ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

דמעמל הלעתמ הלואגה ינינעב הרותה דומיל י"ע
,הלואגה ינינעב תויחל ליחתמו ,הלואג לש בצמו
"אב הז הנה"ש השגרהו הרכהו העידי ךותמ

*

(קלב :ק"האב) קלב-תקוח שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= חיש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ז"לשת'ה זומת ב"י תחישמ / שדח הדובע רדס ליחתמ םינש לבוי לש םמויסב

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ...!?חצחצל רשפא המכ

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
םעה תומילש ןינעב החיש / !אל ללכב תדהמו ,םהל תפכיא "ה'יצילאוק"המ

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / חישמו הלואג ינינעב "תויחל"

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
יברה תהגהמ םוליצ / ג"יב אלו - תבשב לחשכ - זומת ב"יב תודעותהל הביסה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םינש לבוי לש םמויסב
שדח הדובע רדס ליחתמ

- "אכלמד אתעקפא" לש ןינעה ונשי ,םינש לבוי םיפלוח רשאכ
ךא ;לבויה ןינע דצמ םיאבש החלצהו עויס הלעמלמ ןתונ ה"בקהש
הליחתכלמ םדאהש - "טוידהה ןמ שא" םג תויהל הכירצ הז םע דחיב
דע רשא * שדח הדובע רדס ליחתמ לבויה תנשמש ןפואב תאז השוע
הנשב התיהש הדובעל ךרעבו הגרדהב ,"ךלהמ" תניחבב 'יה לבויה
הנשה הליחתמו לבויה תנש תמייתסמ רשאכ כ"אשמ ,הז ינפלש
,הלא םינינע לכב גולידו "הציפק" תישענ - לבויה רחאל השדחה
* זא דע התיהש הדובעל ךרעב אלש שדח הדובע רדס ליחתמו

*הגומ יתלב - ז"לשת'ה זומת ב"י תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

הנש דע ז"פרת תנשב הלואגה זאמ הנש לכב ךייש ,זומת ג"י ב"יל עגונב 1ליעל רבודמה לכ .א
תדחוימ הארוה תעכ הנשי ז"דעו ,המצע ינפב הנש לכמ תודחוימ תוארוה םג םנשי םלוא ,וז
:ז"לשת תנשל עגונב

,2"םלוע" םיארקנ הנש םישמחש ,ז"פרת תנשב הלואגה זאמ הנש םישמח ואלמנ וז הנשב
.תדחוימו הלודג הפוקתו

אלו ;םלוכ לארשי לכל דיחא ןינמ םע רושק ,יולגב ,בתכבש הרותב םיאצומש לבויה ןינעש ףא
תייהנ איה םישימחה תנש ולצא העיגמ רשאכו ,םינשה תא רופסל םיליחתמ דחא לכ לצאש
,ולוכ לארשי ללכל דחא ןינמ ונשי אלא - (3"הל הרפסו"ל עגונב םיאצומש יפכ) תדחוימ הנש
תולבוי כ"חאו תוטימשה תא רפוסו עבוק ןיד-תיבש ןינמ

רשאכ אקווד םאה ,רמולכ ,הזב הז יולת תולבויהו תוטימשה ןינמ םאה 4תקולחמה עודיכו]
ךא .תולבויה ןינמ אלל ףא תויהל לוכי תוטימשה ןינמש וא ,תוטימש םינומ זא תולבוי םינומ
,[לארשי ינבמ דחאו דחא לכ רובע דיחא ןינמ ןניה לבוי ןהו הטימש ןה פ"כע

תווצמ םע הרושק - הטימש :םיאנת המכב יולת לבויו הטימשד ןינעה ירה ,הזל ףסונו
לכ" 'יהיש ךירצ אפוג לארשי ץראבש - לבוי כ"וכאע ,(אקוד לארשי ץרא םע) ץראב תויולתה
- 5"'ילע 'יבשוי

הז ירה אפוג הז םדא לצאו ,דיחי םדא םע הרואכל רושקה "לבוי" תודוא רבודמ ןאכ כ"אשמ
.וייח ימי ךשמב היהש דחוימ ערואמ םע רושק

.ןמקלדכו ,םישמח לש ןינעה ונשי וב םג רשא ותמגוד ןינע םיאצומ ,כ"פעא

ןינע םע רושקה הטימש לש ןינמ םג ונשי ,לארשי לכ רובע הטימש לש דיחא ןינמ ונשיש םשכ .ב
ןינמש ,6"םנח ישפחל אצי תיעיבשבו דבעי םינש שש" תויהל ךירצש "ירבע דבע"ל עגונב - יטרפ
.ולש םינשה יפל דרפנ ןינמ אוה וז הטימש

ינב לכל" דיחא ןינמ אוהש - (עובשה ימימ יעיבשה םוי) תבשה ןינעב םג םיאצומ הז ךרד לע
ךלהמ 'יה"ש הרקמב ,ולש םימיה יפל דיחי רובע דרפנ ןינמ םייק הזב םגש - "םתובשומב לארשי
םוי רמשמ" וא ,"דחא םוי רמשמו םימי השש הנומ(ש אוה ןידה) תבש יתמיא עדוי וניאו רבדמב
.הרותה ןמ תבש יהוז ולצאש 8העד הנשיש דע ,7הזב תועידה יתשכ ,"השש הנומו דחא

וניא הז ןינמ ירהו ,9"הנש םישימח יול לש ומלוע" - יולל עגונב לבויה ןינעב םג םיאצומ ז"דע
.ומצע ינפב יול לכל אלא ,ולוכ יול טבש רובע

הזש ,11"םלוע דע םש בשיו" קוספב וילע רמאנו ,10יול 'יהש איבנה לאומשמ תאז םידמולש יפכו
הלישב בשי זאמש ךכ לע םירמוא .םייתנש - םישדח ד"כ ול ואלמשכ ,12"ותלמג רשאכ" ליחתה
.13"הנש םישימח יול לש ומלוע"ש םיאור ןאכמ - הנש ב"נ ויה וייח ימיש תויהו ,"םלוע דע"

דובעי אלו הדובעה אבצמ בושי הנש םישימח ןבמו" םייולה תדובעל עגונב כ"שמ םג והזש
.הנש םישימח אוה יול לש ומלועו תויה ,(14"תרמשמ רומשל . . ויחא תא תרשו" קר אלא) "דוע
.טרפב יול לכ םע רושקה לבויה ןינע ונשיש םיאור ךכמו

המדקהב בתכ הלואגה לעבש יפכ - דחוימ ערואמ םע רושקה "לבוי" לש ןינע םיאצומ ,ףסונב .ג
,"'וג םכתאמ וצלחה" ה"ד ויבאמ עודיה רמאמה תא סיפדהש העשב ,15"וצלחה סרטנוק"ל
- הנושארה םעפב רמאמה תרימא רחאל הנש םישימח

הנש םישמחה תנש" 17רהב תשרפב קוספה לע 16רהזב רמאנש המ והזש ,בתכמ ותואב אוה בתוכ
תויתוא אוה "לבוי"ש ,"וישרש חלשי לבוי לע 18רמא תאד המכ ?"לבוי" יאמ" - "איה לבוי
."לבוי"

וכרדש ,20"עיסת םירצממ ןפג" קוספה לע 19שרדמה ירבד םידקהב ןבוי - םיניינעה רשק רואיבו
זא אקוודו ,רחא םוקמב ועטונלו ותעיטנ םוקממ ורקעל שי וחיבשהל ידכש (ןליא ללכבו) ןפג לש
.חיבשמ אוה

ידכ) "לבוי" ארקנה בוט לחנ לע ןליא תעירז - קוספב טושפה שוריפ ןיב רשקה ןבומ ז"פעו
(ורבע רשאכ דחוימב אטבתמו) םע םג רושק ןליאה חבש רשא - רהוזה שוריפ ןיבל ,(וחיבשהל
.שדחמ ןליאה תא ועטנש זאמ םינש לבוי

לבויה ןינמ ,אפוג יטרפה ןליאב (ב) .יטרפ ןליאב יולתה לבוי ןינמ (א) :םינינע ינש םיאור ןאכמו
תספדה תא הלואגה לעב הוושמ ןכלו ,"לבוי לע" ותוא ועטנש זאמ - םייוסמ טרפב יולת
:רהוזב רמאנהל - הנושארל רמאנש רחאל םינש לבוי - "וצלחה סרטנוק"

השעו םיסרטנוק המכ סיפדה ,םירמאמ כ"וכ רמא ירה ויבא רשא ,ויבאמ סרטנוק והזו רחאמ
החלצהו דחוימ ןכות ונשי ,הז סרטנוק לש הלועפל עגונב ,כ"פעא - וייח ימי ךשמב תולועפ כ"וכ
.רמאמה תרימא זאמ לבויה תנש העיגמש העשב תדחוימ

:הנושארה םעפב הלואגל םינש לבוי - וננינעל עגונב ןבומ הזמ .ד

,לבויה ןינע הזב שיש - "וצלחה" סרטנוק תספדהל עגונב רומאכ - קספ ומצע הלואגה לעבו תויה
.ומצעל עגונב םג אוה הז קספש ןבומ

רשקמש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנ" 22הנשמה לע 21העודיה בוט-םש-לעבה תרותכו
ןושלה תויהל ךירצ 'יה הרואכלש - "ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו" :23הנשמה םע הז
רמאנ עודמו ,(ןידה תא םינתונ כ"חאו ,ןובשחה תא ותיא םישוע םדוק) "ןיד (כ"חא)ו ןובשח"
?"ןובשחו ןיד"

,םייוסמ השעמ לע םדאה תא שינעהל םיצור רשאכש ,ראבמו הלא תוינשמ יתש ט"שעבה רשקמ
שנוע הזיא - ול הארנ המ ותוא םילאושו ,רחא והשימ םע הרקש המוד הרקמ לע ול םירפסמ
אוה םגש - ןובשחה תא ותיא םישוע ,ינשה לע ןידה תא קסופ אוהש העשבו ?ךכ לע ול עיגמ
"ןיד" םדוק אוה רדסה ןכלש) ינשה לע קספש שנוע ותוא ול עיגמ אלימבו רבד ותוא תא השע
.((ויבגל) "ןובשח" כ"חאו (ינשה לע קספ אוהש)

ינשה לע קסופ אוה רשאכש - "ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנ" תרמוא הנשמהש המ והזו
וניא אוה וילא עגונבש ףא :תרמוא תאז ,"ותעדמ אלש . . ןיערפנ" יזא ,"ותעדמ" שנועה תא
.("ותעדמ") ינשה לע קספ ךכש םושמ ,ונממ ןיערפנ תאז לכב ,("ותעדמ אלש") שנועהמ הצורמ

תויה :וננינעבו ,24"'וכ הבורמ הבוט הדמ"ל עגונב כ"וכאע - ןישנועה ןינעל עגונב אוה ךכ םאו
שי הנש םישמח תופלוח רשאכש (וצלחה סרטנוק תספדה) ויבא לש ןינע לע רמא הלואגה לעבו
.ומצעל עגונב םג ןידה תא קספ הזב ירה ,דחוימ ןכותו תדחוימ החלצה רבדל

לכל עגונב הצר הלואגה לעבש םינינעה לכב זוע רתיו תאש רתיב וישכע וקסעי רשאכ ,ןכלו
הכירצ - 25עודיה ובתכמב בתכש יפכ - "הנוכי לארשי םשב"ש ידוהי וליפא ללוכ ,ידוהי
ןפואבו ,רתוי הבר החלצהבו רתוי דוע לועפל תוחוכ ויהיש תדחוימ החלצה ,הנשיו תויהל
.רואו ךלוהו ףיסומד

,תוטשפב לבוי לש ןידה יפ לע הראבלו הרשקל ןתינ ,לבויה ןינע םע הרושקש החלצהה ,הנהו .ה
:רהב תשרפב רבודמה

לא שיא םתבשו" רמאנש ומכ ,רכומל הנוקהמ תועקרקה תורזוח זאש אוה לבוי לש ןידה
יתש ןנשי הזבו ,27תוריחל םידבעה םיאצוי לבויה תנשבש ,םידבעל עגונב ז"דעו ,26"ותזוחא
:תורבס

ןינקהו דובעשה תא עיקפהו רזג ה"בקהש רמולכ ,"אכלמד אתעקפא" 28ארמגה ןושלכ ,והזש
.ןירוח-ןב 'יהנ דבעהו רכומל הדשה תרזוח ןכלש ,דבעהו הדשה לש

ןינעל עיגהל ךרוצ ןיאש ךכ ,לבויה דע קר םדאה רוכמי הליחתכלמש התויצ הרותה
קר אוה רכממה הליחתכלמו תויה - דובעשה תא העיקפמה ךלמה תריזג - "אכלמד אתעקפא"ד
.לבויה דע

הכלהל תועידה יתש ןיב אנימ-אקפנהו

לופלפהו אירטו-אלקשהש לככ ,ונייהד ,"רקיעה אוה השעמה" איה הרות לש הכרד ירהש -
אנימ-אקפנ יאמלו ,"והייניב יאמ" תעדל ףוס לכ ףוס ךירצ ,םיבחרו םיקומע ,םיבוט ויהי
- לעופב השעמל עגונב

כ"חאו ,גהונ לבויהש ןמזב הדש רכמ םא ןידה והמ - ןהמו ,מ"קפנ כ"וכ 29יבו'צגורה הזב איבמ
?לבויה לטב

ושוריפב י"שרש יפכו .לטב כ"חאו ,תולבויה ןינמ 'יה תועדה לכל זאש ןושאר תיב ןמזב 'יהש יפכ]
.["קוספיש לבויה דיתע רמוא י"ר 'יה ןאכמ" ,"לבויה 'יהי םאו" 30קוספה תא שרפמ הרותה לע

ןינע ונשי לבויה עיגמשכ כ"חאש אלא ,"תותימצל" ורכמ הדשה תא רכמש העשבש רמאנ םאב
;הנוקה לצא הדשה תראשנ ,לטב לבויהו תויה ,ןכ םא - "אכלמד אתעקפא" לש

תא רכומ אוה הרותה יוויצ דצמש אלא ,"אכלמד אתעקפא" לש ןינע הז ןיאש רמאנ םא לבא
- 31"ץראה לכ יל יכ תותימצל רכמת אל ץראהו" בותכה ןושלבו ,תותימצל אל הליחתכלמ הדשה
.םייוסמ ןמזל קר הדשה תא רכמ הליחתכלמו תויה ,לבויה לטב עצמאב םא מ"קפנ ןיא יזא

(לבויה דע קר איה הליחתכל הריכמהש אלו) "אכלמד אתעקפא" אוה לבויש תויארה תחא ,הנהו
קר הליחתכלמ הדשה תא רכמ רשאכ כ"אשמ ,רומג ןינק אקוד עיקפמ לבויש 32ןידהמ איה
אל ןינקהו רחאמ ,הריכמה תא עיקפמ אוה ןיא - לבויה לח עצמאב םא וליפא ירה ,םינש המכל
.(דבלב תורופס םינשל אלא) רומג 'יה

רועיש 'יה רשאכ אקווד ליעומש שנוע ד"ע ,רומג ןינק קר עיקפמ לבויהש ,איה הזב הרבסההו]
'יה רשאכ קר וריתהל רשפאש רדנל עגונב ז"דעו ,ליעומ שנועה ןיא רועיש יצחב כ"אשמ ,רומג
[לבויל עגונב ז"דעו ,33וירדג לכב םלש רדנ

ירהש - לבויה דע קר איה הליחתכלמ םדאה לש הריכמהש רמול רשפא יא חרכהב ,ז"פעו
רפסמל רכמ םא מ"קפנ יאמד ,הריכמה תא עיקפי אל לבויהו ,הרומג הריכמ וז ןיא הז הרקמב
,ל"נכ רומג ןינק ונניא ןינקה הרקמ לכב ,לבויה רחאל דע םינש רפסמל רכמש וא לבויה דע םינש
.ןינקה תא עיקפהל חכ לבויל ןיא אלימבו

."אכלמד אתעקפא" אוה לבויה ןינעש חכומ הזמו

תחא העד יפל רורב ןיד קספ תויהל ךירצ ,וכופיהו רבד תושעל רשפא יאש ןויכ ,הכלהל ,הנהו .ו
הז ןיאו ,תועדה יתש םייקתהל תולוכי וב ןינע תודוא רבודמ רשאכ ךא ;('ינשה העדה יפל אלו)
יתש יפל םיגהונ םהב םירקמ םיאצומ ןכאש יפכ ,תועדה יתשכ טוקנל רשפא יזא - וכופיהו רבד
יפל םג אוה ןידהש ינפמ תורמוח השועשכ כ"אשמ - רודיהו הרמוח רותב) תחא תבב תורמוח
.(35"ךלוה ךשוחב ליסכ" 34ארמגה הנכמ וזכ הגהנה ירה ,הינש העד יפל םגו תחא העד

- וננינעל עגונבו .תועדה יתש יפל תושעל םילוכי םהב ,םיינחור םינינעל עגונב םג ןבומ ז"דעו
:36"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא"ו תויה ,ל"נה םינינעה ינש וב םנשי ,יטרפ ןינע לש לבוי

עויס הלעמלמ ןתונ ה"בקהש - "אכלמד אתעקפא" לש ןינעה ונשי ,םינש לבוי םיפלוח רשאכ
םדאהש - "טוידהה ןמ שא" םג תויהל הכירצ הז םע דחי ךא ;לבויה ןינע דצמ םיאבש החלצהו
תויהל ךירצש ןויכמו ;שדח הדובע רדס ליחתמ לבויה תנשמש ןפואב תאז השוע הליחתכלמ
התיהש יפכמ זוע רתיו תאש רתיב אוה שדחה הדובעה רדסש ןבומ ירה - "שדוקב ןילעמ"
.ז"נפלש םינש לבויב הדובעה

:"הנש םישימח יול לש ומלוע"ד ןיינעה םע דחוימ רשק שי ל"נה הדובעה ןפואל ,הנהו .ז

לש ומלוע"ד "הנש םישימח"ד ןיינעה תמגוד ונשי ידוהי לכ לש ותדובעב רשא ,םישרפמ םנשי
תא אוה לבקמ םירשע ןב ותויהבש ,37"ףודרל םירשע ןב" רשא אוה הדובעה רדס ,ןכש - "יול
,38"הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" ליגרה ךרד לעש ןויכו ,"לארשיב אבצ אצוי" תויהל חוכה
רדס ונשי זא ךא ,39"הנש םירשעו האמ וימי ויהו"ש דע ,38"הנש םינומש תורובגב םא"ש פ"עא]
,(םיעבש ליג דע םירשע ליגמ) הנש םישימח םנשי ידוהי לכ לצאש אצוי ןכ-םא - [הנוש הדובע
דובעי אלו הדובעה אבצמ בושי הנש םישמח ןבמו" יול טבש יבגל שוריפב רמאנה ד"ע םהש
.40"דוע

,דבלב יול טבש אל" רשא לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה ירבד יפ לע ,אוה הזב רואיבהו
וקלח 'יהיו םישדק שדוק שדקתנ הז ירה . . ותוא וחור הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ אלא
."םלועל ותלחנו

הז ןושלש םושמ ,"םישדק שדוק שדקתנ" ם"במרה ןושלב רואיב שורד הלגנ יפ-לעד ,ריעהלו]
ףיסומ דועו ,יול טבש תודוא ירה רבדמ ם"במרהו ,םייולל עגונב אלו 41ןרהאל עגונב קר רמאנ
.["'וכ וחור הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ"

:הלואגל הנש םישימח - וננינעל עגונבו

לכ תא ם"במרב ראבמש יפכ ,"ותרשל ינפל דומעל . . ותוא וחור הבדנ"ד ןינעה ונשי רשאכ
לש ומלוע"ל תדחוימ תוכייש הזל שי ירה - 'וכו םלועה ילבהמ םישרופש ,'ה תדובעב םיטרפה
."ותרשל ינפל דומעל" אוה ונינעש "יול

ךלוה לכה"ש ,םישימחה תנש םתוחו םויסל םיעיגמו הנש םישימח תופלוח רשאכ ,אפוג הזבו
אתעקפא" לש ןינעה תמגודב ,הלעמלמ החלצההו הכרבה ןה ןנשי יזא - 42"םותיחה רחא
'יה לבויה דע רשא הזכ ןפואב איה הטמלמ םדאה תלועפש ,'ינשה העדה יפכ ןהו ,לבויב "אכלמד
תנש תמייתסמ רשאכ כ"אשמ ,הז ינפלש הנשב התיהש הדובעל ךרעבו הגרדהב ,"ךלהמ" תניחבב
לכב ("גנורפש א טרעוו") גולידו "הציפק" תישענ - לבויה רחאל השדחה הנשה הליחתמו לבויה
האר" 43עודיה ןושלבו ,זא דע התיהש הדובעל ךרעב אלש שדח הדובע רדס ליחתמו ,הלא םינינע
."שדח םלוע" 'יהנ וישכעו ,םייוסמ ןפואב לבוי לש ומלוע 'יה םדוק רשא ,"שדח םלוע

תוכלמב םלוע ןקתל"ד ןינעה 'יהי זאש ,ונקדצ חישמ תאיבב "האר שדח םלוע"ל הנכה 'יהי הזו
םימע לא ךופהא זא"ו ,44"םכנאצ וערו םירז ודמעו" - ץראה ימע לכ לע לעפי הזש דע ,"י-דש
'הל התיהו"ל דע ,46םיכלמ תוכלהב םייסמ ם"במרהש יפכ 45"דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,שממ בורקב ,47"הכולמה

__________
.(ס"שת - י"שת טבש ד"וי) א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל םינש לבוי םע רשקב אבומ (*

.ךליאו 191 ב"ח ז"לשת "שדוק תוחיש" (1

י"שרו אתליכמ ,וט ןישודיק ,אכ םיטפשמ .א"ה ד"פ תוכרב ימלשורי .םש י"שרפבו בכ לאומש (2
.בל ,הכ רהב הארו .פ"הע

.חכ ,וט ערוצמ (3

,בל ןיכרע ונמ ה"דות האר (4

.םש ןיכרע (5

,אכ םיטפשמ (6

,טס תבש (7

.ו"עס א"ח ז"בדרה ת"וש (8

.א"ה ד'"פ תוכרב ימלשורי (9

א"ש י"שריפ האר (10

.בכ םש (11

.דכ םש (12

.םש י"שריפ הארו (13

.וכ-הכ ךתולעהב (14

.גכר ט"נרת מ"הסב םג ספדנ (15

.ב"עס ,צר ג"ח (16

,הכ (17

,זי 'ימרי (18

.מ"כבו ,ד"מפ ר"ומש (19

םילהת (20

.1207 ד"ח ש"וקל הארו .טפ תוא תופסוה ט"שכ (21

.ז"טמ ג"פ תובא (22

.ג"פר םש (23

.נ"שו ,אי הטוס (24

.ומק ח"פרת מ"הסב ספדנ (25

,הכ רהב (26

.אמ-מ םש (27

,טק מ"ב (28

.ג"כס ג"פ תונופצ-חנעפמב אבוה (29

,ול יעסמ (30

.גכ םש רהב (31

,טע מ"ב (32

.ז"יס ח"כרס ד"וי ע"וש םירדנ האר (33

ןיבוריע (34

.די תלהק (35

,גי ןיבוריע (36

.ב"כמ ה"פ תובא (37

םילהת (38

תישארב (39

.הכ ךתולעהב (40

.גי ,גכ א"הד (41

,בי תוכרב (42

,ל"פ ר"ב (43

,אס 'יעשי (44

'ינפצ (45

.א"יפ (46

.אכ 'ידבוע (47


הלואגה ןמז


...!?חצחצל רשפא המכ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

יתאפ ץחמו 'וג בקעימ בכוכ ךרד בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא" 1קוספה לע ונתשרפב .א
."'וכ דוד הז . . ןמז רחאל אלא אוה התע אל ךא" :י"שר שרפמ "באומ

רחא לשומ 'יהי דועו" :י"שר שרפמ "ריעמ דירש דיבאהו בקעימ דריו" 2קוספה לע ךשמהבו
."'וכ םי דע םימ דריו וב רמאנש ,ןכ רמוא חישמה ךלמ לעו . . בקעימ

יפכ] םעלב לש ונמז ירחאל הנש תואמ עברא 'יהש ,ךלמה דודל עגונב םא ירה :ןיבהל םיכירצו
ךלמ"ל עגונב ,"ןמז רחאל אלא אוה התע אל"ש םיריהבמ ,[הריחבה תיב 'להב בשחמ ם"במרהש
הנש 2000 רבכ ופלח י"שר לש ונמזב 'יפאו ,עיגה אל ןיידע םינש יפלא רחאל םגש ,"חישמה
!?"ןמז רחאל אלא אוה התע אל" :רמולו ריהבהל ךרוצ שיש כ"וכאע - זאמ ךרעב

,אב אל ןיידע חישמ ןכא עודמ :ארקמל שמח ןבה לצא רתוי הקזח אישוק הפסותינ הזלו .ב
!?תובר הכ םינש ירחאל

םישנא המכ ןובשח םיכרועש ירחאל לבא ,"וניאטח ינפמ" איה תולגה תביסש עדוי אוה םנמא
(תולגב) רודו רוד לכב כ"חאו ,(זא ויה םישנא המכ ךרעב םיעדוי ירהש) ינש תיב ןמזב ויה
הפוחל הרשע הנומשל ועיגהש (םידוהי ופסונ רוד לכב לבא ,תוחפ וא רתוי) םידוהי דוע ופסותינ
- םיבוט םישעמו תווצמו הרות לש יוביר ףסותינ אלימב ,3"וברו ורפ" תוצמ ומייקו ,ב"ויכו
"וניאטח"ה תא ונקתו הבושת ושע יאדוב ךא ,םיעשופו םיאטוח ויה םבורש ורמאי םא וליפאו
בר ןמז ךוראי ןוקיתהש ןכתי אל ,םיבר םיאטח הלא ויה םא 'יפאש ןויכ ,תולגה תליחתב ויהש
!ב"ויכו (י"שר ןמזמ) הנש 1000 טעמכ - ךכ לכ

יפכ ,ולטבש תוטימש םיעבש דגנכ הנש םיעבש התיהש לבב תולגל תאז םיושמ רשאכ טרפבו
רמאנ םא וליפא :ארקמל שמח ןבה לאוש ,אלימב ;4יתוקוחב 'פב םדוק דמל ארקמל שמח ןבהש
ךרעב (םיאטחה) םה ירה פ"כע לבא - ןושאר תיבב רשאמ םיאטח רתוי הברה ויה ינש תיבבש
םיימעפ קר אל - ירמגל ךרעב אלש אוה תולגה שנועש האור אוה לעופבו ,(ןושאר תיבל) טעמ
- (5"םכיתאטח לע עבש") [490 =] םיעבש םימעפ עבש אל וליפא ,םיעבש םימעפ שלש ,םיעבש
...!רתוי הברה אלא

זאש ןויכ - תולגה תא ךיראה הז אלימבו ,"וניאטח" דוע ופסותינ רודו רוד לכבש רמול רשפא יאו
!?תולגה תא רתוי דוע ךיראמ רוד לכ םאב ,ה"בקה ןיתממ המ רובע ןבומ אל

ויה תיבה ןמזב תומשנהש ןויכ - 6אוה הרותה תוימינפ פ"ע תולגה תוכיראל םעטה ,הנהו .ג
שיש תויטרפ תומשנ םה תולגה ןמזב תומשנה כ"אשמ ,םייללכ תוצוצינ ורריבש תויללכ תומשנ
לכ תא ררבל ידכ תומשנ רתוי הברהו ןמז רתוי הברה שרוד הז ןכל ,םייטרפ תוצוצינ ררבל םחכב
.'וכ תויללכה תומשנה לש "וניאטח"הו תוצוצינה

,ארקמל שמח ןב לש טושפה לכשה ךפיה והז - וזמ הריתיו ,תאז דמל אל ארקמל שמח ןבה לבא
ש"מ ד"ע ,ודגנכ דחא לש (תולג) שנוע אוה הזל ןוקיתה ,אטוח דחא םדא רשאכש עדוי אוהו תויה
לעו אטחי דחא שיאה" (:לאוש אוה כ"א)ו ,7"תובא לע ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל"
!?8"ףוצקת הדעה לכ

:אוה רואיבהו .ד

,ןכ ינפל דמלש המ תא רכוז ארקמל שמח ןבהש הקזחה לע ךמוס י"שר ללכ ךרדבש פ"מכ רבוד
רפסב וא ,דחוימ םעט ונשי םהבש תודדוב םימעפ דבלמ) ושוריפ לע בוש רוזחל ךירצ אל ןכלו
.(ב"ויכו ,רחא

דימ רכזנ אוה ,9"םירצממ אצי םע הנה" השרפה תלחתב דמול שמח ןבה רשאכ :וננינעב ז"דעו
עדת עדי םרבאל רמאיו" - (חספ רדסב םג ז"א רמא אוהש יפכו) םירצמ תולג תודוא דמלש המב
לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז 'יהי רג יכ
.10"הנה ובושי יעיבר רודו . .

,קחצי ,םהרבא לש וערז תודוא רבודמש ןויכ ,שנוע לש ןינע אקוד ואל איה תולגש ,תרמוא-תאז
שוכרב ואצי ןכ ירחא"ש ידכב הז אלא - תולג לש ןינע םהל עיגמש רמול ו"חו ,םיטבשהו בקעי
וחקל םה ,11"םירצמ תא ולצניו . . בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאשיו" ,לעופב 'יהש יפכ ,"לודג
"לודג שוכר"ה כ"וכאעו ,תוימשגב "לודג שוכר" ,םירצמ ץראב ויהש בהז ילכו ףסכ ילכה לכ תא
.(תוצוצינה רוריב) תוינחורב

,שנוע םשל הניא תולגה תוכירא :תיושכעה וז תולגל עגונב םג אוה ןכש ,שמח ןבה ןיבמ ךכמ
אלש - ?"לודג שוכר" הזיאו ,"לודג שוכר"ה תא ולבקי לארשי ינבש הצור ה"בקהש ללגב אלא
ץראב ויהש םינינעה תא קר וחקל זאש ןויכ ,םירצמ תאיציב 'יהש "לודג שוכר"ל ללכ ךרעב
,ןיבמ ארקמל שמח ןבהו ;ולוכ םלועה לכמ םינינעה תא תחקל םיכירצ וישכע כ"אשמ ,םירצמ
תולגה תכרוא ןכל .ףוס-ןיא תויהל לוכי "לודג שוכר"ה םג ךכ ,ףוס-ןיא אוה ה"בקהש םשכש
,בר "לודג שוכר" ולבקי לארשי ינבש ידכב ,םירצמ תולג לש הכרואל ךרעב אלש ,הברה כ"כ
."לודג שוכר"ב רתוי דוע ףיסומ הז - רתוי תכראתמ איהש לככו

...!?רועישה המכ ...!?"יתמ דע" :הלאשה ןיידע תראשנ ל"נהכ ירחאל .ה

אצנש יאולו" לארשי ינב ונעט םירצמ תולגב דועש הזל ףסונ ירה - "לודג שוכר"ה ליבשב םאו
הלא ונימיב הנה - תולגהמ תאצל רקיעה "לודג שוכר"ה לע םירתוומ םהש ,ונייה ,12"ונמצעב
הרותה אלא רויש ונל ןיא" ,'יתווצמו הרותה ינינעב ,תוינחורב - "לודג שוכר"ה לעופב רבכ ונשי
תצפהו תודהיה תצפהו צ"מותב וניתדובעו ונישעמ לש לודג יכה יוביר ונשיש ירחאל ,"תאזה
.הצוח תונייעמה

תא חצחצל" קר ראשנ וישכעו ,הדובעה לכ תא ומייס רבכש - רמא הלואגה לעבש יפכו
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל 14"םכלוכ ןכה ודמע"ו ,13"םירותפכה

ןויכ) "יתמ דע"ד ל"נה אישוק ץרתל ךירצ אל י"שר אלימבו ,י"שרפב אבומ אל םנמא הז ןינע
םכח דימלת ,קיתו דימלתה י"ע הלגתנ הז ונרודב לבא ;(םירותפכה תא חצחצל קר ראשנש
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש יתימאה

,חצחצמ ןמזה לכ אוהו ,םירותפכה תא חצחצ רבכ אוה !?"יתמ דע" - דליה וישכע לאוש אלימב
ועבטכ) סומינב תאז השועו (..."טצופ ןוא טצופ" ,"ןצופ ןייא ןיא טלאה רע") חצחצמו חצחצמ
...!אב אל ןיידעו - (דלי לש

,דוקיר ךותמ לארשי ינב לכ םיכלוה וז תבשב דימש ןויכ "יתמ דע" קועצל וכרטצי אלש ר"היו .ו
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,15"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"

הב ךיקלא יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל דוקירב םיכלוה - חישמ םע דחיו
אב הזש ןויכ ,סנ ךרדב אלו עבטה ךרדב י"א תא םישבוכו ,16"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ
,17"לארשי ץרא ןאכ השע"ד הדובעה י"ע טרפבו ,תולגה ןמזב הדובעו הנכה ירחאל

שדקל דע ,שדקמה תיבלו ,שדוקה ריע םילשוריל דוקירב א"ואכ ךלוה - אפוג שדוקה ץראבו
אוה ידוהי לכש ןויכ - 18ידוהי לכל תכייש םישדקה שדקל הסינכה תדובעש עודיכ ;םישדקה
ןהכ תסינכ לש הדובעה תכייש ידוהי לכ לצא אלימבו ,20"םילודג םינהכ" ,19"םינהכ תכלממ"מ
ונשיש (חישמ 'יחב) 21שפנבש ("תחא") הדיחי 'יחב דצמ - םישדקה שדקל םירופיכה םויב לודג
,ידוהי לכ לע תאז שרפמ אוה 23ימלשוריבש ,"בקעימ בכוכ ךרד"מ 22'יארה עודיכ] ידוהי לכב
25"הנשב תחא" ,ןמזבש הדיחיה םע דחאתמ הזש יפכ ,[ונקדצ חישמ לע תאז םישרפמ 24א"מבו
.םישדקה שדק - םוקמבש הדיחיו ,(פ"כהוי)

הרפכה תומילש ד"ע ,פ"כהויד ןינעה תמגודב איהש - הדיתעה הלואג תלחתב דימ 'יהי הז ןינעו
םימ םכילע יתקרזו" ,הדיתעה הלואגב 'יהי םג ךכ - 26תוליבט שמח ,פ"כהויב איהש הרהטהו
ץק" אוה פ"כהויש ז"דעו ;28"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו" ,27"םתרהטו םירוהט
הרות החיטבה" ,הבושת םע הרושקה הדיתעה הלואגב םג ךכ - 29"לארשיל החילסו הליחמ
.30"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש

הלואגב ,31ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה לש יוליגה לעפנ ידוהי לכ לש הדיחיה יוליג י"עו
.שממ ונימיב הרהמבו ,המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ז"משת'ה זומת ד"י ,קלב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.זי ,דכ (1

.טי םש (2

חנ .חכ תישארב (3

.הל-דל ,וכ י"שרפ (4

.חי םש (5

,זכ בשיו רוא הרות (6

.זט ,דכ אצת (7

.בכ ,זט חרק (8

,בכ (9

.זט-גי ,וט ךל ךל (10

.ול-הל ,בי אב (11

.ב"ער תוכרב (12

.ט"פרת ת"חמש תחיש (13

.נ"שו .טער שיר ד"ח ולש ק"גא (14

אב (15

.בי ,אי בקע (16

.דועו .הפת א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (17

.ךליאו 11 דיק "ךלמה יחי" האר (18

,טי ורתי (19

.פ"הע ט"העב (20

,חי תוחנמ - תחא דע ה"דות (21

.דועו .599 ב"ח ש"וקל .סחניפ פ"ס םיניע רואמ (22

.ד"פס ש"עמ (23

.א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (24

.דל ,זט ירחא .הוצת פ"ס (25

.ה"ה ב"פ פ"כהוי תדובע 'לה ם"במר (26

.הכ ,ול לאקזחי (27

,גי 'ירכז (28

.ז"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (29

.ה"ה ז"פ םש (30

.דועו .(ב ,צק מ"קמ - ב ,סר ג"חזל) ז"מרה םשב - 207 ט"צרת מ"הס (31


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


תפכיא "ה'יצילאוק"המ
!אל ללכב תדהמו ,םהל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

ףא ךיראמ ה"בקהש ןויכ - לפוכמו לופכה ךשחהו תולגה בצמ תורמל [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
.ןמקלדכו ,תורורב תוארוה ונל הארמ אוה

תרות"ב - לידבהל - אלא ,"'ה תרות"ב הבותכ הנניאש ,השדח הטיש התלגתנ הנורחאל
:"סקראמ

לעפי הזו ,הגלפמהמ רטפתהל שי - םיישק הזב םיררועתמו בושח ןינע לועפל םיכירצ רשאכ
.ןינעה תא לועפל ולכויש

דימת קיזחהל וילע ירוביצ ןקסע תויהל הצור דחא רשאכש ,ךכ ידכ דע הטישה הבחרתנ כ"חאו
םישל לכוי אוה ,ותורטפתה תא ךירציש םייוסמ ןינע עיגי רשאכו ,ןכומ תורטפתה בתכמ וסיכב
דימ לכוי אלש הזכ ןפואב ותוא םישלו הדעו םע לבק ותוא תוארהל ,ןחלושה לע בתכמה תא דימ
.ןינעה תא ולעפיש ינפל רטפתהל דימ אלא ,הרזחב ותחקל

םהש םירמואה ולא לש הגלפמהו םיטסינומוקה (לש הגלפמה) דבלמ ,םלוכ םימיכסמ וז הטישלו
תרות פ"ע לארשי ץרא םע םיכלוהה ולא םהשו ,םייתד םידוהי ףלא האמ לש םמשב םירבדמ
.לארשי

ותוא םיטימשמ םה ותושעל ול ורזעי םהש םוקמב ,בוט ןינע הזיא הצור והשימ רשאכו
.ותיישעמ

שי ירה ,ןכתיה :ונעט םה - םרות עיגה רשאכ יזא ,רטפתהל ומיכסה םלוכ רשאכ ז"דעו
'יצילאוקה רשאכ 'יהי המ ונעט םה תדה םע 'יהי המ ונעטי םהש םוקמב ,רמולכ !?'יצילאוק
.םהל תפכיא אל ללכב תדה לעו ,לופית

,תמאה תא םיעדוי םלוכ רבכ התעו ,םייתנשמ הלעמל םהלש םירקשה םע םיכישממ םה ךכו
.םהירקשב םיכישממ םה כ"פעאו ,רקש םהירבדש םיעדוי םלוכש ךכל םיעדומ םמצע םהו

ףא תומרל רשפא יאש ש"רהמה ר"ומדא לש הרמיאה עודיכ ?םימרמ םה ימ תא הרואכלו .ב
!?םימרמ םה ימ תא ,ןכ-םאו ,שפטה תא קר אלא דחא

:הניו ירויג תשרפל עגונב 'יהש יפכו

ךפיה ירמגל הזש ררבתמו ,רדסב לכהש רמאו רזחו םשל עסנש רמאש בר לש ומשב ורביד םה
םש הארש המש שוריפב רמא רזח אוה רשאכו ,קרוי וינב ןאכ אצמנ הז ברש םושמ תמאה
א") יארונ בצמ ראתל ידכ םישמתשמ "םימש ומוש" םילימבש ,"םימש ומוש" שממ הז ירה
...!"םימש ומוש" אוה םש שחרתמהש רמוא הז ברו ,("בצמ עקיד'ארומ

ותוא ירה ...!"רדסב לכה"ש רמאו רזחו םשל עסנ אוהש םירמואו לארשי ץראב םידמענ םהו
תא רפסל םהמ םישקבמ רשאכו ,םש םירוקש םיטרפה לכ תא קוידב רפסמ ןאכ אצמנש ברה
לכה"ש םתס םינוע םה ןכלו ,רפסל המ םהל ןיאש םושמ ,םירפסמ םניא םה םש שחרתמה
.*"רדסב
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.סחניפ פ"של רואל אצייש אבה ןוילגב ה"יא עיפוי וז החיש לש ינשה הקלח (*


רקיעה אוה השעמה


הלואגו חישמ ינינעב "תויחל"

חישמו הלואג ינינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב הנורחאה הפוקתב רבודמה ד"ע . .
ליחתהל ידכ רקיעב(ו םג) אלא ,הלואגהו חישמה תאיב ברקלו רהמל "הלוגס" רותב (קר) אל -
אלוממ השענ לכשהש ז"יע ,חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ ינינעב "תויחל"
דעו ,בלה שגרב םג רדוחו טשפתמ לכשהמו ,הרותבש הלואגו חישמ ינינעב הגשהו הנבהב רודחו
ףס לע םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב השעמו רוביד הבשחמב לעופב הגהנהל
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו ,הלואגה

תואלפנ תנש אהת ,וז הנשב הנורחאה הפוקתב רבדבש "םערוטש"ה תורמל - לעופל עגונבו . .
ונשיש םיאור ,"וב הלגנ חישמה ךלמש הנש"ה יהוזש תודיעמה תואלפנה תייאר ירחאל ,ונארא
דע שממ חישמה תומי ףס לע םידמועש השגרההו הרכהה רידחהל ("רעווש ןא טמוק סע") ישוק
.הלואגו חישמ ינינעב "תויחל" וליחתיש

ה"בקה לש ותמכח) הרותה חכב ,יכ ,הלואגו חישמ ינינעב הרותה דומיל י"ע - הזל הצעהו . .
ןינעל ץוחמ ו"ח ןיידע אצמנ ולש שגרה דצמ רשאכ םגש ,םדאה עבט תונשל (םלועהמ הלעמלש
הלעתמ הלואגה ינינעב הרותה דומיל י"ע ירה ,(ימינפה תולגהמ ןיידע אצי אלש ןויכ) הלואגה
הז הנה"ש השגרהו הרכהו העידי ךותמ ,הלואגה ינינעב תויחל ליחתמו ,הלואג לש בצמו דמעמל
."אב
(הגומ - א"שנת'ה זומת (בוט) ז"י ,קלב פ"ש תחישמ םיעטק)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


זומת ב"יב תודעוותהל הביסה
ג"יב אלו - תבשב לחשכ -

תהגהמ רידנ םוליצ הזב אבומ ,וז תבשב לחש זומת ב"י הלואגה גח םע רשקב
,קלב-תקוח פ"ש תחישב וירבדמ עטק לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
הנש לכבכ ג"יב אלו זומת ב"יב תודעוותהה תביס רואיבב ו"משת'ה זומת ב"י


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

.ק"הלבש האר :םיחינמל מ"המ ש"דא ק"כ בתכ ףדה שארב

.('וכו תוכיראב [רורב וניא] הפסוה לע ףסונ) ל"נהב הפסוהה יהמ :ףיסוהו

!שרופמ ז"ה :בתכו "ל"יו" הביתה תא יברה קחמ :"יבר רעטלא רעד" ליחתמה עטקב

.[ונינפלש י"תכב רורב וניא] :יברה בתכ דומעה לש ינמיה ודיצב

:ק"יתכה חונעפ םע וירחאלש עטקה לכ ןלהל

ס"דמ ט"וי א ךיוא זיא ,השודק ינינע ךאנ ןופ לולכ זיא השודק ןיא ךאז רעדעי זא דלאביוו
ןקית אתיירואד ןיעכ ןנבר ןקיתד לכ ד"עו ,ת"המ ט"וי א ןופ הלעמ יד ךיוא ךיז ןיא ללוכ
ידימ אכילד ל"זרמכו ,םירפוס ירבד ךיז ןיא ללוכ זיא ת"המ ןינע ןא ןוא ,(נ"שו םיחספ)
פ"עא זומת ג"י-ב"י ןופ הלואגה גח רעד זא ,ןבומ ןופרעד זיא - ( ) אתיירואב יזימר אלד
,סנה השענש םויב עבקנש ,ת"המ ט"וי ןיעמ ךיוא ךיז ןיא טאה ס"דמ ט"וי ד"ע אוה תוללכבש
.זומת ג"י ךיוא ךיז ןיא ללוכ זומת ב"י זא [רורב וניא] ןבומ זיא אלימבו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish