינב לכ ,ןייז ילכב -
.הנש רשעו

:'יקזחמ הארוהה הנשי הזבו

,'ה קזוח אוה ומשש 'יקזח ד"ע ,לעפתהל םיכירצ אלו ה"בקהב חוטבל שי ןושיל םיכלוהשכ
יברה רמאש המודמכ) םינבר - תרמוא-תאז ...םג ואצמנ םהיניבש רושא הנחמ לכ לע טבה ילבמ
תרפסמ 'מגהש יפכ ,בורה ("ןעוועג ראג זיא") 'יה םלצא ןכאש ,(חינמה ."ןירדהנסהמ"
המדנ 'יה 'יעשיש ,ול רמא 'יעשיש המ עמש אוה אלא םהמ לעפתה אל 'יקזחו ,ןירדהנסב
.השמ ומכ םהל

:םירצמ תלואג םויס איה התע ונתלואגש ןינעה תוללכמ הארוה דוע .ו

םאבו ,בוט זא םויה 'יהת םאש הזכ ןפואב תויהל הכירצ הנניא חישמ תלואג לע הבשחמה
,אב אל ןיידע חישמש ןמז לכ אלא - ("סיוא טינ ךיוא טכאמ") ארונ אל םג םינש המכ דועב
.םירצמ תלואג התיה אל ןיידע

ואב לארשי ינבש דע ,םויו םוי לכבש ,איבמ אוה שדח רהזב :אלפ רבד יתיאר הזל רשקבו
,םתיא םירצמ תא וחקל םהש םושמ ,םירצממ האיציה עצמאב ויה ןיידע םה ,יניס רהל
אלש ז"יעו העיגי י"ע אקוד לבא ,(א"לפ אינתב ראובמכ) "םעה חרב יכ" 'יחבב 'יהש
.יניס רהל םיעיגמ אקוד ז"יע - "המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ,םילעפתמ

ןורחאה הז תולגב ,דעומה לוח ז"דע ,הרותד הלגנ תלבקל הנכהה התיה םירצמ תולגש םשכו
הרותב ליחתמ הזו ,"והיפ תוקישנמ ינקשי"ה ,הרותה תוימינפד יוליגל הנכה אוה ,ל"נכ
.יחיור אנוזמו ייח ינבב ךשמנ כ"חאו


הלואגה ןמז


תירחש לש ןמז עיגה - וניתובר

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

,הערפ תריזגו ייותיפל םבל ומש אל םישנהש ז"יע אקודש םיאצומ ונא םירצמ תאיציל עגונב
לעש ןפואבו ,'ה תואבצ תא ודימעה םה ז"יע ,"דאמ דאמב 'וג ובריו וצרשיו" - הברדאו
יל-א הז" וקעצ םהו "הלחת והוריכה םה" ףוס-םי תעירק תעשבש םירמוא ולא םידלי
.(ל"זיראה יבתכב אבומכ) 'וכ םילודגה כ"מחאל קרו ,"והונאו

תרקע איה השאה ירהש ,תוינקדצ םישנ תוכזב םג 'יהתש ,הדיתעה הלואגב 'יהי םג ךכ
השוע איהש - "תיבל הש"ש ז"יע לעפנ הזו ,לארשיב החפשמ דימעהל איה התדובעו ,תיבה
,'וכו ןכשב בשחתהל ילבמ ,הנידמה לש הרז-הדובעה לכ תא וב םיטחושש תיב התיבמ
.בבל בוטבו החמשב תאז השועו

לכש ,"לארשי ינב יתב לע 'ה חספ"ה 'יה ז"יע - הברדא אלא ,קיזמ אל הזש קר אל ,יזאו
,"םתובשומב רוא 'יה י"נב לכלו" אלא ,י"נב יתבב םיאצמנ אל יעבדכ םניאש הנידמה ינינע

ןמזב דוע תורישע 'יהת לארשי ינבלו ,"לודג שוכרב ואצי ןכ-ירחאו"ה םייוקמ כ"מחאלו
םלוכש ןויכ ,'וכ בהזו ףסכ תפיסאב קסעתי אל דחא ףא אובי חישמ רשאכ ירהש ,תולגה
.םיינחור םינינעב םידורט ויהי

,"חספה וטחשו"ה תא םישוע הנידמה לש הרז הדובעהמש החיגשמ תיבה תרקעש ז"יעו
אוה ןידהש יפכו ,ףסונ דוע אלא ו"ח המואמ רסח אלש קר אלו ,"לודג שוכר"ה עיגמ ז"יע
."ונממ וריתות אלו" ,רתונ ראשי אלש ןפואבו הלודגד ןפואב ,עבושה לע לכאנ חספהש

,"תירחש לש עמש תאירק ןמז עיגה וניתובר םהל ורמאו םהידימלת ואב"ה לעפנ ז"יעו
ויה אל םהש וזכ אגרדב ודמע "וניתובר"ש ,"וניתובר" לצא ןינעה תא םילעופ םידימלתהש
,("וניתובר" לצא םג 'יה ז"דעו ,עודיכ תיבה ןברוח ללכ 'יה אל ולצאש י"בשר תמגודב) תולגב
.אל וא הליל ןיידע הז םאה הנימ-אקפנ םוש םלצא 'יה אל אלימבו

רמאש עודיה םגתפכו ,תוימשגב אלא תוינחורב קר אל 'יהת הלואגהש איה הנווכה ירה לבא
רותב ותגרד דצמ ,צ"צה לצא .הטמל ןאכ חישמ םיכירצש צ"צה ר"ומדאל ש"רהמה ר"ומדא
- "לבקמ"ש ךירצ 'יה ןכלו ,חישמה תאיב לש ןינע ת"וקלה תספדה התיה ,ורודב אישנ
הרות דומלל קיפסמ אלש (אלמ הפבו) ררועי - תואישנה םדוק זא 'יהש ,ש"רהמה ר"ומדא
.לעופב הלואגה - תירחש לש ןמז עיגה אלא ,הלילב

ץקה תא בשיח ה"בקהש אוה ךורב" לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הרמיאה לע דסוימ הזו
תויהל לוכי 'יה ,תולגה ןמז ךשמב י"נב תדובעמ הלעמל ונשיש גונעתה לדוג דצמש ,"תושעל
בשחתהב) תולגל לובגו ץקב רחב ה"בקהש - "ץקה תא בשיח" והזו ,ץק 'יהי אלש ו"ח
.(י"נב לש ךרפה תדובעב

תולגה ימיב דוע םילובלב אלל הסנרפ 'יהתש - תוימשגב "תיבל הש"ה 'יהיש [ר"היו]
הזש ,תוצמה םויקו הדמתהו הדיקשב הרותה דומילל ןמזה תא לצנל ולכוישו ,םינורחאה
,תיבה תרקעב יולת

םנכודב םייול לש תוחפשמ ,ק"מהיבב דמעמ ישנאד תוחפשמה ויהי שממ בורקבשו
י"ע ונימיב הרהמב הנביש ישילשה ק"מהיבב 'יהי הזש ,םתדובעב םינהכ לש תוחפשמו
.ןדיד אלגעבו ,לארשי יחדנ ץבקיו ומוקמב ק"מהיב הנביש ,ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ד"לשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


דוקירב תאצל שייבתהל אל
!םייולגה םיסנה ללגב

ה"בקהש הרכהה תא ,ידוהיב רתוי דוע הז ררועמ - השוע ה"בקהש םיסנה תא םיאורשכ
ונליצמ אוה ךורב שודקה"ו ,י"נבל םיסנ דימת השוע אוהשו ,וגיהנמו םלועה ארוב אוה
."ונילע םידמוע"ש הלאמ "םדימ

וליאכ ומצע תא תוארל" ידוהי לצא שגרה תא םיקזחמו םיריכזמ םייושכעה םיסנהש טרפבו
ונתוא ףא אלא םירצממ ה"בקה לאג דבלב וניתובא תא אל"שו ,"םירצממ םויה אצי אוה
ונלאגי"ד הלואג םג וליפא) תולואגה לכ תא ללוכו הלחתהה איה םירצמ תלואג - "םהמע לאג
.ל"נכ ,("'וכ ונילע תואבה תורצה ןמ

םיסנה לכ תא ונלו וניתובאל השעש ימל" ,"ךמשל ודוי" ,האדוהו חבש םינתונ הז רובעו
,"'וכ החמשל ןוגימ תוריחל תודבעמ ונאיצוה ולאה

ה"בקהש לעופו םיסנה תא ("ףיוא טמענ") "לבקמ" ידוהי וב ירקיעה ןפואה :רקיע ז"גו דועו
,רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב ףיסומ אוהש הז י"ע אוה - םיסנ רתוי דוע ףיסוי

הלוכ הרותה לכ השקוהו - (םירצמ תאיציל רכזו תוא ירה אוהש) ןיליפת תוצמ - ללוכ
ע"הואש דע ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" לעפנ ז"יעש - ןיליפתל
םגו ,"ךילע ארקנ 'ה םש"ש ללגב איה (רתוי דוע) דיתעבו רבעב םתחלצהש י"נב תא םיררועמ
."ךמשל ודוי" -

אכלמ אד "רמ יתא" לעפנ ז"יעש ,הרותה תוימינפ דומילב דחוימב - ומצע הרותה דומילבו
.המילשהו תיתימאה הלואגב "תואלפנ ונארא" ,אחישמ

תצפהו תודהיהו הרותה תצפה י"ע ,םידוהי דוע לע עיפשהל םג ךירצ ,ומצע תדובע לע ףסונו
("םירצמ" תאיציב) התע םיאצויש ולא םידוהי לצא - דחוימבו ללוכ ,הצוח תוניעמה
.איהה הנידמהמ

"עומשל םינזא (אלימב)ו תוארל םיניע"ה תא ול 'יהיש ידוהי לכל רוזעי ה"בקהש ןוצר יהיו
םילודגה םיתפומהו תותואה ךיניע ואר רשא תולודגה תוסמה" תא תוארל - "תעדל בל"ו
,םוי לכב םירוקש םייולגה םיסנה תא ,"םהה

לש בצמב ,(תולגד) םימעה רבדמב םיאצמנש "הנש םיעברא" רחאל רבכ םיזחואש טרפבו
,םילשוריו שדוקה ץראב ,"יתחונמ לא ןואובי"ב רבכ םיזחואו ,"רודב טוקא (הנש םיעברא)"
,המילשהו תיתימאה הלואגב - החונמה תומילש ,"םלש" דע


םיניעו תעדל בל" רבכ שי
"עומשל םינזאו תוארל

םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל"ה תא רבכ םהל שיו ,ךכל רבכ םינכומ י"נבש ,ןבומ אלימבו
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכש ,םירצמ תאיצי רחאל םיעבראה תנשב 'יהש ומכ] "עומשל
.[תואלפנ

אל ןיידע אוהש ןויכ) םיסנה תא האריש דע ול ריבסהל ךירצש ידוהי דוע ונשי םא וליפאו
יכרדבו םעונ יכרדב ,לק יכה ןפואב אב הז ירה - (("ןבילקעג-רעדנאנאפ") בל םשו ןיחבה
.תחא םעפ ךכ לע והוררועיש קיפסמ ,בבל בוטבו החמשבו םולש

תאז האורו הארי דחא לכש ןויכ ,םיסנה לע ינשל דחא רפסלו רבדל וכרטצי אלש ר"היו
,םיסנה לע 'הל הדומו ריכמו ,הז רמואו ועבצאב הארמ ,יולגב

!םייולג םיסנה ללגב דוקירב תאצל שייבתמ אל אוהש דע

ה"בקהש םיסנה לע ("ןעמערוטש") שיערהלו דוקרל המ ןיאש ומצע תא הלשמ אל אוהש ןויכ
םייולג םיסנ הארמ ה"בקהש (א ,ותימאל תמאה תרכה ידיל אב אוה :אברדא אלא ,הארמ
.הלודג החמשב ךכ לע תויהל ךירצש (ב-ו

ןיב קוליחה עודיכ] םיקידצ תגרדב םה י"נב לכשכ ,ןסינ שדוחב ,רומאכ ,ונידמעב טרפבו
רמול שיו ,[םיקידצה תדובעו הבושתה תדובע ןיב קוליחה ד"ע ,ןסינ שדוחו ירשת שדוח
,(ןונחת) הזל זא עיגהל ךירצ אלש ןויכ) ןונחת זא םירמוא אל המל םימעטה דחא והזש
אל אלימב ,קידצ תגרדל (יסנ םירא ,סנ 'יחבב) הלעתמ ידוהי לכש ןויכ ,(םימעפ המכ רבודמכ
ןפואב הבושתה זא הנשי אלא ,םייכפה םינינע לע הבושתו ןונחת תרימאל עיגהל ךירצ
הלענ ןפואב ותדובע תא תושעל לכיש ךכ לע איה הבושתה) "אתבויתב איקידצ אבתאל"ד
.(רתוי

דע ובצמו ודמעמש פ"עאש ,הלעמל רתוי דוע והיבגמו ידוהי לכל חכ תפסות ןתונ ןסינ שדוחו
םיסנה תא האור אוהו ,(ירמגל םלועה עבטמ הלעמל) סנ תגרדל הלעתמ אוה ,הובג 'יה התע
.וביבסמ ה"בקה לש

ףכית אובנ ,וישכע םירוקש םייולגה םיסנה לע הרישהו החמשהמש :רקיעה אוהו דועו . .
םיסנה ויהי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ונתלואג לע שדח ריש ךל הדונ"ל שממ דימו
,(םירצמ תאיציב םיסנל ךרעב וליפא - תואלפנ) "תואלפנ ונארא" ,רתויב םילודגה תואלפנהו

,איהה הנידמהמ ןיב - םהש םוקמ לכב ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכו
םיסטש ד"ע) "אימש יננע םע וראו" ,םיכלוה - תורחא תונידמב ובשייתה ע"עלש ולאמ ןיבו
תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה ונצראל - (רהמ רתוי דוע לבא ,סוטמב
.ישילשה שדקמה
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה ,"תודיחי"ה תעב ,ןסינ ו"כ תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


רקיעה אוה השעמה


איבהל םכתלכיב רשא לכ ושע
ונקדצ חישמ תא לעופב

יכה ההימת תררועתמ - הז ןמזב (דחוימב) הלואגה ןינע תשגדה ד"ע ליעל רומאה פ"ע
לעופב ונקדצ חישמ תאיב ולעפ אל ןיידע - םינינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתיה :הלודג
!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ

עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע כ"וכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכית חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ,כ"פעאו ,הלואגהל
םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל אנמחר
!!ןלציל אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי אל

םיקעוצו םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ ז"ה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב 'יה רבכ חישמש יאדובו יאדוב ,תמאב

,לעופב חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי י"נב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
- רקיעו דועו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,'יארהו ,ליעוה אל ,התע דע השענש המ לכש ירחאל
.םשה תדובע ינינעב ימינפ תולגב

םהש םינינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
דימו ףכית ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב
!שממ

,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמי ס"כוסש ר"היו
וננוועל תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ" ש"מכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדובו
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו

ןתיל הוצמ-תוחילש םכמ א"ואכל ןתאו ףיסוא - ילש הלועפה י"ע רתוי דוע זרזלו רהמל ידכו
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ו ,הקדצל

.םכתלכיב רשא לכ םתא ושעת אבהלו ןאכמו ,יתישע ילש תא ינאו

אוהו דועו ,תושעל דציכו תושעל המ הצע וסכטיש ,השלש ,םינש ,דחא םכמ אצמיש ר"היו
ךותמו ,שממ דימו ףכית ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהתש ולעפיש - רקיעה
.בבל בוטו החמש
(הגומ - א"שנת'ה ןסינ ח"כ תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


"חישמ לש טבמ"

ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,ונרוד אישנ ירבדכ - םינורחאה תולגה ימיב םיאצמנ רשאכ . .
ריק ,ריקה לש ינשה ורבעמ דמוע ונקדצ חישמ - "םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ
"םיכרח"ו "תונולח"ל דעבמו ,("עטעקסארטוצ א ןוא ענעטלאפשוצ א") קסורמו קודס רבכש
,ונילא "ץיצמ"ו "חיגשמ" -

תא םילשהל תדחוימ חכ-תניתנ הווהמ ("ן'חישמ ןופ קוק א") "חישמ לש טבמ"ש ןבומ ירהו
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל תוכזל תושורדה תונכהה לכ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןסינ ה"כ תחישמ)


!םוצמצ םוש ןיא

ולוכ ןינעה ,ללכ םוצמצ ןיאו תואיצמה לכ אלממ ס"אואש ןויכ ,םלעה םוש ןיאש ול םירמוא
אל !ו"ח - וטושפכ םוצמצ :רמוא ןקזה ר"ומדאש יפכ !("ךאז עצנאג יד אטינ") ונניא
!םוצמצ םוש ןיא תוטשפב - ןיא וטושפכ םוצמצ אלא ,םוצמצ ללכ ןיא תוימינפבש

ןיאש איה תואיצמה ךא - 'וכו םישוריפו תוננובתהל אובל םיכירצש הז רשאמ רתוי אל הז
.ללכ םלעהו םוצמצ

.יוליגה ליבשב קרו ךא הז ,םלעהו םוצמצ ונשי לעופבש המו
(הגומ יתלב - א"משת'ה ירחא פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לארשי ללכ לכו ,לארשימ א"ואכ
"יתמ דע" םיקעוצ ,דחיב

טרפבו ,הלואגה אוב תא רתוי םיזרזמ ,ליעל םירומאה םינינעה לכב תולועפה י"עו . .
,"ןיציקה לכ ולכ" ירהש ,עבטה יפ-לע 'יפא אובל הכירצ רבכ הלואגה ובש בצמב םיאצמנש
תאיבש םינעוטו ,"יתמ דע" םיקעוצ ,דחיב לארשי ללכ לכו ,לארשימ א"ואכש ךכ ידכ דעו
ךכל םעט ונשי יאדובש פ"עאו .בר ןמז ינפל רבכ תויהל םיכירצ ויה הלואגהו ונקדצ חישמ
ןבכיע אל"ו ,דימו ףכית הלואגה 'יהת יאדובו !"יתמ דע" םישקבמ ז"כב ,אב אל ןיידעש
."ןיע ףרהכ וליפא
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ,"תודיחי"ה תעב ,ןסינ ד"כ תחישמ)


,הלכה הנה ,ןתחה הנה
הלואגה הנהו ,הנותחה הנה

תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי 'וג הרהמ" דועיה םויקל הבורק הנכה ויהיש - רקיעו דועו . .
ה"בקהד ןיאושינה - לארשי ללכל עגונב "הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םילשורי
,יולג ןפואבו ,"ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ "הרהמ"ד ןפואב ,(לארשימ א"ואכו) י"סנכ םע
תיתימאה הלואגה הנהו ,הנותחה הנה ,הלכה הנה ,ןתחה הנה ,"הז רמואו ועבצאב הארמ"
.בבל בוטו החמשבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ,"תודיחי"ה תעב ,ןסינ ו"כ תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


איה הלודגה הרצה
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ויה אפוג םהבו) וטילחה םישנא העשתש הזמ לחה ןינעה לכ [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
הצור אוה םאה יוגה תא ולאשיש הזב ידו ,הכלהכ רויגב ךרוצ ןיאש (העברא דגנכ השמח
!"ידוהי" אוה יזא בויחב בישי אוה םאו ,לארשי ץראב קלח

לש םמשב םירבדמ םהש ורמאש שיא םירשעו האמ י"ע וז הטלחה הלבקתה כ"מחאל
!ו"ח ,םידוהי ןוילמ יצחו םיינש

הנידמהמ ועיגהש ולאל עגונב ךא ,הכלהכ רויגל םיקוקז םנמאש ,רמאו בר עיגה ךכ-רחא
תויהל ונוצרש רמואו 'יסורמ יוג עיגמ םאש ,תרמוא-תאז ,לקהל םיכירצ ,'יסורמ ,איהה
!לארשי ץראב קלח לבקל ךירצו "ידוהי" 'יהנ אוה ,לארשי ץראב קלח לבקלו "ידוהי"

ךומסב ובשייתהש םישנא 'יסור החלש ,רתא לעו רוביד ידכ ךות דימש - הזמ אצי המ
.הזה חטשה לעמ רתוי סוטל םילוכי םכניא םויהמש וזירכהו ץאוס תלעתל


םושב ןתינ אל ,הז רבסה אלול
ןאכ הרק המ ןיבהל ןפוא

:םינינעה ינש ןיב רשקה תא דימ םיאור ונא ןאכ .ב

,םש העד ונל שיש םירמוא םתא ,רמולכ ,לארשי ץראב קלח ונל םינתונ םכנה :תרמוא 'יסור
חטשמ סוטל םילוכי םכניא ךליאו התעמ !אל ותו וסוטת ןאכ דע - ונתעד תא םכל רמאנ כ"א
.האלהו הז

םישנא 'יסור החלש דימתמו זאמ :ןאכ הרק המ ןיבהל ןפוא םושב ןתינ אל ,הז רבסה אלול
הרמא איה והשמ רמול התצר איהשכ דימתו ,תויאשחב תאז התשע איה ךא םירצמל קשנו
דימת ;םידוהיל תורישי והשמ רמול וזיעה אל םה םלועמ ,רחא והשימ וא רירגשה י"ע תאז
רמא אל אוה םעפ ףא לבא ,םירצמב ומצעב רקיב ףאו תוצע עיצה (יסורה גיהנמה) אוה
.סוטל ולכוי אל רתויש ורמא םה עתפל ןאכו ,םידוהיל תורישי והשמ

םניאש ולאו) הכלהכ רויגל םיקוקז םנמאש רמואו בר עיגמ רשאכ :אוה ךכל רבסההו
שי יזא לארשי ץראל 'יסורמ הלוע עיגמ רשאכ םלוא ,(ןידכ אלש םישוע הכלהכ םירייגמ
,םידוהי תויהל םנוצרש םירמואו 'יסורמ יוג אב וא 'יוג האב רשאכש ,תרמוא-תאז ,לקהל
עיבהל םיצפח םהו בויחב םינוע םה לארשי ץראב קלחב םכנוצר םאה םתוא םילאוששכו
םהש וב םושרש ריינ םהל תתל שי - בר ותוא רמוא - הזכ הרקמב ,י"אב םתעד תא
!"םידוהי"

.יולגב םתעד תא רמול ולחה םנמא (םיסורה) םה ןכל -

ירהש ,יולגב םתעד תא ורמא אל םה ,לארשי ץראב קלח שי 'יסורמ יוגלש ורמא אלש ןמז לכ
םה לעופל ךא םעטה והזש םיעדוי םניא םמצע םהש תורמל ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרב"
םיאב ןכא םה ,י"אב העד רמול לוכי 'יסורמ יוגש םירמוא רשאכ םלוא .העד ורמא אל
!סוטל םכל רוסא ךליאו ןאכמש איה ונתעד :םירמואו


וליפאש דע םותי כ"כ ונלש רודה
םירבדה ינש ןיב םירשקמ אל

לגר םע םיאצמנ םיסורהש (ז"כשת רמועב ג"למ) םינש שלשכ הז :הומת רבדה הרואכל .ג
המכ וגרה ףאו) םידקפמו םדא חוכ םשל וחלש םה ,םילגר ינש םע 'יפאו םירצמב תחא
םתוא קיזחה אל ה"בקה עודמו ,םולכ ורמא אל םלועמ םה תאז תורמלו ,(םהלש םידקפמ
?חישמ תאיב דע תצק דוע הככ

יוגלש ורמאשכ דימ ןכלו ,קסע ונל שי ימ םע יולגב ה"בקה הארמ ,םותי רוד והזש ןויכ אלא
יל שיש רמוא התא !אהא :רמא יוגהש הזב הלפמה תא ףכית ולחנ ,י"אב העד שי 'יסורמ
(לובגל רבעמ םנמא) בשייתמ אוהו ,לארשי ץראב תיבה-לעבכ גהנתא יזא ,לארשי ץראב קלח
.םילוכי םכניא ךליאו ןאכמו סוטל םילוכי םתא ןאכ דע :שוריפב רמואו

אוה ערה רציה ירה ;םירבדה ינש ןיב םירשקמ אל וליפאש דע םותי כ"כ ונלש רודה ךא
המ ןיבהל רשפא-יאו ,תושעל המ םיכרד שפחל םיכירצש ענכשמ אוה יזא ,ותכאלמב ןמוא
.עתפל ןאכ הרק

...!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו


החומ וניא דחא ףאש האר ה"בקה
הזמ אצוי המ הארה אוה יזא

!"םידוהי" םהש םירמואו ,לארשי ץראל 'יסורמ םייוג םיסינכמ - םישוע המ הז םוקמב . .

ולא תווצמ עבשו ,חנ ינב תווצמ עבש דבלמ ,תווצמ םייקל ךירצ יוגש םוקמ םושב בותכ אל
וניא יוגש ולא םה םש םמייקל תורשפא ןיא רקיעבש תווצמה .'יסורב םג םייקל ןתינ
.הפ לעבש הרות דומלל ול רוסא ,םתוא םייקל ול רוסא :הברדאו ,םהב בייוחמ

אל ,"ידוהי" תויהל ונוצרבש רמואו לארשי ץראל יוג עיגמ רשאכ ?םישוע המ כ"פעאו
תא לומל אל וליפאו תיציצ ,ןיליפת תחנה ,תבש :ןוגכ תווצמ םויק לש םיאנת וינפב םיביצמ
קלחב ונוצר םאה - אוה ותוא םילאושש ידיחיה רבדה ...!אל תאז - תיתד 'יפכ ירהש ,ומצע
...!"ידוהי" אוהש ריינ ול םינתונ יזא ץפח אוה הזבש ןויכו ,לארשי ץראב

לארשי ץראל 'יסורמ םייוג סינכהל םיצורש האר ה"בקה - וללה תורצה לכ םיעבונ ךכמ . .
.הזמ אצוי המ הארה אוה ןכל ,ךכ לע החומ וניא דחא ףאו

ףאו טק עגר רבע כ"חא ךא ,םירחא םייוגל 'יסורמ יוג ןיב לדבהה והמ ולאש הליחתב .ד
םיבבותסמ םה כ"מחאלו ,םיסורהמ תורצה ולחה זאו ,רתונ הז ךכו ,כ"ע החמ אל דחא
.תאז ןקתל ןתינ דציכ ,תושעל המ םישפחמו

תא ןקתל שפחמ התא עודמו ,בבוסמו הביס ןאכ שי ירה ?בבוסמה תא ןקתל שפחמ התא המ
,הביסה תא ןקתל שי אלא ,בוש רוזחל לוכי בבוסמה תראשנ הביסה רשאכ ירה ,בבוסמה
אוהשו ,י"אב קלח ול שישו "ידוהי" אוהש 'יסורמ יוג לע רמול םיצורש ל"נכ איה הביסהו
.העד םש רמול לוכי


אקודו "שארב ץפוק" אוה דימת
המואמ השוע וניא אוה הז ןינעב

לודגכ ומצעמ קיזחמ דחא לכ ;כ"ע םולכ רמוא אל דחא ףאש ןויכ רתוי הלודג הרצהו
ץופקל לוכי אוה תמאבש] שארב ץופקל לוכי אוה דימת אלימבו ,םילודגבש לודגכו ,לארשימ
לודג" אוהש ןויכו ,[("שארב ץפוק טוידה" - ב ,בי) הליגמ 'סמב תרמוא 'מגהש המ דצמ שארב
תויהל דימת הצור אוה אלימב ,(שארב ץופקל ל"נה 'מגהמ "המכסה" םג ול שיו) "םילודגבש
השוע ונניא אוה לעופב והשמ תושעל םיכירצ רשאכ ,ןנד-הרקמב כ"אשמ ,"שארב ץפוק"
.המואמ

...!דחא ףאל עגונ אל רבדה !ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

האמ וליפא" אוה "ךתימע תא חיכות חכוה" לש ןידה ךא ,םולכ ולעפי אל ךכ ןיבש םינעוט
חיכוהל בויח וילע לח ,רזע אל הזו םימעפ עשתו םיעשת הסינ אוה םא 'יפא ,רמולכ ,"םימעפ
.םעפה דוע

שדקמ תא רפכו" ,"םכילע רפכי הזה םויב יכ" :ונתשרפב םיקוספה ומייוקיש ןוצר יהיו
."םתאטח לכמ לארשי ינב לע רפכל םלוע תקוחל םכל תאז התיהו" ,"שדוקה
(הגומ יתלב - ל"שת'ה רייא ח"הבמ ,ירחא פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ן"ונה רעשל עיגהל

תהגהמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,רמועה תריפס ימי םע רשקב
םינברה ולצא ורקיבש תעב וירבד לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ט"משת'ה רייא א"י ,רהב 'פ 'ג םוי ,ק"האב םיישארה
(ךליאו 738 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

התיה אל ,דבלב הניב ירעש ט"מ הליחתכלמ םלועב וארבנ וליא . . :א"טילש ר"ומדא ק"כ
כ"חא קרו "םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח"ש ןויכ לבא ,ן"ונה רעשל עיגהל תורשפא
(הלעמלמ) לבקל םיכוז ,הניב ירעש ט"מב הדובעה תומילש י"ע ,יזא ,"תחא רסח"ה ףסותינ
םדאה תדובע ,רמולכ .(םלועל תוכייש ול שי הליחתכלמ םגש ןויכ) רתוי לקנב ן"ונה רעש םג
ןינעהב םג זמורמכו ,("תחא רסח םישימח") הניב ירעש ט"מב אלא הניא ("תאצמו תעגי")
אנחלופכ אנחלופ תיל"ש (ט"ס) ליעל רכזומכ ,הדובעה תומילש) "הבהא תלוח"ד
לש ןפואב - הלעמלמ לבקל הכוז ז"יע ,םנמא ,ט"מ אירטמיגב "הלוח" ,("אתומיחרד
.ן"ונה רעש םג - "אימשד אתעייס"

ונתינ ןלוכ םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח" רמאנ וילעש - וניבר השמב וניצמש יפכו . .
ש"מכ ,ן"ונה רעשל םג הכז ,ותריטפל ךומס ,ותדובע תומילש ירחאלש - "תחא רסח השמל
.ן"ונה רעשד וב יוליגה ,וב ן"ונ תויתוא "ובנ"ש דיגמה שריפו ,"ובנ רה לא 'וג השמ לעיו"

...תועובשה גחב דחוימב השענ הז ןינעו . .

'ילע ,הדיתעה הלואגה םע םג רושק ן"ונה רעש יוליגד ל"י הרואכל :א"טילש ר"ומדא ק"כ . .
."תואלפ ן"ונ תואלפנ" רהזב אתיאו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רמאנ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish