ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ירמוחהו ימשגה הזה םלועב תוימשגב יח יברה
אוה םהמ עגרו עגר לכבו ,הנש שמחו םישולש
יח רתויו ןנער רתוי ,אירב רתוי השענו קזחתמ

*

זומת
הלוגס תנש אהת ה

= תדחוימ האצוה =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ה"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תחישמ / זומת 'גמ הארוהה

דחוימ ףסומ - םייחצנ םייח
ל"נה ןינעב אלפנ טקל / "םייחב אוה"ש הטושפה הדבועה תא תונשל לכוי אל בר םוש

ונרודב חישמה לש ותוהז
הז ונרודב חישמה ךלמ לש ומשו ותוהז לע יברה תוחישמ רצק טקל / ונרודב חישמ אוה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


זומת 'גמ הארוהה

תויארו תורבסה ,םירואיב םיעמושש םנמא תמא :ןועטל לוכי והשימ
אל אוה לבא - ערפמל הלגתנ וישכעש יפכ הלואג םוי אוה זומת 'גש
לצא וליפא זאש ,ז"פרת תנשב ויהש יפכמ רתוי בוט תויהל בייוחמ
* !?תולג לש ןינע והזש ארבס התיה (יולגב פ"כע) ונרוד אישנ
תעמש ירה התא ?בייוחמ אל התאש תרמוא-תאז המ :ול םירמוא
אתלחתא אוה זומת 'גש עדוי ךנה וישכע אלימבו ,הלואגה תודוא
הלואגה םג איהש ,הלואגה רשא בייוחמ ךנהש יאדוב ,אלימבו ,הלואגד
* !"'ישותל םיילפכ"ד ןפואב זומת 'גב רבכ ךתדובעב הפסוה ררועת ,ךלש

הגומ יתלב - ה"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תחישמ

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

.טושפו ןבומכ ,תבש םע הרושק איהש הזל ףסונ ,זומת םע הרושק וז תודעוותה .א

- וטלקמ ריעל עוסנל תנמ לע ,םירוסאה תיבמ הלואגהו רסאמה לעב אצי ובש םויה אוה זומת
.ותוא הטפש הלשממהש יפכ ,אמארטסאק

'יה הזש אילג אימש יפלכ םנמא .אל וא הבוטל ןינע 'יה הז םאה קפס זא 'יה השעמ תעשב
.קפס הזב 'יה םדו רשב יפלכ לבא ,"הלואגד אתלחתא"ו הבוטל

כ"חאש ,הלואגד אתלחתאה התיה וזש ןויכ ,הבוטל ןינע והזש הטמל םג ררבתה כ"מחאל
הנשל דע ,(אמארטסאקב תולגהמ םג) ירמגל ותוא וררחששכ זומת ג"י-ב"י לש הלואגל האיבה
תווצמו הרות ץיברהל 'יה לוכי םהבש תונידמל איהה הנידמהמ האיציהו הלואגה - האבה
.םיבוכיעו תועינמ ילב הצוח תונייעמה תא ץיפהלו

,ןינעו ןינע לכבכ ,איה הזל ךרדה ?אל וא הבוטל ןינע אוה זומת םאה ררבל רשפא דציכ .ב
הריאמה ,2"רוא הרות" ,1"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" ירהש ,הרותב ןייעל םיכירצש
.רבדו רבד לכ ררבל תנתונו

הרותה יקלח ראשבש ןויכ - הרותבש הכלהה קלחב דחוימב לכתסהל שי אפוג "רוא הרות"בו
םייח םיקלא ירבד םניה םהינש ,3"םייח םיקלא ירבד ולאו ולא"ו ןאכלו ןאכל תורבס ונכתי
ומע 'יוהו" ,ותימאל תמא ,אקוד דחא ןפואב רוריב תנתונ הכלהה כ"אשמ ,אפוג "רוא הרות"ב
.4"םוקמ לכב ותומכ הכלהש -

תיב לש שנועה תרמוחב הכלה פ"ע קוליחה והמ תוארלו הכלהב לכתסהל םיכירצ - וננינעבו
,(אמארטסאק ריעב) תולגד שנועה יבגל (זומת 'גל דע 'יה הלואגהו רסאמה לעבש ןכיה) םירוסאה
אמארטסאקל עוסנל תנמ לע זומת 'גב םירוסאה תיבמ האיציה םאה דומלל 'יהי ןתינ ךכמו
.אל וא הבוטל התיה

,תולגמ רתוי רומח םירוסאה תיב דחא דצמ :הזב ןיאש המ הזב הרמוח שיש ,הכלהב םיאצומ .ג
אוה זומת םאה - הרות פ"ע - קפס 'יה ןכ לע רשאו .םירוסאה תיבמ רתוי הרומח תולג ךדיאלו
וז התיה ךדיאל ךא ,רתוי לק בצמל רומח בצממ האיצי וז התיה דחא דצמש ןויכ ,אל וא הבוטל
.ןמקלדכו ,רומח םוקמל לק םוקממ האיצי

:רואיב רתיבו

דחאש ךכמ ןבוי ,הכלהב (תולג לש שנועה תרמוח יבגל) םירוסאה תיב לש שנועה תרמוח
אצויה וליאו ,5"אציו םירוסאה תיבב שובח 'יהש ימ" אוה ,"תודוהל ןיכירצ העברא"המ
.ולא העבראב רכזנ אל תולגמ

איה תולג כ"אשמ . . הרותה ךפיה אוה ,הברדאו ,הרות פ"ע שנוע וניא םירוסאה תיב ,הזל ףסונ
תיבד שנועה רשא ןבומ הזמו .טלקמ ריעל תולגל ךירצ 6"הגגשב שפנ הכמ" - הרות פ"ע שנוע
.הרותה ךפיה אוהש הז דצמ - תולגד שנועהמ רומח אוה םירוסאה

אוהש שנוע ותויהב רתויב רומח ןינע 'יהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש רסאמל עגונב ןבומ ךכמו . .
םצע יזא ,'יתווצמו הרותה ךפיהו דוגינב 'יה רסאמה לכש ךכ-לע ףסונ ,רמולכ .הרותה ךפיה
.הרותה ךפיה 'יה םג - רסאמה ןינע - הז לע שנועה

.תולגד שנועהמ רתוי רומח םירוסאה תיבד שנועה הזבו

בבותסהל רשפא ירהש ,םירוסאה תיבב ומכ כ"כ םילבגומ אל תולגב :תוטשפב םג הזש יפכו . .
בותכ - הברדאו ,(ומצע הז םוקמב) םיצורש המ תושעלו לוכאל ,ותיב ישנא םע דחי תויהלו
םירוסאה תיבב כ"אשמ ,"ומע ובר ןילגמ" ןכלו 7"אתויח 'יל יוהית" תויהל ךירצ טלקמ ירעבש
.'וכו ("טייקש'ב"העב") תואמצעה לכ תא םידבאמ

8ךוניחב ש"מכ - םירוסאה תיב לע תאבומ אלש תולגה שנועב הרמוח הכלהב שי ,אסיג ךדיאל
טעמכ לוקש" תולגה רעצ רשא ,("הגגשב שפנ הכמה" לע) טלקמ ירעב תולגה שנועל עגונב
."םירז םע וימי לכ ןכושו ותדלומ ץראמו ויבהואמ םדאה דרפנש ,התימ רעצכ

אוה רסאמה שנוע םאה תורבס יתש ןנשי (הרותבש הכלהה קלחו) הרות פ"עש ,ןכ-םא אצוי
.רסאמהמ הרומח תולגה וא תולגמ רומח

תכלל תנמ-לע רסאמהמ אצי הלואגהו רסאמה לעבשכ - איהה הנשב זומת 'גב עודמ ןבוי ז"פע .ד
ךפיה וא הבוטל ןינע והז םאה ,הרות פ"ע קפסו ,קפס 'יה - אמארטסאק וטלקמ ריעל תולגל
:הבוטה

רסאמהמ םיאצוי רשאכ ןכלו ,תולגמ רומח אוה רסאמהש (הרות פ"ע) ארבס התיה דחא דצמ
ול התיה אל םירוסאה תיבבש םושמ ,בוט ןינע הז ירה אמארטסאק - טלקמ ריעל םיכלוהו
דומללו ללפתהל ,םש בבותסהל ותלוכיבו ,םלש זוחמ אוה אמארטסאק כ"אשמ ,ללכ תואמצע
םכילע יתקרזו" אוה ונינעש 9הוקמ ונבו םש תודהיה בצמב ונינעתהש לעופב 'יהש יפכ דע ,הרות
,תיטרפה וז תולגמ הלואגל םג אלימבו ,אובל הדיתעה הלואגל הנכה - 10"םתרהטו םירוהט םימ
.11אוה דח םש תולואג לכ ירהש

רסאמהמ רתוי רומח אוה אמארטסאקב תולגה שנועש הרות פ"ע ארבס התיה ,אסיג ךדיאל
'יהי המ (ע"הואמ) רורב ןיד-קספ 'יה אל דוע רסאמב 'יה אוהש ןמז לכש ןויכ - םירוסאה תיבב
רסאמהמ אצי אוה רשאכ כ"אשמ ,ירמגל ותוא וררחשיש תורשפאה תמייק התיה אלימב ,וניד
םינתונש רחאלו ,תולגל תכלל וילעש רורב ד"ספ וקספש ירחאל רבכ הז 'יה ,אמארטסאקל הלגו
.12"עיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ"ש טרפבו ,ןינעה תוטשפכ ,ותונשל השק לעופב ד"ספ

אוה (אל וא הבוטל התיה זומת 'גב םירוסאה תיבמ האיציה םאה) רבדב קפסהש ,תרמוא-תאז
.הרות פ"ע קפס

.הלעמל קפס 'יהש ךכמ לשלתשנ הזש - הטמל הפ רבדב קפס 'יהש אפוג הזמ ןבומכו

ךא - 13"ןפוסב ןתלחת ץוענ"ו ,הבוטל הזש ררבתי לעופלש "אילג אימש יפלכ"ש םנמא תמא
14"אילג אל אימופל אבל" הבש אגרדה ,רתוי תילענ אגרד דצמ :תוגרד יקוליח םנשי אפוג הלעמל
הזמו ,רבדב קפס ונשי רתוי הנותחת אגרד יבגל לבא ,בוט ןינע והז לעופבש םנמא םיעדוי
.בוט רבד והז םאה קפס 'יה םידוהי לצא וליפאש ,הטמל קפסה לשלתשנ

לש ןינע הזש זא ועמש אל ,יולגב ורובידב פ"כע ,ונרוד אישנ לצא וליפאש קפסה 'יה ךכ ידכ דעו
.תולג לש ןינע - הברדאו ,הלואג

לבא ,איהה הנשב - יולגב הטמל הפ קפס ('יה הבש אגרד) 'יהש ,םירומא םירבד המב . . .ה
,הלואגד אתלחתאה התיה זומת 'גב רסאממ האיציהש הלגתנ ,וישכע כ"וכאעו ,ןמזה ךשמב
ירמגל אצי אוה האבה הנשבש דע ,זומת ג"י-ב"יב וטלקמ ריעמ םג הלואגל האיבה כ"חאש
סנב 'יהש המ ד"ע] 15עודיה ובתכמב בתוכ אוהש יפכ ,הלואג םוי עבקנ הז זאו ,איהה הנידמהמ
.[16"האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל"ש - הכונח

קפס 'יה הליחתכלש) זומת 'גב ןינעה תלחת םגש הליג ןינעה ףוס - ותלחת לע חיכומ ופוסו
.הלואגד אתלחתא - הלואג םוי אוה (הדירי לש ןינע הזש ארבסו

שודיח אל הז ירהש ,ךליאו קפסה רוריב ןמזמ ,אבהלו ןאכמ קר אל איה הלואגה :תרמוא-תאז
.ארקיעמ ,ערפמלמ םג איה הלואגה אלא ,ררבתנ רבכ הזו רחאמ

:זומת 'גב ונדמעב א"ואכל הארוהה תנבומ ךכמ . . .ו

הלואג םוי אוה זומת 'גש תויארו תורבסה ,םירואיב םיעמושש םנמא תמא ,ןועטל לוכי והשימ
זאש ,ז"פרת תנשב ויהש יפכמ רתוי בוט תויהל בייוחמ אל אוה לבא - ערפמל הלגתנ וישכעש יפכ
!?תולג לש ןינע והזש ארבס התיה (יולגב פ"כע) ונרוד אישנ לצא וליפא

אלימבו ,הלואגה תודוא תעמש ירה התא ?בייוחמ אל התאש תרמוא-תאז המ :ול םירמוא
ובתכמב בתוכ הלואגה לעבש המ תעמש התאו ,הלואגד אתלחתא אוה זומת 'גש עדוי ךנה וישכע
תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"ש (הנושארה זומת ב"י תגיגחל) 15עודיה
,אלימב - "הנוכי (קר) לארשי םשב רשא תא םגו ,הוצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ
'גב רבכ ךתדובעב הפסוה ררועת ,ךלש הלואגה םג איהש ,הלואגה רשא בייוחמ ךנהש יאדוב
!17"'ישותל םיילפכ"ד ןפואב זומת

הכירצ ,18"שדוקב ןילעמ"ד יוויצ ונשיש ןויכ אלא ,הזב בייוחמ התאש קר אל :וזמ הריתיו
הנושארה םעפב התיהש יפכ הדובעה יבגל וליפא ,הנשו הנש לכב הדובעב הפסוה ךלצא תויהל
!ז"פרת תנשב

?תווצמ ג"ירת םנשי ירה ,שדוקב תולעהל אוה ךירצ ותדובעב טרפ הזיאב :תושקהל אוה ךישממ

"םאד-עיביט-אי" התא ימ :ןעטיו הצירב "רעקניגולק"ה דימ אובי - ליחתי קרש הוצמ וזיאבו
אל" 19תרמוא הרותה רשאכ ,שדוקב תולעהל ךילע תוצמ ג"ירתהמ הוצמ וזיאב דודמל לכותש
;תווש םה "הרומחבש הרומח"ו "הלקבש הלק" אלא "הרות לש 'יתווצמב לקושו בשוי אהת
אצוי המו !תווצמ ב"ירת דוע םנשי ירה :"רעקניגולק"ה ןעטי - סופתי קר אוהש הוצמ לכב
!תחא הוצמב 'יפא ללכ שדוקב הלעמ אל אוה ,םולכ השוע אל אוהש - לעופב הזמ

רבכ הלואגה לעבש ןויכ - שדוקב תולעהל הוצמ וזיאב שפחלו חורטל ךירצ אל אוהש ,ול םירמוא
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל איה הז ונרוד לש תוחילשהש ,עידוה

זוע רתיבו תאש רתיב הדובעה תא תושעל ךירצ אוהש ,זומת 'גמ הארוהה תא דימ ול שי אלימב
תצפה :ךפיהל וא ,תודהיה תצפהמ קלח רותב הצוח תונייעמה תצפהב ,"שדוקב ןילעמ"ד ןפואבו
.הצוח תונייעמה תצפהמ קלח רותב תודהיה

תא איבהל ךירצ אוה :"הצוח ךיתוניעמ וצופי" תונושלה לכב קוידה 20פ"מכ רבודמכו
'תי ול הריד 'יהיש הצוחהמ לעופ אוהש דע ,שממ הצוחבו ,וצופיד ןפואבו ,םמצע תונייעמה
.םינותחתב

תוחכה תא ול שיש יאדוב ,21"ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ו ,וז הדובע ונממ םיעבותש תויהו
,יתימא בבל בוטבו תיתימא החמשב ,בבל בוטבו החמשב תאז לועפל

.יחיור - םלוכבו ,יחיור ינוזמו ייח ינבב ותוא ךרבמ ה"בקה ירהש

__________
.מ"מ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב תאבומ החישה (*

.ב"ער ,אסק ב"חז (1

.גכ ילשמ (2

.נ"שו ,גי ןיבוריע (3

,חלק תבש הארו ,גצ ןירדהנס (4

.ב"ס ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תוכרב רדס .טיר ס"ר ח"וא ע"ושוט .ח"ה י"פ תוכרב 'לה ם"במר ,דנ תוכרב (5

.אי ,הל יעסמ (6

.ז"פר שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במר תוכמ (7

.ית הוצמ (8

.226 י"חח ש"וקל .1063 ד"ח ש"וקל האר (9

.ןפוסב תואווקמ 'לה ם"במר .הנשמב - ב ,הפ אמוי הארו .הכ ,ול לאקזחי (10

,זי הליגמ - אתלחתא ה"ד י"שרפ האר (11

,ועק ונתשרפ ג"ח .א"ער ,זצק א"חז ,חנ תוכרב (12

.ז"מ א"פ הריצי רפס (13

.(םש י"שרפב) א ,טצ ןירדהנס ,גנר א"חז כ"ג הארו םילהת שרדמ תישארב ח"וז (14

.ךליאו פ ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .ךליאו 263 ח"שת .ךליאו ומק ח"פרת מ"הסב ספדנ (15

,אכ תבש (16

,אי בויא (17

.ב"ער ,בסק ג"חז .נ"שו ,חכ תוכרב (18

.זלקתת זמר ילשמ .רצח זמר ורתי ש"לי ,ו"פ ר"בד בקע אמוחנת (19

.דועו .ךליאו 282 'ע ו"טח .244 'ע י"ח .ךליאו 432 ע"ס ה"ח ש"וקל (20

.אי אשנ אמוחנת ,ב"יפ ר"בדמב (21


דחוימ ףסומ - םייחצנ םייח


תונשל לכוי אל בר םוש
הטושפה הדבועה תא
"םייחב אוה"ש הרורבהו

!תמאה םלועב הנש שמחו םישולש רבכ אצמנ יברהש ןעוטה ,הזכש םדא םע רבדו ךל . .

ןכ םא אלא) ימשגה הזה םלועב ותוא םיריכזמ םתא המ ,כ"או ...!"ה'יול"ב ףתתשה ומצעב אוה
!תוינחורב ,תמאה םלועב ןמזמ אצמנ אוה ירה - (...ומש תרכזה י"ע ףסכ דוע חיורהל ןתינ

תואור ויניעש המ יפל קר ולצא דדמנ רבד לכו ,תוירמוחבו תוימשגב אלא גשומ ול ןיאש םדא
..."קנב"ב םדיקפהל רשפאש םירלודב קר רבד לכ דדומ אוה ,םיטלוק םיימשגה וישוחו

,הנש שמחו םישולש ירמוחהו ימשגה הזה םלועב תוימשגב ("טבעל יבר רעד") יח יברה -
ןוא רערעמ ךאנ") יח רתויו ןנער רתוי ,אירב רתוי השענו קזחתמ אוה םהמ עגרו עגר לכבו
!!!("רעקידעבעל ךאנ ןוא רעשירפ ךאנ וא רעקראטש ךאנ

ןאכ ןכתי אלש הרורבהו הטושפה הדבועה תא תונשל לכוי אל דחא ףאו ןיד ךרוע םוש ,בר םוש
ומצע אוה רשאכ השורי לע רבדל ךייש אלו ,"םייחב אוה"ש רחאמ ,ו"חו ו"ח ללכ השורי לש ןינע
!יח
(הגומ יתלב - הטלקהה טרס פ"ע ,ה"משת'ה זומת ו"ט תחישמ ישפח םוגרת)


ומצע לע קספ אוה

לעב קספ ז"יע ,ורודב השמכ לוקש 'יה ורודב יכדרמש שרדמב ש"מ רמאמהב איבמש י"עד ,ל"יו
.רודה ישנא לכ לש (יוליגב) אנמיהמ איערה אוהש ,16ומצע לע ןידה תא רמאמה

__________
(ז"טמ םש) הנשמה ירבד פ"ע - (ןובשח כ"חאו ןיד) "ןובשחו ןיד" (ג"פר תובא) הנשמה ןושלב שוריפה ד"ע (16
אלש ומצעל ןיד קסופ ,וריבח לש וניד ותעדמ קסופ םדאהש ירחאלש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ ונממ ןיערפנ"ש
.(נ"שו .283 ו"ח ש"וקל האר) אוה ובצמל עגונב "ןובשח" םישוע הז "ןיד" פ"עש ןויכ ,ותעדמ
(ב"נשת'ה - ןטק םירופ סרטנוקמ)


ינימשה רודב התיה תוקלתסה
הז ונרודב ןכ-ןיאש-המ

:(ינימשה רוד) ז"נפלש רודל דע ,הז ינפלש תורודה לכ יבגל יעישתה רודה - ונרודד שודיחה
אל (הטמל "ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה) "הערפ לא אב"ה ,לעופב זא האב אל הלואגהש ןויכמ
המשנה םגו ,ףוגה ןמ המשנה תוקלתסה התיה) אירב ףוגב המשנכ תומילשה תילכתב היה
רודו תולגל ןורחאה רודה - הז ונרודב כ"אשמ ;('וכו "תולגב אוה רובידה"ש בצמב התיה ףוגב
תורואמב ו"ח רסח אלש דבלב וז אלש ,"תורואמה ולתנ" י"מות השענ - הלואגל ןושאר
אל] הזב רתוי תילענ תומילש תפסותימ - הברדא אלא ,פ"עבשותו כ"בשות יוליגד םילודגה
,[הזמ הלעמל ותויהב ,"בתכבש אתיירואמ ןושל דבכו פ"עבש אתיירואמ הפ דבכ"ד ןפואב
"ןירוהנ לכ ועירפתא" ("ףיוא ןעמ טמענ") תוימינפב םילבקמ םיפוגב תומשנכש ןפואב
םעה לכ תא הרות דמליו "חלשת דיב אנ חלש" ,דימ אב ונקדצ חישמש ז"יע ,התע "ולתנ"ש
."אצת יתאמ השדח הרות" דע ,ולוכ
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה טבש ,אב פ"שו ,טבש ,אב םוי תוחישמ)


יחצנ ןפואב ףוגב המשנ

תבוח-ידי ואציו ז"נפלש תורודה ךשמב ורבעש המ לכ ירחאל ,הלא ונימיבש ,טושפ םגו ןבומ . .
'וכ הדירי לש םינינע דוע ןיא ,(יעצמאה ר"ומדא ישורדב םג אבומכ) םייוצר-יתלבה םינינעה לכ
- השמ לש ותואיצמ הנשי ,אלימבו ,("'וכ ירקיא 'יגרדמ ליפנד ןאמ"ד ןינעה תלילש םג ללוכ)
.יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג"

וישכעש - "אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ יכ" עובשה תשרפ ףוסב ש"מל עגונב ז"דעו
עגונב ל"זרדמב אתיאדכ ,רודה ישנא לכב ןכ לעפנש ,אלא ,דוע אלו ,ץראל וניבר השמ סנכי
.ומע דחי ובושיש השמ לש ורודל
(הגומ יתלב - נ"שת'ה הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


רוד לע ונרודד שודיחה
םייחצנ םייח - רבדמה

הסינכה ינפל רבדמה רודב םייחה רדעה לש ןינע 'יהש ,רבדמה רודב םג וניצמ הז ןיעכש ,ל"יו
םג רוריב הלעפ םייחה ךפיה 'יחבב וז הדירי ('א :ירה ,וניבר השמ לצא םגו ,לארשי ץראל
םכלוכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאוד 'ילעה כ"חא השענ ז"יע ('ב .ןותחת יכה םוקמב
תושעל קר אל ונייה ,לארשי ץרא הנממ תושעל ןענכ ץרא שוביכל הנכה 'יה הזש דעו ,םויה
לכמ םילקלוקמ 'ישעמש ןענכ ץראב ,וזמ הריתי אלא ,תומשנה םלועב תוינחורב לארשי ץרא
ןתת התא םג ש"מכ ת"מ ינפל הררבתנ רבכ םירצמ ץרא ירהש ,םירצמ ץראמ וליפאו ,תומואה
הדיריה תילכתב 'יה ןענכ כ"אשמ ,'וגו םעה תא הערפ חלשב יהיו ביתכו תולועו םיחבז ונידיב
השענ עשוהי שוביכ י"עו ,('וכ הטמל ודרי אל םינוילעד הריזגה לוטיב ירחאל ,ת"מ ירחאל םג)
.לארשי ץראל ןענכ ץראמ הכיפהה םהב

השמ י"ע ץראל הסינכה התיה םאב) תולג 'ירחא ןיאש תיחצנו המילש הלואג זא התיה וכז וליאו
אלש םושמ אוה לעופב ןכ 'יה אלש המו ,םיתמה תייחת י"עש םייחצנ םייחד ןינעה ללוכ ,(וניבר
םייחה רדעהו תופילקה םוקמב הדובעה ללוכ ,תולגה ןמז ךשמב הדובעה יוביר ירחאל לבא .וכז
'ילעל הנכה השענ ז"יעש 'בו ,ןותחת יכה םוקמב רוריב 'א - ל"נה םינינעה הב שיש ,הבש
םייח ,םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאוד יוליגה תומילשו רקיע 'יהי זאש ,םיתמה תייחתד
תייחתל וכזי התע ירה - 'תי ותומצעמ אקוד אוה םיתמה תייחתש ,קספה םהירחא ןיאש םייחצנ
ןפואב םג אלא ,יללכ ןפואב ('תי ותומצעמ םייחצנ םייח תכשמה) םיתמה תייחת קר אלו םיתמה
וקלחו םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכ םע הז ףוגלו וז המשנל ,לארשימ תחאו דחא לכל ,יטרפ
תוננובתהה קיפסמ וניאש ,תוננובתהל עגונב יעצמאה ר"ומדא ישורדב ראובמה ד"עו .'וכו םלועב
'יהי הזש םיתמה תייחת ןינעב םג אוה כ"ומכ ,יטרפ ןפואב תוננובתהל םג םיכירצו יללכ ןפואב
'יהי הז רודבש ,ונייהו .טרפב לארשימ תחאו דחא לכל ,יטרפ ןפואב םג אלא יללכ ןפואב קר אל
םכיקלא 'הב םיקבדה םתאולו ץראה תסינכל וכז אל רבדמה רוד ירהש ,רבדמה רוד יבגל שודיח
תולגה לש ןורחאה רוד הזל וכזי הז תולגב כ"אשמ ,וירחאלש רודה לצא קר 'יה הז ןינעו ,םייח
.הלואגה לש ןושארה רודה אוה אוהש


לש אישנב דחוימה שודיחה
וינפלש םיאישנה יבגל הז רוד

לש ןושארה רודה כ"חא השענש תולגה לש ןורחאה רודה אוהש ןורחאה הז רודב טרפבו . .
והזש ןויכמו ,'ימתב ירד רושכא ירה דחא דצמד ,םינינעה וב שי ומצע הז רוד ירה ,הלואגה
'יהת הז רודב ירה הז םע דחיו ,רתויב הטמל איה תורודה תדירי ירה תולגה לש ןורחאה רודה
עודיכ ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ש"מכו ,ירמגל שדח ןינע והזש הלואגה
,םירצמ תאיציד יוליגה יבגל וליפא (אלפ 'יחבב) תואלפנ ויהי ל"עלד תואלפנהש ,הזב שוריפה
,רחא אלו אוה ינא ינא חילש אלו ינא 'וכ ףרש אלו ינא 'וכ ךאלמ אלו ינא ל"זרמא מ"יציבד
יוליגה מ"מו ,תומצעה יוליג 'יהש ונייה ,תוליצאה םלוע ,'דה םלוע םג ,תוגרדמ ןאכ ללושש
לכש (ליעל ראובמו) עודיה פ"ע ןבומ רבדה םעטו .הז יוליג יבגל תואלפנ 'יחבב אוה ל"עלד
מ"יציב 'יה ןכלו ,הדי לע האבה 'ילעה איה ךכ הדיריה לדוג ךרע יפלו ,'ילע ךרוצל איה הדירי
תולגב הדיריה םנמא ,'וכו ץראה ברקו ץראה תורעל הדירי ירחאל אבש םושמ ,הז םוצע יוליג
אישנל עגונב ןבומ םג הזמו .רתוי תילענ איה וז הדירימ 'ילעה ןכלו ,רתוי הטמל איה ןורחאה
הז רוד לש אישנהש ,םתדובע דובעל רודה ישנא לכל 'וכ חכהו תויחה ךשמנ ונממש ,רודה
יבגל דחוימ ןפואב תואלפנהו שודיחה ןינע ולצא שי (הלואגה לש ןושארהו תולגב ןורחאה)
השמל ורסמנ םינינעה לכש ,הרותה ינינע לכב אוהש ומכו .[ז"נפלש תורודה לכב םיאישנה
קר אלו) םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב ,שודיח לש ןינע םהב ל"צ ירה הז םע דחיו ,יניסמ
ןתינ לכה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ ל"זר ןושלכו ,הל אשפאלד בויחהל דעו ,(םישדחכ
תואסריגה יתשש ל"יו ,ב"ויכו רמול איה אסריגה א"מבש טרפבו) אקייד שדחל ,יניסמ השמל
והזו .(הרותב "שדחל" דבכה לא לקה ןמ םילוע כ"חאו ,"רמול" ל"צ הלחת יכ ,הנה תויתימא
,לקשה תיצחמ ישורדבש םיפתושמה םינינעב םיליחתמ ולא םירמאממ דחא לכבש המ םעטה
.דבכה לא לקה ןמ אוה רדסהש ןויכמ ,הז אישנ לש שודיחה ראובמ כ"חא קרו

י"ע לארשי ינב שאר תא אשתל הכזנ לקשה תיצחמד ולא םינינע לכב הדובעה י"עש ןוצר יהיו
'יהי ודי לעש ,ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוגו ,הז רודבש השמד אתוטשפתא ,ונרוד אישנ ,השמ
ו"ח אלו) ללכה ןמ אצוי ילב לארשי ינב לכ לש (שארהמ הטמלש םיקלח כ"וכאעו) שאר תאישנ
םייוקיו ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,(אוה לארשי בהוא השמ יכ ,םתחנמ לא ןפת לאד ןפואב
דיעה רבכ יכ ,שממ דימו ףכית השענ הז לכו .םיתמה תייחתב רפע ינכוש וננרו וציקה דועיה
תא חצחצל) ךעלפענק עטצעל יד ןצופוצ קר םיכירצו םינינעה לכ ורמגנ רבכש ונרוד אישנ
םעד טצופעגוצ ןיוש טאה'מ ,ןורחאה רותפכ וחצחצ רבכ ,אפוג הזבו ,(םינורחאה םירותפכה
םירמואש ומכ ,יתמ דע תוקעצו תושקבו תולפתה יוביר םג ויה הז לע ףסונו ,לפענק ןטצעל
לוח םוי לכבו) םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו (ט"ויו תבשב םג) םוי לכב הדימעה תלפתב
תלפתב הז םירמואו ,(םויה לכ וניוק ךתעושיל ,חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא םג םירמוא
םשו ,ךלמ ךלמ דבעו ,ךלמה ינפל דבעכ תילכתב לוטיבב ,'ירמ ימק אדבעכ םידמועשכ הדימעה
וניניע הניזחתוש ,לעופב ןכ םייוקי יאדוב אלימבו ,האדוה לש תונורחא תוכרב שלשב ,אפוג
דועיה םייוקיו ,ולוכ םלועה לכל האצוי הרוא הנממו ,ישילשה ק"מהיבב ,םימחרב ןויצל ךבושב
.ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אלו ,שממ ונימיב הרהמב ,שבכ םע באז רגו
(הגומ יתלב - ח"משת'ה רדא ח"הבמ ,םילקש ,םיטפשמ פ"ש ,'וג ונתי הז ה"ד רמאממ עטק)


םימייק 'יתשה ןבאו רודה אישנ
הזינגד יונישה אלל דימת

פ"ע תיבה תא גיהנהל םיכירצו ,םתיב ינבו םתיבד "ץעוי"הו "טפוש"ה םה השאו שיא לכ . .
.הרותה תוצעו תוארוה

תא םימייקמו םמצע לע םילבקמ ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש - ל"נכ ,רתוי דוע תוללכב דע
עיגהל לוכיש ולא לכ לע דע ,ותיב ינבו ותשא לע םג ךכ םיעיפשמו .רודה ץעויו טפושה תוארוה
.םהילא

םהיטרפ לכ םע ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע םג ,םלועה לכש ןפואב - םלועה תוללכב םג דע
םלעה ןושלמ) םלוע לש ודיחיד הדיחיו תחא הדוקנב רודח דיחיה תושר השענ םהיטרפ יטרפו
םהל םיקא איבנ" י"ע "ונברקב" ומצע תא הלגמש יפכ ,("ורתס ךשוח תשי" 'יחבמ ,אתוילעמל
,"םלוע דוסי קידצ" ,"לכה אוה"ש רודה אישנ ,"ךומכ 'וג

םייוניש ילב דימת תמייקו ,ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ד"ע
ןמיסכ) רוד לכב (יחצנ) םייקש איבנו טפוש ד"ע ,(ב"ויכו זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא)
.(ולוכ םלועה לכ תתשוה ונממש - ידימת ןפואב םלועב תוקלא יוליגל
(הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ)


םוש ןיאש תומילשב ןימאהל
וישכעל םדוק ןיב מ"קפנ

תא תואלמל םיכירצו וישכעל םדוק ןיב מ"קפנ םוש ןיאש תומילשב הנומא 'יהתש קר םיכירצ
ןויכ עבט יפ-לע הז ךיא ובשח אל םה - וז העונתב ודמעש ולאש ,רשב יניעב םיאור .תוחילשה
םהל התיה - עבטה לע תיבה-לעבה אוהש רודה אישנ לש ותוחילשב םיכלוה םהש ועדי םהש
.הבורמ החלצה

םיכירצו ,ללכ העד םש עבטל ןיא יברה םע םירושק רשאכש הרומג הטלחה 'יהתש ךירצ
םג אלא ,ותוחילש יולימ תחלצהב קר אל עגונ הזו ,תתל הצורו תתל לוכי יברהש טילחהל
.א"ואכ לש תוימשגל םג גאוד יברהש םדוק רבודש יפכו ,םיטרפה וינינעל תוימשגב העפשהב
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה טבש ד"וי תחישמ ישפח םוגרת)


םויה םג האור - הצורש ימ

.ש"רהמ יברה תא זא וארו ,ש"רהמ יברה ידיסח םש ויה .החכונו אנ וכל ,ע"נ יברה רמא םעפ

יניע תא רוועמ ,יברה לש ונושלכ ,"רעקניגולק"ה ,ערה רציהש אלא .םויה םג האור - הצורש ימ
.לכשה
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


תויהל חרכומ

רודה ימכח"ב תשבלתמ השמ תמשנש - "ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש םירמוא ל"זח
תויהל חרכומ) "השמכ וב ןיאש רוד ןיא"ש ,רודה אישנב דחוימבו ,רודו רוד לכבש "הדעה יניע
.(השמ תמשנ תשבולמ ובש רודו רוד לכב "השמ"

םייח םא יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ו תויה לבא - השמ לש ופוג אל הזש פ"עאו]
;ותמשנ לש םיינחורה םייחה אלא ,ופוג לש םיירשבה םייחה םניא השמ ייח יזא ,"םיינחור
אישנ לש ףוגב םישבלתמ םהש ז"יע ימשגה הזה םלועב םייחצנ םיראשנ ולש םיינחורה םייחהו
.[רודו רוד לכבש רודה
(תידיאמ םוגרת - 7 ו"כח תוחיש-יטוקל)


ףוגב המשנ ,הטמל "שיא"

לכשה םע םג ,ושפנ תוחכ לכב יוארכ והדבעיו ה"בקה לא רושק 'יהי הטמל ןאכ ידוהיש ידכ
ןפוא ידכ דע ,לוכיבכ ,הטמל ןאכ תדרויו "תכשמנ" תוקולאה רשאכ הז ירה ,תושגרה םע םגו
תוקולאה תגרדב תאזש ,"הקולא םש שיש ןימאהל" לע ףסונב ,"הקולא םש שיש עדיל" לש
.תוטישפה תילכתב הטושפ ,המצעלשכ איהש יפכ

המודב האלפנ תודחאתה ידכ דע וב תשבלתמו ,ףוגב המשנ ,הטמל "שיא"ל הלגתמ תוקולא
ןעז םע ןעק'מ סאוו שיא") ותוא עומשלו ותוארל רשפאש שיא ,"םיקלאה שיא" אוהש השמל
.("ןרעה ןוא
(תידיאמ םוגרת - 6 ד"כח תוחיש-יטוקל)


לדתשיש םדו רשבל םיקוקז
"בהזה תלשלש" תא ךישמהל

החמשש וז איה "הרות ,םצעבש - "הרות תחמש"ד םידוקירהו החמשה תודוא םגתפה עודי
הוקת ידכ ךות) "תוכז"ה תא ידוהי חקול - "םילגר הקוקז הרותהש ןויכמ ,םנמא ,תדקורו
לש הרמג"ב דוקרל הרותה הלוכי ז"יעו ,הרותל "םילגר" תניחבב תויהל (ךכל יואר אוהש
."הרות

הטמל ץראב הנתינ אלא ,"איה םימשב אל" הרותהש ןויכמד - הרותבש ןינע לכל עגונב אוה ןכו
.התלועפ תא הרותה לעפת ודי לעש ,םדו רשב ,ידוהי לש ותלועפל (לוכיבכ) םיקוקז ,אקוד

תא תאשל ,לארשימ כ"וכד רזעה םע דחיב ,לדתשיש םדו רשבל םיקוקזש - וננינעב אוה ןכו
"ללכ"ה כ"וכאעו ,הבש םיטרפה לכ םע ,תודיסחה תרותד "בהזה תלשלש" תא ךישמהל ,הרותה
םיטרפה לכ םע ,תודיסחה תרותד םינינעה לכ תא םשייל ,"רקיעה אוה השעמה" - הרותבש
."םכותב יתנכשו" ,םינותחתב 'תי ול הריד תישעד הנווכה תמלשנ ז"יעש ,שממ לעופב ,הבש

הריד ךרבתי ול תושעל - םתוללכש ,לארשי לש םתדובע ינינע לכב החלצהו הכרב ךשמותש ידכ
."הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הדובעה י"ע דחוימבו ,םינותחתב

לטבתמש ,ונייה ,"דחאכ ונלוכ" :הזמ הריתיו ,"ונלוכ ןפואב הדובעה תויהל הכירצ יזא . .
תואיצמל םישענ םלוכש דע ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח"ל "םכיטבש םכישאר" ןיבש קוליחה
.דיחי ןושל - "לודג להק" ,תחא

ונכרב" ש"מכ ,ה"בקה לש ותכרב תא ךישממו לעופ "דחאכ ונלוכ"ד בצמהש ןויכמ - רבדה םעטו
דע ,תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב החלצה תכרב - שארל לכלו ,"ךינפ רואב דחאכ ונלוכ וניבא
."הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואל

עיבטהש יפכ) םדא-ינב עבט דצמש העשב הב ,"דחאכ ונלוכ"ד ןינעה תא לועפל ידכ ,םנמא
םעל דבע 'יהת" רמאנ וילע רשא ,דחא תויהל ךירצ - ע"פב תואיצמ אוה דחא לכ (ה"בקה םהב
התניתנכ הרות ינינע יוליג - ללוכ ,תודחאה ןינע תא לועפל וחכ יפכ לדתשהל ודיקפתש ,"הזה
- כ"וכאעו ,"יניסמ השמל רמאנ לכה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ירהש ,יניס רהמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,ד"בח תודיסח - טרפב ,תודיסחהו הרותה יאישנ ומכ קיתו דימלת
.ונרוד אישנ


הטמלד םלועב "םידי"ו "םילגר"

םגש אוה קוקז - "תמאה םלוע"ב אצמנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנש ןויכמ :ולא ונימיבו
השעמל דע ותרות תצפהב וקסעיש ,םירבאה ראש לכו "םידי "םילגר" ול ויהי הטמלד םלועב
רשא ,דחא ונשי ,ןכלו ,ןגרואמ ןפואב תושעהל רבדה ךירצ - החלצהב 'יהי הז לכש ידכו .לעופב
.ולא תולועפ ןגראל ודיקפתש ,"ךיתתנ הזה םעל דבע"
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןסינ א"י תחישמ)


ףוגב המשנב אקוד

םשב ארקנ אוה ולש יוליעה דצמש ,רתויב הלענ רוא ךשמנש ,"תוקלתסה" לש ןינעה והז . .
.אקוד ףוגב המשנב ,הטמל ךשמנ הז רואו ,"קלתסא"
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ארקיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


חישמד תולגתהה הנשי

קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב
ינפ לבקל קר םיכירצ וישכעו ,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה
!שממ לעופב ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה אריו פ"ש תחישמ)


ונרודב חישמה לש ותוהז


ונרודב חישמ אוה

ישנא לכד אישנה אוהש ,ונרוד אישנ ,רודה אישנ לש חילש דלונ הז רודב דלונש דחא לכ . .
.לעופב ותוחילש יולימב ולש בקב ויתוחכ רשע תא לצנל חילשה לע כ"מחאל .רודה

דועו "חילש" לש אירטמיגה) "חישמ ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכו
השענ אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיא הלגתמ ,((תוחכ) רשע
םישוריפה לכ םע ,חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד
טושפה שוריפה אוה חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ ,רחבנ ,חושמ ןושלמ :חישמבש
אישנש ושרפי םא ("ןבאה טינ לביאראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו ,אישנב
ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד
.ונרודב חישמ אוהו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ ישפח םוגרת)


ונרודבש ונקדצ חישמ

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדה
םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
חישמ םע דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) "םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ
,("חישמ" תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ ונשי רודו רוד לכבש םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ
ח"ומ ק"כ תוקלתסה זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת אציו פ"ש תחישמ)


חלש"ה םייקתהל ליחתמ
"חלשת דיב אנ

'א" ,"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע
ק"כ תעדוה יפ-לעו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה
תא ומייס רבכש ,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה
ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו
!תולגהמ לארשי לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


ומצע לע קספ אוה

אישנה) וניבר השמ ומכ ,53רודבש (לארשי לש ןלאוג) חישמה םג אוה ,רודה אישנ ,"וניבר"
תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ונשי רוד לכבש עודיכ ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,(ןושארה
שרופמכ ,רודה אישנ אוהש רמול רבתסמו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג
חישמ םא" ,"שודקה וניבר ןוגכ אוה אייח ןמ יא 57בר רמא" :אישנה הדוהי יברל עגונב ארמגב
.רודבש אישנה ,"שודקה וניבר ונייה יאדו וישכע ןייחש ןתואמ

__________
חישמ תמשנ איהש תיללכה הדיחיה 'יחבמ ץוצינ ,הדיחיה 'יחב . . חישמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש ,ריעהל (53
'יחב ,לארשימ א"ואכבש חישמד תוצוצינה לכ ללוכש ,"לכה אוה אישנה"ש ןויכו .(דועו .ב ,מ ב"חזל ז"מר)
.רודבש חישמה אוה ןכלו ,חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחיה 'יחב איה ותמשנש ,אצמנ ,תיטרפה הדיחיה

קספ "שודקה וניבר ונייה" בר ירבדבש ל"י ז"פעו - . . לארשי ץראב שודקה וניבר ומכ אוהש ,לבבבש וניבר (57
."לבבבש וניבר ונייה"ש *ומצעל עגונב םג
__________
םש) הנשמה ירבד פ"ע - (ןובשח כ"חאו ןיד) "ןובשחו ןיד" (ג"פר תובא) הנשמה ןושלב שוריפה ד"ע (*
ןיד קסופ ,וריבח לש וניד ותעדמ קסופש םדאה ירחאלש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ ונממ ןיערפנ"ש (ז"טמ
.(נ"שו .283 'ע ו"ח ש"וקל האר) אוה ובצמל עגונב "ןובשח" םישוע הז "ןיד" פ"עש ןויכ ,ותעדמ אלש ומצעל
(ה"ס "לבבבש וניבר תיב" סרטנוק ךותמ)


ומש םחנמ חישמ

ת"רה םג ללוכ] "דימ"בש םישוריפה לכ םע ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכ . .
,"שממ"בש םישוריפה לכו ,[148(אחישמ אכלמ) דוד (ט"שעבה) לארשי השמ תורודה תוללכד
.שממ שממ שממ ,וטושפכ שממ דימ שארל לכלו

__________
ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכיישה תופוקתה םיזמרנ "דימ"ד ת"רבש - הז ונרודל עגונב רתוי תויטרפבו (148
,קחצי ףסוי ,(ומש םחנמ) חישמ - ונילא הבריקה רדס לעו ,(265-66 א"ח ב"נשת ש"הס האר) ונרוד אישנ
.(ע"נדא ק"כ לש ינשה ומש) רעבוד
(הגומ - ב"נשת'ה םיטפשמ פ"ש תחישמ)


!"דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי"

(םימעה לכ יניעל ,םימעפ יפלאו תואמ ,םישדוח 14 ךשמב יברה דדוע וז הזרכה)"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish