ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םישבכה וגישי ןיינמו אופיא - דימו ףכית אובי חישמשכ
?םוממ םקדבל וקיפסי ךיאו ,(ינש חספב) ןברקל םייוארה

*

רומא 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= טש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
םיישארה םינברל יברה ירבדמ / דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש ןיד קוספל ךרוצה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הלואגב ץראל הסינכה ןפוא

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / לארשי תבהאב ףיסוהל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / וידרב אינתה דומילב הלעמה

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / לעופב תולובגה תא דימ בשייל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
וניתשרפב י"שרפ לע רואיבב םיחינמה תולאשל יברה הנעמ / "העורת ןורכז" והמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


חישמש ןיד קוספל ךרוצה
דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ירבד תמישרמ םיעטק 'ב
שדוקה ץראב םיישארה םינברה רוקיב תעב
א"טילש והילא יכדרמ ברהו א"טילש אריפש ןהכה םהרבא ברה
- ט"משת'ה רייא א"י ,רהב 'פ 'ג םוי -

א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה

(ךליאו 750 'עו ךליאו 741 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפס ךותמ)

עגונ ,ונקדצ חישמ תאיבב ה"רד תועיבקה יוניש תודוא ליעל רכזומה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
,ע"הפס עצמאב חישמ אובי םאב הריקחה 1עודיכ - רמועה תריפס ימי ,הלא םימיל דחוימב
ינפל) הריפסה תלחתהש ףא ,הרותה ןמ הכרבב ע"הפס תוצמ םויק ךשמה תויהל לוכי םא
הנשי ןנברדמ הוצמה םויק י"עש ,רמול רבתסמו .ןנברדמ אלא התיה אל (חישמה תאיב
הנשיש ןויכ ,הרותה ןמ הכרבב רופסלו ךישמהל םילוכי ,אלימבו ,ז"נפלש םימיה תריפס
עובש ז"הו ,2"הנייהת תומימת תותבש עבש" םימיה לכד (הוצמד הניאש ףא) תואיצמה
.םימת

אובי םא - (םיימוי דועב) ינש חספל עגונב הלאשה תררועתמ ןכ ומכ :א"טילש והילא ברה
לארשיל ןתינ" 3ימלשוריב אתגולפ הזב שיש ,ינשל ןושאר חספ ןיב ק"מהיב הנביו חישמ
רוביצ רמוא אדוי 'ר ,ינש חספ ןישוע רוביצ ןיאו ינש חספ השוע דיחי ,הריחבה תיב תונבל
וא ,"אוה ומצע ינפב לגר" ינש חספ םא 4ילבבב אתגולפה םע םג רושקו] "ינש חספ השוע
אוה א"באד ןיליא לכ"ש םידקמש ירחאל ,5א"דיחה הזב ךיראהו ,["אוה ןושארד ןימולשת"
."'וכ איה הרות מ"מ רמאיו והילא אובישכלו

ןמ תויאר לע דסוימ תויהל ךרטצי חישמו והילא לש ד"ספה םג :א"טילש ר"ומדא ק"כ
הזב שיש ןויכמו .6"איה םימשב אל" הרות יכ ,האובנ פ"ע קוספל רשפא יא ,ירהש ,הרותה
לופלפה םייסל וקיפסיש ידכ ,ינש חספ ינפל ןמז ךשמ אובל חישמ ךירצ - 7ט"וקשו לופלפ
.ינש חספ תברקה ןמז םדוק ןינעה תנקסמל אובלו ט"וקשהו

םידעומל ונעיגי . . ןכ" ונלאג רשא תכרבב הדגהב ש"מש םישרפמ שי :א"טילש אריפש ברה
ונקדצ חישמ אוביש םישקבמו םיללפתמש ,ונייה ,ינש חספ לע יאק - "םירחא םילגרלו
"ינש חספ השוע רוביצ" םגש (8אתפסותב ה"כו ,ימלשוריב) העדהכ ,ינש חספ בירקהל הכזנו
,9"תינעת תליגמ הלטב"ש ףאש ,תינעת תליגמבש םידעומה לע יאקש - ףסונ שוריפ שיו)
ימימ וכפהתיש םישדחה "םידעומ"ל עגונב ז"דעו ,הדיתעה הלואגב ולא םידעומ םג ורזחי
.('וכ תומוצה

םג ,"םיחספה ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו" ,הכרבה ךשמהמ לבא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
הלפתהש ,ונייה ,ןושאר חספ תודוא אלא ,ינש חספ תודוא רבודמ אלש חכומ - הגיגח ןברק
.האבה הנשד ןסינ ד"יב חספ ןברק בירקהל הכזנש איה השקבהו

חספ תברקהו) ינש חספ ינפל ונקדצ חישמ תאיב לע השקבהו הלפתה םצעל עגונב ,ןפוא לכבו
,זאו ,דימו ףכית אובי חישמש םיצורו םימיכסמ םלוכ ,חוכיול םוקמ ןיא יאדוב - (ינש
.וז הנשב ינש חספ תברקהל עגונב לפלפנ

םייקל 'וכ ללה השע ןכ" "ךרוכ"ב ש"מ שריפ הקדצ ןסוח צ"הרה ידוד :א"טילש והילא ברה
םישקבמש ,זמרל ,ינש חספב רמאנש קוספ - "והולכאי םירורמו תוצמ לע 10רמאנש המ
,ינש חספ לוכאלו בירקהל ונתוא הכזי ,הז הלילב חספה לוכאל וניכז אלש ןויכש ת"ישהמ
."והולכאי םירורמו תוצמ לע רמאנש ומכ" םימייסמ ןכלו

לארשיל ןהל חטבומ רבכ"ש ןויכו ,תבש ברעב ינש חספ לח וז הנשב :א"טילש ר"ומדא ק"כ
אוביש בוט המו ,ישימח םויב (רחואמה לכל) אובל ךרטצי ,11"תותבש יברעב אב והילא ןיאש
!רקובב רחמ ,רמולכ ,יעיברה םויב ,ז"נפל דוע

מ"יציב ,ירהו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 12ביתכ :א"טילש והילא ברה
!דבלב תורופס תוקד ,ץומיח רועישמ תוחפ הלואגה התיה

אתיאדכ - המכו המכ תחא לע הדיתעה הלואגב ,ןכ מ"יציב םאו :א"טילש ר"ומדא ק"כ
םיתפומהו תותואה ,םיסנה יבגל וליפא "תואלפנ" לש ןפואב 'יהת הדיתעה הלואגהש 13רהזב
.מ"יציב ויהש (14תוכמ םישימחו םייתאמ ,תוכמ םייתאמ ,תוכמ םישימח ,תוכמ רשע)

אלא ,וישכע םג םנשי "תואלפנ"ש ,עמשמ ,"תואלפנ ונארא" ש"ממ :א"טילש והילא ברה
.לעופב תואלפנה ואריש ,"תואלפנ ונארא" רמאנ ןכלו ,םתוא םיאור אלש

,"וסינב ריכמ וניא סנה לעב וליפא" - 15ארמגב רבדה שרופמ הרואכל :א"טילש ר"ומדא ק"כ
עדוי ודבל אוה"ש ,"ודבל תולודג תואלפנ השועל" 16נ"זעש ,לודג סנ והזש ,אלא ,דוע אלו
לע ךרבל ךירצ ,זאש ,סנה לעב ריכמו האורש סנל המוד הז ןיא ,כ"פעא לבא ,17"סנ אוהש
וכרטצי ילואו ,ולא תואלפנ לע ךרבל וכרטצי ,"תואלפנ ונארא" אובל דיתעלש ןויכו ,18סנה
.ונייחהש םג ךרבל

בירקיש ןהכה ןכו ,ינש חספ תליכא לע םג ונייחהש ךרבל וכרטצי :א"טילש והילא ברה
וגישי ןיינמו אופיא ,לבא ,איה הלאשה .הברקהה לע םג ונייחהש ךרבל ךרטצי חספה
?םוממ םקדבל וקיפסי ךיאו ,ןברקל םייוארה םישבכה

,ןכש ןויכו ,םוי לכב ןידימת בירקמ איבנה והילאש 19שרדמב אתיא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
לע םג ךומסל םילוכי הז ןינעבו .ןכומה ןמ תונברק דועל םייוארה םישבכ םג םנשי יאדוב
,האובנ פ"ע קוספל רשפא יאש) יתכלה ןיד קספ לע ןאכ רבודמ אל ,ירהש ,איבנה והילא
וב ןיאש האובנב האורש רמוא איבנשכו ,(םומ וב ןיאש) תואיצמה רוריב לע ,םא יכ ,(ל"נכ
.ע"צעו .םוממ קודב בישח ,םומ

הקדובל ךירצש 20לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב אתיא המודא הרפל עגונב :א"טילש והילא ברה
,21"המילש איהשכ התפירש"שכ תופירטמ הקדובל רשפא ךיא ,הרואכלו .תופירט ח"יב
השענ המ תוארל םילוכי ויה וכרדש ,ןנעה ךרד התוא ןיריבעמ ויהש - 22הז לע םיצרתמו
.יסנ ןפואב ,רמולכ ,ב"ויכב חספ ןברקה תקידב םג 'יהת ילואו .23תופסותב אתיאדכ ,םינפב

םא ע"צ - לארשי ץראל הסינכה ירחאל לבא ,רבדמב 'יה - ןנעה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.המודא הרפל עגונב וליפא וזכ תואיצמ התיה

לש הקידב לע וכמס אל הארנכ - םתכלהכ םיפסומו םרדסכ םידימת ,תונברקה ראשל עגונבו
עגונב 24הנשמב שרופמכו ןושלבו ,יעבט רואב ,עבטה ךרדב וקדב אלא ,(ב"ויכו ןנע י"ע) סנ
'ד רוקיב ,ברעבמ רוקיבה דבלמ ,הטיחשל ךומס) ותוא ןירקבמ ויה"ש דימתה תטיחשל
."תוקובאה רואל (םימי

דע וז הוצמב ווטצנשמ ושענ תומודא תורפ עשת" 25ם"במרה בתכ - המודא הרפל עגונב םגו
,הזב ט"וקשמ ונא םירוטפ ,ןכלו ,"חישמה ךלמה השעי תירישעה . . 'ינשב תיבה ברחש
אריפש ברה רבעל עיבצהו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) םהש תונברקה ראשל עגונב כ"אשמ
.ןהכה תוירחא לע (א"טילש ןהכה

- אובי חישמשכ !אוביש קר ,רבד לכל הצע ואצמי - אובי חישמשכ :א"טילש אריפש ברה
,אלימבו ,רתוי הבוט 'יהת םייניעה תייארו ,רתוי לודג רוא 'יהי ,םלועה עבט םג הנתשי
.רהמ רתוי קודבל םג ולכוי

* * *

הב ךפה" הב רמאנש הרותהמ קלח אוה ם"במרה רפסש ןויכ . . :א"טילש ר"ומדא ק"כ
,'וכו קויד דוע ,טרפ דוע דומילהב ףיסוהל שי םעפו םעפ לכב ,ירה ,26"הב אלוכד הב ךפהו
!יתמיא וישכע אל םאו ,אחישמד אתבקעד אתבקעב םיאצמנשכ טרפבו

ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא וב ןימאמ וניאש ימ לכ" - תפסונ השגדה הנשי םש ם"במרב
ש"מכו ,ותאיבל תוכחל םג אלא ,חישמה תאיבב ןימאהל קר אל אוה בויחהש ,ונייה ,"'וכ
."אוביש םוי לכב ול הכחא . . חישמה תאיבב ןימאמ ינא" םירקיע ג"יהב

םא ,רמולכ ,אילת אהב אה - ותאיבל 'יפצהו חישמה תאיבב הנומאה :א"טילש אריפש ברה
ולש הנומאה התיה וליא ,יכ ,יעבדכ וב ןימאמ וניאש החכוה ז"ה ,ותאיבל הכחמ וניא
- וזכ הלודג הבוט הנשיש ןימאמ התא םא ...!?ותאיבל הפציו הכחי אלש ןכתי ךיא ,יעבדכ
תאיבל הכחמו קקותשמ וניא םאו ...!?וז הבוטל הפצמו הכחמ קקותשמ ךניאש ןכתי ךיא
!ולש הנומאב רסח ,חישמה

ףכית ,רהמ אוביש םג תללוכ חישמה תאיבל תוקקותשההו הנומאה :א"טילש והילא ברה
.דימו

ףוסש הרות החיטבה" - ד"יה רפסב ם"במרה איבמ הז טרפ םג :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.אקייד "דימ" ,27"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי

,הטלחה תושעל םיכירצ ונייהו ,חישמה לע ונרביד 28תמדוקה םעפב :א"טילש והילא ברה
.דימ אובל ךירצ חישמש ,ןיד-קספ

חישמש ןיד קספל ךרוצה ד"ע םג 29זא יתשגדה - ינורכזב םושרה יפכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
,םינבר השלשמ רתוי ןאכ םיאצמנש - הז דמעמב ןבומכ ללוכ ,דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ
,ןהכ תרות טרפבו ,30"לארשי ץרא תרותכ הרות ןיא" ,רשא ,לארשי ץראמ םינבר - םהיניבו
.("ןויצל ןושאר" - אפוג "ןויצ"ב) ןויצל ןושארה תרותו

.31"לאוג ןויצל אבו" :א"טילש והילא ברה

רבכ 'יהיש ךירצו ,דיתע ןושלב רמאנ - "לאוג ןויצל אבו" :(ךויחב) א"טילש ר"ומדא ק"כ
!הז ירחאל 'א עגר פ"כע ,רבע ןושלב

- אפוג לילגבו ,32לילגב הליחת הלגתי (איבנה והילא) ונקדצ חישמש וניצמ ל"זח ישרדמב
ץוחב אובי איבנה והילא םא םג דיפקי אל שיא ,לבא ;35"התייאר 34הבוט"ש ,33אירבטב
.אירבטל חישמ אובי ותרחמלו ,ןילקורבב וליפא ,ץראל

__________
.נ"שו .ךליאו 54 ח"ח ש"וקל האר (1

.וט ,גכ רומא (2

.א"ה ט"פ םיחספ (3

,גצ םיחספ (4

.ו"ס ץמוא ףסוי ת"וש (5

,ט"נ מ"ב הארו .בי םיבצנ (6

.נ"שו .ךליאו 218 ב"יח ש"וקל םג האר (7

.ב"ה ח"פ םיחספ (8

,חי ה"ר (9

.אי ךתולעהב (10

,גמ ןיבוריע (11

.וט הכימ (12

.נ"שו .(זפת 'ע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (13

.(אל ,די חלשב אתליכממ) חספ לש הדגה (14

,אל הדנ (15

,ולק םילהת (16

.ד"שת תואלפנ השועל ה"ד הארו .םש הדנ י"שרפ (17

.נ"שו .(ךליאו זטש 'ע) האדוה תוכרב ךרע תידומלת 'קיצנא ,דנ תוכרב האר (18

.ג"כס ג"ח ח"כא רמאמ מ"שעב אבוה (19

,טי תקוח (20

,אי ןילוח (21

.ב"יס םולש עימשמ ת"וש .ט"לס ד"וי קחצי תיב ת"וש (22

,בכ תבש - הרואל יכו ה"ד (23

.ט"ה א"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .(ב"ער ,ל) ג"פ דימת (24

.ג"פס המודא הרפ 'לה (25

.א"כמ ה"פ תובא (26

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (27

.ו"משת'ה ינש רדא ז"כ ,עירזת םויל רוא (28

.ב"ס ל"נה ד"ר (29

,ז"טפ ר"ב (30

,טנ 'יעשי (31

,כר .א"ער ב"ח ,טיק א"ח רהז (32

.ב"יה ד"יפ ןירדהנס 'לה ם"במרל ז"בדר .נ"שו .םש רהזל ז"וצנ .(א ,כר ,ז) םש ב"חזל א"וצנ האר (33

הליגמ (34

האר) 'יאר לש ןפואב 'יהי ונקדצ חישמד הרותה דומילש עודיכ - 'יארה ןינע םע רושק חישמש ,ריעהלו (35
.(מ"כבו ,זי וצ ת"וקל


הלואגה ןמז


הלואגב ץראל הסינכה ןפוא

,הכ רהב) "'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"

,"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"ד שוריפב ליעל רומאה לע ףסונ ,הנהו
וטושפכ םג שרפל שי - "'הל תבש ץראה התבשו"ד תימינפה הנווכב הרודח ץראל הסינכהש
:הדיתעה הלואגב ץראל הסינכל סחיב ,שממ

םעפב ץראל הסינכבכ ,המחלמו שוביכ לש ןפואב 'יהת אל הדיתעה הלואגב ץראל הסינכה
.דימו ףכיתו ,"תחנו הבושב" ,החונמ ךותמ ,אלא - וקלחש עבשו ושבכש עבש ,הנושארה

ירהש - "ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש"ד הדובעל וכרטצי אל ,הזל ףסונו
ילכו תואקסולג" םתויה םע ,רשא ,"תלימ ילכו תואקסולג איצותש לארשי ץרא הדיתע"
,םגישהל ידכ תיעבט הלועפב ךרוצ 'יהי אל ,מ"מ ,(םימשהמ אל) "ץראה"מ ואציש "תלימ
.ןמז ךשמ ןיתמהל ךרוצ 'יהי אלש ,ךכ ,סנ ךרדב םאיצות לארשי ץראש ןויכמ

,ןכל ,הליחת רוביע תויהל ךירצש ןויכמ ,ירה - "םוי לכב דלתש השא הדיתע" ,הדילל עגונב]
תועש 'ט ךשמב רוביעה 'יהי םישדח 'ט םוקמבש ,אלא ,ןמז ךשמ שורד 'יהי אובל דיתעל םג
ןינע םהב ךייש אלש ןויכמ ,"תלימ ילכו תואקסולג"ל עגונב ,םנמא ,(צ"צה תומישרב ראובמכ)
.[שממ דימו ףכית ,אלא ,םיעגר 'ט אל וליפאו ,תועש 'ט ןיתמהל ךרוצ 'יהי אל ,רוביעה

ששלו ,הקולחו שוביכל ןיתמהל וכרטצי אלש ןויכמ - הדיתעה הלואגב ץראל הסינכב ,ז"פעו
קרו ;וטושפכ "'הל תבש ץראה התבשו" ,דימו ףכית ירה - םרכבו הדשב הדובע לש םינש
ןפואב - "ךדש ערזת םינש שש" םג 'יהי ,אקוד םינותחתב הריד תויהל ךירצש ןויכמ ,ז"חאל
."םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו"ד

י"בשרש ל"זחב רפוסמה פ"ע - רמועב ג"לד אלוליהה לעב ,י"בשרל דחוימב ךייש הז ןינע םגו
לש ןינע 'יה אל י"בשר לצאש ,ךכ ידכ דעו ,('וכ ימורל והוחלש ןכלש) "םיסנב דמולמ" 'יה
'יב ןוקפי . . ךליד ארוביח יאהב"ש ,רומאכ ,רקיעו דועו ,(ןקזה ר"ומדא םגתפכ) תולגו ןברוח
וטושפכ - "'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" 'יהי זאש ,"םימחרב אתולג ןמ
.שממ

ץרא ינינע לכמ םישועש ,"'הל תבש ץראה התבשו"ד ןפואב וניתדובעו ונישעמ י"עש ר"היו
לעופב "'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" דועיה םויקל הכזנ - "'הל תבש"
.שממ

דיתעל" שרדמב אתיאדכ ,"'הל תבש" - "קעזת ריקמ ןבא" - קעזי ולוכ םלועהש ,ךכ ידכ דעו
עגונב ז"דעו ,"םויה תבש תרמואו תחווצ איה תבשב הנאת טוקלל ךלוה םדא םא אובל
."'הל תבש" ,הטימשה תנשל
(הגומ יתלב - ז"משת'ה רומא פ"ש תחישמ)


לש ותבוט איה הלואגה
י"נב לשמ רתוי ה"בקה

הווהמ ("ךנוצר תוצמכ" תווצמה םויק 'יהי אובל דיתעלש) אפוג הז ןינעש ,ףיסוהל שיו . .
לארשי לש םתשירדו םתשקב םייקל קר אל - הלואגה תא זרזלו רהמל הביסו םעט
לש ותבוט ליבשב (רקיעבו) םג אלא ,לארשי לש םתבוט ליבשב ,רמולכ ..."יתמ דע" םיקעוצש
."ךנוצר תוצמכ" תוצמה םויק 'יהי ל"תעלש ןויכ ,ה"בקה

הבוטה תיישעמ הנהנ ומצעב אוהש ,וריבחל הבוט השועש םדאל - המוד רבדה המל לשמ
וירבד דיגמ" קוספה לע ל"זח תשרד ד"ע) ה"בקהל עגונב ז"דעו .הנהנ וריבחש הממ רתוי דוע
לארשיל הבוט השועש ז"יעש - ("תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"'וג בקעיל
תיתימאה הלואג ,ירקיע יכה ךרוצהל דע ,ןתונה די גשיה יפל ,םהל ךרטצמה לכ םהל תתל
תוצמכ") תומילשב ונוצר אלמתמ ז"יעש ןויכ ,ומצעל רתוי הלודג הבוט השוע - המילשהו
.("ךנוצר

ינפל דועש - תוטשפבו ,הז ק"שה םויב ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ןכ 'יהיש - רקיעהו
אלש ידכ - הנורחא הכרב תרימא ירחאל דימ] תובא יקרפ תרימאו החנמ תלפת ,ת"הרק
ט"וקשו ןויד םייקתה אל ןיידעש טרפבו ,'וכ הנורחא הכרב תרימאל עגונב הלאש ררועתת
ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל "אימש יננע םע" םיאב - [..."הרות סוניכ"הב הז ןינעב
רקיע" םהבש ,ןירדהנסה לש םבשומ םוקמ ,תיזגה תכשלל ,ישילשה שדקמה תיבלו שדוקה
הרסמו יניסמ הרות לביק"ש השמ םע דחיב) ה"בקהמ הרות םידמול םשו ,"הפ לעבש הרות
ףכית ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"אצת יתאמ השדח הרות" - ("'וכ
.שממ דימו
(הגומ יתלב - ט"משת'ה רייא ח"הבמ ,ירחא פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


לארשי תבהאב ףיסוהל

תומלעההו ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחבו ,תולגב םיאצמנש פ"עא :לעופל עגונב . .
הרותה תנתונ הז בצמב אקוד :הברדאש - תעדל ךירצ ,דימת םירבגתמ 'וכ ב"הנד םירתסהו
י"נבש ז"יע ,תובבלה טועימ דצמ תויהל םילולעש תונורסחה תא ןקתל תוחכ תפסות
בוטהמ הלעמל) "בוט יכ וב לפכוה" - השענ ז"יעו ,םתדובעב זוע רתיבו תאש רתיב םיפיסומ
.(תומלעה ןיא רשאכ ונשיש

וזמ הריתיו ,לארשי ץראב וקלח תא תומילשב ידוהי לכל שי ,תולגב םיאצמנשכש תעדל ךירצ
וניאישנ וניתובר םגתפ עודיכו ,"ותלחנו וקלח" השענ ה"בקהש ןפואבו ,"םישדקה שדק" -
.'וכ תולגל הכלה אל הליחתכלמ המשנהש

.םיימוי-םויה וייחב ,יולגב ולצא 'יהי הזש - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו

ןקתל םידחוימ תוחכ םנשי זאש ,(הריפסהד תישילשה תבשבו) הריפסה ימיב ונדמעב טרפבו
.ןוקית םישרודה םינינעה לכו ,תודמה תא

ךותמ ,ינשה םע דחאה תורבדתהה י"ע ,"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןינעה לכ ןוקית - דחוימבו
איה הנקסמה ,"תווש םהיתועיד ןיא"ש ז"יע - הברדאו ,הנקסמל אובל - דעו ,תודידיו םולש
ינבר ,עירכמה ישילשל םיכלוה - וילע רבדתהל א"אש ןינע ראשנ םאב וליפאו] .הנוכנ רתוי
.[טושפ םגו ןבומכ ,הרות פ"ע רדסה יפכ - םניד-קספו םתארוה יפל םיגהנתמו ,םוקמה

תבהאד תולועפה לכב ףיסוהל םיאתמה ןמז אוה רמועה תריפסד ולא םימיב :הברדאו
.(הזבש ןורסחה תא ןקתל ש"כמבו) תובבלה בוריקו לארשי

- ללוכ] הרותד הלגנ ,הרותה דומיל ,תווצמו הרותב םינינעה לכב ףיסוהל :רקיעה אוהו דועו
תוכימסב ונדמעב - השגדהבו] הרותה תוימינפו [ולא תותבשב תובא יקרפד דומילה קזחל
יוליגה רוקמ אוה י"בשרש ,הרותה תוימינפד ת"מ ,י"בשר לש ותחמש םוי ,רמועב ג"ל םויל
,[רהזה רפס והיאד ךליד ארפיס יאהבו ,הרותה תוימינפד

םיבשויש הרשע" הז תבשד קרפב שגדומכ] םיברב םישדח הרות ירועיש ףיסוהל - טרפבו
ףסונ ,[הרשעמ התוחפ הדע ןיא ,"לארשי ינב ךותב יתשדקנו" - ונתשרפבו ,"הרותב םיקסועו
,םיעובקה םירועישב הדמתהל

תווצמה םויקב הפסוה - "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ו [. .] הרותב םימויס - םג ללוכ
תודהיה תצפה - ללכבו ,תודהי ינינעב תובוט תולועפה לכב תושדח תוטלחה לבקלו ,רודיהב
.הצוח תונייעמה תצפהו

,יחצנ תיב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב ישילשה ק"מהיב ןינב תא רתוי דוע רהמי הז לכו
דימו ףכית - הז לכו ,ךנוצר תוצמכ 'וכ תונברק ךינפל השענ םשו ,ךידי וננוכ י-נדא שדקמ
.שממ
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ט"משת'ה רייא ,רומא פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


וידרב אינתה דומילב הלעמה

םדוק איה םירבדה תעימשש ,ונייה ,"הנעא ינאו וארקי םרט"ד ןינעה ךייש ה"בקה לצא
("דאמ . . בורק") רתויב בורקה ןפואה ,ןכלו ,הזכ ןינע ךייש אל םדא ינב לצא לבא ,םתרימא
.ארמימכ עגר - אוה

םה םיעמשנ ,םירמאנ םירבדהש עגר ותואבש - וידרה ילג לע אינתה דומילבש הלעמה יהוזו
דומילל וניכז אלש ןמז לכו .("דאמ . . בורק"ד ןפואב) "םימשה הצק" דע ,ולוכ םלועה לכב
ןיב) רתוי "בורק" ןפואב הרותה דומיל ןכתי אל - ה"בקה יפמו ונקדצ חישמ יפמ הרותה
.(וידרה ילג לע הרותה דומילב הזש יפכ) ארמימכ עגר רשאמ (םתעימשל םירבדה תרימא
(הגומ יתלב - ב"משת'ה רומא פ"ש תחישמ)


תושעל ךירצ ,ןיבמ וניאשכ
...ול וריבסיש "למוט"

ונישעמ"ב והשמ רסח ןיידעש החכוה וז ירה - אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןויכמ
.'וכ הלועפ דועו הלועפ דוע "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל ךירצ ,אלימבו ,"וניתדובעו

ןבומה ע"וה הלואגה בוכיעל הביס רותב וניתדובעו ונישעמב ןורסחהש רמול הנווכה ןיא]
,"השענ" קר אל) ל"צ הרות פ"ע ,ירהו ,לכשב ןבומ הז ןיאש איה תמאהש ןויכמ - לכשב
ומידקה) "השענ"ד ןינעהב םנמא איה הלחתההש ,רמולכ ,ןיבנו עמשנ ,"עמשנ" םג (אלא
ךירצ לעופב םויקה ירחאל ,לבא ,ולכשב ןיבמש ינפל דוע לעופב םייקל ,(עמשנל השענ
- רקיעו דועו ...ול וריבסיש "למוט" תושעל ךירצ ,ןיבמ וניאשכו ,ולכשב ןיבהל לדתשהל
ךרטצי אל זאש) הלואגה תא לעופב איבהלו תולגה לטבל ותלכיבש המ לכ תושעל - ד"ודנב
.["וניתדובעו ונישעמ"ב הפסוהה י"ע ,(הלואגה בוכיע לע םירבסה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה רייא ג"י ,ק"וחא פ"ש תחישמ)


ף"לאה תא תולגלו "סינכהל" רומגל

תא דימ איבי ז"ה - "הלוג"ב ף"לאה תא תולגלו "סינכהל" רומגל לש הדובעה י"עש ר"היו
םישובלב ,שממ וישכע םבצמבו םדמעמב םידמוע י"נבש יפכש ךכ ,שממ דימו ףכית ,הלואגה
ןבכע אלש ןפואב האב הלואגה יכ ,"םיאוצ םידגב" ןיידע םה םא וליפא ,םהלש םידגבו
הזשכ כ"וכאעו ,"וילעמ 'וג םידגבה וריסה 'וג רמאיו" הלואגה ירחאל קרו ,ןיע ףרהכ וליפא
."םיקידצ םלוכ ךמעו"ל עגונב רבודמ
(הגומ - א"שנת'ה רייא ,רומא פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


לעופב תולובגה תא דימ בשייל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לובגה לכ תא דימ בשייל ךירצ 'יהש ,"ץראה תומילש" לש ןינעל עגונב םימעפ המכ רבכ רבוד
םירע המכ םש ונביש - תואבה םינשל תוינכת םוש תושעל אלו ,שדוקה ץרא לש יחרזמה
םייתניבו ,םינש המכ םישורד הזלש םושמ - (הזב-אצויכו םירע שש וא עברא ,שולש)
.ןלציל-אנמחר ,הנכסב םיאצמנ

קיפסמ םנשי ,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" תאז תושעל רשפאש ,םימעפ המכ רבודמכו
ךיסרהמ"המ ץוח - דחא ףאמ תודגנתה ןיאו קשנ קיפסמ שי ,הזל םינכומה םישנא
תולגב םיאצמנ םהש הז דצמש ,םילבלובמ םידוהי רפסמ םתוא ,"ואצי ךממ ךיבירחמו
הלע"מ לעפתהל אלו הפוקז המוקב דומעל םמצעב לועפל םילוכי םניא םה ,הקומע תימינפ
.יוגה ידי-לע ףדינ אוהש ללגב - "ףדינ

המוקב ודמעישכש :איה תויוטשהמ תחאש - תוטש לש םינינעב םמצע-תא תולשהל םיצורו
הלעמה דצמ אל) "הרוזפ הש"ד ןפואב ודמעישכ ןכ-ןיאש-המ ,לודגה יוגה תא וזיגרי ,הפוקז
ףא לע אל) ןלציל אנמחר ,םייוגה ינפל תסרדנה הפוקסאכ איהש "הש"כ אלא ,רבדבש
םיכירצש ינויחה ןינעה תא םישוע אלו ,האלה םיכישממ אלש ול ואריש ,ונייה ,((ידוהי
השעי אלש פ"כע) לועפל םיצורש המ לכ ולצא ולעפי זאו ,'זגורב' 'יהי אל יוגה יזא - תושעל
.(םידבכ םינינעל םיעגונה םינינע םוש

םילעפתמש ולאכ וא ,םיגיעלמהמ םילעפתמש ולאכ וא ,םינדחפ םג םהש ולאכ ולשיהו
םה יוגה תא זיגרהל אל ידכש - קזח םיקעוצ אלימבו תוימשגב קזח לוק םהל שיש םתואמ
לכלש ,ןמזה ךשמב תולודג םירע תיינבל תוינכות םישועש ורמאיו ,לובגה בושיי תא וחדי
םה ןכלו - חותפ ןפואב לובגהמ קלח ראשי םייתניבו ,םינשו םישדוח המכ םישורד תינכות
!ושע אל התע-דעש םירבד ושעי אל פ"כע םלועה-תומואש םיחוטב

ץראב םיאצמנה םידוהי ןוילמ יצחו שולש לש םנוחטבל עגונ הז ןינע ,םימעפ המכ רבודמכו
ןיא יזא חטש ורסמי םאש ,(אבצה לכ םשב) אבצ ינינעל החמומש ימ זירכהש יפכו .שדוקה
.הלוכ ץראה לע ןגהל תורשפא

םידומ לכה אלא ,ןוכנ אל הזש םושמ ושיערה אל ,וז הזרכהמ "שער" ושעש ולא וליפאו
"שער"ה אלא ,ןוחטבה דצמ איהש יפכ תמאה תא רמא אוהשו ,ולא םינינעב החמומה אוהש
.קותשל וילע 'יהש וא ,תאז רמול תושרה ול התיה םאה 'יה

יפל םאה םיננובתמ תאז לכבו ,םידוהי ןוילמ יצחו שלש לש םתנגה לע רבודמ -
תא ומצע-לע תאשלו שירחהל וילע 'יהש וא ,רמאש המ תא רמול תושר 'יה "לוקוטורפ"ה
!תולובגה תנגהל תוירחאה

!םייוגה לצא וליפא אלא לארשי םעב קר אל ,םלועמ תאזכ התיה אל

כ"פעאו - איהש-תומכ תמאה תא רמא אוהשו ,החמומה אוהש םידומ לכה ,רומאכו
דחא ;ינוחטב ןינע הזש רמוא ינשהו ,יטילופ ןינע הזש רמוא דחא :ףרה אלל םיחכוותמ
.'וכו ל"כטמר וא ,תאז רמול ךירצ לרנגש רמוא ינשהו ,רש רמול ךירצ הז-תאש רמוא

והשימש ללגב אלו .םישדוח המכ רבכ להנתמ כ"ע "שער"ה לבא ,יולגב תאז רמא אוה וישכע
'יה אל - ןוחטב ינינעב םיחמומה לכמ תאז ועמש אלא ,ןוחטב ינינעב החמומה אוהש טילחה
.םייוסמ חטשמ 'לעש' רוסמל רתומ ןוחטב דצמש רמאש דיחיו דחא וליפא

אל ידכ תולובגה תא בשייל אל תעכ םירמוא - תולובגה תא בשייל שיש דימת ורמאש ולאו
;השק רתוי 'יהי אלש פ"כע ,יוגה לצא והשמ לועפל ולכויש ןכתי ז"יעו ,יוגה תא זיגרהל
ךירצ 'יה אוה םאה ,קותשל שיש וא יולגב הז-תא רמול ךירצ םאה םיחכוותמ ךכ-רחאו
.'וכו ינשה וא תאז רמול

םילעפתמש יוגל םיארמשכש - תאז ןיבמ םג "שמח ןב" 'יפאש דע - תוטשפב ןבומ ךא
.תופיקת רתוי תוארהל קר וילעו ,רתוי שורדל תונמדזה וזש בשוח אוה ,ונממ םידחפמו

תחא תבב ךא ,םידוהיל םיכייש ןורמושו הדוהי לכש ורמא :לעופב תאז םיאורש יפכו
תרמוא המ ולקשיו ןתמו-אשמ ולהני אלא ,תולובגה תא ובשיי אלש ורמא אתחמ אדחבו
.'וכו תרחא הדעו תרמוא המו וז הדעו

השעי אל פ"כע וא ,והשמ ןתי אוה הז ללגבו יוגה יניעב ןח ואשי ז"יעש םיעוטה תעדכ אלו
םאש ורמאש ןפואל דע ,ףסונ ץחל םמצע לע ונימזה ז"יעש לעופב ואר - רתוי םיעורג םירבד
הנושארה םעפה וז !ל"חר לארשי יאנושל קשנ תניתנב הנתומ הז-ירה ,קשנ םיצור םה
!דחי תאז םירשקמש

,םידוהיל םיכייש ןורמושו הדוהיש ורמא אסיג דחמ :וכופיהו רבד ועמששכ - 'יהנ הז יתמו
ויהש בצמו דמעמה ותואב קוידב וראשנו םמוקממ זוזל ודחפ - השעמל עגונב ,אסיג ךדיאמו
!םמוקממ וזוזי אל דיתעב םגש יולגב םיזירכמו ,הז-ינפל םישדוח המכ וב

ךכ םשלש ,תולודג םירע תונבל דציכ תינכות וניכהש ורמא םה - ריקל םתוא וקחדש ירחאלו
'וכו םישנא רפסמ הזכ 'יהיש דע תוכחל םיכירצ כ"או ,םישנא יפלא-תורשעל םיקוקז ירה
.'וכו

פ"כע ,םולשל הנוכנה ךרדה יהוזש םירחא תאו םמצע תא תולשהל וצרש הז תרומתו
םיחמומה ורמא המ לעופב ואר יזא - ל"חר ,הנכסה תא לידגהל אל פ"כע ,םולשל ןנוכתהל
.ץחלה תא לידגמ - סוסיהו דחפ לש ןמיס לכש :םינשו םישדוח ינפל ןוחטב ינינעל

לארשי ץרא לכש תמאב םינווכתמש וארי הז-ידי-לעש - לעופב השעמ תושעל שי ,ןכ לע רשא
.םידוהי ןוילמ יצחו שולש רובע שממ ןוחטב לש ןינע וישכע איה 'יתולובגל

,עבטה ךרדב תולועפ םג ושעיש הצור ה"בקה לבא - "לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל" םנמא
םיעמוש רשאכש :"תמא תרות" ,השודקה וניתרותב הארה אוהש יפכ ,הנטק עבצאב פ"כע
ןכתי ודי-לעש םוקמ לע רבודמ רשאכ יזא - "שקו ןבת יקסע לע" אובל םיצור ם"וכעש
תא םהילע ןיללחמו ןייז-ילכב םהילע םיאצוי" - "םהינפל שבכיל החונ ץראה אהת"ש
."תבשה

.ףקותב ודמע םהילעש םינינע המכב רבכ וארש יפכ - לטבתי ץחלהש החטבה הנשי זאו

לש הלאש וז אלא - הרהטו האמוט וא רתיהו רוסיאב הרושקה הלאש וז ןיא ,רומאכו
.ללכה ןמ אצוי אלל ןוחטבו אבצ ינינעל םיחמומה לכ לש םתעד יהוזש ,שממ שפנ-חוקיפ
לש הנכסה תא לידגת ןכא חטש תריסמש ,דימ ףיסוה ,תרחא רמאש לרנגה וליפאו
םיכירצ םרובעש ('וכו יוגה יניעב ןח-אשיל םיקוקזש) תונובשח םנשיש אלא ,שפנ-חוקיפ
רקיעה - (ורבעש םישדוחב ,ןלציל-אנמחר ,'יהש יפכ) לארשימ תושפנ המכ הנכסב דימעהל
.וזה ךרדב תכלל וסניש

,וז ךרדב תכלל וסינ ,רבעב התיהש המחלמ לכ ירחא .םימעפ המכ רבכ תכלל וסינ וז ךרדב -
.שממ לעופב לארשי תושפנ לש תונברקב םייתסה הז םעפ לכבו

ולש ת"רהש שדוחבו ןונחת וב םירמוא ןיאש םויב ,ש"צומב ונא םיאצמנו תויהש ר"היו . .
- ה"בקהל הבכרמד ןפואב םידמוע לארשי ינב לכ תוימינפבש - הבכרמה לע םירומ

לובגה לכ תא ובשייו "ןייז ילכ" וחקיש - שממ בורקבו םימחרבו דסחב ויהי םינינעה לכש
יהוזש ,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" לבא "םעונ יכרדב"ד ןפואבו ,יחרזמה לובגה טרפבו
הדי-לעש הדיחיה ךרדה וז אלימבו ,תמאב ךכל םינווכתמש וארי הדי-לש הדיחיה ךרדה
- השעמב םג אלא םירבדב קר אל ףקותב ודמע םהילעש םירבדהש ,רבעב וארש יפכו ,ולעפי
.הזל ורזע דוע ,הברדאו ,וחכוותה אל יזא

אלשו ,םורממ חור םהילע הרעי אדח אעגרבו אדח אתעשבו שממ בורקבש ,ונל 'יהת ןכו
אלא - שדוח 'יפא וא הנש ,םייתנש ,םינש שולש דועב ויהיש תוינכות םע םלועה לכ תא ולשי
ורשקיו ,("ןדיא עקידעבעל") "םייח" םידוהי םע דימו ףכית יחרזמה לובגה לכ תא ובשיי
,שדוקה ץרא - תימשגה וזלה ץראב ,"םייח םיקלא 'ה"מ הנתינש "םייח תרות" םע םתוא
ןשיי אלו םוני אל"ש ,תוצראה לכב םידוהיה לכ לע תיטרפ החגשהד ןינעה ךשמנ םשמש
."לארשי רמוש

וכפהתי דוע םהו ,"ותא םילשי ויביוא םג" קוספה םייוקי ,הברדאו ,ץחלה דימ לטבתי יזאו
.םידוהיל עייסל שי םהבש םינינעב םיעייסמל

דחי ,תווצמה םויקו הרותה דומיל ,הרותה תומילש םע דחי ,'יתולובגל ץראה תומילש 'יהתו
אל תאז םע דחיו ,"ידוהי והימ"ד הריזגה לוטיב תא ללוכ הזש ,םעה תומילשד ןינעה םע
,"הבושת תושעל ופוס יאדוב"ו ,"אוה לארשי אטחש פ"עא" ירהש ,ידוהי ףאמ שאייתהל
.שממ בורקב הבושת השעי אוה יאדוב - םינורחאה תולגה ימיב םיאצמנש ןויכו

הלואגב ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל דוקירב וכליו
.המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה ינש חספ ,רייא ד"יל רוא ,רומא פ"ש יאצומ תחישמ םיעטק)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?"העורת ןורכז" והמ

(תצקמב ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,רומא 'פ - עובשה 'פ םע רשקב
תחישב םיחינמה תולאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ
(דכ ,גכ) ונתשרפב י"שרפ לע רואיבב ז"כשת'ה ךתולעהב פ"ש

(ךליאו 103 'ע ב"יח ש"וקל הארו .194-5 'ע ב"ח ז"כשת "שדוק תוחיש"ב ספדנ)

[19 'ע גנק ןוילג "ךלמה יחי"ב אבוה הז ןינעב יברה הנעממ ףסונ קלח לש םוליצ]


:ק"יתכה חונעיפ ןלהל

.(רוציקב םג אלימבו) בגא ךרדב קר ךתולעהב 'פ תודעותהב אבוהו

המו ,ק"הלב תוליגר תובית - העורת ןורכז :רומא 'פב תירקעה אישוקה :הרצקבו
יוויצה (םעטו) ןכות טשטייטראפ י"שרד ל"צכעו !?ללכב הזב המ שרפל י"שרל וקיקזה
,םשורה תועטכ אלד] העורת ורכזיש הז ("שדק ארקמ" "ןותבש" כ"אשמ) הומת יכה
העורת ןורכז :ב"ויכו "ד"רו" י"שר ריכזמ אל ירהש - טושפה טשפה ד"ע שרפמ י"שרש
[!!!קחצי תדקע ןורכז -

אל ןיידעש ,ה"רב ש"קת תוצמ (םמויק תוכז) ורכזיש (פ"כע קחודב) ץרתל ןיא םגו -
.ז"ע ווטצנ

ןפואב 'יהי העורת ןורכזד (ש"הוי תא "רוכזל בל ונת" ש"הוי תא רוכז ד"ע) י"שרפמו
יקוספו (ל"צ ןכלו ,העורתל עגונב אוה ןאכש אלא ,ל"נה ד"ע) תונורכז יקוספ וריכזיד
תורפוש

:ףיסוהל םג חרכוה אלימבו) "דימת" י"שרפ ןכלו - ןמזב הלבגה נ"ל תבשבד אלא]
[שדוחל 'אב 'זה שדוחב ןאכו ,"ךל בטיי רשאכ" לבגומ םיקשמה רשב ('וכ ןמדזנ םאד

[ל"ומה .ליעל רכזנה "ךלמה יחי"ב אבוהש הנעמה "שדוק תוחיש"ב עיפומ ןאכ]

.העורת תבית םינפב י"שר קיתעה אלד (1 :כ"ג ץרותמ ל"נהפע

ףכיתש טרפבו) תויכלמ יקוספ ד"ע םג י"שר 'כ אל המל תושקהל ן"במרד ד"סקה (2
.[!א"קממ דמלנ הזש ףיסומ

והזד) תויכלמ יקוספ םג הפיסומה (י"שר ישרפמב 'ילע ושקהש אלא) י"שרב אסריגה (3
קוליס" "לוקה תקספה"ו .הרות ןתמד רפוש לוק ומכו) העורת ןורכז תולועפל ךייש
.(לעופה תא ריכזמ לעפנהו ("הניכש

.דועו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish