ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םוקמ לכב שיערהלו םסרפל העשה וצ
תחאו דחא לכ לע רומג בוחש םוקמו
!הצוח תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל

*

(ךתולעהב :ק"האב) אשנ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= דיש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
א"משת'ה ךתולעהב פ"ש תחישמ / !דימו ףכית חישמ תא ואיביש דיגתו ןחלושה לע קופד

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הכאלמב קיספהל ןוישר ןיא

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
םעה תומילש ןינעב החיש / . . . !?"ידוהי והימ" לע ורבדיש ררוע שטיוואבוילמ והשימ םאה

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / !העשה וצ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
םיחינמה תלאשל יברה הנעמ / ללכ ורמואל רשפא-יאש שוריפ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


דיגתו ןחלושה לע הקיפד ןת
!!דימו ףכית חישמ תא ואיביש

-תאז המ ,וזה תולגה הז המ :עובתל תוכזה אלמ תא שי לארשי-ינבל
ןישודיקו הפוח התיהש העשב-הב םיה תנידמל ךלה לעבהש תרמוא
ךכל ףסונבו ,(ה"בקה) לעבהו (י"נב) השאה ןיב לארשיו השמ תד פ"ע
ןכתיה ,םיה תנידמל ךלה לעבהש ןכתיה ,כ"או - הרוהטו 'יקנ השאה
ירה - והשמ התשע השאהש ששח שי םא וליפאו * !?תולג ונשיש
,ר"הציה תא ארב אוהש ןויכ ,םשא לעבה אלא ,התמשאב אל הז םג
,םיונע ולאכ םה י"נבש ןויכ קר * !םוי לכב ךכ לע טרחתמ אוהו
,לבא * תאז םיעבות םניא ןכל - תויהל רשפא יא םהמ םילודגש
ואיביש דיגתו ןחלושה לע הקיפד ןת - וינע תויהל רועישה המכ
* !דימו ףכית חישמ תא

הגומ יתלב - א"משת'ה ךתולעהב פ"ש תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב *ןושאר םוסרפב

(2א"משת רייא ג"יד) יללכ בתכמב בתכנש המ לע 1ולאשש הלאשה תא ץרתל םוקמה ןאכ .א
ללכב ביצי אלה ,תודהיל עגונבו םידוהיל עגונב ,ולוכ םלועב - ימשגהו ינחורה בצמל עגונב"
:הטוס ףוסב רבודמה כ"אשמ :ולוכ םלועב םילימה לע הרעהב ,"ל"ר רדרדתמו ךלוההו
.םידוהיל עגונב (קר) אוהש - 'וכ אחישמ תובקעב

תודוא 3ןירדהנס 'סמב םיאבומה םינמיסה תא (בתכמב) םיריכזמ אל עודמ - ושקה - הרואכלו
?'וכ הזב הז ומחלי םהש ,אחישמד אתבקעב םלועב םיוגה בצמ

בצמה לע םג םש רבודמ אלה ,םידוהיל עגונב קר אוה הטוס ףוסב רבודמהש טשפה המ :דועו
?םלועב 'יהיש

:הזב רואיבהו .ב

םיכיישה םלועב םינינע םנשי ,םנמא .4"תישאר וארקנש לארשי ליבשב" ארבנ םלועה לכ
םלועב םינינע םנשיו םיוגל קר יולגב םיכיישה םלועב םינינע םנשי ,לארשי ינבל רישי ןפואב
.םיוגל ןהו לארשי ינבל ןה ףתושמב םיכיישה

:ןירדהנס 'סמב רבודמל הטוס 'סמ ףוסב רבודמה ןיב קוליחה אטבתמ הזבו

ארבנ םלועה לכש ןויכו ,אחישמד אתבקעב לארשי ינב לש םבצמ תודוא רבודמ הטוס 'סמב
םינינע לע וא ,י"נבל רישי ןפואב םירושקה םלועב ויהיש םינינע לע םש רבודמ ,לארשי ליבשב
.םיוגל ןהו י"נבל ןה םירושקה םיפתושמ

ינבל עגונה רבד - "רקויב ןייה" 'יהי אחישמד אתבקעד ןמזב רשא ,5םש אבומש ןינעה אמגודלו
שודיקל ןייה קרש הנווכה ןיא םלוא ;הלדבהלו שודיקל ןייל עגונב רישי ןפואב לארשי
ויהי תונייה לכש יאדו אלא .אל םלועבש תונייה ראש לכו רקייתי (י"נבל רושקה) הלדבהלו
.י"נבל עגונ הזש םושמ קר הטוס 'סמב אבומ הז ךא ,רקויב

םינינע םתוא תא םג וכותב ללוכ רשא ,םלועה בצמ תודוא רבודמ ןירדהנס 'סמב כ"אשמ
.לארשי ינבו םיוגה לצא םנשיש םיפתושמה םינינעה תא ןכו ,םיוגל קר יולגב םיכיישה

ךל ןיא"ש ,אחישמד אתבקעד םינמיסל עגונב 6ןירדהנסב םש תרמוא 'מגהש המ ןבוי ז"פע .ג
והזו ,הזב הז ומחליש ,םלועב םיוגה לצא ויהיש םינמיסה תודוא רבודמ םש ,"הזמ הלוגמ ץק
."הלוגמ" ,יולגב הארנה רבד

אלא) ינשה תא דחא םיגרוהו םירוי םה דציכ ,תעכ םייקתמ הז ךיא יולגב םיאורש יפכ טרפבו
.(יולגב םיאור לעופב השעמה תא ךא ,יולגב םיאור אל ךכל תונכהה תאש

םירבד - ה"בקהל סחיב י"נבל םירושקה םינינע םה הטוס 'סמב םיאבומה םינמיסה כ"אשמ
.ב"ויכו ,םש אבומש "'וכ המאב המק תב"ד ןינעה אמגודלו ,רשב יניעל יולגב םיארנ םניאש

,רייא שדוחב בתכנ בתכמהש ןויכ :הטוסב 'מגל אקוד ןייוצ בתכמבש ךכל הביסה (םג) יהוזו]
ר"ומדא ח"ומ ק"כש גהנמה עודיכ - הטוס 'סמ םע תוכייש שי םהלש הריפסה ימי עצמאב
תריפס רופסל םימייסמשכ ,תועובשה גח דע הומייסיו הטוס 'סמ ודמלי הריפסה ימיבש 7הליג
.[רמועה

וליאו (אחישמד אתבקעב) םלועה בצמ תודוא רבודמ ןירדהנס תכסמבש הזל םעטה ,הנהו .ד
:אוה לארשי-ינב בצמ תודוא רבודמ הטוס תכסמב

רבודמ ןירדהנס 'סמב ןכל ,גהנתהל םלועה לכ לע ךיא קוספלו תוארוה תתל - םנינע ןירדהנס
.םלועה בצמ תודוא

'יהתש ידכ ירהש - לארשי ינב לצא קר אלא ,םיוג לצא ללכ ךייש אל הטוס לש ןינעה כ"אשמ
ןינעה 'יה םאבו ,לארשיו השמ תדכ ןישודיקו הפוח ידי לע האושנ 'יהתש חרכהב הטוס
.לארשי ינב לצא בצמה תודוא רבודמ הטוס 'סמב ןכל ;הטוסל תכפוה איה - 8"הרתסנו"ד

:םינינעה תוינחורב הזש יפכ - אקוד לארשי-ינבל הטוס לש תוכיישהב תויטרפב רואיבה .ה

ול האשינש לעב 'יהיש חרכומ השאלש ןויכ ,י"נב לצא קר ךייש הטוסד ןינעה לכ ליעל רכזומכ
.לארשיו השמ תד פ"ע ןישודיקו הפוחב

תרוצב הטמל לשלתשמ רשא ,לארשי ינבו ה"בקה - אוה ,השאו שיא ,ותשאו לעב לש ןינעה
.ןישודיקו הפוח ויה םהיניבש ,(םירישה רישב הכוראב רבודמכ) השאו שיא

אוהו תוטש חור סנכת ידוהי לצאש ,9"ותשא הטשת יכ"ד ןינעה תויהל לוכי כ"חא םנמא
כ"מחאל לבא ,10"תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא"ש ,הריבע רובעי
חורה דצמ אב הריבעה ןינע לכ ירהש - ירמגל יקנו רוהט אוהו 11אמטנ אל ידוהיהש הלגתמ
אל ידוהי לצא !?"אהוות - 13אטחת יכ שפנ" 12רהזב כ"שמכו ,ומצע ידוהיה דצמ אלו ,תוטש
.לעופב הריבע רבעו תוטש חור וב הסנכנש אלא ,אטח לש ןינע תויהל לוכי

םה ולא ,14"םירראמה םירמה ימ"מ ול םינתונש י"ע - רוהט תמאב ידוהיהש םילגמ דציכו
ירחא םינש תואמ ,הנש רחא הנש ,םוי רחא םוי ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש םינשה יפלא
דע ,יקנו רוהט אוה ידוהי לכש הלגמ הזו !תולג לש םינש ףלא רחא םינש ףלאו םינש תואמ
!15ה"בקהל וניבש ךודישה םצעל עגונ הז רשאכ שפנ-תוריסמב תכלל ןכומ םילקבש לק וליפאש
לע ךלוה אוה - לעבה םע ולש רשקה םצעל עגונ הזשכ יזא ,ה"בקה - "לעב" ירה ול שי
!שפנ-תוריסמ

הוה" תויהל הלוכי ,17ערה-רציה תא ארב ה"בקהש ללגב ,16"יתוערה רשא"ש הז דצמ קרו
.(ארובה ןוצרמ) הכופה "אנימא

התוסכ הראש" ,לכה םהל תתל וילע כ"א ,לארשי-ינב לש "לעב"ה אוה ה"בקהש ןויכו .ו
.18"התנועו

- ללכ קספיהל לוכי אלש ,הזכ דוחי אוה (השא) לארשי-ינב םע (שיא) ה"בקהד דוחיהש טרפבו
יניא תרחא המואב םפילחהל"ש לעפנ ז"יעו ,19"תיגיגכ רה םהילע הפכ" הרות-ןתמבש ןויכ
ה"בקה חרכומ אלימבו ,ה"בקהו - אקוד - לארשי-ינב ןיבש ןישודיקהו הפוחה יהוז ,20"לוכי
.בוט לכ םהל תתל

הפכ" תויהל ךרצוה עודמו עמשנו השענ ורמא לארשי-ינב ירה 'ואכלש ,21םינורחאב ראובמכו
?"תיגיגכ רה םהילע

לש ןיד-תיב כ"פעא ,"לוכי יניא תרחא המואב םפילחהל" 'יהיש הצר ה"בקהש םגה ,םיראבמו
תורשפא שי ירה) הרות פ"עו הכלה פ"ע רדתסמ הז דציכ ,ןכתיה :תונעטב אובל םילוכי הלעמ
ויהש לארשי-ינב תא ,לוכיבכ ,סנא ה"בקה ,"תיגיגכ רה םהילע הפכ" ןכל !?(השאה תא שרגל
המואב םפילחהל" אלימבו ,22"וימי לכ החלשל לכוי אל אוה סנואב ןידהו ,'יונפ רדגב זא
...!הרות ןיד פ"ע - "לוכי יניא תרחא

!"וימי לכ החלשל לכוי אל"ו ,לוכיבכ ,הרירב ה"בקהל ןיא - אטח לע ורבע י"נב םא וליפא

,"התנוע" ש"כו "התוסכ הראש" ,(י"נב) השאל לכה דימעהל (ה"בקה) לעבה חרכומ ,אלימבו
ינוזמו ייח ינב הל 'יהיש ,ןינע ףא הלצא רסחי אלש אדוול ךירצ אוה - "ערגי אל"ד ןפואבו
.תומילשה תילכתב ,יחיור םלוכו ,יחיור

ךירצ זאש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש הכלמו השא איה ,לארשי-ינב ,השאהש דוע טרפבו
תתל ךירצ לעבהש ,23תושיא 'להב ןידהכ ,הכלמ רותב 'יכרצ לכ תא הל דימעהל ,ךלמה - לעבה
ןבומ ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ תודוא רבודמ ןאכש תויהו - ודיבש םיסכנה ךרע יפל ותשאל
.'וכ הרוהטו 'יקנ איה השאהש דוע טרפבו !ותכלמל תתל וילעש המ

ןכל - 24"הסיעבש רואש" ,ר"הציה תא ארב ה"בקהש הז דצמ ,"יתוערה רשא"ש ןויכ אלא .ז
.ונוצר ךפיה השעי ידוהיש תורשפאה הנשי

תא תארב ירה התאו תויה !ךכב םשא התא ?לארשי-ינבל תונעט (ה"בקהל) ךל שי ,םלוא
."ר"הצי 'וכ םארבש ה"בקה ןהילע טרחתמ העברא" 17תרמוא 'מגהש יפכו ,ערה-רציה

ז"א תסנכהו "רואש"ה תא תישע התא ,24הסיעבש רואש - בכעמ ימו ךנוצר תושעל וננוצר"
!"הסיע"ב

!?("תונעט וטסאה סאוו זיא") תונעט ךל שי המ כ"או

םימעפלש ףאש ,ה"בקהל לארשי-ינב ןיבש סחיה תודוא תרבדמ הטוס תכסמש - ז"פע .ח
דצמו םהבש תוטש חורה דצמ קר הז ירה ,אטח לע םירבוע םהו ,"הטשת יכ" םלצא הרוק
םייקנ םה תמאב ךא ,("טלעטשעגניירא ייז ןיא טאה") םהב "לתש" ה"בקהש ר"הציה
:תכסמה םויס(ב תואסריגה ינש) םג ןבוי - םירוהטו

ריאי ןב סחניפ יבר"ש ,ריאי ןב סחנפ יבר לש אתיירבה איה תכסמה םויס ,תואסריג המכ פ"ע
םיתמה תייחת ידיל האיבמ הרהטו "הרהט ידיל" איבמ הזש דע ,"'וכ איבמ תוריהז רמא
תובוט תורושב רשבמ אוהש ,"וכ ונימיב הרהמב ל"ז איבנה והילא י"ע אב םיתמה תייחתו"
.הלואגה תרושבל דע

אכיאד הונע ינתית אל" רמא ףסוי ברש המ אוה תכסמה םויסש אסריגה םע םג רושק הז ןינע
."אנא

:הזב רואיבהו

וכרצוה םלועמו זאמ :'יארהו - לארשי תסנכ ,לארשי-ינב רשאמ רתוי םילודג םיונע ןיא
ירהש ,לכה םהל עיגמ ןיד פ"ע יכ ,ךלמה דיכ לכה םהל ןתי ה"בקהש עורזב עובתל לארשי-ינב
."'וג החלשל לכוי אל" יזאו ,"תיגיגכ רה םהילע הפכ" ,(לוכיבכ) םתוא סנא ה"בקה

א ראפ סאד זיא סאוו") וזה תולגה הז המ :עובתל תוכזה אלמ תא שי לארשי-ינבל - רתוי דועו
תד פ"ע ןישודיקו הפוח התיהש העשב-הב 25םיה תנידמל ךלה לעבהש תרמוא-תאז המ ,("תולג
,ןכ-םאו - הרוהטו 'יקנ השאה ךכל ףסונבו ,(ה"בקה) לעבהו (י"נב) השאה ןיב לארשיו השמ
!!?תולג ונשיש ןכתיה ,םיה תנידמל ךלה לעבהש ןכתיה

ןויכ ,םשא לעבה אלא ,התמשאב אל הז םג ירה - והשמ התשע השאהש ששח שי םא וליפאו
!םוי לכב ךכ לע טרחתמ אוהו ,ר"הציה תא ארב אוהש

תאו ,םיה תנידמל ךלוה אוהש - ךכ גהנתהל (ה"בקה ,לעבל) הנשי הקדצה וזיא ,ןכ-םאו
!!?תולגל חלוש לארשי-ינב

םיעבות םניא ןכל - תויהל רשפא יא םהמ םילודגש ,םיונע ולאכ םה לארשי ינבש ןויכ קרו
!תאז

!!דימו ףכית חישמ תא ואיביש דיגתו ןחלושה לע הקיפד ןת - וינע תויהל רועישה המכ ,לבא

אתבקעד םינמיסל עגונב רבודמ הטוס 'סמבש ,ל"נה הדוקנה רתוי ןבות ליעל ראובמה פ"ע .י
.י"נב לצא םהש יפכ אחישמד

אתבקעד ארד לע 26הטוס 'סמב םיאבומה םינמיסהמ דחא :ןיבהל םיכירצ ןיידע הרואכלד
?םלוע(ב םיוג)ה םע קר 'ואכל רושק ירה הזש ,"תונימל ךפהת תוכלמ"הש אוה אחישמד

:הזב רואיבהו

אהת םלועה בור לע תטלושה תוכלמה" :איה "תונימל ךפהת תוכלמ" הנווכהש 27שרפמ י"שר
לש תועטה ירחא וכשמיש ,רמולכ ,"םינימ וארקנ וידימלתו ולש תועט רחא םיכשמנ תונימל
.םינימ םיארקנ וידימלתש ,"שיאה ותוא"

תויכלמה לכ ירה :"תונימל ךפהת תוכלמ" ןינעב 'מגה לע לואשל ןתינש הלאש בשייתת ז"פעו
הזב ןמיסה והמ ,ןכ-םאו ,הרז הדובע ידבועו םינימ ויה ,ונינפלש תורודב םג ,םלועבש
?"תונימל ךפהת תוכלמ" אחישמד אתבקעבש

לש תונימ לע רבודמ אלא ,ז"ע ידבוע םתס וא םינימ םתס תודוא ןאכ רבודמ אל :הזב רואיבהו
.28בתוכ ם"במרהש יפכ ז"ע לש ןינע איה תורצנש ,"שיאה ותוא" ידימלת

ידיל םילשורימ קלח רוסמל שיש םיקעוצה םירצונהמ לעפתהל םיכירצ אל םידוהיה ךא]
.םיברעה

רמואו ברעתמ התא המ !?םידוהיל תכיישה םילשוריב השענש המ (ירצונה לש) ךקסע הז המ
ןיע ןש תחת ןש" הרותב קוספה תא שרפל דציכ גאוד התא המ !?'וכו םילשורי תא קלחל שיש
[!?29"ןיע תחת

תונימה ראש לכמ רתוי העורג איה וידימלתמו "שיאה ותוא"מ תכשמנה תונימהש ןבומ ךכמו
- םינש יפלא ינפל "שיאה ותוא" םע עריאש המ ללגב אקודש ,לעופב וארש יפכו ,םיוגה לצא
אקוד עיגה הזש ,'וכו םד תולילע לש םינינע ,תורודה ךשמב תורצ וידימלתמ לארשי ינב ולבס
.'וכו לאעמשימ אלו "שיאה ותוא" ידימלתמ

לארשי ינבל תולודג יכה תורצה ועיגה ודי-לע ןכל ,ידוהי 'יה אוהש רחאמ - אוה הזל םעטהו
.ל"ר תולגה ןמז ךשמב

ןכלו ,י"נב םע רושק - הטוס 'סמב אבומה "תונימל ךפהת תוכלמ"ד ןמיסה םגש ,ןבומ הזמו
.הטוס 'סמב בותכ אוה

בצמ תודוא רבודמ ןירדהנס 'סמבש ,הטוס 'סמל ןירדהנס 'סמ ןיב קוליחה ןבוי ל"נה פ"ע .אי
.לארשי ינב לש םבצמ תודוא רבודמ הטוס 'סמבו ,םלועה

ארד לש םינמיסה לע רבודמ רשאכ ןכל - לארשי ינבב ןהו םלועב ןה לעפי חישמש תויהו
םינמיסה תא הנומ אוה - םלועה בצמ לע רבודמ הבש ןירדהנס 'סמב יזא ,אחישמד אתבקעד
- י"נב לש םבצמ לע רבודמ הבש הטוס 'סמב וליאו ,םלועב אחישמד אתבקעד ארדב ויהיש
.לארשי ינב לצא אחישמד אתבקעד ארדב ויהיש םינמיסה תא הנומ אוה

ימיב בתכנ בתכמהש ןויכ :רומאכ אוה הטוסב ארמגל אקוד ןייוצ בתכמבש הזל םעטהו
תדחוימ תוכייש הנשי הריפסה ימילש ןבומ אלימבו ,הטוס 'סמ תא םידמול םהבש הריפסה
.הטוס 'סמ םע

__________
ילושב תומוקמ-יארמ םע תשדוחמ הכירעב הזב םיאבומ םה תעכו הז סרטנוקב רבעב ועיפוה י-ד םיפיעס (*
.ק'"הלב ןושאר םוסרפב םה םיפיעסה ראש .ןוילגה

.וטר ןוילג ןואטסיראמד ש"נאו םימימתה תורעהב (1

.321 ב"כח ש"וקלב ספדנ (2

.ךליאו א ,זצ (3

.ת"הע ושוריפ תלחתב י"שר (4

.ב"ער ,טמ הטוס (5

,חצ (6

.רייא "םוי םויה" (7

.גי אשנ (8

.בי םש (9

.ג"פ י"שת'ה ינגל יתאב הארו הטוס (10

.חכ ,םש .די ,םש אשנ פ"ע (11

,זט םש הארו ,גי ג"ח (12

ארקיו (13

.טי ,םש אשנ (14

ש"הש ת"וקל הארו .(א ,דכ) ח"יפ אינת (15

,ז"כפ ר"ב הארו ,בנ הכוס .ךליאו ב"עס ,אל תוכרב הכימ (16

,בנ הכוס (17

,אכ םיטפשמ (18

,חפ תבש (19

.דועו .וט ,ב"פ ר"בדמב הארו אתחיתפ הבר תור .(ד"צקס א"ח א"בשרה ת"וש) ,ול ןישודיק האר (20

.ב"לפ (ל"רהמל) לארשי תראפת (21

.אי ,בכ אצת (22

.ג"ס ט"סס ז"עהא ע"ושוט .א"יה ב"יפ תושיא 'לה ם"במר (23

.םש י"שרפבו ,זי תוכרב (24

,הע ג"ח ,י"ר א"חז הארו ,א"פ ר"כיא .א"עס ,דק ןירדהנס תינעת האר (25

.ב"ער ,טמ (26

.(םדרטשמא סופד י"שרמ) םש ס"שה ןוילג האר (27

.ג"מ א"פ ז"על (חאפאק תאצוה) מ"היפ .ד"ה ט"פ ז"ע 'לה (28

.ג"ה א"פ קיזמו לבוח 'לה ם"במר ,גפ ק"ב .דכ ,אכ םיטפשמ (29


הלואגה ןמז


הכאלמב קיספהל ןוישר ןיא

- םיאישנה תשרפל הרונמה תשרפד תוכימסהמ הארוההו דומילה ראבל שי ז"פע . .
:"הכונחב םהמע 'יה אלשכ ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןרהא הארשכ"ש

,ןכשמה תכונח תניחבב אוהש ןינעב וקסע לארשימ כ"וכש עמוש וא האור ידוהי רשאכ
ןכו ,צ"מותה ינינעב (תועידיב ןטק וא םינשב ןטק) ידוהי לש (הכונח) ךוניחה תלועפ :אמגודלו
ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש" ,הברדאו ,1ךוניח לש ןינע הז םגש] הרונמה תקלדה
י"ע ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ,י"נבד םיגוסה לכ ,"םדא תמשנ רנ" קילדהל ["תורנה תא
ולצא תויהל ךירצ ,"הכונחב םהמע 'יה אל" אוהש ותוארב ,ירה - תודהיהו הרותה תצפה
!"הכונחב םהמע 'יה אלשכ ותעד זא השלח" ,תעדה תושילח

לכש ןפואב ל"צ - "ותרשל ינפל דומעל לדבהל (תעד ןושל) ועדמ וניבה" :רחא ןונגסב
ידכ דע ,ןכשמב הדובעה י"ע ,"ותרשל ינפל דומעל"ד ןינעב אלא הניא "ועדמ"ד תואיצמה
זא השלח" ,םהמע 'יה אל אוהו םירחא י"ע ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענ רשאכש ,ךכ
,ןכשמה תדובע ליבשב אלא הניאש ןויכמ ,תעדה תואיצמ לכב תושילח ולצא השענש ,"ותעד
אל ןיידעש החכוה וז ירה - םהמע 'יה אלש הזמ ותעד השלח אל םאו ;"ותרשל ינפל דומעל"
תואיצמ לכ יהוזש ,(תומילשב פ"כע) "ותרשל ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבה"ש אגרדל עיגה
.ותעד

,ירה ,3"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" 2ל"זח ורמאש ןויכמ :רואיב רתיל
תעדה תושילח ידכ דע ,ןכשמה ינינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשהל ךירצ אוהש הבשחמה
.הואג םושמ הב ןיא - ותופתתשה אלל םייוסמ רבד השענשכ

ןויכמ ,ירהש ,ןכשמה ינינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשי ומצעב אוהש חרכה ןיא ,כ"פעא לבא
.ב"ויכו רחא י"ע תושעהל רבדה לוכי ,4"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש

'יה אל אוהו (ןכשמה תכונח לש) ןינעב וקסע לארשימ כ"וכש עמוש וא האורשכ ,כ"פעאו
,הזמ הריתיו ,ב"ויכו סונא 'יהש ןויכמ ,ותמשאב 'יה אל רבדהש פ"עא ,ירה - הכונחב םהמע
הניא ולש תעדה תואיצמ לכ רשאכ ,מ"מ ,5ןכשמה ינינעב תרחא הדובעב קוסע 'יה וז העשבש
לכ וליעוי אל - "ותרשל ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבה" ,ןכשמה תדובע ליבשב אלא
הדבועה ,ירה ,ןכשמה תדובע ליבשב איה תעדה תואיצמש ועדיב ,ןכש ,ועיגרהל םירבסהה
ולצא תלעופ ('יהת רשא הביסה 'יהת) ותופתתשה אלל ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענש
!תעדה תושילח

:(ינחורה) ןכשמה ינינעב א"ואכ תדובעל ןרהא תדובע ןיב קוליח שי הז ןינעב ,םנמא

ירחאל אלא התיה אל ןרהא לש ותעד תושילחש ,"ותעד זא השלח" ןושלה קויד - םידקהבו
ןכתי ירה ןכשמה תכונח המייתסנ אלש ןמז לכ ,יכ ,ןכשמה תכונחד םימי ב"י ומייתסנש
חכונו ,ןכשמה תכונח המייתסנש ירחאל קרו ,הכונחב ףתתשהל אוה םג הווטצי ס"כוסש
."ותעד זא השלח" - "הכונחב םהמע 'יה אלש" תואדווב תעדל

,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ ,ירה - (ינחורה) ןכשמה ינינעב א"ואכ תדובעל עגונב לבא
אלל ןכשמה תכונח לש ןינעב םיקסוע לארשימ כ"וכש ותוארב ,ןכלו ,וז הכונח המייתסנ אל
תא לצנל וילע ,"הכונחב םהמע 'יה אלשכ" תעדה תושילח ול 'יהתש םוקמב ,ירה - ותופתתשה
קזוחב ותעדו ותבשחמ עקתישכו ,הכונחב םהמע ףתתשהל 'וכ םיכרד שפחל תעדה קזוח
!הכונחב םהמע ףתתשהל הנוכנה ךרדה אצמי יאדוב (אתועירגל תעדה תושילחד ןינעה ךפיה)

כ"וכ לש םתלועפ תודוא עמש וא האר תיטרפ החגשהבש ךכל הביסה :תצק רחא ןונגסב
םהמע 'יה אלש" תעדה תושילח ולצא 'יהתש ידכ אל - איה ,ןכשמה תכונח לש ןינעב לארשימ
,וז הדובעב קוסעל ךירצ אוה םגש ,ונוקל ותדובעב האורה דמליש ידכ - הברדא אלא ,"הכונחב
.הכונחב םהמע ףתתשהל אוה ףא לוכי דציכ (תעדה קזוחב) ותעדב תוננובתהה י"ע

:הז ונרודב הריתי השגדהב אוה הז ןינעו

ןבומכו .הלואגה לש ןושארה רוד תויהל הכזיש תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרוד
6הבושתל רתלאל" - םינש תורשע ינפל - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד העודיה הזרכההמ
תא חצחצל" אלא ראשנ אלו ,הדובעה לש המויסב םידמוע רבכש ןויכמ ,7"הלואגל רתלאל
!ןורחאה רותפכה לש ןורחאה חוצחצה - ולא ונימיבו ,8"םירותפכה

תא ךתולעהב"ד הלועפה כ"וכאעו ,צ"מותה ינינעב הלועפו הלועפ לכ ,ולא ונימיבש ,ןבומ הזמו
ןפואב ןכשמה תכונח הנכותש ,תודהיהו הרותה ,רוא הרותו הוצמ רנ תצפה י"ע "תורנה
ק"מהיב ןינב (הנכהו ךוניח) תכונחד ןינעה רתויבו רתויב הב שגדומ - . . "םהלשמ לודג ךלש"ד
.9ישילשה

דומעי ,ישילשה שדקמה תיב תנכהו תכונחב םיקסוע לארשימ כ"וכ רשאכש ןכתיה ,ןכלו
יאדו אלא - !?('וכו וידימלת ,ב"ב) וטבש אלו אוה אל ,הכונחב םהמע 'יהי אלו דצה ןמ והשימ
הנביש ישילשה ק"מהיב תכונח תא זרזלו ברקל ,הכונחב םהמע ףתתשהל אוה םג לדתשי
.ונימיבו וימיב הרהמב

,וז הכונחב תעדהב ,ו"ח ,תושילחל םוקמ ןיא ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ ,רומאכו
ש"מ ד"ע ,הלודג יכה תוזירז ךותמו ,זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהלו קזחל - הברדא אלא
תכאלמ לכ ואיבה םירקב ינשל" ,10"רקובב רקובב הבדנ דוע וילא ואיבה םהו" ןכשמה תבדנב
,12"'וג הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא . . השמ וציו"ש דע איבהלמ וקספ אלו ,11"ןכשמה
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ,ונרודבש וניבר השממ ןוישר ןיאש קר אל ,ד"ודנב וליאו
רתיבו תאש רתיב הב ףיסוהל שרופמ יוויצ ונשי ,הברדא אלא ,הכאלמה תיישעב ו"ח קיספהל
.ישילשה ק"מהיבד הכונחה תכאלמ םימילשמש דע ,זוע
(הגומ - ח"משת'ה ןויס ט"י ,ךתולעהב פ"ש תחישמ)

__________
הקלדה לכב הרונמה אוה ךנחמש שדח השעמ השועכ םוי לכ" הרונמה תקלדהבש םש ח"הואה 'יפמ ריעהל (1
."הקלדהו

.ג"ה ב"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר הארו ,הנשמב - א"עס ,זל ןירדהנס (2

.םלועה לכד יללכה ןכשמב אוהש ףא ד"ודנ ןיעמ השענ ז"יעש (3

.זל ,וכ יתוקוחב י"שרפ .ז"טה א"יפ תועובש 'לה ם"במר .נ"שו .א"עס ,טל תועובש (4

."'וכ םהלשמ הלודג ךלש"ש ררבתי (הז עדיל לוכי וניא ע"עלש ףא) רבד לש ופוסבש ןכתיש ,אלא ,דוע אלו (5

אלא . . דבלב אטחה תביזע ונייהד תוריבעמ תוימשג הבושת 'יפה ןיאש" - הבושתד ימינפה שוריפה םג ללוכ (6
הבושת 'יחב תויהל ךירצ ה"ב ס"א רואב םיריאמו םיבוט םישעמה תויהלש ונייהד ,םיבוט םישעמו הבושת
.(מ"כבו ,הפ צ"עמש ישורד ת"וקל) "'וכ השרשו הרוקמל שפנה תא בישהל אוהש

.דועו .ג-א"שת תנשד "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (7

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (8

.ז"משת שגיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר (9

,ול להקיו (10

.דועו המורת אמוחנת ,א"מפ ר"ומש (11

,םש (12


הז ונרודב "ךתולעהב"ה

טרפבו אחישמד אתבקעד אתבקעו אתבקעב ,םינורחאה תורודב השגדה ףסותמ הז לכבו
:תולגד ןורחאה רוד ,הז ונרודב

תכסמ םתוחב ראובמכ אחישמד אתבקעד אתבקעב טרפבו ,('ימתב) "'ירד רושכא"ש פ"עא
תאו תוחכה לכ תא םילבקמו ,הז ינפלש תורודהל ךשמהכ םיאב הז רודד תולעמה םגש ,הטוס
האב הז רודד "תורנ"הד "הקלדה"הש דע ,ומדקש תורודהמ תוצמו הרותב הדובעה יוביר
'יהת - כ"חא דימש ,ונשי ז"ע חכה לבא - 'וכו הז ינפלש רודהד הכרדהו הדובעהמ האצותכ
."'ילאמ הלוע תבהלש"

תא תולעהלו "'ילאמ הלוע" תויהל וחכב שי ,ןורחא יכה רודה ,לגרבש בקעה אקוד :הברדאו
הלואגה - הלואגהד ןושארה רודה השענ תולגהד ןורחאה רודהש ז"יע ,הז ינפלש תורודה לכ
!תורודה לכ ךשמב לארשי ינב לכל

תא יולגב הארה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש ןהכה ןרהא העורהש טרפבו
תוברה ויתולועפ י"ע ,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא" - ללוכ ,לארשי ינב לכל ותבהא
ה"ע םניא רבכ הז ונרודבש עודיה פ"ע טרפבו] הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב
,בתכבש הרותב פ"כע) הרותב העידיו תוכייש ידוהי לכל שי םויכש ןויכ ,םינושארה תורודבכ
,[(רמאק יאמ עדי אל רשאכ וליפא הבוח-ידי םיאצוי הבש

קר םיכירצש הזרכההו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל"ד ולש "ארוק לוק"ה י"ע - דחוימבו
ןכה ודמע" תויהל קר ךירצו ,הז תא םג ומייס רבכש העדוהה כ"חאו ,"םירותפכה תא חצחצל"
.המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל תכלל "םכלוכ

ודמע"ד ןפואב הנכההד הדובעה םויסב החמשו תויח רתוי דוע ףיסוהל ךירצ הז ירה - ןכלו
ריאיו עיגי הזש ןפואבו "רוא הרותו הוצמ רנ"ב הפסוה י"ע - טרפבו ,הלואגהל "םכלוכ ןכה
.ולוכ םלועה לכב - דע ,הביבסה לכב

תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראל םלוכ םיכלוה - שממ דימו ףכיתו
."וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,םישדקה שדקלו (ישילשה) שדקמה
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה ןויס ט"י ,ךתולעהב פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


ררוע שטיוואבוילמ והשימ םאה
...!?"ידוהי והימ" לע ורבדיש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

,ידוהי תויהלו רייגתהל הצור תומואה םיעבש ןיבמ והשימ רשאכ [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
פ"ע ,הרותב הרוה ה"בקהש רויגה - דיחיו דחא רויג ידי-לע ,תאז תושעל תחא ךרד הנשי
.ךורע-ןחלושב הקוספה הכלהה

טבמ תדוקנ הנשיו ,כ"ע תימרופר טבמ תדוקנ הנשי :הזל טבמ תודוקנ 'סמ םנשיש ןועטל ןיאו
ךרדמ רתוי ןיא ,ללה תיבו יאמש תיב אל הז ;ללה תיבו יאמש תיבד תקולחמה ד"ע ,כ"ע תיתד
.הכלהה ךרד - רויג לש תחא

םהש םיוג לע רמול םיצורש ומצע "ידוהי והימ"ד ללמואה קוחה תודוא וישכע ןודל שי ןכלו
.םירחא םינינע םע תאז ברעל אלו ,םידוהי

רמול) תאז תושעל לוכי ךנה ךיא :קעוצה םלועה לכ דגנ (קוחל םיארחאה) םידמענ םנמא ךיא
םשכ ,שערה רמגי תצק וקעזיש ירחאל רשא םיבשוח םהש עדיל שי - !?(םידוהי םהש םיוג לע
וישכע רבדמ והשימ םאה ,(ןינעה םייתסה הזבו שער תצק ושעש) תבשב 'יזיולטל עגונב 'יהש
!אל - ?תבשב 'יזיולט תודוא

.קועצל קיספי םלועהו רובעי שערהש ,הז ןינעב םג 'יהיש םיבשוח םה ז"דע

.קועצל םיקיספמ םלוכש םיאור ןכאש יפכו

והימ" תודוא םש ורביד םאה - ("לעארזי גנאי") "לארשי יריעצ" לש סנכה םייקתה רשאכ .ב
!?"ידוהי

תודוא ורבדיש םתוא ררוע םהיניבמ והשימ םאה - לודג הכ להק ,ערה-ןיע ילב ,דחי םיבשוי
"לגוק"ה תנכהב םיקוסע ויה םלוכ ,ישיש םויב םייקתה סנכהש רחאמ !אל - ?"ידוהי והימ"
רוקמה והמ עדוי ינניא ...הרותה ןמ אוה תבשב "לגוק"ש רמוא ןקזה ר"ומדא] שדוק תבשל
ןקזה ר"ומדאש ,םירמוא ךכ לבא - תאז רמא תמאב ןקזה ר"ומדא םאהו ןוכנ רבדה םא ,הזל
.[...תבשל "לגוק"ה תא ןיכהל שי אלימבו - הרותה ןמ אוה ק"שב "לגוק" רשא רמא

:יל ונעו ?"ידוהי והימ" תודוא ורבד אל םידוהי הברה כ"כ םע הזכ סנכבש ןכתי דציכ :יתלאש
ענייד") ךלש םישנאה םא - ...?"ידוהי והימ" לע ורבדיש ררוע שטיוואבוילמ והשימ םאה
תא םירסומ יזא ,גונעת תבשב הניש ירהש] תודעותהל םיאבו םשפנ תא םירסומש ("ןשטנעמ
,םיררועתמ הקעזב ילוק תא םירמ ינא רשאכו ,ןחלושה לע םינשי הפו תודעותהל םיאבו שפנה
אל ינא ,ןכ-םא ,המואמ כ"ע וררוע אל םהו ("ןשטנעמ נ"סמ") [...תיתימא נ"סמ יהוז כ"או
ןינעב םולכ תושעל ךירצ יניא אלימבו ,ילש רסומ-לעבו גיהנמ ,ךירדמל ילע ךתוא לבקל ביוחמ
הזבש "ידוהי והימ" תודוא אלו והשמ לועפל לכוא םהבש םירחא םינינע לע רבדל יתלוכיב ,הז
!המואמ לעפא אל

:ול יתרמא לבא ,"םימעפ האמ וליפא" תרמוא הרותהש םושמ קועצל ךישמהל חרכומ ינא ירה
שטיוואבויל םאו !?שטיוואבויל ינינעב ברעתמ התא המ ,השוע שטיוואבוילש המ ךל עגונ המ
ןויליב 3 םע ךסכתסהלו םידוהי ןוילמ 16 ריקפהל רתומ ךכ םושמ םאה - ללכ כ"ע תררועמ אל
!?לידבהל ,םיוג

תרמוא איה רשאכ 'מגה 'יפא ירהש ,'יהשכ רתונ ןינעה לבא - !אישוק ילע ךל שי :יל הנע
"אישק" לבא ,לטבתמ ןינעהש "אתבוית" םירמואש ןכיה כ"אשמ] ראשנ ןינעה "אישק"
![אוהש תומכ ןינעה תא ריאשמ

לכש ,רמולכ ,ידוהי אוהש רמולו אובל לוכי דחא לכ רשא ,רמוא "ידוהי והימ" קוח .ג
ומכ 'ילא לבקתהל לק ךכ-לכש םלועב תד ףא ןיא תעכש רמא דחאש יפכו ,ורסוה תולבגהה
רתוי םיאנת םוש אלל תידוהיה תדל תולקב סנכהל ןתינ הז קוח יפלו תויה ,תידוהיה תדה
...!תותדה ראש לכמ

כ"אשמ ,הלפית תיבל תכללו תועובש 'סמ דומלל וא םימ זיתהל םדוק םיכירצ תותדה ראשב
ארוקה ינולפ-ןב-ינולפל תכלל קר םיקוקז ,םולכ תושעל ךרוצ ןיא תידוהיה תדל סנכהל ידכ
- רלוד שמחו םירשע ךס-לע האחמה ול רוסמל ,ידוהי תויהל םיצורש ול רמולו "ייבאר" ומצעל
!"ידוהי" אוהש ריינ ול ןתונ אוה יזאו

וא "ייבאר"ל עיגהל םיחרכומ םאה שורדלו רוקחל עצמאב זחוא ינא ;םלוכל עודי הז רבדו
ירהש םיכירצ יאדוב תאז - האחמהה תא חולשל שי םדוקש אלא ,ראודב םג תאז לבקל ןתינש
תא ול רוסמל ידכ םדא-ןבה תא תוארל ללכ קוקז וניא אוה ךא - האחמהה תא תובגל וילע
."ידוהי" אוהש רמואה ריינה

רשא ,ימורב בשויש הזל עיגת ךכ-לע העידיהש ךכל םורגי םג הז ,תולבגהה לכ םירסש ז"יע
םהילעו תאז תושעל םתלוכיב םידוהי תויהלו ותוא בוזעל םינינועמה ולא לכש יולגב םיזירכמ
זגרתי אוהו ,רבד לכל "םידוהי" תויהל םיכפוה םה דימו םידוהי תויהל םיצור םהש רמול קר
.רבד הזכ םירמוא םידוהיש ךכמ

הלבגה הניא וז לבא .ןישודיקו הפוחב אשנהל ולכוי אל םהש - ?תושעל םיצור ןכ הלבגה וזיא
םתלוכיב ירהש םיקוקז םניא הזל 'יפאו ,אשנהל םשו ןיסירפקל עוסנל ולכוי םה ירהש ,ללכ
*!םש אשנהלו תינקיסקמה תורירגשל סנכהל
(הגומ יתלב - ל"שת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.(חלש :ק"האב) ךתולעהב פ"של רואל אצייש (וטש) אבה ןוילגב ה"יא עיפוי וז החיש לש ינשה הקלח (*


רקיעה אוה השעמה


!העשה וצ

:1רקיעה אוה השעמה - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ םרומה . .

הארוההו יוויצה שגדומ יזא - הנשו הנש לכב "תורנה תא ךתולעהב" הרותב ןירוק רשאכ
,תוינחורב הרונמה תקלדהד הדובעה ינינעב ("ובל לא ןתי 2יחה") "תויחל" חכ-תניתנ םע דחיב
,"הלוכ בהז תרונמ" תויהל ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב וריאיש י"שנ תוללכד תורנה קילדהל דעו
.לבת יוצק לכב ,הצוח (3הרותבש ןמשה 'יחב) תונייעמה תצפהב טרפבו ללוכ

י"ע 'יהת הז לכב הלועפהש ךרוצה תשגדה - י"שר שוריפמ הארוהו דומיל ףסותינ הז ןינעבו
םהמע 'יה אלשכ ותעד זא השלח" ,וז הדובעב םיקסועה ותוארבש ,ךכ ידכ דע ,לארשימ א"ואכ
ולצא השענ ז"יעש ,ועדיב טרפבו ,וז הדובעב םהמע ףתתשהל אוה םג לדתשמ ןכלו ,"הכונחב
.הכוראב ל"נכ ,ישילשה ק"מהיבד הכונחה םיזרזמו םירהממ ז"יעש - רקיעו דועו ,'ילעה ןינע

הלהבהה לדוג דצמ ,רשא - 4תונורחאה תויודעוותהב רבודמה פ"הוע ריכזהל םוקמה ןאכו
ךכל ףסונ ,5םימעפ האמ וליפא ררועלו רוזחל ךרוצ שי בצמה ןקתל לודג יכה חרכההו רבדבש
איהש ולא ונימיב תודהיהו הרותה תצפהב חרכהה לדוג ד"ע - 6"ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא"ש
לש ןינעב כ"וכאעו ,7תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמו ,שממ תושפנ-חוקיפל המודב
:תושפנ-חוקיפ

ןכו ,לארשי ידלי יפלא תואמ םיבבותסמ ,8שדוקה ץראב דחוימבו ללוכ ,ולוכ םלועה לכב
תוקונית" םתויהל ,תודהי לש ת"יב-ף"לאב העידי םהל ןיאש ,(םישנו םישנא) םירגובמ
.הרותה ךרדב וכנחתנ אלש ,9"ובשנש

רושקה תוינחורב תושפנ-חוקיפ - ןלציל אנמחר ,תושפנ-חוקיפ לש בצמ תודוא רבודמש ןויכמו
רומג בוחש םוקמו םוקמ לכב שיערהלו םסרפל העשה וצ ,ירה - תוימשגב תושפנ-חוקיפ םע םג
םיקסועש כ"וכ םנשיש ךכב קפתסהל אלו !הצוח תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל א"ואכ לע
לארשי תונבו ינב ךוניח ,"הכונחב םהמע תויהל ףרטצהל ךירצ דיחיו דיחי לכ ,אלא ,הזב
.הדיתעה הלואגל (הנכה) ךוניחה השענ ז"יעש ,הרותה ךרדב

ב"ויכו (תלוזה לש וייח-חרואב ברעתהל ןכתיה) "איטרקומד" לש תונעטל םוקמ ןיאש ,טושפו
םייחל ,ןלציל אנמחר ,םייחה ךפיהמ ,שממ תושפנ-חוקיפ לש ןינע תודוא רבודמ ירהש -
,10"ופקתש אוה ורצי" ,ירה ,ךכב ונוצר ןיאש ןעוטש ימ שי םאו .דחי םג םיימשגו םיינחור
.11ר"הציה הז "סנא"המ וליצהל שי ,אלימבו
(הגומ - ח"משת'ה ןויס ט"י ,ךתולעהב פ"ש תחישמ)

__________
.ז"ימ א"פ תובא (1

."'יחת המכחה"ד ןינעה םע הרונמה תקלדהד רשקה (ךליאו ג ,דל) ונתשרפ ת"וקלב ראובמהמ ריעהל (2

.ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (3

.אשנ פ"שו ש"הגח תחיש (4

.ז"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש ,אל מ"ב האר (5

,גכ תוכמ הארו ,ז"פ ר"בדמב .ותלחתב אשנ ירפס (6

.ב"יס ו"שס ח"וא ז"הדא ע"וש .ה"ה ד"כפ תבש 'לה ם"במר ,נק תבש האר (7

.'וכו 'וכ י"אד אריוא ,ק"הא תלעמ דצמ ,תודהיהו הרותה תצפהב לועפל רתוי לקנ הבש (8

.ג"ה ג"פ םירממ 'לה ם"במר האר (9

.ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר (10

שיש הכלהל טקנש (וכת ס"ר מ"וח רוטל הלודגה תסנכב אבוה) ד"רס ד"ויח ם"דשרהמ ת"ושמ ריעהל (11
.((125 'ע ב"לח ש"וקל) ו"ס וז הנש םישודק ש"וקל הארו) "ךער םד לע דומעת אל" םושמ אד-ןוגכב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ללכ ורמואל רשפא-יאש שוריפ

(ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,ךתולעהב ,(ק"האב) עובשה םע רשקב
י"שרפב רואיב לע םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ
ו"כשת'ה סחנפו חלש פ"ש תוחישב רמאנש ךתולעהב) ונתשרפב

[14 טר ןוילגב אבוה וז החישב תולאשל יברה הנעממ ןושאר םוליצ]

(ךליאו 68 ח"כח תוחיש יטוקלב הספדנ הלוכ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

.םשורה ףיסוה :בתכו "רמאנ" הביתה לע וק חתמ מ"המ ש"דא ק"כ

.ללכ ורמאל פ"אאש :יברה בתכ "שוריפ והזו" תוביתה ירחאל

המל ל"לוה (2 .'וג ולכי אלו לע י"שרפב - ל"צ ומוקמ (1 זא יכ :יברה בתכ עטקה ףוסב
.'וגו ערגנ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish