ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

לכ ךל שי :ול ורמאי זאו חישמ עיגמ עתפל
!?וישכע הז תא ךירצ ימ ,םירלוד הברה ךכ
!תכלהמה עבטמ אל רבכ הז

*

רהב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= יש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ח"לשת'ה רמועב ג"ל תחישמ / םירלודה תולג

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / "ינש חספ"מ הארוההו דומילה

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
הלשממב םייתדה ושעש "הליבחה תקסע"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / "ידוהי והימ"ל עגונב

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
נ"שת'ה רייא ה"כ תחיש לע יברה תהגה / תולגב י"נב ןמז הלכ רבכמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םירלודה תולג

ראשהל ול תפכיא אל ןכלש ,'וכו ופסכמ תונהל ןוצר ול שיש פ"עא
זאו ,חישמ עיגמ ףכית לבא - 'וכו םינינעה לכ לע רתוומ אוהו ,תולגב
לכ עגייתה אוה ,ןכתיה :םיריבגה םיקעוז * !םוקמ סופתי אל רלודה
עיגמ עתפלו - קנבב םתוא איבחה אוהו ,םירלוד ףוסאל הברה ךכ
וכרטצי אל זאו תויה ,םוקמ םוש סופתת אל ולש תואיצמה לכו חישמ
תא ךירצ ימ ,םירלוד הברה ךכ לכ ךל שי :ול ורמאי * םירלודה תא
תונמחר ףוס-לכ-ףוס ירה * !תכלהמה עבטמ אל רבכ הז !?וישכע הז
* (םירלודה לצא) ולש תולגהמ ואיצוהל ךירצ ףוס-לכ-ףוסו ,וילע

הגומ יתלב - ח"לשת'ה רמועב ג"ל תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב *ןושאר םוסרפב

םילימב חתופה י"בשר לש רמאמ םע תאז ורשקי ,י"בשר לש ותחמש םוי והזש ןויכ .א
."'וכ רמוא יחוי ןב ש"ר אינת"

ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ הארו אוב רמוא יחוי ןב ש"ר אינת" :1תרמוא ארמגה
ךיבא תיבל יתילגנ הלגנה 2רמאנש ןהמע הניכש םירצמל ולג ,ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכבש
ןהשכ ףאו ,הלבב יתחלש םכנעמל 3רמאנש ןהמע הניכש לבבל ולג ,'וגו םירצמב םתויהב
,בשו אלא רמאנ אל בישהו ,ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו 4רמאנש ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע
."תוילגה ןיבמ ןהמע בש ה"בקהש דמלמ

:ןבומ הז ןיא הרואכלו

ולג" טרפל כ"חא םיקוקז המ םשל ,"ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" תרמוא 'מגהש ןויכ (א
?"ןהמע הניכש לבבל ולג"ו "ןהמע הניכש םירצמל

ולגש םוקמ לכב" בותכל ולכי ירה ,םיקוספהמ תויאר איבהל הצור 'מגהש רמאנ םא 'יפא (ב
יתחלש םכנעמל רמואו ,םירצמב םתויהב ךיבא תיבל יתילגנ הלגנה רמאנש ,ןהמע הניכש
?"ןהמע הניכש לבבל ולג"ו "ןהמע הניכש םירצמל ולג"ש טרפל םיכירצ המ םשלו - "הלבב

:"ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףא"ש הזב שודיחה והמ (ג

ןבומו ,תולגב םיאצמנ י"נבש ללגב קר איה תולגב הניכשה לש התואצמהל הביסה לכ ירה
הזב ל"מק המ ,'ואכל כ"או - תולגהמ תאצוי הניכשה םג תולגהמ םיאצוי י"נב רשאכש
קוספהמ הזל 'יאר איבהל קוקז אוהש ךכ ידכ דע ,"ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףא"ש
ןפואב רמול םילוכי ויה קוספהמ וז 'יאר אללש ךכמ ןבומש ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו"
רבד הז ירה ,הרואכלו - (הזמ םיעדוי ויה אל ,תאז רמוא 'יה אל י"בשר םאש כ"וכאעו) רחא
?טושפה

תלג לארשי ולגש םוקמ לכב י"בשר ינת" :בותכ םשש ,5ימלשוריב םג אבומ ןינע ותוא .ב
'יאר איבמו "ןהמע הניכשה תלגו םירצמל ולג" תוטרפב הנומ אוה כ"מחאלו ,"ןהמע הניכשה
יפכ ,םליע יהוזש) ידמל ולג" ,קוספמ 'יאר איבמו "ןהמע הניכש תלגו לבבל ולג" ,קוספמ
הניכשה תלגו ןויל ולג" ,קוספמ 'יאר איבמו "ןהמע הניכשה תלגו (ימלשוריב םש רמואש
.קוספמ 'יאר איבמו "ןהמע הניכשה תלגו ימורל ולג" ,קוספמ 'יאר איבמו "ןהמע

תויאר םע) לבב תולגו םירצמ תולגד ןינעה תא קר אל איבמ אוהש ,ןאכ םיאור ונא הנהו
םוקמ לכב"ש םירמואו תויה :ןבומ וניא 'ואכלו - תויולגה לכ תא הנומ אוה אלא ,(םיקוספמ
?תוטרפב תולג לכ תונמל םיכירצ המ םשל ,"ןהמע הניכשה תלג לארשי ולגש

:אוה הזב רואיבהו .ג

הלחתהה התיה םירצמ תולגש 6ל"זיראה יבתכב ראובמה פ"ע ןבוי תויולגה לכ ןיב קוליחה
זא ויה לארשי ינב לש םינינעה לכש םירצמ תולגב םיאור ןכלש ,תויולגה לכ לש רוקמהו
ןפואב 'יה חספ ןברק ןכלו ,7"יוג ברקמ יוג ול תחקל" תויהל ךירצ 'יהש ךכ ידכ דע ,תולגב
.8"וברק לעו ויערכ לע ושאר"ד

- תולשלתשהה רדסמ הלעמל הזש ,ז"ועלד רתכ אוה םירצמ תולגד ןינעהש ,תרמוא-תאז
תופילקל שאר ,9"אבהדד אשיר" ,לבב תולגמ לחה ,תולגד תולשלתשהל דרוי הז כ"מחאלו
ןוי תולג ,ידמ תולג ,ז"חאלש תויולגה תואב כ"חאו ,(תולשלתשהב רבכ הזש יפכ) תולגד
,ז"ועלד רתכה ונשי כ"חאו ,תויולגה 'דבש תוגרדה 'ד 10ל"זיראה יבתכב ראובמכ ,ימור תולגו
.ל"נכ ,םירצמ תולגד ןינעה והזש

תא רוטפל ינא לוכי" רמוא י"בשרש ירחאל ןכל - יטרפה הנינע תא שי תולג לכלש ןויכו
הניכש" ,11"םכותב יתנכשו"ה ונשי ידוהי לכ לצאש ךכ םע רושק הזש) "ןידה ןמ ולוכ םלועה
יללכה רתכה ,"ולגש םוקמ לכב"ד ןינעה ונשי רשאכ שארל לכלש רמוא אוה יזא ,("ןהמע
.הניכשה לש יללכה רתכה - "ןהמע הניכש" םירמוא כ"עו ,תולגה ןינע םע רושקה ז"ועלד

ןינעב םנשיש םיטרפה לכ תא הנומ אוה ןכל - תויולגה יטרפ תא ררבל כ"חא םיקוקזש ןויכו
:תולגה

,(תולגה ןינע תוללכ) אפוג רתכב אוהש יפכ יטרפה רתכ ,ז"ועלד רתכד ןינעה - "םירצמל ולג"
,ז"חאלש תויולג 'דה לכ םיאב כ"חאו ,תולשלתשהה תישאר םע רושק רתכהש יפכ רבכ הזש
.תולשלתשהד תוגרדה 'ד םה ולאש

התוא םע דחוימב הרושקה המצע-ינפב תיטרפ הדובעל םיקוקז תולג לש ןינע לכבש ןויכו
,"ןהמע הניכש" יטרפ תולג לכבש הרותב םיבותכה םיקוספה תא הזל איבמ אוה ןכל ,תולגה
תולגה םע הרושקה תיטרפה הדובעל חכה תא ןתונ הרותב בותכ הז ןינעש אפוג הזש
.םלועה תואיצמ תא הנשמ הרותהש ןויכ ,תיטרפה

"םירצמל ולג" ,תולגבש םייללכה םינינעה ינש תאבהב קפתסמ אוה ילבב דומלתבש אלא
תולגו ,תולשלתשהמ הלעמל איהש יפכ תולגה ןינע תוללכ איה םירצמ תולגש ,"לבבל ולג"ו
.ז"חאלש תויולגה ראש כ"חא תולשלתשמ הזמו ,תולגד תולשלתשהה תישאר איה לבב

.תויטרפה תויולגה 'ד לכ תא םיאיבמ ימלשוריב כ"אשמ

חכה תא םילבקמ ךכמו ,"ןהמע הניכש"ש הרותהמ קוספ םיאיבמ תולג לש ןינע לכ לעו
.ל"נכ ,תיטרפה תולגה םע הרושקה תיטרפה הדובעל

:הזב רואיבהו .ד

ירה ףוגה לבא ,12תולגל הכלה אל םנמא המשנהש תורמל ירה ,תולגב אצמנ ידוהי רשאכ
.הנידמה רש אוה וילע ב"העבהו ,תולגב אצמנ ףוגה ןינע תוללכש ,רמולכ ,תולגב אצמנ

תולג לש ןפואבו םלועה תומוא ןיב םייחש ןויכמש :תולגב םיאצמנשכ הנשיש "החנה"ה יהוז
ףוגה תחנה יזא - (שדוקה ץראב םירדה י"נב 'יפא אלא ,ל"וחב םיאצמנה לארשי ינב קר אל)
.ידוהי וניא אוה ינשהו ,ינשה לש ףוגה ומכ גהנתהל וילעש איה

הדידמב ומצע תא דימעמ אוהש ,(םילובגו םירצמ 'למ) "םירצמל ולג"ד ןינעה תוללכ והזו
.ףוגהל עגונב פ"כע - םירצמד הגהנההב ,הלבגהו

!"ןהמע הניכש" רבכ - תולגהמ תאצל ומצע םע דבוע אוהש םדוק דועש ,ול םירמוא ךכ לעו
לכ םע ("ןרעקנייא ךיז") רדתסהל לכוי דציכ בושחל לוכי אוה זאש ,דבל ותוא םיריאשמ אל
."ןהמע הניכש" רבכ הליחתכלמ אלא - םלועה

לש יעצמאה קלח גהנתי ךיאו ,ףוגה לש שארה גהנתי ךיא - ףוגה יטרפב לשלתשמ הז כ"חאו
יטרפ םה ולאש - לעופב השעמל עגונב ףוגה גהני דציכו ,בלבש שגרה םע רושק הזש ףוגה
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש ,ימורו ןוי ,ידמ ,לבב תולג לש תוילגה

,תולגה ןינעל ךייש אל אוהש ולצא חנוי אלימבו ,13"ורזוע ה"בקה"ש ול םירמוא כ"עו .ה
אוהש חוטב אוה ךכ תולגהמ אצי ה"בקהש חוטב אוהש םשכ יזא ,"םהמע הניכש"ש ןויכמו
.תולגהמ אצי ומצע

רתיבו ץרמ רתיב הזב קסוע אוה - תולגהמ אצנ יאדובו ,דבלב ינמז ןינע והזש עדוישכו
.הזב וחילצי יאדובש אוה חוטב רבדש ועדויב ,ןוחטב

םע םירושקה שגרו לכשבו בלבש שגרב ,לכשב :דחוימב טרפ לכב לשלתשמ הז ןכמ רחאלו
."םהמע הניכש" ןינעו ןינע לכבש - לעופב השעמל דע ,לעופל עגונב אנקסמ

,ףקותב דומעל ,אברדא אלא ,תולגב (לטבו) "עקושמ" תויהל ךופהי אלש וילע לעופ הזו
.הלואגה תא ברקל ידכב וב יולתה לכ תושעלו

."ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו" :וזמ הריתי םירמוא ןכמ רחאל .ו

:הזב רואיבהו

הניא ןכ םג הניכשה ,תולגב םיאצמנ םניא רבכ לארשי ינב רשאכש טושפה רבד הז ירה
הניכש"ו תולגב ויה י"נבש םושמ קר אוה תולגב התיה הניכשהש הזב ןינעה לכ ירהש ,תולגב
:הזמ רתוי ןאכ םירמוא אלא - "ןהמע

. . ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ"ש םילעופ םה ,תולגה ןמזב י"נב לש הדובעה י"ע
.תולגהמ םיאצוי י"נבש יפכ ןפואה ותואב תולגהמ תאצוי הניכשהש ,"'וכ ןהמע בש ה"בקה

תולגב םניא רבכ י"נבש ןויכ ,אליממ ךרדב תולגהמ תאצוי הנניא הניכשה :תרמוא תאז
תולגהש יפכ ןפואב תולגהמ תאצוי הניכשה אלא - םש תויהל הכירצ אל הניכשה םג אלימב
.הלואגה האב כ"מחאלו ,(י"נב דצמ אל) המצע דצמ התיה

הניכש"ש םושמ אלא ,אליממ ךרדבו המצע דצמ אל - ?תולגהמ תאצוי הניכשה עודמו
םג אלא ,תולגהמ תיטרפה ותאצוה תא קר אל ותדובע י"ע לעופ ידוהיש ,רמולכ ,"ןהמע
'למ "םלוע"ב םיאצמנש ןויכ תוקולא לע ונשיש רתסהו םלעההמ ,תולגהמ הניכשה תאצוה
תא הלגמו תולגהמ אצת הניכשהש לעופ ימו ;תולגה ןמזב הזש יפכ כ"וכאע ,14רתסהו םלעה
!ותדובע י"ע ידוהיה - ?םלועב תוקולאה

תולגב התיה איהש יפכ קוידב אוה הניכשה לש בצמו דמעמהו ("ליפעג רעד") השגרהה ןכלו
.תולגהמ האצי כ"חאו ,המצע דצמ

יפכ ןפואה ותואב "ןהמע בש ה"בקה"ש ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" םירמואש המ והזו .ז
,לארשי ינב לצא הזש

ךלמ ןב"ה לשמכ ,תולגהמ םיאצויש ךכמ הלודג החמש הנשי י"נב לצאש םשכ ,תרמוא תאז
אוה כ"חאו ,15אינתב כ"ע רמוא אוהש תונושלה לכ םע "םירוסאה תיבב ןחוטו 'יבשב 'יהש
יכלמ ךלמ לש ודיחי ונבש ,תולגה ןינעל עגונב םג ז"דע ,"ךלמה ויבא תיב לא ישפחל אצי"
דמעמהמ םיאצוי רשאכ הנשיש החמשה לדוג ןבומ ירהו ,תולגב אצמנ ה"בקה םיכלמה
תיתימאה הלואגב 'יהתש תיתימאה תוריחל ,תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחד בצמו
.המילשהו

לצא הזש יפכ ןפואה ותואב הז ירה ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" תודוא רבודמשכ ז"דעו
.םלועב תוקולא הלגתנש הז דצמ הציפקו גוליד ותואו החמשה התוא םע ,י"נב

:םדאה תדובעב םיפסונ חכ תניתנו קוזיח ןתונ הזו .ח

דחא עגר דוע ראשי אוהש ("דלאוועג רעד") שערה לכ המ - קעוצו ו"ח רתוומ אוה םאב 'יפא
תודהי לש םינינעב קוסעלו ,ועבט תא תונשלו ץמאתהל וילע 'יהי הזה עגרה ליבשבו ,תולגב
.ינש ידוהיל רושקהב הרותהו תודהיה תצפהד ןינעב ןהו ומצעל רושקהב ןה

קר ,תולגב עגר דוע תויהל ול תפכיא אל ,הנש תואמ הרשע עשת תולגב רבכ םיאצמנש ירחאל
,קיפסמ למע רבכ אוה ,ץמאתהל הצור אל אוה ,םינורחאה תולגה יעגרב טקשב ןושיל לכויש
.ןושיל הצור אוה וישכע

רובע ותנישמ ןמז דירוהל חרכומ אוהש ול רמאנו ותוא עגיינ אלש - ןעוט אוה - אלימבו
םינינעל םירלוד המכ דוע תתל וילע ןכלש ,רודיהב תווצמ םייקל חרכומ אוה ,הרות דומיל
אובת הלואגהש ידכ ,טהל רתויב ינש ידוהי םע קסעתהל ךירצ אוהו ,תווצמו הרות לש
("דיא רעטרעטאמראפ א") ףייע ידוהי אוה ,חונל הצור אוה התע - ירשפאה םדקהב
,םינורחאה תולגה ימיב תחנב ןושיל ול וחיניש ,אלימב ,תולג לש הנש תואמ הרשע-עשתהמ
.ינרעו ירט ונקדצ חישמ תאיבל םוקי אוהש ידכב

- רתוי רחואמ עגר 'יהת הלואגהש ול תפכיא אל ,םדוק עגר אובת הלואגהש ךכ לע לחומ אוה
הצור אוה ,תירבה תוצראב הנשיש תובחרהמ תונהל הצור אוה םינורחאה תולגה יעגרב לבא
.ופסכמ תונהל

המכ בשחמו ("ךאלריפאפ יד") תוריינה תא רפוסו בשוי קר אוה ,ףסכב שמתשמ אל אוה
!?ךכמ ול שי האנה וזיא - קנבב ול שי םירלוד

ירהש - דבלב ךכו ךכ איצומ אוה ותיב ינב תסנרפל ,ךכו ךכ רשאמ רתוי אל ןתונ אוה הקדצל
ןיב חונל חרכומ אוה ,ךכב ץפחי םא םג ולוכ םויה לכ םיבוט םילכאמ לוכאל לוכי וניא אוה
רובע ופסכ לכ תא איצוהל לוכי ונניא אוה כ"או ,ףוגה עבט אוה ךכ ירהש 'ינשל תחא הדועס
,ותיב ינב תסנרפ

ןידהש יפכ - םישובל 18-מ רתוי שובלל לוכי וניא אוה ,םירקי יכה םישובלב ץפחי םא םג
י"ע) תבשב םהב תאצל רתומש םישובל לש רתויב הלודגה תומכהש 16תבש 'להב אוה
36 תונקל הצור אוהו םירלוד הברה כ"כ ול שי םא םג כ"או ,דבלב 18 איה (םתשיבל
...םישובל 18-מ רתוי שובלל לוכי ונניא אוהש ןויכ ול רוזעי אל הז ,םישובל

- ""אריז" א ךאנ") ,"ספא" דוע (ופסכ ןובשחב) ול ףסותינש הז קר - ופסכמ ול שי המ כ"או
אוה יזאש ,דבלב "ספא" דוע ול ףסונ ;לעופ לש ןינעל עיגמ אל הז ךא ,(התע ארקנ הזש יפכ
...!יעמ ינב ושיש :קעוצו ,הככ םימעפ רשע רשעתמ

תויהל חרכומ אוה !אל :רמוא אוה - !בוט רבדל םתיא שמתשת ,םירלודהמ ךל שי המ -
1-ה ירחאל "םיספא" הברה ךכ לכ דוע ךל ויהיש ,"ריבג" 'יהתש ךכמ ךל אציי המ - ...ריבג
!?("סנייא ןכאנ "ס'אריז" ליפ יוזא")

רובע אלו ,ומצע רובע םירלודב שמתשהל ומצעל השרמ אל אוה הז ללגבו ,ולש שוכרה הז
.'וכו 'וכו ,ינש ידוהי

,תולגב ראשהל ול תפכיא אל ןכלש ,'וכו ופסכמ תונהל ןוצר ול שיש פ"עאש ,ול םירמוא .ט
!םוקמ סופתי אל רלודה זאו ,חישמ עיגמ ףכית לבא - 'וכו םינינעה לכ לע רתוומ אוהו

םתוא איבחה אוהו ,םירלוד ףוסאל הברה ךכ לכ עגייתה אוה ,ןכתיה :םיריבגה םיקעוז
לכו חישמ עיגמ עתפלו - (ינשה קנבהמ רתוי דחא זוחא) םיזוחא ךכו ךכ ןתונש - קנבב
אל" 'יהיש ןויכ ,םירלודה תא וכרטצי אל זאו תויה ,םוקמ םוש סופתת אל ולש תואיצמה
הברה ךכ לכ ךל שי :ול ורמאי - "'ה ירבד תא עומשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער
!תכלהמה עבטמ אל רבכ הז !?וישכע הז תא ךירצ ימ ,םירלוד

דע ופסכמ תונהל הצור אוהש ןויכ ,תולגב טעמ דוע ראשהל ול וחיניש קעוצ אוה אלימב
- וז המישרב ותוא םג וסינכי ,ב"הראב םנשי םירנוילמ המכ המישרה תא םימסרפמה ולאש
!תולגה ול תיאדכ הז רובע

לכויש ידכ ,תולגב דוע ראשהל הצורו ןנחתמ אוה ,בצמו דמעמ הזכב דמוע אוה רשאכש . .
ול רתוומ אוה ,17ביטהל בוטה עבטו ,בוטה םצע אוה ה"בקהש ינפמ יזא - 'וכו ופסכמ תונהל
ךידי תא חתופ" 19ש"מ לע 18םישרפמ םינטשפהש שוריפה עודיכו ,("ךאנ םיא רע טיג")
,םוקע אוה ןוצרהשכ 'יפא ,יח לעב לכ לש ןוצרה יפל ןתונ ה"בקהש ,"ןוצר יח לכל עיבשמו
.ול רתוומ ה"בקה

לצא) ולש תולגהמ ואיצוהל ךירצ ףוס-לכ-ףוסו ,וילע תונמחר ףוס-לכ-ףוס ירה ךא .י
אצמנ ה"בקה ,"םהמע הניכש" יזא תולגב אצמנ אוהש עגר לכש ול םירפסמ - (םירלודה
.תולגב אצמנ אוהש ןויכ ,ותיא דחי תולגב

וב ענכשל םיצורש ןינע אלו ,ל'טשפ וא שורד לש ןינע אל והז - וטושפ ידימ אצוי ןינע ןיאו
,תולגב אצמנ ידוהי רשאכש ,"תמא תרות"ב בותכש ןינע הז - עוגר בל ול 'יהיש ידכב והשימ
לעממ הקולא קלח"ה תא תולגב קיזחמ אוה ,תולגב הניכשה תא ותיא דחי קיזחמ אוה
.20"שממ

לשמכ" הז ,"העש יפל" קר הזשכ 'יפאש ,הריבעל עגונב 21אינתב בתוכ ןקזה ר"ומדאש יפכו
."'וכו ךותב וינפ ןמוטו הטמל ודירומו ךלמ לש ושארב זחואה

הז ופסכ םוכסב "ספא" דועש ,םה ולש הטישהו ןוצרה םא 'יפאש ,ידוהי ותואל םירמוא
רמוא ךכש 'יאר איבמ אוהו ,רתוי םימעפ רשע תויהל ךפוה הזש ןויכ ,דואמ לודג רבד
"טירטסדארב"הו "ןאד"ה םירמוא ךכו קנבה רמוא ךכ ,("טנעטנואקא") ולש ןובשח-האורה
האולה לבקל לכוי אוה הז ללגבש ,רתוי לודג ריבג ימו ריבג והימ תועידיה תא םסרפמה
- (!הלודג רתוי האולה לבקל לכוי אוה - רתוי לודג ריבג אוהש הזב חוורה הז) רתוי הלודג
!ה"בקה תא תולגב קיזחמ אוה ז"יעש תעדל וילע

ול שיש הקותמה ותנש לע םג רתווי אוה (טייקמורפ דצמ אל) דבלב תוישונא דצמ יזאש
אל חישמשו ןושיל הצור אוה ןכלש ,םירלודמ התשענש תירכ לע ןושיל ךלוה אוה רשאכ
דחי תאצמנ הניכשה !ה"בקה לע םחרת :ול םירמוא - ולש םירלודהמ תונהלמ ותוא לבלבי
הנהנו גהנה "ירוחאמ" בשוי התא רשאכו ,קנבל ךלוה התא רשאכ ,םוקמ לכב ךתיא
- לוכיבכ ךתיא דחי אצמנ ה"בקה ,ךכב המ לש םינינעמ

םא יזא - םדוק דחא עגר תולגהמ ה"בקה תאצוה םע רושק הזש ול עדונ רשאכש ,ןבומ ירהו
אטבתמ הזבש ול הארנש - הקותמה ותנש לע רתווי אוה ,תוישונא לש שוח תצק ולצא שי
,("דיא רעקידעבעל א") יח ידוהי תויהל ידכב וב יולתה לכ השעי אוהו ,יתימאה תחנה ולצא
."םהב יחו" 22רמאנ םהילע 'יתווצמו םייח תרות י"ע

__________
.ק"הלב הלוכ החישה הנושארל ןאכ תאבומ תעכו ,הז סרטנוקב רבעב ומסרופ וז החישמ םינטק םיקלח (*

,טכ הליגמ (1

.זכ א"ש (2

.די ,גמ 'יעשי (3

םיבצנ (4

.א"הס א"פ תינעת (5

,ז"טפ ר"ב הארו .םש םיטוקילה .אצת ת"ל (6

.דל ןנחתאו (7

,בי אב (8

,ה"לפ ר"ומש הארו .חל לאינד (9

.םש םיטוקילה 'סו ת"ל (10

.ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש ח"ר הארו ,הכ המורת (11

.350 א"ח םיסרטנוק םירמאמה רפס האר (12

.ב"ע שיר ,בנ הכוס ןישודיק (13

.מ"כבו ,זל חלש ת"וקל (14

.(ךליאו א"עס ,מ) א"לפ (15

.הנשמב א ,כק תבש (16

.ד"פ א"הויהעש .א"פר ךלמה יעושעש רעש מ"המע האר (17

.פ"הע ד"וצמ (18

.זט ,המק םילהת (19

.ב"פר אינת (20

.ד"כפס (21

,חי ירחא (22


הלואגה ןמז


"ינש חספ"מ הארוההו דומילה

ןימאמ ינא" ,חישמה תאיב לש אשונה לע ףרה אלל םיזירכמו םירבדמ עודמ :םינעוטה םנשי
לארשי תא לאגיש ה"בקה לע ךומסל שי - "אוביש םוי לכב ול הכחא . . חישמה תאיבב . .
!?הצריש יתמ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו !םתוא לואגל ךירצש הז אוהו ,תולגל י"נב תא חלש ה"בקה
וניבא ,לארשי ץראל בושנ ונא וניתוחוכב אלו לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ אל :ונרוד אישנ
לאוג חישמ י"ע ץראה תופנכ עבראמ ונחדנ ץבקיו ונלאגי 'תי אוהו 'וכ ונלגה 'תי אוה ונכלמ
!?ה"בקה לע ךומסל שי - הלואגה תודוא הקעצהו העיבתה רשפ המ ,כ"או .קדצ

:"ינש חספ"מ הארוההו דומילה אב הז לע הנה

,השע תווצמ ז"מר ראש לככ - ומצעב ה"בקה י"ע ןתנהל הכירצ וז הוצמ התיה ,הרואכל
לארשי לש העיבתהו השירדה י"ע אלא האב אל וז הוצמ לש הרקיע לכש םיאור כ"פעאו
לעפ הז יוויצש - ךכ ידכ דעו ,ינש חספד יוויצה שדחתנ הנממ האצותכש ,"ערגנ המל"
,תווצמ ג"ירתד רפסמה תא המילשה וז הוצמ ,ןכש ,תווצמה לכב תומילש

םינמנ םניאש תווצמ המכ םנשי ןכ ומכו ,םירפוס ירבדמ אלא םניאש תונקת המכ םנשי]
- םהבש הנושארהש ,השע תווצמ ח"מרמ 'א אוה ינש חספד יוויצה וליאו ,ע"פב הוצמ רותב
,[ינש חספד יוויצה - םהיניבו ,השע תווצמ לכ תא תללוכה ,"ךיקלא 'ה יכנא"ד הוצמה

השעמב תווצמה םויקב 'יולת הרותה לש התומילשש ןויכמ - הרותב םג תומילש לעפנ ז"יעו
."השעמ ידיל איבמש לודג דומלת" רמאמכ ,לעופב

...(לוכיבכ) ה"בקה לע וכמס אלש ,לארשי לש העיבתהו השירדה י"ע - רומאכ - לעפנ הז לכו
איבמה יוויצ ,הרותב יוויצ שדחתיש ולעפ ז"יעו ,חספ ןברק בירקהל םנוצרש ועבת אלא
.'יתווצמו הרותה לכ תומילשל

:הלואגה תודוא י"נב תעיבתו תשקב - וננינעב ז"דעו

התוויצ הרותה - הברדא אלא ,ו"ח הרותה ךפיה הניא וז העיבתו השקבש דבלב וז אל
תעב ה"בקהמ ויכרצ שקבמ ידוהי רשאכש ונקיתש ,הלודגה תסנכ ישנא י"ע ,ןכ גהנתהל
לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" :ותלפתב רמאי - הדימעה תלפת
!"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה

לכב וז העיבתו השקב לע רזוח אלא - תחא הלפתב תאז שרודו שקבמש ךכב קפתסמ וניאו
!םוי לכב םימעפ 'ג ,הלפתו הלפת

לכבש תרחבומה - החנמה תלפתב םג ןכ ירחאלו ,תירחש תלפתב תאז שקיב רבכ ,הרואכל
אלא הנענ אל והילא ירהש החנמה תלפתב ריהז םדא אהי םלועל" :ארמגה ירבדכ ,תולפתה
!?תיברע תלפת - הכומסה הלפתב תאז שקבלו רוזחל ךרוצה והמ ,כ"או ,"החנמה תלפתב

לכב רהזהל שי זאו ,"'ירמ ימק אדבעכ" לש בצמב ידוהי אצמנ הדימעה תלפתב :דועו תאז
!"םיטעמ ךירבד ויהי" :בותכה ןושלבו ,'וכ הביתו הבית

!הלואגה לע י"נב תשירדו תשקב אלל הדיחיו תחא הלפת תרבוע אל ,כ"פעאו

ןכ ומכו ...!"יתמ דע" - אחישמ אכלמ דוד ,ךלמה דוד םע דחיב - םיקעוצו םישקבמ י"נב
...!"ל-א טוקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקלא" :םיקעוצ

,םק אוהו םוק ול רמוא ,השעת המ ה"בקהל םירמוא םיקידצה" :םילהת שרדמב ראובמו
אוהו ,ןשית המל הרוע רמאנש ,ררועתמ אוהו ןשית לא ול רמוא . . 'ה המוק רמאנש
תצעו ודבע רבד םיקמ רמאנש ,עמוש אוהו ימד לא ול רמוא .'ה ןשיכ ץקיו רמאנש ררועתמ
ול ימד ונתת לאו 'וג םירמוש יתדקפה םילשורי ךיתומוח לע רמוא 'יעשי ןכו ,םילשי ויכאלמ
."ךינב ןובלעב האור התאש דע ל-א טוקשת לאו שרחת לא . .

ארובה ןוצר לוכיבכ תינשמ התיהש לגעמה ינוח לש ותלפת ד"ע" והזש דיגמה ראבמש יפכו
."'וכ ונוצר הנשמו ךליל ותוא חינמ וניאו דיה לצא וריבח תא חקולש דחא לשמ(כ) . .

אובת הלואגהש םה םילעופ - הלואגה תודוא םיקעוצו םישקבמ לארשיש ז"יעש ,אצמנו
!וז העיבתו השקב ילול התיהש ומכמ רתוי תוזירזו תוריהמב

לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" העיבתהו השקבה ןכות םג והזו
ד"ספ ונשי ירה ,וז הלפת רמול הוצמ וניצמ אל תווצמה ןינמ לכבש תורמל רשא - "םויה
,"םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" - איה הלפתד השע תוצמהש ם"במרב רורב
אוצמ תע לכב ה"בקהמ הז לע שקבל וילע - והשמ ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש ,ונייה
,"יחיור ינוזמ" ול ןתיש ה"בקהמ םדאה שקבמ "ינוזמ"ל עגונב םא :ז"פעו ,("אוצמ תעל")

ןכ תוצרל ךירצו ול רתומ ןכאו ,אקוד "יחיור ונוזמ" ונוצר לבא ,םוצמצב ןוזמ םנמא ול שי -
רשאכ םג ירה ,בקעיו קחצי םהרבא ןב אוה ידוהי לכש ןויכמש הנשמה ד"ספכ ,הרות פ"ע
- !הבוח ידי םיאצוי ןיא "ותעשב המלש תדועסכ" ול םינתונ

,אובת הלואגהש חוטב ותויה תורמל הנה - הלואגה ןינע תודוא רבודמ רשאכ כ"וכאע ירה
אובתש לועפל ותלכיב רשאכ ,"םייתרחמ" אובת הלואגהש ןיתמהלו שידא ראשהל לוכי וניא
!רחמ

ךירצ" :ם"במרה ד"ספכ ,םויה אובת הלואגהש לועפל ותלכיב - הצרי קר םא :וזמ הריתיו
ויצח וליאכ ["םירופכה םוי דעו הנשה שארמ" קר אל] הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ
ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע . . ויצחו יאכז ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו יאכז
הזב הנווכהש ,ןבומו ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו
םיינזאמ ףכד לשמה תוטשפכ ,םייתרחמ וא תרחמל קר אל ,תידיימ "הלצהו העושת"ל
ןכו ,דימו ףכית עירכמ הז ירה ,םיינזאמה תופכמ 'א לע ןטק טרפ םיפיסומ רשאכש ,הלוקש
תא עירכה" תחא הוצמ י"עש ,[ויטרפ לכב ןווכמ "תמא תרות"ד "לשמ"ה ירהש] לשמנב אוה
,שממ דימו ףכית - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע
."ןילאגנ ןה דימ" :ם"במרה ןושלבו
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ינש חספ תחישמ)


תא לבלבל ידוהי 'יה לוכי
...תולשלתשהה רדס לכ

(ב) ,דבלב םישנא המכ לש הנעט (א) התיה ,בותכב רבודמ התודואש "ערגנ המל" הנעטה
חספל ותוכייש דצמ תונברקה ראשד תומילשב וניאש ןברקו (ג) ,דבלב דחא ןברקל עגונבו
ג"ע ומד תא וזיה אלו והובירקה אל ,(רובידה ינפל) הרות-ןתמ ינפל 'יהש ךכל ףסונש ,םירצמ
תויהל ןכומ 'הל תיב" ,שדקמו ןכשמה) תונברקה תברקהל דחוימה םוקמב חבזמה
תמגודו ןיעמ) ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע" םדה תניתנ םא יכ ,("תונברקה וב םיבירקמ
םמצע םיתבהש אלא דוע אלו ,"םהב ותוא ולכאי רשא םיתבה לע (חבזמה ג"ע םדה תאזה
.הערפ לש ותטילש תחת ,םירצמ ץראב ויה (םהבש י"נב םע דחיב)

לכל עגונב (ב) ,י"נב לכל עגונב (א) איה ,תולגה ןמזל עגונב "ערגנ המל" הנעטה וליאו
ץראבש ק"מהיבב חבזמה ג"ע בירקהל םיכירצ ויהש םתומילשב תונברקו (ג) ,תונברקה
בירקהל י"נב לכ םילוכי אל םינש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ךשמבש ןכתיה - לארשי
...!?ק"מהיבב תונברק

דע ,םירצממ תאצל וצר אלש י"נבמ כ"וכ ויה (םירצמ חספ) םירצמ תאיציב :רקיעו דועו
םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב" ש"מכ ,םירצממ םשרגלו םחלשל ךרצוה הערפש
הלואגב כ"אשמ ,ןירוח ינב ושענ זא קרו ,"םעה תא הערפ חלשב" ,("םחרכ לע") "וצראמ
!"ערגנ המל" ומצע דצמ קעוזש ןויכ ,תולגהמ ידוהי שרגל ו"ח ךרוצ 'יהי אל הדיתעה

חספ לש ונינעב - "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" ,תולגה ןמז לע י"נב תנעטל הנעמהו
:ינש

הז ןיאש הרותה תרמוא לארשימ דחא לצא תחא םעפ חספ ןברק תברקהד ןורסחל עגונב םא
ךשמב תונברקה לכ תברקהד ןורסחל עגונב - ןורסחה םימילשמו םינקתמש ןויכ דובאה רבד
םינקתמש ןויכ דובאה רבד הז ןיאש יאדובו יאדוב ,י"נב לכ לצא הנש םייפלאל בורק
.ןורסחה םימילשמו

:המדקהבו

,תונברקה תוישרפ תרימא י"ע תונברקה תברקהד ןינעה םימילשמ תולגה ןמזב םגש ףא
תברקה י"ע תישענש תיתימאה תומילשהל המוד הז ןיא - "וניתפש םירפ המלשנו" נ"זעש
בירקת ךנברק לכ לע") חלמו ,חמוצה ןמ החנמ ,יחה ןמ המהב ,םטושפכ תוימשגב תונברקה
בירקמה םדאה י"ע וידחי םידחאתמ (ח"צדד םיגוסה 'ג) םלוכש ןפואבו ,םמודה ןמ ("חלמ
.("'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא")

לכ תא םימילשמו םינקתמש ז"יע ,אוה ,"ערגנ המל" הנעטל יתימאה הנעמהש ןבומ הזמו
תונש םייפלאל בורק ךשמב םירסח ויהש םטושפכ תוימשגב תונברקה תברקהד םינינעה
יונב"ש ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה ק"מהיבב םלשויו ןקותי הז לכש ,תולגה
( . . ויז שדוחב הנבנש) ןושאר תיב םג םילולכ ויהי ובו ,"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו
.ינש תיבו

יתלבל") תונברק בירקהל םילוכי םניאו תולגב םיאצמנ י"נבש הדבועה םצעש ,ףיסוהל שיו
:ונממ הלעמל ןיאש (ןברקל דעו) ןברק לש ע"וה ("'ה ןברק תא בירקה

הזמ הלודג שפנ-תריסמ ךל ןיאו ,שפנ תריסמ ונינע ("'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא") "ןברק"
...!תולגב ותוא ריאשי ה"בקהש "חינמ" ידוהיש

יכלמ ךלמ לש ודיחי ונבש עונמל ידכ תולשלתשהה רדס לכ תא לבלבל ידוהי 'יה לוכי
!תולגב 'יהי (לארשימ א"ואכ) ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה

ףלא ,ךורא תולגב טרפבו ,תולגב ותוא ריאשמ ה"בקהש - ןועטל ידוהי לוכי 'יה - ןכתיה
תורודב - ונילע אל - ויהש תולגה יישק לככ ,השק תולגו ,הנש םייפלאל בורק דעו ,םינש
לש תוכלמב םיאצמנ 'ה ידסחבש הז ונרודב םגו ,הז ונרוד ינפלש ןורחאה רודל דעו ,ז"נפלש
שפנה תחונמ ךותמ תווצמ םייקלו הרות דומלל ולכויש י"נבל תולודג תובוט השועש ,דסח
לש בצמו דמעמ ס"כוס ז"ה - "רשועמ הרותה תא םייקמה" ,הבחרה ךותמו ,ףוגה תחונמו
.תולג

אלש - י"נב לצא תויהל הלוכיש ,הלודג יכה שפנ-תריסמל דע ,הלודג יכה הלעמה יהוזו
פ"עא ,("טייקש'תיבה-לעב ןיא טשימעג טינ ךיז ןבאה ייז") ה"בקה לש ותולעבב וברעתה
עשתו ףלאמ רתוי ךשמב םלצא תויהל םילוכי ויהש םינינעה לכ תא ל"חר ודיספה הז ללגבש
!תולגה תונש תואמ

י"נבש וזכ תומילשל דעו ,תולגה ןמזב וריסחהש םינינעה לכ תא ה"בקה םילשי יאדובש ףאו
ךדוא" םירמואו םישיגדמ המצע האדוהב ירה - תולגה לע ה"בקהל ודויש ,"'ה ךדוא" ורמאי
!"תפנא" תניחבב םה תולגה ינינעש ,"יב תפנא יכ 'ה
(הגומ יתלב - א"שנת'ה רייא ו"ט תחישמ)


...וינע תויהל רועישה המכ

("תולג א ראפ סאד זיא סאוו") וזה תולגה הז המ :עובתל תוכזה אלמ תא שי לארשי-ינבל . .
פ"ע ןישודיקו הפוח ויהש העשב :תרמוא תאז המ - םיה תנידמל ךלה לעבהש שוריפה המ -
כ"א - הרוהטו 'יקנ השאה הזל ףסונבו ,(ה"בקה) לעבהו (י"נב) השאה ןיב לארשיו השמ תד
!!?תולג ונשיש ןכתיה ,םיה תנידמל ךלה לעבהש ןכתיה

ןויכ ,םשא לעבה אלא ,התמשאב אל םג הז - והשמ התשע השאהש ששח שי םאב וליפאו
!םוי לכב ךכ לע טרחתמ אוהו ,ר"הציה תא ארב אוהש

תאו ,םיה תנידמל ךלוה אוהש ,ךכ גהנתהל (ה"בקה ,לעבל) הנשי הקדצה וזיא כ"א
!!?תולגל חלוש אוה לארשי-ינב

םניא םה ןכל - תויהל רשפא יא םהמ םילודג םיונעש ,םיונע ולאכ םה לארשי ינבש ןויכ קר
!תאז םיעבות

!!דימו ףכית חישמ תא ואיביש דיגתו ןחלושה לע הקיפד ןת - וינע תויהל רועישה המכ לבא
(א"משת'ה ךתולעהב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


םייתדה ושעש "הליבחה תקסע"
"ידוהי והימ"ל עגונב הלשממב

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

אל ןינעהש ןמז לכ ךא ,םימעפ המכ "ידוהי והימ"ד עודיה ןינעה תודוא רבוד רבכש םגה .א
.ויתודוא רבדל שי לטבתנ

דחאש יפכ אלו ,'יהש ומכ קוידב ראשנ ןינעה כ"פעא לבא ,הבוטל הזזה וזיא התיהש ףאו
לזמ" לחאל רבכ רשפא ,הלשממהמ םיאצוי (םייתדה) םהש ללגב םאה :בתכמב יתוא לאש
.אובל לוכי רבכ חישמו םלשנו ןקתתנ ןינעהש ינפמ "בוט

ירהש .ונוקיתמ קוחר ןיידעו ,ןכל םדוק 'יהש ומכ קוידב רתונ ןינעהש איה תמאה ךא
הז ירה :רקיעהו ,לעופב ואצי אל ןיידעו ,(הלשממהמ) םיאצוי םהש ורמא קר םה לכ-תישאר
ךפיה ("ידוהי והימ") הזש ורמא אל םהו ,'וכו םימכסהו "תואסכ" םע רושקש ןינע 'יה
.ןמקלדכו ,הרותה

."הליבח תקסע" התיה ("ידוהי והימ"ד) הז ןינעב ,עודיכ .ב

םינינע לע רתווי דחאה רשאכש םהיניב םימכסמ םירחוסש ?"הליבח תקסע" טשפה המ
לומגאו יל לומג" םירגתה גהנמכו ,םימייוסמ םינינע לע רתוול ךירצ ינשה םג יזא םימייוסמ
.ינשה רבדה רובע דחא רבד םירכומש ,"ךל

ימרופר ייבאר לש רויג לע ורתווי םהש ורמא םייתדה :"רחסמ" הזב םג ושע ,וננינעבו
,"הקסע" ךכמ ושעו ,לארשי ץראב ימרופר ייבאר לש רויג לע ורתוות םתאש יאנתב ,ל"וחב

ןכלו ,םרובידב םידמוע אל "הליבח תקסע" םישועש ירחאלש םירגתה גהנמכ ירה לבא
םתא דציכ !?ןכתיה :הנעטב םייתדה ועיגה ,[לארשי ץראב ימרופר רויגב תעכ וריכה רשאכ]
!?םכוסש יפכ אל הז ירה ,הזכש רויגב ריכהל םילוכי

םידמוע םניא םהש כ"ע אלא ,הרותה ךפיה והזש כ"ע אל התיה םתנעטש ,ונא םיאור
!(לארשי ץראב ימרופר ייבאר לש רויג לע רתוול) םתובייחתהב

ורמאו ודמענ אל יזא ,טפשמה תיבל (ןאכ הזל םיארוקש יפכ "סייק") "קית"ה עיגה רשאכ
רושקה ןינע הזמ ושע אלא ,השמ תרות ךפיהו הכלהה ךפיה והזש ןויכ הז רויגב ריכהל רוסאש
וריכי אל הז תרומתו ל"וחב ימרופר רויגל ועירפי אלש םכוסו תויהש :תודמעו תוגלפמ םע
!?םכסהב םידמוע םכניא עודמ כ"א ,י"אב ימרופר רויגב

השמ תרותמ ךפיה הז ירה - םיריכמ ןכ ל"וחב ימרופר רויגבש םירמוא דבל םהש ,תרמוא תאז
!!!'ה תרותו

...י"אב תישארה תונברה לש הדובכ תאפמ רתוול םילוכי אל י"אב השענה ימרופר רויגב וליאו
!הרותה ךפיה והזש ינפמ :תויהל ךירצ 'יה כ"ע םעטה ירה -

םה התע לבא ,תאז תולגל יתיצר אלש אלא ,כ"ע ועדי םדוק םג ;םמצעב וישכע וליג םה הז תאו
םהל ןיא תעכו ;"הליבח תקסע" ךכמ ושעש ,םהלש םינותיעב ספדנ הזו תאז וזירכה םמצעב
םידמוע אלש כ"ע קר אלא - תדה ךפיהו השמ תרותמ ךפיה אוהש רבד םישועש כ"ע תונעט
.םהיניב המכוסש תובייחתהב


םמצעל םיארוקה ולא לצא םימעפל
רשאמ רתוי םייתד םנשי "םייתד יתלב"
"םייתד" םמצעל םיארוקה ולא לצא

בורו ןינב בור םיאצמנ ל"וחבש ,ל"וח ידוהי לכ תא "םירכומ"ש יולגב םיזירכמ םה הזב ירה .ג
וזירכה םה כ"פעאו ,ל"וחב אוה ןינבה בור יזא לארשי לש םנוממל עגונב ןכו ,לארשי ינבד ןינמ
םידוהי ןוילמ יצחו םיינש רובע ,ל"וחבש ,וברי ןכ ,םידוהיה ןוילמ תרשע לכ תא ורכמש יולגב
!לארשי ץראבש

,(ןוילמ הרשע שלש וא הרשע םינש) ל"וחב םידוהי ןוילמ רשעמ רתוי םנשיש יל םירמוא]
.[בשחנ אוה םג ,דחא ידוהי 'יפא וא ןינמ קר שי םא וליפא לבא ,ךכ 'יהיש

ינא ;"םייתד יתלב" םמצעל םיארוקה ולא אלו ,"םייתד" םמצעל םיארוקה ולא ושע הז תאו
ןויכ - "םייתד יתלב" םמצעל םיארוקה ולאו "םייתד" םמצעל םיארוקה ולא רמואו שיגדמ
םנשי "םייתד יתלב" םמצעל םיארוקה ולא לצא םימעפלו ,םייתד םניה םידוהיה לכ תמאבש
."םייתד" םמצעל םיארוקה ולא לצא רשאמ רתוי םייתד

,םימיכסמ םה ל"וחב השענה ימרופר רויגלש םרמואב םיינשל לארשי ינב תא וערקש ולא םהו
השענה ימרופר רויגל ךא ,"ידוהי" תויהל רשפא ל"וחב ימרופר ייבארמ אבה ריינ י"עש ,ונייהד
םילוכי ךיא אל - איה התע םהל שיש הדיחיה הנעטה אלימבו ,םימיכסמ םניא םה י"אב
םכניאו רקש םירמוא םכנה עודמ קר אלא ,ה"בקה לש ותרות ךפיה אוהש רבדל תושרהל
.םימכסהב םידמוע

הנממ ךילשהל ךרוצ שיו םיב תפרוטמש הניפס ומכ ל"וחב םירדה םידוהיה לכ תא וקרז ירה
.תבשב טרפבו ,תעכ וריכזהל הצור ינניאש ןינעה תא םיקרוז תישאר יזא ,םיל והשמ

.הרותה ךפיה הזש ןויכ ךכב ריכהל רשפא יאש םירמואו םיבצייתמ םניא םהו

:םיוגהמ תורצה לכ תואב ךכ םושמ .ד

ורבידשכש אלא ;תורצ םהמ ולבסו ברעתהל םיוגה ולחה ,םיחטש תרזחה תודוא רבוד רשאכ
לע ורביד רשאכו ,חטשה ותואב תורצ םהמ ולבס יזא םיוגל םייוסמ חטש תרזחה תודוא
תומוקמב קר 'יה הז לכ לבא - םיוגהמ חטשה ותואב תורצ ולבס יזא רחא חטש תרזחה
,םימייוסמ

,םיוגל לארשי ץרא לכ תא רוסמל םיצור הזבש ,"ידוהי והימ"ל עגונב רבדל ולחה רשאכ םלוא
.םידליה םע עריאש השעמה טרפבו ,לארשי ץרא לכב םיוגהמ תורצ לובסל ולחה
(הגומ יתלב - ל"שת'ה ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב פ"ש תחישמ)

__________
!וצימחת לא - (יתוקוחב פ"של) אבה ןוילגב ה"יא עיפוי וז החיש לש ינשה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תולגב י"נב ןמז הלכ רבכמ

תהגהמ דחוימו רידנ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,רהב 'פ ,עובשה 'פ םע רשקב
נ"שת'ה רייא ה"כ ,רבדמב 'פ 'א םוי תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
- הנייחת ד"בח תונבו ישנד ימלועה סוניכהב -

(484 'ע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ישנ לש ןתלועפ י"עש - ןנילזא 'ינימד ק"שה םויד עובשה תשרפל עגונב רומאה ןונגסבו
םגש ,םייטרפה ןהיתבב ,"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"ד ןפואב לארשי
דעו ,"לארשי ץרא" ידוהי תיב לכמ םישוע ,םינורחאה תולגה ימיב ןיידע םיאצמנשכ
י"נב ןמז הלכ רבכמו ,תולגבש תונויסנה לכב רבכ ודמעש ה"בקה האור ,"טעמ שדקמ"ל
הסינכה - וטושפכ "ץראה לע ואובת יכ" דועיה םייוקי דימו ףכיתש תילכתב םייוארו ,תולגב
ץראה התבשו"ב וניתדובעו ונישעמ י"ע תישענש ,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשי ץראל
תכשמה י"עו ,תולגב ץראה ינינע לכב ("'הל תבש") ה"בקה לש ותשודק ךישמהל ,"'הל תבש
."הלואג" השענ "הלוג"ב (םלוע לש ופולא) ף"לאה"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish