ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םתיבמ םמצע תא םילטלטמ לארשימ תואמו תוירישע המכו המכ
אישנ לש ויתומא 'דב ירשת שדוח ידעומ ךשמב תוהשל ידכ ,םמוקמו
םייק 'יה ק"מהיבש ןמזב לגרל 'ילעד ןינעל רכזו תמגודו ןיעמ ,ונרוד

*

אצת 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= וכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"שנת'ה לולא ד"וי תחישמ / ףקותה לכב הלגתנ ונרוד לש חישמה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / הקומעו תיתימא האנשב תולגה תא אנוש ידוהי

דחוימ ףסומ - יברל העיסנ
םיגחה שדוחל יברל העיסנה תובישח תודוא תוחיש טקל / םויה לגרל 'ילעה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ט"משת'ה אצת פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / "ךביוא"ל ללכ ךרע ןיא לארשיל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ונרוד לש חישמה
ףקותה לכב הלגתנ

םנשי אלימב . ."אב הז הנה"ש םסרפל הויצו רזחו רמא ונרוד אישנ
ןפואב ,החמשהו קוחצה ע"והזש ,"קחצי" לש םינינעה לכ דימו ףכית
"ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא"ש המו * "וניפ קוחש אלמי"ד
חישמ יוליג םדוק עגר תודוא רבודמה רשאכ ,םירומא םירבד המב -
הלגתנ אוהו ,ונרוד לש חישמה 'יה ונרוד אישנש ןויכמ ךא * ונקדצ
בויח שיש ,הזמ הריתי אלא ,תושר הנתינש קר אל ירה - ףקותה לכב
"הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ש ןפואב גהנתהל

הגומ יתלב - א"שנת'ה לולא ד"וי ,אצת-יכ 'פ 'ג םוי תחישמ

.ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ םע ןינע לכ רשקל ליגר .א

לש ןיאושינה םוי לח הז עובשב םיאבה םימיבש ןויכ - הלא םימיב הזב תדחוימ השגדהו
.1ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ללוכ הז םש רשא ,"שינעפורפיוא תבש" תארקנש ,ז"נפלש ק"שה םויב רבכ ליחתמ הז ןינעו
ןתחה לצא 'ילע תישענ הז ק"שה םויבש ,טושפ יכה שוריפה םג יאדוב לבא ,םישוריפ כ"וכ
,הלעמל הטמלמ הלוע אוהו תולעל ("ףיוא םיא טפור'מ") ותוא םיארוקש ז"יע

אוה "שינעפורפיוא"ד טושפה שוריפה ירהש ,הרותל האירקה םע הרושק וז 'ילעש טרפבו
'ירחאלו 'ינפל ךרבמ הרותל הלועש דחא לכש ונגהנמ יפל טרפבו .הרותל תולעל ותוא ןירוקש
,םיאורקה העבש לכ םדוק תחא הכרב םיכרבמ ויהש ז"נפלש םינמזב וגהנש יפכ אלד)
הרותל תולעל ןתחה לש "שינעפורפיוא"הש ,ונייהו ,2(םיאורקה העבש לכ ירחאל תחא הכרבו
.רתוי דוע הלודג 'ילע תישענ ז"יעש ,3הכשמהו הכרב תפסותב איה

כ"וכ ןנשי אפוג "הלעמ"בש ןויכ ,"הלעמל" ויה יכה ואלב םגש הלא לצא םג איה וז 'ילעו
- הברדאו ,רתוי תילענ אגרדל 'ילע ז"יע תישענ םלצא םג ,ןכלו ,ףוס-ןיא תוגרדל דע ,תוגרד
.זוע רתיבו תאש רתיב

תבשב "שינעפורפיוא"המ לחה ,ןיאושינה םוי ,ד"ודנבו) רודה אישנ לש םינינעה לכ ירהו
תוכלהב ם"במרה ש"מכו 4"לכה אוה אישנה" ירהש ,רודה ינבמ א"ואכל םיכייש (ז"נפלש
ךלמו אישנ לש ונינעש יפל - רבדה םעטו ,"לארשי להק לכ בל אוה" ךלמה לש ובלש 5םיכלמ
ותבוחמ ירהש ,םעה לכ לש םויקהו תויחה 'יולת ובש ,6"םאיבי רשאו םאיצוי רשא" אוה
די גשיה יפל ,םהל שורדה לכו םהיתונוזמ תא ותנידמ ישנא לכל קפסל ךלמהו אישנה לש
.ולש רודהו םעה והזש ןויכ ,ךלמה

אישנ לצא דחוימב םישגדומ - רודה לכל ותוכיישו רודה אישנ לש וינינעש ףיסוהל שיו .ב
:ונרוד

לש םינינעל תורשפאה תלטבתמ ,דיחי ןב ותויהלש ,תואישנה ןינע םצעל עגונב - שארל לכל
רמאת םאו ,ךלמ ןב ךלמ ןיחשומ ןיא"ש לארשיב ךלמל עגונב אנידל מ"קפנו ,'וכו תוקפס
- 7"'וכ םיקיוהי ינפמ זחאוהי תאו 'וכ 'ינודא לש ותקולחמ ינפמ המלש תא וחשמ המ ינפמ
ןב קר ונשי רשאכ כ"אשמ ,'וכ קפס לש ןינע ונשיו םינב המכ םנשי רשאכ קר ךייש הז לכש
.דיחי

לש ןינע לולשל ךירצ אל ולצאש דיחי ןב לצא םג םימייק אתוילעמל החישמה ינינעש ,ןבומו
בויחה ראשנ ,(החישמ) בוטו יבויח רבד י"ע איה תקולחמה תלילש רשאכ ,ןכש ,תקולחמ
.זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,דיחי ןב לצא םג בוטהו

לצא דחוימב שגדומ הז ןינע םגש - ורוד ישנא םע רודה אישנ לש תוכיישהל עגונב ןכ ומכו .ג
:ומשב זמרהמ לחה ,ונרוד אישנ

רשאמ רתוי הלענ ןינע זמרנ ןושארה ומשב רבכו .תומש 'ב - לופכ אוה ונרוד אישנ לש ומש
.תולבגה ילב הפסוה תללכנ הזבש ,הפסוה ןושלמ ,"ףסוי" - לפכ

:רתוי תויטרפבו

םשב םיארקנה הלא לכל ךשמנו ,10קידצה (םשב 9ארקנש) - 8ףסוימ ליחתמש - "ףסוי" םשה
לחרש לעופב 'יה ןכאש יפכו ,דיחי ןושל ,11"רחא ןב יל 'ה ףסוי" ש"ע ןכ ארקנש פ"עא - הז
,אלימבו ,תולבגה ילב הפסוה לע הרומ ,םתס "ףסוי" םשה ,מ"מ ,דחא ןב קר וירחא הדלי
.12י"נב לכ תא ללוכ הז ירה

13ש"מכ - ףסוי םש לע ארקנ תורודה לכ ףוס דע לארשי םע לכש ךכב רתוי שגדומ הז ןינעו
ימיב םלכלכו םסנריפ אוהש יפל ףסוי םש לע םיארקנ לארשי לכ" ,"ףסוי ןאצכ גהונ"
לכ לש תוימשגב םויקה 'יה ודי לעש ('יתשו הליכא) ןוזמה תא ןתנ ףסויש ,ונייה ,14"בערה
,17וייח רקיע ,16"םירצמ ץראב בקעי יחיו" רשאכש ,15ומצעב בקעי םגו ,בקעי ישנ ,בקעי ינב
לע בשיו לארשי קזחתיו"ש ,ךכ ידכ דעו ,ףסוי לש ותלשממ תחת (לוכיבכ) ןותנ 'יה
,רומאכו ,"דובכ ול קלחא ,19אוה ךלמ . . רמא" (ארקמ לש וטושפב) י"שר ש"מכ ,18"הטמה
.'וכ םעה יכרצ לכ תא קפסל אוה ךלמה לש ונינעש

ןהכה לש ותדובעב םג שגדומכ ,ורוד ינב יכרצ לכל גאודש לארשיב אישנ לכ לש ונינע םג והזו
לארשי ללכו לארשימ א"ואכ רובע 21ללפתמ 'יהש ,20"הנשב תחא" ,םירופיכה םויב לודג
תנש ,העיד תנש ,הלואג תנש ,הכרב תנש ,הרוא תנש - ת"יב ף"לאה רדס לע - םהל 'יהתש
תנש ,םיכורא םייח תנשו ,םימחרו דסח תנש ,תולודג תויכז תנש ,בוט דעו תנש ,רדהו דוה
תנש ,שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ תאיב לש דועיהמ ליחתמ ,בוט דועי תנש ,תולודג תובוט
יפל םחל 'וג ףסוי לכלכיו"ש ,"ףסוי ןאצכ גהונ" ,ףסוי לש ונמזב 'יהש יפכ - הבחרהב הלכלכ
רדחה לכב) םחלה תא ררפל ףט לש םכרדש ןויכד ,פ"הע 23י"שר ישרפמב ראובמכ ,22"ףטה
.םהלש "ןוזמ"הב ללכנ הז םגש ,םתליכא רועישמ רתוי םהל ןתיל ךירצ ,(םיאצמנ ובש

ינש ידוהיש הז גוסמ םירבד לע םפסכ תא ואיצוה הרואכלש הלאל עגונב םג ןבומ הזמו]
תוגאדה תא ךירצ עודמו ,ךכל ינולפ קוקז עודמ ,אוה ןעוט אלימבו ,"תורתומ" םהש רמוא
,"ףט" לש אגרדבו "ןאצ" לש אגרדב םתויהל ,ןכש - 24"הגאד הברמ םיסכנ הברמ" ,רבדבש
.[םדאה יכרצ לכ תא ללוכש ,םהלש "ןוזמ"הב םיללכנ ל"נה "תורתומ" םג ירה

ותולדתשה הלדג המכ דע עודיכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא רתויב שגדומ הז לכו
(הלבקתנ יאדובש) ה"בקהמ ותעיבתו ותשירד ,(הזב ףיסומו לדתשמו ךלוהש) ונרוד אישנ לש
דע פ"רת תנשמ ,םינשב תובר הכשמנש ותואישנ ךשמב ,טרפבו ,אישנל והונימש זאמ לחה
הפסוהה לע ףסונ ,תוימשגב םג לארשימ א"ואכ לצא ףסותיש - הנש 25םישלש ,י"שת תנש
,אירב ףוגב האירב המשנ ךותמ - הז לכו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב דע ,תוינחורב
ףוגה תואירב תפסותב ,זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,ו"ח קספה םוש אלל דחיב םהינשו
.המשנה תואירב תפסותו

תינש י-נדא ףיסוי אוהה םויב 'יהו" 26ש"מכ - "ףסוי" םשהד זמרהב םג שגדומ הז ןינע .ד
.י"נב לכ לע יאקד ,"'וגו ומע ראש תא תונקל ודי

תוצראב םיאצמנה י"נב לע דחוימב יאקד ,"םיה ייאמ" רמאנ בותכה ךשמהבש ,ףיסוהל שיו
רשא ,27אילרטסואמ םאצומו םיאבש י"נבמ הלא לע ןכו ,ןותחתה רודכ יצחב איהש ,תירבה
.ןותחתבש ןותחת הז ירה ומצע ןותחתה רודכ יצחב

לש וחולש" ,םיחולש חלש "םיה ייא"ל וליפאש - ונרוד אישנל תוכיישה תשגדומ הזב םגו
הפסוהה םג ללוכ ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ םש וציפיו ,"ותומכ" ויהיש ,28"ותומכ םדא
לכב תוחילשה תא ואלימ םיחולשהש יאדובו ,29הליפתה תדובע םע דחיב ,םיבוט םישעמב
,32"שממ 31חלשמהד ותומכ" (30ת"וקלב ףיסומש יפכ) דעו ,"ותומכ םדא לש וחולש"ד ףקותה
םג "'וג ומע ראש תא תונקל ודי תינש י-נדא ףיסוי"ד דועיה םויק דימו ףכית השענ אלימבו
'ילרטסוא ןהו ,(וישכע םיאצמנ ונא ובש םוקמה) תירבה תוצרא ןה ללוכש ,"םיה ייאמ"
.ל"נכ ,(ןותחתבש ןותחת)

:"קחצי" - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ינשה ומש דצמ רתוי דוע ףסותינ הז לכבו .ה

לצא וניצמש יפכ ,דבלב "קחצי" םשב םיארקנה י"נבמ המכ םנשיש פ"עאש - המדקהבו
,ומצע קידצה ףסויל עגונב וניצמש יפכ ,דבלב "ףסוי" םשב םיארקנה י"נבמ המכ ןכו ,תובאה
'ב וב שיש ףא) דיחיו דחא םש השענ הז ירה ,דחא םדאל תומשה 'ב םינתונ רשאכ ,מ"מ
תביתכל עגונב הכלהב ד"ספה עודיכו .דבלב םש יצח אלא וניא םהמ 'אש דעו ,(תובית
וליפא םירמוא שיו ,רודיהל פ"כע - תחא הטישב תומשה 'ב בותכל שיש ,הרות פ"ע תורטש
.33(אבוכיעל) דבעידב

ןינעש םהיניב קלחל רשפא יאו ,דחא ךשמהב תויהל ךירצ תומשה 'ב ןינעו ןכותש ןבומ הזמו
,םתס י"נב לצא וליפא ,לארשי גהנמב שגדומכ - רחא לוגלגב ינולפ ןינעו הז לוגלגב 'יהי ינולפ
יפכ קוידב תומשה תא ןתיל םירהזנ ,תומש 'ב ול ויהש והשימ לע םש םינתונ רשאכש
לע ארקנש ןויכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומש 'בל טושפה םעטה םג והזש - 34ינולפ ארקנש
.ל"נה תומש 'ב ול ויהש קדצ-חמצה לש ונב םש

:"קחצי" - ונרוד אישנ לש ינשה ומש ןכות רואיבו .ו

קוחש אלמי זא" 35ש"מכ ,החמשה תומילשל דעו ,החמשהו קוחצה םש לע אוה - קחצי
."וניפ

,הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" 36ל"זח ורמא ירה ,ןכתיה ,םינעוט רשאכו
"זא" אוה אוה ,ינימשה רוד ,ונרוד אישנ ירה - ?"וניפ קוחש אלמי (אובל דיתעל) זא רמאנש
הנה"ש םסרפל הויצו רזחו רמאו ,"הלואגל רתלאל"ש ומצעב זירכהש יפכ ,(הנומש ורפסמש)
,לתוכהב קדס י"ע ותוארל רשפאו ,38"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" קר אל ,ונייה ,37"אב הז
לש ןינעהב ףיסוהל אלא ראשנ אלו ,39"הז רמואו ועבצאב הארמ"ש דע ,"אב הז הנה" אלא
לכ לע ףסונ) דימו ףכית םנשי אלימבו ,41רבכ םיחצחוצמ םירותפכה םג ןכש ,40"ןכה ודמע"
אלמי"ד ןפואב ,החמשהו קוחצה ע"והזש ,"קחצי" לש םינינעה לכ (םג ,"ףסוי" לש םינינעה
."וניפ קוחש

רבודמה רשאכ ,םירומא םירבד המב - "ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא"ש המו
לש חישמה 'יה ונרוד אישנש ןויכמ ירה ,ד"ודנב לבא ;ונקדצ חישמ יוליג םדוק עגר תודוא
בויח שיש ,הזמ הריתי אלא ,תושר הנתינש קר אל ירה - ףקותה לכב הלגתנ אוהו ,ונרוד
."הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ש ןפואב גהנתהל

,החמש לש העונתב ודמעיש ורודב םידיסחמ עבת ונרוד אישנש ךכל הביסה םג תנבומ ז"פעו
,תולבגה ילב הלודג החמשו

םייחה תלילש םע רושק 'יהש רסאמ ,אפוג הזבו ,רסאמ לש ןינע רבע ומצעב אוהש פ"עא -
לוקש"ש תולגה ןינעל ד"ספה ףלחוה ז"חאל םגו ,הנושארל 'יהש ד"ספה 42עודיכ ,(ל"חר)
'וכ םיישקה םג ללוכ ,(םייחה רדעהמ רתוי השק הז ירה םימעפלו) 43"התימ רעצכ טעמכ
ק"שה םויב התיהש יפכ הלואגה ירחאל וליפאו ,הלואגה התיה רבכש ירחאל וליפא
למוגה תכרב ךרבל לוכי 'יהש הנושארה תונמדזהה התיה זאש ,44גרוברטפל ועיגהב ,ז"חאלש
- 45הכלה פ"ע

הלא לכמ לחה ,ףטו םישנ םישנא - הז ונרוד ,וירחא ורודל םג החמשה ןינעו העונת ךישמהו
םינטקה םידליה ןכו ,םישנא תרזעב (כ"וכאעו) ןהו םישנ תרזעב ןה ,ןאכ םיאצמנה
- ולוכ םלועה לכבש ףטהו םישנהו םישנאה לכ דחיב םהמע םיחקול םהו ,ןאכ םיאצמנה
."'וגו ודי תינש י-נדא ףיסוי"ד דועיה םייוקי ובש ,הלואגה רוד אוהש

א"ואכל םיכשמנ ונרוד אישנ לש וינינע לכש ,ןבומ ,"לכה אוה אישנה"ש רומאה פ"עו .ז
.דחא םש םישענש יפכו ,ל"נה ויתומש 'בד ןכותה םג ללוכ ,רודה ישנאמ

,הרותה פ"ע העיבת - ה"בקה תאמ עובתל תושרה ול הנתינ ,הז ונרודש תוטשפב ןבומ ז"פעו
ל"נכ) ומצע הז רוד אישנ לש גהנמה פ"ע ,הזמ הריתיו ,לארשי יאישנ לש לארשי גהנמ פ"עו
"ףסוי"ד ןינעה ןה ,46"הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ" לבקל ךירצ א"ואכש - (ג"ס
,הכשמהה תילכתבו העפשהה תילכתבו יובירה תילכתב ,"קחצי"ד ןינעה ןהו

םישימח" םג ללוכ ,הגלפומ תורישע לש בצמו דמעמ השענ לארשימ א"ואכ לצאש םג ללוכ
לארשי לכ"ש ךכל ףסונש עודיכ ,ךלמ רדגב אוה לארשימ א"ואכש ןויכ - 47"וינפל םיצר שיא
םיליכשמה" ש"ע - "רהז") 49רהז ינוקיתב אתיאדכ ,"םיכלמ" םג םה ירה ,48"םה םיכלמ ינב
,ולוכ םלועה לכ לש ("רהז ינוקית") ןוקיתה השענ םדי לע רשא ,50"עיקרה רהוזכ וריהזי
.(עיקרה רהזכ ריהזיש ,לארשימ א"ואכ לש ןוקיתה כ"וכאעו

__________
.(ל"ומה) לולא ג"י םויב (1

.ב"עס ,אכ הליגמ (2

.מ"כבו ,זל ץקמ א"ות האר (3

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (4

.ו"ה ג"פ (5

.זי ,זכ סחניפ (6

תותירכ הארו ,אי תוירוה (7

המכל עגונב ברה תיב תחפשמב וגהנש יפכו ,ונקז ש"ע דליה ןירוקש לארשי גהנמ פ"ע אוה ליגרה רבדש פ"עא (8
,צ"צה לש ומוקמ אלממו ונבל ןתינש "לאומש" םשה ירה ,קדצ-חמצה לש וינבל סחיב אקודש ,ריעהלו - .תומש
תודלותה רפס האר) הזב רופיסה עודיכ ,תורודה יאישנ תלשלשל תוכייש לכ ול התיה אלש והשימ םע רושק 'יה
.(7 (ז"שת ת"הק) ש"רהמ ר"ומדא

.'ד תוא םש רהז יצוצנבו ב ,טנ א"חז האר (9

בקעי ינב ויהיו" נ"שממ םידמלש יפכ ,"םיקידצ םלוכ" - (ד ,בכק םילהת) "ה-י יטבש" - םיטבשה לכש פ"עא (10
.(ב ,הנ תבש) "העוט אלא וניא אטח ןבואר רמואה לכ"ו ,(י"שרפבו בכ ,הל חלשיו) "רשע םינש

.דכ אציו (11

האר) י"נב לכ לע יאקש ,םיבר ןושל ,(די ,אל 'ימרי) "'ינב לע הכבמ לחר" - לחרל עגונב וניצמ ז"דעו (12
.(ז ,חמ יחיו י"שרפ .ד"וי ,ב"פפ ר"ב .ג"פ ר"ספ .פ"הע םישרפמ

םילהת (13

.פ"הע י"שרפ (14

."לארשי" םשב ארקנש יפכ םג ללוכ (15

.יחיו פ"ר (16

.נ"שו .ךליאו 160 י"ח ש"וקל .תבט יח "םוי םויה" האר (17

,חמ יחיו (18

לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלב"ש ,ללכה ןמ אצוי ןפואב הז 'יה - "ךלמל הנשמ" קר 'יהש ףאד (19
.ב"עס ,ול הטוס האר) העודיה העובשל עגונב - ףסויל קוקז 'יה הערפ םגש דעו ,(דמ ,אמ ץקמ) "םירצמ ץרא
.וינינע לכ לע כ"וכאעו ,ומצעב הערפ לע וליפא הטילש ףסויל התיה הז דצמש .(ו יחיו י"שרפב אבוה

.דל ,זט ירחא .הוצת פ"ס (20

.תורודה לכבש לארשי ללכ ךותב ,ונתאמ א"ואכ םג ללפתמ וז הליפתש ,ריעהלו (21

.בי ,זמ שגיו (22

.פ"הע בוט חקלב ה"כו .ח"פשו ם"אר (23

.ז"מ ב"פ תובא (24

.(ו"מ ו"פ תובא) *"תולעמ םישלשב תינקנ (הנוהכמ םג הלעמלש) תוכלמה"ש ריעהלו (25
__________
יכ ,ז"מז םינוש םירדג 'ב םה תוכלמו הרות ,ירה - תוריתי תולעמ לש רתוי לודג רפסמב תינקנ הרותהש ףאו (*
,(ג"פר ת"ת 'לה ם"במר םג הארו .א ,וס ןישודיק) "דומליו אובי דומלל הצורה לכ ,תיוז ןרקב תחנומ" הרותה
ישנא םע ברעתמ וניאש פ"עא - 'וכ םעה תא גיהנהל ךירצש ןויכ ,"תיוז ןרקב" דומעל ול רוסא ךלמה וליאו
.ךלמה תגהנה ןפוא ראבתנ םהבש תוכלהב ם"במרה ש"ממ ןבומכ ,'וכ םירשה םע אל וליפאו הנידמה

.אי ,אי 'יעשי (26

ד"יה םואבנעזאר בקעי םימתה (סטייה-ןוארק תנוכשב) חצרנ ,לולא ד"וי ,אצת םויל רואבש ,ןייצל שי (27
.(ל"ומה) אילרטסואמ

.נ"שו .(הנשמב) ב ,דל תוכרב (28

,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה ק"מהיב תמגודבו ד"ע - (ח"מגו הליפת הרות) שלושמ ןינע השענ ז"יעש (29
.(א ,אכר ג"חז האר) שלושמ םג אוהש

ארקיו (30

.(דועו .א"ער ה"לש האר) "ןוילעל המדא" ש"ע - (ןותחתה) םדאה ארקנ הז םש לעש ,ןוילעה םדא (31

לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנה"מ לחה - "שממ" תבית י"ע ףסותינש "םערוטש"ה לכ םע (32
שפנ םע תחא תואיצמ תישענו תררגנש ,תימהבה שפנ ,הנושארה שפנה לע םג תלעופש ,(ב"פר אינת) "שממ
עגונב (הדגהב) םירמואש יפכ - **"םינובנ ונלוכ םימכח ונלוכ" ,"םיקידצ ונלוכ"ש הז ונרודב טרפבו ,*תיקלאה
.(וט הכימ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רשא ,םירצמ תלואגל
__________
םישיגדמ ,(ב"לפ אינת) "הלפט םשפנו רקיע םפוג םישועה" הלא לש הגהנהה תא םיללוש רשאכ ,ןכלו (*
הכירצ תימהבה שפנש ,אפוג םשפנל עגונב הז ןינע שיגדהל ךרוצ ןיאו ,לפט םפוגו רקיע םשפנ תושעל םיכירצש
.תיקלאה שפנ םע דחא רבד תישענו תררגנ תימהבה שפנש ןויכ - הלפט תויהל

זא ואצמ ,מ"מ ,(וט ,א םירבד י"שרפב אבוה .א ,אר .ב ,בע ב"חז .ב ,ק ןיבוריע) "חכשא אל םינובנ"ש ףאו (**
.לארשי ללכ לשו לארשימ א"ואכ לש ת"רה ללוכש ת"יב-ף"לאה תויתוא לכ ואצמ ןכו ,"םימכח"

,הנ (ט"ירת בובל) ןיטיג ביט האר (33

זאש ,תומשה 'במ 'אב ארקנ רתויב םיבורקה החפשמה ינבמ 'אש ינפמ ,תומשה ןתיל תורשפא ןיא כ"אא (34
.'וכו הצע שפחל םיכירצ

,וכק םילהת (35

,אל תוכרב (36

ש"הש (37

,םש (38

,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת האר (39

.טער שיר ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (40

.51 הרעהב םש ןמסנהבו ,42 ט"פרת ש"הס האר (41

.נ"שו .185 ג"ח תויודעוותה - םחנמ תרות האר (42

.ית הוצמ ךוניח (43

.הלואגה לעב לש הריבה ריע םג אלימבו ,הנידמה לכ לש הריבה ריע זא התיהש (44

.ה"ה ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס האר (45

.ז"מהרבד 'גה הכרב חסונ (46

א-םיכלמ ,וט ב-לאומש - בותכה ןושל (47

.נ"שו ,זס תבש (48

.(ב ,א) המדקהב (49

,בי לאינד (50


הלואגה ןמז


תולגה תא אנוש ידוהי
הקומעו תיתימא האנשב

הדידמה דחוימבו ללוכ ,הלבגהו הדידמ לש םינינעה לכ ולטבתיש איה הנווכה תילכת . .
,תולגב םיאצמנ י"נבש הלבגההו

תולגה תא ("טנייפ טאה רע") אנושש ןפואב הז ירה תולגב אצמנ ידוהי רשאכ םגש טרפבו
יוליג םש רסחש ,"הלוג" לש ע"והזש ועדיב ,יכ ,("האינשל רוכבה ןבה 'יהו" בותכה ןושלכ)
האנשו תיתימא האנש ,תולגהל האנש לש שגר ולצא השענ ,1"םלוע לש ופולא"ד ף"לאה
,("האנש עפיט א ןוא האנש ע'תמא ןא") הקומע

רתוי דוע תולגה תא אנוש ה"בקהש - "ךיקלא 'יוה אנש רשא" 2בותכה ןושלב - תאז דועו
םתויה תעב י"נבל ורסחש םינינעה לכ תא עדוי ה"בקה ,ןכש ,תולגה תא םיאנוש י"נבש הממ
א"ואכל וריבסה רבכש פ"עאו !םהל רסחנש המ םיעדוי םמצע םהש הממ רתוי דוע ,תולגב
תויהל ,מ"מ ,'וכו םינינעה לכ ךפיהו תילכתה לכ ךפיה אוה תולגה בצמו דמעמש לארשימ
ןינע ןיידע ראשנ אלימבו ,הלבגהו הדידמב אלא םניא םירבסהה לכ ירה ,ףוגב המשנ
,אלא ;וריבסהל ("ןזיוואב טינ ךאנ טאה'מ") וחילצה אלש (תולגה ןינע תלילשב) ילובג-ילב
קיפסמ הז ירה ,"ךיקלא 'יוה אנש רשא" תאזכ תואיצמ איה תולגש תוטשפב עדויש ןויכד
,תולגה תא אנשי אוה םגש ורובע

הדובעב ולוכ חנומו דימו ףכית אבו ,תפסונ הרבסה םושל קוקז וניא - תולגהל ותאנש דצמו
וז הדיחיו תחא תוא לבא ,ף"לא ,הדיחיו תחא תוא תפסוה י"ע - "הלואג" "הלוג"מ תושעל
רבודמכ ,יוליע רחא יוליעב ,רתוי הלענ בצמו דמעמ - אפוג הלואגבו ,"הלואג" "הלוג"מ השוע
.פ"מכ

הציפקו גוליד ידכ ךות ,3"ןיע ףרהכ וליפא םוקמה ןבכיע אל" - דימו ףכית השענ הז לכו
לע ץפקמ םירהה לע גלדמ" 4ש"מכ ,תולשלתשה רדס לש םינינעה לכ לע ("ןעגנירפש-רעביא")
השוע ה"בקהש יאדובו ,םילגר 'בב "הציפק" שיו ,'א לגרב "גוליד" שיש 5עודיכו ,"תועבגה
םיצפקמ שממ דימו ףכיתש - םילגר 'בב "הציפק" לש בצמו דמעמ 'יהי ונתאמ א"ואכ לצאש
דמעמל - רתוי הלעמלו ,"ודיחי" לש בצמו דמעמל - רתוי הלעמלו ,הלואג לש בצמו דמעמל
,םילובגו םיראות לכמ הלענש בצמו דמעמל - רתוי הלעמלו ,"םלוע לש ודיחי" לש בצמו


העיגנ ןושלמ - "םכתלואג ןמז עיגה"

תיבב ,ןאכ םיאצמנה הלא טרפבו ,לארשי ללכו לארשימ א"ואכ םע דחיב ,ונל 'יהת ןכ
'דה והזש ,הליפת וב ןילדגמש תיבו ,הרות וב ןילדגמש תיב ,םיבוט םישעמ וב ןילדגמש
כ"וכ וב שיש בחר תיב השענ ולא תומא 'דמש טרפבו ,וישכע ונא םיאצמנ םהבש תומא
בחרתת אובל דיתעלש םילשוריל עגונב 6וניצמש ד"ע - רתוי דוע בחרתיו ,תומא 'ד םימעפ
לכבו ,שרדמ תיב לכב ,תסנכ-תיב לכב 'יהי ותמגודש ןבומ הזמו ,הלבגהו הדידממ הלעמל
,םיבוט-םישעמ תיב

גג לע כ"וכאעו ,שדקמה תיב גג לע רבכ דמוע י"נבמ א"ואכש 7ליעל רכזומכ - תאז דועו
,8"םכתלואג ןמז עיגה םיונע" :רמוא ה"בקהש עידומו זירכמו ,ק"מהיבל םימודה םיתבה
ןא" :לוגיע יאצחב שרפמו ,"עיגהל" :9ת"וקלב ש"מכ - הזמ הריתיו ,"ןעמוקעגנא ןיוש זיא'ס"
.וב םיעגונש רבדה םע םידחאתמ הדי לעש וזכ העיגנ ,העיגנ ןושלמ ,10"א"לב ןעריר

תלחתהש - (11"ןנא שורושחא ידבע יתכא"ד) םירופ תלואגל עגונב םג וניצמ ז"דעש ,ריעהלו
שורושחא (13"םלוע לש וכלמ") ךלמה לש 12"טיברשה שארב עגתו"ש ז"יע התיה הלואגה
.(14"ולש תישארו תירחא"ש)

לש ןפואב הלחתהה תויהל הכירצ ,ולצא טלקנ 'יהי ךלמה לש ונינעש ידכש - הזב ןינעהו
ךלמ" ,ויפיו ךלמה תלעמ םע רושק ךלמה לש טיברשה םג ,לבא) דבלב ךלמה טיברשב העיגנ
עלבנש ןפואב איה וז העיגנ ,לבא ,16"טיברשה שארב" קר אפוג הזבו ,(15"ךיניע הניזחת ויפיב
,"ולש תישארו תירחא"ש םלוע לש וכלמד "טיברשה שאר"ב (ףוגב המשנ ותויהב) ירמגל
דעו ,"ולש" (א"כ ,ע"פב תואיצמ אל) םהש יפכ "תישאר"ו "תירחא"ד םיכפהה רוביח ע"והש
.דבלב זמרב אלא "תישאר"ו "תירחא" תוביתה הב ןיאש ,"שורושחא" תביתב םיללכנש

הלגתמש - אתוילעמל "ןנא שורושחא ידבע יתכא"ד בצמו דמעמה םג השענ ךכל םאתהבו
אלממ דבע רותבש ןויכ ,"ולש תישארו תירחא"ש ימל "דבע" אוהש ךיא י"נבמ א"ואכ לצא
המו "תישאר"ו "תירחא"ד םירדגה פ"ע עבקנש ,ןותחתה ז"הועב תוחילשה תא אוה
.םייתניבש
(הגומ יתלב - א"שנת'ה לולא ג"י ,אצת-יכ ק"שעו םויל רוא תחישמ)

__________
.מ"כבו ,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר (1

.בכ ,זט םיטפוש 'פ (2

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (3

ש"הש (4

.נ"שו .ב"עס ,וט ש"הש ת"וקל האר (5

,הע ב"ב (6

.(214 ליעל) י"ס לולא ד"וי ,'ג םוי תחיש םג האר (7

.טצת זמר 'יעשי ש"לי (8

.(א"עס ,חי) ינימש פ"ר (9

."ןאגראשז"ב הבית השרפתנ םהבש ת"וקלב םינושארה תומוקמהמ והזש ,ריעהל (10

,די הליגמ (11

רתסא (12

.דועו .(ותליחתב) זנרתת זמר רתסא ש"לי (13

.45 הרעה גצק ה"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה םג הארו .בפק א"ואמב אבוה - שרדמ (14

.זי ,גל 'יעשי (15

.מ"כבו .ךליאו ד"עס ,גצ א"גמ א"ות םג האר (16


דחוימ ףסומ - יברל העיסנ


םויה לגרל 'ילעה

ןינעה תמגודו ןיעמ "םויה םג םישוע" רשאכ - רתוי דוע שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו . .
:לגרל 'ילעד

ברחשמ"ש ת"וקלב ראובמ - םדאה שפנב תינחורה הדובעב לגרל 'ילעד ןינעה ןכותל עגונב
'יהש האווחתשהה איה 'יארה רקיע") תווחתשהל םילוכי ונא ןיאש םגה ,ק"מהיב
תסנכה-תיב ,טעמ שדקמב והצק ספא וז הראה תשודק הטשפתנ פ"כע ,("אצויו הווחתשמ
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש - ד"עו ,םידחוימ ד"מהיבו ס"נכהיב - כ"וכאעו ,"שרדמה-תיבו
.ונרוד

םמצע תא םילטלטמ לארשימ תואמו תוירישע המכו המכש - "םויה םג םישוע" ןכאו
שדוח ידעומ ךשמב תוהשל ידכ ,םמוקמו םתיבמ ("אתתיאד ילוטלט" םגו "ארבגד ילוטלט")
'יה ק"מהיבש ןמזב לגרל 'ילעד ןינעל רכזו תמגודו ןיעמ ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב ירשת
.םייק

אלא ,ת"חמש רחאל דימ םהיתבל רוזחל ורהימ אלש המכו המכ ןיידע ןאכ םיאצמנש ןויכמו
שיא שיא ,םהיתבל רוזחל םידמוע ןכ ירחאל קרו ,(הז תבש) ןושחרמב הששל םג וראשנ
ומש ןכשל" ,ותוחילשו ודיקפת תא אלמל הנוילעה החגשהה ול הדיעוהש םוקמה ,ומוקמל
.לגרל 'ילעה רמגו םויס ,ןושחרמב הששד דחוימה ונינע רתוי דוע שגדומ יזא - "םש
(הגומ - ז"משת'ה ח"מ ,חנ פ"ש תחישמ)


ידיסחה שגרה םהב ריאה

:ןושחרמב העבשל תוכיישבו רשקב - והומסרפיש יתשקבש ףסונ ןינע

יוליגב םהב ריאה םהלש ידיסחה שגרה ,רשא ,א"טילש םיחרואה לכל חכ-רשיי תניתנ (א
תסנכ-תיב) ויתומא 'דב תויהל ידכ "'וג ךצראמ ךל ךל"ה תא םייקל ,שממ לעופ ידיל אבו
םעה תא להקה" ,"להקה"ד ןמזה ךשמב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש (שרדמ-תיבו
לכ ויהש הלא כ"וכאעו ,דחא םוי וא תחא העש פ"כע - (תוכוסה גח) "ףטהו םישנה םישנאה
.ןושחרמב העבש דע וכשמה םג - דחוימבו ,תוכוסה גח ךשמ
(הגומ - ח"משת'ה ךל-ךל פ"ש תחישמ)


ולא לע תונמחרה לדוג
770 ואב אלש

ןיא ךיז אב ןציז ןבילבעג") םהלש "רוח"ב תבשל וראשנ אלא ,ואב אלש ולאכ םנמא םנשי
תא ("טעטכאמשעגפא") "וריבעה" ךכו ...ךלמה ןומראב םיבשויש םמצעל םניימדב ,("ךוטאק
."ונתחמש ןמז" ךשמ לכ

- איה ("ךלמה ןומרא"ב םיאצמנש בושחלו "רוח"ב תבשל) הז בצמ תויהל לוכיש ךכל הביסה
רבכש זירכמש ,ונרוד אישנל םיכיישה ולאל תולגה ךשוח ךייש המ ,לבא ,תולגה תכשח
...!?"םירותפכה חוצחצ" םג ללוכ ,הדובעה לכ ומייס

,'וכ םחורב ולפי אלש 'וכ םדדועל ךרוצה רתוי לודג ,אלימבו ,םהילע תונמחרה לדוג ןבומו
."'ישותל םילפכ"ד ןינעה םלצא 'יהיש - הברדאו

,רומאכ ,ינמיה דצב השענש המ אוה רקיעה לבא ,ילאמשה דצל ךייש הז לכ - ןפוא לכבו
.'וכ םיחרואה לכל חכ-רשיי עיבהל
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


ןושחרמ דע ראשהל

אישנ לש ויתומא 'ד תא בוזעל ורהימש ,אלפלו ,םהיתבל ורזח רבכש ולאכ םנמא םנשי
םוקמה ןאכ ןיאו ,'וכו ,רשוי פ"ע ,הרות פ"ע ,תוביסו םימעט םהל ויה יאדווב ,יכ םא ,ונרוד
,הזב ךיראהל

,ןושחרמב הששל דע ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב וראשנש המכו םנשי ,הז םע דחיב ,לבא
םיאצמנש הלא רחא םיכשמנ - רבכ ועסנש ולא םג ,אלימבו ,לגרל הילעד ןינעה םייתסמ ובש
."ליזא אפוג אשיר רתב" ירהש ,רודה אישנ לש ויתומא 'דב ,ןאכ

:רתוי תויטרפבו

ותבשחמש םוקמב"ש ךכל ףסונ ,ירה - "םהיתבל ועיגה רבכש וא ,ךרדב םיאצמנש ולא םג"
םיאצמנ םתבשחמבו ,(ןיבוריע תוכלהל עגונב תבשה םויב שגדומכ) "אצמנ אוה םש םדא לש
הדועסד "םייריש"ה תליכאמ (ליעל רכזנש) ר"ומדא ח"ומ ק"כד לשמה עודי ,ירה ,ןאכ ןיידע
םנשי רשאכ ,רמולכ ,"רתוהו יד"ד ןפואב איהש המשל היוארה הדועס לככ] הלודג
רשאכ םג (םינמזומה לכ לש "םייד" התיהש הדועס וז התיהש םיעדוי ,"רתוה" ,"םייריש"
לצא םג ,םדא ינב תגהנהב שחומב םיאורש יפכ) הנושארה הנחתב טרפבו ,ךרדב םיאצמנ
ךלמה תדועסד "םייריש"המ םינהנ ת"חמש ירחאל םגש - לשמנב ותמגודו ,(םידוהי םניא
הנחתב דחוימבו ,הלוכ הנשה לכ לע איה ולא "םייריש"ד העפשהה ,רשא ,צ"עמשב ובהואו
.ןושחרמב השש דע (לשמבכ) הנושארה

ספות התאשכ םצעה ,ירה ,ימצע ןינע לש "םייריש" תודוא רבודמש ןויכמ ,הזל ףסונו
!םצעה לכ תא םהל שיש ,ךכ ,ולוכב ספות התא ותצקמב

י"עש) 'וכ דחוימ דומילו רבסהו ךרוצ לכ ןיא - ןאכ ןיידע םיאצמנש ולאל עגונב םנמא
לצאש אלא ,דוע אלו .. וטושפכ םצעה ונשי םלצאש ןויכמ ,(ולוכב םיספות ותצקמב אסיפתה
אוה הז ןמזש ןויכמד - רתוי לודג יוליע ףסותינ ת"חמש ירחאל ,ירה ,ןאכ םיאצמנה ולא
שממ םצעה תא םהל שיש דבלב וז אלש ,אצמנ ,ת"חמשו צ"עמשד הדועסו החמשל ךשמהב
,תאז דוע אלא ,(ןאכמ ועסנ רבכש ולא לצא ומכ ת"חמשד "םייריש"ה קר אל) ת"חמשבכ
."שדוקב ןילעמ"ד יוויצה ונשי םהבש השודק ינינע לכבכ ,רתוי הלענ ןפואב הזב ףסותינש
(הגומ - ז"משת'ה ח"מ ,חנ פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"ךביוא"ל ללכ ךרע ןיא לארשיל

מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,אצת 'פ םע רשקב
ט"משת'ה לולא 'ט ,אצת פ"ש תחישב תונושארה תויתוא 'ד לע א"טילש

(ךליאו 676 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפסב ספדנ)
:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

תוכיישו ךרע םהל שי ,לבא ,ךביואמ הלעמל) "ךביוא לע"ד בצמהש :קויד דוע ףיסוהל םוקמו
םמצע לארשי דצמ לבא ,םתגרדו םמוקממ ("אצת") האיציה רחאל אלא וניא ("ךביוא"ל
םע ללכ ךרע םהל ןיא ,"דח אלוכ ה"בקו לארשי"ש דעו ,"שממ לעממ הקולא קלח" םהש
."ךביוא"ל ללכ תוכייש םהל ןיא ,"ךביוא לע ןפואב אל וליפא ,ךביוא

בשיו לארשיב םחליו" נ"שממ ריעהלו ."ךביוא"ד ףקותה לע הרומ "ויבש תיבשו" ,ךדיאלו
ריעהל דועו .לארשימ יבש לעופב חקלש ךכ לכ קזח אוהש ביוא ונשיש ,ונייה ,"יבש ונממ
יבשהב רכינש ,"ויבש" ארקנ ז"ה ,יבש ונממ תיבשו ביואה םיחצנמש רחאל םגש ,ונתשרפב
!ךביואד 'יהש

ל"נה ש"הסב ןויע י"ע חנעפל ןתינ תוהגהה ראש"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish