ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

:ושפנב קדצ ןובשח תושעל א"ואכ לע
...!?הלואגה בוריקל התע דע השע המ

*

ןנחתאו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= בכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"שנת'ה םירבד פ"ש תחישמ / ונרודבש השמ לש "ןנחתאו"

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ...!?הלואגה בוריקל השע המ

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / הלואגה ינינעב הרשעב דומיל

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
םעה תומילש ןינעב החיש / "ירדנ לכ"ב ופסאנש תומורת יפסכב י"אב םיוג םיבשיימ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ט"משת'ה בקע פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ םוליצ / ושפנ תא אשונ אוה וילא

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ונרודבש השמ לש "ןנחתאו"

וניא - יתימא לארשיל הרות דמלמ ,יתימא יברו ,יתימא לארשי העור
לש ותלפתש טושפו ןבומ * וידימלת תא םש וריאשהב תולגהמ אצוי
לע טבה ילבמ * םייוקת ףא יאדובו ףקותב ןמזה לכ תמייק השמ
שקבלו ללפתהל בושו םעפ דוע םיכירצ ,התע דע ויהש תושקבו תולפתה
םילגוסמ יכה םוקמו ןמז ה"ה הז םוקמו הז ןמז * ..."יתמ דע" ה"בקהמ
קעצי ידוהיש - אוה םיכחמ וילעש ידיחיה רבדה * ונקדצ חישמ תאיבל
* ...!?"יתמ דע" :תרוכזת דועו העיבתו השקב דוע םע ,הקעצ דוע

הגומ - א"שנת'ה ,בא א"יו ד"וי ,(החדנ ב"ת) ןוזח ,םירבד פ"ש תוחישמ

תידיאמ םוגרת

הדובעה םע רושק אוהש יפכו ,(החנמב) באב העשתב חישמה יוליגד ןינעהש ,רמול שיו . . .א
,(ןוזח תבש) באב העשת תבש לש החנמ תליפתב ןירוקש השרפב רתוי שגדומ - לארשי ץראב
:ןנחתאו

םלועל םייחצנ םה הרותב םינינעה לכ ,2הארוה ןושלמ הרותו 1תיחצנ איה הרותהש ללכה פ"ע
הארוהה יהמ :הלאשה תררועתמ - םוקמ לכבו ןמז לכב י"נבל תויחצנ תוארוה םינתונו ,דעו
,זא המייקתנ אלש השקבו הלפת ,ץראל סנכהל ה"בקהל השמ תלפת ,"'ה לא ןנחתאו"מ תיחצנ
?3"הוה הוהד יאמ"ד רדגב הרואכל ז"ה אלימבו

,םייוקת ףא יאדובו ףקותב ןמזה לכ תמייק השמ לש ותלפתש טושפו ןבומ :הזב רואיבהו
ותלפת כ"וכאע ,[4"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ש הזמ ש"כמבו] קידצ לכ לש ותלפתמ ש"כמב
ללפתה השמש טרפבו ,('הל ותלפת כ"וכאע ,5םייחצנ םה וידי השעמ וליפאש) וניבר השמ לש
.6תולפת ("ןנחתאו" ןינמכ) ו"טקת הז לע

הנובו ,לארשי ץראל י"נב תא סינכמ 'יה אוהו ,ותעשב תמייקתמ השמ תלפת התיה וכז וליא
ראובמכ ,המילש הלואגה - תיחצנה הלואגב ,יחצנ תיב הז 'יה יזאו ,שדקמה תיב תא
.7םירפסב

הריזגה ללגב) ימשגה ז"הועב לעופב המייקתנ אל התעשב השמ תלפת ירה תונוש תוביס ינפמ
השמ לש הלפת התויהל לבא ,(ןמקלדכ ,רבדמב ורוד ינב םע ראשיהל ךירצ השמש זא התיהש
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב - כ"חא אלא ,םייקתת יאדוב (תולפת ו"טקת דועו)
,לארשי ץראל י"נב לכ תא סינכמ אוהו ,8"ןורחא לאוג אוה (השמ) ןושאר לאוג"ש ,ונקדצ
.10יחצנ תיב ,ישילשה ק"מהיב ןינבבו ,9תולג 'ירחא ןיאש הלואגב

,אוהה ןמזב אל קר ,התלועפ תא תלעופו םלועל תמייק השמ לש ותלפתש ,אצוי רומאה לכמו
תא סינכמ - ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג - השמו ,תיחצנ הלואגה אובתשכ - ןמז ירחאל אלא
.לארשי ץראל י"נב לכ

:תורודה לכב ל"נהמ תיחצנה הארוהה יהמ םג ןבות ז"פע .ב

,12"ללפתמו דמוע תויהל חתפ - ךדבע תא תוארהל תוליחה התא" 11ורמאב ותלפת ליחתה השמ
יתדמל ךממ ,ול רמא ,[לארשי ץראל סנכי אל השמש] הריזג הרזגנש פ"עא"ש תרמוא תאז
,םהילע ללפתהל יולת 'יה יבש חתפ חותפל אלא ךב יתייה ספות יכו יל החינה התעו יל תרמאש
לטבתו יל לוחמת םא ךדיב החמיש ימ ןיא התא" ,12"וישכע תושעל רובס יתייה ןכ ומכ
.12"ךתריזג

םגה הנה - י"נב לכל המילש הלואגה תאבהו לארשי ץראל הסינכה תודוא רבודמש תויה ,ןכש
ללפתהל - דע ,פ"הועו פ"הועו ,ללפתהל וב יולתה לכ תושעל השמ ךישמה ,הריזגה לע עדיש
ןיב ,תולשלתשה רדסד תוגרד ק"ת םימעפ ו"טה לכ ךרד תרדוחש הלפת וא] תולפת ו"טקת
ןתיו ותריזג לטבי ה"בקהש לעפי הז אמש - [13ץראל עיקר ןיבו םיעיקר העבשהמ עיקרל עיקר
.לארשי ץראל םידוהי סינכהל ול

קפס ירה - 14"הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא" ה"בקה ול רמאש רחאל וליפא :הזמ הריתי
ץוח השע ב"העב ךל רמאיש המ לכ"ש אוה ללכה ,ןכש ,לוכיבכ תאז לביק השמ םא לודג
ילא רבד ףסות לא" ,"אצ" השמ לע הוצמ (ה"בקה) יתימאה ב"העבהשכ וליפא הנה ,15"אצמ
ץראל סנכיהל ללפתהלו שקבל ךישמהו ושפנ תא רסמ השמש ,רמול רבתסמ - "הזה רבדב דוע
ה"בקה ודיעוהש ,ןונ ןב עשוהי ,רחא ידוהיל ו"ח קיזי אל הזש ,טושפכ הז םע דחיבו] לארשי
;[לארשי ץראל י"נב תא סינכהל ןכ-ינפל דוע

,תאז לועפל לכי יאדובו) לארשי ץראל סנכיהל ותלפת י"ע לועפל השמ ידיב 'יה וליא וליפאו
הרות דמלמ ,יתימא יברו ,יתימא לארשי העור ותויהל ירה - (ל"נכ קידצ לכ תלפתמ ש"כמב
דימלת"ש ,אוה ןידהש יפכ) וידימלת תא םש וריאשהב תולגהמ אצוי וניא - יתימא לארשיל
לכ םילאגנ ותיא דחיב רשאכ תאטבתמ ולש הלואגה תומילש אלא ,(16"ומע ובר ןילגמ 'וכ הלגש
,ןבומ אלימבו .(16"ומע ותבישי ןילגמ הלגש ברה"ש ,יכפהה הצקהמ ש"כמב) 17וידימלת
,רבדמה רוד ,(העיד רוד) ורודבש י"נב םגש ,הכותב הללכ לארשי ץראל סנכיהל השמ תלפתש
.המילשה הלואגב לארשי ץראל ותיא וסנכי

,ונרודבש השמ דע ,18רודו רוד לכב השמד אתוטשפתאל עגונב - תורודל דומילה םג ונשי ןאכמו
לע טבה ילבמש - 19ידוהי לכב ונשיש השמ 'יחבל עגונב ז"דעו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
דע" ה"בקהמ שקבלו ללפתהל בושו םעפ דוע םיכירצ ,התע דע ויהש תושקבו תולפתה
...20"יתמ

"םנח תנתמ"ד ןפואבו - שממ דימו ףכיתו ,םימייקתמ השקבו הלפתהש חוטב רבדהו
האב - הדובעהל ךרעב אלש ,(21"םנח תנתמ ןושל אלא םוקמ לכב ןונח ןיא" ,"ןנחתאו")
י"נב לכו ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה
יונבו ןכומ דמועש ישילשה שדקמה תיב הטמל דרויו ,תיחצנה הלואגב ,לארשי ץראל םיכלוה
.22הלעמל

םיבוט םישעמ תיבו ד"מהיב ,ס"נכהיב ,שלושמ תיבב וישכע ונדמעב רתוי קזחתמ הז ןינע .ג
ןיעמ הזש - ונרודבש השמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ - דחוימבו ,םידסח תולימגו
םוקמ) הרות תיב ,24הלפת תיב יתיב :23שלושמ תיב אוה ףאש ,ישילשה שדקמה תיבל הנכהו
.26תונברקה תברקה (י"ע ךשמנש) םידסח תולימג תיבו ,(25תיזגה תכשל דיל ןירדהנס

םע בורב" ,לארשימ תוירישע המכ םע וידחי תודעוותהב תעכ םיאצמנ אפוג שלושמה תיבבו
ותואיצמ לע כ"וכאעו ,תואיצמה לכ לע ב"העב אוה ידוהי לכש הזל ףסונ רשא ,27"ךלמ תרדה
הז ידי לעו ,29אקוד "םכמ" ,28"'הל ןברק םכמ - בירקי יכ םדא"ד תיטרפה ותדובעו תיטרפה
תאש רתיב ז"ה - (32ןברקבו) 31וב םילולכש 30(ם"חצד) םלועה ינינע לכ תא םג בירקמ ה"ה
רשא ,תודחאב םיאצמנש ,לארשימ תוירישע כ"וכ תועצמאב רבדה אטבתמ רשאכ זוע רתיבו
ףכיתו ,(תולג) בבוסמה לטבתמ - אלימבו ,33תולגה תביס תלטבמ י"נב ןיב תודחאו הבהאה
.הלואגה האב שממ דימו

תורבגתה תישענשכ ,החנמ תלפת ןמזב באב העשת תבש - יאכז ןמז ז"ה ךכל ףסונש טרפבו
תואלפנ תנש 'יהת ה ת"ר ,א"נשת'ה תנשב - הזל ףסונו ,ונקדצ חישמ לזמ(ו תדיל)ד השדח
ץראמ ךתאצ ימיכ" רמאנ םהילעש) המילשהו תיתימאה הלואגה לש תואלפנהל דע ,ונארא
.(34"תואלפנ ונארא םירצמ

.ונקדצ חישמ תאיבל םילגוסמ יכה םוקמו ןמז ה"ה הז םוקמו הז ןמזש - ןבומ רומאה לכמו

הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ" ,ונקדצ חישמש ,המילש הנומאב ןימאמ ידוהיש - תוטשפבו
ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע"ש ז"יע) "יאדו חישמ" רותבו ,35"'וכ תוצמב קסועו
אוה ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,תסנכה תיבל שממ תעכ סנכנ - 36("לארשי יחדנ
תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה ץראל לארשי ללכ ךותב םלוכ תא ךילומ
,ישילשה שדקמה

בא-םחנמב ירישעש ךכ ,א"שנת'ה באב העשת תבשב שממ הז עגרב ,שממ דימו ףכית - רומאכו
,החמשלו ןוששלו בוט םויל ךפהנ ,שדוק השענ - שדוק 'יהי ירישע -

דחא 'יחב ,(37ונתשרפבש) "ברוחמ םוי רשע דחא" םע רושקש ,בא-םחנמב רשע דחא כ"וכאעו
איה הרותש יפכ ,38(רתכה תוימינפ דע) רתכ 'יחבד יוליגה ,(ברוח) יניס רהב הרות ןתמד רשע
תוריפס רשעה לכב הזמ ךשמנ הז םע דחיבו ,תוריפס רשעהמ הלעמל ,הלעמ הלעמל השרושב
ןתנ רשא") הרותה תכרבד ןינעה - םדאה תדובעבו ,("םוי רשע דחא"מ "ךלהמ" רבכ ונשיש ךכ)
,(40דח אלוכ ה"בוקו אתיירואש יפכ דע ,39"הזונג הדמח" ,ה"בקה לש ותרות ,"ותרות תא ונל
יוליגה ונשי ז"דעו .(ושפנ תוחכ רשע םע) דמול ידוהיש הרות ינינע יטרפב כ"חא ךשמנו אבש
םעו ,(ל"נכ) הלואגה םע רושקש - בא םחנמ שדוחב כ"וכאעו ,41שדוח לכב רשע דחא םויב
דחא 'יחב ,"ברוחמ םוי רשע דחא"ד יוליגה תומילש - 42"אצת יתאמ השדח הרות"ד יוליגה
הטמלש תוגרדה לכב הכשמה ,"אצת" לש ןפואבו ,'תי ותומצע ,"יתאמ" השדח הרותבש רשע
.הזמ

םוי ,רקוב יהיו ברע יהיוד םיילפכ - ינש םוי ,הז ירחאלש םימיהב הלואגה הנשיש כ"וכאעו
םע רושק לפכש ,(45'ישות תארקנ הרותש) 44'ישותל םיילפכ ,43בוט יכ וב לפכוהש ישילש
וגוז ןב) ישש םויו ,(ינש םויד וגוז ןב) ישימח םויו ,(ןושאר םויד וגוז ןב) יעיבר םויו ,46הלואג
,(ישילש םויד

,בא שדוח לכד אתומלשאב ארהיס אמייקשכ ,באב רשע השמח - הז יששה םוי כ"וכאעו
.48התומכ שדחתהל םידיתע םהו ,47הנבלל ןינומו ןימוד לארשיו

,ידוהיל הרומ הרותה - (ל"נכ) שממ הז םויב "אב (חישמ) הז הנה"ש "ןימאמ ינא"ש םגה .ד
,תומיאתמ תונכה תיישע - ללוכ ,הוהב ובצמ יפל תומילשבו יעבדכ ותדובע תושעל דימת וילעש
.ןמז רחאלו םייתרחמו רחמ תושעל וילעש השודקה ינינעל ,49יתבר הנכהו

,תווצמו הרות ינינע לכב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל ,ב"ויכו ולא תויודעוותהב ליגרכו
תלבק ינפל) ףיסוהלו םידקהל גוהנו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהבו
אלימב ,(ל"נכ) שממ הז םויב אוביש "ול הכחא" יכ ,"בכעתי חישמ ו"ח םא" - (תוטלחהה
חישמ ו"ח םא" םה (תולגה ןמזב הדובעה םע תוכיישב) תובוט תוטלחההש תאזב םיריהבמ
."בכעתי

ןמזב (תובוט תוטלחהו) הדובעו הרותהמ ךשמה 'יהיו ראשי ,חישמה תאיב רחאל םג ,תמאבו
ילכהו הנכההש ,"ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא" 51ל"זחאמב 50רואיבה עודיכ ,תולגה
ובורש ,הזה ןמזב "ודיב ודומלת" ידי לע ז"ה ,52הלואגהב ז"דעו ןדע-ןגב הדובעהו םייוליגהל
כ"וכאעו ןדע-ןגש פ"עא) ל"עלו ןדע ןגב הרותה "םיחקול" ז"יעו ,תולגה םוקמו ןמז םע רושק
תומילשה תילכת" רשא ,הזה ןמזב הדובעה תוללכל עגונב ז"דעו .(תולגה ךפיה ה"ה - הלואג
דע ,53"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב יולת 'וכ םיתמה תייחתו חישמה תומי לש הזה
,(תולג) "הלוג"ב םלוע לש ופולאד ף"לאה תא תולגל הדובעה י"ע אקוד תישענ "הלואג"ש
.54הלואג

:ולא םימי םע רשקב תובוט תוטלחה - לעופל עגונבו

יאק "טפשמ"ש - 55"הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ" ןוזח תבש תרוטפהד םויסהל םאתהב
םימיב ופיסויש - 57הקדצ תוצמב םיללכנ רשא תווצמה לכ תוללכ לע יאק "הקדצ"ו 56הרות לע
,(רתומה ןפואב) הז תבש םויב לחה ,הקדצ תוצמ דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ולא
.הז ירחאלש םימיבו ,ןושאר םוי יאצומבו 58ןושאר םויבו תבש יאצומב כ"וכאעו

ררועל םוקמה ןאכ ,הז ינפלש תויודעוותהב רבודש הזל ךשמהב ירה - ומצע (הרות) "טפשמ"בו
ויהי םוי לכב) תוקזחתהו השדח תויחבו ,ךישמהל ,בכעתי חישמ ו"ח םאש ,שדחמ פ"הוע
- ללוכ ,"םימיה תעשת"ב ("טפשמ") ס"שה תותכסמב "םימויס" ךורעל ,(59םישדח ךיניעב
םויבו תבש יאצומב םג - ז"חאלו ,(הדועס םע תבשב םויסה רשקלו) הז שדוק תבש םויב
,ןושאר םוי יאצומב כ"וכאעו ,(רתומה ןפואב) באב ירישע ןושאר

חישמ םא ירה - באב העשתל ךשמה םה - באב רשע השימח דע - הז ירחאלש םימיהש תויהו
דע ,הז ירחאלש םימיב םג "םימויס" תכירעב וכישמיש ,םיעיצמ - םיאבה םימיב ו"ח בכעתי
םוקמבו .הקדצל הניתנ םע םג ("טפשמ"ב) "םויס"ה רשקלו .ללכב דעו ,באב רשע השמח
.תודעוותהו הדועס םע - 60"ןנברל אבט אמוי" - "םויס"ה תא םג רשקל - םיאתמה

- הז ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב הז םסרפל שיו
- עיגה אל םוסריפה םהילאש תומוקמב כ"וכאעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
.ללכב "הקדצ"בו "טפשמ"ב ףיסוהלו ,םש םג "םימויס" תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש

- שממ דימו ףכית דע ,וינפלש םימיה ינפל דועו ,באב רשע השמח םדוק דועש ,ןוצר יהיו . . .ה
- הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש החמש ,הלודג יכה החמשה תא גוגחנ זאו ,הלואגה רבכ אובת
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה האבש הז לע החמשה

דיחיש הזמ ש"כמב) תולגהד יללכה "םירוסאה תיב"מ האיציה לע הדות ןברק ז"ע ואיביו
ודסח 'הל ודוי" ,(ולש יטרפה םירוסאה תיבמ אצוי - דיחי - אוהש לע הדות ןברקב בייוחמ
לכ לע האדוהה ,(תבש ברעב ,יששה םויב החנמ ינפל םירמואש יפכ) 61"םדא ינבל ויתואלפנו
62ר"ומדא ח"ומ ק"כד הלואגה ישורדב ראובמכ - תולג םע םירושק םלוכש םינינעה תעברא
.["הלואגל רתלאל"ה ליחתה הזבש ל"י]

,הז ינפלו - רשע השמחד לודג בוט םויה םיגגוחש דע ,הז ירחאלש םימיב החמשה םיכישממו
לכמ הלעמלש הלודג החמשב - הז ירחאלש םימיו ,'וכ החמשל ךפהיש באב ירישעד לודג ט"ויה
,"באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש ל"זח תארוהל םאתהב ,הלבגהו הדידמ
החמש ימלשה םיבירקמ זאש פ"עא) םילגר שלשב "החמשל םידעומ"ד החמשהמ רתוי הלענ
הרות תחמשד החמשהו 63םירופד "עדי אלד דע" תחמשמ וליפא הלענ רתויו ,(הרותה ןמ
,ורבעש םינשב

הדידממ הלעמל החמש םע - הברדאו ,תוחמשו תויודעוותהה לכ תא גוגחל וכישמי ז"דעו
65ש"מכ - ןיאושינ תחמשב תומילשה םג ללוכ ,(64"וניפ קוחש אלמי - זא" אקודש ןויכ) הלבגהו
הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי א"ה הרהמ"
,"'וכ

.66המילשהו תיתימאה הלואגב ,ה"בקהו לארשי תסנכד ןיאושינה - הלודג יכה החמשהל דע

לכ רבכ ומייסש ,םימעפ כ"וכ רבודמכ ,ןכש .שממ הז םויב ,שממ דימו ףכית ,רומאכו
,"הדועסל ןכומ לכה" רבכ - םינינעה לכל עגונב ז"דעו ,הלעמל ןכומו דמוע ק"מהיבו ,םינינעה
,67ידוהי לכל חתפמהו הביתה ונתנו הרוגס הביתבכ םינכומ םינינעה לכ םנשי

דועו העיבתו השקב דוע םע ,הקעצ דוע קעצי ידוהיש - אוה םיכחמ וילעש ידיחיה רבדה
...!?"יתמ דע" :תרוכזת

ןאכ םידוהיה לכ תא חקולו ,הז תסנכה תיבל וישכע סנכנ ונקדצ חישמש לעופ אוה הז ידי לעו
,ישילשה ק"מהיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשורי ,השודקה ונצראל לארשי ללכ ךותב
- רקיעה אוהו דועו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע 68הניזחתו"ל םיכוז - הז ןוזח תבשב דועו
.שממ דימו ףכית

__________
.מ"כבו .ז"יפר אינת (1

.דועו ,טי םילהתל ק"דר האר (2

.מ"כבו ,חק םיחספ - ל"זח ןושל (3

,טנ תבש הארו .טי אריו אמוחנת (4

.א"עס הטוס (5

,א"יפ ר"בד (6

ירעש .ןנחתאו שיר דועו ח"הוא ,ךישלא .(ןנחתאו ינבואר טוקליב אבוה) הפק ןפוא תוקומע הלגמ (7
.דועו .אר'ב .גצ .הס ןנחתאו ת"הוא .ותלחתב ךוניח ב"ח צ"מאהדאל הבושת

.דועו ,גנר א"חז ,ב"פ ר"ומש האר (8

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות ,וט חלשב אתליכמ האר (9

,אכר ג"ח ,חכ א"חז (10

.דכ ןנחתאו (11

.םש י"שרפ (12

,גי הגיגח - ילגרו ה"דות פ"ע ,גיק ע"ס ןנחתאו ת"הוא (13

.וכ ןנחתאו (14

.דועו ,ופ םיחספ (15

.א"ה ז"פ שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במר (16

,ב"פ ר"בד הארו (17

,גער ג"חז (18

.ב"מפר אינת (19

.נ"שו .ךליאו 182 ל"ח ש"וקל האר (20

.ןנחתאו פ"ר י"שרפ (21

.א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שר האר (22

'בה ,"ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא" ,ינש תיבו ןושאר תיב םג וכותב ללוכ ישילשה ק"מהיבש הז לע ףסונ (23
.(ןוכשמה ןינע תוטשפכ) ל"על ורזחויו (ידוקפ פ"ר י"שרפ) ןינברוח ינשב ונכשמתנש תושדקמ

,ונ 'יעשי (24

ב ,ופ ןירדהנס .ד"מ ה"פ תודמ .םיטפשמ פ"ר י"שרפ .ורתי פ"ס אתליכמ .ו"ה ב"פ תוכמ ימלשורי (25
.ב"יה ד"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר .(הנשמב)

תחיש .(ךליאו 414 ב"ח ז"משת תויודעוותה) ז"משת טבשב ו"טו טבשב ירישע ןיב בתכמ הכוראב האר (26
.נ"שו .ז"משת המורת פ"ש

.חכ ,די ילשמ (27

ארקיו (28

.ינש רדא "םוי םויה" .ךליאו ב ארקיו ת"וקל האר (29

.(ב ,גמ) ד"לפ אינת האר (30

.ח"לפ אינת האר (31

.מ"כבו .ארקיו פ"ר (ל"זיראהל) תווצמה ימעט האר (32

אמוי (33

.וט הכימ (34

.ד"ה ד"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (35

.םש ם"במר (36

(37

.דועו .זפקת ת"רטע מ"הס .טי ונתשרפ ת"הוא .חמ רוא להי האר (38

,חפ תבש (39

.דועו .(א ,דס) ד"כת .(ב ,אכ) ו"ת ז"וקת ב"ח ,דכ א"ח רהז הארו ,ג"כפר ,ד"פ אינתב אבוה רהז (40

.ךליאו 389 'ע א"ח ט"משת ש"הס םג האר (41

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (42

תישארב י"שרפ (43

.ו"מפר ר"ומש ,אי בויא (44

.ב"כס ק"הגא הארו ,וכ ןירדהנס (45

.דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד ,דרעת ךל ת"הוא .ךל פ"ר ש"לי האר (46

.דועו ,ו"פ ר"ב ,טכ הכוס (47

.הנבל שודיק תוכרב חסונ (48

.נ"שו .ג"ס (א) הנמזה ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא הארו .מ"כבו הציב האר (49

.מ"כבו ,בכ ש"הש ןנחתאו ת"וקל האר (50

,ט"פ ר"הק םיחספ (51

.הרעהב 570 ד"כח ש"וקל האר (52

.ז"לפר אינת (53

.(ךליאו 217 ;ךליאו 177 ג"ח א"שנת תויודעוותה) וז הנש רומא פ"שו ק"וחא פ"ש תחיש האר (54

.זכ 'יעשי (55

.םירבד פ"ר ת"וקל (56

.(ב ,חמ) ז"לפ אינת ב"ב האר (57

ירישע ליל ,תבש יאצומב - הקדצל ןקלחל תנמ לע רלוד לש תורטש ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כש ריעהל (58
תלפת ינפל החישה ירחאל - תישילש םעפו ,החנמ תלפת ירחאל באב ירישעב ןכו .הכיא תרימא ירחאל ,באב
.ל"ומה .תיברע

.זט ,וכ אובת .גי ,אי בקע ,טי ורתי י"שרפ (59

.ו"כס ו"מרס ד"וי א"מר .ךליאו ב"עס ,חיק תבש (60

,זק םילהת (61

.(ךליאו איר 'ע) 'בה למוגה ךורב ה"ד ז"פרת מ"הס (62

הליגמ (63

,אל תוכרב ,וכק םילהת (64

.ןיאושינ תוכרב חסונד הנורחא הכרב (65

.ב-א ,חמ ש"הש ת"וקלב ראבתנ .ו"טפס ר"ומש (66

.נ"שו .289 ח"כח ש"וקל האר (67

.27 'עה 723 ב"ח א"שנת ש"הסב ןמסנש צ"צה ןושל האר (68


הלואגה ןמז


...!?הלואגה בוריקל השע המ

,1"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" - זא ותעשב - זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ןכה ודמע"ו ,2"םירותפכה חצחצל" אלא רתונ אלו ,הדובעה לכ המייתסנ רבכש ,עידוהו
.וז הזרכה זאמ םינש תורשע המכ ורבעש ירחאל כ"וכאעו .ונקדצ חישמ ינפ תלבקל 3"םכלוכ

- הלואגה לש ןושארה רודו ,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש אוה רורב רבד ,אלימבו
םלוכ" ושענ זאו ,"רבדמ יתמ ולכ" ובש באב רשע השמח ירחאל ץראל סנכנש רודה תמגוד
.5"םויה םכלוכ םייח (4ונתשרפב) ןהב בותכש ןתואמ . . ץראל סנכהל םידמועו םימלש

תולגה םויסב םיאצמנש רתויב שגדומ ובש ,באב רשע השמחל שממ תוכימסב ונדמעב ,ןכלו
- תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג לש ןפואב ,"ץראל סנכהל םידמוע"ו ,6"םימעה רבדמ"ד
,8'יפצה - דחוימבו ללוכ ,7הלואגה בוריקל רושקה לכב תדחוימ הפסוהו השגדה תויהל הכירצ
הסינכה לועפל ידכ ,תולפת ו"טקת ,השמ תלפת תמגודבו ד"ע) הלואגה לע הלפתהו השקבה
.(תיחצנ הלואג לש ןפואב ץראל

...!?הלואגה בוריקל התע דע השע המ :ושפנב קדצ ןובשח תושעל א"ואכ לע

ןבומכ) לארשי תא לואגל חור רצוקב הפצמו דמוע ונקדצ חישמש תוננובתהה י"ע טרפבו
רכזומכ ,םיעגנ ינש תרישק ידכ בכעתי אלש דחיב םיעגנ ינש ריתמ וניאש 9ארמגה ירבדמ
חישמש ןויכמו ,חישמה תאיב תא שיחהל וב יולתה תא םילשי א"ואכש ירחאל - (10ליעל
,וילע תלטומה תוירחאה לדוג ןבומ ירה ,ולש הלועפל ןיתממו דמוע ומצעבו ודובכב ונקדצ
לע א"ואכל הדוי ,שממ בורקב ונקדצ חישמ אובישכ ,ןכלש ,'וכ תוכזה לדוג םע דחיב
,םיינחור םינינע ןה ,וינינעמ ןתיו ףיסוי אלא ,דבלב 'ידוה קר אל ,ותאיב שיחהל ותלועפ
'יהת הבוטה"ש ,םיימשג םינינע ןהו ,11"אצת יתאמ השדח הרות" ,הרותה דומילמ לחה
.12"רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכו הברה תעפשומ

:13תלוזה לע לועפל תוחילשה תדובע - הז ונרודב רתויב שגדומה ףסונ ןינעו

לע ליטה - 15"לארשי להק לכ בל" ,14"לכה אוה אישנה" - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תמשנ רנ" ,םירחא ריאהל 16"ריאהל רנ" תויהל השודק תוחילש רודה ישנאמ א"ואכ
וריאיש ,תעגמ ודיש םוקמ לכבו ,('וכ ותיב ינב לע ףסונ) ותביבסב םיאצמנה ולא לכד ,17"םדא
.19הלואגה רוא תא םיאיבמו תולגה תכשח תא םילטבמ ז"יע ,רשא ,18"רוא הרותו הוצמ רנ"ב

ויתוחישב ,ולש שדוק-תורגא יובירב םיבותכ םה אלה - תוחילשה תדובעד םירבדה יטרפו
תא אלמל ,20"אקנוורפ יוהל והיא אתרגיאד אניירק"ש - תויהל ךירצו ,'וכ וירמאמבו
דחוימבו ללוכ ,הרותה תצפה י"ע ,(סחניפד נ"סמה תמגוד) הניתנו הריסמ ךותמ תוחילשה
'יחב םילגמ ז"יעש ,21הרותבש הדיחיה 'יחב ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ
'יחב תולגתהל דעו ,23חישמ ץוצינ ,(22ףטהו םישנה םישנאה) לארשימ א"ואכבש הדיחיה
.24ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה

אוה אישנהש ןויכמש ,עדילו ,רודה אישנ י"ע וילע הלטוהש תוחילשה אלמל א"ואכ לע ,ןכלו
לא םדה רזוח כ"חאו םירבאה לכל םדה טשפתמ ונממש בלה תמגודב ,"לארשי להק לכ בל"
תעב ,26תוחילשה תלועפ המייקתנ םא רודה אישנ ןחוב ,תוחילשה יונימ לע ףסונ ,ירה ,25בלה
תאש רתיב ףיסומו ,"לארשי להק לכ בל"ב ורוקמל (רודה ישנא לכ) םירבאה לכד םדה רזוחש
ולא לכל ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,ךרטצמה לכב 'וכ תוכרבה תכשמהב זוע רתיבו
.תוחילשה תלועפ םיאלממש
(הגומ - ח"משת'ה בא םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תוחישמ)

__________
.ב-א"שת "השודקהו האירקה" (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (2

.נ"שו .טער שיר ד"ח ולש ק"גא (3

(4

.בכ תקוח י"שרפ (5

.מ"כבו .יעסמ פ"ר ת"וקל .דועו .יעסמ פ"ר ייחב הארו .הל לאקזחי (6

תא עירכה" (הבשחמב וא רובידב ,השעמב) "תחא הוצמ" י"עש (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ד"ספכו (7
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע

,ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא ,(חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ" (א"יפר םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (8
,וב ןימאהל קר אל) בויחה םעטש ל"יו ."'וכ וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל
רתוי ללפתיש ידכ - 'וכ רעצ לש שגר ידיל םיאיבמ ףסכנה רבדל םיעוגעגו 'יפצש ףא - ותאיבל תוכחל (םג אלא
.שממ לעופב ותאיב שיחי ז"יעו ,ותאיב לע שקביו

,חצ ןירדהנס (9

.ט"ס םירבד פ"ש תוחישמ סרטנוק (10

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (11

.(ללכב ורפסו) םיכלמ 'לה םתוחו םויס ם"במר (12

,(חי ,טי םישודק י"שרפו כ"ות) "הרותב לודג ללכ" ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד בויחה דצמ חרכומה לע ףסונ (13
איהש) תולגה תביס לוטיב י"ע תולגהו ןברוחה ןוקית ,באב רשע השמחל תוכימסבו ,להקה תנשב טרפבו
.*לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוה - הברדאו ,(ב אמוי האר - םניח תבהאד ךפיהה

__________
תחיש האר) לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןינעה שגדומ באב רשע השמחד ט"ויה ימעטב םגש ,ריעהל (*
.(103 הרעהבו א"יס ו"משת באב ו"ט

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (14

.ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה ם"במר (15

קילדמש שיאה תמגוד אוה דיסחש 136 א"שת ש"הס םג הארו .נ"שו .ךליאו 484 ב"ח ש"וקל האר (16
.'וכ בוחרה יסנפ

.זכ ילשמ (17

.גכ םש (18

תוברהל ךירצו לפוכמו לופכ בע ךשוחהו לפשה םלועה אוה ז"הוע תויהל יכ :ונתשרפ שיר ת"וקלמ ריעהל (19
אכפהאלו ז"הועה תא ריאהל יוליג 'יחבב 'יוה םש ץראה ריאמה רנ אוהש םדא תמשנ 'יוה רנ . . תורנב
ךכ לפוכמו לופכה ויבעו ךשוחה יוביר יפלש ,תורנ אוביר המכ םהש תומשנ אוביר המכו . . ארוהנל אכושח
.'וכ תומשנב תורנה יוביר ל"צ

.דועו .ד"יס סחניפ פ"ש תחיש הארו ,הכ קלב י"שרפ .א"עס ,בפ ןירדהנס (20

.נ"שו .ךליאו ה"ס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק הכוראב האר (21

ןעמלו ועמשי ןעמל 'וג ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - להקה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו (22
הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ" ,(בי ,אל ךליו) "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו 'וג ודמלי
תא יל להקה ילא רומאב ברוחב ךיקלא ינפל תדמע רשא םוי"כ - (הגיגח 'לה ףוס ם"במר) "העמוש
.(ד"וי ונתשרפ) "'וג ירבד תא םעימשאו םעה

הארו .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) חישמה ךלמ לע יאקד - "בקעימ בכוכ ךרד" (זי ,דכ קלב) בותכב זמורמכ (23
לארשימ א"ואכבש - הזב ךוויתהו ,(ד"פס ש"עמ ימלשורי) לארשימ א"ואכ לע םגו ,(א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר
.(דועו .599 ב"ח ש"וקל .סחניפ פ"ס םיניע רואמ) חישמ ץוצינ שי

.דועו .(ב ,צק מ"קמ - ב ,סר ג"חזל) ז"מרה םשב - 207 ט"צרת מ"הס (24

.א"לס ק"הגא האר (25

"ךתוחילש יתישע רמולו וחלוש לצא רוזחל יוארש הזל הזמ חלתשמה אלא ירקמ אל חילש"ש ,ריעהל (26
.(א ,דכ ןיטיג י"שרפ)


רקיעה אוה השעמה


הלואגה ינינעב הרשעב דומיל

- לובג ילב לש ןפואב םינינעה לכ ויהי הבש המילשהו תיתימאה הלואגה ףס לע םיאצמנש ןויכ
לובג ילבהמ ("לישבתו לישבת לכמ םועטל בוט"ש ,תבש ברעב) "המיעט"ה תויהל הכירצ
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב צ"מותה ינינעב הפסוהה י"ע ,הלואגהד

הלגנ ןה ,("הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ") הרותה דומילב הפסוה - רתוי תויטרפבו
ןיזונג הרותה תודוס בור"ש ,הרותבש הדגא ,בקעי ןיע דומיל ללוכ ,הרותה תוימינפ ןהו הרותד
השמחב ולש אלוליהה םויש) ל"זיראה ירבדכ ,הרותה תוימינפ דומיל ,רקיעו דועו ,"הב
ירחאל דחוימבו ,"המכחה תאז תולגל הוצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב"ש (א"נמב
.לארשימ א"ואכד הגשהו הנבהל ךיישש ןפואב תודיסחה תרותב הראבתנש

ורפסב טרפבו ,הרותד הלגנב ןה - הלואגה ינינעב הרותה דומילב הפסוהה לע תדחוימ השגדהו
םודמלש) הריחבה תיב תוכלה ומכ ,הלואגה ןמזל תוכיישש תוכלהה םג ללוכש ם"במרה לש
תוימינפב ןהו ,חישמה ךלמו םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה ןכו ,(םירצמה ןיב ימיב התע-הז
ארוביח יאהב" ,הלואגה תא ברקמ הרותה תוימינפד דומילה תוללכש ךכל ףסונש ,הרותה
םיקלחה דומילב דחוימ יוליע שי ,"ימחרב אתולג ןמ 'יב ןוקפי . . (י"בשר לש ותרות) ךליד
.הלואגה ינינע םיראבמש הרותה תוימינפד

םיקסועו (תועיבקו תובשייתהב) םיבשויש (רוביצ) הרשע"ד ןפואב 'יהי הז דומילש - בוט המו
קרפ - הז תבשד תובא יקרפב םידמולש "הנשמ רבד"ד הארוההכ ,"הרותב ("קסע" לש ןפואב)
לע םילפכב המחנה תישענ םדי לעש ,ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגל זמור םגש ,ישילש
.ינש תיבו ןושאר תיב
(הגומ - א"שנת'ה בא-םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תחישמ)


םיברב תוטלחהה תא לבקל

,ירה - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב תואלפנו תולודג ולעפ רבכש פ"עא . .
ףיסוהלו םילשהל המ ןיידע ראשנש רתויב החכוהה וז ירה ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןויכ
הרותה תצפהד הלועפה תא ביחרהלו ריבגהל םיכרד תולדתשהבו אוצמל שי ,ןכלו ,הזב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו

תוטלחה לבקל ,אלא ,תודיחיב ע"פב טילחמש הבוט הטלחהב קפתסהל אל - הזל תוצעהמו
םסרפתנו ספדנו) וצלחה סרטנוקב ע"נדא ק"כ ש"מ עודיכ ,לארשימ כ"וכ דוע םע דחיב תובוט
קוזיח הזל שי םיבר וא םינש םישוע רשא םכסהה"ש (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע
חוודלו והערל שיא ןוחבל ולכוי ז"יעש - רקיעו דועו ,"'וכ ע"פב השועש םכסההמ רתוי הברה
ןמזל ןמזמ רשא העידיה םצע ,רשא ,שממ לעופב תובוטה תוטלחהה לש ןמויק ד"ע הזל הז
השע המו ,ומצע לע לביקש תובוטה תוטלחהה םה המ םדו-רשבל ןובשחו ןיד תתל ךרטצי
ר"הי" וידימלתל ז"ביר רמאמכו ,שחומב הארנכ ,הדובעה ינינע לכב זוריז לעפת - שממ לעופב
'ינענ המ ןנא - ןכ רמאנ ז"ביר ידימלתל םאו ,"םדו רשב ארומכ םכילע םימש ארומ אהיש
.'ירתבא
(הגומ - ח"משת'ה ,ומחנ תבש ,ןנחתאו פ"ש תוחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


יפסכב י"אב םיוג םיבשיימ
!"ירדנ לכ"ב ופסאנש תומורת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

םילוע תחפשמ בשיילש ,רבכ ספדנש המ תודוא םימעפ המכ רבוד [:*"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
.רלוד ףלא םישולש תוביבסב הלוע לארשי ץראב

?הז ףסכ םיגישמ ןכיהמ

,עודיה ןוגינב "ירדנ לכ"ה תא םירמוא רשאכ ,םירופיכה םויב ירדנ לכ תליפת תעשב -
שודקה םויב ה"בקה ינפל םידמוע םכנהו תויה :םהל םירמואו םיללפתמה תא םיררועמ
רלוד רשעו רלוד י"ח םהמ םיצבקמ ךכו .שדוקה ץראל 'ילעה ןעמל ומרתת - שודק םוקמבו
ומשרנש) םיוג לש תוחפשמ ךכו ךכ ובשיי ("ס'ליפא ירדנ לכ") ירדנ לכ לש תיבגמהמו ,'וכו
!שדוקה ץראב (םידוהיכ

לש םישדוח השש ירחאל ,הרזחב ואצומ םוקמל רזח רבכ םהמ קלחו רזע ה"בקהש אלא
...("ןשייקאוו") שפוח

- המואמ םלשל קוקז הלועה ןיא לארשי ץראב ותובשייתה תפוקת תלחתבש אוה רדסה]
,לארשי ץרא תא ול תוארהל ידכ םילויטל ותוא םיחקול כ"חא ,ןפלואב דומלל ותוא םיחלוש
רכזנ אוה זאו .םישדוח השש םומינימ ךשמנ הז ךכו ,םיבוט םינינע המכ דוע םינתונ כ"מחאל
"בוט לכ" םהל רמוא אוה יזא ,םינינעה ראש לכ םע ואצומ םוקמב אבאו אמא ,תוחא ול שיש
[...הרזחב עסונו ("גאט ןטוג א")

!("ןטראד טקעטשעג-ןיירא") םש םיעוקת וראשנ ירדנ לכד תיבגמהמ רלוד ףלא 30 ךא

,ידוהיל תתל םיכירצשכ כ"חא רסח יוגל תאז םינתונ רשאכ אלא - רתוימ ףסכ םהל שיש אלו
!ורובע ףסכ ןיאו רחאמ ידוהיה לע רתוול םיחרכומ יזאו

ייסראממ םיוג ךכו ךכ ,הקירמא-םורדמ םיוג ךכו ךכ לארשי ץראל איבהל - ?ףסכה ךלה ןכיהל
.'וכו הניומ םיוג ךכו ךכו (תפרצ)

* * *

ןיידע "ידוהי והימ" קוחה רשא ועדייש ,פ"מכ רבודמכ ,איה הנווכה ,לעופל עגונבו . . .ב
םורדב רקיעב ,לעופב םשוימ אלא ריינה לע קר אל אוהש איה הרצהו ,ןלציל אנמחר ופקותב
.םלועב תומוקמ המכו המכב םג הגרדהבו ,הקירמא

םישנא (תסנכב) םש םיבשויו ,קוח ונשיש רמוא אוה ?ןכתיה :והשימ םילאוש רשאכו
ריינה לע םימתוח (םהיחילש וא) םהו ,תווצמו הרות פ"ע םייטרפה םהייח תא םילהנמש
!"ידוהי" אוה יוגהש רמואה

,קרבמב וא בתכב םא ,וב יולתה לכ תושעל וילע ,"ובלב תארי עגנ רשא" תחאו דחא לכ ,ןכלו
איבהל רוסא אלימבו ,דיחיו דחא ידוהי ףא לע ורתווי אלש רמולו עובתל ,'יהיש ןפוא הזיאב
רחמ רועיש רמוא אוה ימ ינפל וא ,םינתחתמ ותב וא ונב ימ םע עדיי אלו לשכי ידוהיש בצמל
.רקובב רחמ הרותל הלעמ אוה ימ תא וא ,רקובב

.ךכ ועריאש תוערואמ המכ לע םיעדויו הרק רבכש יפכו

* * *

אוה (םידוהיכ םיוג לש) םושירה לכש יל רמאו ("ידוהי והימ" קוחה לע) דחא םע יתרביד . . .ג
...דבלב "הקיטסיטאטס" לש ןינע הז אלא ,הזמ לבלבתי אל דחא ףאו ,םולכל עגונ וניאש רבד

אוה התיאש ארמגהמ טוטיצ ידי-לע אלא ותיא ("ןרעקנייא") רדסתהל לכוא אלש יתיארשכ
:('ינב תעבשו הנח לע) 'מגה תרפסמ רבד ותואש ול יתרמא - חכוותהל לכוי אל

ודבעיש ויחא תשש תא הסינ סוכויטנא ןכל םדוקו ,סוכויטנא דמע ולומ רשא ןטק דלי 'יה
יעיבשה דליה רתונ התעו ,םשה שודיק לע וגרהנ ,ןלציל אנמחר ,םהו ,חילצה אלו הרז הדובע
קר אלא ,הרז הדובע דובעל ךממ שקבמ ינניא ,בשקה :רסיקה ול רמא .ודבל ןטנטקה
דליהמ שקביו תעבט עקרקה לע חיני אוה יזא ,םיוג םידמוע וביבסמש ןויכ :"הקיטסיטאטס"
...ול איביו התוא םיריש

תושעל םיחרכומ אלא רשפאש קר אל - תושפנ תנכסב ךורכ הז רשאכ תעבט םירהל ,הרואכלו
ךפיהל אוה םיקסופ המכ תעדל םג ךכ "רובעי לאו גרהי" אוה ןידהש םשכ ירהש !תאז
דליהש כ"וכאעו ,("גרהי לאו רובעי"ש אוה ןידה יזא שפנה תא רוסמל םיבייח אל רשאכש)
!וינפב ויחא תשש תא וגרה ,ןלציל אנמחר ,אלא םתס הריזג וז ןיאש האר

אוה ןידהש ףא ,הרז הדובעל הוחתשה אוהש תאז שרפי רחא ידוהיש ןויכ :רמא אוה כ"פעא
אוהש ארקנ אל הז ,הנומאמ אלו הבהאמ אל הזש םיעדויו ,הרז הדובעל םיוחתשמ רשאכש
,ותוא ומריש ןתנ אל הזה דליה - טושפ השעמ ןיטיגב 'מגה תרפסמ - הרז הדובעל הוחתשמ
ואובי םאש ידכ ,םלוכ תורודה לכל הפ-לעבש הרותב הז רופיס בותכל וויצו ,ל"ר ,ותוא וגרהו
!ךכמ ולעפתי אלש ,"הקיטסיטאטס" קר הזש ורמאיו

האחמ השורד :לעופל עגונה רבד לע רבודמ אלא ,אירטו אלקשל ןותנש רבד הז ןיא ,רומאכו . .
הפיו ,"הכלהכ רויג" תויהל חרכומש ,תומיאתמה םיכרדב ,תצרמנ יכה השירדו תצרמנ יכה
.םדוק תחא העש

בוטבו בבל בוטו החמשב ,שממ בורקבו ,"הנשיחא - וכז" ,"הנשיחא התעב"ה םג 'יהי יזאו
.הלגנהו הארנה
(הגומ יתלב - א"לשת'ה בא םחנמ ף"כ תחישמ םיעטק לש ישפח םוגרת)

__________
.(גכש ןוילג) אבה עובשב הז רודמב ה"יא עיפוי וז החישמ ףסונ קלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ושפנ תא אשונ אוה וילא

החנמ תלפתב אורקל םיליחתמש בקע םעו ןנחתאו וז תבש םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ רידנ םוליצ הזב אבומ ,וז תבשד
תווצמה רכשל עגונב ט"משת'ה בא םחנמ י"ח ,בקע פ"ש תחיש לע

(642 ב"ח ט"משת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

סאד זא זיב .רכש םעד טלאצ'מ עכלעוו ףיוא הדובע רעד וצ ךרע ןא ןבאה ףראד רכש ע'תמא
וצ עגונב זיא סאד יוו] ןיילא לעופה תדובעו תולדתשה רעד ןופ טרעוו יד יוו רעמכאנ ןייז ףראד
ב"העב רעד זא זיולב טינ ןייז סאד ףראד ,רעטעברא ןייז טלאצ ב"העב א סאוו ימשג רכש א
רעמ ךס א ראנ ,הדובעה תעשב םיכרצ ענייז ףיוא ראנ טינ רעכיז ןוא ,לעופ םעד טגראזאב
כ"וכאעו .ותיב ינב ךיוא ןייז סנרפמ ןענעק לאז רע ,(*ושפנ תא אשונ וילא לייוו ןופרעד
אל ותעשב המלש תדועסכ םהל השוע התא םא וליפא :הנשמה ירבדכ - דיא א לעופ א וצ עגונב
.[בקעיו קחצי םהרבא ינב ןהש ןהמע ךתבוח ידי תאצי

םידועי יד ללוכ] ינחור רעדא ימשג - רכש לש ןינע רעדעי :אישק א ךיז טלעטש םעד טיול
ותמכח) 'יתווצמו הרותה םויק וצ ךרעב טינ זיא - [הרותב תוישרפ ערעדנא ןיא ןוא ונתשרפב
הנשמ רעד ןיא) ל"זחאמכו ,טגניירב סאד סאוו "ינפל חור תחנ" םעד ןוא ,(ה"בקה לש ונוצרו
םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" (קרפ ןקיטנייה ןופ
םלועה ייח לכ" ןופ רעמ "הפי" זיא םיבוט םישעמו הבושת ןופ תחא העש א ראנ וליפא ,"אבה
זא ,הרואכל סיוא ךאד טמוק .םיבוט םישעמו הבושת יוביר א ןוא תועש ךס א כ"וכאע ,"אבה
בקעב ורכש ,"אבה םלוע" ןופ רכש רעד וליפא ,ןדיא טיג רעטשרעביוא רעד סאוו רכש םעד טימ
- הזה םלועב םיימשג םידועי יד ןופ רכש רעד כ"וכאע ,(םרכש לבקל רחמל) "םכל ןתונ ינא
טינ טמוק רכש רעד םוראוו ,תווצמה םויק רעייז ראפ רכש (רעלופ) רעד טלאצעגפא טינ טרעוו
ראפ ןעמ ןעק רכש א ראפ סאוו - ה"בקה לש הוצמ א ןייז םייקמ ןופ הלעמ עקידלאוועג יד וצ
!?ןלאצפא םעד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish