ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םיאצמנ לארשי ינב וישכעש ,טושפו רורב רבד
ץראל סנכהל שממ םידמועו ,"ןדריה רבעב"
שממ וטושפכ וניבר השמ םע דחיב ,לארשי

*

ןוזח תבש ,םירבד 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= אכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ח"לשת'ה לולא י"ח תחישמ / םיחטשה תא וחקי אל םיברעהש סנ ה"בקה השעי

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / "ןדריה רבעב" םידמוע וישכע

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / ?םיאור אל רשב יניעב ירה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
מ"המ ש"דא ק"כ לש ק"יתכמ םוליצ / ?ימלשורי דומלת לע תכסמ םויס ךורעל רשפא םאה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םיברעהש סנ ה"בקה השעי
םיחטשה תא וחקי אל

-פמעק"ב התיהש הפיסאה תודוא והשמ ורמאיש הכחמ רוביצהו רחאמ
ורעיש אל םלועמ * ךכ לע רבדל םיחרכומו הרירב ןיא יזא ,"דיווייד
רבד והז - םולשה לע ורבדו ומתחש המ * !םולכ ולבקי אלו לכה ונתיש
םינתונשכ ןכ-ןיאש-המ .ירמגל ולטבל תרחמלו ,םויה ותושעל םילוכיש
ןינע והז ,הרזחב חטשה תא תחקלו טרחתהל רחמ ולכוי אל ירה - חטש
םימי השלש ורבע רבכש - ליהבמו רעצמ רתוי דוע * !"בישהל ןיא"ש
םירמואש םידוהי םנשי תאז לכבו ,םישוריפ המכ הזב םידמולו םיארוקש
* !?םולשה הפיא ...!םולש שיש - גשיהה אטבתמ המבו !גשיה הזש

*הגומ יתלב - ח"לשת'ה לולא י"ח תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

דעו ,לארשי ץראמ 'והשמ' וליפאו חפט לכ ,לעש לכ לש רקויה ןבומ ,1ליעל רומאה יפ-לע .א
לכ לע "םיתב-ילעב"ה םה י"נב לכו ידוהי לכש דע ,י"נב לכ םעו ידוהי לכ םע רושק הז המכ
.שדוקה ץראמ 'והשמ' לכו חפט לכ ,לעש

הז ןיא רשאכ - לארשי ץרא לע ("ןעוועט'ב"העב") תיבה-לעבכ גהנתהל תושר דחא ףאל ןיאו
"םייח תרות" ותרותב הרוהש יפכ ,ומצעב ה"בקה - 2"ונל הנתנ"ש ימ לש ויתוארוה פ"ע
."םלוע תלחנ"ד ןפואב "םלוע םע"ל הנתינ לארשי ץראש (םייחב הארוה)

ןוצר יפכ להנתהל לארשי ץרא הכירצ - יתימא םולש ,3"ץראב םולש יתתנו" היהיש ידכו
,יולגב אוה תוקולא םשש י"א לש כ"וכאע ,ולוכ םלועה לכ לש 'תיבה-לעב' אוהש ארובה
.4"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא יניע 'וג רשא ץרא" בותכה רמאמכ

."ץראב 'ינח םהל ןתת אל" - 5"םנחת אל" איה הרותה תוארוהמ תחא רשא

,םש םייחו ובשייתה םידוהיש םוקמ לכבש ,6ךורע-ןחלושב רורב ןיד-קספ ונשי :הזל ףסונ .ב
יקסע לע" קר וליפא ,"םיאבו םישמשממ" ם"וכע רשאכ יזא ,7''ץראל-ץוחב וא לארשי ץראב
,םהינפל םוקמה תא חותפל רוסאש אוה ןידה - ץראל-ץוחב חטש לע רבודמשכ ףא - "שקו ןבת
- שפנ-חוקיפ לש ןינע והזש ןויכמ ,"תבשה תא םהילע ןיללחמו ןייז ילכב םהילע םיאצוי"ו
."שקו ןבת יקסע לע" םיאבש םירמוא םהשכ וליפא

םיחמומה לש רורב ןיד-קספ יפל ,שפנ-חוקיפ םע רושקה ןינע הזש יולגב םיאור רשאכ כ"וכאע
םתעד תא םירמואו אבצב תעכ םיאצמנה אבצה ישנא םה ולא - הז ןינעב (ךורע-ןחלוש יפ-לע)
תעד רשא - שפנ-חוקיפ לש ןובשח דצמ אלא ,םירחא תונובשח וא םייתגלפמ תונובשח דצמ אל
!שפנ-חוקיפ לש ןינע הזו תויה ,דחא לעש וליפא רוסמל רוסא :הווש םלוכ

,"םייח תרות"ו "תמא תרות"ב ןיד 'יהנ הז - אבצ ינינעל החמומה תעד תא םיעמושש רחאלו
ךרדה יהוזו תויה ,קשנ םע דחי - ץוחנ םאו ,הפוקז המוקבו קזח ןפואב דומעל םיחרכומש
.םולשו-סח ,שפנ-חוקיפ לש ןינעה תא עונמל

'וכו עגרל םולשו המודמה םולש אל - "ץראב םולש יתתנו" 'יהיש הדיחיהו תחאה ךרדה יהוזו
- אמייק-רב םולשו תמא לש םולש ,יעבדכ םולש אלא ,(םירעצמה םינינעב ךיראהל ןיאש)
9בותכש ומכו ,8"םלועב םולש תושעל הנתינ"ש הרותה יפ-לע םיגהנתמשכ אקוד תויהל לוכיש
המיא הלפנ הרות-ןתמ תעשבש 10שרדמב אתיאדכו ,"םולשב ומע תא ךרבי ןתי ומעל זוע 'ה"
ןתונ הרות" ה"בקה :םעלב םהל הנע ?יאה יאמ :והולאשו םעלבל ואבו םלועה-תומוא לע דחפו
םולש זא 'יהנו ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה" :ע"הוא ונע יזאו ,"ןתי ומעל זוע רמאנש ,ומעל
.י"נב םע םולשב ויחו ,םלועה לכב

הדיחיה ךרדה וז - םויל םוימו הנשל הנשמ ,רודל רודמ 11"תיחצנ איה הרותה"ש ןויכמו
.םייוצר-יתלבה םינינעה לכ םע שפנ-חוקיפ לש ןינעה תא חיטבהלו ףוקעל

התמיא םהילע לופת"ש ןויכמ ,הלק העשל קשנה תא םיזחואש ךכב הבוח-ידי םיאצוי זאו
,13"ךרואל םייוג וכלהו"ל דע "ץראב םולש יתתנו" 'יהיו ,12"ןבאכ ומדי ךעורז לודגב דחפו
ךיסרהמ"ה ויהי אלש ןויכמ ,םירחא םינינע לע ךתעד-אקלס-אק היהת אל הליחתכלמו
.14"ואצי ךממ ךיבירחמו

אל םאו] "דיווייד-פמעק"ב התיהש הפיסאה תודוא והשמ ורמאיש הכחמ רוביצהו רחאמ .ג
הלמ ועמש אלו תויה ,אובל יאדכ 'יה םאה ובשחי תודעוותההמ םתאצב יזא המואמ ורמאי
תעב ליכשמה"ש תורמל ,הז תודוא רבדל םיחרכומו הרירב ןיא יזא ,[ךכ לע הדיחיו תחא
אלא הרקמ ךרדב אלו) הרורב-יתלב הפשב בתכנ םכסהה ירהש ,ביגהל שי המו ,15"םודי איהה
דימו ,םישוריפ ינימ לכ וב שרפל רשפא אלימב ,(םידדצה ינש י"ע הנווכב ...תיטרפ החגשהב
תועד שלש וראשנו (םמצע תא תולשהל םיצורש יפכ) תחא העד ןיאש דבלב וז אלש ררבתי
,ןכ-םא ,םיצעוי םנשי השלשהמ דחא לכל ירה :וזמ הריתי אלא ,[םירצמו ב"הרא ,ק"הא]
!תועדה רפסמ ךכ םיצעויה רפסמכ

ןוצר יהיו - (הזב ויהש םיכרדה לכ םע) םיקוביחו תוקישנ םע ודרפנ םהש ךכב םלזמ לזמתה
ורמא המ - ללוכ ,ובשחו ונווכתה המ חקמתהל וליחתי ךכ-רחא קרו ,בוט ןפואב תאז ולצניש
.ושע המו

יזא אל םאש ןויכ) ויתודוא והשמ רמול םיחרכומ - םתחנו בתכנ ירה הז רבדש תויה ךא
אנקסמה יהמ םיעדוי אל ירהש תודעוותהב םייתעש תבשל יאדכ 'יה םאה רהרהל וליחתי
.("דיווייד פמעק"מ

תונשל לוכי וניאו תויה ,"דיווייד-פמעק" םע השענ המ עדיי אוהש הזב תלעות לכ ןיא תמאבו]
ב"הרא טנעדיזערפ] ושגפנש םישנאה תשלש םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו - המואמ הזב
.תודעוותהל ואבש ולא כ"וכאע ,םולכ הזב תונשל םילוכי םניא [לארשי תלשממ שארו םירצמו

םינינעה םע רושק 'יה וללה השלשה לש םדיקפת :ירמגל הנוש דיקפת ונשי םהלש טרפבו
ול הריד הזה םלועהמ תושעל םתוחילשו םנינע - וז תודעוותהב םיחכונה ולא ךא ,םש ורבודש
םשל ויהי ךישעמ לכ" ידי-לעו תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע יולגב םינותחתב 'תי
לועפל םילוכי םניא םה ,ללכ םנינע הז ןיא םינינעה ראש לכו - 17"והעד ךיכרד לכב"ו 16"םימש
.םולכ הזב

םיחרכומש כ"ע ("ןראי יד טייגרעד'מ") םידירטמו םילאוש ,םישרוד םיברש ןויכמ ,כ"פעא ךא
וצ ךייש טינ ראג") הרקיש המ םילימב ראתל ןיא רמאיי אל םאו) הזל עגונב והשמ רמול
וז תודעוותהב ירהש ,םולכ רמאיי אל םאב ושעי רבכ המו ראתל ןיא המ עדוי ינניא - ...!("ןגאז
ךא הז לע ורבדי ,םיברה ןוצר והזש ןויכ יזא ,(תאז תונשל ןתינ אלו דובא רבכ הז ,ויה רבכ םה
[:ליהבמו רעצמ רבד והזו רחאמ ,ץרמנ יכה רוציקב

יולגב םתודוא רבודש םינינע םג םנשי םלוא ,יאשחב םהילע רבודש םינינע המכ ויה יאדוב
ןיאש ןינע הרואכל הז ירהו - ךכ לע ומתח כ"חאו תאז ועמש םתשלשו ,םתשלש דמעמבו
.ותונשל

רשאכ ירה - יולגב רבודש המ תא וניש רשא יאשחב ומכוסש םינינע ויהש ורמאי םא ףאו
ולא אלו) יולגב םנשיש םירבד לע עיבצהל םיחרכומ ,דגנ וא דעב העבצהל דמועש המ לע רבודמ
.(יאשחבש

םלועמ :ליהבמו רעצמ יכה רבד אוה ,ץרמנ רוציקב םינפ-לכ-לע ,ךכ לע רמול םילוכיש המ .ד
!םולכ ולבקי אלו לכה ונתיש רעשל רשפא 'יה אל

םיעדוי אלש דחאמ] הפ-לעב החטבה - אוה ולבקש םמצע תא תולשהל םיצורש ידיחיה רבדה
םש-יא בשויש 'רישעה דוד'ל קוקז אוה אסכה לע בשוישכ םגו ,אסכה לע קיזחי אוה ןמז המכ
[הזל םיעדומ ל"נה השלש םגו ,דחא ףא לצא דוס הז ןיא - (תידועסה ברעב) ברע-יאה-יצחב

לע ןתמו-אשמ ולהניש םיכסי אוה ,קלחו בוט ןפואב להנתי לכה םאש :איה החטבההו
.'וכו םייטמולפיד םיסחי ,םולש לש ןינע היהי םינשה ךשמבש םיכסי אוה ךכ-רחאו ,םולשה

הווצמ אוה ונוצרבש ,םייטמולפיד םיסחיל ול שי ךרע הזיא לעופב ואר רבכ רבעב -
הליל ןיב"ש ןינע אוה הזה רבדה לכו ,האלה םתוא חלוש אוה ונוצרבו רוזחל ולש םיטמולפידל
.ךשמי הז דציכ םיעדוי אל ךכ-רחאו ,18"(דבא הליל ןיבו) 'יה

וא ,ונוצרבו ומצעב לשומ 'יהי אוה םאה - קיזחי אוה דציכו ןמז המכ םיעדוי אל ,רומאכו
.ףסכה ןתונ ןוצרכ גהנתהל חרכומ אוהש רורב ,םצעבו ,ףסכה ןתונ לש ונוצרל ףופכ 'יהיש

.ירמגל ולטבל תרחמלו ,םויה ותושעל םילוכיש רבד והז - םולשה לע ורבדו ומתחש המו
והז ,הרזחב חטשה תא תחקלו טרחתהל רחמ ולכוי אל ירה - חטש םינתונשכ ןכ-ןיאש-המ
תחטבאל םירושקה םינינעה לכ תא םיריסמו אבצה תא םשמ םיאיצומ - "בישהל ןיא"ש ןינע
!םוקמה

םיעדוי אלש דחאמ רובידב החטבה תרומת ,ובישהל ןתינ אלש ןינע םירסומ :תרמוא תאז
אוהו ,(םינינע המכב יולת הזש ןויכ) קיזחי אוה ןמז המכ (עדוי וניאש רמוא ומצע אוהו)
!םיצורש ךיא םוי לכב ותונשל םילוכיש רבד חיטבמ

וארו רבעב םג תוברע ונתנ םה - (ב"הרא) תרחא הלשממו וז הלשממ תנתונש תוברעל עגונבו
!רמגנ הז דציכ

ותיתלו םיוסמ חטשמ רטפתהל םינכומש םיעידומ רשאכש ,ןינעה םצע לע ףסונ אוה הז לכש
תלחנ" לש ןפואב םידוהיל ךייש וניא חטשהש םירמואש החכוה אפוג הז - םידחוימ םיאנתב
."םלוע

:ןינע דוע ףסונ כ"מחאל .ה

,(אבצ ישנא וקיזחי םידחוימ תומוקמב קרו) םיברעל תיחרזאה הלהנהה תא רוסמל םיצור
לארשיש ןויכמ ,םהל הארנש יפכ גהנתהלו םהיגיהנמ תא רוחבל םיארחא ויהי םהש ןפואבו
.'וכו תיטרקומד הנידמ איה

יאבצ לשממ 'יה םהבש םירעב וליפא) תוריחב ומייק םה רשאכש ,לעופב ואר רבכ הנה
םהל אורקל המ םשל) םה ימ ךיראהל ןיאש ולא תא ורחב םה ,(ותחגשה תחת ויה תוריחבהו
ידיסח ויהיו הבושת ושעיש ןוצר יהיו ,19"ןטשל הפ חתפת לא" - ?םימייוסמ תומשב
,(םלועה-תומוא

הכירצ הרטשמהש וטילחי םהו ,תיחרזאה הלהנהה תא םדיל ורסמי רשאכש כ"וכאע ירה
הזב ירה - 'וכו םלצא תויהל ךירצ קשנהו םתורמ תחת תויהל הכירצ הרימשה ,םהלש תויהל
םיחרכומש ("טנעה יד ןדנובעג ןיילא ךיז ןעמ טאה") םיידיה תא םמצעל םילבוכ םידוהיה
...!םהל רתוול

ןורקעב םימיכסמשכ ירה - םינש שמח וא שלש וא ,םייתנשכ דועב היהי הזש םיחיטבמש המו
חרכומ הזש ךכ לע דומעל רחואמ רתוי דוסי םוש ןיא ,םייוסמ רבד לע רתוול ("פיצנירפ")
םה - םייתנשכ דועב תאז ורסמי רשויו קדצ דצמש םירמואש ירחאל יכ ,םייתנש תחקל
תושעל שי ?םייתנשכ דועב הז תא ושעיש עודמ ,רשויו קדצ הזש ןויכ :הטושפ הנעט םינעוט
!םייתרחמ תאז

ןפואב ושענש םינינע םנשי לבא ,התע-תעל ומסרופ אלש םינינע םנשי יאדוב ,ליעל רומאכ .ו
.םהילע טרחתהל םילוכי אלו העבצהה תויהל הכירצ םהילעו ,יולג

ןפואב) םידחוימ תומוקמב קרו ,םיחטשה לכ תא םירסומ רשא םותחו בותכש המ לע רבודמ
םייחה ולא ידיב היהי יחרזא לשממה ולא תומוקמב וליפאו ,אבצ ישנא וקיזחי (ללכה ןמ אצוי
.םש

דחא ידוהיל וליפא םיחינמ אלו םיברע יפלא-תורשע םייח הבש ,ןורבח ריעה תא ללוכ הזש
!הב בשייתהל דיחיו

הלעמל ךשמב - ןורבחב ךא ,בשייתהל םידוהי האמל תוחפה-לכל וריתה הקיתעה םילשוריב -
ללגב אלו ,בשייתהל דיחיו דחא ידוהיל וליפא וריתה אל (ח"לשת - ז"כשת) וללה םינשה רשעמ
!עורזה חכב בשייתהל םהל ושרה אלש ללגב אלא - םש בשייתהל וצרש םידוהי ויה אלש

הז-ךרד-לעו ,(םותחו בותכ ךכש המכו-המכ-תחא-לעו) ןורבח תכייש ימל ושיגדה אפוג הזבש
הפ חתפת לא"ש) הקיתעה םילשורי לע חקמתהל םיצור םג הז-ךרד-לעו ,הלאמארו םכש
!("'וכו

רעצמ רבד אוה ומתחו ובתכש הז לבא ,תויהל ךירצש יפכ רובעי הז ידסחב רשאכ וליפאו
.ליהבמו

המכ הזב םידמולו תאז םיארוקש םימי השלש ורבע רבכש - אוה ליהבמו רעצמ רתוי דועו
(דוע אלא ,ליהבמו רעצמ רבד הזש םירמוא םניא קר אל)ש םידוהי םנשי תאז לכבו ,םישוריפ
...!םולש שיש - גשיהה אטבתמ המבו !גשיה הזש םירמוא

ףא הז ןמזבש - םישדוח העשת וא השלש ,םיישדוח ךשמנ ןתמו-אשמ ירה !?םולשה הפיא
םירמוא םמצע םה ,השלשהמ םיינש םע וא השלשהמ דחא םע היהי המ עדוי וניא דחא
!ףסכה ןתונ תעדב םייולת םהשו םיעדוי םניאש

,םש םייחה ולאל םיכייש םיחטשהש ובתכ :לודג יכה קזיהה םרגנ ירה - השענ רבכש המבו
רחא םוקמב אצמנה רחא חטש חטבאל ידכ קרו ;םנוצר יפכ ולא תומוקמ להנל םיכירצ םהשו
לשממהש העשב - 'יהי המו ,אבצ ישנא םידחוימ תומוקמב וקיזחי - (םידוהי תולעבב)
!תואצותה ויהי המ רעשל םילוכי ירה - םשמ םתוא חלשל םיכירצש טילחי יברעה יחרזאה

הלחהש המחלמה רחאל ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ושעש תועט התוא לע בוש םירזוח .ז
:הנושארה םעפב 'ץאוס תלעת'ל ךומס ויה רשאכ ושעש תועט התואו ,םירופיכה-םויב

הריחב םהל קינעה 'הש םידוהי ואב ךכ-רחא ךא - אבצל ןוחצנה תא ןתנ "תואבצה יקלא"
!תועט התוא לע בוש םירזוח תעכו ,הרזחב הז תא וריזחהו תישפוח

תעכש) זא הרקש סנ ותוא הרקי יאדו - 20"לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל"ש רחאמ ךא
:(זא 'יהש הממ רתוי איה הגיסנהו תועטהו תויה ,זוע רתיבו תאש רתיב סנל םיקוקז
לכב ,(םינושמו םינוש םימעטמ) םיחטשה תא וחקיש םהב וריצפהו םהירחא וצרש יפ-לע-ףא
ךא ;לכה תא םיצור םהש ןויכמ תחקל םיצור אלש ורמא םה) !תחקל ובריס םהו סנ 'יה תאז
.(21"'ה דיב םירשו םיכלמ בל"ש םושמ אוה יתימאה םעטה

.סנ ותוא התע םג 'יהי יאדוב ,רומאכו

ריינ לע ומתחו ובתכ עודמ םעטהש רמול שי ילוא ,םידוהי לע תוכז דמלל ךירצש ןויכ ,הנהו .ח
תוכז דומיל והז םנמא .הז תא תחקל וצרי אל םיברעהש סנה לע וכמסו תויה :אוה ,הזכש
!הזכ תוכז דומיל וליפא שפחל םיכירצ םידוהי לע לבא ,קוחד

'יהתש הביס הזיא דצמ) הז תא תחקל וצרי אל םיברעהש סנה הרקי ולא ונימיב םגש ,רומאכו
,"םלוע תלחנ" לש ןפואב םידוהיה לש 'יהת היתלובגל לארשי ץרא לכו ,(יולגב ורמאיש

רוסאש תבש תוכלה ךורע-ןחלושב ןיד-קספב טרפבו ,ללכב ותרותב הרוה ה"בקהש יפכ וגהניו
קר םיאב םהש םירמוא םהשכ וליפא ,(לובגה לע) "רפסה לע" אצמנה םוקממ חפט ףא תתל
החונ ץראה אהת םשמו ריעה ודכלי אמש" םעטה םש רמוא אוהש יפכ ,"שקו ןבת יקסע לע"
."םהינפל שבכיל

הנשל הבוט הלחתהו ,("ראי ףוס ןקיאור א") הטקש (ח"לשת) הנש ףוס 'יהתש ןוצר יהיו .ט
תוטשפב המילשהו תרבועמ הנש התיה וז הנשש םשכ התומילשב הנש 'יהתש ,הקותמו הבוט
,ורבעש םינשב ויהש (םימיב) תונורסחה לכ תא

וראשי םידוהי םניאש ולא רשא - הכלהכ רויגד קוחה ןוקית י"ע םעה תומילשד ןינעה םג ללוכ
הרותה דומיל ,הרותה תומילשד ןינעה םע דחי ,הכלהכ ורייגתה אלש ןמז לכ םידוהי םניא
,'יתווצמ םויקו

דועיה םויקל וכזי שממ בורקבש - 'יתולובגל ץראה תומילשד ןינעב רתוי דוע ףיסוי הז רשא
,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיבב 22"ךלובג תא ךיקלא ביחרי"ד
.הלואגד אתלחתאה לחת זא קרו ,לפוכמו לופכ ךשוחה תא םייסי אוהו

םשב םירבדמש םידוהיה םתוא לע כ"וכאע ,ידוהי לכ לע - 23"םורממ חור םהילע הרעי"ו
,הוצמהו הרותה פ"ע םינינעה לכ תא ושעיש - לארשי ינב לכ לש םמשב וא םיבר םידוהי

הארנה בוטב ,ינחורו ימשג בוט לכ זא םהל 'יהי ןכ-םא - "ונימי ךרואו ונייח םה"ש תויהו
הלואגב דימו ףכיתו הלואגד אתלחתאב כ"מחאלו ,תולגב םינורחאה םימיב דוע ,הלגנהו
,המילשהו תיתימאה

החמשבו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,25"הכולמה 'הל התיהו" ,24ומוקמב שדקמה תיב הנביו
.בבל בוטבו

__________
.ק"האב םינורחאה תוערואמה םע רשקב הזב אבומ (*

.(ךליאו 418 ג"ח ח"לשת "שדוק תוחיש") החישהב וכ-הכ םיפיעס (1

.תישארב פ"ר י"שר (2

,וכ יתוקוחב (3

,אי בקע (4

.ךליאו ח"ס א"נקס ד"וי ע"ושוט .ד-ג"ה י"פ ם"וכע 'לה ם"במר .א"ער ז"ע .פ"הע י"שרפבו ב ןנחתאו (5

.ו"ס ט"כשס (ז"הדאו) ח"וא (6

.ז"ס םש האר (7

.הכונח 'לה ףוס ם"במר (8

.אי ,טכ םילהת (9

.ורתי פ"ר ש"לי ,זטק םיחבז (10

.ז"יפר אינת (11

.זט ,וט חלשב (12

'יעשי (13

.זי ,טמ םש (14

.גי סומע (15

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (16

.םש ע"ושוטו ם"במר הארו ילשמ (17

הנוי (18

,טי תוכרב האר (19

,אכק םילהת (20

,אכ ילשמ פ"ע (21

.י"שרפבו ח ,טי םיטפוש (22

.וט ,בל 'יעשי האר (23

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (24

.אכ 'ידבוע (25


הלואגה ןמז


"ןדריה רבעב" םידמוע וישכע

םידמועש ןויכמש - תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודב י"נבל הארוהה תנבומ 1ל"נה פ"ע . .
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ יפלו ,2ארמגב םינמיסה לכ יפל] "באומ תוברע"ד תולגה םויסב
,4"הלואגל רתלאל"ו ,3םירותפכה חצחצל קר ראשנש ,םינש המכ ינפלמ רבכ דיעה ונרוד
לש ישוקה אל) יולגב שיגרהל רבכ ךירצ וישכעש ןבומ - ['וכו 'וכו ,5ונלתכ רחא דמוע חישמו
הלואגב לארשי ץראל סנכיל 'ילעב רבכ םיאצמנ ,"ןדריה רבעב" םידמועש (אלא ,ל"ר תולגה
.6"םכלוכ ןכה ודמע" קר תויהל ךירצו ,המילשהו תיתימאה

ןיידע ויה י"נבשכ) לארשי ץראל הנושארה םעפב םתסינכל תונכהל עגונב םא :ו"קו ש"כמבו
אל אוהש עדי השמש פ"עא ,("ןדריה רבעב") הזבש 'ילעה קר השגרנ רבכ ("באומ תוברעב"
לוכי אלימבו ,("'וג לא ןנחתאו" ה"בקהל ותלפת לע טבה ילבמ) לארשי ץראל י"נב תא סינכי
,8תולגב םעפה דוע וכלי כ"חאש תויהל לוכיו ,7תיחצנ האיב 'יהת אל ץראל האיבהש תויהל

םסינכמ 'יה השמ םאב אלימבו ,9תולגה ןינעמ הלעמל אוה השמ יכ ,אוה הזל םימעטה דחאו
יוליגה דצמ אב 'יה זא תולגה תלילש לבא ;7תולג תויהל 'יה לוכי אל יזא ,לארשי ץראל
אל ןכלו . . תולגל תוירשפאה תראשנו ,ומצע םלועה תואיצמ דצמ אלו (השמ חכמ) הלעמלמ
תוחכה וררביו ועינכי י"נבו ,תולג כ"חא 'יהתש רשפיא הזש ,לארשי ץראל םסינכה השמ
וליפא) תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,10רתוי תילענ הלואגו 'ילע לעופ הזש ,תולגה תביס לש ,ז"ועלד
- (תולגל תיורשפא אל

לכו ,תולגב םירוריבה תדובע ורבע רבכ רשאכ ,ןורחאה הז תולג םויסב המכו-המכ-תחא-לע
תומואל וליפא) ללכו ללכ םירעושמ יתלב םיליהבמה םירבדה ,חישמ ילבחל דע תונויסנה
אוה וישכעש ,טושפו רורב רבד ירה - 'וג םוקת אל ,'יהת אל 'יה הז ונרודב ועריאש (םלועה
ץראל סנכהל ("טא טא טלאה'מ") שממ םידמועו ,"ןדריה רבעב" םיאצמנ לארשי ינבש בצמב
("'וג תא ןנחתאו" 13ותליפתב שקיבש יפכ) 12שממ וטושפכ 11וניבר השמ םע דחיב ,לארשי
,ונקדצ חישמ י"ע ,תולג 'ירחא ןיאש ,המילשהו תיתימאה הלואגב

ףכית תויהל לוכי הזו ,תולגהמ לארשי ינב תא לאגיש עגרל תונלבס-רסח הפצמו דמוע אוהש
ורש ןלוכו םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי" חישמש 14תרמוא ארמגהש ךכ ידכ דעו ,שממ דימו
ירש) "בכעיא אלד אניעבמ אמליד רמא ,דח ריסאו דח ירש (חישמ) והיא ,אנמיז דחב יריסאו
יל יעביא רבסד דחי םיעגנ ינש ריתמ וניאו 'וכ רחאה ריתמ כ"חאו ורשוקו וחנקמו עגנ דח
,(םיעגנ ינש תורישק ידכ בכעתיא אל לארשי תא לאגילו תאצל

אב חישמש יאדוב ירה ,"ועמשת ולוקב"ל םאתהב י"נבד הדובעה לכ ירחאלש כ"וכאעו
רורב ד"ספו החטבהה הנשי ירה ,הבושת י"נב ושע יאדובש ןויכמ - וזמ הריתיו ,15"םויה"
,"וכז"ד בצמה רבכ םג אוה יאדובש טרפבו ,17ןיע ףרהכ וליפא ןבכע אלו ,16"ןילאגנ ןה דימ
.18"אימש יננע םע ורא" חישמ אב אלימבו

,וז הנש תועיבקב הריתי השגדהב אוה באב העשתב ("ןדריה רבעב") 'ילעהו בוטה יוליג
לע דסוימ) 19ונאישנ וניתובר םגתפ עודיו ,החדנ תינעתה זאש ,תבשה םויב לח באב העשתש
ךפהיו ,תמאב החדנ 'יהיש יאולה" ,("החדיא החדנו ליאוה" 20ארמגב אישנה הדוהי יבר ירבד
."החמשלו ןוששל

הז ,הז םוי לש הלעמה קר יולגב שגדומ וז תבשב ירה - החדנ תינעתהש ןויכמ :הזל ףסונו
!21זא דלונ חישמש

:הז לכמ לעופל הארוהה

'יהיש קר ךירצ ,הכוראב ל"נכ ,אובי חישמש ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
.ותאיב ("ןפורסיורא") ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו ,חישמל םיעוגעג

יאדובו ,תולגה רתסהו םלעהמ האב אישוק לכש ,אישוק יהוז - אב אל ןיידע התע תעלש הזו
דוע ררועל ךירצ הז - הברדא אלא ,ו"ח ידוהי שילחי הזש רוסא לבא ;הצרתי ומצעב חישמש
זע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,תויחו ץרמ תפסות - "ןדריה רבעב" הדובעהב 'ילע רתוי
."הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ" ,הלואגה םיאיבמש ,"הקדצ"ו (הרות) "טפשמ"ב
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה (החדנ) באב ,םירבד פ"ש תוחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרת (*

.ל"ומה .(ךליאו 114 ד"ח ח"משת תויודעוותה) ז"נפל החישהב ראובמה (1

.הטוס תכסמ םויסב (2

.ט"פרת ת"חמש תחיש (3

.ב"שת-א"שת "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (4

.א"שת ןויס םש "ארוק לוק" (5

ד"ח ולש שדוק תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ץ"חרת ר"דא ו"כמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ (6
.(טער

.דועו .גצ .הס ןנחתאו ת"הוא .ותלחתב ךוניח ב"ח צ"מאהדאל הבושת ירעש האר (7

קר ,דל הכרב) רמאנ הז לע י"נב תייכבו (ץראל סנכנ אלש ינפמ) השמ תתימ יבגש המ קתמוי ז"פעו (8
ל"נה תויודעוותה) ד"סוס םינפב ל"נכ ,תולגב הדיריה שיגדמ הזש ,("ןדריה רבעב" אלו) "באומ תוברעב"
.(ל"ומה .116

.(השמ ידי השעמ עגונב) א"עס הטוס האר (9

.זפ םש ת"הוא האר (10

,תולגה ןינע לכמ הלעמל אוהש השמ (חכ)ד יוליגה - םינינעה 'בד רוביחה שי ןורחאה הז תולג ףוסבש ונייה (11
.*(תולג 'ירחא ךייש ןיאש הלואג השענ ז"יעש) ןורחאה הז תולגב "באומ תוברע"ד רוריבה הז םע דחיבו

ןינמכ ץראל סנכיל תולפת ו"טקת השמ ללפתהש ,"ןנחתאו" - המצע השמ תלפתב םג זמורמ הזש רמול שיו
(ק"ת 'יחבמ הלעמל אוהש) ה"י 'יחב ךישמהל" אוה תוליפת ו"טקתד ונינעש ,(י ,א"יפ ר"בד) "ןנחתאו"
.(זטק ןנחתאו ת"הוא) "'וכ ,גי הגיגח) **הנש ק"ת ךלהמ 'יחבב םהש תומלועהב

__________
תויתוא ליאוה"ש ,"השמ ליאוה" בותכה שוריפב (הכש 'ע) צ"יול תרותב רואיב ףיסוהל שי ילוא ז"פעו (*
."ארוכדד תעד 'יחב השמ ,אבקונד תעד 'יחב והילא

אב הזש ןויכ) תיחצנ הלואגו ,(הלואגה רשבמ אוהש והילא ד"ע) הלואגה תלעפנ השמ (תלפת) חכבש אלא
.(ןורחאה הז תולג ירחאל

.םינפב ל"נכ ,"תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב" בותכב זמורמ הז ןינעו

ונייה ,(םש הגיגח - ילגרו ה"דות פ"ע .גיק ע"ס םש ת"הוא) ק"ת םימעפ ו"ט - ו"טקתב שוריפהמ ריעהלו (**
םע ק"ת אוה ו"טקתש טושפה שוריפ לע הפסוהב והז לבא ,ק"ת 'יחבב םהש םמצע תומלועב (ו"ט) תומילשה
.(ק"תמ הלעמלש ו"ט) ו"ט דוע

.ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות אמוי - הלואגה תלחתב םהמע ןרהאו השמש (12

תבש הארו .טי אריו אמוחנת) םייקמ ה"בקהו רזוג קידצמ כ"שכמבו] תמייקתמ קידצ תלפתש יאדוב יכ (13
וידי ישעמ וליפאש ,השמ תלפת כ"וכאעו ,[(נ"שו ,זט ק"ומ) לטבמ קידצו רזוג ה"בקה וזמ הריתיו .(ב ,טנ
.(םש ר"בד) תולפת ו"טקת הז לע השמ ללפתהש טרפבו ,תולגה ןינע לכמ הלעמל אוהו ,(םש הטוס) םייחצנ

.י"שרפבו א ,חצ ןירדהנס (14

.םש ןירדהנס (15

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (16

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (17

.םש ןירדהנס (18

סרטנוק .(ל"ומה .ךליאו 156 ג"לח) (החדנ) זומת ז"י ש"וקלב ראבתנ .157 ת"ש'ה תוחישה (19
.(ל"ומה .ךליאו 526 ח"משת ש"הס) קלב פ"ש תוחישמ

.ב"ער הליגמ (20

.אנ ,א"פ ר"כיא (21

.(הנ ך"נ ת"הוא ,וס תקוח ת"וקל האר) "באומ ץראב"ש בוטה יוליג - 'יבאומה תורמ אצי חישמש ריעהלו


?לארשי לכ תא הפכי חישמ דציכ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

."טייקש'תיבה-לעב"ב ברעתהל ןיאש רמול גהונ יברה .א

םנשי אבצב רשא רמואה ,1"אבצה ןינע ןיבהל" ה"ד יעצמאה ר"ומדא לש רמאמ ונשי ןכ ומכ
םנשי רשאכש ,רמאמב ראבמו ?הזב הנשי תילכת וזיא הרואכלו ,תווצמה םויק לע תוריזג
תורקי ךכ לכ ןה תווצמ רפסמ םתוא יזא ,שפנ תוריסמב תווצמ המכ םימייקמ כ"פעאו תוריזג
לדוג דצמ ,תובר תווצמ לש םמויק תעינמו תוריזגה לכ םייאדכ ןליבשבש דע ,הלעמל
.שפנ תוריסמב םימייקמש תווצמ רפסמ םתואמ [הלעמל] שיש חור-תחנה

.הלגנהו הארנה בוטב 'יהיש ירה םיצפח ונאו ,הלגנהו הארנה בוט הז ןיא ירה מ"מ לבא

לוליח ןיא הזבש ,םיוגמ תואבה תוריזג תודוא רבדמ (ל"נה) רמאמב אבומש המ :הזב ןינע דועו
ירה םהבש ,3םידוהימ תואבה תוריזגב כ"אשמ ,2"בצוחה דיב ןזרגכ" [םיוגה] םהש ןויכ םשה
.יאדכו הוש אל הז - םשה לוליח שי

ובש ןמזה ,אחישמד אתבקעד אתבקעבש םיחטבומ ונאש המו םיצור ונחנאש המ ,רקיעו דועו
םוש ויהי אלש ושוריפ הלגנהו הארנה בוטו ,הלגנהו הארנה בוט 'יהי ,התע םייוצמ ונא
.תעדה תבחרהו החונמ ךותמ תווצמ ומייקיו הרות ודמלישו ,תוריזג

קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי" חישמש 4רמוא אוה ,חישמ תודוא רבדמ ם"במרה רשאכ .ב
."הקדב

כ"או ,בייח ולוכ וא יאכז ולוכ 'יהי חישמ לש רודהש 5תרמוא 'מגה ירה ,השק הרואכלו
םאבו ,'יפכ לש ןינעל םיקוקז אל ירה "יאכז ולוכ" םאב :'יפכה ןינע הזב ךייש אל ךשפנ-הממ
זחאהל (בוט) והשמ םיחרכומ (תופכל ידכ)ש םושמ 'יפכ לש ןינע םיאתמ אל בוש "בייח ולוכ"
?ךייש אל הז "בייח ולוכב"ו ,וב

םנשיש (סופדב ונשי רבכ בתכמהו) 6בתכמב בתוכ ע"נ (ב"שרוהמ) יברהש יפכ ,אוה ןינעה אלא
וידחי רשב לכ וארו דובכ הלגנו" ,חישמ לש יוליגה רבכ והז דוד :דוד ןבו דוד - תופוקת ינש
'יהי דועש ןויכו ,הז יוליג 'יהי אל ןיידע ובש ,רתוי םדקומ ןמז אוה דוד ןבו ,7"רביד יפ יכ
.ערו בוט תובורעת ויהי ןכל ,םלעה

ולוכ וא יאכז ולוכ בותכש המו תויה - 'וכ ףוכי חישמש רמוא ם"במרהש המ ןבוי אלימבו
לש ןינע ךייש 'יהי אל ןכאו רוריבה רחאל רבכ 'יהי זאש ,(דוד) 'ינשה הגירדמה לע ךלוה ,בייח
ויהי זאש םושמ ,ףוכי חישמש ם"במרה רמוא וילע ,דוד ןב לש ןושארה ןמזה כ"אשמ ,'יפכ
.'וכ ףוכי חישמו ,תובורעת דוע

.(ל"נכ ,תובורעת ןיידע ויהיו רחאמ) ערהמ בוטה תא ררבלו תופכל 'יהת חישמ לש הדובעהו
חקי אוה "יאכז ולוכ" םהש ולאו ,םייתניב הדיצה םתוא וחיני "בייח ולוכ" םהש ולא - ?דציכו
הלואגל ותיא חקי םתוא םגש ,"בייח ולוכ" םדוק ויהש ולאב םג לעפי כ"חאו .הלואגל םתוא
.המילשה

הריתיו .8םירבדב 'יפכ םג ןכתי אלא ,אקוד טושב 'יפכ הנווכה ןיא - חישמ לש 'יפכה ןינע .ג
י"עש המואמ עמש אלש דחא לע םג לעפי הז כ"פעאו ,ירמגל רחא םוקמב רבדל רשפא :וזמ
.ל"נכ ערה רציה לש סנואה תא ולצא םידירומו ותוא םיפוכ םירובידה

תאז איצומ 'יה "ירומ לש ולכשב ןינע הזיא לפנשכ" ,9בתוכ ןקזה ר"ומדאש המ ךרד לעו
דבל הזבש ןויכ ,תאז עמש אל דחא ףאו וידימלתמ דחא ףא ךומסב 'יה אלשכ וליפא ,רובידב
.לבת יוצק לכב לעפ הז ,רובידה םלועב תאז ךישמהש

םיקסוע םניאשכ וליפא - 10הניכשה הרוש זאש - לארשימ הרשע םיפסאתמ רשאכ ,םויה כ"או
,תידיסח תודעוותה ךותמ הזשכ טרפבו ,הרות ירבדב םיקסוע רשאכ טרפבו ,הרות ירבדב
םכיקלא ןיב דמוע יכנא" אוה ירה יברש ,יברהמ ("טראוו") הרמיא םירזוחשכ טרפבו
ררועתי רחא ידוהי םגש קוספל םחכב שי יזאו - "תומצע" תא םג םיפרצמ ןכ-םא ,11"םכיניבו
לש ךרדב םיכלוה רשאכש ןויכ ,ונמצעל םילחאמש יפכ ,תודהיב ףקותב דומעיו שפנ תוריסמב
חכ ונשי יזאו ,ה"בקה לש ותוחילשב םיכלוה ירה ,ה"בקה לש ותווצמ יהוזש ,לארשי תבהא
.12לועפל לוכי אל לאכימ ךאלמש המ םג לועפל

.החמשלו ןוששל וכפהי 13רמאנ םהילעש םימיב וישכע םייוצמ ונא . . .ד

ירה וק לכב .הלעמל הטמלמו הטמל הלעמלמ ,םיווק ינש םה החמשו ןוששש אבומ תודיסחב
לכבש ,ימלשוריו ילבב דומלת ןינעב 15ו"סרת ךשמהבו 14הרוא ירעשב ראובמכ) הלעמ הנשי
,תולעמה יתש ויהיש ,ונייה ,החמשלו ןוששל וכפהיש םילחאמו - (הלעמ הנשי םהמ דחא
.ל"נכ 'גה וק י"ע והזש

.םימחרבו דסחב תיתימאהו המילשה הלואגל תולגהמ אצנש :(רמא ותאצ םרט)
(הגומ יתלב - ו"טשת'ה םירבד פ"ש תחישמ)

__________
.(ליח ישנא תחיקל ןינע ןיבהל) גסר םיסרטנוק צ"מהמדא ירמאמ (1

.מ"כבו .ד"פ ז"ישת םיבר םימ ה"ד .ג"פ הלימ תוצמ צ"צהל צ"מהס האר (2

.ל"ומה .תובישיה ינב סויג לע זא רבודש המודמכ (3

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה (4

,זצ ןירדהנס (5

.ךליאו איש א"ח ולש ק"גא (6

'יעשי (7

.ןתנ 'רל היפכא ה"דותב ב ב"ב האר (8

.נ"שו .דסת םירצקה םירמאמ (9

.א"יפס אינת ,טל ןירדהנס (10

ןנחתאו (11

.דפשת תרגא ג"ח ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (12

.ופוסב תוינעת 'לה ם"במר .טי 'ירכז (13

,בכ .ךליאו ד"נפ ולסכ ה"כב ה"ד (14

.ךליאו (15


רקיעה אוה השעמה


?םיאור אל רשב יניעב ירה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב

םיארמש "דיתעלד שדקמה" תא (םיאור םניא כ"וכ - פ"כע) םיאור אל רשב יניעבש פ"עא . .
- 'ישפנב שניא עדיש יפכ ,ןוזח תבשב א"ואכל

!?םיכאלמ םניא םיכאלמה - םיסוס םה םיסוסהש ללגב םאה (עודיה רופיסהכ) לבא

םניא ,(םהילע תלעופ תימהבה שפנהש) ולש רשב יניעהו ולש תימהבה שפנהש ללגב םאה -
!?ולש"הדיחי"ה תאז האור אל - ול םיארמש "דיתעלד שדקמה" תא םיאור

וליאכ ,העידיב תותמאתה ולצא לעופ הז ,תאז האור ולש "הדיחי"הש ןימאמ אוהש ןויכו
.רשב יניעב ומצעב ז"א האור אוהש

:רקיעה אוה השעמהו

לעפי הזש ידכב אוה - "דיתעלד שדקמה א"ואכל" ןוזח תבשב םיארמש המ הז ,ליעל רבודמכ
,ותדובעב

תנמ לע" קר איה תולגה לכש ןיבמ אוה ,יונב ק"מהיב תא ןוזח תבשב האור אוהש ז"יעו
,"לאירא הנביו 'ירא אוביש

אובי"ה - תולגבש הנווכה תא יוליג ידיל איבהל ידכ ותדובעב דוע ףיסויש וילע לעופ הז אלימב
."לאירא הנביו 'ירא

ןושארה עגרה ירחאל ףכיתש ךכמ ןבומכ - ןוזח תבשבש ןושארה עגרב תאז ול םיארמש טרפבו
דימ והשימ םילאוש רשאכ :תוטשפב םיאורש יפכ ,ןוזח תבש תארקנ (תבשה) איה תבשה לש
רמאי אוה - הנשה תותבש ראשמ הנוש איה המבו ,וז תבש וזיא ,תבשה לש ןושארה עגרב
.ןוזח תבש יהוזש

עגרב רבכ ונשי ,"דיתעלד שדקמה א"ואכל" םיארמש ,ןוזח תבש לש הדוקנה םגש ,ןבומ הזמו
.וז תבש לש ןושארה

הכרב םע ןוזח לש הרוטפהה תאירקו הרותה תאירק ירחאל התע רבכ םידמועשכ טרפבו
- ןיוערד אוערד ןמזב םידמועשכ טרפבו ,'ירחאלו 'ינפל

תבשב "דיתעלד שדקמה א"ואכל" םיארמש המ הזש ,הקזח רתוי הברה חכ תניתנ הנשי יזא
.וז תבשב דימ ,לעופב השעמב א"ואכ לע עיפשיו לעפי - וז

.םיאבה םימיב לעופב השעמל עגונב תובוט תוטלחה וז תבשמ וחקיש ,עיפשי םגו

הפרצמ ה"בקה - הלואגהל בורק רבכ םיאצמנש ןויכ יזא ,הבוט הטלחה םילבקמ רשאכו
יתש םנשי יזאש ,"השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ" ,השעמל דימ ("וצ טלעטש")
.השעמד הלעמה ןהו הבשחמד הלעמה ןה ,תולעמה
(הגומ יתלב - מ"שת'ה םירבד פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םויס ךורעל רשפא םאה
?ימלשורי דומלת לע תכסמ

תהגהמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,ולא םימיב תכסמ ימויס ךורעל גהנמה םע רשקב
ל"צז רתלא מ"פרגה םע תודיחי תעב וירבד לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ימלשורי דומלתב תכסמ לע םויס תכירע ןינעב ,מ"דשת'ה ר"דא ג"י ךיראתמ רוגמ

(1050 ב"ח מ"דשת תויודעוותהב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

עגונב םיליקמ םינורחא כ"וכ ירהש - ילצא לודג שודיח אוה הז רבד :א"טילש ר"ומדא ק"כ . .
לע וליפא םויס תושעל םיליקמו ומיזגהש םינורחא םנשיו ,נ"רד תובא לע - וליפא דעו םויסל
!דבלב דחא קרפ

תכסמ - נ"רד תובא טרפבו ,תונטק תותכסמ םג - המילש תכסמ תודוא רבודמ רשאכ כ"וכאעו
!ימלשורי דומלתב תכסמ לע םויס תושעל םילוכי חטב הרואכל ,כ"או ,םיקרפ יוביר הב שיש

תורסחה תותכסמה תא םילשהל יוארו ןוכנש ד"סקה - וננינעב :א"טילש ר"ומדא ק"כ . .
.ארמג םהילע ןיאש תוינשמה תפסוה י"ע ,ימלשורי דומלתב

רבדב םייסל - כ"ג ףיסומ םיקרפה ראשד תוינשמה תפסוה ירה ,הדנ תכסמל עגונב - רומאכו
ראשד תוינשמה י"ע םומילשי םאב ל"נה םעט םהב ןיאש תותכסמה ראשל עגונב םג לבא ,בוט
.המילש תכסמה 'יהת םיקרפה

םיקרפ 'דד תוינשמה הב ופסותינש ,תבש תכסממ - רבדל 'יארו ,רבדב ששח לכ ןיא הרואכלו
ןה - בוט רבדב הפסוה אלא הז ןיאו .ל"נכ ,לארשי תוצופת לכב לבקתנ רבדהו ,םינורחאה
וז ירה יאדובש ...תוינשמ דומילב הפסוהל עגונב ןהו ,בוט רבדב ימלשוריה םויסל עגונב
!בוט רבדב הפסוה

םנשי ,ארמג םהילע ןיא םינורחאה םיקרפבש תותכסמ םנשיש םשכ :ד"סק הרואכלו
תאז עבקוי ,ולא םיקרפד תוינשמה תא םג וסיפדי םאבו ,ללכ ארמג םהילע ןיאש תותכסמ
."ימויה ףד"ד דומילה רדסכ

הז ירה ןכלו ,"ןושארה רוזחמ"ב התע םיאצמנש ןויכמ - הז ןינע תודוא התע ד"סק ררועמ יננה
ראשי ןכ - (ןושארה רוזחמב) התע עבקיש יפכ יכ ,הזב גהנמה תא עובקל םיאתמה ןמזה
תונשל ףקותה ומצעב אצמי ימ ירה - הז "רוזחמ"ב רבדה עבקי אל םא כ"אשמ ,הז ירחאלל
.רבדה תא"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish