ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

:ול רמולו ידוהי אוצמל ,בוחרל תאצל ולא םימיב םיכירצ
!ולוכ םלועה לכל ק"מהיב תונבל ךירצ התא - בשקה

*

יעסמ-תוטמ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= כש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
מ"דשת'ה יעסמ פ"ש תחישמ / הלואגה תא דימו ףכית איבהל הלעמל ןוצר ררועל ךירצ ידוהי

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ...ןמזה לע לבח - ?חכוותהל

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / הריחבה תיב תוכלה דומיל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / דחי "יעסמ-תוטמ"

"חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / תוחמל אוה וננינע

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ לש ק"יתכמ םימוליצ / זומת ו"כ ק"שב ט"שעבל עריאש ערואמה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


הלעמל ןוצר ררועל ךירצ ידוהי
הלואגה תא דימו ףכית איבהל

י"נבש וישכע ה"בקה ןוצר והזש ןויכ - תוטשפבו ,תולגב םיאצמנש פ"עא
:"ךנוצרכ ונוצר השע" - הארוה הנשמה ונל תרמוא כ"פעא - תולגב ויהי
'יהי ה"בקה לש ונוצרש ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועל ךירצ ידוהי
המו * !דימו ףכית תולגהמ תאצל םיכירצש - לארשי ינב לש "ךנוצרכ"
,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועלו עובתל ולש ךרדה וז ןיאש - ןעוטש
לש ןוצרה לע ךמוס אוהו ,"הלואג יד ןייז ןיוש לאז"ו "יתמ דע" קועצלו
ול םירמוא * !?תולגהמ י"נב תא איצוי אוה ,הצרי ה"בקה רשאכו ,ה"בקה
לצא שדח ןוצר לעפת :"ךנוצרכ ונוצר השע" - הנשמב הארוה יהוזש
םיצורש תמאב קעוצ התאש ז"יעו ,תולגהמ רבכ ואציש ,"ךנוצרכ" ,ה"בקה
* !תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ןוצרה ה"בקה לצא םילעופ - הלואגה תא רבכ

*הגומ יתלב - מ"דשת'ה יעסמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

."ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ ונוצר השע" :1תרמוא תובא יקרפב הנשמה

תחנ" ד"ע ,"ךנוצרכ ונוצר השע" ןושלה קויד פ"ע ןבוי - הזב "אתודיסחד ילימ" לש ןינעה
ןה ךלוהש (תווצמה םויק) "ונוצר םייק" ליגרה ןושלכ אלו ,2"ינוצר השענו יתרמאש ינפל חור
:("השע" ךרדב אל ,'יחד ךרדב) השעת אל תוצמ לע ןהו ('ישע ךרדב) השע תוצמ לע

ידוהיש ,הזב שוריפה 4תודיסחב ראובמכ ,3"םוקמ לש ונוצר ןישוע" ןושלמ אוה "ונוצר השע"
.(ז"נפלמ 'ה ןוצר םייקמ קר אלו) ה"בקה לצא שדח ןוצר לעופ

,ןיד פ"ע :"ךנוצרכ ונוצר השע" - "אתודיסחד ילימ" רותב - ןאכ הנשמה תרמוא הז תאו
,"ךנוצרכ ונוצר השע" תודיסחה תדמ פ"ע לבא .ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועל ךירצ אל ידוהי
לש ונוצרכ ,"ךנוצרכ" 'יהי ה"בקה לש ןוצרהש ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועל ךירצ ידוהי
.ידוהיה

:הזב םינינעהמ דחאו

- תולגב ויהי לארשי ינבש וישכע ה"בקה ןוצר והזש ןויכ - תוטשפבו ,תולגב םיאצמנש פ"עא
תועט תכייש אלש ןויכ ,רזוח הנשמ רבדב העוטהו - הארוה הנשמה ונל תרמוא כ"פעא
לש ונוצרש ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועל ךירצ ידוהי :"ךנוצרכ ונוצר השע"ש - הנשמב
!דימו ףכית תולגהמ תאצל םיכירצש - לארשי ינב לש ךנוצרכ 'יהי ה"בקה

"יתמ דע" קועצלו ,ה"בקה לצא שדח ןוצר ררועלו עובתל ולש ךרדה וז ןיאש - ןעוטש המו
,ה"בקה לש ןוצרה לע ךמוס אוהו ,[הלואגה רבכ אובתש =] "הלואג יד ןייז ןיוש לאז"ו
!?תולגהמ לארשי ינב תא איצוי אוה ,הצרי ה"בקה רשאכו

,ה"בקה לצא שדח ןוצר לעפת :"ךנוצרכ ונוצר השע" - הנשמב הארוה יהוזש ול םירמוא
,הלואגה תא רבכ םיצורש תמאב קעוצ התאש ז"יעו ,תולגהמ רבכ ואציש ,"ךנוצרכ"
,5"םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ" ,בלה תא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבדבו
!תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ןוצרה ה"בקה לצא םילעופ - ןוילעה םדאה בלל ללוכ

,תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ,"ונוצרכ ךנוצר השע"ש םנמא תמא - לואשל ירה םילוכי
ינא" - ידוהי לצא רקיעה והזש ,םשה תדובעל רושקה רבד אל הז ילוא לבא ,בוט רבד אוה
?6"ינוק תא שמשל יתארבנ

לצא שדח ןוצר תיישע :"ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ ונוצר השע" - הנשמה הכישממ
תא שמשל 'ה תדובע לש ןינע אפוג אוה ,(תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל - ד"ודנב) ה"בקה
."ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ" - ינוק

לצא שדח ןוצר תיישעב תאטבתמה םשה תדובע - םשה תדובעב הלענ יכה ןינע והז :הברדאו
!"ןיוערד אוער"ד ןינעה - ה"בקה

םלועב הטמל םיאבש םינינעב םשה תדובעב קוסעל ךירצ התא המ :ידוהיל םירמוא אלימב
רשאכ - 'וכ הדיריו הליפנ ,הריבש לש ןפואב ,םימוצמצו תואסרפ ,םיכסמ ,תוריפס י"ע
אוהש ה"בקה לצא שדח ןוצר תושעל ,"ןיוערד אוער"ד ןינעב ה"בקה תא דובעל ךתלוכיב
!"ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ ונוצר השע" - ב"ויכו תולגהמ לארשי ינב תא איצוי

תולגהמ תאצל םילוכי אלש הנעטב אבה ("קאדליוו א") םדא-ארפ ונשי םאבש ,ןבומ הזמו
לארשי ינבש אוה 'ה ןוצרשו ,יואר אל כ"ג ינשהו הזל יואר אל ןיידע אוההש ןויכ ןיידע
("ןעשטאדליוו") םדא-יארפ םניה ולא :ול םינוע - הזבש תונעטה לכ םע ,תולגב דוע וראשי
,תולגב לארשי ינב לכ תאו םירחא םידוהיו םמצע תא םיקיזחמו ,הלואגה תא םיבכעמה
...!ל"ר תולגב תולשלתשהה רדס לכו אתולגב אתניכשו

םוקמ לש ונוצרשו ,םוקמ לש ונוצר והמ עדויש הז אוהש רמאיו אוביש אוה הזיאו הז והימו
...!?תולגב וראשי תולשלתשהה רדס לכו אתניכשו לארשי ינבש - אוה

,איה ("ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ") םשה תדובעמ קלחש - הנשמהמ הארוהה הנשי כ"ע
הלואגה תא דימו ףכית איבהל - "ךנוצרכ ונוצר השע" - הלעמל ןוצר תושעל ךירצ ידוהיש
.המילשהו תיתימאה

ולעפי יאדוב - רבכ אובת הלואגהש תולגה ןמזב דוע םיעבותו םיקעוצ םידוהיש ז"יעש ר"היו
תלעפנו ,"הלוג"ב םלוע לש ופולאד ף"לאה תא וסינכי ,תולגב דוע ,דימו ףכיתו ,ה"בקה לצא
,"הלואג"ה דימ

שרדמה תיבב מ"דשת יעסמ 'פ תבשב דימ אב חישמש - ליעל רבודמכ ,דימ אב ונקדצ חישמו
ארמימכ עגרבו ,7"ךידי וננוכ 'דא שדקמ"ב וז תבשד החנמ תלפת דחיב םלוכ םיללפתמו ,הז
!שממ

'יש צ"שהל זמר כ"חא ."הלואג יד ןייז ןיוש לאז" ןוגינה ןגנל ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ)
ןגנל ליחתה כ"מחאלו ,"ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב ק"מהיב הנביש 'וכ ר"הי" ןגנל
.("אוואקינ טעינ טעינ" ומצעב

__________
.(ק"האב) וז תבשב םירמואש תובא יקרפב קרפ םע רשקב הזב אבומ (*

.'ד הנשמ ((ק"האב) וז תבשב םירמואש) קרפ (1

,חכ סחניפ י"שרפו ירפס ארקיו י"שרפו כ"ות (2

,הל תוכרב ל"זח ןושל (3

.מ"כבו ,טצ הכרב ,טס קלב ,גמ חלש .ךליאו ד ,בל רומא ת"וקל האר (4

.טי ,זכ ילשמ (5

,דפ ןישודיק (6

.זי ,וט חלשב (7


הלואגה ןמז


...!ןמזה לע לבח - ?חכוותהל

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:בא-םחנמ םיכרבמ תבש אוהש ךכל םאתהב ,הז םיכרבמ תבשמ דחוימב הארוהה

םע בא-םחנמ םיכרבמ תבשב םידמוע רשאכ לבא ,"'וכ ןיטעממ בא סנכנשמ" תרמוא הרותה
איה הנווכהש ,תוטשפב ןבומ - (םיטרפ יוביר ללוכ םהמ א"כש) הכרב לש תונושל הששה לכ
('יהתש ,יוצר יתלב אוהש רמאמה ךשמה םוקמב) 'יהת "בא סנכנשמ"ש םיכרבמ וז תבשבש
תיתימאה הלואגה - תוטשפב איה םלוכ תוללכ ןכותש ,םינינע הששה לכב הכרבו ,הכרב
!המילשהו

םיכרבמ תבש דימת לח ובש שדוחה) זומת שדוחד הלואגה לעב לש "ארוק לוק"ה עודיכו
!"הלואגל רתלאל" :(בא-םחנמ

ינניא הנווכבו ,שממ "ואנ" ,"ואנ חישמ" !("ךיילג") דימ - וטושפכ אוה "רתלאל"ב שוריפהש
ןינעה שדוקה ןושלבש [ק"הלב תאז רמוא םאב] ובשחי אלש ידכ ,שדוקה ןושלב תאז אטבמ
אקודש ,אקוד ךשוחה ןמ רואה ןורתי :הברדא אלא ,הנידמה תפשב כ"אשמו ונשי רבכ
!רואה ןורתי הלגתי - הנידמה תפשב "ואנ חישמ"מ

םייוק אל ונרוד אישנ לש "הלואגל רתלאל" ארוק לוקהש םשכ :ןעוטו "רעקניגולק"ה אב
םג תויהל לוכי ךכ - םינש 44 ,43 ,42 ורבע רבכ זאמו ,(תונושמו תונוש תוביס ינפמ) דימ
!ןלציל-אנמחר וישכע

..."ליסכ" םגו "ןקז" ירה אוה ,"ליסכו ןקז" םע חכוותהלו תכלל ןמזה לע לבחש ןבומ לבא
ןקז"ה ודי-לעש שובלל ךפוה אוהש - עורג רתוי וא ,ותוחילשב רבדמש הזכ דחא םע וא
תוקיפס סינכהלו תולאש ולאכ לואשל גונעת ל"ר ול שי םא דוע טרפבו ,רבדמ "ליסכו
הז ןטק םלוע"ל איבמ הזש ןברוחה ןבומש - ב"ויכו דימ ושוריפ ןיא "הלואגל רתלאל"ש
!םדא ןב הזכ לש "םדאה

לוק"ב זירכה ונרוד אישנש יפכ ,שממ דימ ושוריפ "הלואגל רתלאל"ש רורב רבד והז אלא
הז ןיאש ןבומ הזמש ,"ד"בח ידיסח תדוגא" לש תרבוחב תאז סיפדהלו םסרפל הויצו "ארוק
דע תכשמנ "ד"בח ידיסח תדוגא"ש ןויכ ,וישכע םג לעופל עגונ הז אלא ,רבעל ךיישה ןינע
וערז" כ"חא םג אלא ,ל"ר י"שת תנשב קספנ הזש םירמואה ולא תעדכ אלש ,הזה םויה
!"םייחב אוה" אלימבו "םייחב

ןויכ ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"ש העידיל עיגהל םיקוקז םניאש ולא לצא טרפבו
הזב וא ,רחסמב החלצה וא ,םולח י"ע ןיב - םלצא יח ונרוד אישנש ךיא םישיגרמ םהש
!הזל עגונב בשח אל ללכב אוהש בצמו דמעמב ודמועב הבושת רוהרה עתפל ול לפונש
ז"ע אבומש םנמא תמא ?הז לע בשח אל ירמגל ירה אוה ,הבושת רוהרהה עיגמ ןכיהמ -
לופיש םרוג הזש ,"'וכ תרמואו תזרכמו ברוח רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב"ש רואיב
וא ,ינשה לצא אלו אקוד ולצא לפונ הז עודמ לבא - ת"וקלב ראובמכ ,הבושת רוהרה ולצא
הז ירה !?'וכו השלש וא םיינש םילפונ ולצאו דחא הבושת רוהרה קר לפונ ינשה לצא עודמ
!ונרוד אישנ יח ולצאש ללגב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה סחניפ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


תוריהמב האלה עוסנל םיכירצ
ךרדב בכעתהל אלו

."יעסמ הלאו" תשרפ תארקל וישכע םיכלוה ירה

ץראמ ואצי רשא" רמוא אוה כ"מחאלו ,םיבר ןושלב "יעסמ" ש"מ לע השקמ אוה ת"וקלב
תועסמה ראשו ,תוכוסל ססמערמ עסמה ,דחא עסמ קר 'יה םירצממ ירה ,הרואכלו ,"םירצמ
?םיבר ןושלב "יעסמ" רמוא עודמו ,"םירצמ ץראמ ואצי רשא" ויה אל רבכ ירה כ"מחאלש

אל ןיידעש ןויכמ הנה ,ץראל האיבה יהוזש ,וחרי ןדריל דע תועסמה לכבש ,ת"וקלב ראבמו
.םירצמ ןיידע הז ירה ,תילכתל ועיגה

ןכיה ,םוקמב םירצועשכו ,השודקד םירצמו ז"ועלד םירצמ ,תובר תוגירדמ םנשי םירצמב -
אוה ,הברה כ"כ םדקתה אוהש םגה .םירצמב םיאצמנ - האלה םיכישממ אלו ,'יהי אלש
.ומוקממ זז וניאו ךלוהו ךלוה אוהש ,ןועשה לע רמול םעפ וגהנש יפכ ,םירצמב אצמנ ןיידע

לועפל וילע םוי לכבש ,םיבוצק םימי םדא-ןבל ןתונ ה"בקה ,םהב דחא אלו ורצוי םימי ירה
,הדמ-יפל םיבוצק םימי ול ןתונ אוה אלא ,תוחפ וא רתוי םוי ףא ול ןתונ אל אוה .והשמ
.והשמ לועפל וילע םוי לכבש

תושעל שיו קפתסהל ןיא הנה ,םיזחוא קרש ןכיהו ,םולכ ושע אלש המכש עדיל שי אלימב
ואוביש דע ,האלה עוסנלו םירצממ תאצל םיכירצו .םירצמב םיאצמנ - םירצענ םאבו ,רתוי
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיבב ,"ןיאדו חרומד" ,וחרי ןדריל

תויהל עודמ ,םשל עיגנש תואדוב םיעדוי רשאכ כ"או ,ונצפח זוחמל עיגנ ירה ףוס-לכ-ףוס
םוקמל עיגי אוהש עדוי אוה רשאשכש ,אוה םדא לכ לש עבטה ירה ,ךרדב בר הכ ןמז
ךרדב תויהל הצור ונניא אוה ,םירתוימ ךרדה חרוטו לוטלטב ןיינועמ ונניא אוה ,םייוסמ
.רהמ רתויש המכ 'יהי הזש הצור אוה ,ןמז הברה כ"כ

לארשיש ןויכ ,לארשי ינב לכל עגונ אלא ,ומצעל קר אל עגונש ןובשח םישועשכ טרפבו
גאדיו ,רתוימ ןמז לארשי ינב לכ תא ךרדב בכעל הצרי אל אוהש יאדוב ,הזב הז םיברע
.רהמ רתויש המכ 'יהי הזש

לוכי תחא הלועפבו ,לוקש אוה םלועהש ,ם"במרה לש ד"ספה תא עדוי אוה רשאכ טרפבו
אלא ,הלואגה תא רהמל ידכ קר אל אוה ל"נה ןובשחה יזא ,תוכז ףכל םלועה לכ תא עירכהל
לועפל שיש יאדוב כ"או ,הלואגה תא םוקמה לע רבכ איבי אוה תחא הלועפ י"עש ירשפא הז
.וחרי ןדריל עיגהלו םירצממ תאצל ,ףרה אלל

.ונימיב הרהמב ,"החמשלו ןוששל הלא םימי וכפהי"ש ןתי ה"בקהו
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה א"נמ ח"הבמ ,תוטמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


הריחבה תיב תוכלה דומיל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלל ישפח םוגרתב םה ןמקלד תוחישה לכ

ירהש ,תילגנאב דמול אוה םאב) יוגה האור ,שדקמה תיב תודוא םינינע דמול ידוהי רשאכ
וא רהרוהמ בוחרב ךלוה ידוהיהש ךיא (הפש לכב תאז דומלל רשפאו ,ןכותה עגונ רקיעב
.והשמ למלממ

לש תודמה םה המכ גאוד אוהש ,ידוהיה ול הנוע ?רהרוהמ התא עודמ :יוגה ותוא לאוש
.ק"מהיב

םיקסוע תוקוניתהש האר ,יכדרמל עיגה אוה רשאכש ,עשרה ןמה ןמזב 'יהש המ ד"ע והזש
בירקהל ךירצ ךיא איגוסב םיקסוע םהש ול ונע ,םיקסוע םה המב םלאששכו .והשמב טהלב
; ,ח"כפ ר"קיו) רמועה תא

תא בירקהל ךיא ,אוה םתוא גיאדמש ידיחיה רבדהו - רמועו ןהכ ,ק"מהיב רבכ ונשי
!רמועה

רשא לכ תא עדי יכדרמ"ש ,יכדרמ םג םש 'יהש פ"עאו ,םיבשוח אל ללכ ןמה תריזג תודואו
ותגאד כ"פעאו ,ל"חר הריזגה לדוג תא ,הלעמל השענש המ םג אלא ,הטמל קר אל ,"השענ
רמול ,םוצל םיכירצו ,י"נב לע הריזג ירה הנשי ייא ,רמועה תברקה יניד - התיה הדיחיה
.רמועה תברקה תוכלה דומילב קסעתמ אוה וישכע לבא ,רחא ןמז 'יהי הזל - 'וכו םיליהת

אל ?גאוד אוה המ יזא ,הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ,רבכ ולטב תוריזגה לכש ,וישכע ז"דע
!ק"מהיב רבכ ונשיו אב רבכ חישמ ,תולגה ול הקיצמ

.תודמ 'סמ דמול אוה ןכל ,ק"מהיב לש תודמה םה המ קר איה ותגאד

.תמייק אל הליחתכלמ תולגה תואיצמ ולצא
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה א"נמ ח"הבמ ,מ"וטמ פ"ש תחישמ)


תא לואשל לכוי ידוהי לכ
ק"מהיב ןינב תודוא חישמ

- הריחבה תיב תוכלה דומלל וכרטצי םג חישמ תאיב ירחא וליפאו . .

פ"ע ותוא תונבל דציכ טרפ הזיא ףיסוהל ידוהי לכ לכוי - ק"מהיב תא הנבי חישמש תורמל
.ם"במרהל הריחבה תיב תוכלהב כ"שמ

תוכלהב כ"שמל םיאתמ 'יהי אל המש דחא טרפו ,ק"מהיב תא הנבי חישמ רשאכש - דע
םעש םידקהלו ,ולצא לואשלו ,ונקדצ חישמל תשגל ידוהי לכ לכוי יזא - ם"במרהל ח"בהיב
הרואכל ךא - 'וכו "םיעור העבש"ו "םדא יכיסנ הנומש"המ אוהש ,ונקדצ חישמל דובכה לכ
"ינותנד ןכיהמ" כ"או - ם"במרהמ ןבומש יפכ ק"מהיב תא הנב אל ונקדצ חישמ הז טרפב
!?ם"במרה קספמ תונשל

תיינב ןפואב קפס 'יהי ידוהיל םאו - "דמל ןשייבה אל"ו "איה םימשב אל הרות" ירהש
.ולצא לואשל ךירצו לוכי אוה ,ונקדצ חישמ י"ע ק"מהיב

איה הרותה דומיל ךרדש עדויש ןויכ - וילע זגור וא תמוערת םוש 'יהי אל חישמלש יאדובו
.ותלאש לע ול הנעי יאדוב אלימבו - "דמל ןשייבה אל"ש ןפואב
(הגומ יתלב - מ"שת'ה מ"וטמ פ"ש תחישמ)


ק"מהיב תונבל חרכומ התא
!ולוכ םלועה לכל

תיב 'לה םע רושקש הרותב קלחה תא דומלל ולא םימיב לדתשהל - אוה רקיעהו . .
,הריחבה תיב 'לה ודמלי םה םגש ,םידוהיה ראש לכ לע לועפל ןכו ,הריחבה

ל"זח ירבדב ראובמכ ,ולוכ םלועה לכד דוסיה אוהש ,ק"מהיב תא ידוהי לכ הנוב ז"יעש ןויכ
."םלועה תתשוה ונממ"ש 'יתשה ןבא התיה תיבה רה לע ק"מהיבבש םישדקה שדקבש

םלועה לכל ק"מהיב תא הנוב אוה ירה - הריחבה תיב 'לה דמולש תחאו דחא לכש ,רמולכ
!ולוכ

ק"מהיב תונבל ךירצ התא - בשקה :ול רמולו ידוהי אוצמל ,בוחרל תאצל ולא םימיב םיכירצ
.ק"מהיב ןינב םע רושקש הרותב קלחה תא דמליש ז"יע השעי אוה תאזו !ולוכ םלועה לכל

!?תודהי לש ת"יב ף"לאה תא עדוי אל דוע אוה ,ןיידע ת"יב ף"לא עדוי וניאש - אוה ןעוט

לכל ק"מהיב תונבל ךירצ התא רשאכ םוקמ םיספות םניא ולא תונובשח לכש - ול םירמוא
!ולוכ םלועה

ןכות תא דמלת - שדוקה-ןושלב ק"מהיב ןינב םע רושקש הרותב קלחה תא ןיבמ ךניא םאבו
!ולוכ םלועה לכל ק"מהיב תונבל חרכומ התא לבא ,רחא ןושלב םירבדה

םע רושקש הרותב קלחה דומיל י"ע ולוכ םלועה לכל ק"מהיב הנוב א"ואכש םיעדוי רשאכש
המב ירהש ,שפנהו ףוגה תחונמ רדעהמ תויהל םילולעש תונובשחה לכ םילפונ - ק"מהיב ןינב
!"םלועה תתשוה ונממ"ש ,ולוכ םלועה לכל ק"מהיב תיינב יבגל ולא תונובשח םיבשחנ

םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהי" 'יהיש לעופ אוה ז"יעש ידוהי לכל םירמואו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"םיבוט
(הגומ יתלב - א"משת'ה תוטמ פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


דחי "יעסמ-תוטמ"

טא טא") ונקדצ חישמ תאיבל שממ תוכימסב ,תולגה ןמז ףוסב םיאצמנ רשאכ ,הנהו . .
("תוטמ") "הכלה וז 'ה רבד"ד ןינעה ןיב ןמז ךשמ ןיתמהלו תוכחל ןמז ןיא - ("חישמ טמוק
,יעסמ 'פ ןירוק 'בה תבשבו תוטמ 'פ ןירוק 'א תבשבש ,ונייה ,("יעסמ") "ץקה הז 'ה רבד"ל
.דחיב "יעסמ-תוטמ" - "ץקה הז 'ה רבד"ל דימו ףכית םיאב "הכלה וז 'ה רבד"מ אלא
(הגומ יתלב - ב"משת'ה א"נמ ח"הבמ ,יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ)


!תוהמו תומצעל עגונ י"נב לש םרעצ

רסח הז רבדש שיגרמ אוהש םושמ הז ןיא - ויכרצ שקבמו ה"בקהל ללפתמ ידוהי רשאכ . .
.ימשגה ףוגב ותריחב דצמ ,תוהמו תומצעל עגונ הז ןורסחש םושמ אלא ,ולצא

השקבו הלפתש - תולגה ןינע תוללכ תא לטבי ה"בקהש י"נב תשקבו תלפתל עגונב ןבומ ז"דעו
(ימשגה ףוגה רעצ) י"נב לש םרעצש ינפמ אלא ,תולגה ןינעמ םירעטצמ י"נבש ינפמ הניא וז
!תוהמו תומצעל עגונ
(הגומ יתלב - ב"משת'ה א"נמ ח"הבמ ,מ"וטמ פ"ש תחישמ)


אלו ,םתיא וחכוותי אלש
ט"וקשל םתיא וסנכי

וחכוותי אלשו ,'וכו םיקחוצש םיגיעלמהמ לעפתהל אלו ,ידוהי לכ ברקל םיכירצ ןכלש . .
,'וכו תוישוק םישקמ םהש המש ןויכ ,םנומה אלו םה אל ,ט"וקשל םתיא וסנכי אלו ,םתיא
,השקבו הרהזא הזב האב ןכלש ,אישוק תושקהל םיצור םה ,ץורית םיצור םהש ינפמ אל הז
,"איה םייח ץע" הרותה תוימינפש ןויכ ,'וכו םיחוכיוו ט"וקשל םתיא וסנכי אל ירמגלש
.(וכ 'יס) ק"הגאב ראובמכ ,"'וכו תקולחמ אלו אישוק אל ןמת תיל"ש
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה א"נמ ח"הבמ ,מ"וטמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"בא םחנמ" שדוח לש המחנה

לעופ ומצע הז ,ברחנ שדקמה תיבו תולגב םיאצמנש םיזירכמו ,בא שדוח אב רשאכו
רשאכו ,םמייסל שיש םינטק םיכפ קר ורתונש םירכזנו ,המחנה ןינע לעפנש ,"בא םחנמ
לש ודיב זחוא [ה"בקה]ו ,תולגב ראשי אל ץוצינ ףאש ןויכ ,תולגהמ ואציי םלוכ תא וררבי
וכרטצי אלו ,דחא ףאמ ודחפי אלש ,"בשת תוזרפ"ד ןפואב 'יהיש דע ,לארשימ א"ואכ
'וכ המילשהו תיתימאה הלואגל שממ בורקב ונכילויו ,ונכלמ 'יוהו תויה ,דחא ףאמ ןנוגתהל
.שממ בורקב
(הגומ יתלב - ל"שת'ה מ"וטמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


תוחמל אוה וננינע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

לש םתוכז ךפיה םהש םינינע ריכזהלו םידוהי רעצל ,תבש יאצומב טרפבו ,ןינע ןיא םנמא .א
וריבח לשמ הבורמ וניאש םוי ךל ןיאו ,תועובשה תשולשב םיאצמנש ןויכמ לבא ,לארשי
המכב הז לע םיפחמו ,"שדוקב ןילעמ"מ ךפיה םהש םינינעב רתוי ףסוותמ םויל םוימש ,'וכו
!םיליהבמ םינינע לע םיסכמו םילבקמש תוריל

'יה אל ,וישכע לש הלא ומכ םידרח םניאש םייתד ויהשכ וליפא ,רעשל ולכי אל ךכ ידכ דע
.וריתסה ןכ םינינע המכ לעש תורמל ,הלאכ םינינע לע תוסכלו תופחל ףקותה תא םהל

וא ,םישקבמ אלש יתממ ץוח ;םילבקמ - 'רשכה' םישקבמש ןכיהש ףסוותה ,וישכע לבא
םימישמו ,הרומג הקיתשב םיקתוש זא םג ךא - לובסל לכוי אל דחא ףאש רבדב רבודמש
.ןלציל אנמחר ,םייניעה תא םירקודש םישחרתמה םירבדהמ םיעדוי אלכ םמצע

לצנתהל םיליחתמ םה - טמתשהל םילוכי אל רבכו םינותיעב םסרפתמו ספדנ הז רשאכו
"אלתמא" הלימהש ,םינושארב עודיה ןושלהכו ,םינושמו םינוש םיצוריתו תואלתמאב
."אל - תמא" :םילימ ינשמ תבכרומ

וז ןיאש עדוי עמושהש םג עדוי אוהו ,תיתימאה הביסה וז ןיאש עדוי ומצעב דחא ותוא
ןכלו - ומצע לע השקומ רבד ריאשהל לוכי אל אוהו ,לודג םדא ירה אוה ,כ"פעא ךא ,תמא
."אל תמא" - אלתמא איהש-וזיא רמול בייח אוה

,הרותב קוסע יתייה ןאכ :הנוע אוה ?הזכ רבד קיתשהל תבהרה ךיא ,ןכתיה ,ול םישקמשכו
ורפיסש ול םיחיכומשכ וליפא ,הז לכו .'וכו 'וכו רוביצ יכרצב קוסע יתייה ןאכו ,יתנשי ןאכו
הזש ידכ קותשל וילע דקפ אוהש םדא ותוא תא םיאיבמו ,תאז קיתשה ומצע אוהו הז לע ול
,הבישיה לש ביצקתל עירפי אל

,םה םנובשח יפל םגש ,רקיעהו ;טושפה לכש ךפיהו ,תוישונאה ךפיהו ,הרותה ךפיה הזש -
...תוריחבה םוי עיגי ס"כוס ירהו ,הרוק המ סופתי רוביצה ףוס-לכ-ףוס ירה

רשאכ - הז םהילע עיפשהל לוכיש דיחיהו דחאה רבדהש ולאכ (הארנכ) םה ולא םישנא .ב
."ןידה םוי" אביש םהל םירמוא

שי הלעמלש "ןידה םוי"בש ,םינעוט םה הז לע יכ ,הלעמלש ןידה םוי תודוא רבודמה ןיאו
:תויוכז קיפסמ םהל

,תוריל רפסמ םינתונ םג תרחא הבישילו ,תוריל המכ הל םינתונו ,הבישי םיקיזחמ םה
ודיניש םיחוטב םהש הבישיל ז"א םירסומו םהל תתייצמ הניאש הבישיל ביצקת םידירומ
.רבודמ המב ועדיש ינפל דוע ,עמשנל םדוק השענ ,"ןה ןה" ורמאי ןינע לכ לעו ,םשארב םהל

תרחא הבישיל תתל מ"ע ,םהל תתייצמ הניאש הבישימ ףסכ דירוהל םינכומ םה ,רומאכו
הזמ םג ךא - הבישי התוא לש הבישיה שאר ייחל םידרוי הז-ידי-לעש תורמל ,תתייצמ ןכש
!םילעפתמ אל

ךוניח" םשב הנוכמה ,רשכה ךוניחמ ךפיה קר אל אוהש ןינעל ונעגה רבכש אוה תעכ בצמהו
ןויכ ךא ,רמאהל םיכירצה םינינע ולאש תורמלו ;ידוהי ךוניחמ ללכב ךפיה םג אלא ,"יתד
.םירחא םתוא ורמאיש - לארשי לש םתוכזב םניאש

רמול םידחפמ 'יפאו ,ןיחבמ אל םלועהו ,ורדרדתה םה ןכיה דע ,הז לכב ליהבמה רבדהו
אב אל זאו ,תוריחבל אבל חרכומ ס"כוס ירהש - הטמל םניד תא םיצרוח םהש םהל
.םתוא עזעזל לולעש דיחיה רבדה הזש - םהב ורחביש ןובשחב

תורמל ;הבושת ושעי ןכאו ,הבושת ושעיש םיבשוח םה - הלעמ לש ןידל עגונב ,רומאכ
ןקזה ר"ומדא ראבמ ירה ,"הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא בושאו אטחא רמואה" רמאנה
רבד ךל ןיא" יזא - "סנכנו קחד" םא לבא ,הלעמלמ ןיקיפסמ ןיא קרש הבושתה תרגאב
- ...ןקזה ר"ומדא לש 'םידיסח' ,םואתפ ,ויהנ םה - םה םיבשוח ןכלו ,"הבושתה ינפב דמועה
רשפאש הנבל תיכוכז םע םישמתשמש ומכ ,שדוח דועו ,עובש דועו ,םוי דוע ףוטחנ
הז ןובשח ללגבו - םויה הב םישמתשמ ז"כב ,רבשת איה רחמלו ,דחא םוי קר הב שמתשהל
.ןידה םוימ םידחפמ אל

.רחבהל אל םילולע םה תוריחבה םויבש הדבועה - םתוא עזעזמ ןכ המ ךא

,רחא והשימ םמוקמב בישוהלו ,וישכע םהיתואסכמ םתוא דירוהל ץמוא ןיא ,םייתניבו
וילא ואובישכש - הזכ ףקות ול 'יהיש תוחפה לכל לבא ,לודג ףקות לעב 'יהי אלש וליפא
לאו גרהי"ד םירבד 'גמ אוהש ךכ ידכ דעו ,הרותה ןמ רוסאש רבד השע אוה הנהש ול ואריו
:"בבלה ךרו אריה" לע הרותב בותכש המ תוחפל תושעל ףקותה תא ול 'יהי - 'וכו "רובעי
,"ותיבל בושיו ךלי"

םגו ,םולכ ושעי אל םג םהש - "ובבלכ ויחא בל תא סמי"ש ידכ ובצמו ודמעמ תא לצנל אלו
המ קיפסמ ,וב ךיראהל יאדכ ןיאש ,רתויב ליהבמ ןינע לשלתשמ וז הגהנהמש דעו .וחמי אל
.רצקל ךרוצ 'יה הזב םג ילואו ,רבכ רבודש

םהמ תעד חיסהלו ,הליהבמה הגהנהה לע טבה ילבמ ,"הקדצ"ו "טפשמ"ב ופיסויש ,ר"היו .ג
םגו ,הנשו רבעו םהלשב םידמוע םהש ןויכמ ,העפשה ןיא רבכ םהילעש ןויכמ ,םנומהמו
רשפא-יא ,ה"בקה לש ןינע והז ןכלו ,ףוס רבדל ןיאו ,תישימח םעפ םגו ,םימעפ עבראו שולש
.תונושמו תונוש תוביס דצמ םתא רדתסהל

תווצמה םויקו הרותה דומילל "םיצר ונא" 'יהיש ,"םיצר ונאו םיצר םה"ש ל"זראמ פ"עו
הנושארבכ ךייטפוש הבישה" 'יהי ז"יעש ,הריחבה תיב 'לה דומילו הקדצמ ליחתמ ,רודיהב
,"קדצה ריע" תארקנ םילשוריש ("הנושארבכ" ויהי םיטפושהש) "הליחתבכ ךייצעויו
ל"ר םתוא םיגיהנמש אלו ,זא ויהש םיצעויהכ ,"הנושארבכ" ויהי כ"ג םיטפושהל םיצעויהו
אוה רבודמהש םיטפושל םיגיצמ םיצעויהש דבלב וז אלש ,תעכ םתוא וליבוה םהש ןאל
תואיצמ םהינפב םיגיצמ דועש אלא ,"םיטח" תודוא אוה רבודמה רשאכ "םירועש" תודוא
.ללכ ("אנואד ירדב") ןינעה ןמ אלש - רבודמהל ללכ רשק הל ןיאש תרחא

,הזמ תעדה תא םיחיסמו םיאבו ,שפנ-חוקיפ לש ןינע הז ,הכוראב םימעפ יוביר רבודמכו .ד
ולא תנעט תא םישטשטמו ,"םנחת אל" לש "ואל" תודוא אוה רבודמהש תולשהל םיצורו
,ןוחטבו אבצ יחמומ םה תאז םינעוטה ולאש תורמל ,שפנ חוקיפב אוה רבודמהש םינעוטה
אלש םמצע תא םידימעמ םה ,הנכסמ םידוהי ליצהל הצורש רחאמ הז ןויער םיענומו
עונמל םיצורה םתוא תא תולשהל םיצור דועש ,ךכ ידכ דעו ,הזב לדתשהל ינשל רשפאל
.םימש-יארי םידימלת ודימעי ז"יעשו ,הרותה ןמ השע תוצמ איה הלועפ-יאש - הנכס

,יולגב זירכהש דחא לע עודי ירה :איה ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע הארמה ,תואמגודה תחאו
ליצי הז ,גשיה הז םולש ןכלו - החמוממ עמש ךכו ,טפנב תעפושמ לארשי ץראש ועדיש
.'וכו הנכס םוש ןיאו ,תושפנ

ץראמ תמא" ףוס לכ ףוסש דעו ,תואיצמה ךפיה הז ,םלועמ םירבד ויה אלש ,יתרמא זא ינאו
רשפא-יאש רבד הז התע ירה ,םירבד המכו המכ סיפדהל םישרמ אלש תורמלו ,"חמצת
םאש שוריפב רמא . . הזה ןינעב לודגה החמומהש ,םינותיעה לכב ספדוה רבכ הז ,וריתסהל
תחקל וכרטצי דוע אלא ,טפנ קיפסמ ראשי אלש קר אל יזא - םיננכתמש המ תא ועצבי
.תורחא תונידממ םיזוחא הנומשו םיעשת

,תואיצמה ךפיה הזש ותעשב ותוא יתשחכה ,טפנב ירמגל םיחוטבש זירכה אוהה רשאכו
םיקסופ םה ןכלש ,ץעויה אוה ולצאש (ברה) "ךייטפוש"ה תא רדרדל ךישממ אוה תאז לכבו
.תואיצמה ךפיה אוהש ןיד ז"חאל

ספדנ הז התעש אלא ,םדוקמ תאז ועדי םמצע "םיצעוי"ה אלא ,התע שדחתנש רבד אל הזו
!םיזוחא ינש ישוקב אלא ,טפנ קיפסמ (םיזוחא האמ ונל) ןיאש קר אלש - םינותיעב

ןויכמ לבא ,םיזוחא ינש םה םויהש ןויכמ - "ישוקב" םיזוחאה ינש לע רמוא ינא עודמ]
ינשמ תוחפ דוע ויהי םייתרחמו ,תוחפ ויהי םה רחמ ,תרבוגו תכלוה טפנל השירדהש
.[לדגת - ןוחטב ינינעל אלא ,'סוסקול' ינינעל אל - השירדה יכ ,םיזוחא

זוחא האמ לארשיל שיש ז"ע ךמסנש ןיד-קספה תא ("ךייטפוש"ה) ולטבי ,וישכעש תוחפל
.הז תא תושעל םיצור אלו םישוע אל הז םג ךא - טפנ

החכוהו ןמיס אפוג הז - םדגנ הצע םוש ונל ןיאש םיאורו תויהש ,רבודמכו ,ןוצר יהיו .ה
,הרותה ךפיה לש ןינע הז !הרות תעד אל יהוזש - תוחמל אוה וננינע אלא ,וננינע הז ןיאש
ברקתהל םהל חינהל אלו קשנ לוטיל ךירצש תבש 'לה ךורע-ןחלושב יולג ןיד-קספ ךפיהו
אלו ,"םנחת אל" לש רוסיאל רשק הזל ןיא ,ל"וחב הז םא וליפאו ,לובגל הכומסה ריעל
ןיא םצעבש תורמל הזל םיקיבדמש םינינעה לכב ןכו ,ןטק יוגב וא "לודג יוגב הרגתת לא"ל
,םינינעה לכלו תועובשה 'גל רשק הזל ןיא ןכו ,רשק לכ הזל

המכו המכ לש "שפנ חוקיפ" - ירקיע ןינע אוהש לבא ,דיחיו דחא ןינעל רושק הז אלא
."םימיענבו בוטב םהיתונשו םהימי ךיראיו םרוצ 'ה םרמשיו" ,ת"ליה ,לארשימ

בישויו ,םהיתואסכמ םתוא דירויו ,םנוע לחמי ה"בקהש - הכופה הרוצב םיגהנתמש ולא לכו
חישמ תאיבב ןדיד אלגעב ,"הליחתבכ ךייצעויו הנושארבכ ךייטפוש" ,ליעלדכ ,םמוקמב
.ונקדצ
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה יעסמ-תוטמ ק"ש יאצומ תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


זומת ו"כ ק"שב ט"שעבל עריאש ערואמה

:םירידנ םימוליצ 'ב ונינפל
םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ (א
ב"משת'ה זומת ו"כ ,א"נמ ח"הבמ ,מ"וטמ פ"ש תחישל הפסוה תודוא
זומת ו"כב א"נמ םיכרבמ תבשד תועיבקהמ תדמלנה הארוהה םע רשקב
.(ג"הושב 1909 'ע ד"ח ב"משת תויודעותהב ספדנ)
,מ"וטמ פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ב
ולא םימיב לארשי תבהאב הפסוהה ןינעב ,ט"משת'ה א"נמ ח"הבמ
(604 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפסב ספדנ)

ירוקמה םלדוגמ ונטקוה םימוליצה

'א םוליצ

'ב םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

- ז"כמ (2 ו"כמ (1 :בתכו "ינש" הביתה תחת םיוק ינש חתמ מ"המ ש"דא ק"כ :'א םוליצ
'פ] 'א םוי - ינשהב ,[ןנחתאו 'פ 'ה] םוימ ןושארהב הפסוההו !פ"הוע ותרחמל
.וינפלש [ןנחתאו

.רוביצה לשו . . שממ וטושפכ ךומכ :יברה ףיסוה בי ףיעס ינפלש עטקב :'ב םוליצ

.תוירחאה רתוי דוע תלטומ םהילעש :כ"מחאל עטקב

.םידוהי ינש לצאש - תוחצה ד"ע 88 :הרעהב

.תיתימא תישפח הריחבד 89 :הרעהב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish