ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

- תוהמו תומצע םע רשקתהל ידוהי ךירצ הדובעה תלחתב דימ
,'וכ תולשלתשה רדסד תוגרדה יטרפ תודוא דמולש ירחאל קר אל
..."תומצע טימ רע" - "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ,םא יכ

*

םישודק 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= חש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"שנת'ה ק"וחא פ"ש תחישמ / הלואגה תאבהל עייסמ םלועה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ...!"וליצהל לוכי התא" :ךל עידומ ונרוד אישנ

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / ?החמשה אובת ןכיהמ

!שדח רודמ - אמרג ןמזהש םינינע
קרפה לע םידמועה םינינעב תוחיש טקל / "תואמצע" וזכל יובאו-יוא

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / !ףצפצמו הפ הצופ ןיאש איה הלודגה הרצה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"כשת'ה םישודק פ"ש תודעותהל עגונב יברה בתכש קתפמ םוליצ / ?"ךיקלאמ תאריו" רמאנ ןכיה

יפרג ץבוק


!בוט לזמ ,בוט לזמ

רורצ הזב תרגשמ "ךלמה יחי" תכרעמ
,סרטנוקה ידסייממ דחאל םילוחיאו תוכרב
הלואגה תרושב תצפהב זוע לכב קסוע
תע לכב עייסמו ךמות ,לאוגהו

בונהכ 'יש ןהכה דוד עשוהי 'ר ת"הרה

'יש ןהכה קחצי יול ונב סנכיה לגרל
ה"ע וניבא םהרבא לש ותירבב

,הפוחל ,הרותל ולדגל הכזיש ר"הי
יתימא "לייח" תויהלו ,ט"שעמלו
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ אבצב
דימו ףכית תוארל הכזיו ,א"טילש
לש תידיימהו תמלשומה ותולגתהב
רשב יניעל חישמה ךלמ יברה
!"ואנ" ,שממ לעופב
םידחוימהמ דחאל םילוחיאו תוכרב רורצ
תצפהב םיקסעתמה ישארמ ,הרובחבש
וידי ,לבת יבחר לכב לאוגהו הלואגה תרושב
דחוימבו הצוח תונייעמה תצפהב ול בר
"ךלמה יחי" תכרעמ רבח ,סופדבש םירבדב

קילרוג 'יש יכדרמ םימתה ןתחה

ןיכודישה ירשקב ואוב לגרל
צ"מוטעשב 'יחת ג"בע

לע דע ידע ןינב לארשיב תיב ונביש ר"הי
םיראומ םהש יפכ הוצמהו הרותה ידוסי
,תודיסחה תרות יהוז - הרותבש רואמב
ק"כ ר"חנל יתימא "ד"בח תיב" ונביו
תוארל וכזיו ,א"טילש מ"המ ר"ומדא
ש"ממ י"מות רשב יניעל תידיימה ותולגתהב


תוכלמ רבד


הלואגה תאבהל עייסמ םלועה

דע ,םתדובעב תימינפ הלואגל עיגהל י"נבל תעייסמש ,וז הנידממ לחה
םג תוכלמה זאו ,הטושפכ הלואגה תא איבתש הדובעה תא ושעיש -
םידוהיל םישרמ איהה הנידמב םג * לארשי ץראל בושל י"נבל עייסת
י"נבל םיעייסמ םג םה - הברדאו ,םשמ תאצל םיריתמו צ"מות םייקל
ואציש י"נבל ע"הואד עויסהל הנכה ןיעמ ,שדוקה ץראל עוסנל
* המילשהו תיתימאה הלואגב ק"האל תכללו תולגהמ

*תידיאמ םוגרת הגומ - א"שנת'ה םישודק-ירחא פ"ש תחישמ םיעטק

ןפואהו ,הלואגה תא איבהל י"נב תדובעל עגונב םידומיל המכ םיאצומ ליעל רומאה פ"ע . .
ךומס םיזחואו ,"הלוג" ,תולגה ןמז ףוסב שממ וישכע ונדמעב - הלואגל ןנוכתהל םיכירצש
.הלואגהל ("טא טא") שממ

לכש ("ט'מערוטש'מ") םישיערמש ךכמ םילהבנו םיאלפתמש ולא לכל הנעמ ונשי - לכ םדוק
,"םיחותפ" םישנא םתויהבו) שממ דימו ףכית אובת הלואגהש לועפלו תושעל ךירצ ידוהי
םה םילאוש - 'יהי המ ,דימ אובי חישמ רשאכ :(םתגאדו םתאילפ תא רובידב םה םיאטבמ
,ומיקה םהש םיקסעה :תולגב םינש כ"וכ ךשמב ולעפ םהש םינינעהו תולועפה לכ םע -
ורצי םהש ,ע"הוא ןיב ןהו י"נב ןיב ןה ,םירשקהו םירבחה ,ורבצ םהש םיסכנהו שוכרה
!?ב"ויכ דועו ,(רוביצ ינקסע טרפבו)

,"םלוע לש וגהנמ" לכ לטבש שוריפה ןיא הלואגש ןויכ ,דחפל המ ןיאש ,אוה הז לע הנעמהו
םינינעה לכ תא הכותב תללוכ הלואג :הברדא ;תולגב (הרות פ"ע) ולעפנש םיבוטה םירבדה
ז"יע - תיתימאה םתומילשו םתלעמל ,הלואגד בצמל םילעתמ םהש ןפואב ,"הלוג"ד (םיבוט)
ןמזבש) תולועפה לכב תיתימאה תילכתו הנווכה ,םלוע לש ופולא (ף"לאה) תא םהב םילגמש
.ה"בקה לש "ודובכ" תא ץוחל הלגמ הז לכש ךיא - (תולגה

ןמזב (הרות פ"ע) ולעפש - תושר ינינעב וליפא - תולועפה תודוא גואדל המ ןיא אלימבו
תולגל דציכ םיכרד שפחל ךירצ ב"ויכו קסע לעב לכש - הארוה הנשי הזמ :הברדאו .תולגה
הרותב ףיסוהל - וירשקו ויסכנו ויקסע תא לצנלו ,ה"בקה לש "ודובכ" ולש 'וכו קסעה ינינעב
.תווצמו

אלש אוה הלואגד הדובעה ןכותש םיבשוחש ולאל - אסיג ךדיאל הארוהה םג ןבומ הזמו
"וניתדובעו ונישעמ"ב אקוד 'יולת הלואגה :הברדאד - "םלוע לש וגהנמ"ל לולשלו רשק 'יהי
הלואגה תא איבהל הדובעה :"םירבד השלשב לכתסה" תויהל ךירצ ןכלו ,תולגה ןמזב
ןיכהלו ,םינותחתב הריד תושעל ,"לכותו םישנא םעו םיקלא םע תירש"ב ססבתהל הכירצ
םלעהה םע םחלהל ,"םישנא םעו םיקלא םע תירש"ד ןפואב םנמא - הלואגהל םלועה תא
."םהילע ולבק ןוצרב ותוכלמ" ,"לכותו"ד ןפואב לבא ,םלועד רתסהו

תוצמ - דחוימבו ללוכ ,םיימשג םירבדב ,תווצמה םויקב הפסוה י"ע ,םלועב וקלחמ לחה
וכריבש) ולש תורישעהמו ולש תוימשגהמ חקולש ,("תוישעמ תוצמה רקיע") הקדצה
,"תראפתלו דובכל"ד ןפואב ,םישובלו ןוזמ 'יהי תלוזה לצא םגש ,ינשל עייסמו (ה"בקה
.ב"ויכו הקדצו הרות תודסומל אוה עייסמ ז"דעו ,"םינהכ תכלממ"ל םאתהב

1"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב תאז השוע - ולש תושר ינינעב ותדובעב םג אוה ןכו
.2"והעד ךיכרד לכב"ו

- דחוימבו ללוכ .הצוח תוניעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפה י"ע - רקיע הז םגו דועו
,תווצמה םויקו הרותה דומילב רתוי דוע ופיסויש ,ולוכ םלועה לכב םידוהי ררועל

ע"הוא לע העפשה י"ע - ללוכ ,"םלוע לש ופולא" ולוכ םלועה לכב תולגלו םסרפל םג ןכו
.4"הכולמה 'הל התיהו"ל םתנכהו ,3חנ ינב תווצמ עבש םויקל עגונב

הריד םמצע םהמ 'ישעה י"ע) םמצע תולגה ינינע תא ההיבגמ "הלואג"ש ל"נה פ"ע
ומצע םלועה ינינעש ,ןבומ ירה ,הלואגה תא האיבמ תולגב הדובעה אקודש דע ,(םינותחתב
.(ל"נכ) הלואגה תאבהד הדובעל (תמאב) םיעייסמ (תולגה ןמזב םג) םמצע ע"הואו

.רתוי יולגב עויסה אב - הלואגהל ךומס ,תולגה ןמז ףוסב ונדמעבש ,רמול שיו

םימיב טרפבו ,ןורחאה ןמזב - הזמ הריתיו ,דחוימב םינורחאה תורודב םיאורש יפכו
:שממ םינורחאה

םוקת אל) 'וכו םיבוכיעו תועינמ ויה ןהבש תונידמב י"נב (בור) ורג הז ינפלש תורודב
.ללכב 'ה תדובעל (5םיימעפ

לחה ,דסח לש תוכלמ תלשומ םהבש תונידמב י"נב (בור) םירג - םינורחאה תורודב כ"אשמ
תימינפ הלואגל עיגהל י"נבל תעייסמש ,(י"נבד ןינבו ןינמ בור םיאצמנ הבש) וז הנידממ
םג (דסח לש) תוכלמה זאו ,הטושפכ הלואגה תא איבתש הדובעה תא ושעיש - דע ,םתדובעב
.('וג םכיחא לכ תא ואיבהו :6בותכה ןושלב) לארשי ץראל בושל י"נבל עייסת

הנידמב םג דע ,תופסונ תונידמב טשפתה י"נבל הז סחיש ךיא םיאור הנורחאה הנשבו
עגונב םגו צ"מותב םתדובעב י"נב תוריחל עגונב תולבגה (הנורחאל דע) ויה הבש ,איהה
םיריתמו צ"מות םייקל םידוהיל םישרמש ,םסחי ךפהתנ תעכו - איהה הנידממ םתאיציל
ץראל עוסנל י"נבל םיעייסמ םג םה - הברדאו ,(םעפ ויהש תולבגהה אלל) םשמ תאצל
הלואגב שדוקה ץראל תכללו תולגהמ ואציש י"נבל ע"הואד עויסהל הנכה ןיעמ .שדוקה
.המילשהו תיתימאה

םמצעב ע"הואש ךיא םיאור םהבש םינינע םג םנשי - י"נבל ע"הואד רשיה עויסה לע ףסונ
'הל התיהו"ל הנכהכ ,7וז הריבל ב"העב שיש רתוי דוע םילגמש ,דסחו בוט לש תולועפ םישוע
,המילשהו תיתימאה הלואגב "הכולמה

לעופב םילשה ,(8"םימעה לכמ טעמה םתא"ש פ"עא) לארשי םע אקודש ,םעפ 'יהש יפכ אל
לא תחא ירזכא ןפואב וגהנתה ע"הוא תויכלממ תודחאו ,םינותחתב הרידד הנווכה תא
.ב"ויכו תורחא תונידמ שוביכב וא ,ןמצע תלעותב רקיעב וקסעתהו ,תינשה

:לעופל עגונב ליעל רומאהמ אנקסמה . .

רוד ,הז רודש ךכ ,"הלוג"ב םלוע לש ופולא יוליגד ,תולגב הדובעה י"ע אקוד האב הלואגה
.הלואגהד ןושארה רודה 'יהי ,תולגב ןורחאה

ליבומו עייסמ ומצעב םלועה ךיא םלועב םינורחאה תוערואמב םיאורש רזוע ה"בקהו
.הלואגל

ללכב "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל ךירצ ידוהי לכש - ל"נכ - אוה רבדה שוריפ תוטשפבו
ינינעב הרותה דומילב - ז"נפלש תודעוותהב רבודמכ - דחוימבו ללוכ ,הלואגה תא םיאיבמש
םישרדמו ארמגו הנשמ ,פ"עבשותו ,(9"הז רבדב םיאלמ םירפסה לכ"ש) כ"בשותב ,הלואג
.'וכו

ףא ןיא) 10"ןלאפראפ ןייק אטינ זיא'ס" ,ינש חספד הארוהה פ"ע ףיסוהל םיכירצ - אפוג הזבו
וא ,יעבדכ רבעב הדובעה תא ומילשהו ונקת םא קדצ ןובשח תושעל - (דובא הרקמ םעפ
והשמ רסח 'יה םא וליפאש ,חכ תניתנו הארוהה תא הזב שיו ;הזב ףיסוהל דוע םילוכיש
.ןקתל דימת םילוכיו דובא הרקמ ןיא םעפ ףא ירה

,תולגב ודבאנ םנמאש וא ,ודבא םהש םיארנש םינינעה לכ ונקתתיו ולגתיש - רקיעו דועו
,11"אילג אל אמופל אבל"ש ץקה יוליג - (יוליג רדגמ הלעמל םתויהב) אתוילעמל ודבא - ללוכ
13"ידבע דוד יתאצמ" רמאנש ,(האיצמב םא יכ) 12"תעדה חסיהב" אבש ,ונקדצ חישמו
השעמו ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו" - 15ק"ידצ רומזמב הלגתמ הזו ,(14םילהתב ט"פ רומזמב)
תיתימאה הלואגב ,ישילשה שדקמה תיבב ,16"והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי
."וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכ תלואג ,המילשהו

__________
.ל"ומה .י"ע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (1

.םש ע"ושוטו ם"במר הארו ילשמ (2

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במרה ד"ספכ (3

.ופוסב 'ידבוע (4

.55 הרעה 306 ג"כח ש"וקל הארו םוחנ - בותכה 'ל (5

,וס 'יעשי (6

.ט"לפר ר"ב האר (7

ןנחתאו (8

"םירפסה לכ"ב םיקוספה םגש ,(ולוכ אלמש - ושוריפ הרות פ"ע "אלמ"ש) "םיאלמ קוידה רמול שיו (9
לש ותתימאל ,ירה - הלואגה ןינעמ (הרואכל) יכפה םנכותש וליפא וא ,הלואג ינינעב (יולגב) םירבדמ םניאש
('וכו םישרפמב) ולא םיקוספ שוריפב הקמעהו ןויע י"עו .הלואגה ןינע - "הז רבד" אוה יתימאה םנכות ,רבד
אוה ("הלוג") תולגה ןינע תוימינפש ,ליעל ראובמה פ"ע קתמויו ."הז רבדב םיאלמ םירפסה לכ"ש יולגב הארנ
."הלואג" - "הלוג"מ השענ ז"יעש ,תולגב םלוע לש ופולא ף"לאה יוליג י"ע הז םילגמש אלא ,הלואגה ןינע

.115 א"שת תוחישה .ינש חספ ,רייא די "םוי םויה" (10

,טצ ןירדהנס םג הארו םילהת שרדמ תישארב ח"ז (11

.א"עס ,וצ ןירדהנס (12

,ט"כפ ר"ב האר (13

.אכ קוספ (14

השמש ריעהלו] םכתא יתדקפ דקפ (זט תומש) רמאנש םירצממ וניתובא ולאגנ וב ף"פ" תואבש ריעהלו (15
םכל יתחמצ חמצ םהל רמולו לארשי תא לואגל ה"בקה דיתע וב ץ"צ ,[םירצממ לארשי תא לאגשכ 'פ ןב 'יה
חרק פ"ס ר"בדמבבו .(ח"מפ מ"רדרפ) "'ה לכיה תא הנבו חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא (בי 'ירכז) רמאנש
ךל ה"ד הארו .(םש א"רדפל ל"דרה 'יפ הארו) 'וג קידצ חמצ דודל יתומיקהו :(ה ,גכ 'ימרי) בותכה איבמ
.ל"רת .ז"כרת .(א ,תרדע) ת"הואב

.ב"וט קוספ (16


הלואגה ןמז


:ךל עידומ ונרוד אישנ
...!"וליצהל לוכי התא"

(זט ,טי ונתשרפ) "ךער םד לע דומעת אל"

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

.הצוח תוניעמה תצפהו תודהיה תצפה ,הרותה תצפה םע םירושק ולא םינינע לכ תוללכ . .

!"ךער םד לע דומעת אל" - רורב ןונגסבו ,א"ואכ לע דקפ ונרוד אישנש תוחילשה יהוזש
הניא וז :רבודמ המ לע ("טייהרעראלק") תוריהבב אטבמה רורב ןונגס - הז ןונגסב אקווד
:"ךער םד לע דומעת אל" - אלא ,'וכו יתית יכיהמו יטרפ ןינעב השקב

חוקפ תנכס טושפ יהוזו ,"תושבי תומצע" תגרדב םידמועה םידוהי םנשיש תעדל םכילע
םה"ש תווצמו הרותה תא ,"שפנה אוה םדה" תא דבאל דמוע אוה - "ךער םד" לש תושפנ
.ותוא 'יחיו וילא תוכייש הזל 'יהישו ,"ונימי ךרואו ונייח

אישנ :"וליצהל לוכי התאו ותתימב תוארל" ,"ךער םד לע דומעת אל" :ונרוד אישנ ול עידומ
!ותוא ליצהל ךילע אלימב - "וליצהל לוכי התא"ש עידוה ונרוד

ריעהלו] "םינודזה םימ"ו "םיבר םימ"ב עבוט אוה ,"רהנב עבוט" אוהש ידוהי האור ךנה
רוא הרותב שרפמ אוהש יפכ) הסנרפה תודרט לש ["םיב עבוט" אוה ז"הדא ע"ושב ןושלהש
!וליצהל ךירצ התא - "וליצהל לוכי התאו" ,(רייא 'בד תדלוהה םוי לעבמ םיבר םימ ךשמהבו

אל ךכ-ןיב התא אלימבו ,הנכסב דומעל ךל םורגל לוכי הז ,וליצהל הסנת םאב :התא ןעוט
."וילע םיאב םיטסל וא 'יח" זא "םיב עבוט" אוהש הז םע דחיבש ןויכ ,וליצהל לכות

לכ לע ב"העב אוה ,רהנה לעו םיטסלה לע ,'יחה לע ב"העב ה"בקהו ,"'ה ינא"ש :ךל םירמוא
אל הזו וליצהל לוכי התאש יאדוב זא ,"וליצהל לוכי התא"ש רמא אוה רשאכו ,ולוכ םלועה
!ךל קיזי

רבד זא - "וליצהל לוכי התא"ש רמא ,"לארשי להק לכ בל" אוהש ,ונרוד אישנש ןויכ ,ז"דעו
!ךל קיזי אל הזו וליצהל לוכי התאש רורב


,וליצהל תלוכי אל םא
תאז ךל םיארמ ויה אל

אל התא םא :("ותתימב תוארל") "רהנב עבוט" אוההש האור התאש אפוג הזמ ,הזל 'יארהו
םתס םירעצמ אל - תלעות םוש הזמ התיה אלש ןויכ ,תאז ךל םיארמ ויה אל ,וליצהל תלוכי
התאש ןויכ אלא - ...וליצהל ךכ-ןיב לוכי אל אוהו ,ל"ר עבוטש ידוהי ונשיש העידיב ידוהי
!"וליצהל לוכי התא"ש 'יאר יהוז ,תאז האור

קיפסמ אל וליבשבש - ("ןקניגולק") ערה-רציה םע םג רדתסהל םיכירצ ס"כוסש ןויכ לבא
אל" ,הנכסב םידמועש םידוהי ליצהל ונרוד אישנ י"ע ה"בקהמ תוחילש ךל שיש םירמואשכ
ןעוט דוע אוהו ,ול קיפסמ אל הז - "וליצהל לוכי התא"ש ךל םירמואו ,"ךער םד לע דומעת
יפל וניאו ןקז ,םיעוגר םינינע ,םיבוט רתוי םינינע ,םירחא םינינעב קוסעל ירה לוכי אוהש
.ב"ויכו ודובכ

:"ערפהל ןמאנו רכש םלשל ןמאנ ,'ה ינא" ה"בקה רמוא ןכל

ה"בקה ול ברע - ןינעה יאדכ וליבשב םגש ול תוארהלו רציה תעינמ תא םג ריסהל ידכב
עדו" :םויה קרפב תובא 'סמב הנשמה ןושלבו ."רכש םלשל ןמאנ ,'ה ינא") ורובע םג רכשה
"טעמ" הז םאבו ,אבה םלועב רכש ,("ךתלועפ רכש ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ימ . .
!(הנומ ם"במרהש יפכ) רכשב תוגרדה לכו ,הזה םלועב רכש םג - ורובע

,ול םג םירמוא ."לקמ" םג םיכירצ וליבשבש ,ףצוחמ הזכ אוהש רצי ונשי םימעפל ךא
!ו"ח ידוהי ףא לע אל ,"ערפהל ןמאנ ,'ה ינא"ש

'פ םע (ז"הדא תרותכ) םייחו םיארוקשכ יחכונה ןמזהמ הנשיש תדחוימ הארוהה יהוזש
םד לע דומעת אל" - אוה הב םייוויצהמ דחאש ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" ,םישודק
ידכב ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב קוסעל א"ואכ לע בויחהו חרכהה ,"ךער
.ל"נכ ,תוינחורב שפנ חוקפ לש בצמב םיאצמנש םידוהי ליצהל

.ליעל רבודמכ ,רייא שדוח שאר תבש - יאכז ןמזמ חכ תניתנו דומילה םג הזל ףסותינו

- םרוגו יאכז םוקמה םג יזא ,תודהיה תצפה ןינעל אמרג ןמזהו יאכז ןמז והזש הזל ףסונו
רשעב םיחולש חלשו תווצמ םייק ,ללפתה ,דמל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ובש םוקמה
- 'וכ םיחולש האמ 'יפא דע חילש השוע חילשו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינשה
אישנ לש םיחולש רותב םתוחילש םימייקמו םלועה לכב הזה םויה דע םיאצמנ םיחולשהש
.םהילא ףרטצהל א"ואכל תוכז יהוזו ,(ותומכ םדא לש וחולשו) ונרוד

ףסותינ כ"או ,רוביצבו םיברב תודעוותהב תובוט תוטלחה םילבקמ אפוג הז םוקמבש טרפבו
."סאמי אלו ריבכ ל-א ןה" ,רוביצה חכ םג הזל
(הגומ יתלב - ו"משת'ה רייא ח"רד ,םישודק פ"ש תחישמ)


"רעבירא הליחתכל" - "רבגתמה ןיעמכ"

הארוהה תשגדומ הבש הנשמ לע בכעתהל שי ,רומאכו ,תובאד ינש קרפ םידמול וז תבשב
:"רעבירא הליחתכל"ל

ןנחוי ןבר לש וידימלת תשמחמ 'א - ךרע ןב רזעלא יבר לש ותלעמ הראבתנ תובאד ינש קרפב
- (םידימלתה יוביר ראש לכ תא םיללוכה ,םידימלת לש םייללכ םיגוס השמח) יאכז ןב
ךרע ןב רזעלאו . . םינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םא"ש ,ךכ ידכ דעו ,"רבגתמה ןיעמכ"
."םלוכ תא עירכמ ,'ינש ףכב

:יכ - "רעבירא הליחתכל"ל ןפואב איה "רבגתמה ןיעמ"ד הלעמהו הנוכתה ,ןכבו

רבגתמו ךלוה ,מ"מ ,דבלב ןיפיט ןיפיט ותויה תורמלש - איה "רבגתמה ןיעמ"ד הלעמה
הפיט וליפא ,דחא ןינע דמולשכ ,ודומיל תלחתהב דימש - הרותה דומילב ותמגודו .'וכ
רחא בלש ,אגרדל אגרדמ) ןינע דועו ןינע דוע דומלל ףיסויש דע ןיתממ וניא ,דבלב תחא
רקוע" ,"השקמו ףירח"ד ןפואב ,"ותעדמ תורבסו לופלפ ףיסומ" דימו ףכית אלא ,(בלש
."רבגתמה ןיעמכ" - "םירה

("הליחתכל") דומילה תלחתהב דימש - "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב איה וז הנוכתש ,אצמנו
.("רעבירא") רבגתמו ךלוה

רמוא רזעלא יבר" - ךרע ןב רזעלא יבר לש ורמאמ ןכותב םג שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
:"ךתלועפ רכש ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ימו ,למע התא ימ ינפל עד . .

דימש ,איה - "רעבירא הליחתכל" ,"רבגתמה ןיעמכ" - ךרע ןב רזעלא יבר לש ותטיש
...תוהמו תומצע - "למע התא ימ ינפל" תעדל ידוהי ךירצ הדובעה תלחתהב

תורשקתה ןושלמ "תעד" - ללוכ) אקוד העידי לש ןפואב - "למע התא ימ ינפל עד" השגדהבו
תוננובתהו העידי םג אלא ,"ואצמה תתימא" תודוא תיללכ העידי קר אל ,ונייה ,(תורבחתהו
שודיח תויהל ךירצ דימתש ,ונייה ,"ול ןיכירצ םיאצמנה לכ" ,אלימבו - םירבדה יטרפב
.'וכ תוהמו תומצעמ תווהתהה

ירחאל קר אל - תוהמו תומצע םע רשקתהל ידוהי ךירצ הדובעה תלחתהב דימ ,רמולכ
- "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ,םא יכ ,'וכ תולשלתשה רדסד תוגרדה יטרפ תודוא דמולש
...[תומצע םע אוה =] "תומצע טימ רע"

קוקז וניא - 'וכ החונמ ךותמ ותדובע תא דובעל לכוי ידוהיש ידכ) "רכש"ה ןינעל עגונב ז"דעו
- "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ,םא יכ ,ב"ויכו הסנרפה לע הנוממה ךאלמ י"ע ,"םיעצוממ"ל
י"ע אלש) רכשה תא לבקמש ,ונייה ,"ךתלועפ רכש ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ימ"
!תוהמו תומצעמ (םא יכ ,"םיעצוממ"

- (ת"ר לשו י"שר לש) ןיליפת חינהל ךירצו ,הוצמ-רב השענ התע-הזש רענ :ךמצע עגהו
תעדו הניב המכח לע שקבל אלא וניא ,הרואכל ,ול עגונש המ ירה ,ה"בקהל ללפתהל דמועשכ
לודג ףסכ םוכס איצוהל וכרצוהש ירחאל טרפבו) וירוהל הבחרהב הסנרפ לע ,הרותה דומילב
התא ימ ינפל עד" - ךרע ןב א"ר רמוא - שארל לכל ,כ"פעאו .ב"ויכו ,(ולש ןיליפתה רובע
- איה ב"ויכו הסנרפ לע ךתשקב םג ,אלימבו !תוהמו תומצע םע רשקתהל ךילע ,"למע
!תוהמו תומצע - "ךתלועפ רכש ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ימ" ,תוהמו תומצעמ

לש הדובעה ךרדב גהנתהל שי ולא ונימיבש - וז תבשד קרפהמ םידמלש הארוהה אופיא יהוז
."רעבירא הליחתכל" ,ךרע ןב א"ר

לכ תא העירכמ ךרע ןב א"ר לש ותלעמש ז"ביר לש ומשב לואש אבא ירבד ירחאל - טרפבו
וילע ,"הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" ,סונקרוה ןב רזעילא יבר לש ותלעמ ללוכ ,תולעמה ראש
עירכמ ,'ינש ףכב סונקרוה ןב רזעילאו םינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םע" ז"ביר רמא
ימכח לכ ויהי םא" ,ןכלש ,"רבגתמה ןיעמכ" ,רתוי הלודג הלעמ הנשי ,מ"מ - "םלוכ תא
תא עירכמ ,'ינש ףכב ךרע ןב רזעלאו ,םהמע ףא סונקרוה ןב רזעילאו ,םינזאמ ףכב לארשי
."םלוכ

רדסב תשגדומ (ךרע ןב א"רד הגהנהה ןפואב גהנתהל שי ונימיבש) וז הארוהש רמול שיו
ןב א"ר לש ותלעמ תערכה ירחאל האב ךרע ןב א"ר לש ותלעמ תערכהש - הנשמה ירבד
:םידקהבו .סונקרוה

ז"ביר םרמא םירבדה ינשו ,ק"ת לע קלחנ אל לואש אבא"ש הנשמה ישרפמב ראובמ
לופלפהו תופירחה ןינעלו ,עירכמ רזעילא יבר 'יה ןורכזהו תואיקבה ןינעלד ,תמא םהינשו
ריכזהל ךרצוה ,ק"ת ירבד לע ואב לואש אבא ירבדש ןויכ ,מ"מו" ,"עירכמ ךרע ןב א"ר 'יה
וירבדש ק"תה לבא ,'וכו ללכב אוה וליפא ,ותוא תחבש התאש ,סונקרוה ןב רזעילא ףא יכ
םהמע ךרע ןב רזעלא ףא אליממ ,לארשי ימכח לכו רמאשכש ,שרפל ךרצוה אל ,הנושאר ואב
."ללכב

םג הארוה דומלל שיש ,ןבומ ,קוידה תילכתב אוה הרותבש טרפו טרפ לכש ןויכמ ,םנמא
ןב א"ר לש ותלעמ ןכ ירחאלו ,סונקרוה ןב א"ר לש ותלעמ הרכזנ הליחתש - םירבדה רדסמ
.ךרע

םידימת" ,הגרדהו רדסב - (רקיעב) אוה ,תורודה לכב ,ליגרה הדובעה רדסש - הזב ןינעהו
ירחאל ,םנמא ;"הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" ,סונקרוה ןב א"ר לש ותלעמ יהוזש ,"םרדסכ
הדובעה תויהל הכירצ וישכעש - רודה אישנ - ז"ביר לש ומשב זירכמו ,לואש אבא אב ,ןכ
ותלעמ תערכה - "םתכלהכ םיפסומ" ,הגרדהו רדס פ"ע אלש הדובע ,"רבגתמה ןיעמ"ד ןפואב
.סונקרוה ןב א"ר לש ותלעמ יבגל ךרע ןב א"ר לש

ךרד תא םסריפו הליג ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ירחאלש - ולא ונימיב ןבומ ז"דעו
טרפבו] רודה ינב לכל הארוה וז ירה ,"רעבירא הליחתכל" ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש ותדובע
ר"ומדא ,דיגמה ,ט"שעבה ,תורודה לכבש וניאישנ וניתובר םע - ודי לעו ,וילא םירשוקמה -
הליחתכל"ד הארוהה לעב - ש"רהמ ר"ומדא ,צ"צה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה
תויהל הכירצ םתדובעש - [ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ומוקמ אלממ ,ונבו ,"רעבירא
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב

...התע דע הז ןינעב ראבתנש המ ומייקי יאולה ,לבא ,ל"נה לכב ךיראהל שיו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה רייא ח"רד ,םישודק פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


?החמשה אובת ןכיהמ

רשאכ .החמשב ךליל םיכירצ חישמל םיכלוהשכו ,חישמ תארקל םיכלוהש רמא ירה יברה
אוה ובצמ דצמ ?החמשה אובת ןכיהמ יזא ,ובצמו ודמעממ 'ישפנד אבילא ןובשח השוע
ןתמ הז לכה וישכעש ןויכ ,ז"יע לעפנ המ שגרומ אל - םייקמ אוהש צ"מותה 'יפאו ...ירה
?החמשה 'יהת המ לע כ"או ,המותס הביתב חנומכו - ןושלה אוה ךכ - רתסב

אובל דיתעלו ,תולגה ןמזב וישכע ("פא ךיז טוט") תולעפנ תוכשמהה לכש ,תעדל לבא םיכירצ
תמאבש ,ןובשח םישוע רשאכ ,יזא ,צ"מותה םויק י"ע וישכע אקוד וכשמנש םינינעה ולגתי
.החמש איבמ הז - הלגתי הז ס"כוסו לכה תא וישכע שי
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה םישודק פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


תושעל ךירצ ,ןיבמ וניאשכ
...ול וריבסיש "למוט"

ונישעמ"ב והשמ רסח ןיידעש החכוה וז ירה - אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןויכמ
.'וכ הלועפ דועו הלועפ דוע "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל ךירצ ,אלימבו ,"וניתדובעו

ןבומה ע"וה הלואגה בוכיעל הביס רותב וניתדובעו ונישעמב ןורסחהש רמול הנווכה ןיא]
,"השענ" קר אל) ל"צ הרות פ"ע ,ירהו ,לכשב ןבומ הז ןיאש איה תמאהש ןויכמ - לכשב
ומידקה) "השענ"ד ןינעהב םנמא איה הלחתההש ,רמולכ ,ןיבנו עמשנ ,"עמשנ" םג (אלא
ךירצ לעופב םויקה ירחאל ,לבא ,ולכשב ןיבמש ינפל דוע לעופב םייקל ,(עמשנל השענ
- רקיעו דועו ...ול וריבסיש "למוט" תושעל ךירצ ,ןיבמ וניאשכו ,ולכשב ןיבהל לדתשהל
ךרטצי אל זאש) הלואגה תא לעופב איבהלו תולגה לטבל ותלכיבש המ לכ תושעל - ד"ודנב
.["וניתדובעו ונישעמ"ב הפסוהה י"ע ,(הלואגה בוכיע לע םירבסה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה רייא ג"י ,ק"וחא פ"ש תחישמ)


לש םתדובע תוללכ רבכ המייתסנ
"ידע םתא"ד ןינעהב לארשי

לכ ךשמב "ידע םתא"ד ןינעהב לארשי לש םתדובע תוללכ רבכ המייתסנ יאדוב - ולא ונימיב
יאלאד" ,תולגה ןינע לטבתהל ךירצ ,אלימבו ,"ןיציקה לכ ולכ" ל"זח ןושלבו ,תולגה ןמז
חישמ אב ז"נפלש עגרבש ןויכמ ,"יתמ דע" קועצל וכרטצי אלש ,ךכ ,שממ דימו ףכיתו ,"תולג
!ונקדצ
(הגומ יתלב - ח"משת'ה רייא ג"י ,ק"וחא פ"ש תחישמ)


אמרג ןמזהש םינינע


"תואמצע" וזכל יובאו-יוא

ףידעש םילגרמה ונעט ןכלו ,םינינעה לכ תא םהל היה םשו ,רבדמב ויה לארשי ינב - זא . .
.ץראל סנכהל אלו םש ראשהל

םולשו-סח אל] לעופב םש םיאצמנ םידוהיהו ,םידוהיל לארשי ץרא תא רסמ 'ה - םויכ לבא
ףא :"תואמצע" וזכל יובאו-יוא - ךכ הזל אורקל םיצורה םנשיש יפכ ,"תואמצע" לש ןפואב
.[התע בצמהש יפכ ,םלועה-תומואמ םילבקמש הרזעב ךכ לכ םייולת ויה אל םעפ
(הגומ יתלב - מ"שת'ה חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ולא וליבוה הז בצמל
"םייאמצע" םהש םינעוטה

המ תושעל םילוכי ,שפוח והזש - 'תואמצע' הנשיש םינעוטש המש ,התע תאז םיאורש יפכ
;וישכע ומכ םייוגב םייולתש בצמ הזכ 'יה אל דוע םעפ ףאש שחומב התע םיאור ,םיצורש
םייוג ירחא ףודרל םהלש הגהנהה ידי-לע - םייאמצע םהש םינעוטש ולא וליבוה הז בצמלש
.הצור יוגהש יפכמ תרחא גהנתהל םילוכי אלו ,םייוגב ירמגל םייולת ןלציל-אנמחרש -
(הגומ יתלב - ד"לשת'ה רייא ט"י ,רומא פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


..."תואמצע" םיארוק הז בצמו דמעמל

הבש תולגהמ רתוי דוע הלודג תולג יהוזש ןמזב - "תואמצע" םיארוק הז בצמו דמעמלו . .
:ןילופב וא היסורב ןטק בושיב ,ןלציל-אנמחר ,ינע ידוהי אצמנ היה

- (זא הזל וארקש יפכ) "םירותפכ" ול ויהש יוגמ המכו-המכ-תחא-לע ,יוגמ דער ידוהי ותוא
רוצעיש ימ היה אל הכמ ול תתל יוגה ןוצרב הלוע היה םא יכ ,הביס התיה הזה דחפל לבא
.ודעב

,ותיא 'וחכוותי' םשו ,'תיבה-לעב' םש היהיו םידוהיל אוביש יוגה תא םינימזמ ,תעכ לבא
,הרירב ןיא לבא ,תקדצומ ךתנעטו רשויו קדצ שיא התא ,"התא וניחא" םנמא :ול ורמאיו
אטבת :וזמ הריתיו ...ךויח ןת תוחפה-לכל זא - 'וכו והשמ חיטבהל חרכומ ירה התא
םידוהילו ביבסמש תונידמל קשנ ןתית :וזמ הריתי ךממ םיעבותו .הצורמ התאש רובידב
!הזמ שילש תוחפה-לכל ןתית
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה רמועב ג"ל תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


איה הלודגה הרצה
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ויה אפוג םהבו) וטילחה םישנא העשתש הזמ לחה ןינעה לכ [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
הצור אוה םאה יוגה תא ולאשיש הזב ידו ,הכלהכ רויגב ךרוצ ןיאש (העברא דגנכ השמח
!"ידוהי" אוה יזא בויחב בישי אוה םאו ,לארשי ץראב קלח

לש םמשב םירבדמ םהש ורמאש שיא םירשעו האמ י"ע וז הטלחה הלבקתה כ"מחאל
!ו"ח ,םידוהי ןוילמ יצחו םיינש

הנידמהמ ועיגהש ולאל עגונב ךא ,הכלהכ רויגל םיקוקז םנמאש ,רמאו בר עיגה ךכ-רחא
תויהל ונוצרש רמואו 'יסורמ יוג עיגמ םאש ,תרמוא-תאז ,לקהל םיכירצ ,'יסורמ ,איהה
!לארשי ץראב קלח לבקל ךירצו "ידוהי" 'יהנ אוה ,לארשי ץראב קלח לבקלו "ידוהי"

ךומסב ובשייתהש םישנא 'יסור החלש ,רתא לעו רוביד ידכ ךות דימש - הזמ אצי המ
.הזה חטשה לעמ רתוי סוטל םילוכי םכניא םויהמש וזירכהו ץאוס תלעתל


םושב ןתינ אל ,הז רבסה אלול
ןאכ הרק המ ןיבהל ןפוא

:םינינעה ינש ןיב רשקה תא דימ םיאור ונא ןאכ .ב

,םש העד ונל שיש םירמוא םתא ,רמולכ ,לארשי ץראב קלח ונל םינתונ םכנה :תרמוא 'יסור
חטשמ סוטל םילוכי םכניא ךליאו התעמ !אל ותו וסוטת ןאכ דע - ונתעד תא םכל רמאנ כ"א
.האלהו הז

םישנא 'יסור החלש דימתמו זאמ :ןאכ הרק המ ןיבהל ןפוא םושב ןתינ אל ,הז רבסה אלול
הרמא איה והשמ רמול התצר איהשכ דימתו ,תויאשחב תאז התשע איה ךא םירצמל קשנו
דימת ;םידוהיל תורישי והשמ רמול וזיעה אל םה םלועמ ,רחא והשימ וא רירגשה י"ע תאז
רמא אל אוה םעפ ףא לבא ,םירצמב ומצעב רקיב ףאו תוצע עיצה (יסורה גיהנמה) אוה
.סוטל ולכוי אל רתויש ורמא םה עתפל ןאכו ,םידוהיל תורישי והשמ

םניאש ולאו) הכלהכ רויגל םיקוקז םנמאש רמואו בר עיגמ רשאכ :אוה ךכל רבסההו
שי יזא לארשי ץראל 'יסורמ הלוע עיגמ רשאכ םלוא ,(ןידכ אלש םישוע הכלהכ םירייגמ
,םידוהי תויהל םנוצרש םירמואו 'יסורמ יוג אב וא 'יוג האב רשאכש ,תרמוא-תאז ,לקהל
עיבהל םיצפח םהו בויחב םינוע םה לארשי ץראב קלחב םכנוצר םאה םתוא םילאוששכו
םהש וב םושרש ריינ םהל תתל שי - בר ותוא רמוא - הזכ הרקמב ,י"אב םתעד תא
!"םידוהי"

.יולגב םתעד תא רמול ולחה םנמא (םיסורה) םה ןכל -

ירהש ,יולגב םתעד תא ורמא אל םה ,לארשי ץראב קלח שי 'יסורמ יוגלש ורמא אלש ןמז לכ
םה לעופל ךא םעטה והזש םיעדוי םניא םמצע םהש תורמל ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרב"
םיאב ןכא םה ,י"אב העד רמול לוכי 'יסורמ יוגש םירמוא רשאכ םלוא .העד ורמא אל
!סוטל םכל רוסא ךליאו ןאכמש איה ונתעד :םירמואו


וליפאש דע םותי כ"כ ונלש רודה
םירבדה ינש ןיב םירשקמ אל

לגר םע םיאצמנ םיסורהש (ז"כשת רמועב ג"למ) םינש שלשכ הז :הומת רבדה הרואכל .ג
המכ וגרה ףאו) םידקפמו םדא חוכ םשל וחלש םה ,םילגר ינש םע 'יפאו םירצמב תחא
םתוא קיזחה אל ה"בקה עודמו ,םולכ ורמא אל םלועמ םה תאז תורמלו ,(םהלש םידקפמ
?חישמ תאיב דע תצק דוע הככ

יוגלש ורמאשכ דימ ןכלו ,קסע ונל שי ימ םע יולגב ה"בקה הארמ ,םותי רוד והזש ןויכ אלא
יל שיש רמוא התא !אהא :רמא יוגהש הזב הלפמה תא ףכית ולחנ ,י"אב העד שי 'יסורמ
(לובגל רבעמ םנמא) בשייתמ אוהו ,לארשי ץראב תיבה-לעבכ גהנתא יזא ,לארשי ץראב קלח
.םילוכי םכניא ךליאו ןאכמו סוטל םילוכי םתא ןאכ דע :שוריפב רמואו

אוה ערה רציה ירה ;םירבדה ינש ןיב םירשקמ אל וליפאש דע םותי כ"כ ונלש רודה ךא
המ ןיבהל רשפא-יאו ,תושעל המ םיכרד שפחל םיכירצש ענכשמ אוה יזא ,ותכאלמב ןמוא
.עתפל ןאכ הרק

...!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו


החומ וניא דחא ףאש האר ה"בקה
הזמ אצוי המ הארה אוה יזא

!"םידוהי" םהש םירמואו ,לארשי ץראל 'יסורמ םייוג םיסינכמ - םישוע המ הז םוקמב . .

ולא תווצמ עבשו ,חנ ינב תווצמ עבש דבלמ ,תווצמ םייקל ךירצ יוגש םוקמ םושב בותכ אל
וניא יוגש ולא םה םש םמייקל תורשפא ןיא רקיעבש תווצמה .'יסורב םג םייקל ןתינ
.הפ לעבש הרות דומלל ול רוסא ,םתוא םייקל ול רוסא :הברדאו ,םהב בייוחמ

אל ,"ידוהי" תויהל ונוצרבש רמואו לארשי ץראל יוג עיגמ רשאכ ?םישוע המ כ"פעאו
תא לומל אל וליפאו תיציצ ,ןיליפת תחנה ,תבש :ןוגכ תווצמ םויק לש םיאנת וינפב םיביצמ
קלחב ונוצר םאה - אוה ותוא םילאושש ידיחיה רבדה ...!אל תאז - תיתד 'יפכ ירהש ,ומצע
...!"ידוהי" אוהש ריינ ול םינתונ יזא ץפח אוה הזבש ןויכו ,לארשי ץראב

לארשי ץראל 'יסורמ םייוג סינכהל םיצורש האר ה"בקה - וללה תורצה לכ םיעבונ ךכמ . .
.הזמ אצוי המ הארה אוה ןכל ,ךכ לע החומ וניא דחא ףאו

ףאו טק עגר רבע כ"חא ךא ,םירחא םייוגל 'יסורמ יוג ןיב לדבהה והמ ולאש הליחתב .ד
םיבבותסמ םה כ"מחאלו ,םיסורהמ תורצה ולחה זאו ,רתונ הז ךכו ,כ"ע החמ אל דחא
.תאז ןקתל ןתינ דציכ ,תושעל המ םישפחמו

תא ןקתל שפחמ התא עודמו ,בבוסמו הביס ןאכ שי ירה ?בבוסמה תא ןקתל שפחמ התא המ
,הביסה תא ןקתל שי אלא ,בוש רוזחל לוכי בבוסמה תראשנ הביסה רשאכ ירה ,בבוסמה
אוהשו ,י"אב קלח ול שישו "ידוהי" אוהש 'יסורמ יוג לע רמול םיצורש ל"נכ איה הביסהו
.העד םש רמול לוכי


אקודו "שארב ץפוק" אוה דימת
המואמ השוע וניא אוה הז ןינעב

לודגכ ומצעמ קיזחמ דחא לכ ;כ"ע םולכ רמוא אל דחא ףאש ןויכ רתוי הלודג הרצהו
ץופקל לוכי אוה תמאבש] שארב ץופקל לוכי אוה דימת אלימבו ,םילודגבש לודגכו ,לארשימ
לודג" אוהש ןויכו ,[("שארב ץפוק טוידה" - ב ,בי) הליגמ 'סמב תרמוא 'מגהש המ דצמ שארב
תויהל דימת הצור אוה אלימב ,(שארב ץופקל ל"נה 'מגהמ "המכסה" םג ול שיו) "םילודגבש
השוע ונניא אוה לעופב והשמ תושעל םיכירצ רשאכ ,ןנד-הרקמב כ"אשמ ,"שארב ץפוק"
.המואמ

...!דחא ףאל עגונ אל רבדה !ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

האמ וליפא" אוה "ךתימע תא חיכות חכוה" לש ןידה ךא ,םולכ ולעפי אל ךכ ןיבש םינעוט
חיכוהל בויח וילע לח ,רזע אל הזו םימעפ עשתו םיעשת הסינ אוה םא 'יפא ,רמולכ ,"םימעפ
.םעפה דוע

שדקמ תא רפכו" ,"םכילע רפכי הזה םויב יכ" :ונתשרפב םיקוספה ומייוקיש ןוצר יהיו
."םתאטח לכמ לארשי ינב לע רפכל םלוע תקוחל םכל תאז התיהו" ,"שדוקה
(הגומ יתלב - ל"שת'ה רייא ח"הבמ ,ירחא פ"ש תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?"ךיקלאמ תאריו" רמאנ ןכיה

הזב אבומ ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד יוויצהו עובשה 'פ םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ בתכש קתפמ רידנ םוליצ
ז"כשת'ה םישודק פ"ש תודעותהב רבודמהל עגונב
(110 ע"ס ב"ח ז"כשת "שדוק תוחיש"ב ספדנ)


:ק"יתכה חונעיפ ןלהל

י"שרפב

:הטושפ םגו הקזח אישוק דוע

שגדומשו ,הזב אקודו ,ךיקלאמ תאריו ןאכ ףיסומ בלל רוסמה רבדבש י"שרפ וז 'פב פ"כ
!?וז הרהזא ןיא (בלב ורוקמש שגר) הבהאל עגונב ךומכ

תאריו ל"צש ולאב - וב וללכנש (םתס) םיללכהבו ,אקוד לודג ללכ והזש השגדההב ץרותמ
.אל - ל"צ ןיאש - הלאו ,ןכ רמאנ - ךיקלאמ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish