ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הלחתב יכ .רעבירא הליחתכלמ אוה זומת 'ג
הדירי ,יכפה ןינע אוה זומת 'גד ןינעהש ובשח
הלואגד אתלחתא 'יה הזש ררבתה כ"חאו ,תולגהב

*

(תקוח :ק"האב) חרק 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זיש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
מ"שת'ה ולסכ ד"וי תחישמ / הבישי-ידימלתב ה"בקה תא 'דחשל' רשפא יא

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הלואגהל שודקו רוהט ,רשכומ ןמז - הז ןמז

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / הלואגה ימיל תומיאתמ תונכה

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / "רעבירא הליחתכל" אוה זומת

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ו"משת'ה מ"וטמ פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / ונימיב "אתודיסחד ילימ"ב ךרוצה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


תא 'דחשל' רשפא-יא
הבישי-ידימלתב ה"בקה

והשימ הז-ידי-לעו תוריל המכ ךל ןתא ינא :ה"בקל רמואו ידוהי אב
הריבעל עגונב ותיא רדתסי אוה הז רובעבו ,הבישיל דימלת דוע סינכי
* ןלציל-אנמחר ,לעופב שפנ-חוקיפל עיגה הזש דע . . תרחא וא וז
תריסמ דעב) ןיד-קספה תא ונממ איצוהל םיצורש בר ותואל םיאבשכ
ותואב הטימשב גוהנל םיכירצ דציכ ותוא םילאושו ,(ל"ר ,םיחטש
?לאוש התא הלאש וזיא !ץראה-םע התא ירה :הנוע אוה - חטשה
,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ,םיקסופה לכבו ם"במרב לכתסת
* לארשי-ץראמ קלח אוה הז חטשש הארתו

,אציו ק"שעו םויל רוא תחישמ ישפח םוגרת
*הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ד"וי

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

:1"חקת אל דחוש"ד ןינעה תודוא פ"מכ רבוד .א

הבישיב דימלת ופיסויש הזב - "דחוש" ה"בקהל םינתונשכ ןכל ,דחוש חקול אל ה"בקהש ןויכ
!"דחוש"ה תא חקול וניא ה"בקה - הריבע ורבעיש ךכמ האצותכ

ה"בקה לצא ךיישש דיחיה "דחוש"ה ;2"בהזה ילו ףסכה יל"ש ןויכ ,ךייש אל ירה רחא דחוש
ךיקולא 'יוה המ" 4ש"מכו , 3"םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה"ו תויה ,םימש תארי - אוה
ינבמ ,לוכיבכ ,שקבל ךירצ ה"בקה הז תאש ןויכ ,ןכ-םאו - "'וג האריל םא יכ ךמעמ לאוש
דוע סינכי והשימ הז-ידי-לעו תוריל המכ ךל ןתא ינא :ה"בקל רמואו ידוהי אב ןכל ,לארשי
דע - תישילש הריבעו ,הינש הריבעו ,וז הריבעל עגונב רדתסי אוה הז רובעבו ,הבישיל דימלת
.ןלציל-אנמחר ,לעופב שפנ-חוקיפל עיגה הזש

;םינינעה לכו םילבחמה םיטסירורטה םע לעופב אלא ,חכב שפנ-חוקיפה לע םירבדמ אל רבכ

אל הז ילוא - 'וכו םש הצצופתהש הצצפה לעו ,םש 'יהש לבחמה לע ורפסי אל םאש םיבשוח םה
!הזה טרפל םג םיעדומ רבכ םלוכו ,השולש וא םיימוי ,םוי רבוע ךא !רוביצה תעידיל עיגי

,(ל"ר ,םיחטש תריסמ דעב) ןיד-קספה תא ונממ איצוהל םיצורש בר ותואל םיאבשכ ,הנהו .ב
!ץראה-םע התא ירה :הנוע אוה - חטשה ותואב הטימשב גוהנל םיכירצ דציכ ותוא םילאושו
,בתכבש-הרותבו הפ-לעבש-הרותב ,םיקסופה לכבו ם"במרב לכתסת ?לאוש התא הלאש וזיא
ךכ .הטימש תבוח םש הלחש תשדוקמה ץראה ,לארשי-ץראמ קלח אוה הז חטשש הארתו
לכ ךשמב ושע ךכו ,תונורחאה (הנש 70) תוטימש רשעב ושע ךכו ,םינש עבש ינפל ושע
,("דנאל עשידיא") לארשי ץרא וזש ןויכמ ,תיעיבש תשודקב וגהנ הז חטשב רשא - תורודה
!השודק ץרא

רוסמל ריתמש ןיד-קספ ונממ איצוהל םיצור דחמ :םויה ותואבו העשה התואב השענ הז לכו
!הז חטשל עגונב ללכב קפתסהל "תוצראה-םע" וזש הטימשל עגונב קסופ אוה ךדיאמו ,םיחטש

,ןיד-תיב םיקהל ,םלש 'דעו' ףוסאל שורד ומשלש לופלפ ךירצמה רבד הז ןיאש ,רמואו ףיסומו
!5"וב םידומ םיקודצהש רבד" ,בתכבש-הרותב בותכ הז אלא - וילא ושגיש דע ןיתמהלו

!("טגייווש ןוא טייטש") קתושו דמוע ביבסמ םלועה ,רומאכו

תא תוארהל רשפאש ,"הרות"ב לופלפהמ םינהנו םיקחשמ ...!("ןדירפוצ זיא'מ") םיחמש דועו
חטשב ועגי אל "ןלציל-אנמחר"ש ,םלועה-תומוא לש רשויהו קדצה ירחא תכלל הרותה תלוכי
...!םהל ךייש הזש ולאמ (םנושלכ) ושבכש

בשייתהל םירחא םידוהיל םיחינמ םניא םידוהיו תויה רשא ,ןורבחל עגונב אוה ,רומאכ הז לכ .ג
.םידוהי םניא םלוככ םבור םש םיבשותה אלימב ,םש

י"ע) םתוא םידימעמ ירה ,םידוהי םירג םהבש תומוקמה כ"וכאע ,םיחטשה ראשל עגונב ךא
!ל"חר ,לעופב הנכסב (םיחטשה תריסמ

לכ תא םירמואה ולא תטישל םג רשא ,6ע"ושב רורבה ןיד-קספה תודוא םימעפ המכ רבודמכו
לע םיאב רשאכ ירה ,ל"וח לעופב הז םא וליפאו ,("םישובכ" םיחטשהש) םיפלוסמה םינינעה
- דיחיו דחא ידוהיל הנכס וז םא ףא ,"םהינפל ץראה חתפת"ש ששח שיו "שקו ןבת" יקסע
םיכירצש ,תבשב וליפאש ,אוה ןידה - "םיאבו םישמשממ"ש אמלעב העומש קר הנשי םא וליפאו
!אל :רמולו ףקותה לכב בצייתהל ,קשנ תחקל

אלא !!םיחטשה תא וחקיש (םיביואל) םיעיצמ :תיכפה קוידב איה תעכ הגהנהה ,רומאכו
.יאשחב תאז םישועש

* * *

קוזיח םשל סוניכב תווצמו הרות ירמוש לארשימ תוירישע המכ םיפסאתמו הרוק רשאכ . . .ד
לע רבודמ םהבש תושרפב םג ,תבשו תבש לכב השרפה לע דחי םירבועה םישנא ,תודהיהו הרותה
תלאשנ ,םלועה בצמו דמעמל םיעדומו םינותיע םיארוק םקלחו ,לארשי ץרא לש 'יתולובג
,תמאב םיבושחו ,םיבושחה םינינעה לכ לע םירבדמו םימי השלש דחי םיבשויש ןכתיה :הלאשה
,תוירישע לש שממ שפנ חוקפ םע רושקה בצמו דמעמל עגונב ךא ,תובוט תוטלחה םילבקמו
...!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו !ללכ םיריכזמ אל - לארשי ינבמ תוירישעמ רתויו ,ןלציל אנמחר

םנמא ,ולביקש תובוטה תוטלחהה תא םיבתוכ ,סוניכהמ ןובשחו ןיד כ"חא םיסיפדמשכו
!נ"וקפד בצמה לע הדיחיו תחא הלימ אלל ךא ,תובוט תוטלחה

רשפא-יאו ולוכ םלועה לכב םסרפתה הז !ךכמ םיעדוי רבכ ירה - ?יולגב תאז ריכזהל הצור ךניא
.דוס הזמ תושעל רתוי

םהילא שגת - הוצמ-רב ליג ירחאל רבכ םהו תויה :אוה הז-לע יל 'יהש ידיחיה ץוריתה
!לאשתו םהילא שגת ?ילצא לאוש התא עודמ !םלאשתו

םוקמה ןאכ ןיאש ול ורמאש יל הנעו ?הזמ אצי המ :ותוא יתלאש ...תאז ונישע רבכ :יל ונעו . .
םייתניב ךא ;הז ןינע לע םג ומע ורבדי - הנוש בצמו דמעמבו תרחא תונמדזהבו ,הזב ךיראהל
.לעופב םתוא ומייקיו תובוט תוטלחה ולבקי ,תווצמ ומייקי ,הרות ודמליש ,"לארשי לע םולש"

וילא ושגיש ןיתממ וא קתושש ימ רשא 7ע"ושב ןיד ונשי :ךכ ולצא לואשל תלוכי ירה :ול יתרמא
!הזל עדומ םג אוהו ,ול שי ראות הזיא ד"ספ רותב ע"ושה רמוא - לואשל

לע םג יל הנע אוה יזא - דומלל עדויש ידוהי הז 'יהו רחאמ (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)
המ עדיש תויהו ,8"עמשנ וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ עמשנה רבד רמול הוצמש םשכ" :הז
.לאש אל אלימב ,ותלאשב לעפי

וניא 10"ךער םד לע דומעת אל" יוויצהש 9רמוא ע"ושה !ךורע ןחלוש פ"ע אל הז ירה :ול יתרמא
קפס 'יפאו ,אקיפס קפסו קפס ונשי םא ףא אלא ,"ךער" תא ליצהל ודיבש חוטב אוה רשאכ קר
תאז תושעל בייח אוה - ליעות ולש האחמה ילוא ,והנמ ץמש ,("קפס לטנזיוט א") ףלאל דחא לש
!ע"ושב רורב ד"ספ פ"ע

!ע"ושב רורב ד"ספב אלא "םילופלפ"ו "אירטו-אלקש" לש ןינעב ןאכ םיקסוע אל ,רומאכו .ה

...קבדנ לובה דציכ םיחכוותמ אצומ ןיא רשאכש ןמז הזכ וישכע 'יהנ לבא

קדצה ימ םע ירמגל רורב 'יה ,היסורב "סילייב טפשמ" ןמזבש רפוסמ :הכוראב םעפ רבודמכ
:ול ורמאו רוגיטקל ועיגהשכ .אל וא ותוא םישאהל ךירצ םאה וחכוותה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תמאב
(םלועה-תומוא) "םימואל"ה לש קוחה יפל תויארה לכ ונמנ םשו ,בתכמ ךל ובתכ ירה !?ןכתיה
תא אשונה) לובהש רמא אוה ,תונעל המ ול 'יה אלש ןויכ יזא ?'וכו דוסי לכ תללשומ המשאהש
ויה היסורב] ...!ךופה 'יה ל"נה בתכמה תא הליכהש הפטעמה לע קבדוה רשא (רסיקה תנומת
יפלכ םינפהשכ הפטעמה לע לובה תא קיבדה בתכמה תא חלשש הזו ,ךלמה ינפ תומד םע םילוב
!סילייב טפשמל עגונב ונעש הבושתה התיה וז - [הטמ

דחא ףא לואשל ךירצ ךניא ירה !?הטמל םינפ ,הלעמל םינפ םע לוב לע רבדמ ימ :וננינעל עגונבו
ןיד-קספהו ,"ףסוי-תיב"ה ,"לארשיד אעראד ארמ"ה י"ע תפצב ספדנו בתכנ ךורע-ןחלושה -
והמ חכוותהל םילוכי זאש - םעט אלל קוח לש ןפואב אל ,"אמעטב אתלימ" בותכו רורב םש
,"םהינפל ץראה חתפת אמש" :הביסה תא ריהבמ אוה אלא - םעטה

םילוכי ןיבוריע תכסמבש יפ-לע-ףא ,ל"וח יניד לע םירבדמה םיקסופ םג תאז םיאיבמ ןכלש -
ס"שה ישרפמ לבא ,ל"וחב םג וא לארשי-ץראבש לארשי תורייע לע ךייש הז םא חכוותהל
םוש אלל הזה ןמזב םג ל"וח ינידל עגונב (אבומ הז ךורע-ןחלושב ןכו) הז תא םיאיבמ
ץראה חתפת אמש" :םעטה ךכ לע אבומו ,הזב-אצויכו תבש 'להב תאז וסינכהש דעו ,אנימ-אקפנ
!"םהינפל

,תרחא הנווכ וא וזכ הנווכ ינולפל םאה ,חטש הזכ לע רבודמ םאה הבושתל םוקמ המ ,אלימב
ףא ןיא םשש ,ץראל ץוח לע רבודמ ירה - "ררחושמ" חטש לע וא "שובכ" חטש לע רבודמ םאהו
!םידוהיל ךייש 'יה הליחתכלמש חטש

ץוחמ ,ל"וחב אצמנ ידוהיהש בצמב ,"לארשי ץראל ץוח" (ל"וח) הזש שרופמ םירמוא
ליבשבו) םידוהי ךכו ךכ םש םיאצמנו תויה :םיקסופ כ"פעאו ,"ונצרא"ו "ונתמדא"ל
תכיישש ץראה - "ץראה חתפת"ש ששח ונשי םא יזא ,(דיחיו דחא ידוהי קיפסמ שפנ-חוקיפ
תויה ךא ,ל"וח והזש ןויכמ הוהב בצמו דמעמה יפ-לעו רשוי יפ-לע םירחאל המצע דצמ
!'וכו ףקותה לכב ל"נה ןידה ונשי - "םהינפל ץראה חתפת"ו םש בשייתה ידוהיהש

__________
.שדוקה ץראב םינורחאה תוערואמה םע רשקב הזב אבומ (*

,גכ םיטפשמ (1

יגח (2

,גל תוכרב (3

.בי בקע (4

.17-18 'עהב 2315 ד"ח ה"משת תויודעוותהב ןמסנה האר (5

.ו"ס ט"כשס ח"וא (6

.137 ז"כח ש"וקל הארו ,ח"פ אמוי ימלשורי (7

.(ךליאו ועקתת) ב"ס א"ה 'עמ םיניד תפיסא ח"דש הארו .ב"עס ,הפ ג"חז הארו ,הס תומבי (8

.ךליאו ו"ס 282 ג"ח ו"משת תויודעותה האר (9

.זט ,טי םישודק (10


הלואגה ןמז


,רשכומ ןמז - הז ןמז
הלואגהל שודקו רוהט

:תקוח תשרפ - עובשה תשרפ םע רשקלו ףיסוהל שיו . .

חסיהב ןיאב השלש" ל"זראמ פ"ע - הלואגהל ותוכיישו ,תעדו םעטמ הלעמלש ע"וה - "תקוח"
תעדהש ,ונייה ,"תעדה 'יחבמ הלעמל" ,אוה ,"תעדה חסיה"ד שוריפהש ,"האיצמ חישמ . . תעדה
ץראה האלמ" דועיה םייוקישכ ,ונקדצ חישמ תאיבב הלגתיש תעדהל ללכ ךרעב וניא הזה ןמזב
."יתוא ועדי םלוכ" ,"'ה תא העד

פ"עש תונובשחה לכ לע גוליד - תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב ל"צש הלואגה ןמזל עגונב ז"דעו
גליד" ה"בקהש ("חספה תקוח תאז" רמאנ וב םגש) חספה גחד הלואגהב שגדומכ ,תעדו םעט
ירהש ןיציקהו תונובשחה דצמ וליפא הלואגה תויהל הכירצ התיה רבכש םג המו ,"ץקה לע
םג ללוכ ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכ וישכע דעו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ םינש יוביר ינפל
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,"םירותפכה חוצחצ"

הדובעה לע יאקד ,"וכלת יתוקוחב" ,"תקוח" לש ןפואב לארשי לש םתדובע ירחאל טרפבו
,הז ונרודד הדובעו השעמ ,"וניתדובעו ונישעמ"ב םג שגדומכ ,ד"וטמ הלעמלש שפנ-תריסמד
.שפנ-תריסמ לש ןפואב איה הז רוד לש הדובעהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ

לא םייח םימ וילע ןתנו" ונתשרפב ש"מכ ,םיפוגב תומשנד ןפואב נ"סמ םג ללכנ הזבש ריעהלו]
,"םייח םימ" תארקנש ,הרותה תצפה - הדובעב ונינעו .אקוד םילכב תושבלתה לש ןפואב ,"ילכ
ףדורו םולש בהוא" ,ןרהא לש וכרדכ ,ילכ ת"ר ,םילארשיו םיול םינהכ ,י"נב לכל תכשמנש ןפואב
םימ ואצי אוהה םויב 'יהו" דועיה םויקל םיכוז ז"יעש ,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא םולש
.["'וגו םיצח םילשורימ םייח

תיתימאה הלואגהל שודקו רוהט ,רשכומ ןמז - הז ןמזל הלואגה לש התוכייש ןבומ הז לכמו
לש ופולא ,ף"לאה תכשמה י"ע ,הלואגל תולגד םשה םינשמו םיכפהמש םג ללוכ ,המילשהו
."הלואג" "הלוג"מ השענ זאש ,םלוע

םג ללוכ ,"שממ"ד םישוריפה לככ ,שממ לעופבו שממ דימו ףכית הלואגה אובתש - רקיעהו
.יתימאה שי םע דחאתמש ארבנה שיב ,שממ תוימשגב ,םידיב שושימ ןושלמ
(הגומ יתלב - נ"שת'ה זומת ,תקוח פ"ש תחישמ)


!?ןורחאה םואתפ המ

רשקב תויודעוותה רדסל תומיאתמה תונכהה לכ תא םג תושעל - ומצע הלואגה גח םע רשקבו
ג"י וא זומת ב"יד םויב - םוקמה יאנת יפל םיאתמה םויב םוקמו םוקמ לכב הלואגה גח םע
.תבשה םויב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב - םג וא ,םימיה ינשב וא ,זומת

- קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיאו ,וידחי םיפסאתמ לארשימ כ"וכ ןהבש תויודעוותהו
הרותה תצפהב טרפבו ,'יתוצמו הרות ,תודהי ינינע לכב הפסוהו תובוט תוטלחה תלבקב
.הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו

- זומתב רשע העבשד םויה ינפל כ"וכאעו ,הלואגה גח םדוק דוע ,שממ דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
ןוששל ולא םימי וכפהי" 'יהי "םירצמה ןיב"ד הלחתהה ינפלש ןפואב ,הלואגה רבכ אובת
תוטשפב 'יהת - ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"םיבוט םידעומלו החמשלו
,'וכ ויבא דודכ תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ" ,חישמה תוטשפתהו חישמה תאיב
ומוקמב שדקמ הנביו חילציו השעיו "'ה תמחלמ םחליו ,הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו
,ם"במרה ד"ספכ - לארשי יחדנ ץבקיו

םירצימב וניתויהב דועש ,"םירצמ ץראב יתפומ תובר" (ת"ר ם"במר)ד - ןפואב השענ הז לכו
:ידוהי םילאוש רשאכש ןפואב ,"יתפומ תובר" השענו ,"יתפומ תובר" םילגתמ ,תולגד םילובגו
תובר" דוע ויהיו םנשי !?ןורחאה םואתפ המ :בישמ אוה ?הארש ןורחאה תפומה 'יה המ
.הלבגה ילב דע ,רתויו רתוי ושוריפ הרותה ןושלב "תובר"ו ,"יתפומ

"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ש"מכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה ףכית דע
.תואלפנה תומכב ןהו תואלפנה תוכיאב ןה - םירצמב תואלפנל ךרעב םג תואלפנ

תואירב תומשנ - י"נב לכ םע דחיב ,םשארבו םכותב הלואגה לעבו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו
,שדוקה ץראל אימש יננע םע םיפע ,וניתונבבו ונינבבו ונינקזבו ונירענבו - םיאירב םיפוגב
.ךידי וננוכ י-נדא שדקמ ,ישילשה שדקמה תיבלו ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה זומת ד"וי ,תקוח פ"ש תחישמ)


לכמ הלואג לעופ זומת
'וכ תוקיפסהו תולאשה

הלואגה תלחתהמ לחה ,הלואגה ימימ ,חכ-תניתנ םע דחיב ,הארוההו יוויצה ףסותינ הז לכבו
."תודהיה תקזחהו הרות תצברהב ץמוא ףיסוהל" - זומת 'גב

הלפת ונא םיאשונ" . . זומת 'גב הלואגהו רסאמה לעב ירבדב - חכ-תניתנהב הריתי השגדהו
השקב םג הזב שיש ,ונשטי לאו ונבזעי לע וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע וניקלא יהי - ת"ישהל
תומדיהל םילוכי ונא ןיאש םגה ,וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע 'יהי ת"ישה רשא ,החטבה םגו
."'וכ וניתובאל

תצפהד תוחילשה יולימל םישורדה תוחכה ול שי םאה 'וכ קפס וא הלאש תררועתמשכ ,רמולכ
אישנש ןויכמ ,'וכ תוקיפסהו תולאשה לכמ הלואג לעופ זומת 'גש ,ול םירמוא - תודהיהו הרותה
תומדיהל םילוכי ונא ןיאש םגה"ש ,"וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע וניקלא יהי" זירכה ונרוד
םע היה רשאכ" ,אלא ,דוע אלו ,"ונמע וניקלא יהי"ש הרורב החטבה הנשי ,מ"מ ,"וניתובאל
ןיאו ,תומילשבו החלצהב תוחילשה יולימל םישורדה תוחכה ונתינש יאדוב ןכלו ,"וניתובא
.תחאו דחא לכ לש ונוצרב אלא יולת רבדה


הלואגה תשירדו תשקב
!"יתמ דע" - ףקותה לכב

אלו 'וכ ונילג וננוצרמ אל" ,זומת 'גב הלואגהו רסאמה לעב ירבד ךשמהב - הזב ןינע דועו
ןינע זמורמ הזבש ,"'וכ ונלאגי 'תי אוהו 'וכ ונלגה 'תי ונכלמ וניבא ,'וכ בושנ ונא וניתוחכב
:אלפנ

םגש ,טושפ םגו ןבומ ,ירה ,"'תי ונכלמ וניבא" י"ע אלא "'וכ וניתוחכב אל" איה הלואגהש ןויכ
,דבלב דחא עגרל וליפא ,ו"חו ו"ח ,בכעל הביס וז ןיא ,"וניתדובעו ונישעמ"ב והשמ רסח רשאכ
קדצ לאוג חישמ י"ע תויממוק ונכילויו 'וכ וניחדנ ץבקיו ונלאגי"ש ,ה"בקה לש ותלועפ תא
."ןמא ונימיב הרהמב השודקה ונצראל

,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה לכ המייתסנ רבכו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל כ"וכאעו
.שממ דימו ףכית אובל הכירצ הלואגהש יאדוב ירה

הרותה תצפהב קוסעל א"ואכ לש ותוחילשו ודיקפת תודוא ליעל רומאה לכ ,אלימבו ןכלו
לכב הלואגה לש השירדהו השקבהמ ,ו"ח ,והשמ וליפאו ללכו ללכ שילחמ וניא ,תודהיהו
!"יתמ דע" - ףקותה

שממ סנכנו הכזנ - זומת 'גב םיליחתמש הלואגה ימיב טרפבו ,הלואגה תודוא רובידהמש ר"היו
."ןיע ףרהכ ןבכע אל" ,שממ דימו ףכית ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב

,ףוגב המשנ ,הלואגה לעב םע דחיב זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי תא גוגחנ ,אלימבו הזל ךשמהבו
.םשארב אוהו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"
(הגומ - ח"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תוחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הלואגה ימיל תומיאתמ תונכה

- 1תקוח תשרפ הרותב ןירוק ובש ןמזה ןכותל תוכיישב הריתי השגדה ףסותינ ליעל רומאהב . .
:זומת ג"י-ב"יב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד הלואגה שדוח ,זומת שדוחב

.2"הלע הלואג םשד ןויכ" - המילשהו תיתימאה הלואגל םיכיישו םירושק הלואג ינינע לכ
אישנו ,3"לכה אוה אישנה יכ רודה לככ אוה רודה אישנש" ,רודה אישנ לש הלואגב כ"וכאעו
אישנ ירבד פ"ע טרפבו ,הלואגה לש ןושארה רוד אוהש תולגה לש ןורחאה רוד ,הז רוד לש
ה"בקה לאג דבלב יתוא אל" :4הנושארה זומת ב"י תגיגחל עודיה ובתכמב ,הלואגה לעב ,רודה
םשב רשא תא םגו ,הוצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב
רתויב תכיישו הרושק וז הלואגש יאדוב ירה - לארשי ללכדו לכד הלואג ,"הנוכי לארשי
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל

תיתימאה הלואגל דימו ףכית םיאב 5זומת ג"י-ב"יב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תלואגמש - תוטשפבו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ זירכה םינש תורשע ינפלש טרפבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו
,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש עידוהו ,6("הבושתל רתלאל" רבכ ונשיש ןויכ) "הלואגל רתלאל"
חישמ ינפ לבקל - 8"םכלוכ ןכה ודמע" - םינכומ דומעלו ,7םירותפכה חצחצל אלא ראשנ אלו
.ונקדצ

הלואגה ימי ןיכרבתמ 'ינימש תבשב םינש המכב ןירוקש תקוח תשרפב םג שגדומ הז ןינעו
םימלש םלוכ ,םיעבראה תנש ףוסב י"נבד בצמו דמעמה תודוא רבודמ הבש - 9זומת ג"י-ב"י
ןיעמ ,ןוחיסב ורהיטש באומו ןומע ץראל הסינכהו שוביכה םג ללוכ ,9*"ץראל סנכהל םידמועו
.המילשהו תיתימאה הלואגב תומוא רשע ץראל הסינכהו שוביכה תומילשל הנכהו אמגוד

הרותה תוימינפד תוניעמהו הרותה תצפהב זומת ג"י-ב"יד הלואגה לעב לש ותדובעש ,רמול שיו
הצוח תונייעמהו הרותה תצפהב רתויבו רתויב ףסותינש ,זומת ג"י-ב"י ירחאל טרפבו ,הצוח
,איה ,ומצע ןותחתה רודכה יצחבש ןותחתל דע ,ןותחתה רודכ יצחמו - יצחב םג ,לבת יוצק לכב
לכל הרותה תוימינפ דמליש ,חישמ לש ותרותב . . ןיחומה יוליג תומילשל הנכהו אמגודו ןיעמ
.12"'יתונופצ רתסמו 'ימעט 11דוס" ,10םעה

הלואגה לעב תוקלתסהל הנש םיעברא תואלמ ירחאל - וז הנשב הריתי השגדהב אוה הז לכו
'יוה ןתנ"ש ןפואל דעו ,יוליע רחא יוליעב הצוח תוניעמהו הרותה תצפהב ףסותינו ךלוה םהבש
יאדוב ירה ,14ד"בח ןיחומ 'גד תומילשה ,13"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל
.תומוא רשע ץרא ,התומילשב לארשי ץראל ,"ץראל סנכהל םידמועו םימלש םלוכ יאדובו

לעופב י"נב לש םדיב ה"בקה ןתנ רבכש ץראה תומילש לע ףקותב הדימעה םג תללכנ הזבו
ומעל דיגה וישעמ חכ"ש (םלועה תומואל םג) לכ ןיעל יולגב םיזירכמו םיעדויש ז"יע - 15שממ
םהש דעו ,םמצעב םלועה תומוא תאז םיעדוי כ"האלב םגש טרפבו ,16"םיוג תלחנ םהל תתל
אלא ,"לארשי ץרא" קר אלו ,"לארשי ץרא" םשב ץראה רודכ לש הז חטשל ןירוק םמצעב
תירש יכ" ש"ע - לארשי ,(ע"הואד תולשממ תוצרא המכב ימשר ןפואב ארקנה יפכ) "לארשי"
תומילשב הרושקה ץראה תומילש לע ףקותב הדימעהו ;17"לכותו םישנא םעו םיקולא םע
תירבב ה"בקה חיטבהש לארשי ץרא לכ תשוריל המיאתמה הנכהה םג תישענ - םעהו הרותה
.םולש יכרדו םעונ יכרד ,החונמ ךותמ ,(תומוא רשע) םירתבה ןיב

:19"תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ"ו ,18רקיעה אוה השעמה ירהו ,השעמ ןינעב םייסלו

ללוכ ,םוקמו םוקמ לכב זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי תוגיגחל תומיאתמה תונכהה ד"ע ררועל שי
הרות ,תודהי ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק - דחוימבו
טרפבו) םיברב הרות ירועישב הפסוההמ ליחתמו ,הצוח תונייעמה תצפהב טרפבו ,'יתווצמו
רמאמהב שגדומכ) 20"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואב (הלואגה לעב לש ותרותב
הכוראב רבודמכ ,(והודמלי יאדובש הנושארה זומת ב"י תגיגחל הלואגה לעבד (בתכמהו)
.הנורחאה הפוקתב

שממ לעופב איבתו זרזתו רהמת זומת ג"י-ב"י תלואגל רשקב הבוט הטלחההו רובידהש ר"היו
םילאגנ הז ק"שה םויבש דעו - ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא דימו ףכיתו
וניצראל ,22"הנה ובושי לודג להק"ו ,21"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכ
תאז" עבצאב םיארמו ,23שדקמה תיבלו שדוקה ריע םילשוריל ,תומוא רשע ץרא ,השודקה
םהש יפכ םינושארה תוחולבש תורבידה תרשעד הקיקחה תויתוא הנה ,"הרותה תקוח
.25"ר"יכא הלגי הרהמ ,חישמה ךלמ השעי(ש) תירישע "המודא הרפ"ה הנהו ,24ןתומילשב
(הגומ - נ"שת'ה זומת ,תקוח פ"ש תחישמ)

__________
.מ"כבו .ןושח "םוי םויה" .(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (1

,זי הליגמ י"שרפ (2

.אכ ,אכ ונתשרפ י"שרפ (3

.התע-הז תדחוימ האצוהבו .ע"פב סרטנוקב פ"מכ ספדנו - נ"שו .'פ ב"ח ולש ק"גא (4

.(ח 'ירכז) "םילשורי בשת תוזרפ" ,"תזרפ" (םידיסחה יפב) הנמיסש - ז"פרת תנשב (5

.נ"שו .לת ע"ס ו"ח ולש ק"גא (6

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (7

.טער שיר ד"ח ולש ק"גא (8

,עובשה ימי לכ םיללוכה םיפוצר םימי העבשד תומילשה רבכ הנשיש ,זומתב העבשב - וז הנש תועיבקבו (9
תוללכ םע םג הרושק םימי 'זד תומילשהש ,ריעהלו - .זומת תבשה םויל דע זומת ןושאר םוימ ,םרדסכו
."הנבל שודק" ינפל ז"הדא רודיס) דלומהמ םימי רחאל (שדוחה םע הרושקה) הנבלה ןישדקמש - שדוחה
.(נ"שו .ב"ס ג"לפ ללוכה רעש הארו

.בכ ונתשרפ י"שרפ (9*

.מ"כבו .ךליאו א ,זי וצ ת"וקל האר (10

ש"הש י"שרפ (11

תונושאר 'גד רוריבה תומילשש (ךליאו זט 'ע) א"ח םירבד מ"אהדא ירמאמב באומ תא רצת לא ה"ד האר (12
.הרותה תוימינפ יוליג םע רושק

,טכ אובת (13

.דועו .201 א"ח ט"משת ש"הס האר (14

חי ,וט ךל ךל) "'יושע איה וליאכ ה"בקה לש ותרימא" ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" החטבהה לע ףסונ (15
.(י"שרפבו

הנש י"קד תומילשה תישענ ובש - וז הנש זומת ב"יב ורמואל םיליחתמש רומזמב אוה הז קוספש ,ריעהל (16
רמול םיליחתמ זאו ,א"יקה תנש הליחתמו ,(נ"שת זומת ב"י - ם"רת זומת ב"י) הלואגה לעב לש ותדלוהל
ש"וקל האר) תוקלתסהה ירחאל םג ךיישש ,םינשה רפסמל םיאתמה רומזמה רמול גהנמה פ"ע) א"יק רומזמ
.((נ"שו .268 ח"כח

.טכ ,בל חלשיו (17

.ז"ימ א"פ תובא (18

.נ"שו ,נק תבש האר (19

.ו"מ ג"פ תובא (20

,ד"וי אב (21

,אל 'ימרי (22

ה"פ) "שדקמה תיבב וניתובאל ושענ םיסינ הרשע" - וז תבשב םידמולש תובא יקרפל תוכיישהמ ריעהל (23
.(ה"מ

האר) "ןוצרב םינושארה" - (תומילשב תונושארה תוחולהש) םינושארה םוי םיעבראב םיאצמנש ןויכ (24
.(ד"ס חלש פ"ש תוחישמ סרטנוק

.ךליאו 131 ח"כח ש"וקל הכוראב האר .ג"פס המודא הרפ 'לה ם"במר (25


חישמ ,ןושיל ןמז ןיא
"דימ" אובל לוכי

:דימ 'יהת םיתמה תייחת םג כ"מחאלו דימ אובל לוכי חישמש ךכמ הארוהה

ירחאל תבש יאצומ דע ןמז ול שי ,וישכע אובל לוכי אל חישמו ןויכש ,ומצעל בושחי אלש
!גונעת תבשב הניש ירהש ,םייתניב ןושיל ךלי אוה אלימב ,הלדבה

ליחתהל וילע - אלימבו ,"דימ" אובל לוכי חישמ לבא ,"גונעת תבשב הניש" ןכאש ול םירמוא
הז אל ירהש ,תבשב רוסאה רבד אל ןבומכו] תבשב רבכ הלועפמ לחה ,דימ הזל ןנוכתהל
רוסאש אפוג הזמ ןבומכ) "ולוכ םלועה לכ תאו" ומצע תא ועירכיש "וניתדובעו ונישעמ"ה
תבשב םידמועשכ טרפבו ,[תבשב תורתומה תולועפ םישוע תבשב רבכ לבא ,(תבשב ז"א תושעל
.זומת ג"י-ב"י תא תכרבמש תבשהו ,זומת 'גד עובשה תא תמייסמה

,"םתובשומב רוא 'יה לארשי ינב לכל"ו ,"המר דיב" םייוצמ תולגה ןמזב דועו

תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע" וליפאש ,הזב ףיסוהל הלוכי הלועפ לכש תעדל וילעו
,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ

.המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהתו

,ונשארבו םכותב הלואגהו רסאמה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקהו"ה 'יהיו

.שממ ונימיב הרהמב
(הגומ יתלב - א"משת'ה קלב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


תאיבב הנומאה קוזיח
ותאיבל 'יפצהו חישמה

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ הארוהה

,ותאיבל 'יפצהו חישמה תאיבב הנומאה קוזיח ד"ע זוע רתיבו תאש רתיב שיגדהל שי . .
תשרפמ לחה ,הלואגה ינינעב הרותה דומיל י"ע - דחוימבו ללוכ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"
םיכלמ) תוכלה" םשב םיארקנה םינורחאה םיקרפ ינשב - ם"במרהל ד"יה רפסב ןכו ,עובשה
"'וכ וליאכ 'וכ קסועה לכ"ד ןפואב אוה ולא םינינעב דומילה ,רשא ,"חישמה ךלמ תומחלמו
.שממ לעופב ףכית םילעופו םיזרזמו םירהממ ז"יעו

חישמ תאיב 'יולת הזבש) הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל - רקיע ז"גו דועו
רואל ואציש אלא טרפבו ,ויתוחישו וירמאמ הלואגה לעב לש ותרות דומילמ לחה ( . . ונקדצ
תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכ יככותב ,שממ "םישדח"ד הלעמה םהב שיש הנורחאל
. . הצוח תונייעמהו
(הגומ - ט"משת'ה ,זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"ש תוחישמ םיעטק)


חישמ לש תוצוצינ


"רעבירא הליחתכל" אוה זומת

וניא ירהש ,רעבירא הליחתכלמ ןינע אוה ,וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע וניקולא 'יוה יהיש הז ןינע
ותדובע דבועש אלא ,'וכו עויסו הנכה ,הקדצ ,שאר דבוכ י"ע (רעטנורא הליחתכלמ) הסנמ
רמאמכ תובאה םה (ונמיה הלעמל ןיאש ןפואב) הלענ יכה ןינעהש עדויו רעבירא הליחתכלמ
הליחתכלמ) הלענ יכה ןינעב ותדובע ליחתמ כ"פעאו ,השלשל אלא תובא ןיארוק ןיא ל"זר
ןושל םג והזש ל"נה שוריפה יפל טרפבו .וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע וניקולא 'יוה יהיד (רעבירא
'יה הז קוספש ליעל אבומהמ ריעהלו] רתוי ךרעב אלש רעבירא הליחתכל הז ירה ,החטבה
הלחתב יכ .רעבירא הליחתכלמ אוה זומת ןינע םגש ,זומת 'גב ונרוד אישנ תחיש תלחתה
אתלחתא 'יה הזש ררבתה כ"חאו ,תולגהב הדירי ,יכפה ןינע אוה זומת 'גד ןינעהש ובשח
.[רעבירא הליחתכל לש ןינע אוה ומצע הזד .הלואגד
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ירשת ג"יל רוא ,'וג ונמע וניקולא 'יוה 'יהי ה"ד רמאממ עטק)


לעפי :הטושפ "הצע" הנשי
חישמ תאיב תא דימו ףכית

ינינע לכב "םערוטש" ךותמ ףיסוהל - םיאתמה ןפואב זומת 'גד חכ-תניתנה תא ולצניש ר"היו
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהד הדובעה

ג"י-ב"י הלואגה ימיב תושעל המ םהל ראשי אל ,זומת 'גב תאז ושעי םאש "םיששוח"ה ולאלו
!הדיחיה הגאדה וז 'יהת יאולה - זומת

ינינע לכב "םערוטש" ךותמ וקסעי :הטושפ "הצע" הנשי - םתוא הדירטמ םנמא וז "הגאד" םאו
םגתפ פ"ע טרפבו ,ונקדצ חישמ תאיב תא דימו ףכית ולעפי ז"יעו ,תונייעמהו תודהיה תצפה
תושעל המ - וז הלאש ולאשי ,אלימבו ..."ךאלפענק יד ןצופוצ" אלא ונל רתונ אלש הלואגה לעב
...!"תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת"ו ,איבנה והילא לצא - זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תחישמ)


ונקדצ חישמ סנכנ הנה

,"הז רמואו ועבצאב הארמ"ד ןפואב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - תוטשפבו
,שושימ ןושלמ ,שממ לעופב ,("ונקדצ חישמ ןיירא זיא טא") "ונקדצ חישמ סנכנ הנה"
םהרבא לש ותירבב אצמנש יפכ קר אל - איבנה והילאל עגונב ז"דעו ,םידיב ששמל םילוכיש
ןמז ותואב אצמהל לוכי ןכלש ,ימשג ףוגב שבלתמ אלש ,דבלב ץוצינ ,לארשימ א"ואכד וניבא
תומשנ ,הז ונרודב י"נב לכל עגונב ז"דעו ,ףוגב המשנ אלא ,םינוש תומוקמב תותירב המכב
הלעש איבנה והילא י"ע רבכ לעפנ ףוגה רוריבד ןינעה ,ןכש ,םייתניב קספה אלל ,םיפוגב
.המימשה הרעסב
(הגומ יתלב - ט"משת'ה זומת ב"י הלואגה גח ,קלב-תקוח פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ונימיב "אתודיסחד ילימ"ב ךרוצה

אבומ ,תובא יקרפמ קרפ ץיקה תותבשמ תבש לכב דומלל גהנמה םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש 'בהו 'אה ההגההמ (ןטקומ) םוליצ הזב
.ו"משת'ה יעסמ-תוטמ פ"ש תחישב הרעה לע

הרעהל תוכיישה החישהמ תורוש 'סמ ונאבה כ"ומכ

(287 ח"כח תוחיש יטוקלב הספדנ)

'א םוליצ


'ב םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

.('א םוליצ) 'בה ההגהמ םוליצב - ('ב םוליצ) 'אה ההגה לש ק"יתכה חונעיפ

.ןברוחה ירחאל ואב םלוככ םבורש :םילימה תא יברה ףיסוה הרעהה תליחתב

:הרעהל ךיישה החישהמ עטק ןלהל

לעפתנ טינ טרעוו'מ ןוא ,תורשפ םוש ילב ,'יתווצמו הרותה ינינע לכב ףקות - הדובעבו . .
טלאוו תולגה אלול סאוו .תולגה ןמזבש םיבוכיעו תועינמו םירתסהו תומלעה עלא ןופ
.43ןראוועג הלגתנ טינ ףקות רעד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish