ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םלועה תואיצמ לע תיבה-לעב השענ ידוהי לכ
יזא - "תולג יאלאד" רמוא רשאכ ,ןכלו ,ולוכ
!המילשהו תיתימאה הלואגה האב דימו ףכית

*

ןויס ח"רעו ח"הבמ ,רבדמב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= ביש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ / !תישפנ השקב

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / "הפצוח" לש ןפואב חישמה תאיב עובתל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / ..."יתמ דע" :עורזב םיעבות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
םעה תומילש ןינעב החיש / !י"נב ןיב דלונ 'יה תילג - 'תובשה קוח' יפל םיכלוה ויה םא

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
נ"שת'ה רייא ה"כ תחיש לע יברה תהגה / 'אה םעפב ט"ויו תבש תורנ תקלדהב ונייחהש תכרב

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


!תישפנ השקב

ופסאתי - החנמה תולעב ,ןויס ח"רעו ח"הבמ ,רבדמב 'פ ק"שה םויב
תודעוותהל ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ םיבר םוקמו םוקמ לכב
,ללכב הרות ירבד ורבדי הבש * הטושפכ הדועסל דע ,םיער
השגדהה - ללוכ * לארשי תודחאו לארשי תבהא ינינעב - דחוימבו
תא תלטבמ לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוההש ,רבדבש
* תולגה (בבוסמה) םג לטבתמ אליממ ךרדבו ,תולגה תביס
* םוקמו םוקמ לכב םירבדה תא ומסרפי יאדוב

הגומ - ו"משת'ה יתוקוחב פ"ש *תחישמ

ןתמ ןמז"ל רתוי םיברקתמו םיכלוהש לככו ,רמועב ג"ל ירחאלש םימיה - ולא םימיב . . .א
תודחאו לארשי תבהאד םינינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ךרוצ שי - "ונתרות
.לארשי

.תולגה ןמז ףוס ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודל עגונב - הזב ירקיע יכה ןינע דועו .ב
:המדקהבו

רפס - אוה (וז תבשב ותומילשש ,רמועב ג"לד אלוליהה לעב) י"בשר לש םיירקיעה וינינעמ
אתולג ןמ 'יב ןוקפי . . רהזה רפס והיאד ךליד ארוביח יאהב" ,רשא ,"ךליד ארוביח" ,רהזה
,לארשי ללכו לארשימ א"ואכ לש םתלואג תא לועפל י"בשר לש ונינעש ,ונייה ,1"םימחרב
ףאו . . ןהמע הניכש (לארשי) ולגש םוקמ לכב" :2י"בשר ירבדכ ,הניכשה תלואג םע דחיב
."ןהמע הניכש לאגהל םידיתע ןהשכ

ךרוצ שיש ,ןבומ ירה ,3(םנח) לארשי תבהאד ןינעה ךפיה איה תולגה תביסש ןויכמ ,הנהו
לטב ,הביסה לטבהבו ,םנח תבהאל דע לארשי תבהאב הפסוהה י"ע ,תולגה תביס תא לטבל
.תולגה - בבוסמה םג אליממ ךרדב

יזא ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד ןפואב איה לעופב לארשי לש םתגהנה רשאכש ,ףיסוהל שיו
א"ואכל - 4"ה"בקה הז ,בוזעת לא ךיבא ערו ךער" - "ךער"ד הבהאה םג לעופב הלגתמ יאדוב
,לארשימ

- "ךליד ארוביח" - 6רהזב אתיאדכו ,5"ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ" 2י"בשר ירבדכ
אילת אתוביבחב ןנא . . רמאו ש"ר ידח" ("תועובש ליל ןוקית"ב םירמואש רהזה רמאמ)
- "'ה רמא םכתא 7יתבהא . . אתלימ

תולגהמ םאיצומש יאדובו יאדוב ירה - תולגתהב איה לארשיל ה"בקה לש ותבהא רשאכו
,9"ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל" ,דימו ףכית (8"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו")

"הלוג"מ השענ יזא ,"הלוג"ב (ף"לא) "םלוע לש ופולא"ד תולגתההו הכשמהה י"עש זמרהכו
.10"הלואג" -

םיבר רשאכ - שארל לכל - אטבתמו הלגתמ לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןינעה ,הנהו .ג
התילכתש אלא ,דוע אלו ,11"דחא בלב דחא שיאכ" ,דחא םוקמב דחי םיפסאתמ לארשימ
לכב קזחתהלו ררועתהל 12"ורוזעי והער תא שיא"ש ידכ - איה הפיסאה לש התרטמו
.לארשי תודחאו לארשי תבהאד לודג ללכהב - דחוימבו ,תובוטה תולועפה

לע "םייחל" תרימא דחוימבו ללוכ ,הטושפכ הדועס םע וז הפיסא םירשקמ רשאכ טרפבו
.14"תברקמש המיגל הלודג" ,בוריקה תעונתב רתוי דוע ףיסומה רבד - 13ןייה

אימש ימשמ רשא אקתפ" - תודעוותה לש התלעמ לדוג תודוא ןקזה ר"ומדא םגתפ 15עודיכו
םולשב הוחאב הבהאב וינב לש הבוטה םתוגהנתה" תא האורה באה לשמכ - "'וכ אתיחנ
באה יזא ,'וכ ומצע תבוטלכ וריבח תבוטל גאוד דחא לכו ,אלמי והער ןוצר תא שיא ,תועירבו
16ליעל רומאכ) "'וכ םהיתולאשמ םייקל תושעל אילפמו ,וינב תגהנהמ ר"חנו גנוע אלמתנ
.(הכרב ינינע לכ םיכשמנ "דחי םג םיחא תבש" י"עש

אפוג הזבו ,החמש לש הדועס תכירעל עגונב תולבגה םנשי הריפסה ימיבש ןויכמ ,םנמא .ד
לכל םיאתמה ןמזב רוחבל שי - 17'וכ רמועב ג"ל ירחאלש ןמזל עגונב םיגהנמ יקוליח םנשי
לכוי ,ויתובא גהנמו תטיש פ"ע שיא שיא ,'וכ םיגוחה לכמ ,לארשימ א"ואכש ידכ ,תועדה
.וז תודעוותהב ףתתשהל

קופקפו ששח לכ ןיא תועדה לכל ,רשא ,תבשה םוי - אוה ךכל םיאתמה ןמזה ירה ,ןכלו
.19"תותבשה ולא םכתחמש םויב" - הברדאו ,18"המע בצע" ןיא תבשה םוי ירהש ,רבדב

הנש תועיבקבו ,"ישילשה שדוח" ,ןויס שדוח םיכרבמ תבש - ט"לעבה תבשב הריתי השגדהו
:רבדמב 'פ - עובשה תשרפו ,ןויס ח"ר ברע - וז

ןינע לע הרומ - "ישילשה שדוח" :"ישילשה שדוח" (הפיסאו 20רוביצב) םיכרבמ תבש (א
'ב תוללכתהו רוביח - איה שולש רפסמד תדחוימה הלעמהש 21עודיכ ,תודחאהו םולשה
יאתילת ןאירוא" - ת"מד ןינעה תוללכ םע רשקה םג והזו .םהיניב דוגינ תויהל לוכיש םינינע
תבשב ,ןכלו .23"םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכ" ירהש - 22"יאתילת אחריב 'וכ
רתויב שגדומ - "ישילשה שדוח" ימי לכל הכרב תכשמנ ונממש - ישילשה שדוח םיכרבמ
.תודחאהו םולשה ןינע

,תוצח ירחאל (תבשה םוי) ח"ר ברעב ותלחתה - ח"רד ןינעה :"ישילשה שדוח"ד ח"ר ברע (ב
םילוכי םימעפלש ןויכמ אלא ,דוע אלו ,24תבש תחנמב "קדצ ךתקדצ" םירמוא ןיא ,ןכלש
הלעי" - ח"ר תליפת תבשה םויב םיללפתמ זאש ,25"תבשב תבש יאצומ לש תיברע" ללפתהל
ח"ר ברע ,אבה תבשה םויבש ,אצמנו ."לארשי תיב ךמע לכ ןורכזו 'וכ וננורכז 'וכ אוביו
- שממ לעופב (ת"מל הנכהכ) תודחאה ןינע 'יה זאש ,ןויס ח"רד ןינעה רבכ ונשי ,ןויס
בלב דחא שיאכ" ,28"לארשי םש 27ןחיו . . ואב (26ח"ר) הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב"
."דחא

םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל") רבדמב 'פד ןכותה :רבדמב 'פ ,עובשה תשרפ (ג
ירהש - לארשי תודחא לש ןפואב י"נב לכד תומילשה ,ונייה ,י"נב ןינמ - אוה (29"תרצע
,'אמ רתוי בשחנ וניא םילודגבש לודגה ,םיוש ןינמבש לארשי לכש ןפואב אוה "ןינמ"ה
,30דחאמ תוחפ בשחנ וניא םינטקבש ןטקהו

בוהאהש המ בהוא" - ז"לז לארשי תבהא תביס - ה"בקה לש) לארשי תבהא ותביס ןינמהו
.32"'וכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ" - (31"בהוא

ןמזה אוה ,ןויס ח"רעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב 'פ ק"ש ,ט"לעבה תבשה םויש ןבומ הזמו
.לארשי לש םתודחא תשגדהל םיאתמ יכה

:תישפנ השקב ,ןמקלד השקבהו העצהה האב - ליעל רומאה לכ רואל .ה

ליחתמ זאש) 33החנמה תולעב ,ןויס ח"רעו ח"הבמ ,רבדמב 'פ ק"ש ,ט"לעבה תבשה םויב
,לארשימ םיבר םוקמו םוקמ לכב ופסאתי - ((ד"ס ל"נכ) ןויס ח"רד תודחאה ןינע רבכ
,"דחי םג םיחא תבש" ,34"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,ףטו םישנו םישנא
םישנו דוחל םישנא - ("תברקמש המיגל הלודג") 35הטושפכ הדועסל דע ,םיער תודעוותהל
,(טושפ םגו ןבומכ) דוחל

,36לארשי תודחאו לארשי תבהא ינינעב - דחוימבו ,ללכב הרות-ירבד ורבדי הבש

ללכ הז רמוא אביקע יבר" :פ"עבשותב ןכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" :כ"בשתב שרופמהמ לחה -
יטרפ ןכו ,37"אוה השוריפ ךדיאו הלוכ הרותה לכ איה וז" :הזמ הריתיו ,"הרותב לודג
דע ,השעמל הכלה ,39"תוכלה תוכלה" רפס ,38ם"במרהל "הרות הנשמ" רפסב םירבדה
ז"דעו ,לארשי תבהאד ןינעה תאלפהו תלעמ לדוגב 40אינתה רפסב ןקזה וניבר רואיבל
- לארשי תוצופת לכב ולבקתנש לארשי ילודגמ כ"וכ לש םהירפסב

תביס תא תלטבמ לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוההש ,רבדבש השגדהה - ללוכ
.תולגה (בבוסמה) םג לטבתמ אליממ ךרדבו ,תולגה

םילכשה לכ ןיא" ירה - לארשי תודחאו לארשי תבהא תודוא םירבדה ןכותל עגונב :ריעהלו]
ולאכ שי ,41"וריבח לכש לעפתמש הממ ררועתמו לעפתמ הז םדא לכש ןיאו ,תווש תועדהו
,הרותה תוימינפב רואיבמ רתוי ולעפתיש ולאכ םנשיו ,הרותד הלגנב רואיבמ רתוי ולעפתיש
לכל ,םנמא ;ונינע יפל גוחו םוקמ לכל םימיאתמה תויתואהו םירואיבה תא אוצמל שי ,ןכלו
הצורש ימל םג ,לארשימ א"ואכל ךיישה ןפואב ,ןינעה תדוקנו ןכות תא שיגדהל שי שארל
ירכנל הנעמכ) 42ללה ירבדכ - "תחא לגר לע (לארשי תבהא לש) הלוכ הרותה לכ" דומלל
37ךלעד" :("תחא לגר לע דמוע ינאשכ הלוכ הרותה לכ ינדמלתש תנמ לע ינרייג" ול רמאש
השוריפ ךדיאו ,הלוכ הרותה לכ איה וז ("ךומכ ךערל תבהאו") דיבעת אל ךרבחל ינס
.[!"אוה

ףיסוהל (התוער תא השאו) והער תא שיא דדועל ,"ורוזעי והער תא שיא"ש - רקיעו דועו
.לארשי תודחאו לארשי תבהא ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב

ימיב תאז ושעי - תבשה םויב הז לכ תושעל השק תונוש תוביסמ ,רשא ,ולא תומוקמבו
.('וכ רתומה ןפואב) ב"ויכו ןויס ח"רב ,לוחה

,םוקמו םוקמ לכב םירבדה תא ומסרפי יאדוב .ו

איביש ןונגסב ,םא יכ ,"םרמוא םשב" םירבדה תא רמול חרכה ןיא הז ןודינבש ,ןבומו]
םירבד אלא ,שודיח רבד הז ןיאש טרפבו ,43שממ לעופב םירבדה םויקב הריתי תלעות
אנקסמל ומצעב אובי - רבדב ןנובתיש ימ לכ ,אלימבו ,פ"עבשותבו כ"בשותב םישרופמה
,[אוה ולכש והווצמ ךכש ינפמ ס"וס תאז השעיו ,הרומאה

םישנא תוצמ"ד ןפואב אל - אטישפו) 'וכ תובהלתהו תויח ץרמ בורב הזב וקסעיו
,ןכלו) 'וכ ליגר יתלבו דחוימ רבד עגונב ישפנ ןינע והזש הדבועה םע בשחתהב ,(44"הדמולמ
ליגרכ ,תודעוותהה לש המויסב אל - ליגרה ד"ע אלש ןמזב אוה הז ןינעב התע רובידה םג
.'וכ העשה ךרוצ ינפמ ,(תודעוותהה שארו תלחתהב אלא ,אד-ןוגכב

:לעופל עגונבו .ז

דועבמ ליחתהל ךרוצ שי - הבר החלצהבו רדוסמ רדסב הנייהת הז ןינעב תולועפהש ידכ
לכב שממ לעופב םירבדה יטרפ ןוגראל דעו ,םוקמו םוקמ לכב ןינעה םוסריפמ לחה ,דעומ
.םוקמו םוקמ

לכ תא ולצניש ידכ - 45"תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ" ,תבשה םויב ךכ לע םיררועמ ,ןכלו
דיבע אמויו אמוי לכ"ד ןפואב ,ךכל תושורדה תונכהב קוסעל (תבש יאצוממ לחה) עובשה ימי
,46"'יתדיבע

- אפוג הזבו ,("תבש יכרד") םולש יכרדבו םעונ יכרדב תויהל הכירצ תיללכה השיגה ,רמולכ
יכרד" ,(ןושאר םוי) דסחה תדימ דצמ "םעונ יכרד" ,דחוימה ותדובע ןפוא יפל םויו םוי לכ
,עובשה ימי תשש לכב ב"ויכו ,(ינש םוי) הרובגה תדימ דצמ "םעונ

םיפסאתמה לכ ודחאתי זאש - ובש "ןיוערד אוערד" ןמזב טרפבו ,ומצע תבשה םויל דע
,47"דחאכ םידחאל" ,רתאו רתא לכב יד םידעוותמהו

,"הלש תולילהו םימיה ןמז יפל הנידמו הנידמ לכב אוה . . תבש תסינכ ןמז"ש פ"עא ,ןכש
הטמל ויהי אל תבש תחנמד ןמזבו םוקמו םוקמ לכב ומייקתיש תויודעוותהה ,אלימבו
לש םתודחאמ האצות) "הלעמלש ןוצר תע"ש ןויכמ ירה - שממ העש התואב ץראה רודכב
תומוקמה לכב םידעוותמה לכש ,אצמנ ,48"ןמזהו םוקמה רדגמ הלעמל אוה" (לארשי
.שממ דחאכ םידחאל ודחאתי

:תיפסכה האצוהל רשקב - תוישעמה תונכהל עגונב הדוקנ דועו .ח

- שמתשהל םיליגרש יפכ] הלאשה עודיו .תיפסכ האצוהב תוכורכ ,תולועפה לככ ,ולא תולועפ
..."ןלנמ ףסכ" [49ל"זח ןושלב - תוחצה ד"ע

,רמולכ ,הרותב קוספמ דמלנ "ףסכ"ד ןינעהש "תמא תרות"ד הנעמה ונשי שארל לכל ,הנה
קיפסמ אצמי יאדווב ,אלימבו ,50הז "ףסכ"ד ךרוצל רושקה לכב הרותד חכ תניתנ הנשיש
,ומצע הז םוקמב - םוקמו םוקמ לכב ולא תולועפ רובע ףסכ

םירצמב לכאנ רשא") "םנח" לש ןפואב םניא השודק ינינע לכש 51עודיכ - הזב הריתי הלעמו
,ונוממב םג רבדב ףתתשמש דע ,'וכ ול עגונ ןינעהש הרומ ונומממ הניתנה ,ןכש ,(52"םנח
.'וכ תויח רתיב הזב קסוע ,אלימבו

תיפסכה האצוהה ללגב ולא תולועפב ,ו"ח ,ןוערג הזיא תויהל לוכיש םוקמ ונשי םא ,םנמא
שרדנש םוכסה והמ יזכרמ םוקמל ועידוי ,(ןובשחהו) הלועפה רמג ירחאל ,יזא - רבדבש
וחלשי ,רדנ ילבו ,ןאכל ועידוי םייזכרמה תומוקמה לכמו ,'וכ הביסמהו תודעוותהה ןוגראל
.בבל בוטו החמש ךותמ ,רבדבש תואצוהה רובע ןאכמ

ףכית לעפת (שממ לעופב רבדב קוסעל וליחתיש ינפל דוע) הבוט הטלחהה תלבקש ר"היו .י
,תולגה לוטיב - 53לארשי תודחאו לארשי תבהא לש הלועפל ךיישה "רכש"ה תא דימו

,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו

אכלמ דודד אתדועס" ,ק"ש יאצומל תוכימסב ,תבשה לש ומויסב התע םיאצמנש - טרפבו
,54"אחישמ

לודג להק" ,שממ י"נב לכד "הלודג תודעוותה" םייקתת - ט"לעבה תבשה םוי אובב ,זאו
,55"הנה ובושי

יאישנו יקידצ לכו ,םהמע י"בשרו ,57"םהמע ןרהאו השמ"ו ,56"רפע ינכוש וננרו וציקה"ו
(58םיקידצ םלוכ ךמעו"ל דעו) םיקידצ ירהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,לארשי
,59דימ 'יחתל םימק

תובאה ללוכ) םעה לכל הרות דמליש ,ונקדצ חישמ - 'יהי וז תודעוותהב "םירבדמה שאר"ו
,62'יאר לש ןפואבו ,הרותה תוימינפ ,61"אצת יתאמ השדח הרות" - 60('וכ וניבר השמו

חישמ י"ע ,63"ירישעה ןינמ" ,תומילשה תילכתב - רבדמב 'פד ןכותה - י"נב ןינמ םג 'יהי זאו
,64"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ

.שממ ןדיד אלגעב

__________
.ל"ומה .וז הנשב רבדמב פ"ש תועיבק םע רשקב הזב אבומ (*

.ו"כסר ק"הגאב ראבתנו אבוה .מ"ערב - ב ,דכק ג"חז (1

,טכ הליגמ (2

.ךליאו ב"עס ,הנ ןיטיג הארו אמוי (3

.דועו .ב"ע שיר ,הנ ב"חז .ז"כפר ר"ומש הארו .(ךלעד ה"ד) א ,אל תבש י"שרפ (4

םתויהב תאז םג ףאו" :ונתשרפ ףוס רהזמ ריעהלו ."ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" - תולגה ןמזב וליפא (5
םתלכל . . רזעלא יבר רמאד אתדח אלמ . . (דמ ,וכ ונתשרפ) םתלכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב
יקסרובד אקושב ארייד תוהו אתתא םיחרד שנ רבל ("הלכ"ה ללגב) הניגב . . (הלכ ןושלמ) ו"יו רסח ,ביתכ
ונתשרפ צ"יול יטוקל הארו) "'וכ ש"רד אחבש יגסא התשה . . רזעלא ןוגכ בא דבכי ןב" :ןינעה םויסו ,"'וכ
.(ךליאו ולש ע"ס

.(ךליאו הנש ע"ס) םש רהזל תורעה צ"יול יטוקל הארו ,חכק ג"ח (6

יכאלמ (7

םיבצנ (8

.במ ,םש אתליכמ .אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (9

.מ"כבו ,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר (10

םוקמב םלוכ תפיסא תויהל ךירצ שארל לכלש - "דחא בלב (כ"חאו) דחא שיאכ" ןושלה קוידמ ריעהל (11
ירהש - דבלב לעופב השעמב תינוציח הלועפ אלא וז ןיאש ,הרואכל ,הארנ רשאכ םג ,"דחא שיאכ" ,דחא
;"רקיעה אוה השעמה"

תולועפה ירחאש עודיה ללכהכ ,"דחא בלב" - בלב ימינפ שגרב םג רבדה אובי ס"כוסש יאדוב ,הז םע דחיבו
הארו .םש ם"במרהל מ"היפ .ו"טמ ג"פ תובא) "השעמה בור" טרפבו ,(זט הוצמ ךוניח האר) תובבלה םיכשמנ
.(א"כס ק"הגא

,אמ 'יעשי (12

,קיזחמ אגול דחו ןירשעו ןתאמ יתאד אמלעל דודד אסכ" - אחישמ אכלמ דודל "ןיי רשקהמ ריעהל (13
ירמא ש"הש ת"וקל) עודיכ - ,וע אמוי) "'יוה יכה אירטמיגב 'יור ,'יור יסוכ ,גכ םילהת) רמאנש
.א"עס ,הס ןיבוריע) "דוס אצי ןיי סנכנ" ,הרותה תוימינפל זמור "ןיי"ש) מ"כבו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש הניב
.(וז הנש פ"שחא תוחישב הכוראב ראבתנ) אחישמ אכלמ דוד לש ושודיחו ונינע ,(דועו ,טל ג"חז

.ךליאו ב"עס ,גק ןירדהנס האר (14

ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .(199 'מע - ת"הק תאצוה - קחצי ףסוי להוא) םילהתל םיבתכמ ץבוק (15
.דועו .גית

.ב"ס 361 ג"ח ו"משת תויודעוותה (16

.ז-ה"ס ג"צתס םש ז"הדא ע"וש (17

,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דותב אבוה .ז"הס ב"פ תוכרב ימלשורי .בכ ,ילשמ (18

ךתולעהב ירפס (19

.(ע"קס טקלה ילבש) אקוד תבשב וז הכרב ועבק ןכלש (20

.נ"שו ,ךליאו 111 א"כח ש"וקל האר (21

.םש ןואג נ"ר 'יפ הארו ,חפ תבש (22

.נ"שו .ךליאו 349 ח"ח ש"וקל הארו .ןפוסב הכונח 'לה ם"במר (23

.בצר ס"וס תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (24

.ב"ס ג"צרס םש ז"הדא ע"וש .ז"ה ג"פ הליפת 'לה ם"במר (25

.פ"הע י"שרפ ,ופ תבש (26

.םיבר "ואב"ל ףכית - דיחי (27

.ב-א ,טי ורתי (28

תוללק ןיב קיספהל ידכ קר אוה םעטהש שגדוה אלו - .ב"ה ג"יפ םש ם"במר .ד-ס ח"כתס ח"ואח ע"ושוט (29
שובלה ןושלבו ,"תרצע"ל ךייש (י"נב ןינמ) אפוג רבדמב 'פד ןכותה םגש ןויכמ ,(םש הליגמ 'סותבכ) כ"ותבש
הליגמ א"שרהמ ג"אדחב ז"דעו ,"תועובש םדוק לארשי לש ןניינמ הב שיש רבדמב ןירוק םלועלו" :םש
ח"יח ש"וקל האר) "רבדמב תשרפב רכזנה םרפסמל לארשי ובושיש ידכ 'וכ תרצע םדוק רבדמב תשרפ" :םש
.(נ"שו .18

ןינמד הנכהה תמגוד איה ש"הגחל (רבדמב 'פ) י"נב ןינמד הנכההש ,ךליאו 1021 ד"ח ש"וקל האר (30
.לארשיבש םיגוסה 'זל זמור "תומימת תותבש עבש"ש א"סוס 16 'עהב אבומהב הארו .ע"הפסב םימיה

.הכת ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .המ ד"ח "םימתה" (31

.רבדמב פ"ר י"שרפ (32

רשבמ ,(ב תוכרב) איבנה והילא הנענ החנמה תולעבש - הלואגל החנמ תלפתד תוכיישהמ ריעהל (33
ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ - ("ןיוערד אוער") תבשד גונעתה תומילש - "ןוצר תע" ,תבש תחנמ כ"וכאעו .הלואגה
.(במקת ו"סרת ךשמה) "םימלועה ייחל החונמו תבש

אב - בותכה (34

ויתוריפ לוחה ימיב ,רשא ,ץראה םע םגש - לארשי לש םתודחא תשגדומ המצעלשכ תבש תדועסבש ריעהל (35
.ד"פר יאמד ימלשורי) ותדועסו ונחלושמ לוכאל לכה םילוכי ,ןכלו ,רקשמ וניאו וילע תבש תמיא ,"יאמד"
.(ב"יפר רשעמ 'לה ם"במר

דחא יוג"ל "דחא 'ה"מ הנתינש "תחא הרות" - תודחאה ןינע שגדומ הרותה ינינע לכבש פ"עא ירהש (36
בירקה וליאכ 'וכ תרותב קסועה לכ" ד"ע ,תודחאה ע"וה םנכותש םינינעב רתויב רבדה שגדומ ,מ"מ - "ץראב
התיה (תוכרבה לכ ללוכה) םימשג תדיריד הלועפהש (16 'עה) רהזה רופיסמ םג ריעהלו .(הפוסב תוחנמ) "'וכ
.תודחאהו דוחיה ע"וה ונכותש קוספ - אקוד "דחי םג םיחא תבש" קוספה לע הרות תרימא י"ע

,אל תבש (37

.ד"יפר לבא 'לה הארו .ג"ה ו"פ תועד 'לה (38

.ד"יה רפסל ותמדקהב ם"במרה (39

.נ"שו .לארשי תבהא סרטנוק הארו .לארשי תבהא תוצמ צ"צהל צ"מהס הארו .בל קרפ (40

.אינתה רפסל ותמדקהב ז"הדא ןושל (41

אלו ,ש"ב ירבדו ןהירבד ןינושו ,ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ . . (ומצע ללה כ"וכאעו) ה"בכ הכלה"ש ריעהל (42
עגונב םג) "הזל הז דובכ וגהנ"ד תומילשה תילכת - ,גי ןיבוריע) "ןהירבדל ש"ב ירבד ןימידקמש אלא דוע
.(תמא תרות ,הרות ירבדל

.2 'עה 623 ב"ח ש"וקל האר (43

.מ"כבו ,וכ ירחא ת"וקל .אראו פ"ר א"ות .ט"לפ אינת הארו .גי ,טכ 'יעשי (44

.ב"יס ו"שס םש ז"הדא ע"וש .ה"ה ד"כפ תבש 'לה ם"במר האר (45

.ב"ע שיר ,דצ ג"ח .א"עס ,הר א"חז (46

.ךליאו 1141 ד"ח ש"וקל הארו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (47

.ךליאו ב ,טמש תומש (צ"מאהדאל) םייח תרות הארו .ח"ס א"ס רקובה תמכשה 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (48

,ללכ 'וכו הדמ אלו ראות לכ וב ךייש ןיאש ה"בקהל עגונב ז"ה זמרה ד"עש ריעהלו - .ןישודיק 'סמ שיר (49
ם"במרה לע םיקלוחהמו ,כ"ונו כ"ה ג"פ תושיא 'לה ם"במרמ (הלגנה ד"ע) ריעהלו - ."ןלנמ ףסכ" 'ימתה ןכלו
.הזב

הליחתה ,בהז ירנד יאלמ העקב העקב" - י"בשר תלועפ תודוא (דועו ,ב"נפ ר"ומש) ל"זח רופיסמ ריעהל (50
תאו (י"שרפ - הרותב םילמע ויהתש) וכלת יתוקוחב םא" :ונתשרפ שיר בותכה ןושלבו ."בהז ירנד תכשומ
לבקל מ"ע שמשמד ןינע הז ןיאו ,השרפבש םיימשג םידועיו תוכרבה לכ - "םתעב םכימשג יתתנו 'וג יתווצמ
השענ םאש הרותב ונחיטבה" :(ט"פר הבושת 'לה) ם"במרה ירבדכ - המצע הדובעה ךרוצל ,םא יכ ,"רכש"
ידכ ,בהזו ףסכ יובירו םולשו עבוש ןוגכ ,הרותה תושעל ונידי תא תוקיזחמה תובוטה לכ ונל עיפשי 'וכ התוא
."הוצמה תושעלו המכחב דומלל ןייונפ בשנ(ש) . .

.נ"שו 81 ה"ח ש"וקל הארו ,חכק ג"חז האר (51

.פ"הע י"שרפו ירפס הארו ,אי ךתולעהב (52

.אעקת ס"וס תינעת 'לה ח"וא ע"וש תינעת האר (53

.ד"כפס תבשה רעש ח"ערפ .ש"ומו הלדבה תנווכ ל"זיראה רודיס (54

,אל 'ימרי (55

.טי ,וכ היעשי (56

.ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות אמוי האר (57

.ה"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .א"יפר ןירדהנס הארו .אכ 'יעשי (58

,מק א"חז האר (59

.מ"כבו ,זי וצ ת"וקל .ט"פס םש ם"במר (60

,ג"יפ ר"קיו (61

אל) אוה ליגרה ןושלהש ,"ךליד ארוביח" ,רהזה דומילב - הז ןיעמו .דועו .ס"פ הנומאה רעש .םש ת"וקל (62
.[ . . ] 'יאר לש םוגרת ,"יזח את" (אלא ,"עמש את" - (שממ רפסמ יתמ תומוקמב כ"אשמ) ליגרש ארמגבכ

,בסר א"חז .נ"שו .אי ,ב"פ ר"בדמב אשת אמוחנת האר (63

.נ"שו .ךליאו 8 א"יח ש"וקל הארו ,גנר א"חז ,ב"פ ר"ומש האר (64


הלואגה ןמז


"הפצוח" לש ןפואב חישמה תאיב עובתל

תוטשפב םג ןבומש ,םהמ דחא ןינעל עגונב ,ל"י . . הטוס תכסמ ףוסבש םינינעב הנהו
םיאצמנש טרפבו) אחישמ תובקעב"ש ןינעה אוהו ,הלגנהו הארנה בוטל אוה וב הנווכהש
:"יגסי אפצוח (אחישמ תובקע לש ןפוס ףוסב ונא

והזו ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש הרותב קספנ רבכ ,פ"מכ רבודמכ
איה הבושתה ירהו) תמאב הז תא הצור אוהש תוארהל ידוהי ךירצ ןכלו ,תועדה לכל
,("אדח אעגרבו אדח אתעשב אדח אמויב"

אימש יפלכ הפצוחש ,"הפצוח" לש ןפואב דע ותוא עובתלו חישמה תאיבל תופצל וילע ןכלו
,אינהמ

ומכ) הרותב רורב ד"ספ אוה ןכ לבא ,לוכיבכ אימש יפלכ הפצוח יהוז הרואכלש תורמל יכ
ןה תוטשפב ןבומה ןינע והזש ונייה ,א"דיחל דע םירפס המכו חקורה ,שרדמהמ אבוהש
ךירצ ידוהיש ,הלודג יכה תוכז הז םע דחיבו יחרכה ןינע והזש ,(םיזנכשאל ןהו םידרפסל
.שממ ונימיב הרהמב 'יהי - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" רשא 'וכו ללפתהל

קלחל וליפא וא ,ןיע ףרהכל תבכעתמ הלואגה םאבש ,חכ תניתנ םג אוהש הרותה יוויצ והזו
- דע ,שממ ןדיד אלגעב 'יהי הזש ותשקב תא אלממ ה"בקהו שורדל וחכבו עובתל וילע ,הזמ
,שממ ונימיב הרהמב

,"'יתדיבע דיבע עגרו עגר לכ" ,הזב עגונ עגרו עגר לכ םג אלא ,דבלב ("ונימיב") וז אלו
- אוה אחישמד אתבקעבש עגר לכ לש יתימאה "'יתדיבע"הש

,הלעמל הנכומו תדמוע איהש המילשהו תיתימאה הלואגה תא הטמל ךישמהלו דירוהל
,רשב יניעל - דע יוליג לש ןפואבו ,דימו ףכית דרתו הלגתתש

,"םלועה לכ"ל םג הזב הנווכהש ם"במרה שריפש ומכ ,"'ה תא העד ץראה האלמ" רשא דע
ךלמ" ,לארשי יקלא אוהשו ,"דבלב 'ה תא תעדל" 'יהי םקסעש ,תומוא םיעבשה לכ ונייה
,"ולאוגו לארשי

.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תועובשה גח ברע תחישמ)


...ןכתיה :ול םירמואו ה"בקה לא םיאב

הדיריה לדוג תודוא הכוראב רבודמ הטוס תכסמ םויסבש המ ,ןבומ ,ליעל רומאה פ"ע . .
!"םימשבש וניבא לע - ןעשהל ונל שי המ לע"ש בצמו דמעמל דע ,תולגה ןמזבש

ה"בקה לא םיאב - "םימשבש וניבא לע ןעשהל ונל שי המ לע" - הרותב ד"ספ ונשיש רחאמו
ךיז ןרעטאמ וצ רועיש א זיא לפיוו") תולגב עגייתהל רועישה המכ דע ,ןכתיה :ול םירמואו
!?("תולג ןיא

שורדלו עובתל התא ךלוה חכ הזיאב :ןעוטו ,("רעקניגולק רעד" ארקנה) ר"הציה אב רשאכו
הרותב השע תוצמ הנשיש טרפבו !הרותה התוויצ ךכ :ול םירמוא - ?ה"בקה לצא ףקותב
יכה ךרוצה תודוא רבודמ רשאכ כ"וכאעו ,ה"בקה תאמ ויכרצ לכ תא שקבל ךירצ םדאהש
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - לודג

ול םירמוא" יזא ,"םירצממ םעה תא ךאיצוהב" - וז הוצמב ליחתה ה"בקהש ירחאל טרפבו
,י"סנכ םע ה"בקה דוחי ,הרותה תלבקו תניתנ ,"הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת" - "רומג
.הדיתעה הלואגב - הזבש תומילשה תילכתל דע
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תועובשה גח ברע ליל תחישמ)


...!הז לע ץורית ןיא

בצמה ,ונוצר ישוע ,י"נב לצא כ"אשמ ,םכרדב םיחילצמ ונוצר ירבועש לעופב םיאור רשאכ
ץרא הסכי ךשוחה" ,אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוחל דע ,תולגה ןמזב טרפבו ,'וכ אוה
ערו קידצ"ש ןכתיה וניבר השמ לאשש ומכ ,ףקותה לכב ךכ לע שיערהל שי - "םימואל לפרעו
םיקידצה לכ ולאש ןכ ומכו ,"החלצ םיעשר ךרד עודמ" 'ימרי לאש ןכו ,"ול בוטו עשר ול
...!הז לע ץורית ןיאו ,'וכו תוניקהו תוחילסה חסונב אבומכ ,ז"חאלש תורודב

שקבל שי - דיתעל עגונב ,לבא ,ה"בקה לש ויתודמ רחא רהרהל ןיאש יאדוב - רבעל עגונב
..."יתמ דע" עובתלו קועצל

אלו 'וכ ונילג וננוצרמ אל"ש םיזירכמ רשאכ םג ,רשא ,תולגה ןינע תוללכל עגונב ז"דעו
םירבדה שוריפ ןיאש יאדוב ,ירה ,"'וכ ונלגה 'תי ונכלמ וניבא ,'וכ בושנ ונא וניתוחכב
לעמ הלג ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ודיחי ונבש הדבועה םצע ...םיענ בצמ אוה תולגהש
טרפבו ..."יתמ דע" עובתלו קועצל שי ,ןכש ןויכמו !אוה רמ יכה רבד ,ךלמה ויבא ןחלוש
תא חצחצל" םא יכ ראשנ אלש ןויכמ ,"םכלוכ ןכה ודמע" וניאישנ וניתובר תזרכה רואל
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל םיכלוה דימ ףכיתו ,"םירותפכה
(הגומ יתלב - ז"משת'ה תועובשה גחד םוי תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


..."יתמ דע" :עורזב םיעבות

'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל ,דוקיר ךותמ ,םיכלוה ,לארשי ללכ יככותב ,וידחי ונלוכו
השע הקדצ"ש ירחאל ,רשא ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת
דעו ,"ןיציקה לכ ולכ" ,הלואגה ןמז רבכ עיגה ,"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשיב ה"בקה
,םתעיבת תא לבקמ ה"בקהש םילעופ ןכאו ..."יתמ דע" ("הקדצמ םיקוחר") עורזב םיעבותש
,ןיע ףרהכ ,רומאכ ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ,תולגהמ י"נב לכ תא ץבקמו
.אדח אעגרבו אדח אתעשב
(הגומ יתלב - ז"משת'ה תועובשה גח ברע תחישמ)


...דוע י"נב םיצפח אל וזכ הקדצב

השע הקדצ"ד ןינעה תרומת ,הלואגה תאבהב ה"בקה לש ותקדצל םיכוז הדי לעש - הקדצ . .
אל - "תומואה ןיבל ןרזיפש" - וזכ הקדצב ,ןכש ,"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשיב ה"בקה
יכלמ ךלמ לש ודיחי ונבש ("רועיש א זיא לפיוו") רועישה המכ דע ...דוע י"נב םיצפח
ויבא ןחלוש לע ךומס תויהל ךירצ - ךלמ ןב ...!?הקדצ לש ןינעל קוקז 'יהי ה"בקה םיכלמה
...!ךלמה
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ש"הגח ברע ,רבדמב פ"ש תחישמ)


...!"תולג יאלאד" :םהל םג םירמוא

תלוכיה לעב" ושוריפש ,("םתא םיקלא) "םיקלא" תגרדב אוה לארשימ א"ואכש ןויכמ
םלועה תואיצמ לע תיבה-לעב השענ ידוהי לכש ,ןבומ - (ה"ס ח"וא ע"וש) "םלוכ תוחכהו
הלואגה האב דימו ףכית יזא - (תולגה האלה) "תולג יאלאד" רמוא רשאכ ,ןכלו ,ולוכ
ימע ןושלב איה "תולג יאלאד" תרימא רשאכ טרפבו !ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
ךינמוא םיכלמ"ד ןינעה קיפסמש בושחל םילוכיש ולאל םג ,לכל ןבומה ןושל - ץראה
תא ושרד"ד ןפואב גהנתהל ךירצו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ןפואב לבא ,"ךיתוקינמ םהיתורשו
!"תולג יאלאד" :םהל םג םירמוא יזא - "'וג ריעה םולש
(הגומ יתלב - ג"משת'ה תועובשה גח ברע ליל תחישמ)


...ץורל ךרוצ ןיא

- "הוצמל ץר יוה"ד ןפואב תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבב תוליהק ליהקהל הכילההמש ר"היו
.דימו ףכית ונקדצ חישמ ינפ לבקל ץורנו ךלנ

דימו ףכית אב ונקדצ חישמש ןויכ ,הרצק ךרדב וליפא ץורל ךרוצ ןיאש - הזמ הריתיו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םיבוט םישעמו הלפת הרות תיב ,הז שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל
השענ ודי לע ,רשא ,רודה לש ופולא ,("המוקממ הזז אל השודק" ירהש) ונרוד אישנ
."הלואג" "הלוג"מ השענ ז"יעש ,"הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגהו הכשמהה
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ןויס ,רבדמב פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


'תובשה קוח' יפל םיכלוה ויה םא
!לארשי ינב ןיב דלונ 'יה תילג -

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

."ידוהי והימ" תודוא םישיערמ הנורחאל .א

גשיה ןכא הז ילוא וא ,"חיכות חכוה"ד רדגה ךכ לע לח ללכב םא םיקפתסמה ולאכ םנשי
,וב ןודל ךירצש ןינע והז - םתעדל - ןכלו ,תובשה קוח םע דחי אב הזש טרפבו ,תדה רובע
פ"ע אוהש ךיא ןינעה תא ררבל לכ םדוק םיכירצ ,"אתוליצ יעב אתתעמש"ו תויה ,אלימבו
ודי-לעו "עצוממ" 'יהיש דחא איבהלו ,םייוגה לצא ,לידבהל ,אוה ןינעה ךיא כ"חאו ,הרות
כ"מחאלו ,םהב ןודל רתוי םיבושח םירבד םנשי ילוא ןנובתהלו ,םינינעה לכ תא ררבל
."תוטהל םיבר ירחא" וכליו העבצה וכרעי ,הרירב 'יהת אל רבכשכ

םהיניבו ,'וכו ינלאמש וא ינמי ,טסינומוקהו יברעה ,ירצונה לש ותעדב ובשחתי וז העבצהבו
הרות פ"ע ירהש ...הרות פ"ע 'יטרקומד יהוזש םינעוט דועו ,'וכו 'וכו םישנ המכ ויהי ףא
םירצונ המכ ,ךכ םירמוא םיברע המכ ורפסי יזא ,"תוטהל םיבר ירחא" תויהל ךירצ
.ךכ םירמוא םידוהי המכו ךכ םירמוא םיטסינומוק המכ ,ךכ םירמוא

לקלקל אל חילצהל ולכוי ןכא ילואו ,םתעדל ולאשיו ינולפ םוקממ םחכ-יאבל וארקי כ"חא
ןקיתווה םע םולש ושעי יזא ;הרותה ןינע לכ והז ירהש טרפבו ,םולש 'יהיו ,חור-בצמה תא
.'וכו 'וכו םירצונה םעו

'סמ רבעב תאז ושע רבכ ,םימלועל 'יה רבכ ירה - והשמ לע רתוול וכרטצי ךכ םשלש המו
ןילקוס"ש דע הקזחה לש ופקות לודג ךכ ידכ דעו ,"הקזח יוה ןינמז אתלתבו" םימעפ
העיגפב רושק הז ירה ןדיד-ןודנבש טרפבו ,תושפנ ינידב רבודמש ףא לע "תוקזחה לע ןיגרוהו
.לידבהל ,ידוהיב רבודמשכ ןכש-לכמו ,ודובכ לע רומשל לדתשהל שי כ"א ,יוגה לש ודובכב

תא הנממ וחקיו ,הנשו הנש לכב התוא וארקיו תור תליגמ תא ובתכיש הוצ ה"בקה ךא .ב
אלא ,'וכו ף"יש ם"רהמה ומכ שארל םיקוקז אל הארוה הנממ דומלל ידכו ,הארוהה
תא ךכמ דומלל שיש רתוי ןבומ הזמש ,ך"נתב םשרנ הז ןינעש טרפבו) הטושפ איה הארוהה
אלשו הבתכנ תורודל הכרצוהש האובנ" הליגמב תרמוא 'מגהש יפכ ,הלא ונימיל הארוהה
:("הבתכנ אל תורודל הכרצוה

ויה ןהש הבר תור) שרדמה רמוא - ?תויוג הזיאו ,תויוג םע ונתחתהש םיחא ינש ויה
םיבושח יכה הלודגהו סוחיה ,באומ ךלמ ןולגע לש ((םש ףנע הפי האר) תודכנה וא) תונבה
ןהש כ"ע טבה אללש ,ורמאו ("רעגיווש רעייז וצ") ןתומחל ואב ולא תויוג ינשו ,םנשיש
םידוהי םע ונתחתה ןהש ןויכו ,שדוקה ץראמ תועדוי ןה כ"פעא ,באומ ךלמ ןולגע לש ויתונב
,ןכ לע רשאו ,לארשי ץראב קלח לבקל תוכזה תא ןהל שיו [...תובשה קוח ןהילע לח אלימב]
ץראל לכ-רסוחב ךליל תונכומ ןהו ,באומב ןהל שיש םיבוטה םירבדה לכ לע תורתוומ ןה
יפכו .'וכו 'יתשו הליכא ,תוריד וקליח אלו "תונכוס" התיה אל ןיידע זאש ףא ,לארשי
אל הז אללו ,האפו החכש טקללו ךליל החרכוה תורש ,אפוג תור תליגמב רופיסהמ םיאורש
תכלל רקיעה ,("ןרעוו ןעסירעגסיוא") לובסל ומיכסה ןה כ"פעאו ,לוכאל המ ימענלו הל 'יה
.םינפ תלבק אללו הזיו ילב ,םידוהי תויהלו שדוקה ץראל

ויה ןה כ"פעאו ,"ימענ תאזה" 'ילע ורמא ירהש ,םינפ תלבקמ ךפיהה ןהל 'יה ,הברדאו
דועו םידוהי ויה ןהילעבש םושמ רייגתהל רקיעה תונויזבהו םילוזלזה לכ תא לובסל תונכומ
.תוידוהי תויהל וצר ןה םג ןכ לעו ,לודג סוחי 'יה הזש ,םיטפושה ידלימ

:תודהיה לא זא ןתשיגב םינפוא ינש לע ,תור תליגמ ונל תרפסמ .ג

דוד - ךכ-רחא הנממ אצי המ םיאורו ,"'וגו ןילא ינילת רשאב ךלא יכלת רשאב" הרמא תור
.ךלמה

.יתשלפה תילג - הנממ אצי המ םיאור ןכ לעו ,הנוש התיה הפרע לש התשיג וליאו

אצוי 'יה ,םיאנת םוש אללו הנוצר 'יהש יפכ הפרע לש הרויג תא םילבקמ ויה םאבש ,ןבומו
.עורג רתוי הברה 'יה זאש [ . . ] םידוהיה ןיבמ 'יה אוה יזאו ,(תילג) כ"חא אציש המ הנממ

תאז-לכבו ,'ידוהי תויהל המיכסה איהו הפרע לש הדיצל דמע תובשה קוח ירה ,הרואכלו
אוהשכ אלימבו ,םיתשלפה ןיב דלונ תילגש ןורתיה אצי ,לארשי תדעל הולביק אלש ללגב
ןאכ רבודמש ועדי לארשי ינב יזא ,[לארשי תוכרעמ םע קר אלו] 'ה תוכרעמ םע םחלהל עיגה
רשא זירכה לואשו ,יתשלפ אוהש ועדי םלוכ אלא דוסב תאז רמש אל אוהו ,םהלש אנושב
.'וכו ורכש לבקי תילגב םחליש ימ

עדוי 'יה אל דחא ףא יזא ,אפוג םידוהיה ןיבמ 'יה תילגו ,הפרע תא םילבקמ ויה םא כ"אשמ
.ונממ רמשהל דציכ םיעדוי ויה אלו ,אנוש אוהש

- תילג אצי הפרעמו דוד אצי תורמ רשא ,ןאכ םיאור ונאש קוליחה ןבומ הזב ,הנהו .ד
?םהיניב לדבהה והמ ,'ואכלד

הוירש ןב אצי הנממש" תור תארקנ ןכא איה ןכלו ,הכלהכ רויג 'יה תור לצא :רבדה טושפו
תסיפ" םע קר ידוהיה םעל סנכהל התצרש הפרע כ"אשמ ,"תוחבשתו םירישב ה"בקהל
םינבא המכ םע הפרעמ אציש תילג תא חצינ תורמ אציש דודו .תילג אצי הנממ יזא ,"ריינ
.דבלב תונטנטק

.ךלמה דוד לש וחכ תא םיניבמ םג הזבו

,ודיצל דמע ה"בקה אלה ,הנטק ןבאל 'יפא קוקז 'יה אוה עודמ :רואיב שרוד רבדה ,'ואכלד
?הנטק ןבא תקירזב 'יפא ךרוצ אלל ,ירמגל עבטה ךרדמ הלעמל תויהל 'יה לוכי הז ירה כ"או

ירחאלו ,עבטב הזיחא הזל 'יהתש תוחפה-לכלו ,עבטה ךרדב 'יהי הזש הצור ה"בקהש אלא
.רזוע ה"בקה יזא עבטה ךרדב הנטק הזיחא 'יפא םישועש

הרייגתה תורש הדבועהמ עבנ הזש אלא - ?תאז תושעל חכה תא דודל 'יה ןכיהמ ,םנמא
ראשה תאו ,'וכו הנטק ןבא קורזל ,וב יולתה לכ תא תושעל לוכי 'יה אוה ןכל ,הכלהכ רויגב
.לעפ רבכ ה"בקה

ויה םא לבא ,(אנושה לש) ינשה דצב אצמנ תילג רשאכ ,םירומא םירבד המב ךא .ה
סייג םיסינכמ ויה הזבו ,םידוהי ןיב לדג 'יה תילג ירה ,לארשי ינב ךותל הפרע תא םיסינכמ
תדעל הפרע לש התסנכה כ"או ,'וכו תורצ השעי אוה יתמ תעדל ילב לארשי ינב ןיב ישימח
.לארשי ללכל המויא יכה הנכס האיבמ התיה לארשי

אל ימענו ,התוא עונמל םולכ השע אל דחא ףא 'יבא תיב ילוליגל הרזח הפרע רשאכ ,ןכל
פ"עא ,םתבוטל 'יה אל הז לארשי םעל התוא םיסינכמ ויה םאו תויה ,'וכו 'וכו התוא התכה
תא סינכהלו דסחו תומיענ עיבהל הכירצ התיה ירה כ"או ,דסחו תומיענ 'למ איה ימענש
אלש רדסה תויהל ךירצ אפוג תומיענה דצמ :הברדאש םידמל הזמ לבא ,י"נב ןיב הפרע
.הברדאו ,רייגתהל יוג ענכשל

,תוריגד םינידה יטרפ לכ תא "וניתובר ודמל ןאכמ"ש םירמואו תויה ,הרואכל :וזמ הריתיו
תוטנל הלוכי התיה איה כ"או ,תוריגה יניד יטרפ לכ תא תעדל הרומא התיה אל ימענ ירה
דחי ויח םהש התלכ לע רבודמ ירהו העבטב הכר איה השאש טרפבו ,לארשי םעל הסינכהל
םיבוטה םינמזב ןה דחי ויה ,דחי וקשנתה ,דחי וכב ,םירבדה לכ תא דחי ורבעו םינש רשעכ
ירה וזכ השיג ללגב התוא תרייגמ התיה איה םאבש םירמוא כ"פעא ,םיערה םינמזב ןהו
.ידוהיה םעה לכל הרצ וז התיה

.[ל"ומה !וצימחת לא - וז החישמ ךשמההו הארוהה תא איבנ ,תועובשה גחל ה"יא ל"ויש אבה ןוילגב]
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ש"החד םוי תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תורנ תקלדהב ונייחהש תכרב
הנושארה םעפב ט"ויו תבש

,ט"ויו ק"ש תורנ תקלדה םעו בורקה עובשב לוחיש תועובשה גח םע רשקב
א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ דחוימו רידנ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ
נ"שת'ה רייא ה"כ ,רבדמב 'פ 'א םוי תחישב 37 הרעה לע
- הנייחת ד"בח תונבו ישנד ימלועה סוניכהב -

(481 'ע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב ספדנ)


:הרעהל ךיישה החישהמ עטק םע דחי ,(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

דחא"ש תויה םע ,רשא ,תבש תורנ תקלדה י"ע תישענ לארשי יתב לכב תבשה תסינכ
וב תורהזומ םישנה" ,ירה ,"תבשב קולד רנ םהיתבב תויהל םיבייח םישנה דחאו םישנאה
תורנ תקלדהש לארשי יתב לכב גוהנכו ,"תיבה יכרצב תוקסועו תיבב תויוצמש ינפמ רתוי
רנ לע תוכרבמו ןמצעב תוקילדמ הנבה ללכל ןעיגהבש ,תונבה ןכו ,םישנה י"ע תישענ תבש
.(38פ"מכ רבודמכ) 37ט"ויו תבש

__________
ףכית הנושארה םעפ קילדהל וליחתיש ןוכנו יאדכ ,ןכלו .ונייחהש תכרב םג - ט"ויבו (37
תורדהמהו .תבשו ט"וי רנ תקלדה תוצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש וכרבי זאש ,ש"החב
.השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה ק"שב ליחתהל"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish