ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,"ואנ חישמ" וקעציש םיצור אלש ולא - "ךחישמ תובקע ופרח"
"דוד תיב תמחלמ" ארקנ הזו םדגנכ ודמעיש ולאל םיקוקז

*

ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

*

אובת 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה אובת פ"ש תחישמ / ...770 הכיפהמ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / "ץראה לא אובת" 'יהיש חוטב רבד :ידוהיל םיעידומ

לולא ו"טל דחוימ רודמ - םימימת יכמות
ונימיב ת"ות 'לת לש םדיקפת ןינעב תוחיש טקל / בצמה וליצי םימימתה

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
םימימתה 'לתל םיעגונה םינינעב - ומסרופ אל ןיידעש שדוק תורגא טקל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


...!770-ב הכיפהמ

"770"בש ךיא הארא (לולא ו"טב) "להוא"המ לומתא יבושבש ,יתבשח
תדלוה םויה לש "םערוטש"ה דצמ ("םאראדאח") הכיפהמ תכלוה
* ...!("ליטש אש") טלחומ טקש 'יה לעופבו * "םימימת יכמות"ד
וצופי :איה םימימת יכמות תבישי תנווכו וניאישנ וניתובר תנווכ
דובא אל םעפ ףא * !םיברבו יולגב ושיעריש ,רמולכ ,הצוח ךיתונייעמ
* הז-ירחאלש םימיב תדלוהה םוי תגיגח תא םילשהל רשפא אלימבו

הגומ יתלב - ו"משת'ה לולא ז"ט ,אובת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

םויד יוליעה לדוג ןבומ - םימימת יכמות תבישי לש תודסייתהה םוי אוה לולא ו"טש ןויכ .א
.םימימת יכמות תבישי םע רשקב הז

טלוש ולזמ" יזאש - ידוהי וניא לש וליפא ,ללכב םדאה תדלוה םוי לש יוליעה לדוג עודיכ
תדלוהה םויל עגונב םג - ןבומ הזמו .2אישנו קידצ לש כ"וכאע ,ידוהי לש כ"וכאע ,1"ול רזועו
ורודב אישנ י"ע הדסייתנש הבישי כ"וכאעו ,םיברל עגונו יללכ ןינע אוהש ,הבישי לש
טרפבו ,רתוי תולענ ויתולועפ ,הלענ אישנהש המכש] 3ונרוד אישנ אוה "לעופ להנמ"הו
.4"רבוג ולזמ" הבישיה (תודסייתה) תדלוה םויבש - [םיברל תועגונה תולועפ

הארוה ,תדלוהה םוי תא לצנל דציכ ןפואל עגונב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהש ,ןבומ הזמ . .
שיש ולא לכש - לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי תודסייתהד תדלוה םויל עגונב םג הלח וז
לש תדלוה םוי תגיגחב הז םוי לצנל יאדוב םיכירצ םימימת יכמות תבישי םע תוכייש םהל
.םש ודמלש ולא לכל ךייש הזש תוטשפב ןבומכו ,הבישיה

תוכייש םהל םג שי םש דמלש והשיממ םעפ ודמל םה םאב ,םש דומלל וכז אלש ולא 'יפאו
תבישי תודוא רבודמ ןאכש תויהו - הראהד הראה ולביק יזא ,וכז אל הזל םג םא 'יפאו .הזל
ךשמהב םג] מ"כב ראובמ הנה ,תעדו הניב המכח ,ד"בח םע הרושקה םימימת יכמות
םה ב"ע ךשמהב בותכ ךכש ועמשי אל םהש דעש םמצע תא םילשמה ולאכ םנשיש ,5ב"רעת
םוש ילב הטמ הטמל דע הלעמ הלעמלמ ךשמנ (יעצמאה וק) תעדש [...תאז םילבקמ םניא
.רבדה םצע םע רושק 'וכ הראהד הראה םג אלימבו - (הניבו המכחכ אל) יוניש

תגיגח תויהל הכירצ התיה ל"נה לכ לצא ,(לולא ו"ט) לומתאש רורב רבד הז ירה ,ןכ-םאו
.םימימת יכמות תודסייתהד תדלוהה םוי

הכיפהמ תכלוה "770"בש ךיא הארא ינא "להוא"המ לומתא יבושבש ,יתבשח ןכל .ב
אלא ,(ו"ח םולשה ךפיהד ןינעמ הכיפהמ) "אובי אלו הלעי אל"ש ןפואב אל - ("םאראדאח")
.תדלוה םויה לש "םערוטש"ה דצמ הכיפהמ

...!("ליטש אש") טלחומ טקש 'יה לעופבו

ןכ - רונתל תחתמש םילוגנרתה לול) "ץילפאפ ןרעטנוא" ,תיבב ומצעל בשי דחא םא וליפא
לולא ו"ט והזש ("ןגאז וצ תוכייש טינ") ראתל ןיאש ןפואב שיערה םשו ,(ל"ומה .איסורב 'יה
עדיי אל דחא ףאש ,6"תכל ענצה"ד ןפואב לבא ,םימימת יכמות תבישיד תודסייתהה םוי
!הנווכה ךפיה והז אלא ,וניאישנ וניתובר לש הנווכה וז ןיאש דבלב וז אלש תעדל וילע - ךכמ

,רמולכ ,הצוח ךיתונייעמ וצופי :איה םימימת יכמות תבישי תנווכו וניאישנ וניתובר תנווכ
אלא ,םימימת יכמות תא ודסיי הז םשל אל ..."ץילפאפ ןרעטנוא" םמצעב ושיערי קר אלש
!םיברבו יולגב ("ןעמערוטש") ושיעריש

םירבסה ינימ לכ אצומ אוה ,ד"בח םע רושק הזש טרפבו ,םיצורית ינימ לכ כ"ע ול שי .ג
אוה ןעוט - תבש ברעב 'יה לולא ו"ט וז הנשבש טרפבו .הז תדלוה םויב שיערה אל אוה עודמ
ץראל הסינכה ,אובת 'פ תבש טרפבו ,תבשל תונכהב םיקוסע תויהל םיכירצ הכלה פ"עש
!ב"ויכו ןוגינ ןגנל תכלל ןמז ול ןיא ,ןכ םאו ,לארשי

םימימת יכמותב תדמל ירה - !?רסח "לעופב"ה רשאכ וללה םיצוריתה לכ םירזוע המ ךא
רשפא יא לולא ו"ט עיגמשכ לבא - הסנרפל עגונ הזש דע ,םש תדמלש ךכמ האנה ךל התיהו
...םוקמ םושב ותוא אוצמל

...!?אוה הפיא

ןינע עיגמ רשאכ לבא ,םיבוט םירבדב קוסע יאדוב אוהו ,7"תורשכ תקזחב לארשי לכ" םנמא
לכל םיכירצ ,הנהנ התא הנממש םימימת יכמות תבישי לש תדלוהה םוי - אמרג ןמזהש
.אמרג ןמזהש הז ןינע תושעל שארל

םאבש םידחפמ ,טלחומ טקש ררושו ("ענשטעטאטס") תחנב םיבבותסמ :'יה המ לעופבו
!8"הלעמלמ םייח ול תבאושו הלוע" המשנה הבש םתנישו םתמדרתמ ומוקי ,וררועתי

ךכ םשל אל ,םימימת יכמות לש הנווכה וז ןיאו "הלעמלמ םייח ול תבאוש" קר הז ךא
'יהיש אלא ,("ול תבאוש") ומצע םע קר אל קוסעל איה םימימת יכמות לש הנווכה !ךולדיג
!םירחא לצא םג ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"

השוע וניא דחא ףא ,לעופב 'ישע לש ןינעל אבש יתמ :הרותב הבותכ אלש הכמ התיהנ וז .ד
!עצמאב עוקת ראשנ ןינעהו םולכ

םהב קוסעל רתוי םיבוט םירבד ול שיש ץרתל רשפא 'יה דוע זאש - םישוע אל דבלש קר אלו
רבכ ןיא הז לעש ,הזב קוסעיש ינשה תא םיררועמ אל 'יפא אלא - (ץורית אל הז םגש פ"עא)
!(םירחא םירבדב קוסע אוהש ותטישל םג) ץורית םוש

אלימבו ,"יפתוש יבד ארידק" והזש םמצע תא םיענכשמ ,הז לע םיבשוחש הרוק םא םגו
.ושעיש םירחאה םיפתושה לע ךמוסו םולכ תושעל ךירצ אלש זחוא אוה

םיוש םיפתוש קר אל ירה םה זאש ,ונממ םילודג םנשיש בשוח אוה רשאכ ללכב רבדמ ימו
!תושעל םיכירצ םה כ"או - ונממ םילודג אלא ,ותיא

לע ךמוס אוהש ץורית ותואב םלוכ ,םולכ השוע אל דחא ףא - םיצוריתה לכ ירחאל - לעופבו
תושעל םיכירצש ינשה תא פ"כע ררועל ןויער לפונ אל דחא ףאלש ךכ ידכ דעו .ושעיש םירחא
.והשמ

ןושיל ול ןתונ אל אוהש ךכ ידכ דע ינשל דנדנמ אוהש וא ,ודבל השועו םינפ זע אבש דע
.והשמ השוע אוה ילוא זאו -

הז ירה - והשמ תושעל שיש ינשה תא םיררועמו םילאוש ,םיבתוכ ,םיררועתמ םא וליפא .ה
ךותמ ,לאושהל םינתונש הנעמה ןבומ הזמש ...!םולכ ונממ םיעמוש אל כ"חאו ,הזב ראשנ
.ןושיל בוש ךלוה אוה כ"חאו הבוח-ידי תאצל ידכ קר לאוש אוהש העידי

ברע וא) פ"כהוי ברעב תחא םעפו וייחל תדרל גהנש דחא 'יהש ,םעפ יל רפיס ימלשורי ידוהי
ךישמי אוה תרחמלש עדיו ,קסע ול שי ימ םע ירה עדי אוהה .הליחמ שקבל וילא עיגה (ח"ר
'ג טרפבו) הליחמ שקבל םיאב רשאכש 9ןידה תא עדי ךדיאלו ,סחי ותואב ותיא גהנתהל
:דחא ותואל רמאו האצמה ול התלע יזא .(רזכא אוה לחומ וניא םאו) לוחמל שי (םימעפ
...!ךל לחומ יננה ךכ - הליחמ ינממ שקבמ ךנהש הדמ התואב

תאצל ידכ קר תאז השוע אוה לבא ,תושעל המ לואשל רבכ אב דחאשכ :וננינעב םג ךכו
.הזכ ןפואב םג ול םינוע - הבוח-ידי

אל דחא ףא ,לעופב 'ישע לש ןינעל אבשכש ,הרותב הבותכ אלש הכמ התיהנ וז רומאכו
.המואמ השוע

םג ללוכ ,םינינע כ"וכל עגונב אלא ,םימימת יכמות לש תדלוהה םויל עגונב קר אל הז ךכו .ו
.הנוכשה ינינעל עגונב

!עדוי ינניא ?תורחאה תונוכשה לכמ הנוש וז הנוכש עודמ -

אל וליפא םנמאה - ("ןעקורט זיא םי םורא") 'וכו שבי םיל ךומסש עודיה ץוריתל עגונבו
...!?("ןפארט-תושלח") הנטק הפיט

תאש ,ש"רהמה ר"ומדא לש םגתפה עודיכ .םמצע תא וליפא םימרמ םניא הז ץורית םע
תומרל ץנוקה והמו ,םימרמ םמצע תא קר ,םימרמ אל םג ינשה תאו ,םימרמ אל ה"בקה
ןויכ ,הנוש וז הנוכש עודמ ל"נה ץוריתב םימרמ םניא םמצע תא וליפא :וננינעבו !שפיט
.ללכ ץורית הז ןיאש דבל םיעדויש

.ל"נכ ,לעופב השעמב םולכ השוע אל דחא ףאש ןויכ :איה כ"ע הדיחיה הרבסהה

:לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי לש תדלוהה םויל עגונב - לעופל עגונבו . . .ז

חספמ (10ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ) דומילה ונשי - ושיערה אל לולא ו"טבש פ"עא
תגיגח תא םילשהל רשפא אלימבו ("ןלאפראפ ןייק אטינ זיא סע") דובא אל םעפ ףאש ,ינש
.הז-ירחאלש םימיב תדלוהה םוי

הלעמש ,"ינש חספ"ד ןפואבו ,11"'ישותל םיילפכ"ד ןפואב - זוע רתיבו תאש רתיב םילשהלו
ןכל ץמחה תא ררבל םילוכי אלש ןויכ חספה גחבש מ"כב ראובמכ ,ץמחה ןינע תא םג
תא תולעהל חכה ונשיש ןויכ ,"תיבב ומע הצמו ץמח"ש ינש חספב כ"אשמ ,ותוא םירעבמ
.12תועובשה גחב םחלה יתש תברקה תמגודבו ןיעמ ,ץמחה

גוגחל םיכירצ ויהש םירחא תומוקמב םגש ששחה הלוע ,תדלוה םוי וכרע אל ןאכש ןויכו
רשפאו דובא אל םעפ ףאש םהל םג רוסמל שי ןכל - יעבדכ וגגח אל םג תדלוהה םוי תא
."'ישותל םיילפכ"ד ןפואב תאז םילשהל וישכע

ךומס רתויש לככ לבא] ןמז רחאל רחמ שיו ,רחמ וא ,הלילב םויה וא ,םויהש - תוטשפבו
תבישיד תדלוהה םוי תגיגח תא וגגחי - [לולא ו"טמ עפש רתוי םילבקמ ךכ ,לולא ו"טל
."'ישותל םיילפכ"ד ןפואב ,זוע רתיבו תאש רתיב םימימת יכמות

__________
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.םש ע"הקב - ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (1

.נ"שו .1 הרעהל ג"הוש 86 ה"ח ש"וקל האר (2

.(ר ח"פרת מ"הס) ח"פרת ת"חמש תחיש האר (3

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (4

.ד"יקפ םש םג הארו ,ב"סשפ (5

הכימ (6

.ז"פס ת"הוסי 'לה םג הארו .ב"ה ב"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (7

,ד"יפ ר"ב (8

.ד"ס ו"רתס ח"וא ז"הדא ע"וש (9

.115 א"שת ש"הס .ינש חספ ,רייא ד"י - "םוי םויה" (10

.ו"מפר ר"ומש הארו ,אי בויא - בותכה 'ל (11

.נ"שו .ךליאו 31 ע"ס ב"כח ש"וקל האר (12


הלואגה ןמז


רבד :תוטשפב ידוהיל םיעידומ
"ץראה לא אובת" 'יהיש חוטב
המילשהו תיתימאה הלואגב

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:"אובת יכ" תשרפמ הארוהה

םצע תודוא אלו) ץראל האיבה ירחאל םמייקל וכרטציש תווצמה אוה השרפה ןכותש פ"עא
רקיעש שיגדמ הזש - אקוד "אובת יכ" םשב השרפה תארקנ - ("ץראה לא אובת יכ"ד ןינעה
םירמואו !"אובת יכ" 'יהיש רורב רבד והזש ,אוה (השרפה םשב אטבתמש) השרפה ןכותו
.לארשי ץראב הז בצמל ןנוכתהלו ומצע תא ךנחל וב יולתה לכ תא השעיש ידכב ידוהיל תאז

ט"שעבה לש תונייעמה תצפה י"ע) הדיתעה הלואגב "ץראה לא אובת יכ" - וננינעל עגונבו
:(הצוח ז"הדאו

י"ע הצוח תונייעמה תצפה (תורודה ךשמב וניתדובעו ונישעמ תוללכ ךותב) 'יה רבכש ירחאל
הצוח ןיאש הצוחל עיגה הז כ"חאש דע ,'ינימ ןוסנרפתיד ןפואב ןקזה ר"ומדא י"עו ט"שעבה
ןפואב ,םעו םע לכ ןושלב הרותה תוימינפ תא םגרתל הויצש ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע ונממ
אכלמ אד "רמ יתא" 'יהיש חוטב רבד ןכל - (ונתשרפב ש"מכ) "ןושל 'עב - בטיה ראב"ד
,(הדיתעה הלואגב) "ץראה לא אובת יכ" 'יהי יאדוב אלימבו אחישמ

,שדוקה ןושלב "אובת" בותכש ןויכ ירהש ,המילש האיב - תומילשה תילכתב "אובת יכ"ו
לש שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומשש עודיכ .רבדה לש יתימאה ןכותה תא הלגמ הז ירה
אהב אהו - יתימאה ןושלה אוה שדוקה ןושלש ןויכ ,רבדה תא םייקמו 'יחמ אוה רבד לכ
הזמו .רבד לכ לש יתימאה ןכותה תא שדוקה ןושל הלגמ יתימאה ןושלה ותויהב :אילת
.המילש האיב ,תיתימא האיבל איה הנווכה ,שדוקה ןושלב "אובת" בותכ רשאכש ןבומ

תיתימאה הלואגב ,"ץראה לא אובת" 'יהיש חוטב רבד והזש ,תוטשפב ידוהיל םיעידומ
החטבהה רבכ הנשיש ליעל רבודמכ ,הדועסל ןכומ לכהו לכה ומייס רבכש ןויכ ,המילשהו
,"ץראה לא אובת יכ" תוטשפב םיעידומ רבכ וישכעו ,הז-ינפלמ לארשי ץרא לע תולעבהו

"הנשיחא"ד ןפואב דימ האב הלואגהש ,"הנשיחא התעב" - םויה לש הרוטפהב ורמאש יפכו
;(ןמקלדכ)

הלואגב לארשי ץראל אובת התא רשאכ ,"ץראה לא אובת יכ" ,ידוהיל םירמוא הז-לעו
תומילש ,"ךנוצר תוצמכ" תווצמה תא םייקל ךרטצת ,(ל"נכ ,רורב רבד והזש) הדיתעה
תא ךנחלו ןיכהל ידכ "אובת"ה ינפלש םינורחאה םיעגרה תא לצנל םיכירצ אלימב ,תווצמה
.(חישמה תאיב תא האיבמה) הצוח תונייעמה תצפהב הפסוה י"ע ,הזל ומצע

יתתנ האר"ש םירמוא ללכב :'יהי הזש רורב רבד והז - "אובת יכ"ד ןינעה םצעל עגונב לבא
תרחבו" תויהל ךירצ םידוהי לצאו ,הזמ ךפיההו "בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל
תריחבל ןותנ אל הז - הדיתעה הלואגב "ץראה לא אובת יכ"ד ןינעל עגונב לבא ;"םייחב
,הדיתעה הלואגב "ץראה לא אובת יכ" 'יהיש חוטב רבד והז ,ללכ הרירב הזב ול ןיא ,םדאה
םשמ ונתוא איצוי ה"בקה אלא ,תולגהמ אצנ וננוצרב אלו תולגל ונכלה וננוצרב אלש ןויכ
;השעת המ ול רמאי ימו

ןנוכתהל עגר ידוהיל םינתונ ןכל ,עבטה ךרדב 'יהת םדאה תדובעש איה הנווכהש ןויכ לבא
,הז-ינפלש עגרה יבגל וליפא אוה דיתע ןושל "אובת" לבא ,דיתע ןושל "אובת יכ" - הזל
רומאכו ."ץראה לא אובת" 'יהנ ךוניחו הנכהה לש ןורחאה עגרה ירחאל דימש ,תרמוא-תאז
לש ןינעה םצע לע לבא ,"אובת"ה ירחאל תושעל המ הריחב שי ;ללכ הרירב ךכ לע ןיא -
!"ץראה לא אובת יכ" :הטושפ העדוה ,תוטשפב קוספה רמוא - "אובת"
(הגומ יתלב - ו"משת'ה אובת פ"ש תחישמ)


תודיסחה תונייעמ תא ךב ורידחה
,םייברה לכו ונרוד אישנ לש
"ןשי אלמ שדח ןקנק" ךנה ,אלימבו

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

שדח וליפאש ןשיו ,ןשי אלמ שדח ןקנק שי ,וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא"
תובא) "וב ןיא

:וז הנשממ הדובעב הארוהה

אישנ לש ותוחילשב הצוח תונייעמה תצפהב קוסעיש םינשב ריעצ דחא םע םירבדמ רשאכ
:ןועטל לוכי אוה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד

םיעבות המ ,אלימב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב 'יה אל אוהו ריעצ אוה ,"שדח ןקנק" ינא
ף"לא וא ,תודיסח לש ת"יב ף"לאה תא דומלל וילע הליחת ,תושעל לוכי רבכ אוה המ ,ונממ
ויהש ולא - "ןשי ןקנק"ל וכליש בטומ תונייעמה תצפהב תוקסעתה ליבשבו ,וטושפכ ת"יב
!הצוח תונייעמה תצפהב וקסעי םהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב

:ול םירמוא

אלא ,ריעצ םדא התאש תוינוציחה לע לכתסת לא :"וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא"
ורידחה - "שדח ןקנק"ה - ךב :"ןשי אלמ שדח ןקנק שי" .תוימינפב אצמנש המ לע
ינקזו םהינקז ,םייברה לכו ונרוד אישנ לש תודיסחה תונייעמ לכ תא ("טלעטשעגניירא")
,ףקותה ןינע ,"ןשי" לש הלעמה תא ךל שי :"ןשי אלמ שדח ןקנק" ךנה ,אלימבו ,םהינקז
.םיריעצ לצא אקוד םנשיש ץרמהו טהלה - "שדח" לש הלעמה תא ךל שי הז םע דחיבו

ןה ךל שיש ןויכ - הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל רתויב םילודגה תוחכה תא ךל שי ,אלימב
."שדח" לש הלעמה תא ןהו "ןשי" לש הלעמה תא

ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןינעה ךלצא תויהל ךירצ ,"שדח" ,ריעצ םדא ךנהש ךכ לע טבה אללו
.זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תונייעמה תצפהב קוסעלו תאצל ךילע - "יתשיאו


לכתסמ התא המ
?ךלש "טראפסאפ"ה לע

:םינשב םירגובמה ולאל הנשמהמ הארוהה הנשי םג ךכו

:ןועטל לוכי אוה - הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל ,רגובמ ידוהימ םיעבות רשאכ

:"ןשי ןיי" 'יחבב ,"ןשי" רבכ אוה אלימב ,הנש 50-60 ינפל "םימימת יכמות"ב דמל ירה אוה
שודיקל וניימ ןתנ אוה - "לדל ומחלמ ןתנ"ו ,"םערוטש"ה לכ םע רבעב לעפ רבכ אוה
דע ,(הלדבה) ערמ רוסד הדובעה רובע ןהו ,(שודיק) בוט השעד הדובעה רובע ןה ,הלדבהו
לכ לש ןבר =] "ג"הבכשר" 'יה אוה ;יתלדיגש םילודיג ואר ,םיעפשומו תוריפ דימעה אוהש
בטומ ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעלו בוחרל תאצל וישכע קוקז אוה המ םשלו - [הלוגה ינב
!?ץרמו תוחכ ול שיש ריעצ תאז השעיש

:"וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" - ול םירמוא

ןויכו ,םינפב ךלצא שי המ טיבת - ?ךלש םינשה לעו ךלש "טראפסאפ"ה לע לכתסמ התא המ
לכב שדחמ קוסעל ךילע אלימב ,"השדח 'ירב" תויהל תכפה תררועתהשכ רקובב םויהש
לומתא תישעש המו ,שדחמ הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,תווצמו הרות לש םינינעה
.םויהל קיפסמ אל 'וכ םושלשו

,בער אוה םויהש ןויכ ,לומתא לכאש המב ול יד אלו ,שדחמ לוכאל וילע םוי לכבש םשכ
ללפתה לומתאש המ לע ךמתסמ וניאו ,הז םויל ויכרצ תשקב תא הלפתב שקבמ םוי לכבו
תחא הכרבב ויכרצ תשקב ןיעמ תויהל לוכי תבשה םויב םגש דע ,לומתאל ויכרצ תא שקיבו
'ירב" אוה ותנשמ ומוק תעב םוי לכ :םיינחורה םינינעל עגונב םג ךכ - (האדוהו חבש הניאש)
.שדחמ םינינעה לכב קוסעל ךירצ אוה ,רמולכ ,"שדח ןיי" ולצא תויהל ךירצו ,"השדח


!ולש תוחכה תא ךל ןתיש ה"בקהל דיגת

לכב קוסעל חכ חקי אוה ןכיהמו םישלחנ ויתוחוכ ,"ןשי" תאז לכב ירה אוה :אוה ןעוט
?ריעצ ותויהב רבעב תאז השע אוהש םשכ שדחמ םינינעה

יפכ) ה"בקה לש ויתוחכ םע ךלש תוחכה תא ףילחת - "חכ ופילחי 'ה יוקו" :ול םירמוא
אוהש ול דיגתו ה"בקהל ךלש "ידי םצועו יחכ"ה תא ןתת התא :(רסומ ירפסב הזבש שוריפה
.ולא םינינע לכב "שדח" ומכ קוסעל לכות ,אלימב !ולש תוחכה תא ךל ןתי

!תוריתסב האלמ תודהיה לכ יזא - ("שדח" ךב שיו "ןשי" התאש) הריתס הזש המו

הסנרפה ןינע םג ךכו ,םיבאז םיעבש ןיב תחא השבכ - ידוהיה םעה לש ומויק םצעמ לחה
,רמא - "רעבירא הליחתכלמ" אוה ונינעש - ש"רהמה ר"ומדאש המ עודיכ ,ידוהי לכ לצא
.קד שובלב שבלתה הזש קר ,םימשה ןמ "ןמ" ומכ איה הזה ןמזב ידוהי לש ותסנרפש


לולא י"חבש א"ואכמ םיעבות
ינינע לכב השדח תויחב קוסעל ליחתי
הצוח תונייעמה תצפהו תודהי

לכב השדח תויחב קוסעל ליחתי לולא י"חבש א"ואכמ םיעבותש ןויכש ,הז ןינעב ןבומ ז"דע
.הזל תוחכה תא ול שי יאדוב - הצוח תונייעמה תצפה ללוכ ,תודהי ינינע

.לעפיש בשחש יפכמ רתוי הברה לעפיש הארי אוה ,הזב קוסעל ליחתי קר אוה םאבו

עירכהל וחכב שי ,תחא הבשחמ ,דחא רוביד ,דחא השעמ י"ע ידוהי לכש ם"במרה קספכו
!הלצהו העושת םהלו ול איבמו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא

איבהל ידכ התע וניתדובעו ונישעמב וב יולתה לכ השועו ,אובי חישמש עבות ידוהישכ ,ןכלש
,לעופב תאז לועפל וחכב שי - חישמ תא

םידוהי ינוילמש לעופ אוה :וזמ הריתיו .הלצהו העושת ולוכ םלועה לכלו ול איבמ אוה יזאו
,הלעמל םיאצמנש םיכאלמה לכ - ותיא דחיו ,אתולגב אתניכשו ,הז-ינפלש תורודה לכמ
!!תולגהמ םיאצוי - בשחל רשפא קרש םינינעה לכו ,שדוקה ינפואו שדוקה תויחו םיפרשה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה לולא י"ח ,אובת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


לולא ו"טל דחוימ רודמ - םימימת יכמות


בצמה וליצי םימימתה

רכינ אל ,"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,אחישמד אתבקעד ךשוחב ונאצמהב . .
'יהתש םיבשוחה ולאכ םנשיש דעו ,הלואג לש בצמל רתויו רתוי ונא םיברקתמש הרואכל
...ל"ר "םימי תוכירא" תולגל

וליא יכ ,תוימשג רתוי תגשה ליבשב ינחור רבד לכ םע םוחללמ םיענמנ אל ךכ םושמו]
לכ לש תואיצמה תיתימאש לכ ןיעל הלגתי ואובבש - שממ "ואנ" אב חישמ רשא ונימאה
[!?תוינחור דגנ םוחלל םוקמ המ - וב תעפושה תוינחורה איה ארבנ

ופרח רשא" ולא תודוא רבודמ ופוסבש ,שדוחב ח"י םויד םילהת רועישמ הארוהה יהוזו
טמוק טא טא") שממ "ואנ" אובי חישמש םיכחמ ןיאש דבלב וז אלד ,"ךחישמ תובקע
."ךחישמ תובקע" םיפרחמ םה ,תאז דוע אלא ,"ךחישמ תובקע"ב ונא םיאצמנ יכ ("חישמ

- (ל"נכ ,לולא י"ח םויב הדסייתנש) םימימת יכמות תבישי ידימלת לש תוחילשה איה תאזו
תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" העודיה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תחישכו
תבישי תודסייתהל רשקב תירבה תוצראב הפ םג 'ילע רזח ר"ומדא ח"ומ ק"כש] "ותשאל
ופרח רשא" ולאמ לארשי ללכ לש בצמה וליצי םימימתהש - [תירבה תוצראד םימימת יכמות
."ךחישמ תובקע

םהש ,תאז דוע אלא ,הפקת לכב חישמה תאיבב הנומאה הריאמ םלצאש דבלב וז אלד
ידימלת לש םדיקפת והזש) חישמה תאיבל תוכחלו ןימאהל םתביבסבש י"נב לע םג ועיפשי
.("ריאהל תורנ" תויהל - םימימת יכמות תבישי

והזש] וז המחלמ ןוחצנב ונחטבוהש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - םילהתה רומזמב םייסמו
,["םיחצונ םירובג" תמגודב איה ןמא תיינעד ריזנ ףוסב אתיאדכ ,"ןמא" תבית לש ןכותה
םידגנמהש אלא ,"ךחישמ תובקע" דגנ ףוריחהו תודגנתהה םילטבמש ןפואב ןוחצנ קר אלו
.בוטל םיכפהנ םמצע
(הגומ יתלב - ה"משת'ה לולא י"ח תחישמ)


תובקע ופרח" רשא ולא
...םהל יובאו יוא "ךחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

קר הזש תועיבק הזיאב - לולא י"ח (ללוכ ,שדוחב ח"י םויד) םיליהתב ימויה רועישה םויסב
:הדיתעה הלואגה דחוימב תשגדומ - אצוי

."ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" םייסמ אוה כ"חאו ,"ךחישמ תובקע"

ולא םג םנשיש ןויכ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" םש רמאנ "ךחישמ תובקע"ד ןינעב -
רבדל ןמז ןיאו ,םהל ("ייוו-ןוא-ךא") יובאו יוא יזא - "ךחישמ תובקע ופרח"ד גוסהמ
.הזל עגונב ע"נ יברהמ העודיה החישה הנשיש טרפבו ,םתודוא

םיפיסומ כ"חאו ,"ךחישמ תובקע" - לולא י"חד םילהתב רועישה ףוסבש בוטה ןינע עגונ ןאכ
,דחא ןמאב הנשיש ("טייק'תמא") תויתמאלו האלפהל ףסונש ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"
."ןמאו ןמא" ןאכ ףסונ

.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע שיגדמ הזש
(הגומ יתלב - ג"משת'ה לולא י"ח ,אובת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


םדגנכ ודמעיש ולא

תא ליחתהו ,רמא ע"נ יברהש (רמאמ םשב הזל ארוק ונרוד אישנש יפכו) הכורא החיש הנשי
תא ומכ) ז"א ראיבו ,ותשאל בתוכ תותירכ טג דוד תיב תמחלמל אצויה לכש הזב החישה
תבישיד ודי-לע תודסייתהה - ולש הלועפה לע ךלוה הזש (הלוכ החישה לכ ןכות
ראבמ אוהש יפכ) םלועה לכ תא כ"חא וריאיש "ריאהל תורנ"ה תושעל ,"םימימת-יכמות"
תובקע ופרח 'יוה ךביוא ופרח" םע םחלהל ךירצ זאש ,"אחישמד אתבקע"ב דע (םש
הארוהה תא םיאור םמצע םהש פ"עא - "ואנ חישמ" וקעציש םיצור אלש ולא ,"ךחישמ
תיב תמחלמ" ארקנ הזו םדגנכ ודמעיש ולאל םיקוקז - "ךחישמ תובקע" והזש 'מגב הרורב
...חישמ לש יוליגו (תוכיראב ראבמו םש רמוא אוהש יפכ) חישמ לש הראה - "דוד

ג"משת'ה הבר-הנעשוה ליל תחישמ הטלקהה טרסמ םשרנ)
."ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב -
('קה ולוק תא מ"המ ש"דא ק"כ היבגה םהב תומוקמב םה תושגדהה


הנורחאה המחלמה ליבשב
םירקי יכה תורצואה םיזבזבמ

ופרח רשא" ולא םע םחלהל ודיקפתש רוד ,הלואגה ינפל ןורחאה רודה אוה הז ונרוד . .
ליבשבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - ז"יעו ,"ךחישמ תובקע
לש ןפואל דע ,םירקי יכה תורצואה לכ תא םילגמו םיחתופ - וז המחלמב ןוחצנה 'יהיש
!זובזב

רשא" ולא םע םחלהל םדיקפתש ,"דוד תיב תמחלמ" ,הנורחאה המחלמה תלהנתמ הז רודב
לע ןיאו ,םירקי יכה תורצואה לכ תא זבזבלו תולגל םיחרכומ ,ןכלו ,"ךחישמ תובקע ופרח
. . םש 'יהי אל"ש "ןמזה ותוא"ל שממ תוכימסב רבכ םיאצמנש ןויכמ ,דוע ןיתמהל המ
."המחלמ
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ירשת ,הבוש תבש ,ךליו פ"ש תחישמ)


!רבכ המייתסנ וז הפוקת

תרותו תילגנה הרות 'ה תרות" םידמולש ש"ע "םימימת" םיארקנ הבישיה ידימלת
דומילכ" הגשהו הנבהב אוה הרותה תוימינפד דומילהש אלא דוע אלו ,"המימת תודיסחה
אלפנ דוחי"ב ,הרותה תוימינפד לכשה םע דחייתמ םדאה לכשש ,"הרותד הלגנב תויגוסה
"דחא רשבל ויהו"ש םג ללוכ) "תוימשגב ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ דוחי ןיאש
םימכח לארשי לכ ויהי"ש חישמה תומיד בצמו דמעמהל הנכהו תמגודו ןיעמ ,(ןיאושינבש
."'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג

,"ךחישמ תובקע ופרח"ד בצמו דמעמה תא םיחצנמש "דוד תיב ילייח" םיארקנ (ןכלו) םגו
בותכה ןושלכ ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב דוד ןב חישמ תאיבו תולגתה םילעופו
.םילהתב ט"פ רומזמ םתוחו םויסב

וניתדובעו ונישעמ ירחאל רבכ המייתסנ (הז רומזמ םויסב תראותמש) וז הפוקתש ריעהלו
תצפהב ףסותינש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוקלתסהמ הנש םיעברא ךשמב
םידמוע התעו ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב הצוח תונייעמה
'וג ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו" קוספב ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתב
תוללכ לע רכשה םולשת והזש ,"םכידי השעמב הניכש הרשת"ש ,"והננוכ ונידי השעמו
.וניתדובעו ונישעמ
(הגומ - א"שנת'ה לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ)


תמלשנו תמייתסמ ונרודב
דוד תיב ילייח לש םתדובע

תמייתסמ ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו
,אחישמ אכלמ דוד י"ע שממ לעופב הלואגה תא איבהל דוד תיב ילייח לש םתדובע תמלשנו
לכ המלשנו המייתסנ רבכש ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
הדובעה ךשמה ירחאל כ"וכאעו ,אחישמ אכלמ דוד תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה
תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב ,הנש םיעברא ךשמב הצוח תונייעמה תצפהב דוד תיב ילייחד
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו

,ט"פ רומזמ םע הרושקה ,ט"פה תנש םויס ירחאל - ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנ הז ונרודבו
ןוחצנה רמג ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ומתוחו ומויסש
םעונ יהיו" ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתה הליחתמו ,דוד תיב תמחלמד
י-נדא שדקמ" ,דיתעלד שדקמה תיב לע יאקד ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה
."ךידי וננוכ
(הגומ - ב"נשת'ה ןושחרמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

הזב םיאבומ ,םימימת יכמות תבישי לש "תדלוהה םוי" ,לולא ו"ט םע רשקב
םימימתה 'לתל םיעגונה םינינעב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כמ ק"גא 'ג

התע דע ומסרופ אל ולא שדוק תורגא ,עודיה לככ

ןיידעש מ"המ ש"דא ק"כמ ק"גא ודיב שיש ימ לכ ינפב החוטש וניתשקב תאזבו]
[ול דומעת םיברה תוכזו ,םיברה תא םהב תוכזל מ"ע ונילא םרסומל ,ומסרופ אל


ז"טשת לולא ו"כ

!הכרבו םולש

.דומילב ותחלצה רדעה ד"ע בתוכ וב ,ובתכמ לע הנעמב

.ןימאת לא תאצמו תעגי אל הליגמ) שרופמ ל"זר רמאמ אוהש ןויכ ,רבדב אלפ ןיא הנה

,חילצי זאו העיגיבו הדיקשב הדמתהב דומליש ,אבהל עגונהב יולת רבדה ודיבש - ןבומ הזמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ םה - 'ילהנמו 'ידסיימ רשא ,םימימת יכמות תבישיב דמולו הכוזש ןויכו
העיגיב דומלי םא ירה ,'לתה לכ לע םיבר םימחר םיררועמ - ב"שרוהמ ר"ומדא - ויבא ןכו
.רתויבו רתויב חילצי הרומאה

.אינתו םילהת שמוחב םיעודיה םירועישה תשלש רמוש חטב

* * *

ו"טשת רדא ח"י

!הכרבו םולש

תרות ,ח"אד הרות דומילל םררועל םירחא לשב וניעש וב אורקל יתנהנ ,ובתכמ לע הנעמב
ךליל םיליחתמ אלימב ,השעמ ידיל איבמש דומלת לודג ל"זר קספ עודי רבכו ,תודיסחה
.'יגהנמו 'יתוכרדהב

ללכבש ןבומ הנה ,תחא תכסמ קר ןמזה לכ ךשמב דומלל םא ,ודומיל רדס תודוא ש"מבו
ןמז חטב שי הבישי לכב ללכבש ןויכ לבא ,דמול הב הבישיה ירדסל וירדס םיאתהל ךירצ
הבישיה ינבש עודי ,הזל עגונב איה [ותלאש] םא הנה ,םנוצרל םיאתמ םירדסמ םידימלתהש
ןכו ,תודיסחב ןהו הרותד הלגנב ןהו ,סרגימל דומילו אנויעל דומיל םוי לכב דומלל םיכירצ
ןויכו ,ןקזה וניברל הרות דומלת תוכלהב הכוראב ראובמכו ,תוליגרו תוכירצה תוכלה דומלל
עדיל דבלבו ,םילופלפ ילב תוקוספ תוכלהב הליחת םדמלל םיכירצ תובבלה וטעמתנש
יאולהו ,הזכ ןפואב םימעפ הזיא םדמללו ,הנישעת אל רשא 'ה תוצמו ,ןושעי רשא השעמה
םירמשנו םירהזנ ויה יזא - תווצמ לועל םסנכה ינפל םינש הזיא הז דומילב םיליחתמ ויה
םירבדה ץראל ץוחב םאו ,'וכ הלוע דומלת תגגשו ,העידי ןורסחב םהילע םירבועש םינינעמ
םיברש הז לע ףסונש ונקדצ חישמ ידי לע ןנוכתו הנבת השודקה ונצראב כ"וכאע םירומא
תירחא דעו הנש תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת רשא ץרא הנה ,ץראב תויולתה 'יתוכלה
הרותב לודג ללכ הזמש - ע"ושהו רוטה יקלח לכב ואבוהש ם"במרה ירבד ד"ע אוה ,הנש
ךלמ ינפל אוהש ומכ ותיבב ודבל אוהשכ ויקסעו ויתועונתו םדאה תבישי ןיא יכ ,הדובעו
ךלמהשכ וא הדשב אצמנ ךלמהשכ לודג ךלמ ינפל אוה םא המוד וניא - ז"דע הנה ,לודג
בייחל תונטקה דע תולודגהמ תובישיה תולהנה לכ וררועתיו יאולהו ,ותוכלמ לכיהב אצמנ
תוכרצנה תוכלהב םיאיקב תויהל ,םילודגבש םילודגה וליפאו םידימלתה לכ תא (תוכזלו)
.םיבוט םימיו תותבשו םוי-םויה ייחב

ר"ומדא ק"כל תודלותה רפסב הזב ןייועי ,רוביד תינעת ,רובידב תועינמ תודוא ש"מב
הכוראב . . רוסיאה יטרפ ןייועי) אוה רוסא ירה רוסאה רובידל עגונהב הנהו ,72 'ע ש"רהמה
. . תוטילבב 'יהי אלש הדוקנה תויהל הכירצ תושרה רובידל עגונהבו ,תינעתל ןינע ןיאו (הזב
.[ל"ומה .276 'ע ט"ח ש"וקלב ספדנ ךליאו ןאכמ]

* * *

ז"ישת א"נמ 'ד

!הכרבו םולש

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ןויצה לע ןוצר תעב ארקיש נ"פ הכרב תשקב - ובתכמל הנעמב
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז

הרותהו .החמומ אפור תארוהכ תושעל םיכירצש ןבומ ,'יחת . . תרמל עגונהב ותלאש לע
.תואפרל אפורל תושר הנתנ

הדיקשו הדמתהב ףיסוהל וילעש טושפו ןבומ ,הבישי ןב אוהו השקבה איבמה אוהש רחאמו
הנה ,ומצע דצמ ןינעה לדוג דבלמש .תווצמה םויקב רודיהו תודיסחו הלגנ הרותה דומילב
.רומאהב ותשקב יולימבו ול ךרטצמהב ת"ישה תכרבב ףסותי ז"יע

ריכזמ ,טניווק .א - ש"דא ק"כ םשב ,ט"ושבל הכרבב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish